RUSK LICHT BONN IN OVER BESPREKINGEN IN MOSKOU Op verzoek van Duitse regering Haïti vraagt O.A.S.- raad om interventie In Zeeland nog ruimte voor industriële bouw Met vakantie Italië VREES VOOR HANDEL AMERIKAANSE AANKONDIGING Handelsoorlog in Vandaag.... Extra moeilijkheden voorlopig nog niet verwacht LORD HOME OVERLEGDE MET GROMYKO Baby heeft moeilijkheden met ademhaling Verbetering in toestand Schuman 206e jaargang - no. 184 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 8 augustus '63 Mossels knispen bij pierement Pagina 2 Geen resultaten VERDRAG LIGT TER TEKENING E.E.G. HEEFT NOG DE TIJD TOT 16 OKTOBER Geen mobiele inspecties Samenwerking MEVROUW KENNEDY SCHONK HET LEVEN AAN EEN ZOON Situatie zou ernstige wending kunnen nemen Ballingen rukken volgens plan op Opmars volgens plan Basis België en Luxemburg staken appelimport Uitzondering voor Nederland gemaakt Sneeuwbaleffect? Verwarring Nieuwe Duitse „komkommernissen' Bij vliegongeluk in Duitsland zes doden Wachttijden na aanvraag nog niet te lang HAGEL IN ZWITSERLAND PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie. F. van de Velde, F. B. den Boei en W. de Pagter. Hoofdredactie. W Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct._BureausVlissingen. Waistraat 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508. adv. 3647/3643); Middelburg: Mar Kt 61, tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red 785f adv 5213); Oostburg. tel 2395 TerneuzenArsenaalstraat 2, tel. 2911: Zierikzee red tel. 2425. adm tel 2094. Adv.pr. 30 ct. o. mm. Min. p. adv. f 4,50. tneez. med 3 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. o. regel (mm. f 1,50) ..Brieven bur. van dit blad 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dean Rusk, zal zaterdag zijn terugreis van de Sowjet-Unie naar Amerika in Bonn onderbreken, zo is gisteren in Washington meegedeeld. Rusk zal de Westduitse bondskanselier, dr. Adenauer inlichten over de be sprekingen die hij in Moskou heeft gevoerd met de Britse en Russi sche ministers van buitenlandse zaken, lord Home en Gromyko. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn heeft gezegd dat minister Rusk tot zondag in de Westduitse hoofd stad zal blijven. In kringen van het Westduitse mi nisterie van buitenlandse zaken is meegedeeld dat Rusk zijn reis on derbreekt op verzoek van de rege ring in Bonn. De Russische en de Britse minister van buitenlandse zaken, Gromyko en Lord Home, hebben gisteren in Moskou van gedachten gewisseld over eventuele vol gende stappen om de wereldvrede te consolideren. Naar verluidt spraken zij onder meer over de kwestie-Laos. Lord Home zou uiting hebben gegeven aan de ongerust heid van Engeland over de toestand in dat land. Minister Gromyko zou hebben volstaan met te verklaren, dat zijn land zich houdt aan de akkoorden van de conferentie van Genève over deze kwestie. Voorts zou aandacht zijn besteed aan het Russische voorstel voor een niet- aanvalsverdrag tussen de landen van de N.A.V.O. en staten van het verdrag van Warschau. Pogingen van Britse zijde om te weten te komen wat de po sitie van Oost-Duitsland en Berlijn zou zijn, leverden geen positieve resultaten op. Tenslotte zouden de twee ministers hebben gepraat over het vraagstuk inzake het voorkomen van verras singsaanvallen. Deze kwestie zal on getwijfeld langs de normale diplo- Het verdrag van Moskou zal vandaag en morgen te Londen gereed liggen voor de ondertekening door de ambas sadeurs van de landen die zich achter het verdrag hebben geschaard. Later kanhet verdrag elders in Londen nog worden ondertekend. Ook in Moskou en in Washington kan het verdrag desgewenst worden gete kend. Verscheidene landen hebben al de wens te kennen gegeven de over eenkomst te ondertekenen. Tot deze landen behoort ook België. Vandaag zullen de Belgische ambassadeurs te Moskou, Londen en Washington hun handtekening plaatsen, zo is officieel in Brussel meegedeeld. Het tekenen in één van deze drie steden is overigens al voldoende. VWVAAArtArtAfUWWUWWWV\rtAAAWWWWWVUWUUWWMV Een vakantiefoto uit Porto Ercole in Italië: „Op het terras van de villa l'Elefante Felice brengt prins Bernhard de parasol in de juiste stand. V.l.n.r. prins Bernhard prinses Irene, prinses Margriet, prinses Christine, koningin Juliana en prinses Beatrix. In kringen van de E.E.G. in Brus sel heerst de vrees, dat het conflict over de Amerikaanse slachtkippen zal uitgroeien tot een handelsoor log en de onderhandelingen over een verlaging van de wederzijdse matieke weg verder worden bespro ken. Naar de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Harriman, gis teren op een bijeenkomst van joodse oud-strijders in Washington verklaarde, heeft premier Kroesjtsjew onlangs af wijzend gereageerd op suggesties voor een uitwisseling van beweeglijke waar- nemersgroepen en controleurs bij raket- lanceerinrichtingen ter voorkoming van een verrassingsaanval. De Sowjetpremier had gezegd geen be zwaar te hebben tegen vaste waarne mingsposten. Mobiele groepen beteken den zijns inziens echter noodzakelijker wijze spionage. In een rede voor de Russische televisie verklaarde Lord Home, die vandaag naar Finland vertrekt, dat Engeland veel meer wenst dan alleen maar vreed zaam te leven met de Sowjet-Unie. Hij pleitte voor actieve samenwerking. Het was de eerste maal dat een Britse mi nister van buitenlandse zaken via de televisie zich tot de Russen kon richten. Zijn Amerikaanse ambtgenoot Dean Rusk vloog gisteren ,naar Leningrad. Tot de leden van de Amerikaanse se naat die naar Washington terugkeer den zei hij, dat door de behandeling van het kernstopverdrag in de senaat de twijfel die in verschillende kringen over het pact is ontstaan, zal kunnen worden weggenomen. Mevrouw Kennedy, de echtge note van de Amerikaanse pre sident, heeft gisteren in het hospitaal van de luchtmacht basis Otis bij Kaap Cod het le ven geschonken aan een zoon, het derde kind van Tiet echtpaar Kennedy. Enkele uren na de geboorte werd be kendgemaakt, dat de baby moeilijk heden heeft met ademhaling en met een ziekenauto naar het kinderzie kenhuis in Boston werd gebracht. De artsen waren van mening in Boston over betere middelen te beschikken om de baby te behandelen. Het kindje is direct na de geboorte in een cou veuse geplaatst. President Kennedy heeft zich eveneens naar Boston be geven. Aanvankelijk was meegedeeld, dat moeder en kind het goed maakten De baby werd om 17.52 uur Ned. tijd geboren en weegt 4 pond en 112 gram. De bevalling geschiedde met de keizersnede, zoals ook het geval was bij de geboorte van de twee andere kinderen van het- echtpaar Ken- nedy. De president kon niet op tijd ter plaatse zijn om de bevalling bij te wonen. Nadat hij was gewaarschuwd begaf hij zich in allerijl van het Witte Huis naar de even buiten Washington gelegen luchtmachtbasis Andrews, van waar hij met een straalvliegtuig naar Kaap Cod vertrok. Hij arriveerde 25 minuten na de bevalling. ^vwuvwvouvwvvvvvvvlAAfln<vvuvvvvwvuuvvvvvvvvvvuvuvvuvuwv\/wvvvri/wvv\~v\/,/vA,vwv Haïti heeft gisteren de raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten gevraagd om interventie „ten einde een eind te maken aan de agressieve handelingen van de Dominicaanse Republiek". De O.A. S. heeft een commissie ingesteld, die een onderzoek moet instellen. In de Haïtiaanse nota werd erop gezinspeeld, dat de situatie in het gebied, waar groepen ballingen zijn geland, een ernstige wending zou kunnen nemen. In Port au Prince, de hoofdstad van Haïti, stegen gisteren transportvliegtui gen van het leger op, met militairen en wapens aan boord. De vliegtuigen had den als bestemming Cap Haitien, in de streek, die officieel als de noordooste lijke „oorlogszone" werd aangeduid. Zegslieden in Port au Prince verklaar den, dat men geen contact meer heeft met het noordoosten. Men was van me ning, dat de regering-Duvalier 'de lan dingen thans ernstiger opvat dan eerst het geval was. De Haïtiaanse oud-minister van bui tenlandse zaken en defensie, Roger Rigaud, verklaarde gisteravond in Washington, dat de g'elande ballin gen hun opmars volgens plan voort zetten. Hij zei niet te kunnen zeggen waar de ballingen vandaan komen. Volgens hem waren zij echter niet uit de Dominicaanse Republiek, Venezu ela of Cuba afkomstig. Wel deelde hij mede, dat de groep onder leiding van de voormalige Haïtiaanse stafchef generaal Cantave per schip naar de noordkust van Haïti was geko men. Veel boeren en deserteurs uit het Haïtiaanse leger zouden het „invasiele ger" te hulp komen. Een voormalige Haïtiaanse diplomaat die als balling in San Domingo woont, onthulde gisteren dat de invasietroepen een niet nader genoemd eiland in de na bijheid van het Haïtiaanse kust als basis gebruiken. Zij zouden in twee colonnes oprukken om het noordelijke deel van Haïti af te snijden van de rest van het land. Intussen is van officieuze zijde in de Haïtiaanse hoofdstad Port au Prince vernomen, dat regeringsgetrouwe troe pen 27 leden van de invasiestrijdmacht zouden hebben gevangen genomen. Volgens het radiostation van Cap Hai tien, de op een na grootste stad op De gezondheidstoestand van de 77-jarige Franse oud-premier Robert Schuman, die in zijn woning nabij Metz ernstig ziek ligt, is „merkbaar verbeterd", zo is gisteravond officieel bekendgemaakt. In verband met de prijsontwikkeling op de binnenlandse markt, hebben België en Luxemburg besloten met ingang van vrijdag 9 augustus de invoer van appe len uit de E.E.G.-landen tijdelijk niet meer toe te staan. Een uitzondering geldt voor Nederland. Ingevolge gemaakte afspraken mag Ne derland ook na 9 augustus appelen naar deze landen uitvoeren. Er moet dan wel een minimumprijs worden gegarandeerd. Op grond hiervan is het mogelijk, dat er een heffing betaald moet worden bij uit voer van appels uit ons land naar deze landen. De hoogte van deze heffing kan dagelijks verschillend zijn en is afhan kelijk van de Nederlandse veilingprijs. tarieven, die volgend jaar in Ge nève worden gehouden, zal doen stranden. Waarnemers in Brussel vergelijken de situatie nu met die van een jaar geleden, toen de Verenigde Staten de tarieven voor tapijten en glas verhoogden, welke maatregel door de E.E.G.-landen werd beantwoord door een verhoging van de invoerheffingen op chemicaliën. Het wordt vrijwel zeker geacht dat exporteurs uit de E.E.G., die worden getroffen door de tariefsverhogingen die Washington heeft aangekondigd, om tegenmaatregelen zullen roepen. Gevreesd wordt dat op deze wijze een sneeuwbal-effect zal ontstaan. De gemeenschap heeft tot 16 oktober de tijd om met voorstellen te komen over een wijziging' van de invoertarieven op Amerikaanse slachtkippen. Voor die tijd zullen de tegenmaatregelen van Wash ington niet van kracht worden. Inmiddels hebben regeringskringen in Parijs er gisteren voor gewaarschuwd dat er een tariefoorlog' zal ontstaan in dien de Verenigde Staten represailles nemen tegen de verhoogde invoertarie ven van de gemeenschappelijke markt op Amerikaanse slachtkippen. Het Franse ministerie van buitenlandse zaken heeft verklaard dat ieder com mentaar op de aangekondigde Ameri kaanse tegenmaatregelen komen moet van het hoofdkwartier van de E.E.G. in Brussel. De woordvoerder van de E.E.G. in Washington verklaarde: „De stap komt op een tijdstip, waarop de E.E. G.-commissie voor het eerst (van de ministerraad) opdracht heeft gekre gen met de Verenigde Staten over het geschil te onderhandelen. Hij is bijna zeker het gevolg van Amerikaanse verwarring ten aanzien van de be voegdheden die de E.E.G.-minister- raad de commissie op haar laatste vergadering op 29 juli toestond". „De commissie kreeg toen het mandaat om de kwestie met Amerika in de eerst komende twee maanden te onderzoeken en verslag uit te brengen aan de minis terraad op 29 september alsmede voor stellen te doen voor een oplossing. De huidige beslissing zal het voor de E.E.G.- commissie veel moeilijker maken om dat te doen, aangezien zij geconfronteerd is met een ultimatum". Een dag na de opheffing van het invoer verbod voor komkommers naar West- Duitsland uit de E.E.G.-landen stonden gisteren op de grote markten van de Palts de stemmingsbarometers weer op storm. De sinds dinsdagmiddag over de grens rollende Nederlandse komkommers heb ben namelijk tot nieuwe prijsinstortin- gen op de Westduitse markten voor binnenlandse produkten geleid. Volgens een mededeling van de zijde van de landbouwkamer van de Palts in Schifferstadt, kon gisteren slechts een gedeelte van de ongeveer 130-000 kilo aangevoerde Duitse korte en dikke komkommers verkocht worden. Uit te leurstelling over de sterk gedaalde prij zen lieten vele boeren hun zwaar be laden wagens in de markthallen staan. Andere boeren namen hun onverkoop bare produkten als veevoer weer mee naar huis. Ook op de afzet van Duitse augurken heeft, volgens de Duitse mededelingen, de opheffing van het invoerverbod een negatieve uitwerking gehad. Bij het militaire vliegveld Aurich in Noord-Duitsland is gisteren een straal jager type F-86 op een batterij lucht doelgeschut gestort. De piloot en vijf soldaten op de grond verloren het leven. Twee soldaten werden ernstig en vier licht gewond. De oorzaak van het onge luk is nog niet bekend. Haïti die volgens een woordvoerder Van de ballingen dinsdag al zou zijn ver overd, geldt in deze stad een uitgaans verbod. De militie die president Duvalier steunt, is opgeroepen. De plaats is dus kennelijk nog in handen van medestan ders van de president. is het 200 jaar geleden, dat de Amerikaanse architect Char les Bilfinch te Boston werd ge boren. Bilfinch kreeg in 1824 als opvolger van Benjamin H. Latro- be de leiding over de verdere bouw van het Capitool in Wash ington. vvwwvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvwwvwvvvi In de onlangs verschenen indus trialisatienota van het ministerie van economische zaken, wordt ge zegd dat het Centraal Plan Bureau in de periode 1960 tot '70 een stij ging van de industriële investe ringen voorziet, met niet minder dan 100 procent, nadat die stijging in de periode 1950 tot 1960, 53 procent bedroeg. De nota laat er op volgen, dat het ongetwijfeld grote inspanning zal vergen om die opvoering met 100 procent te verwezenlijken en dat zich daarbij knelpunten zullen gaan voordoen. „Gezien het bestaande tekort aan bouwcapaciteit is het met name de vraag of de industriële onder nemingen over voldoende bouwvo lume kunnen beschikken om hun investeringen ten uitvoer te bren gen. Het blijft onzeker of op de bouwmarkt voldoende extra ruim te voor industriële projecten zal vrijkomen", aldus de nota. In de praktijk betekent dit, lange wacht tijden bij aanvragen om goedkeu ringen voor industriële bouw. Wanneer we daaraan toevoegen de op merkingen over industriële bouw, tijdens een interview gemaakt door de minister van economische zaken, prof. Andries- sen: „De achterstand is enorm gestegen en een dergelijke belemmering is zonder meer schadelijk voor de economie. Ge lukkig is het contingent nu voor het komende jaar verhoogd met 100 mil joen zodat voor 570 miljoen aan ver gunningen verstrekt mag worden", wordt het totaalbeeld er niet gunstiger op. Dit totaalbeeld geldt globaal voor heel Nederland. Wanneer we echter de situatie in Zeeland rond de industriële bouw onderzoeken, moeten we eigenlijk beginnen met deze provincie aan boven geschetst totaalbeeld te onttrekken. REDELIJK GUNSTIG Zeeland als geheel tot probleemgebied plaats in en met name omdat in dit ge west de industrialisatie slechts vrij re cent nieuwe impulsen heeft gekregen. Dat gebeurde met name sinds 1958, toen Zeeland als geheel tot probleem gebied werd verklaard en de bekende vier „in dustriekernen" werden aangewezen: Terneuzen, Goes. Zierikzee en St.-Maar- tensdijk. Voor die tijd was op vele plaatsen in Zeeland, industrieel gezien een zekere 1 stilstand te constateren. Nadat de vier genoemde kernen faciliteiten werden verleend is de industrialisatie er snel op gang gekomen, gevolgd door een soms opvallende industriële bouw. Wat in Terneuzen allemaal van de grond j kwam gedurende de laatste jaren is zeer omvangrijk geweest. In Goes werd ten behoeve van de industrie op ruime schaal gebouwd, in Zierikzee verschenen eveneens industriële projecten en St.- Maartensdijk ontwikkelde zich, ver houdingsgewijs, misschien wel het meest spectaculair: daar verrezen talrijke kleine industrieën, waarvoor toch ook een stevig beroep op de bouwcapaciteit moest worden gedaan. RUIMTE De genoemde stijging van 53 procent over de achter ons liggende periode, van de industriële investeringen (met een wellicht evenredige stijging van in dustriële bouw) werd in Zeeland zo doende ruimschoots overtroffen. Hieruit Een nogal ernstig nandelsconflict dreigt tussen de Verenigde Staten en de Europese Economische Gemeen schap. Sedert 1958 wisten de Ameri kaanse kippenindustriëlen een steeds groeiende afzet in Europa en voorname lijk in West-Duitsland te vinden voor hun slachtkippen. De Amerikaanse kip- penindustrie is voortreffelijk uitgerust en zij werkt goedkoper dan de Europese kippenfokkerij. Geleidelijk steeg de Amerikaanse kippenimport in de E.E.G. tot een waarde van ruim honderdzestig miljoen gulden. Nu was het zeker niet de bedoeling van de E.E.G.-landen en vooral niet van het kippenetende Duits land, dat Amerika de Europese slachtkip- penhandel zou overheersen en daarom werd voor deze ontwikkeling een stokje ^estoken: men nam tarief maatregelen tegen de Amerikaanse kippen. Dit nu heeft de verontwaardiging opgewekt van de Amerikaanse regering. Zij heeft thans een lijst opgesteld van artikelen, die uit de E.E.G.-landen worden geïmporteerd en waarop zij extra-invoerrechten wil leggen, als de ministerraad van de Europese markt geen concessies doet wat betreft de Amerikaanse kippen. De voornaamste produkten op de lijst zijn wijn en vrachtauto's, maar er staan ook enkele Nederlandse specialiteiten op de lijst, met name bloembollen. Ko men de strijdende partijen niet tot elk aar, dan begint op 16 oktober een han delsoorlogje en dan ziet het er ook naar uit, dat het conflict nog wel uitbreiding kan krijgen. Daarbij zal de regering van de Verenig de Staten dan moeten bedenken, dat zij bepaald niet in een sterke positie ver keert. In de eerste plaats heeft zij op het gebied van handelsbelemmeringen een zeer slechte naam, want de Ver enigde Staten zijn het meest protectio nistische land ter wereld, dat aan de bui tenlandse handel steeds de grootste be lemmeringen in de weg heeft gelegd. Maar in de tweede en in dit geval veel belangrijker -plaats heeft de Ver enigde Staten een indrukwekkende agra rische export naar de Euromarkt (voor namelijk Duitsland), waarvan de kip- penaffaire slechts een nietig onderdeeltje vormt. Die indrukwekkende agrarische export is bepaald kwetsbaar en het laat zich denken, dat de E.E.G.-landen en in het bijzonder Duitsland geneigd zullen zijn op de kippenmaatregel van de Ver enigde Staten met sluiting van de Euro- markt voor een andere groep Ameri kaanse agrarische produkten te ant woorden. Men kan zich nu eenmaal niet door Washington de wet laten stellen. Toch laat het zich wel begrijpen, dat Washington de kippenkwestie fel behandelt, want de Euromarktregeling voor de slachtkippen is een van de eers te agrarische regelingen binnen het ka der van de groeiende Europese land bouwpolitiek en men vreest in de Ver enigde Staten, dat die Europese land bouwpolitiek als ze bijvoorbeeld het volgend jaar wat vollediger uit de verf komt zal bestaan uit een reeks rege lingen, die zuilen leiden tot een sys tematisch terugdringen van de Verenig de Staten uit de Europese Markt zoals thans reeds met de kippen gebeurt. Het kan niet anders of een Europese land bouwpolitiek zal een zekere mate van bescherming moeten bieden aan de eigen agrariërs. Men kan daarbij weliswaar een zekere mate van buitenlandse con currentie aanvaarden, maar het zal niet toelaatbaar zijn, dat het buitenland be paalde onderdelen van de agrarische markt zo sterk beheerst, dat de Euro pese landbouwpolitiek op het stuk van de prijzen enz. doorkruist wordt. Het zit er dus in, dat bij een verdere ontwikkeling van de Europese landbouwpolitiek inder daad de rol van de Amerikaanse import in Europa zal verminderen! Vaststellende, dat de Verenigde Staten dus niet geheel ten onrechte veront rust zijn, moet tegelijk opgemerkt wor den, dat het thans nuttig is aan de Ver enigde Staten een duidelijk antwoord te geven. Duitsland heeft dat reeds gedaan door de regering in Washington ern stig te waarschuwen voor een handels oorlog. Wil de Verenigde Staten dit pad op, dan zal men in de E.E.G.-landen niet mogen aarzelen met terug te slaan. Reeds eerder had de Euromarkt te lij den onder het .dictatoriale' optreden van de Verenigde Staten toen dat land de invoer van tapijten en bepaalde soorten glaswerk uit de Euromarktianden on mogelijk maakte om de eigen industrie te beschermen. De Verenigde Staten zijn zoals reeds werd gezegd het meest protectionis tische land ter wereld. Men kan zich te gen zo'n land alleen verweren door óók protectionistische maatregelen te nemen. Niet direct te denken aan het sluiten van compromissen. De hoop moet dan ook uitgesproken worden, dat in het geval van de slachtkippen de Euromarktian den voorlopig geen compromis zullen aanvaarden. Het gaat niet alleen om de kippenregeling, maar om de gehele toe komstige landbouwpolitiek van de E.E.G. Die politiek kan nooit op bevredigende wijze tot stand komen als de Verenigde Staten via dreigementen en handelsoor log telkens weer spaken in het land bouwbeleid kunnen steken. Men zal dat aan de heren in Washington duidelijk moeten maken. Overigens is in de Ver enigde Staten de kippenoorlog niet over al enthousiast begroet. Volgend jaar zouden de besprekingen over de alge mene internationale tariefsverlagingen de zogenaamde ronde van president Kennedy aanvangen te Genève ten einde de wereldhandel te verruimen. Nu waren de voorstellen van Kennedy (ver laging van alle tarieven met een gelijk percentage) op zich zelf wel enigermate onzinnig, maar de mogelijkheid bestond toch, dat men te Genève een weg zou vinden om allerlei douanetarieven inder daad te verlagen en daardoor de we derzijdse im- en export te bevorderen. Thans, zo menen de bezwaarde Ameri kanen verkleint Amerika de kans op het slagen van het Kennedy-overleg. Zij hebben ongetwijfeld gelijk. Boven dien heeft de Amerikaanse regering in de kippenkwestie niet eens geduld kunnen opbrengen om te wachten Tip het rapport, dat de Europese commissie te Brussel zou uitbrengen aan de E.E.G.- ministerraad over de kippenkwestie. In feite heeft Amerika dus op onbesuisde wijze een ultimatum gesteld en dan moet wel opgemerkt worden, dat de E.E.G. erelukkig sterk genoeg is om deze Amerikaanse druk te weerstaan en haar eigen weg kan gaan! Dit Amerikaans optreden kan niet aanvaard worden! Zie slot pag. 2 kol. 1 In Neuehatel en omgeving heeft het de afgelopen nacht hevig gehageld. De ha gel ligt op sommige plaatsen ander halve meter hoog. Hier en daar wordt erop geskied. Wegen en spoorwegen werden geblokkeerd en wijngaarden verwoest.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1