Verloren pagode sterdamse Beurs Klanken uit de ether u PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Waar zijn onze schepen? I Iff1 èy-ïiïy ÜMÜB IETS VASTER Amsterdamse wisselmarkt mi jodium j-| Twee Hagenaars aangehouden; van beroving verdacht Even puzzelen gnifo Geslaagde proef met „Syncom" s 2 O 0 T A N D ra S E V L O A A 1 T S T A P S p A ra E A :R A P 1 N n E M A L u 1 TG A N G N R P R 0 ra TJ E S L A R 1 rrC F F L T A S A L L E U K S A A s 1 s H E E N E L E BBD0GO DINSDAG 6 AUGUSTUS 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 PIET MEEUWSES pagode is voorgoed verloren. Piet Meeuwse, fruitkweker, land bouwer en veehouder te Kloe- tinge, had zo graag in een pa gode willen wonen. Maar het gemeentebestuur, de gemeen teopzichter en de toezichthou dende instanties zeiden neen. Toch is het een aardig huis ge worden, daar in die Kloeting- se boomgaard. Oet huis zit vol oosterse trek jes. De hand van Piet Meeuwse, die het huis op papier zette en geen stap buiten de boomgaard achter de Buys Bal lotstraat deed, toen metselaars en timmerlieden het huis bouw den. Met de wanden in de ka mers aangepast aan het for maat van de panelen Javaans houtsnijwerk, die Meeuwse al veel eerder had ingeslagen. Meeuwse had de zaken een beetje omgedraaid: hij paste het huis aan bij het meubilair, bij de kunstvoorwerpen uit Chi na, Japan en de Indonesische ar chipel, die hij in de jaren dat hij nog een gewoon huurhuisje in het dorp bewoonde, alvast had verzameld. ZVNIN TOT ZS?E~ Meeuwse wilde eens iets anders. Hij wilde eigenlijk een pagode. Een pagode om in te wonen. En allemaal doordat de heer Meeuwse en zijn echtgenote eens tegen een Chinese lamp zijn opgelopen. Want noch de heer Meeuwse noch mevrouw Meeuw se hangt een of andere oosterse gods dienst aan. Direct na de tweede we reldoorlog zochten ze nieuw meubi lair, dat ook al weer anders dan an ders moest zijn. Het was in Leiden, dat ze bij een antiquair de Chinese lamp zagen, die zo duidelijk een stempel op hun verdere leven zou drukken. Meeuwse begon z'n reizen, eerst langs de Nederlandse antiekza ken, ten slotte trok hij ook de grens over een meubilair, porselein, sculp tuur en houtsnijwerk aan zijn verza meling toe te voegen. Op de zolder groeide de schat, die nu in en aan de bungalow in de Kloetingse boomgaar den te zien is, van Javaans houtsnij werk (teak), dat hele wanden beslaat tot een Chinese bruidskast. Maar ondanks deze exotische inrich ting, de oosterse kneepjes, in en rond de bungalow aangebracht, had de heer Meeuwse liever een pagode als woning gehad. Die pagode had hij en kele jaren geleden op papier gereed hij bouwde zelfs een model om het overleg met de aannemer wat te ver gemakkelijken. Vele uren had de heer Meeuwse gesleten in het park van Laken te Brussel, waar hij een pa gode natekende. Intussen maakte hij een studie van de oosterse architec tuur. Jp en toen moest hij met zijn zelf gen j.kte tekening naar het ge meentebestuur. In enkele woorden schetst Meeuwse de situatie: „De ambtenaren raakten helemaal over hun toeren 't Mocht niet. „Weet U wat ze me zeiden? Je weet niet wat of mooi is, dat zullen wij wel beslissen. En ze maakten een schets je voor me. Iets van glas en beton, zoals je overal ziet tegenwoordig. Vind ik niks aan. Ik dacht 't loopt er nog op uit, dat ik helemaal niet bouw. We dachten er zelfs over om maar te emigreren". Het was een enorme teleurstelling. Jaren had de heer Meeuwse gewerkt aan het ontwerp, hij was Europa doorgetrokken, speurend naar voor werpen voor de inrichting, hij had architecten geraadpleegd, maar daar kon ik niets mee beginnen, ze wisten er minder van dan ik" en nu wilde hij z'n pagode bouwen. Op z'n eigen grond, temidden van zijn boomgaar- den, alleen bereikbaar via een dood lopende weg, van alle kanten aan het gezicht onttrokken. Mevrouw Meeuwse: „Jammer hoor, want wat schaadt het nu hier". Maar neen, Meeuwse moest maar een ge wone bungalow bouwen. En opnieuw gaat hij tekenen. Hij haalt er een binnenhuisarchitect bij. „Kon ik ook al niks mee beginnen". Ten slotte wordt de tekening begena digd. Dan begint de bouw, men mag wel zeggen onder Meeuwses leiding. Ieder muurtje, ieder hoekje heeft z'n betekenis, omdat er panelen houtsnij werk, panelen ingelegd ivoor ergens op een zolder in Kloetinge gereedlig gen. Tijdens de bouw slaagt Meeuwse er in, het uiterlijk van de bungalow toch nog een wat oosters aanzien te geven: hij laat het dak overhuiven, stut dit met tapse pilaren, zodat een warande ontstaat. Tussen de pilaren brengt hij houtsnijwerk aan en enkele zijramen, rechthoekig op papier, wor den halfrond uitgevoerd. Er komt een lange brief. Als Meeuwse niet direct ophoudt met veranderen, wordt de zaak met de grond gelijk gemaakt. „Gelukkig maar" zegt Meeuwse, ,,'t was toen juist klaar". Meeuwse is altijd fruitkweker-land- bouwer-veehoudér in Kloetinge ge weest China, Japan en Indonesië heeft hij nooit bezocht. Vanwaar dan die pagode? ,,'t Is gewoon een hob by" verklaart hij; ik vind dit mooi, het spreekt me meer aan dan het westerse. Maar het is nog lang niet klaar. Tussen de pilaren moet nog snijwerk worden aangebracht, in de tuin komt natuursteen in diverse kleuren en bovendien wil ik hierin nog verschillende beelden plaatsen. In het hele gebouw zit geen druppel verf. Alles behandeld met een kleu rend, bederfwerend middel en vernis. Vier iaar heb ik er aan getekend en het klopt tot op de millimeter. Biina alle landen zijn in dit gebouw verte genwoordigd". En via Balinees hout snijwerk, Chinees naaldwerk en Ja panse muurversieringen (inlegwerk) komt hij bij de materialen, gebruikt bij de bouw: natuursteen uit Duits land, hout uit Noorwegen, Afrikaans eiken, inlegwerk uit Marokko, dak spanten uit Rusland en dakbedekking uit de Verenigde Staten. „Het dak is iri achtennegentig paket- ten uit Amerika gekomen. Ingeperst natuursteenslag. De balken voor het dak uit Rusland, omdat geen enkel ander land ze zo lang levert. Rus land en Amerika zitten hier broeder lijk op het dak. Soms kraakt het". Op de foto's van boven naar beneden de heer Meeuwse voor zijn bungalow in de Kloetingse boomgaarden; een fragment van een wand met panelen Javaans houtsnijwerk en de heer Meeuwse bij een oude Chi nese lamp. ÜH M lij B v v éi Mmmm fmfm*. - - 1 Si HEMEL, TB HEBBEN ONS ONTDEKT.' JOG, ]K MOET JE SPREKEN-MIJN KAMER VANNACHT- ii 2472. Dankzij het doortastend optre den van Commissaris Sturgess kwam het Ministerie van Defensie in rep en roer! Het vroege morgenuur ten spijt, rolden de dienstauto's de een na de ander tot voor de statige trap en mannen in uniform kwamen met on gebruikelijke haast de treden opge sneld. Nauwelijks een half uur geleden na Surgess alarmtijding zaten de op perbevelhebbers van land-, zee- en luchtmacht tezamen met hun adju danten al om de groene tafel ge schaard, teneinde in details het fan tastische relaas van de minister aan te horen. Er heerste op dat moment geen bizondere spanning tussen de grote mogendheden en het was daarom voor de aanwezigen dan ook vrij moeilijk om zich zo maar opeens in de sfeer van een acute crisis te ver plaatsen. En dat alles op een tijdstip, dat het dag- Het Damrak heeft gisteren de nieuwe beurs- week ingezet met een tamelijk vaste stem ming voor de internationale waarden. Buna alle hoofdfondsen noteerden boven het slot- niveau van vrijdag. De handel was kalm. Middenkoersvraag in vrijwel alle hoofdfond sen was oorzaak, dat er bij de opening hoog werd ingezet. Daarna liepen de koersen wat terug. Philips bijvoorbeeld daalde van f 155,20 tot f 154.40, tegen vrijdag als slotprijs f 153,60. Unilevers zakten in van f 162,40 tot f 162,00 (f 161,30), daarentegen verbeterden aandelen Kon. Olie van f 170,10 tot f 170.50 (f 168,90). A.K.U. deed aan de vriendelijke stemming niet mee door drie punten te dalen tot 472%, na een opening op 474. Pas tegen het slot zag het er naar uit dat Hoogovens op 594 (593%) zouden worden verhandeld. Zwitserland had, zij het op bescheiden schaal, wat belangstel ling voor Kon. Olies. De Europese beurzen gaven gisteren geen koersverschillen van enige betekenis te zien. Ook daar was de handel zeer rustig. In de scheepvaartsector ging weinig om. Bij de opening lagen de meeste koersen in deze afdeling boven het voorgaande slotniveau. Ook hier moest later op de middag een ge- 'deelte van de koerswinst weer worden prijs gegeven. Van de leidende cultures verloor Amsterdam Rubber één punt. Ook H.V.A. moest enig terrein prijsgeven. De staatsfond- senmarkt was aan de vaste kant. Gisteren kon worden ingeschreven op de f 100 miljoen 4% procent obligaties ,-Bank voor Nederland- sche Gemeenten", tegen 99 procent. De be langstelling was ruim. In de lokale afdelingen werden aandelen In- dola eerder iets lager geadviseerd. Vrijdag werd voor de eerste verhandeldag in claims „Bijenkorf" een omzet bereikt van 540 claims. De prijs werd maandagmiddag onveranderd op f 833 per claim geadviseerd. Op de incou rante markt werd een aanvang gemaakt in de handel in claims „Olieraffinaderij Zuilen". De adviesprijs bedroeg f 350 per claim. Veel CONTANTE PRIJZEN Londen 10.09Va—10.10%: New York 3.60ft—3.60)5; Montreal 3.33%— 3.33%: Parijs 73.58—'73.63; Brussel 7,237.23%; Frankfort 90.47—90.52; Stockholm 69.50—69.55: Zürich 83.5383.58; Milaan 53.10%57.15%: Kopenhagen 52.2052.25; Oslo 50.45%—50.50%: Wenen 13.97% 13.98%: Lissabon 12.58%—12.60. VVVVVV»A/WVVS*/WVVWVWVA*/ handel zal in deze claims wel niet plaatsvin den, aldus de beurs, omdat verreweg de mees te stukken zich in vaste handen bevinden. A.N.P.—C.B.S. BEURSINDICES Verklaring: Staatslen. Ned. '59 4% Ned. '60 4% Ned 47 3% Ned. '51 3% Ned. '48 3% 50 3% '55 3»/* Ned. '37 3 Gr. boek '46 Doll. '47 Tnv cert. 3 Ned '62-64 Ned Ind *37 6 W.B Len. '57 gedaan en bieden; gedaan ©d laten: b bieden; laten; d 1-8 2-8 5-3 Int. conc. 520.1 522.1 523.8 Industrie 344.9 344.8 345.2 Scheepv. 149.0 149.3 149.2 Banken 151.6 151.4 151.4 Algemeen 378.7 379.7 380.6 ex dividend: c ex claim. Ned Ned. 101* 101& 93*§ 97% 88% 88 H 92% 92% 92 91tf 99 100* 99* 107* 101* 101* 93xïi§ 97V4 88% S8H 92% 92% 91% 91% 100* 107% Aandelen Amst. rubb. H.V.A. A.K.U. Deli M. Hoogov Philips Unilever Kon. Olie Sch. luchtv. H.A.L. K.L.M. K.N.S.M- 1131 113% 151 150* 475% 472% 130.10 130.50* 593 593 153.40* 154.50 161.30 161.80 168.90 170.40* 1283/4* 128V4 52.10 52.60 150%* 151 Kon. Paketv, St. Mij Ned. Niev. Goud, v OmmeTen Rott. LI Schv. Unie Industrie en2, Alb Heijn Am droogd. Berg lurg. Berk. Pat. Blaauwh Bij enk. Calvé Centr. Suik. Fokker v. Gelder Gist sp. v. d. Heem Heineken Internat K.N. Papier K. Zout Muller Ned Dok Ned. kab. Netam Nijverdai Rott. Dr Dok 160* 157 Schelde N.B. 265 267 140% 139% Schokbet 371% 371 114* 114 Scholten F. 726 257 256 Stokvis 184 183% 135% 133 Vergd Blik 371% 370% 138 139 Vergd Mach. 222 226 Vredest 297 291% Wilton 292 290% 622 622 Zwanen b. 900 914% 215% 216 Interunie 193 193 291% 291 Robeco 223 223 249% 247 Valeurop 745 743 443 442 825 Banken 815% 820 A'd Bank 394% 395 263 N.H Mij 367 367% 341 338 R'd. Bank 352 353% 240 240 Tw Bank 328 326 366 370 290 295 Obl. 479 480 B. N. Gem. (4%) 99* 246 247 B. N. Gem '58 (5) 104% 104% 323 324 780 770% Amerik aand. 310% 311% Am. Enka 35% 143 142% Am. mot. 18% 18% 464 462% Am Tel. 122 y4 121% 275% 276% Anaconda 46t% 46% 224 223 Beth. St. 30% 30% 388% 390 Cit Serv. 70% 71 Curt. Wr. Du Pont Ge Eleci. Gen Mot. Int. Nick. Kennecott Nat Can, Rep Steel Shell Oil Stud Pack. Tide Water U.S Steel PREMIFL. Alkmaar A'dam '51 A'dam 56 1 A'dam 56 II A'dam '56 III Breda '54 Dordr '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D. Haag "52 1 D. Haag '52 II R'dam '52 1 R'dam 52 II R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl '57 Z.-Holl '59 2391/2 78d 71 60% 72% 72/4 36%d 43% 6H 26 47% 20 19% 340% 781/4 71 61% 71% 37 43% 6% 25% 47* 85% 92 91% 87% 85% 90% 90% 95% 95% 84M 84% 86 Q7 1/ 071r l /s 0 I 72 94% 95 94% 92 Va 92% 100% 102 91% 95% 101 101 Vs (Advertentie) De Haagse politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van de beroving op 30 juli in de Wagenstraat in Den Haag. Het zijn de 32-jarige pompbediende A. v. d. D. en de 22-jarige P. J. H. H. wordt ervan verdacht op 30 juli de magazijnbediende A. T. A. Turk een cassette met 500 te hebben ontrukt toen deze de cassette in de gleuf van de nachtkluis van de Amsterdamsche Bank in de Wagenstraat wilde laten glijden. licht nog maar juist aan de hemel kwamBij datzelfde morgengloren verzamelde Superrobot ZI zijn manschappen buiten de poort van de grote kazerne, die zich op betrekkelijk korte afstand van het laboratorium bevond. Voorzichtig naderde hij de schildwacht uniiiniiiiiiiiniiMttiiiiiiiiininiiiiiiiiiiinniniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimniintiiiiiiiiiiiiHiimmiiiiui i Kenerm mco ff ara 40 Lord Quenby sprak weer, toen Gisela's kleine voetje de eerste trede van de grote voortrap opstapte. „Dank U, mevrouw, voor de waardering die U mijn paarden hebt geschonken, ze voelden zich beslist net zo vereerd als ik, al kunnen ze het niet tonen." Gisela draaide zich spontaan naar hem toe. „Zou iemand het kunnen bestaan, niet van paarden te houden, zodra hij er mee in aanraking komt?" Hij lachte vrolijk bij haar blik. „U geeft te kennen, dat ik trots ben op wat ik bezit. Ja, ik ben ongelooflijk trots op mijn paarden." „Met recht en reden. Op dit huis mag U ook trots zijn." „In een kasteel kan men zich heel erg eenzaam voelen, in de stallen is dat nooit het geval." Weer verwonderde dit kijkje in zijn hart haar. Hij was er de man niet naar om te klagen. Hij had ook niet geklaagd, slechts een feit geconstateerd. Toen ze naar haar kamer ging om zich voor de lunch op te knappen, vroeg ze zich af, waarom hij nog niet getrouwd was. Hij had zelfs een paardenstal te bieden, waarvoor iedere vrouw, die van de jacht hield, haar ziel en zaligheid zou willen geven. Verder was nij zeer rijk en zag er op zijn hooghartige manier knap uit. Waarom lieten de jonge dames uit de buurt hem dan zo met rust? Hoe had haar stiefmoeder zich niet voor haar vader uitgesloofd, tot hij in de val was gelopen. De gedachte aan haar stiefmoeder en wat ze doorstond, wierp even een schaduw over haar opgeruimde stemming. Het was heerlijk om van Lady Harriet, haar snauwen en slagen even bevrijd te zijn. Nu ze er even uit was, kwam haar leven thuis haar bijna ondragelijk voor. En maandag was dat weer haar lot. Nu had ze het ook moei lijk met de vele voetangels en klemmen om haar heen, maar ze was vrij en haar eigen baas. Bovendien bleek ze in de mooie kleren van een andere vrouw niet de voetveeg te wezen, die ze dacht te zijn. Ze was een persoonlijkheid, ze kon trots zijn op haar uiterlijk, ze kon met een man praten, of ze zijns gelijke was. Ze monsterde zichzelf in de spiegel. Was dat nu Gisela Musgrave? Geen rode ogen van het huilen. Geen terneergesla gen gezichtje! Neen. stralend en schitte rend keek de beeltenis van de keizerin van Oostenrijk uit de spiegel terug. Fanny maakte haar haar op en Maria had een andere jurk van zacht grijs sa tijn afgezet met chin-chillabont. De mat heid van haar huid en het warm-glan- zende haar kwamen uitmuntend in het gewaad tot hun recht. Het deed denken aan een parel in een fluwelen juwelen kistje. Toen ze aldus was gekleed, begaf Gisela zich naar beneden. Ze had na de wande ling van die ochtend etenstrek, maar de keizerin indachtig, nam ze maar hele kleine porties van het heerlijke eten, dat werd opgediend. „WiltU vanmiddag niet wat rusten, me- vrouw?", vroeg Lord Quenby aan de koffie. „Wel neen, waarom zou ik?" ,,Ik dacht, dat het een gewoonte van de dames was, 's middags te gaan slapen, om 's avonds op hun best te kunnen zijn", klonk het cynisch. „Het lijkt mij zo zonde van de tijd", vond Gisela in alle eenvoud. „Dan wil ik U uitnodigen in mijn tan dem wat rond te rijden", stelde hij voor. „Ik heb kort geleden een stel paarden bij Tattersall gekocht, die de benen hoog op trekken. Voelt U er wat voor, om ze in te rijden?" „Ik zou het heerlijk vinden", klonk het vol enthousiasme uit Gisela's mond. Ze reden die middag in een stevige draf over smalle weggetjes. Op brede wegen kregen de paarden de vrije teugel, zodat in een korte tijdspanne heel wat kilo meters werden afgelegd. Er blies een scherpe wind, maar Gisela was goed in gepakt in al het bont, dat lord Quenby kon aandragen. Ook een voetenzak hield haar voeten warm. Ofschoon de wind haar wangen roodkleurde, had ze het in het geheel niet koud. Lord Quenby men de met het gemak van een expert. Gisela had ook wel graag de teugels ge nomen, maar hij bood haar dit niet aan. Ze passeerden kleine gehuchtjes en dorpjes, genoten van prachtige panora ma's en wisselden slechts zo nu en dan enige woorden de paarden betreffende. (Wordt vervolgd) DINSDAG 6 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 12.00 Middagklok noodklok, 12.04 Lichte orkestmuziek (gr.). 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Lichte grammofoonmuziek. 12.55 Katho liek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Platen- nieuws. 13.25 Licht orkest en zangsolis ten. 14.00 Voor de kinderen. 14.30 Gram mofoonmuziek. 14.35 Voor de platte landsvrouwen. 14.45 Lichte grammofoon muziek. 15.15 Lichte grammofoonmu ziek. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Zieken- lof. 17.00 Voor de kinderen. 17.15 Lichte grammofoonmuziek. 17.45 Beursberich ten. 17.50 Regeringsuitzending: Nieuws uit de Nederlandse Antillen, door Henk Dennert. 18.00 Koninklijke militaire ka pel. 18.30 Radio Volksuniversiteit: Mu zikale actualiteiten en specialiteiten, door Hans Citroen. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.25 Lichte grammofoon muziek. 20.00 Vocaal dubbelkwartet: klassieke- en moderne liederen. 20.15 De invloeden van klimaat en weer op de ge zonde en zieke mens, lezing. 20.30 Utrechts Stedelijk orkest, koren en so liste; klasieke muziek. 22.15 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Promenade-orkest en solist. 23.20 Lichte grammofoonmuziek. 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 12.00 Licht instrumentaal trio. 12.20 Re geringsuitzending; Uitzending voor de landbouw. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Lichte gram mofoonmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Me dedelingen, eventueel actueel of gram mofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Koperorkest; amusementsmuziek. 14.00 Pianorecital (opn.): Klassieke en moderne muziek. 14.30 Voor de kinde ren. 15.45 Studentenkoor (opn.): lichte liederen. 16.15 Tot uw orders, gevarieerd programma voor de strijdkrachten. 17.25 New York calling, praatje. 17.30 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel ac tueel. 18.20 Van schlager tot topper (I) 40 jaar lichte muziek. 19.00 Paris vous parle: de gesproken brief uit Parijs. 19.05 Licht pianospel. 19.20 Paul Vlaan deren en het Margo-mysterie, hoorspel (VI). 20.00 Nieuws. 20.05 Johan Willem Friso Kapel. 20.40 Gianni Schicchi, ope ra (gr.). 21.40 Waarom zijn er eigenlijk oorlogen?, lezing. (V). 22.00 Holland Festival 1963; Nederlandse muziek rond 1813 (II). 22.30 Nieuws. 22.40 Actuali teiten. 23.00 Klassieke grammofoonmu ziek. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 19.30 Internationaal agrarisch nieuws. 20.00 Journaal. KRO: 20.20 De sportieve prestatie, een programma over normale en abnormale sportgebeurtenis sen. 20.50 De Flintstones, tekenfilm (dl. Zondagavond zijn de eerste televi siebeelden overgebracht met be hulp van de telecommunicatie- kunstmaan „Syncom 2", die veer tien dagen geleden werd gelan ceerd. De eerste foto's waren die van president Kennedy en de gouver neur-generaal van Nigeria, dr. N'amdi Azikiwe, die via het Ame rikaanse radiostation Lake-Hurst te New Jersey en het radiostation in de haven van Lagos over en weer werden uitgewisseld. De ont vangst aan beide zijden was uit stekend, zo deelde een woordvoer der van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart mee. 16). 21.15 Spaanse zangeres. 21.30 Hoe hij loog tegen haar echtgenoot, eenakter. 22.00 Alphons Ariëns, priester, een le vensschets. NTS: 22.2522.30 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.20 Sport. 20.25 The Limeliters. 20.55 Geluk kige dagen, toneelspel. (Overname VA RA). 22.35 Nieuws. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 19.00 Berichten. 19.03 La pensée et les hommes, uitzending van filosofie en le- kenmoraal. 19.35 La Caravane de l'En- fer, feuilleton. 20.00 Journaal. 20.30 Warna, t.v.-spel. 21.55 Bonne Nuit, So- crate, film. 22.25 Journaal. WOENSDAG 7 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Dagopening. 7.20 Klassieke grammofoonmuziek. 7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.45 Mannenkoor (gr.): volksliederen. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Grammofoonmuziek. 10.15 Mor gendienst. 10.45 Psalmzingt de Heer: eestelijke liederen (herhaling van zon- 4 augustus jl.11.10 Noordhollands armonisch orkest: klassieke muziek. 11.55 Lichte grammofoonmuziek. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Klaarwakker: lichte grammofoonmu ziek, reportages, mededelingen en com mentaren. (Om 7.35 Van de voorpagi na). 8.00 Nieuws en socialistisch strijd lied. 8.18 Lichte grammofoonmuziek. 8.55 Kookpraatje. 9.00 Ochtendgymnas tiek voor de vrouw. 9.10 Super Flumina Babylonis, motet (gr.). 9.40 Geluidsja gers. VPRO: 10.00 Eén en al oog: kijken naar televisie, praatje. 10.05 Morgenwij ding. VARA: 10.20 Lichte grammofoon muziek. 10.35 Vrij entree, cabaret. 11.00 Wals-orkest. 11.30 Viool en piano: klas sieke muziek (gr.). Horizontaal: 1. wending; 4. ondergrond; 8. bladzijde: 10. ogenblikkelijk; 11. iets; 13. kikvorsachtig dier; 15. vrouw van Jakob; 17. zijns inziens; 18. juweel; 20. ongenoemde; 21. viskaar; 22. wagen; 24. ontkenning 25. vluchtheuvel; 26. uitroep van medeleven; 28. naaldboom 29. fami lielid; 31. geestigheid; 33. kachel on derdeel; 34. lofzang; 36. insekt; 37. meis jesnaam; 38. bijbeldeel; 40. uitroep van afschuw; 41. opschrift van een boek; 42. brandstof. Verticaal: 1. geleerd diertje; 2. kloos teroverste; 3. reeds; 5. meisjesnaam; 6. sukkel; 7. woonplaats; 9. bij; 12. vogel- produkt; 13. keukengerei; 14. lakens en dekens; 16. voegwoord; 18. naam van humoristisch Eng. tijdschrift; 19. na ver loop van tijd; 21. sprekende vogel; 23. kippenloop; 27. schamele woning; 28. verdroogd; 30. ten bedrage van; 32. bos- plantje; 33. Ch. munt; 35. loot; 37. wind vlaag; 39. overdreven; 40. halt. De oplossing van de vorige puzzel is: 1521. \A ABBEKERK 3 van Genua naar Port Said AB1DA 3 van Napels naar Piraeus ACKILA 4 te Quebec ACMAEA 3 van Matias de Galvez naar Punta Cardon ACTEON 4 te Curacao ALPHACCA 4 te Stettin AMELAND p. 3 Mona Island naar Maracaibo AMMON 4 te Maracaibo AMSTELLAND p. 3 St. Paulsrocks naar Montevideo ANGOLAKUST 4 te Antwerpen ANNENKERK 4 te Genua ARCHIMEDES 4 te Curasao ASMIDISKE 4 te Buenos Aires ATTIS 3 te Bremen AVERDIJK 5 te Nacala BARENDRECHT 4 te Suez BENNEKOM 4 van San Juan naar Port au Prince CALTEX ARNHEM 3 te Mosselbaa- CARRILLO 4 te New York CASTOR 4 te Valetta DONGEDIJK 5 te Cristobal EENHOORN 3 van Latakkia naar Piraeus ESSO RTTERDAM 3 van Brega naar Rotterdam EUMAEUS 3 van Swansea naar Birkenhead FOREST LAKE 3 van Suez naar Mena FRAVIZO 5 te Valvik FRIESLAND 3 van Immingham naar Aabenraa GANYMEDES 3 te Port of Spain GOEREE 3 van Moji naar Pt. Kambla KAMPERDIJK 3 van New York naar Rotterdam KARACHI 3 van Balbao naar Noumea KARAKORUM 4 te Tampico KAR IM ATA S te Papeete KATELYSIA 4 te Thameshaven KENNEMERLAND 3 van Recife naar Amsterdam KHASIELLA 4 te Perto Miranda KIELDRECHT p# 5 Ouessant naar Boulogne te New Orleans Abadan naar KLOOSTERDIJK KREBSIA 4 van Mombasa KYLIX S te Heyshem MAINLLOYD 3 van Djibouti naar LOOSDRECHT te Marseille MAASHAVEN 5 te Tenia Penang. MEERDRECHT 4 van Victoria naar Sydney MENTOR 3 van Matias de Galvez naar Kingston NAESS TIGER 3 van Antwerpen naar Palermo ORANJE 3 te Pireaus ORANJE NASSAU 5 te Barbados OSIRIS 3 van Punta Cardon naar Port au Prince OUWERKERK 3 van Antwerpen naar Bremen PALAMEDES 4 te Talcahuano PENDRECHT 4 te Cristobal PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK 4 te Montreal SOCRATES 4 te Houston STRAAT SOENDA 4 te Hongkong STRAAT TORRES 4 te Monrovia TERO 5 te Sapele TRITON 3 van San Juan naar Amsterdam UTRECHT 3 van Singapore naar Japan VASUM p. 5 Straat Ormuz naar Mena VIVI PARA 5 rede Genua VOCO p. 3 Kp. St. Vincent naar Rotterdam WAIKELO 5 t.a. Mogadiscio W. ALTON JONES 5 te Marseille WESTERTOREN 4 te Kandia WILLEMSTAD 4 te Paramaribo WOLTERSUM 4 te New Orleans WONOSOBO 3 van Dunedin naar Cristobal ZONNEKERK 3 te Antwerpen 7 augustus Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER nap uur meter 3.10 2.37 nap uur meter 15.24 2.25 nap uur meter 3.46 4.22 4.55 5.10 2.51 2.63 1.70 2.08 15.56 16.33 16.56 17.28 2.41 2-51 1.45 1.80 9.28 10.06 10.38 10.07 10.30 1.88 2.05 2.16 1.33 1.55 nap uur meter 22.02 2.25 22.40 23.12 22.31 22.54 2.44 2.54 1.76 2.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7