Vertraagd zeevaartschoolinternaat ontruiming Vlissings Havendorp? Slag bij Fort den Haak herleefde vóór Veere Gehele recreatieve kuststrook W.-Z.-Vlaanderen in één hand V itrite-torengebouw op hoogste punt NU Zeeuwse ALMANAK Torenflat Gezondheid Vijfdaagse Kleuter gedood door vuilniswagen in Vlissings Havendorp B. en w. van Oostburg menen mmM Schoolboeken bestellen VRAAG VAN RAADSLEDEN...: Geen emballage op straat bij winkels onder toekomstige torenflats DE VEY MESTDAGH Oponthoud Begrafenis wethouder Oele in Ellewoutsdijk DIPLOMA'S L.T.S. MIDWRIIRI IIITfiRRFJKT „VEEL VOLK" GEVECHT BEGON: Jongen brak bij val drie vingers KANONGEBULDER Breskens dient aangewezen als ontwikkelingskern Centrale functie Samenwerking Streekbelang Onrechtvaardigheid Industriekcinsen Auto vloog uit de bocht bii Nieuwland HET WEER IN EUROPA 2 PROVINCIALS ZEE UW SE COURANT ZATERDAG 20 JULI 1963 Het nieuwe internaat voor de Vlissingse zeevaartschool is gistermiddag in de gemeenteraad van Vlissingen de aanleiding geweest voor een interessante discus sie, waarbij zelfs de ontruiming van het Havendorp aan de orde werd gesteld. Men weet het: de „De Ruyterschool", Nederlands grootste zeevaartschool, heeft dringend een nieuw internaat nodig. De tegenwoordige behuizing aan de Helle baardierstraat kan slechts honderd leerlingen herbergen en daarom stuurt men aan op een internaat voor driehonderd leerlingen, met voldoende ruimte voor „zelfstandige studie" en voor sport en ontspanning. Een terrein begrensd door de Constantijn Iluygenslaan, de Vondellaan, de Vredehoflaan en de President Rooseveltlaan zal er wellicht voor bestemd worden. Aan de raad werd nu ge vraagd de rente en aflossing van de voorbereidingskosten (architectenkosten) voor dit internaat te garanderen tot een bedrag van 32.000. Om dit plan te realise ren zullen er echter enkele woningen moeten verdwijnen. En daar nu wrong de schoen De heer E. de Priester (p.v.d.a.zei het nog eens duidelijk: „Dit alles zal inhou den, dat er een aantal woningen moe ten worden ontruimd. En als de rijks goedkeuring voor dit internaat vlot mocht afkomen, dan zou ik er bij b. en w. toch wel met klem op willen aandrin gen de ontruiming van deze woningen niet ten koste te willen laten gaan van de ontruiming van het Havendorp" In dit verband wees hij er op, dat b. en w. eerder hebben toegezegd, dat het Haven dorp uiterlijk 31 december 1964 ont ruimd zal zijn. In soortgelijke bewoor dingen liet de heer S. J. Adriaanse (k.v. p.) zich uit. Wethouder Ch. J. Gillissen Verschage meende een geruststellend woord te kunnen laten horen: „Het zou mij al meevallen als het internaat er over vier jaar staat", zo voorspelde hij. Bovendien voegde hij er aan toe: „Met deze gegevens in de hand, de ontruiming dus van een aantal wo ningen voor de bouw van het inter naat. kunnen we mischien met succes pleiten voor een extra contingent wo ningen". Maar het was slechts koren op de molen van de heer De Priester: „Als het internaat er over vier jaar staat, laten we zeggen in augustus 1967, dan betekent dat dus, dat met de bouw in augustus 1965 begonnen moet worden. Dat is slechts zeven a acht maanden na de uiterlijke datum van ontruiming van het Haven dorp". De heer De Priester, die kennelijk wei nig vertrouwen had in de volledige ont ruiming van het Havendorp op 31 de cember 1964, vreesde dat „de laatste be woners van het Havendorp de dupe zul len worden" van de bouw van het inter naat, omdat de vervangende woningen dan nodig zijn voor de realisering van dit internaat. Wethouder W. Poppe kwam echter met een andere, meer ge ruststellende redenering: „We hebben ook nog een plan voor de bouw van een nieuwe h.t.s.", zo zei hij. „Er wordt hoge druk uitgeoefend om de rijksgoedkeu ring hiervoor te verkrijgen. En dat is een plan van ongeveer zes miljoen gul den. Die rijksgoedkeuring is er nog niet eens. En het is dan ook niet te verwach- Advertentie) DE VEY MESTDAGH m IOEKHANDEL ORUKKERIJ Bellamypark 45-58 - Vlissingen Het werd voor de twee Vlissin- gers, die per auto naar Brabant moesten, donderdagmiddag een tocht vol oponthoud. Om te begin nen was er al een stevige vertra ging bij de Keersluis, toen daar grote stromen van en naar de boot voorbijtrokken. Bij Souburg ivas ie verstopping iets minder, maar Middelburg waar vele sjezen, boeren en boerinnen met een brok folklore duizenden mensen op de been brachten) bleek moeilijk ioor te komen. De stationsbrüg kostte ook een zee van tijd, omdat daar op een druk moment zo nodig een zeilbootje onderdoor moest en kennelijk vonden de opvarenden een grote opendraaiende brug spectaculairder dan een stiel en handig gestreken mastje. Toen de beide heren zuchtend van opluchting eindelijk Middelburg achter zich hadden liggen, waren ze al bijna drie kwartier onderweg en konden ze onmiddellijk consta teren dat de overweg bij Middel burg juist voor hun neus dicht ging. Op de weg naar Goes ontstond het gebruikelijke scharreliverk van het file-rijden, waarbij vooral een op 20 kilometer per uur afgesteld autootje een reuze aardig figuur sloeg. Zo kwamen ze dan eindelijk in Goe-s, alwaar bij de overweg druk met verkeerslichten werd gemani puleerd. Toen het Kloetingse via duct onder de wielen wegschoof zuchtte de vermoeide chauffeur: eindelijk weer eens wat ruimte, alles lijkt vandaag wel tegen te iverken.... Hij zag dat goed, want, tot stom me verbazing van de beide heren bleek even verder zelfs de Vlake- brug door middel van rode lichten voor het verkeer te zijn afgeslo ten. De heren zetten de auto netjes in de rij en wachtten. Maar dat wachten duurde en duurde. „Die brug staat eigenlijk helemaal niet open!" stamelde een van beiden verbaasd. Ze gingen kijken op de brug. Die was normaal omlaag, maar de roodioitte afsluitbomen ook. En terwijl aan beide kanten van de brug de rij van ivachtende auto's met kilometers groeide, werd duidelijk wat er aan de liana was. Die bomen werden gewoon geschilderd ten, dat er daarom spoedig een rijks goedkeuring te verwachten is voor het internaat van de zeevaartschool, een plan van twee miljoen gulden". Hij ver- wachttee, dat het vijf 4 zes jaar zal du ren eer het internaatsplan verwezenlijkt kan worden. Ook de heer C. C. Verheul (p.v.d.a.) had nog een klacht. Hij meende, dat de rol len omgedraaid waren. Liever had hij gezien, dat eerst het stedebouwkundige aspect, de definitieve plaatsbepaling van het internaat, in de raad aan de orde werd gesteld en pas daarna de financiële consequenties. Wethouder F. G. Smit liet echter weten, dat de nu gevolgde procedure te doen gebruikelijk is. „We hebben dat gedaan met het nieuwe stad huis, met het nieuwe St.-Joseph-zieken- huis, met het nieuwe politiebureau, met de nieuwe leeszaal om slechts enkele voorbeelden te noemen", zo argumen teerde hij. De heer Verheul werd echter niet overtuigd en was ten slotte de eni ge, die wilde geacht worden te hebben tegengestemd. Waarschijnlijk zal binnenkort worden begonnen met een van de drie torenflats in het uitbreidingsplan West. In de hoek Vredehoflaan-President Roosevelt laan is dit plan geprojecteerd. Omdat er in deze torenflats (begane grond) en kel „dagwinkels voor dagelijkse levens behoeften" moeten komen, werd de raad nu voorgesteld de bebouwingsvoorschrif ten uitbreidingsplannen in onderdelen Vlissingen 1953 (plan West) te wijzigen. Met name de heren E. T. Oosterhuis (v. v.d.) en S. Joustra (p.v.d.a.) vreesden, dat dit winkels zouden worden, die hun emballage op straat zouden uitstallen. De heer Joustra drong er zelfs op aan helemaal geen winkels te bouwen, maar de ruimte te bestemmen voor kleuter scholen: „Nu moeten de kleine kinderen over drukke verkeerswegen naar veraf gelegen scholen". Wethouder Poppe wees er echter op, dat voor het uitstal len van emballage op straat bijvoor beeld bij groentewinkels toestemming van b. en w. verkregen moet worden. „En dit verzoek", zo zei hij met name tot de heer Joustra, „zal waarschijnlijk worden afgewezen". Na deze verzeke ring ging de raad akkoord met het voor stel. Het voorstel om afwijzend te beschik ken op een verzoek om subsidie van de r.-k. stichting voor Geestelijke Volksge zondheid van het Zeeuwse Wit-Gele Kruis bracht de heer W. P. Hamelinck (k.v.p.) in het geweer. Hij wees er op, dat zowel de provincie, als de gemeen ten Middelburg, Goes en Terneuzen wel reeds subsidie hebben verleend. In verband met de samenwerking met de algemene stichting meende hij: „Op het gebied van de volksgezondheid vindt men elkaar wel, maar de geestelijke volksgezondheid heeft aspecten, die de samenwerking bezwaarlijk maakt". Ook de heer II. van Rooijen, sprekend na mens de protestants-christelijke fractie, meende, dat het standpunt, dat de Vüs singse raad reeds in 1954 te dien aan zien heeft ingenomen, herzien kan wor den. Of echter een subsidie verleend moet worden per inwoner betwijfelde hij. Hij zocht liever de maatstaf in het aan tal aangesloten leden. Wethouder Poppe, die bij afwezigheid van burgemeester mr. B. Kolff optrad als voorzitter, zeg de toe dit voor het komende begrotings jaar te bezien. Tijdens de rondvraag attendeerde de heer H. B. J. Knoop (v.v.d.) b. en w. nog eens op een verzoek, dat hij reeds maanden geleden gelanceerd had: fluorisering van het drinkwater. Wethouder Gillissen Verschage, een van de commissarissen van de water leidingmaatschappij Midden-Zeeland, wees er op, dat andere gemeen tebesturen eerst de argumentatie van de contra-zijde hadden willen horen. Wel zegde hij toe nogmaals dit on derwerp in de vergadering van de waterleidingmaatschappij aan te snijden. Voor een vijfdaagse schoolweek aan de lagere scholen (dus een volledige vrije zaterdag) gedurende het gehele jaar pleitte de heer J. J. Kempe. Wethouder Poppe was echter niet bereid dit toe te zeggen. Eerst zal er op dit punt weer een enquête moeten komen onder de ouders. Ten slotte vroeg de heer Adri aanse in de binnenstad borden te plaat sen, die wijzen naar de parkeerplaatsen op de Steenenbeer en de Wilhelmina- straat. De heer Kempe vroeg tijdens de kermis het terrein van de kermis (Nieu- wendijk en Zeilmarkt) af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer. Tijdens deze raad kreeg de raad het ont werp te zien van het mozaïek, dat aan gebracht zal worden op het nieuwe stad huis. Zoals bekend is dit mozaïek ont worpen door de heer L. van Roode uit Rotterdam. Het mozaïek, dat geplaatst zal worden op de gevel van het nieuwe stadhuis, stelt het wapen van het Huis van Oranje Nassau en het wapen van de stad Vlissingen voor, verbonden door een blauwe band. De driejarige Petrus Doorenboseh is vrijdagmiddag op zijn driewie- lertje in het Havendorp te Vlissin gen onder een achteruitrijdende vulinisauto geraakt. Het kind kreeg liet lïnkervoorwiel over het bovenlichaam en was op slag dood. Het ongeval gebeurde vlakbij de woning van de familie D. op een verbindingswegje tussen de Zui derhavenweg en de Eerste Anker straat. Het ongeluk ontstond omstreeks kwart over drie toen het jongetje op zijn fiets van de Eerste Maststraat het trottoir van het verbindingswegje opreed. Op hetzelfde moment reed een vuilnisauto van gemeentewerken, bestuurd door de 36-jarige J. M. uit Vlissingen achteruit. De auto kon niet verder vanwege een hoop puin. Petrus H. G. J. Doorenbosch raakte tussen het linker voor- en achter wiel van de auto. De gewaarschuwde arts R. Grippeling kon slechts de dood constateren. Het stoffelijk overschot is per ambulance overgebracht naar het St.-Josephziekenhuis te Vlissingen. In Ellewoutsdijk is zoals reeds ge meld op 64-jarige leeftijd overleden wethouder J. Oele. De begrafenis is in middels vastgesteld op aanstaande maandag om 12 uur. Een uur tevoren, om elf uur, zal in de Nederlands her vormde kerk een rouwdienst worden gehouden. èDe lagere technische school en de school voor scheepswerktuigkundigen te Middelburg krijgt er weer een oplei ding bij: een parttime en dagopleiding tot kok-kelner. Dit was een van de voornaamste mededelingen, die de voor zitter van de vereniging ,,De Ambachts school, de heer C. Barentsen vrijdagmid dag kon doen tijdens een bijeenkomst in de „Concert- en Gehoorzaal". Voor de honderden daar aanwezige leerlingen van beide scholen was er een ande re mededeling belangrjjk namelijk: de bekendmaking van de namen der ge slaagden, de bevorderden en de namen van de leerlingen, aan wie een prijs was toebedacht. (Wij komen nog nader op deze bijeen komst terug. Voor de namen van de gediplomeerden venvijzen wij naar pag. 7.) Slot van pag, 1 Er was gisteren dus „veel volk op de been", evenals in 1573, want toen dreigden de Spanjaarden het stadje te omsingelen, feit waarvoor de oude V'eerenaars, de krijgsomstandigheden van voorheen in aanmerking geno men, veel meer belangstelling aan de dag durfden te leggen dan thans het geval zou zijn geweest. En terwijl het toneel achter de zeeslag: het oude stadje Veere met zijn fraaie stadhuis, de Campveersche Toren en andere historische gebouwen in een feeërie ke verlichting werden gezet, nam de „Spaanse vloot" onder admiraal Beauvoir en admiraal Don Felix de Goesman, bestaande uit een veertig tal hulken, razeilen, heulen en drom melaars ligplaats ongeveer 200 meter uit de kust, vlak tegenover de haven en de Campveersche Toren. Van deze schepen wapperde de al oude Bourgondische witte vlag met een rood gehaakt liggend kruis. Het waren vier eskaders van elk tien schepen. Ten oosten en ten westen daarvan hadden de eskaders van de Prinsen- vloot ligplaats gekozen: bij de mon ding van het kanaal door Walcheren het le en 3e eskader van de Veerse vloot onder admiraal Bouwen Ewouts (voorgesteld door de voorzitter van de stichting „stamboek ronde- en platbodem jachten, de heer C. J. W. van Waning), ongeveer bij de werk- haven het 4e en 7e eskader van de Vlissingse vloot onder leiding van vlootvoogd Sebastiaan de Lange (voorgesteld door burgemeester T. H. de Meester van Westkapelle). Deze „eskaders" vormden een keur van boeiers, Staverse jollen, schokkers, hoogaarsen en Schouwers. Het gevecht begon, toen omstreeks tien over negen de Veerse geuzen, onder aanvoering van admiraal Jacob Simonsz de Rijk, militair gouverneur van Veere (voorge steld door schipper Henk Pape- gaaij van de Middelburgse zeever kenners) met enkele branders de haven uitvoeren, op weg naar de Spaanse vloot. Met zijn geringe troepenmacht kon De Rijk de stad namelijk niet tegen de Spaanse De 12-jarige A. Herrebout te Zaamslag kwam tijdens het spelen op het gemeen telijk speelterrein zodanig te vallen dat hij drie vingers van zijn rechterhand brak. Na in het Julianaziekenhuis te Terneuzen behandeld te zijn. kon de jon gen naar zijn woning terugkeren. overmacht behouden, zodat hij zijn geluk op het water wilde beproe ven. Tevoren waren de geuzen met trommelaars (de Middelburgse padvindersband in geuze-kos- tuums) en fakkels van het stad huis naar de haven gebracht. Met „grote moed" stuurden de geu zen hun branders naar de Spaanse schepen, waarvan er spoedig enkele in een „vuurzee" veranderd waren, onder andere het vlaggeschip „De Olifant". Even voor half tien kwa men ook de vlooteskaders van de geuzen aangevaren: in slaglinie voe ren de eskaders van de admiraals Ewouts en De Lange langs de Spaan se vloot. Op alle schepen (zowel Spaanse als Nederlandse) werd Ben gaals vuur aangestoken, de donder slagen waren niet van de lucht en te gen de donkere hemel leek de tijd 400 jaar teruggezet Dan daverden ook de Fort de Haak-kanonnen: het zijn minia tuur-kanonnen, zogenaamde „kat- tekoppen", nu gemonteerd op plan ken, die vroeger als saluuutanon- nen dienden. En ze daverden flink hard! Deze 150 jaar oude wapens werden ter gelegenheid van de zeeslag door de heer J. U. Smit. directeur van scheepswerf Ven der Giesen-De Noord uit Alblasser- dam, naar Veere gebracht. De heer Smit zelf was de comman dant van het fort, hopman Jeroni- mus Rollé; zijn manschappen wa ren gerekruteerd uit werfperso- neel, dat zijn vakantie voor dit doel had opgeofferd. Deze geuzen schoten als razenden, telkens op het commando van hopman Rollé: klaar! vuren maar' Nogmaals zorgden de schepen van de prinsenvloot voor een fantastisch schouwspel, toen ze voor de tweede maal de Spaanse vloot teisterden: nogmaals vuurwerk, het geloei van scheepstoeters en bengaals vuur, waartegen de seheepszeilen fraai af staken. Er waren zelfs schepen, die de vijand enterden, maar de Span jaarden ontvingen hen met water stralen Toch bleek deze laatste aanval beslissend: de Spaanse vloot werd overmeesterd en in triomf de Veerse haven binnengevoerd. De klokken van de stadhuistoren beier den hun vreugde over deze zege over de stad. En tot slot vierde het „Veerse geu- zonvolk" feest, zich voor één avond verzoenend, zelfs met de Spanjaar den Rest nog te vermelden, dat 's mid dags b. en w. van Veere de beman ningen van de schepen had ontvan gen. Burgemeester jhr. I. F. den Beer Poortugaal en voorzitter Van Waning voerden hier het woord. Ofschoon Oostburg geen gebieds uitbreiding beeft gevraagd zoals nu wordt voorgesteld, worden wij thans genoodzaakt ons oordeel in 't openbaar te geven, zo verklaren b. en w, van Oostburg in hun pre advies aan de raad over het voor stel van Ged. Staten tot herinde ling van Zeeuwsch-Vlaanderen. „Wij doen dit, echter niet geleid door begeerte tot een groter be stuursgebied. Zuiver plaatselijk bezien heeft Oostburg geen ge biedsuitbreiding van betekenis no dig. Maar er is geen andere op lossing". Structureel en bestuur lijk gezien zal naar de mening van b. en w. de gehele recreatieve kust strook in één bestuurlijke hand dienen te worden gebracht. Water landkerkje, dat zich van oudsher het meest op Oostburg heeft ge richt en dat zich tot heden nog niet uitgesproken heeft, behoeft geen strijdpunt op te leveren. Het kan desgewenst twee kanten uit, zo stellen b. en w. van Oostburg. In het zeventien pagina's tellende pre advies, dat dinsdag 9 uur in de Oost- burgse raad aan de orde komt, hebben b. en w. uitvoerige beschouwingen ge wijd aan de mogelijkheden tot ontwikke ling van de gemeenten in W.-Z.-Vlaan- deren en aan de door Ged. Staten ge maakte plannen. Er wordt gesteld, dat Oostburg voldoet aan een voor platte landsbegrippen hoge norm van leefbaar heid, waardoor deze gemeente mede een belangrijke functie voor W.-Z.. Vlaanderen heeft. De ontwikkeling zal er naar de mening van b. en w. toe lei den, dat Oostburg zich toch van nature zal blijven ontwikkelen tot een welva rende gemeente, mits de achteruitgang van W.-Z.-Vlaanderen in bevolkings grootte zich niet voortzet. De problema tiek voor Oostburg ligt in zijn te ge ringe bevolkingsgrootte, zo wordt ver der in de nota gesteld- Het heeft wel goede gemeentelijke diensten, die echter niet zóver kunnen worden opgebouwd, dat tot specialisatie kan worden over gegaan. Oostburg heeft in het verleden een aantal taken moeten dragen, die in feite streekbelang zijn. Daarbij wordt o.a. het onderwijs genoemd. De toekom stige voorzieningen voor wegenverbete ring en zwembad enz. zullen nog grote lasten vragen. Het bewijs is geleverd dat zelfs een gemeente met een bevolkingsomvang van Oostburg een centrale functie kan vervullen. Voor deze gemeente is er derhalve op zichzelf beschouwd geen directe aanleiding om tot een vergroting van de gemeentelijke grenzen te verlangen, behoudens dan een verruiming van het grondgebied t.a.v. de Tragel, waar de gemeente grens van Schoondijke praktisch sa menvalt met de 50 km verkeersgrens van de bebouwde kom. Nu dit ingrijpend grenswijzigingsvoor- stel echter aan de orde is gesteld, spre ken b. en w. gaarne hun waardering uit voor de visie van het provinciaal be stuur om de adviezen van de grens wijzigingscommissie te volgen. Wan neer tenslotte moet worden overgegaan tot een herziening van de gemeentelijke indeling is het beter geen halve maat regelen te nemen. Dertig gemeenten is een te groot aantal om Z.-Vlaanderen te besturen. B. en w. van Oostburg zijn echter geen voorstander van één enkele gemeente voor W.-Z.-Vlaanderen, zoals wel eens wordt opgemerkt, waarbij dan gedacht wordt aan het goed functio nerende waterschap. Er zouden dan te veel hoofdtaken door één gemeentebe stuur moeten worden verricht, als land bouw, recreatie, veeteelt, middenstand, handel, visserij en onderwijs. Het zou bovendien ten hoogste een gemeente met ruim 20.000 inwoners kunnen worden, derhalve kleiner dan Middelburg, doch met veel meer hoofdmiddelen van be staan. Bestuurlijk is de gemeenteadministratie nog niet ingesteld op het soepel beheren van zulk een ruim gebied, zo stellen b., en w. verder. Hoewel de algemene stem ming ten opzichte van één gemeente in W.Zl-Vlaanderen vooral sterk waar neembaar in landbouwkringen zeker niet ongunstig is te noemen, moet vol gens b. en w. van Oostburg de tijd hier voor thans nog niet voldoende rijp ge acht worden. B. en w. menen dat de roep om één gemeente zeker niet van Oostburg behoeft uit te gaan. Er zijn uitingen vernomen dat gemeen telijke herindeling overbodig zou zijn, omdat streekobjecten te realiseren zijn door middel van gemeenschappelijke re gelingen. De praktijk in W-Z.-Vlaande- ren leert echter anders, zo merken b. en w. van Oostburg op. Het tot stand brengen van gemeenschappelijke rege lingen kost zeer veel inspanning hier, de instandhouding niet minder. Zelfs de bestaande gemeenschappelijke regelin gen lijden onder een te veel aan gemeen ten, want de besturen moeten tenminste uit 14 voor West- of uit 30 bestuursleden voor geheel Z.-Vlaanderen bestaan. Een bestuurlijk probleem is ook, dat de belangrijkste gemeenten in W.-Z.-Vlaan deren ongeveer even groot of even be langrijk zijn. Er ontbreekt een duidelijk grotere gemeente of een gemeente wel ke door historische grondslag als het ware van nature bestemd is om leiding te geven (Hulst of Zierikzee). Oostburg is pas na de tweede wereldoorlog sterk gegroeid, als nieuwe kern met accom modatie, waartegenover een functiever mindering van andere streekplaatsen te zien valt. Buiten de kringen der direct bij het be stuur der gemeenten betrokkenen wor den geen ernstige discussies gevoerd over de thans aanhangig gemaakte plannen, zo wordt verder in het pre advies geconstateerd. Onder grote belangstelling vaart hier een eskader van de Prinsen- vloot de Veerse haven uit. op weg naar het „strijdtoneel". Foto P.Z.C.) Naar de mening van het Oostburgse college van b. en w. zal men het voor stel niet alleen vanuit een eng plaatse lijk standpunt mogen beschouwen. Het voorstel van Ged. Staten is gericht op het streekbelang. Nu de streekssamen- werking tussen de gemeenten onderling hortend verloopt, menen velen mét de hogere instanties dat een samenvoe ging niet kan worden ontgaan. De wens tot schaalvergroting van het bestuur lijke appraat gaat daarmee samen. De groter wordende afstanden naar de raadhuizen worden wel als motief tegen samenvoeging aangevoerd. B. en w. van Oostburg stellen de vraag of dit wel een reëel motief is te noemen. Als voor beelden worden genoemd een wethouder van IJzendijke die op 6 km van het ge meentehuis woont en een wethouder van Waterlandkerkje, die op 5,5 km van zijn gemeentehuis woont. Deze afstan den leveren blijkbaar geen bezwaar op om een dergelijke functie uit te oefe nen. Wijzende op de terugloop van de be volking, voorspellen b. en w. dat in de nabije toekomst reeds goede woningen leeg komen te staan in verscheidene W.-Z.-Vlaamse gemeenten! In het preadvies worden verder de verschillende detailpunten van het plan onder de loep genomen. B. en w. vragen zich af waarom bij een handhaven van Aardenburg en Sluis de opheffing van andere evenzeer leefbare, historische en naar inwo nertal zelfs niet eens minder belang rijke gemeenten wél verantwoord is. Het is in feite onrechtvaardig tegen over bijv. Schoondijke en IJzendijke. B. en w. zijn daarom voorstanders van het samenbrengen van Aarden burg en Sluis. Over het voorstel tot vereniging van Breskens, Groede, Hoofdplaat en Schoondijke, vragen b. en w. van Oost burg of het wel juist is, het samengaan van deze gemeenten in een industrie schap als reden hiervoor te noemen. Dit samengaan in een industrieschap is in hoofdzaak geschied omdat het grond gebied van Breskens zo uitermate klein is. De kom van Schoondijke heeft geen noemenswaardige relatie met de kom van Breskens. Eerder voor de hand lig gend is, aldus het preadvies, om de kom van deze gemeente dan te laten aansluiten bij wat naar structuur, func tie en samenstelling het meest aange wezen schijnt, namelijk Oostburg. Ge wezen wordt o.m. op het vervolgonder wijs, dat dan in één gemeente zou ko men. Het zakelijk en personenverkeer vanuit Schoondijke is veel meer op Oostburg gericht. Verwonderlijk wordt het genoemd dat Groede als groeiende recreatiegemeente voor het grootste deel aan de industrie gemeente Breskens wordt toegevoegd. Alleen een deel dat grenst aan het in dustrieel ontwikkelde deel van Bres kens, is daarmee structureel verbonden. In het stuk van b. en w. van Oostburg wordt het verder zeer de vraag ge noemd of één krachtige levende eenheid van Breskens met de dorpskommen van Schoondijke en Groede zal kunnen ont staan. Tot heden is van enige ontwikke ling in deze richting nimmer iets ge bleken. Industrieontwikkeling gaat h.i. ook niet samen met recreatieontwikke ling. B. en w. zijn ook weinig optimistisch t.a.v. de mogelijkheid tot industrievesti ging in W.-Z.-Vlaanderen. Het zal naar het oordeel van deskundigen zelfs de grootste moeite kosten om de thans nog aanwezige kleinindustrie in de eerstvol gende tien jaren te handhaven, zo groot zal de aantrekking van arbeiders door de kanaalzone worden. Verder wordt gewezen op de industriële ontwikkeling van Vlissingen, gelegen tegenover Bres kens, met een echte industriebevolking. Er is geen voortgang meer momenteel, aldus het preadvies. Wanneer men Breskens inderdaad ontwikkeld wil zien als industriege- meente, dan dient men Breskens aan te wijzen als ontwikkelingskern. Al leen daardoor kan het een goede kans hebben. Op eigen kracht zal het niet gelukken, evenmin als door toe voeging van andere gemeenten, zo menen b. en w. van Oostburg. Tenslotte neemt het college de voorge stelde gemeente, waarin ook Oostburg ligt, onder de loep. Opmerkelijk wordt het genoemd, dat G.S. geen samenvoe ging voorstellen voor de kustgemeenten. Zelfs met Groede bij Retranchement, Cadzand en Nieuwvliet zou er een te kleine gemeente in zielental komen. Er bestaat daarom alle aanleiding om de tegenwoordige kustgemeenten met één der grotere kernen te verbinden. Een sa menvoeging met Breskens is moeilijk te verdedigen en zal ook niet gewenst wor den. Oostburg is eigenlijk de hoofdplaats van het land van Cadzand. Het wordt in het preadvies duidelijk ge noemd dat Oostburg in nauwe omgeving ook een recreatieve functie kan krijgen. Deze zijn in eerste aanleg aanwezig. De bevolking van Oostburg is sterk op de kuststrook ingesteld. De bouwvakkers van de firma Boele en Van Eesteren hebben vrijdag het hoog ste punt bereikt van het torengebouw, waarmee de Vitritefabriek te Middel burg wordt uitgebreid, een feit, waar voor de nationale driekleur op het ruim Vrijdagmorgen stuurde de heer R. van Altena uit Amstelveen zijn personenauto te hard door de bocht in de rijksweg bij Nieuwland. Ter hoogte van café „De Ro de Leeuw" vloog hij uit de bocht. De wa gen werd totaal vernield. De bestuurder kon pas uit zijn auto bevrijd worden na dat er een gat in het dak was gemaakt. Met een hersenschudding en een rug blessure moest hij naar het ziekenhuis in Middelburg worden vervoerd. Dokter P. J. Brons verleende eerste hulo. 30 nieter hoge gebouw gehesen werd. Zeker was dit voor de heer A. Dinge- manse, opzichter van de hoofdstedelijke onderneming, een bijzonder hoog punt, vergeleken bij de zeer kleine gebouwen en huisjes, die hij voor Miniatuur Wal cheren gemaakt heeft. Het torengebouw wordt gebouwd voor de opslag en verwerking van het glas, dat voor het belangrijkste deel uit fles jes van bier en frisdranken bestaat. De uitbreiding neemt straks, waarschijnlijk aan het eind van het jaar. de plaats in van de Amemuidense afdeling. Nu het hoogste punt bereikt is, kunnen de bouwers terugzien op de verwerking van onder andere 32 hijpalen van elk 200 ton draagkracht, 480 kubieke meter beton, 70.000 kg betonstaal en 3500 vierkante meter stalen steigerbouw. De toren heeft een capaciteit van 700 ton gebroken glas. Boven de toren op 26 meter hoogte zijn twee watertanks van 100.000 li ter elk gebouwd, die de watervoorzie ning van de Vitrite-fabriek onder constante druk voorzien. (Foto P.Z.C.) Londen, zwaar bewolkt, 19 gr. Brussel, half bewolkt, 23 gr. Parijs, half bewolkt. 24 gr. München, onbewolkt, 25 gr. Zürich, half bewolkt. 26 gr. Locarno, licht bewolkt. 28 gr. Innsbruck, regenbui. 28 gr. Madrid, onbewolkt. 32 gr. Mallorca. onbewolkt, 30 gr. OVERWEGEND DROOG. Overwegend droog weer met tijdelijke opklaringen. Ongeveer dezelfde middag- temperaturen. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. ZON EN MAAN. 21 juli zon op 4.44 onder 20.48 maan op 5.09 onder 21.26 22 juli zon op 4.45 onder 20.46 maan op 6.21 onder 21.58

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2