Abbe' Pierre onder de geredden Staatsgreep in Ecuador Nieuw contact Engeland-E.E.G. middels de West-Euronese Unie Belangrijke spion in Westerse handen Opnieuw elektra-debat over „onrendabele percelen" in de Staten j GRIEKSE REGERING STELDE 14 COMMUNISTEN IN VRIJHEID Voor drie ton aan juwelen geroofd van hertogin Verpakking VEERBOOT MET RUIM 400 PASSAGIERS ZINKT IN DICHTE MIST Met m°newerkmg van Franhrnh HOOCMID. KENT U DIE VAN... Koningin Juliana in oktober naar Thailand Geen verband met relletjes PROVINCIALE BIJDRAGE: 10 VAN 6000,- Geen bijdragen meer van C.T.D. voor ruih er kavelings gebieden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN THANT BIJ DE PAUS Abbé Pierre BELANGRIJKE BESLISSING IN BRUSSEL Omzeild Tevreden Landbouwzaken Naam Rus geheim Bootje slaat om - twee mensen verdrinken Geen ontslagen op de Noorse werf van Verolme MEVROUW AMBATIELOS BIJ PREMIER PIPINELIS Spanning 206e jaargang - no. 162 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vrijdag 12 juli 1963 Directie. F. van de Velde, F. B. den Boer en W de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 perkw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: waistraat 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 61. tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b. g.g. red. 7853, adv. 5213): Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911, Zierikzee' red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. f 4,50. Ingez. med. 3 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. RAMP OP RIO DE LA PLATA: 33 DODEN Minstens 33 personen zijn om gekomen en vier ernstig gewond, toen de Argentijnse rivierboot „Ciudad de Asuncion" gisteren op de Rio de la Plata in brand raakte en zonk. Tot de geredden behoort de Franse armenpriester Abbé Pier re, zo werd in de Argentijnse hoofdstad bekendgemaakt. Het leger van Ecuador in Zuid- Amerika heeft president Carlos Arosemena gisteren afgezet en diens regering vervangen door een militaire junta onder leiding van vier hoge officieren. De belangrijkste gebouwen In de hoofd stad Quito zijn door troepen bezet en het presidentiële paleis is omgeven door tanks. Het leger heeft een communiqué in het vooruitzicht gesteld over de be weegredenen tot dit ingrijpen. Over pre sident Arosemena deden de laatste tijd geruchten de ronde, dat hij aan de drank verslaafd zou zijn De machtsovername is kennelijk zonder bloedvergieten verlopen. De vier junta leiders zijn: kolonel Andres Arrata, chef van de generale stai der gecombineerde strijdkrachten, kolonel Segundo Moro- cho, de staatssecretaris van defensie, kapitein Navio Ramon Castro Jijon, de opperbevelhebber van de vloot en overste Guillermo Freile, de commandant van de luchtmacht. Paus Paulus heeft gisterochtend Thant, de algemene secretaris van de Verenigde Naties, in particuliere audiëntie ontvan gen. Het onderhoud heeft 35 minuten ge duurd. Vervolgens heeft Thant een mi nuut of tien gesproken met kardinaal Cicognani, de staatssecretaris van het Vaticaan. De „Ciudad de Asuncion", die op weg was van Montevideo naar Buenos Aires, had 421 passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip was in brand geraakt toen het nog ongeveer 65 km van Buenos Aires verwijderd was. Aan de reddingspogingen namen een groot aantal vrachtboten en oor logsschepen deel. Een Argentijnse tankboot meldde, dat de „Ciudad de Asuncion" tijdens dikke mist in aanvaring was gekomen met een Frans vrachtschip. De Argentijnse marine kon dit bericht echter niet be vestigen. Het schip was volgens een der gered de opvarenden tegen de stalen romp van een gezonken Grieks schip gevaren. Uit radioberichten afkomstig van de plaats van de ramp bleek dat de dichte mist de reddingspogingen zeer bemoeilijkten. Volgens de berichten was het de dichtste mist in vele jaren. Oorlogsschepen snelden de rivier op en af als zaten zij een onzichtbare vijand achterna, voordat zij eindelijk het verongelukte vaartuig vonden. Een onbekende Duitse vrachtboot liet zijn reddingsboten zakken en tastte vruchteloos de ondoordringbare mas sa's af. Een Argentijnse stomer kwam op zijn vaart olievaten tegen toen men door de mistbanken voer. Dit is de Poolse majoor Richard Obacz, die zoals gemeld met zijn echtgenote en tioee kinderen met een militair vliegtuig naar West-Berlijn is uitgeweken. Na zijn aankomst poseerde het gezin op de vleugel van het toestel waarmee de reis werd gemaakt. Een van de passagiers van de „Ciudad de Asuncion" was de Franse r.-k. gees telijke, Abbé Pierre. Volgens de geredde passagiers was Abbé Pierre in leven en in blakende gezondheid. De passagiers zeiden dat de Franse geestelijke deel uitmaakte van de reddingsploeg. Hij zou zich aan boord van een schip bevin den, dat in het rampgebied patrouilleer de „om morele steun te verlenen bij de' reddingswerkzaamheden", aldus de pas sagiers. De ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap is er gisteren onder leiding van minister Luns in geslaagd overeenstemming te bereiken over een plan voor re gelmatig economisch overleg tus sen de zes gemeenschapslanden en Engeland. Dit overleg zal plaats vinden in de Westeuropese Unie. Het koninklijk paar woondi woensdagavond op het terrein van de .Koninklijk Paleis Sportvere niging' in So est. dijk een voetbal wedstrijd biten bate van de dichting Alax Tailleur Rheuma- ictie. De moppenverteller Max Tailleur zelf was er ook en iat betekende dat hij zijn laatste „nieuwe" aan koninklijke toehoor ders kon vertellen... 'n met suc ces. getuige deze foto's. Dank zij concessies van alle partijen, in clusief de Fransen, is een akkoord be reikt over deze belangrijke politieke kwestie, die een groot struikelblok vorm de voor het overwinnen van de malaise, die in januari door het afbreken van de onderhandelingen met Engeland ont stond. Minister Luns zal, als voorzitter van de ministerraad, de Britse regering voorstellen een driemaandelijks contact te organiseren in beginsel op minis terieel niveau binnen het kader van de W.E.U. de defensieorganisatie van de zes en Engeland binnen de NAVO) ter bespreking van de economische toe stand in Europa. De E.E.G.-commisise zal bij deze besprekingen aanwezig zijn Nederland, dat aanvankelijk ook gis teren nog ijverde voor regelmatig contact in Brussel tussen de perma nente vertegenwoordigers der zes en de Britse permanente vertegenwoor diger, heeft uiteindelijk met deze re geling ingestemd. Doch op Neder lands aandringen is in de officiële notulen van de E.E.G.-raad opgeno men, dat elke regering van te voren kan opgeven welke punten het in het W.E.U.-overleg aan de orde wil stel len. Daarmee wordt de regeling van de W.E.U.-ministerraad, dat er een stemmigheid moet zijn over de agen da, omzeild Voorts staat ei op Nederlands verzoek in de notulen, dat het doel van het overleg is zoveel mogelijk elke maatre gel in de E.E.G. of Gróot-Birttannië te voorkomen, die ongunstige consequen ties kan hebben voor een der twee par- ing van Engeland tot de gemeen schap, die intussen haar ontwikkeling zal voortzetten Minister Luns zal vandaag de Britse ambassadeur in Brussel van het ak koord op de hoogte stellen. Voorts zal hij de volgende week woensdag, de Brit se minister lord Home, die dan in Den Haag is, een volledig overzicht van de besprekingen van gisteren geven. Minister Luns verklaarde na afloop van de besprekingen op een perscon ferentie. dat het W.E.U.-overleg met Engeland in Brussel zal beginnen en vervolgens afwisselend in de hoofd steden van de zeven landen (dus ook in Londen en Parijs) zal worden ge voerd. „Men kan tevreden zijn over dit resultaat" zo verklaarde hij. Zijn Duitse collega Schroeder antwoord de, toen hem gevraagd werd of voorna melijk de Fransen concessies hadden moeten doen: „Laten we ons verheugen over dit akkoord en niet op die vraag ingaan" Schroeder meende dat nu voor andere landen die lid van de E.E.G wil den worden (Ierland, Noorwegen en De nemarken), ook een regeling voor regel matig contact zal kunnen worden ge vonden. Het akkoord heeft de ministers veel nader gebracht tot de voltooiing van een actieprogram voor de verdere interne ontwikkeling en versterking van de gemeenschap, gekoppeld aan een re geling van de externe betrekkingen, met name met Engeland. Het is de bedoeling dat de ministers op hun laatste vergadering voor de vakan tie, te Londen, op 29 en 30 iuli, nog enige landbouwzaken regelen. Q Het Amerikaanse Congres is akkoord ge gaan met plannen om de ruimten onder de gebouwen van de volksvertegenwoordiging in Washing!on, de congresbibliotheek en de ver bindingsgangen te gebruiken voor de aanleg van schuilplaatsen tegen radio-actieve neer slag. Deze schuilkelders zullen plaats bieden aan 535 congresleden en de 35.000 anderen die in bet gebied van het Kapitool werken. Haar gisteravond in Londen is vernomen, is een belangrijke Rus sische spion naar het westen over gelopen. Hij wordt zwaar bewaakt om mogelijke Russische vergel dingsmaatregelen te voorkomen. Aan persbureaus en dagbladen is in een officiële brief verzocht de naam van de agent niet bekend te maken in verband met de nationale veiligheid en omdat zijn leven in gevaar is. De Russische spion zou een sleutelpositie hebben be kleed bij de Russische veiligheidsdienst. Een van de Londense bladen, de „Tele graph", meldde in zijn eerste editie, dat de Russische officier met de hulp van de Amerikaanse ambassade naar het westen was gevlucht en dat hij op het ogenblik door de Britse en Amerikaanse veiligheidsdienst wordt ondervraagd. De bladen hebben nog verscheidene me ningen over op welke wijze de Rus uit Rusland is gevlucht. Volgens de Daily Express zou de Rus zich aan de Britten hebben overgeleverd, die hem nu aan een verhoor onderwerpen. In een later uitgegeven verklaring van een officiële woordvoerder van de Britse regering werd bekendgemaakt, dat een belangrijke Russische officier van de geheime dienst naar het westen is ge vlucht en op het ogenblik in Engeland vertoeft. De woordvoerder weigerde echter de identiteit van de Rus bekend te maken en ook weigerde hij te zeggen wanneer de officier naar het westen was ge vlucht. Hij bevestigde echter wel, dat de vluchteling in Amerika was geweest, waar deze door de Amerikaanse centrale inlichtingendienst (C.I.A.) werd ver hoord, alvorens hij door de Britse ge heime dienst onder handen werd geno men. De verklaring van de woordvoerder volgde na de berichten over de vlucht van de Russische officier in de Britse pers. De bladen meldden voorts, dat de Russische contra-spionagedienst een intensieve jacht had ingesteld op de Rus. VOLGENS BANGKOK: De minister van defensie van Thailand, die tevens belast is met de regeling van staatsbezoeken, heeft in Bangkok be kendgemaakt, dat koningin Juliana voornemens zou zijn in oktober een be zoek aan Thailand te brengen. Zoals bekend, staat voor oktober reeds een bezoek van het Nederlandse konink lijke paar aan Perzië op het program ma. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken kan het bericht uit Bangkok nog niet bevestigen. In de recreatiepias „De IJzeren Man" bij Vught zijn gistermiddag omstreeks vier uur twee personen verdronken, toen het bootje waarin zij zaten, omsloeg. Zij behoorden tot een gezelschap uit Alphen a-d. Rijn en Leidschendam, dat met een bus op stap was en er enige tijd kwam verpozen. Een van de slachtoffers, de 21-iarige J. Vrolijk uit Alphen a.d. Rijn, werd na tien minuten gevonden. Een arts uit 's-Her- togenbosch paste kunstmatige ademha ling op hem toe die echter niet meer mocht baten. Na anderhalf uur werd ook het stoffelijk overschot van de 25- jarige C- Keukenmeester uit Leidschen dam gevonden. Het Verolmeconcern zal géén arbeiders ontslaan op zijn Noorse werf bij Sarps- borg integendeel: in de komende we ken zullen waarschijnlijk zelfs nieuwe werkkrachten moeten worden aange trokken. Dat was gisteren het commentaar van de hoofddirectie van het concern in Ne derland op berichten in de Noorse pers later overgenomen door de „Financial Times" dat „Sarpsborg" haar activi teiten zou moeten verminderen en arbei ders zou moeten ontslaan. Deze uitlating was afkomstig van de heer Hans Cappe- len, commissaris van de werf. De hoofddirectie verklaarde dat twee weken geleden ten gunste van de werf bij Sarpsborg een Amerikaanse order is verkregen voor staalconstructiewerk zaamheden, die een volledige bezetting van de werf vereist voor tenminste één jaar. Het personeel zal waarschijnlijk moeten worden uitgebreid. Veertien Griekse communisten die wegens hun activiteit in de burger oorlog van 1945 tot 1949 waren veroordeeld, zijn gisteren vrijgela ten, zc is in Athene bekendge maakt. Ook drie mannen die we gens „collaboratie met de vijand in de tweede wereldoorlog", gevan gen zaten, werden op vrije voe ten gesteld. Allen hebben gevan genisstraffen van elf tot achttien jaar uitgezeten. De minister van justitie had hun vrijla ting gelast overeenkomstig de bepalin gen van de „clementiewet". Volgens of ficiële gegevens gaat bet aantal com munistische gevangenen in Griekse ge vangenissen de 950 niet te boven. Op een massabijeenkomst die de „unie van de families van politieke gevange nen" woensdagavond in Athene had be legd, was in een resolutie een beroep op koning Paul gedaan om een algeme ne amnestie af te kondigen, zoals hij volgens de grondwet kan doen. Naar van gezaghebbende regerings zijde in Athene wordt vernomen, zou de vrijlating van de gevangenen niets te maken hebben met de beto gingen tijdens het huidige bezoek van koning Paul en koningin Frederika aan Londen. Intussen ontving eerste minister Pipi- nelis van Griekenland gisterochtend op de Griekse ambassade in Londen me vrouw Ambatielos, de Engelse echtgeno te van een Griekse gevangene. Twee afgevaardigden van de Labourparty woonden de ontvangst bij. Mevrouw Ambatielos pleitte voor de vrijlating van haar man, Tony Ambatie los, een gewezen leider van de Griekse zeemansbond, die al zestien jaar in een Griekse gevangenis zit. Zij overhandigde de bewindsman een brief voor koning Paul, waarin zij zegt dat zeven van de gelijk met haar man in 1948 veroordeelden zich op vrije voeten bevinden en dat alleen haar man en een andere veroordeelde nog worden vastge houden. Een van de labourafgevaardigden. Lip' ton, verklaarde optimistisch gestemd te zijn over het resultaat van de bijeen komst. Tijdens het gesprek met Pipinelis hadden hij en zijn collega „duidelijk ge maakt dat de nog steeds heersende span ning het werkelijke struikelblok vormt, dat moet worden overwonnen alvorens volledige vriendschappelijke betrekkin gen tussen beide landen kunnen be staan". Jn Nederland wordt nogal wat aandacht besteed aan rassenkwesties. Niet om dat het Nederlandse volk zelve zou lij den onder een rassenprobleem, want wij hebben in ons land op dit ogenblik maar heel weinig met rassentegenstellingen te maken. Wel heeft men in Nederland een bijzonder droeve ervaring opgedaan toen tijdens de jongste wereldoorlog de jood se Nederlanders op zo gruwelijke wijze werden behandeld door de Duitsers. Die droeve ervaring heeft er daarna toe ge leid, dat de Nederlanders zo mogelijk nog sterker dan vroeger zijn gekant te gen rassendiscriminatie en alles wat daarmee samenhangt. Onze sympathie gaat dus sterk uit naar mensen, die lij den onder rassendiscriminatie en we stellen ons graag open voor elk streven naar „gelijk recht, ongeacht ras of huidskleur". We zullen er daarbij echter wel op moeten letten, dat de propaganda voor dat mooie doel door handige lieden soms als verpakking wordt gebruikt. Zij verpakken daarin gevaarlijke politieke denkbeelden, waarmee de meeste Neder landers niet zouden instemmen wanneer die denkbeelden openlijk werden aanbe volen. Wanneer bijvoorbeeld in Amster dam wordt gedemon streerd tegen een Por tugees muziekkorps, dat deelneemt aan een Navotaptoe en wanneer men daarbij de leuze aanheft, dat de negerbevolking van Angola het slachtoffer is van Por tugese rassendiscriminatie, dan hebben de meeste van die betogers maar een beperkte liefde voor de negers van An gola. Zij zijn er veel meer op uit af breuk te doen aan de Noordatlantische Verdragsorganisatie waartoe Portu gal behoort. Zij willen het onderling ver trouwen in de westerse samenwerking ondermijnen en West-Europa rijp maken voor verdergaande communistische be ïnvloeding. Uit ditzelfde agitatiemillieu stamt ook de „politieke verkleuring", waarmee men de Amerikaanse rassen- moeilijkheden poogt te presenteren in West-Europa. De moeilijkheden in de Verenigde Staten zijn groot en het ziet er naar uit, dat ze nog lang zullen du ren, maar er wordt aan gewerkt en er is vooruitgang. Een gematigde presen tatie van die moeilijkheden in het bui tenlands zou dus gewenst zijn opdat de Amerikaanse regering ongehinderd kan voortwerken aan de oplossing van de schrijnende problemen. Dat is echter niet de bedoeling van de agitatoren, die de blanke bevolking van de Verenigde Sta ten in een kwaad daglicht willen stel len, die een algemene afkeer van de Verenigde Staten willen bevorderen en alweer daardoor afbreuk willen doen aan de westerse samenwerking. Men zal dus in Nederland bij het be luisteren of lezen van mededelingen over rassenmoeilijkheden en bij het kij ken naar films en televisieprogramma's altijd bedacht moeten zijn op het feit, dat de oprechte verontwaardiging over rassendiscriminatie vaak heel listig wordt gebruikt als voertuig voor poli tieke denkbeelden, welke gericht zijn op ondermijning van het stelsel zowel politiek, militair als economisch waaronder wjj in West-Europa leven. Op dit ogenblik wordt door een aantal Afrikaanse staten nogal woedend geageerd tegen Zuid-Afrika, tegen het Portugese bewind in Angola en zo ter loops ook wel tegen de aanwezigheid van alle „blanken" in Afrika ongeacht uit welk land zij afkomstig zijn. Om ons even te beperken tot Zuid-Afrika: die agitatie tegen Zuid-Afrika komt ook niet enkel voort uit bezwaar tegen de apartheidspolitiek. Zij komt óók voort uit het feit, dat de meeste andere Afri kaanse staten slecht geregeerd worden, dat de negerbevolking er in armoe leeft en dat men er vervuld is van jaloezie jegens Zuid-Afrika, waar de negerbevol king de welvarendste van het gehele werelddeel is. Er zit dus in de agitatie tegen Zuid-Afrika behalve een element van juiste verontwaardiging over ras sendiscriminatie ook een sterk element van kwaadwilligheid. Dezer dagen heeft de Zuidafrikaanse ambassade in Den Haag nog eens de aandacht gevestigd op de vervalste be richten, welke in Nederland worden ver spreid. Zo werd gemeld, dat er in Zuid- Afrika 67.000 politieke gevangenen zou den zijn. In werkelijkheid zijn er 3000 politieke gevangenen, die lid waren van de geheime Poqo-organisatie. De ambas sade spreekt ook het bericht tegen over de run op de Zuidafrikaanse wapenwin kels, waar de „blanken" zich zouden voorzien van traangaspistolen. Vuurwa penlicenties zijn in Zuid-Afrika even moeilijk te krijgen als in Europese lan den. Voor een traangaspistool is een li centie nodig... er is nog geen enkel traangaspistool in Zuid-Afrika verkocht! De Zuidafrikaanse ambassade beklaagt er zich ten slotte over, dat in Nederland blijkbaar alles wat tegen Zuid-Afrika is gericht met nauwelijks verholen bijval wordt afgedrukt. Daartegenover stelt zij dat in de Engelse pers, die zich ook tegen de rassenpolitiek van de Zuid afrikaanse regering keert, de grote eco nomische prestaties van Zuid-Afrika na drukkelijk worden geprezen. Vorig jaar begaven zich voorts nog meer dan 8500 Engelsen naar Zuid-Afrika om daar een nieuw bestaan te zoeken. Er schuilt in de klacht van de ambassade een grond van waarheid. Ook in Nederland dient gewaakt te worden tegen kwaadwillig heid! De breedvoerige debatten van de provinciale staten van Zeeland in de winterzitting van 21 december 1962 over de zg. onrendabele per celen, hebben donderdagmorgen in de zomerzitting van de staten een verlengstuk gekregen. Opnieuw kruisten enkele statenleden de degen met gedeputeerde A. J. Kaland. Maar in vergelijking met de decemberzitting was er één frappant verschilhet ging nu niet te gen de P.Z.E.M., maar vóór deze maatschappij. Met name de sta tenleden mr. J. F. G. Schlingemann (v.v.d.) en J. Hommes (a.r.) bepleitten een provinciale bijdrage van 10 procent in de werkelijk gemaakte kosten van aansluiting van onrendabele percelen, zoals de PZ.E.M. had gevraagd. Ged. Staten wilden in hun voorstel aan de staten echter zover niet gaan. Zij stelden als limiet 10 procent van 6000, hetgeen een verhoging van het plafond betekende met 1000, want in de vergadering van 21 december jl. werd de limiet bepaald op 5000,— per aansluiting. Waarom Ged. Staten niet verder konden gaan bleek uit de toelich ting van gedeputeerde Kaland, die de „opposanten" daarmee de wind uit de zeilen nam. Hij ver klaarde, dat de financiële conse quenties op dit ogenblik niet zijn te overzien, voornamelijk als gevolg van het feit, dat de Cultuur Technische Dienst be sloten heeft voortaan geen bij dragen meer te verstrekken voor elektrificatie in de ruilver- kavelingsgebieden. Alleen Noord-Beveland komt nog in aanmerking voor een bijdrage, maar toekomstige ruilverkave- lingsgebieden als De Poel op Zuid-Beveland en die in de zand- kreek van Zeeuwsch-Vlaande- ren zullen het zonder de rijks bijdragen moeten doen. „Dat is een bijzonder teleurstellende ontwikkeling voor ons", merkte de heer Kaland op, die zei, dat deze te leurstelling in een brief aan de C.T.D. tot uiting zal worden gebracht. „Maak er dan maar grote teleurstel ling van," onderbrak C. F. van der Peijl (c.h.de gedeputeerde, die er op zijn beurt wel voor voelde het woord je „zeer" bij te voegen. De heer Schlingemann, die aanvankelijk had gepleit voor een grotere bijdrage van de provincie 10 procent van de werkelijke kosten betoogde in tweede instantie de heer Kaland graag te zullen volgen. Diep teleurge steld voelde ds V.V.D.-woordvoerder zich door de plotselinge afschaffing van de bijdrage van de Cultuur Tech nische Dienst, in feite 'n rijksbudrage voor de ruilverkavelingsgebieden. Hij sprak van een „ongelukkige ontwik keling". „Hierdoor wordt een stuk ontwikkeling van het platteland afge remd". meende de heer Schlinge mann. Ook de tweede „opposant", de A.R.- woordvoerder Hommes wilde In deze omstandigheden niet „het onderste uit de kan". De staten gingen dan ook zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel van Ged. Staten. Wel kregen zij de verzeke ring van de heer Kaland, dat als G.S. eenmaal een overzicht hebben van de kosten van de aansluiting van de on- (Zie slot pag. 7 kol. 5) Een groep bandieten heeft gisteren een kist met juwelen van de hertogin weduwe van Nortumberland gesto len. De waarde van de juwelen zou ca. 300.000 gulden bedragen. De bandieten ramden met een bestel wagen de bewaakte auto van de douairière, die voor haar huis in de villawijk Beigravia geparkeerd stond. Volgens de politie zou een forse kerel, waarschijnlijk een Wstindiër, een ruit van de auto hebben stukgeslagen. Zijn handlangers overmeesterden de bewakers en gingen daarna met de juwelenkist ervandoor. De juwelen werden juist uit een brandkast van een juwelierszaak in Maiyfair ge haald en zouden door de hertogin wor den gebruikt op de galareceptie, die gisteravond in het Claridges Hotel werd gehouden ter gelegenheid van het bezoek van het Griekse vorsten paar. Een van de bewakers, Tom Wood, raak te in een gevecht verwikkeld met de bandieten en wist nog te voorkomen dat de mannen met een tweede ju welenkist ervandoor gingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1