Met nummer nul op de Schelde Amsterdamse Beurs Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer OPZIENBARENDE VINDING VINDT ALOM BIJVAL erm mcoqniio Waar zijn onze schepen? 0 lWWWWWWWWWVWUWWWWWWWUWWWW^^ ZÉÉR STILLE MARKT Amsterdamse wisselmarkt CAROL DAY HARD LEIDINGWATER NU ZO ZACHT ALS MEIREGEN Even puzzelen V2 oor Producer van Sonneveldshow wint geding CTHQSlIBEllSQHa tasGBiBtscrai Openlijke strijd tegen Ben Bella DONDERDAG 11 JULI 1963 PROVINCIALE ZEE UW SE COURANT Het lijkt zo'n wankele onderneming: met nummer nul de Schelde opvaren. En nu zijn er in en rond Antwerpen nogal wat kindertjes, die zich hieraan hebben ge waagd. Want Erik Suis' kinderboek ,,Mel nummer nul op de Schelde" heeft korte tijd na de presentatie" in het Vlaamse taalgebied al grote vermaardheid ge kregen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat de de de Flandria XVI die een prijs had- stad Antwerpen dit jaar het boek beschik- den gewonnen in een opstellenwedstrijd, baar heeft gesteld als prijs voor de beste uitgeschreven rond de rivier de Schelde en leerlingen van de lagere scholen. Gisteren het boek van Erik Suis. „Met nummer nul drong iets van die vermaardheid tot Vlis- op de Schelde", sprookjesachtig van han- singen door, toen daar in de Koopmansha- deling, speelt zich voornamelijk af tussen 'en een boot vol Belgische kinderen meer- Terneuzen en Vlissingen. ERIK SULS ...duwtje tegen gevestigde waarden... Omslag van Erik Suis' kinderboek „Met nummer nul op de Schelde"; de sprookjesachtige geschiedenis speelt zich af tussen Vlissingen en Terneuzen Kon men toepasselijker prijs uitlo ven dan een vaartocht tussen beide plaatsen? Aan boord bevond zich ook de schrijver, de 38-jarige dr. Erik Suis, in het dagelijks leven di recteur van de Rechtskundige Dienst van de stad Antwerpen, voor wie het schrijven van „Met nummer nul op de Schelde" min of meer het aanne men van een uitdaging is geweest. Reeds eerder verschenen van hem het kindertoneelstuk „De gestolen zon" in 1949 bekroond door de Kon. Mij. De Melomanen te Gent en „Het boek van Lew de Boerekat", dat in 1957 de prijs van de provincie Antwerpen kreeg. „Zowel m'n vader als m'n moeder schreven kinderboeken" vertelde de heer Suis in Vlissingen, „en op de leeftijd dat anderen sonnetten schrij ven, schreef ik al kinderdingen. Er ontstond een soort rivaliteit in de fa milie, omdat m'n moeder beweerde, in alle vriendelijkheid natuurlijk, dat ik beter eens wat nuttigs kon doen Het boek is bovendien het bewijs, dat wij in Antwerpen de Schelde en de zee zeer toegenegen zijn. De actie speelt zich geheel hier in de buurt af, op een denkbeeldig eiland tussen Vlissingen en Terneuzen. Daarom is het zo prettig, dat de kinderen, die een goed opstel hebben geschreven, thans zelf die plaatsen kunnen zien. De vereniging „Nautica" schreef die wedstrijd uit. De ik-persoon uit het boek zou ik zelf kunnen zijn, ik houd van varen en in het boek is het zo voorgesteld, dat de ik-persoon de kans krijgt met een speciaal bootje te gaan varen. Een Jules Verniaanse boot, maar laten we vooral zeggen dat dit satirisch bedoeld is. Er zijn aardmannetjes aan boord en met de hoofdfiguur komen de aardmanne tjes ten slotte op het eiland van de watermannetjes terecht. Het is een avontuurlijke reis, waarbij smokkelaars worden gevangen en nog iemand tot erewatermannetje wordt benoemd. Doel van het boek was de onderlinge verbondenheid van de zeevarenden naar voren te bren gen, de wederzijdse hulp, die ze elk aar bieden. Daarbij heb ik m'n best gedaan om gevestigde waarden af en toe een duwtje te geven. Ja mild, zeer mild, met veel zelfspot en zelf kritiek. Kinderen zijn daar soms zeer ontvankelijk voor". In zijn Scheldesprookje neemt de schrijver een loopje met allerlei men selijke zwakheden, maar dat is zo mild en speels gebeurd, dat het een verrukkelijk kinderboek bleef, waar in de schrijver zijn liefde voor het water al in de eerste regels belijdt: „Ik houd erg veel van de zee. Toen ik een kleine jongen was, zou ik nooit elders op vakantie gaan, en als de trein nog ver van Oostende was, hing ik al uit het raampje, samen met mijn broer, en dan deden we om wie het eerst een zoute smaak op zijn lip zou proeven. En terwijl de bomen langs het spoor hoe langer hoe schui ner hun kop het land instaken, hap ten wij maar lucht binnen, en smak ten met onze tong ver buiten onze mondhoeken naar zout. Soms was mijn broer, en dan deden we wie te roepen: „Ik proef het! Zout! Zee zout!" Eerlijk gezegd proefde ik maar heel weinig. Of misschien zelfs helemaal niets. Maar het was toch leuk, te doen alsof. Je voelde jezelf plots al heel dicht bij de waterkant, en je wist in elk geval, dat de meeuwen, die daar over de trein gierden, echte zee meeuwen waren, en dat zij, van uit hun hoogte, de zee konden zien. Ja, ik vond zo'n zeemeeuw echt een ge luksvogel! Ik had ook wel altijd bij de zee willen blijven, en nooit weer terug het land in gaan. Maar dat kon nu eenmaal niet, en dat vond ik de enige spijtige kant van het naar zee gaan: dat je altijd weer opnieuw af scheid van haar moest nemen, en tel kens voor zo lang". Voor zover er gisteren van enige affaire kon worden gesproken beperkte deze zich aan het Damrak tot Kon. Olie, die merendeels voor Amerikaanse rekening werden gekocht. Dit was in overeenstemming met de koers van Koninklijke in New York, alwaar de stemming iets verbeterd was in verband met de mogelijkheid dat president Kennedy in grijpt om door middel van arbitrage het con flict tussen de vakbonden en de spoorweg maatschappijen te regelen en aldus een drei gende staking te voorkomen. Woensdagmid dag ter beurze verkeerde men feitelijk in af wachting van nadere berichten over deze ontwikkeling want zo lang deze onzekerheid blijft overheersen, zal er in de zeer aarze lende houding van het publiek dan wel niet veel verandering komen. Ook overigens wa ren er in het geheel geen factoren, die de markt konden stimuleren. Van het binnen landse front uit gezien was de terughoudend heid bijzonder groot zowel wegens de vakan ties als wegens de vertraging in het tot standkomen van een nieuw kabinet. Vandaar dat de beurs stil was en er zeer weinig be langstelling aan de dag werd gelegd. Kon. Olie verbeterde een gulden en was daarmee, wat de betere houding betreft, de andere internationals een stuk vooruit. Immers, Uni lever moest een gulden prijsgeven terwijl Philips zich met een verlies van een halve gulden tevreden moest stellen. Hoogovens, die dinsdag een tiental punten kwijtraakten, haalden gisteren daarvan twee punten in. A.K.U. wist zich goed te handhaven en kwam op 477 tegen het vorige officiële slot van 475Va. Alles ging echter gepaard met zeer weinig handel. In de scheepvaarthoek werd druk gespro ken over de publikaties inzake de mogelijk heid dat de Maatschappij Nederland haar vlaggeschip de Oranje zal verkopen. Zelfs de openstelling van de Indonesische havens voor de Nederlandse scheepvaart opent voor het passagiersschip de Oranje kennelijk geen nieuwe mogelijkheden. Het grote passagiers vervoer tussen Nederland en Djakarta be hoort immers tot het verleden. De scheep vaarthoek bood dan ook een ongeanimeer- de aanblik en de bedrijvigheid van de vorige week was geheel verdwenen. Ook voor K.P. M. en voor Java-China Pakketvaart bestond geen belangstelling meer. Alleen Scheep vaart-Unie trok een punt aan en Kon. Boot was aan de vaste kant. Trouwens, over het algemeen wist de beurs zich goed te hand haven. Dit gold voor de scheepvaart, de lo- CONTANTE PRIJZEN Londen 10.08%—10.09%; New York 3.60^3.60A: Montreal 3.33%— 3.33'A: Parijs 73.48%—73.53%; Brus sel 7.21%7.22; Frankfort 90.44 90.49; Stockholm 69.50%69.55%; Zürich 83.25%—83.30%; Milaan 57.90%—57.95%: Kopenhagen 52.18 —52.23; Oslo 50.40%—50.45%; We nen 13.9613.97; Lissabon 12.57% —12.58%. kale industrieën en ook de Cultures, waar van speciaal H.V.A. in de belangstelling stond. Dit fonds, dat dinsdag sloot op 156V« liep gisteren cp tot vlak bij 160. Amsterdam Rubber, waarvan zeer spoedig het jaarver slag verschijnt, trok aan tot 122, Deli liep op tot 136. Nederlandse staatsfondsen waren goed prijshoudend. De markt sloot stil en zonder fluctuaties. Verklaring: gedaan en oleden: gedaan en laten: b bieden; laten: d A.N.P.—C.B.S. BEURSINDICES 8-7 9-7 10-7 Int. conc 546.1 541.9 541.3 Industrie 355.1 354.0 355.1 Scheepv. 150.8 150.4 151.0 Banken 251.7 251.2 251.0 Handel enz. 157.8 152.2 157.3 Algemeen 394.6 392.2 392.2 ex dividend; c ex claim. Staatslen. Kon. Paketv. 165» 166 Schelde N.B. 221% 249 I Ned. '59 4Va 101% 101% St. Mfl Ned. 143 143 Schokbet 375 375% Ned. '60 4% 102/* ioiy8 Niev. Goud. 114% 114% Scholten F. 747% 750 Ned. '47 3% 923A 92% v. Ommeren 259 259% Stokvis 187 187 Ned. '51 3% 97% 97% Rott. LI. 138 137% Vergd Blik 374% 377 Ned. '48 3»A 89% 89& Schv. Unie 14rl§ 142 Vergd Mach. 234 235 Ned. '50 3% 89% 89% Vredest. 324 324 i Ned. '55 3% 92% 92% Industrie enz. Wilton 288 288 1 Ned. '37 3 93% 93% Alb. Heijn 642 646 Zwanenb. 954 954 j Gr. boek '46 92/* 92% Am. droogd. 218 218 Interunie 195 195 Doll. '47 93 92% Berg Jurg. 292 292% Robeco 224 225 Inv. cert. 3 99/* 99/«» Berk. Pat. 249 250 Valeurop 747 749 Ned. '62-64 100» 100» Blaauwh. 447 449% Ned. Ind '37 99% 99% Bijenk. 855 851 Banken 6 W.B Len. '57 107& 107& Calvé 839 832 A'd Bank 391% 392% Centr. Suik. d N.H Mij 369 369 1 Aandelen Fokker 377% 377% R'd. Bank 359 3583 i Amst. rubb. 121 122» v. Gelder 254 251 Tw Bank 333% 333 H.V.A 156% 159% Gist sp. 389 391 A.K.U. 475% 475%» v d. Heem 297% 298 Obl. Deli M. 135 136.10 Heineken 500 500 B. N. Gem. (4%) 99A 99% J Hoogov 608 610» Internat 247 247 B. N Gem '58 (5) 104% 1043A Philips 164.70» 164.20» K.N. Papier 336 339% Unilever 170.30 168.40 K. Zout 798 798 Amerik aand. Kon. Olie 173.20» 174.30 Muller 320 324% Am. Enka 3511 Ned. Dok 1393A 139% Am. mot. 19 19/* Sch. luchtv. Ned. kab. 477 475 Am Tel. 1213A 122% H.A.L. 1213/4 1213/4 Netam 273 278 Anaconda 48H 49 d K.L.M. 54.50 55 Nijverdal 232 232 Beth. St. 31% 31/* K.N.S.M 157% 158% Rott. Dr Dok 380% 381 Cit. Serv. 66% 66& Curt. Wr. Du Pont Ge. Ëlecr. Gen. Mot Int. Nick Kennecott Nat. Can. Rep. Steel Shell Oil Stud. Pack. Tide Water U.S. Steel PREMIEL. Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 I A'dam '56 II A'dam '56 IH Breda '54 Dordr. '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D. Haag '52 I D. Haag '52 II R'dam '52 I R'dam '52 II R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl. '57 Z.-Holl. '59 20% 2433A 80% 69% 65/s 72 15s/» 37% 42 7 26% 47 21 244% 80% 70 65% 72% 1 36% 43% 7/* 27 47% 84 89% 85% 95% 943 85% 83% g 94% 95y8 92% 101% 91% 102 85% 95% 953 a 84% 85% 85% 94% I 94 95% 92 91% 102% ^lf|fl/\f\/\/\AAAiv\/W\AA/M\A/W\#WWUVMVWM'MVVlUtA#\A#IA/WU\AA#IAfVV\#IIU\AAMA/M\IWVM\AWVWIIVM\AfMVVWW\WA<WVW%#WWWWI#WW<WUWIIUI#UWIAA*U%*IAIUlA>VV*A>\A#W\ QaA4)L ,^8"5 ONDERTUSSEN... CAROL, WAT HINDERT HET ALS ZE DENREN, DAT JE MILJONAIRE BENT? HET IS JUIST LOLLIG- NU MOET Ik ME GAAN KLEDEN DUS VERDWIJN - EN KIJK UIT DAT DIE OUWE JE NIET UIT KAMER ZIET KOMEN! 2450. „Wij schrokken niet weinig, toen Z1 daar opeens te voorschijn kwam en langzaam op ons toetrad. Hij had alles gehoord wat er was ge zegd en ik kan gerust zeggen, dat zowel mijn assistenten als ik ver wachtten, dat hij woendend zou rea geren op de eis tot zijn vernietiging. Z1 was echter geen wezen van vlees en bloed en alle menselijke zwakhe den waren hem vreemd. En er zou misschien nog niets gebeurd zijn, wanneer een mijner helpers niet zijn zelfbeheersing had verloren Hij sprong opeens op Z1 toe, scheeu- wend: „Kijk dat stomme stuk metaal daar nu staan! Verwenste automaat! Je hebt het wel gehoord hé!? Als de professor je niet demonteert, zullen wij het doen!!" Hij wilde blijkbaar het deurtje in Zl's borst openrukken om het robotmechanisme bui- Advertentie Er is een grote revolutie gaande op het gebied van de wasmiddelen. Castella is erin geslaagd hard leidingwater zo zacht te maken als Meiregen Hard leidingwater; U vindt het bijna overal in Nederland. Het remt de was kracht van de wasmiddelen en maakt het gewassen textiel vaak stug. Er was tot nog toe maar één uitweg; regen water gebruiken... maar dat is in onze moderne wereld niet meer mogelijk. Castella heeft de oplossing gevonden. In haar nieuwste wasmiddel Actief Blauw is een radicale zachtmaker verwerkt, het Antical-3, een werkelijk revolutio naire uitvinding. U merkt dat, zodra U met Actief Blauw wast. Het waswater wordt onmiddellijk zo zacht ais Meiregen. U wast veel schoner en het vuil vliegt letterlijk uit het goed. Bovendien is van stug textiel totaal geen sprake meer. Dat verklaart de verrassende zegetocht van Actief Blauw. Nooit werd een was middel zo snel populair. ten werking te stellen. Maar toen kwam Z1 in actie! Hij duwde zijn aanvaller zo hevig achteruit dat deze struikelde en zwaar op de vloer smak te. Zijn tweede tegenstander tilde hij letterlijk van de grond en slingerde hem met reusachtige kracht bovenop zijn collega!" tt -pCMillefcm ff iG\ yZiAVVi+ra •th 20 Ik vertelde haar, dat ik zo graag een kind wilde nebben en zo trok ze de con clusie, dat ik zelf geen kinderen had ge had, behalve dan de baby, die samen met je moeder is gestorven". Deze bekentenis deed Giseia goed. Hi] had dus niet willens en wetens haar moe ders geheim verraden. „Het spijt me verschrikkelijk, Giseia", zei hij nederig. „Tob er maar niet over, pappa. Er is nu toch niets meer aan te doen. Maar U zult het toch niet aan de keizerin vertellen?" „Natuurlijk niet! En het is niet waar schijnlijk, dat ik meer dan enkele offi ciële woorden met haar zal wisselen. Denk je, dat het een grote partij zal zijn?" „Dat kan ik U niet zeggen. Maar pappa, vindt U ook, dat ik er belachelijk uit zie Dit is één van mamma's japonnen, die ik aanheb". „Ik vond je er erg aardig uitzien, toen ik je de trap zag afkomen", verklaarde de jonker bout. Veel had Giseia hier niet aan. Hij had waarschijnlijk nauwelijks op haar gelet. Hij was zo gewoon aan haar, dat het hem misschien niet eens was opgevallen, als ze in haar afdragertje van elke dag de trap was komen afdalen. Ze naderen Eeaston Neston. Giseia voel de zich hoe langer hoe minder op haar gemak Elsa had het bij het rechte eind gehad, dat haar jurk uit de mode was. Niemand droeg meer van die wijde rok ken en kleine mouwtjes, die bij de schou ders afgleden. Maar ze had geen andere keus gehad. Het was deze japon geweest of haar dagelijkse voddenjurk. De toiletten van Lady Harriet hadden al lang de nieuwe queue: Taf of kanten stroken vielen over een baleinen vorm; ook waren haar rokken veel nauwer. Vaak had Giseia zich wel eens afge vraagd hoe haar die mooie baljaponnen zouden staan. Haar stiefmoeder maak ten ze alleen maar hoekiger en de dia manten deden haar magerte en ook de vale kleur van haar hals des te sterker- uitkomen. Wat gaf al dat dromen? Nooit zou zij iets nieuws hebben. Het allernoodzake lijkste werd nog zo goedkoop ingeslagen en was het slechtste materiaal. Het rijtuig draaide de brede oprijlaan in. Giseia begon te beven. Stel je toch eens voor, dat de vriendenkring van de keize rin inderdaad om haar zou lachen! Dat ze haar ouderwetse japon, haar onver zorgde haar en landelijke manieren mee dogenloos zouden bespotten! Stel je voor, dat de keizerin haar daarom juist had gevraagd om de lachlust op te wekken. Maar dan kwam haar het lieve, vriende lijke gezicht van de oudere vrouw kalme rend voor de geest. Neen, ze hadden zo gewoon en vertrouwelijk met elkaar ge praat, voordat de prins was binnengeko men. Deze keizerin Kon niet zo wreed of on aardig zijn. Ze was niet alleen uiterlijk mooi, maar haar ogen vertelden, dat ze ook een schone ziel bezat. Daar was Gi seia zeker van. Het had een kalmerende invloed op haar, toen het rijtuig het prachtige huis, gebouwd in de Queen An ne stijl naderde. Het had een stenen voorgevel, mooi in harmonie met de bij behorende tuinen. De verlichte ramen schenen hen welkom te heten. „Ik ben zo bang, pappa!" „Gisela's stem deed denken aan het stemmetje van het kind, dat bang in het donker was geworden. „Ik vind ook, dat we een stel idioten zijn geweest om gevolg aan de uitnodiging te geven", merkte haar vader, evenmin op zijn gemak, op. „Wat kunnen ze met ons voor hebben?" „Laten we terugkeren. Naar huis! En een boodschap sturen, dat we plotseling ziek zijn geworden". „Daar is het nu te laat voor", verzuchtte de landjonker. Het rijtuig hield ook al stil voor een ver lichte deur. Lakeien in vuurrode livreien en met gepoederde pruiken liepen de tre den af om het portier van het rijtuig te openen. Giseia rilde bij het uitstappen, maar niet van de koude wind, die om het huis blies, maar van angst, die haar bij na in paniek had willen doen vluchten. Maar de landjonker had gelijk, daar was het nu te laat voor. Ze trad het huis binnen tussen de rij be dienden en werd ontvangen door een ma jor domo, die haar naar een huishoudster bracht in ruisend zwart satijn. Deze bracht haar naar de vestiaire boven aan de trap. In de haard van de reusachtige kamer brandde een heerlijk vuur. Voor een spiegel omzoomd door gouden engel tjes brandden hoge kaarsen. In 'n zilve ren kom werd geparfumeerd water over Gisela's handen uitgegoten. Giseia had wel graag wat in de prachtige kamer willen rondkijken. Ze ontdeed zich echter van haar mantel en durfde bijna geen blik te werpen in de mooi omlijste spie gel. Ze was bang, geconfronteerd te worden met haar eigen onbeduidendheid. Toen ze zich afwendde, zag ze met enige ver bazing, dat de nogal streng lijkende huishoudster tegen haar glimlachte. „U ziet er erg lief uit, juffrouw, als ik zoiets zeggen mag". Even openden Gisela's ogen zich wijd van verbazing. Zou de huishoudster de draak met haar willen steken? Dank baar echter stotterde ze zenuwachtig; „Dank U, dank U wel. Het is erg lief van U, dat te zeggen". (Wordt vervolgd) DONDERDAG 11 JULI HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 12.00 Middagklok-noodklok. 12.04 Lich te grammofoonmuziek. 12.25 Voor het platteland. 12.35 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.38 Lichte gram mofoonmuziek. 12.50 Actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.25 Popu laire orkestmuziek (gr.). NCRV: 14.00 Promenadeorkest. 14.30 Musetteklanken (gr.). 14.50 Moravisch onderwijzerskoor (gr.). 15-00 Kamerorkest en solist: klassieke en moderne muziek. 15.40 Licht instrumentaal kwartet. 16.00 Bij bellezing. 16.20 Clavecimbel en viool: klassieke muziek. 16.45 Lichte grammo foonmuziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Lichte grammofoonmuziek. 17.40 Beurs berichten. 17.45 Argentijnse klanken (gr.). 17.55 Licht ensemble. 18.15 Sport agenda. 18.20 Amsterdamse Politie- kapel. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Geestelijke liederen door meisjes koren. 19.30 Radiokrant. 19.50 Flamenco gitaarspel (gr.). 20.00 Noordzeefefsti- valconcert door Metropole-orkest met solisten. 21.30 Holland Festival 1963; kerkorgelconcert. 22.30 Nieuws en SOS- berichten. 2240 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespreking. 23.00 Lichte grammofoonmuziek. 23.30 Vers in het gehoor, literair programma. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 12.00 Licht instrumentaal ensemble. 12.30 Mededelingen t.tb.v. land- en tuin bouw. 12.33 Dansorkest en zangsolisten. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, even tueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Licht instru mentaal ensemble en zangsolist. 14.00 Pianorecital: moderne muziek. 14.30 Voor de vrouw. 15.05 Had U toen maar geleefd..., licht programma. 15.30 Licht instrumentaal trio. 15.45 Zangrecital: moderne liederen. 16.10 Voordracht- 16.30 Filmmuziek (gr.). 17.00 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Promenade-orkest en zangsoliste: operamuziek. 19.00 Carrou sel: licht programma. 20.00 Nieuws. 20.05 Holland Festival 1963: Omroep orkest, omroepkoor en solisten: klas sieke en moderne muziek (in de pauze: 20.55-21.50: De schouwburg, hoorspel). 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten, beurs berichten en mededelingen. 23.00 Repor tage Tour de France 1963. 23.10 Pizzi- In zijn uitspraak in het kort geding tus. sen de producer van Wim Sonnevelds t.v.-show „Blijf in Holland" en de uit geverij „De geïllustreerde pers" van (onder meer het maandblad „Romance in welks julinummer een fotoreportag staat van „Het straatlied" heeft de vice- president van de Amsterdamse recht bank mr. F. B. Dozy de uitgeverij ver dere publikatie van deze reportage in één van haar bladen zonder voorafgaan de schriftelijke toestemming van de pro ducer der t.v.-show. verboden op straffe van een dwangsom van 5000. De gevraagde machtiging tot inbeslag neming van het genoemde nummer van het blad oplage 200.000 werd af gewezen. Deze oplage was overigens reeds de deur uit. De producer Thys Chanowski Pro- duktie Maatschappij - had gesteld dat hij het auteursrecht van deze show heeft. De uitgeverij daarentegen had aangevoerd dat Chanowski geen enkel auteursrecht kan laten gelden omdat de uitgeverij reeds een en ander met Wim Sonneveld had geregeld. Sonneveld had volgens de uitgeverij de leiding van deze show en deze had hem voor de fotoserie benaderd. cato: nieuwsflitsen en actualiteiten uit de lichte muziekwereld. 23.55-24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 14.30 Voor de vrouw. 15.15 Pau ze. 15.30-15.45 Voor de kinderen. 19-30 Van onze sportredacteur. 19.50 Zomer wedstrijd, programma over eigen land. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brandpunt. 20.45 The Flintstones, teken film (16e aflevering). 21.15 Wie een maal uit het schaft je eet, t.v.-film (deel 1). 22.40 Epiloog. NTS: 22.50 Journaal. 22.55-23.05 Filmverslag Tour de France. FRANS BELGISCHE TELEVISIE Tussen 16.00 en 17.00 Eurovisie: repor tage van de Tour de France. 19.00 Be richten. 19.03 Weerspiegelingen van het liberalisme. 19.35 Spartacus (deel 4). 20.00 Journaal. 20.20 Filmversl. van de Tour de France. 20-40 Jacht op de mis daad, politiefilm. 21.10 Nieuwe films. 21.40 Kunstkroniek. 22.10 Literair pro gramma. 23.00 Journaal. VLAAMS BELGISCHE TELEVISIE Tussen 16.00 en 17.00 Eur.: reportage van de Tour de France. 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws- 20.20 Filmverslag van de Tour de France. 20.30 11 juli 1963, 11e jubileumviering, gevarieerd programma. 21.40 De boer die sterft, Vlaamse t.v.-film. 22.10 Nieuws. VRIJDAG 12 JULI HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Dagopening. 7.20 Klassiek strijkkwartet (gr.). 7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.45 Negrospiri tuals (gr.). 9.00 Voor de zieken. 935 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Grammofoonmuziek. 10.15 Morgen dienst. 10.45 Fluit en clavecimbel. 11.15 Voor oudere luisteraars. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Klaarwakkers: lichte grammofoonmuz., reportages, mededelingen en commenta ren. 8.00 Nieuws en socialistisch strijd lied. 8.18 VARA's boottocht 1963 met m.s. Kenau, reportage. 8-25 Lichte gram mofoonmuziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Klassieke grammofoonmuz. VPRO: 10.00 Schrijven, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Lichte grammofoonmuziek met commentaar. 10.50 Lichte orkestmuziek (gr.). 1100 Voor de kleuters. 11.15 Klassieke gram mofoonmuziek. 11.40 Elektronisch orgel spel. HORIZONTAAL 2 wasbak van hout; 7 in loco; 9 gevan genis; 10 dierengeluid; 11 chr. feestdag; 14 lage zangstemmen; 17 kerf; 18 ver der; 19 klein Venetië; 21 gewoonlijk; 27 trap; 28 in het verschiet; 30 appel soort; 31 geur en smaak; 32 aanko mend; 33 voordat; 35 dierengeluid; 36 ambitie. VERTIKAAL: 1 bleekjes; 3 niet netjes; 4 bij onder zoek; 5 goed zo! 6 kerel; 8 uitgestrekt in de lengte; 10 stad in Zwitserland; 12 jaargetijde; 13 plaats op Veluwe; 15 koninklijk paleis; 16 stad in Canada; 20 tuinafscheiding; 21 vuilnis; 22 lof zang; 23 scheuren; 24 wapenkreet; 25 bloeiwijze; 26 half (Lat.); 27 vervoer middel; 29 venster; 34 vogelprodukt. De oplossing van de vorige puzzel is: BQréESHBSïgg Een van de Algerijnse revolutionairen van het eerste uur, Hocine Ait Ahmed, heeft op een persconferentie aan gekondigd, dat hjj „openlijk politieke strijd" wil voeren tegen het „politiebe- wind" van premier Ahmed Ben Bella. Ait Ahmed bestempelde Ben Bella's be wind als „pseudo-socialistisch" en zei dat de Algerijnse premier gesteund wordt door „contra-revolutionairen van allerlei pluimage". Hij deed een beroep op de „militante Algerijnen" om de ver kiezingen die Ben Bella onlangs voor de ze herfst in het vooruitzicht stelde, te boycotten. 0 De Australische regering heeft verklaard de helft van de aanschaffingskosten van kunstledematen voor de 23 tot nu toe in Australië geboren ,.Thalidomide"-baby's voor haar rekening te willen nemen mits de rege ringen van de betrokken provincies de ande re helft betalen. De kosten per kind worden geschat op 8000 pond sterling (80.000 gulden). AB8EKEKK U Antwerpen naai Hamburg ALKMAAR 9 20 m o Cap de Pakes ATYS 9 SOO m no Mombasa BAWEAN ÏO aank Hamilton CALTEX ARNHEM 9 200 m xotz Cohin CALTEX EINDHOVEN 9 110 m zo Ceylon CALTEX ROTTERDAM O te Vlissingen CALTEX THE HAGUE 9 aank te Bandar Mashur DELFT 8 van Curasao naar Maracaibo ECHO 9 van Barcelona naar Buenos Aires EENHOORN 9 te Antwerpen FOREST LAKE 8 pass Kreta naar Porto Marghera FOREST TOWN 9 115 m nw F reetown GAASTERLAND 9 aank Rio Grande GULF SWEDE 9 120 m n Finisterre HEEMSKERK 10 aank Bombay JACOB VEROLME 8 SSO m nno Amaionemond i ng KERKEDIJK 8 120 m zo Cape Race KREBSIA 8 180 m zw Monrovia LADON 8 1330 m zw Azoren MAASLLOYD 9 van Panamakanaal naar Curagao MAUREEN 8 2S0 m ztxw Horta NEDERRIJN 9 840 m otz Kaap Guardafui ONDINA 9 pass Kaap Vincent ONOBA 8 60 m zzw Oporto PRINS FREDERIK HENDRIK 8 van Montreal naar Le Havre RANOFONTEIN 9 510 m o St.-Helena SENEGAL 7 20 m o Barfleur (naar Dakar) SLAMAT 8 te Singapore STAD ROTTERDAM 6 te Palermo STEENKERK 7 te Lourenco Marques STRAAT CLEMENT 8 te Port Elizabeth STRAAT TORRES 8 te Durban SUMATRA 8 120 m no Curagao TJ I BO OAS 10 te Zanzibar VAN CLOOM 8 360 m z Bangkok VAN RIEBEECK 4 te Durban VIANA 10 te Hamona VIDENA 9 van Punta Cardon naar Thameshaven W. ALTON JONES 6 600 m zo St.-Helena WESTERTOREN 11 te Beira WIEBOLD BOHMER 6 naar Haifa via Gibraltar ZAANKERK 9 200 m wnw Formosa (naar Shanghai) ZAFRA 9 te Rotterdam 71NNEKERK 9 van Barcelona HOOG EN LAAG WATER 12 juli Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap 5.28 2.09 uur meter 6.01 2.25 5.28 2.09 6.55 1.59 7.17 1.89 nap 17.44 1.99 uur meter 18.12 2.16 17.44 1.99 19.05 1.41 19.36 1.67 nap 11.44 1.69 uur meter 0.07 2.30 11.44 1.69 0.12 1.76 0.36 1.99 nap uur meter 12.14 1.85 12.32 12.51 1.28 1.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11