Aan alle fabrikanten: speldjes voor Dousadj Q^A4)L PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer „Keizerin mcoqnxio Amsterdamse Beurs Klanken uit de ether n EE Waar zijn onze schepen? carol day VASTE MARKT nidislT Even puzzelen r 2 3 r w r r r N. 9~ 42~" rs 1' HbS 20^ bS 22 1 J is 2H 5 UT i P i -U TlEIRlElNl REISDEVIEZEN BAGAGE VERZEKERING REISONGEVALLEN- VERZEKERING VRIJDAG 5 JULI 1963 PROVINCIALE ZEE UW SE COURANT EEN FABRIEK van frituren de N.V. Fritura te Krabbendijke heeft onze krant een opmerkelijk aanbod gedaan. De directie van deze fabriek had kennis genomen van ons onmogelijke voornemen tot publikatie over te gaan van de aankondiging, dat voor één van onze burelen op een omlijnd tijdstip tot uitdeling van duizend zogenaamde speldjes zou worden overgegaan. Een voornemen, niet meer. En een verdraaid slecht voornemen, want gezien de drift van de rage im pliceerde het verkeersopstoppingen, samenscholingen, relletjes en vermoedelijk een beangstigend aantal gekwetsten. Maar bij Fritura dacht men nog aan een an der facet: aan duizend speldjes. Zouden ze die wel hebbenvroeg men zich be zorgd in Krabbendijke af en terecht: je kunt op zo'n dag niet met pepernoten aankomen. yandaar het aanbod van de fabriek: deelt U maar uit, wij stellen de duizend speld jes gratis beschikbaar. Uit een oogpunt van reclame verre van onhandig. Nu moeten we daar direct aan toevoegen, dat Fritura toen wij de uitdelingsgedachte van de hand wezen maar het vage voorstel deden „iets" te gaan doen met deze speldjes voor een menslievend doel, spontaan reageerde: „U kunt uw gang gaan, wij stellen ze be schikbaar en wat er verder mee gebeurd is uw zaak". En zo zijn we met de schat van duizend speldjes in een getraliede auto met poli- tie-escorte gereden naar de provinciaal leider van de actie „Dousadj", Gerrit van Vliet in Goes. Van Vliet was direct enthou siast: „Wij hebben al eerder aan die speld jes gedacht. De rage heeft zo geweldig om zich heen gegrepen, dat er voor Dousadj iets uit die speldjes te halen moet zijn. Zo is het wel leuk te weten, dat wij thans een eigen Dousadj-speldje in bestelling heb ben". Het plan was snel uitgewerkt. Als er fabrikan ten en ondernemingen zijn, die het voorbeeld van Fritura willen volgen, zal het provinciaal actiecomité Dousadj een verzendcentrale forme ren, waar per brief of briefkaart speldjes besteld Het embleem van de actie Dousadj, waarvan binnenkort eveneens speldjes verkrijgbaar zul len zijn. kunnen worden tegen een kleine vergoeding, waarbij voorlopig is gedacht aan twaalf cent (postzegel) voor elk exemplaar. De krant zal hierbij in zoverre bemiddeling ver lenen, dat in dit hoekje de speldjesgiften van fa brieken en ondernemingen zullen worden gepu bliceerd, mét een afbeelding van de speldjes, die dus bij het actiecomité besteld kunnen worden. Ieder speldje krijgt een nummer, hetgeen het bestellen zal vergemakkelijken. Wat dus zal ont staan is een speldjes-verzendhuis, waar men meerdere en verschillende exemplaren tegelijk kan bestellen wij verwachten althans, dat veel ondernemingen een aantal speldjes beschikbaar zullen stellen. ZWIK TOT Z^PE"" Een beeld uit het bij een aardbeving verwoeste dorp Dousadj in Perzië. Reeds voor de ramp was het één van de armste dorpen van Perzië. Toen bleek, dat het juist buiten de hulpverle ning viel die grote organisaties aan het ramp gebied boden, besloot de Europese jeugd het dorp te adopteren. Gezien het karakter van de rage zijn de conse quenties voor de verzendcentrale moeilijk te overzien. Een punt, waarover wij uiteraard met de heer Van Vliet hebben gesproken: „Van Vliet", hebben wij gezegd, „je haalt je wat op de hals." Maar Van Vliet had direct zijn antwoord klaar: „Natuurlijk zal er veel werk zijn aan verpakking, verzending en adressering. Dit zouden wij dus met mensen van het comité kunnen doen, hoewel deze al veel om handen hebben met de actie. Of, als de vakanties beginnen, met middelbare scho lieren. Maar wat mij veel handiger lijkt en waar men deze mensen ook een plezier mee zou doen, is de inschakeling van een aantal vitale gepen sioneerden, die bijvoorbeeld allen in hetzelfde bejaardentehuis wonen." Van Vliet gaat thans na of formering van een dergelijke centrale in Goes of omgeving tot de mogelijkheden behoort. En voor het overige is het afwachten, hoe de fabrikanten en onderne mingen zullen reageren. Aanbiedingen worden gaarne ingewacht bij Redactie Kroniek, P.Z.C., Vlissingen of telefonisch 011842355. Om mis verstanden te voorkomen nog dit tot de verza melende jeugd: voorlopig NIET SCHRIJVEN, maar wachten op de eventuele bekendma king van het adres van het „speldjeshuis". VWVVVVWV\/\AAAAAIWVWVVVVVWWIAA/\A/\AAn/Wt/WVV\«VVV\IVVVVVVVVV%/\nAAAAAAIV\A#VfVVIAA#VWVVWVVV\/WVVtAAAAAAAA/\#WVWVVVVWVVWWVWWVVV%#WVW%An#WMVWVVVVVV%ArVVVVV\A#VV\A#WVWWW\#VV%^WVVVVVVVVW%AIVVW WIL JE MIJ DAT ALLES SCHENKEN, FRIEDRICH? MAAR WECT NIETS J&LZT DAT' JE VAN MIJ Jt W-i HET BEZIT VAN DE KAHLENBERGS IS ENORM, ZOALS JE ZIET, CAROL EN IK BIED JÉ EÉN VAN DE OUDSTE NAMEN VAN EUROPA AAN 2445. „Natuurlijk is dat alles nu nog toekomstmuziek", ging professor Du bois voort, „want de automatische mens, die in staat zal zijn om zulke enorme ruimtereizen te volbrengen moet over ongehoorde capaciteiten beschikken, om van de actie-radius der heelalschepen nog maar te zwij gen. Met dat doel voor ogen gingen mijn assistenten en ik aan de slag om een superrobot te ontwerpen. Te leurstellingen bleven vanzelfsprekend niet uit, doch het was fascinerend werk, dat ons terloops tot vele nieu we ontdekkingen bracht. Het was een lange weg van de eerste mecha nische poppen tot iets, dat werkelijk op een goed functionerende kunst mens begon te 'ijken. Af en toe veroorloofden wij ons ook wel eens een grapje, zoals met Snuffel, onze robothond, die echt kon blaffen en nog waaks was oovendien. Lange tijd beschouw den wij „Pinokkio de Eerste", als onze beste prestatie, maar de brave kerel beging nogal eens vergissingen en gat dikwijls blijk van een on beheerst temperament". nmiimiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiininiiimmiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiHiiiiiiimiiiiiiiMniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimmiiiiiiiHmiiHHnH'miD I \OOY TiillliHiiHliHiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiHiiiiitii 15 „Dat kan ik niet geloven!", riep lady Harriet uit, terwijl ze opsprong. „Geor ge, jij weet toch ook, wie de gravin van Hohenembs is?" „Ja; dat weet ik", mompelde de land jonker. „Dat domme wicht heeft natuurlijk het verhaal helemaal verdraaid! Je ziet, wat we aan die onnutte idioot hebben! Ze kan niet eens een boodschap behoorlijk overbrengen". „Ik breng de boodschap precies zo over", antwoordde Gisela op geduldigde toon. ..En als U dat liever wilt horen: De keizerin van Oostenrijk vroeg U om te komen dineren, papa". Er viel een stilte. Toen vroeg de land jonker: „Weet je zeker, dat je het niet aan het verkeerde eind hebt, Gisela?" „Neen, papa, heus niet. Ze vroeg naar mijn naam en toen ze hoorde, wie mijn moeder was, legde ze er erg de nadruk op, dat ze U wilde spreken". „Zo, daar zit hem dus de kneep", snerp te lady Harriet. ..Je hebt bij de keizerin als je "haar werkelijk ontmoet hebt, wat ik nog beiwijfel, zitten opscheppen over je adellijke familie in Oostenrijk". „Ja, ik vertelde haar, wie mamma was", vertelde Gisela enthousiast, „en o, pap, ze weet, wie ze is. Ze kende haar uit haar jeugd. En mijn grootvader kende ze ook!" „En toen vroeg ze je om te dineren?", zei lady Harriet. „Jij en dan te dineren bij de "keizerin! Dat is een prachtige grap! Belachelijk!" Ze wierp het hoofd achterover en lachte luid op een afschuwelijke manier. De landjonker keek haar aan. „Kom. Har riet!", er klonk een waarschuwing in zijn stem. „Schei uit met je Harriet!", zei de vrouw. „Ik kan me zo voorstellen, hoe alles zich heeft toegedragen! Dit zoet sappige schepsel heeft de keizerin ge holpen en zag toen kans haar vertrou wen te winnen. Ze vertelt haar, wie ze is en de keizerin, blij een landvrouwe ver van huis te ontmoeten, was zo vrien delijk haar bij zich uit te nodigen. Ik wordt niet gevraagd! Neen, ik niet! Ik word genegeerd. Maar, dat was te ver wachten. Dat overkomt me hier in dit huis altijd. Maar madame zal gaan. Op gedirkt en wel, om over haar edele bloedverwanten te redekavelen, van moederszijde, die notabene niets met haar te maken willen hebben! Heb je de keizerin dat ook verteld, Gisela? Heb je haar kunnen verklaren, waarom die adellijke familie nooit schrijft en niet de minste belangstelling voor je koestert?" Deze vragen kwamen er sissend uit. Haar magere gezicht met de puntige neus stak ze bijna in de ogen van het verschrikt terugdeizende meisje. „Harriet! Harriet toch!" Nu klonk er zelfs een duidelijke waarschuwing uit de stem van de jonker. „Hou op met dat geschreeuw, George! Je hebt me niet te verbieden. Ik zal haar eens precies vertellen wie ze is. Zoge naamd mejuffrouw Musgrave! De doch ter van de landjonker hé, zijn erfge name, zijn enig kind, de oogappel van de dronken edelman. Ze zal nu de waar heid horen, voor de eerste keer van haar leven en dat zal haar goed doen ook!" Lady Harriet had zich opgeblazen tot één van haar gebruikelijke buien van razernij, die Gisela maar al te erg vreesde. „Harriet, je houdt het voor je. Wat ik je vertelde, vertelde ik je in vertrou wen", schreeuwde de jonker haar toe. Hij probeerde uit zijn stoel te komen, maar lady Harriet had Gisela bij de schouders genomen en schudde haar door elkaar, zoals een hond dat een rat kan doen. „Ik heb meer dan genoeg van die ge heimhouding", snauwde ze het kind toe. „En nu moet de waarheid er maar eens uit! Je bent de dochter van de landjon ker niet Laat het goed tot je door dringen, wat dat betekent. En ga dan vooral naar de keizerin om met je af komst te geuren, en wacht dan maar af, wat zij ervan zegt". „Dat is niet waar! Dat is niet waar!" Gisela hoorde haar eigen stem dit uit gillen. Dan rukte ze zich van haar stief moeder los en zocht dekking bij de stoel van haar vader. Hij was eindelijk op de been gekomen. Ze greep de revers van zijn jas en wanhopig naar hem op kijkend, smeekte ze: „Het is toch niet waar, papa. Zeg, dat het niet waar is!" Zijn gezicht zeide haar, dat het wel waar was. De uitdrukking van zijn ont zette ogen zeiden het. En de manier, waarop hij met zijn houding geen raaci wist. Met een wilde kreet stortte Gisela aan zijn voeten neer. Ze snikte radeloos. Haar hele povere lichaampje schokte ervan. En de tranen leken niet te stui ten. Toen pas trad de landjonker op, zoals van een man verwacht kan worden. „Ga de kamer uit, Harriet", zei hij op een toon van gezag, dat hij al lang niet meer deed gelden. Eerst leek het, af lady Harriet dit ge zag niet zou erkennen. Doch toen hij op dezelfde toon herhaalde: „Ga de kamer uit, Harriet. Ik heb met mijn dochter wat te bepraten", "boog ze zich naar zijn wil. De coquette krullen aan weerszijden van haar lelijk gezicht dans ten op en neer en haar dure onder rokken ruisten, terwijl ze naar de deur liep. „Goed. goed, ik zal gaan. Ik heb ge zegd, wat ik wilde zeggen en ik wens jullie beiden verder nog een gezellige avond!" Toen ze bij de deur was, barstte ze in een triomfantelijk hoongelach uit. Ze had de kans gegrepen en Gisela een vreselijke slag toegebracht en ze genoot van haar succes. De deur sloot zich achter haar. In de kamer waren nu alleen maar de wan hopige snikken van Gisela te horen. (Wordt vervolgd) Vlak voor de beursopening kwam het bericht uit Djakarta dat aan de Nederlandse schepen weer toegang wordt gegeven tot Indonesische havens. Hoewel men op de mogelijkheid van dit Indonesische besluit reeds lang had ge rekend, maakte het bericht op de beurs toch wel indruk en ontstond er plotseling behoor lijke vraag naar aandelen van scheepvaart maatschappijen. Er vormde zich dan ook een drukke scheep- vaarthoek in de beurszaal en men zag koers stijgingen zoals in lange tijd niet zijn voorge komen. Het meest verwacht men direct van het besluit ten bate van de K.P.M. DU fonds maakte dan ook de grootste sprong omhoog en noteerde 165 tegen een vorige koers van 157. Daarnaast was Scheepvaart Unte vast met een stijging van zes punten tot 143. Maatschappij Nederland werd twee punten hoger betaald. Rotterdamsche Lloyd hand haafde zich op 137. Opmerkelijk was de drukke affaire. Men is de laatste tijd gewend dat de noteringen voor scheepvaartaandelen bijzonder schaars zijn. Donderdagmiddag ech ter zag men noteringen in vrijwel alle tijd vakken. Zoals gezegd waren ook andere lij nen vast zoals Holland-Amerika Lijn, K.N.S. M. en Nievelt Goudriaan. De Java-China Pakketvaartlijnen noteerden vijf punten ho ger in sympathie met de met haar gelieerde K.P.M. Daarnaast ging het ook in de oliehoek druk toe. Vooral de Amerikaanse kopers lieten zich gelden en de arbitrage was dan ook zeer actief, ondanks het feit dat Wallstreet we gens onafhankelijkheidsdag gesloten bleef. Woensdag heeft Amerika verrast met een willige stemming en stijgende affaire. Olies lagen gistermiddag te Amsterdam op de li miet van 175, een stijging van ruim vier gulden. Dekkingsaankopen dreven Philips en Unilever omhoog. A.K.U. en Hoogovens ble ven beneden het niveau van de voorbeurs. H.V.A. volgde weer een stijgende lijn, blijk baar meegesleept door de goede stemming voor de scheepvaart. Ook Deli lag gunstiger in de markt. Het was alles bijeen een geani meerde en vaste markt waarbij scheepvaart de gehele middag de toon aangaf en Kon. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 4 juli. Londen 10.09%10.095/8. New York 3.60Vi—3.60%. Montreal 3.33B— 3.34*. Parijs 73.5173.56. Brussej 7.217/«7.22%. Frankfort 90.51— 90.56. Stockholm 69.54%69.58%. Zürich 83.34—83.39. Milaan 57.93%— 57.98%. Kopenhagen 52.2452.29. Oslo 50.41—50.46. Wenen 13.96%— 13.97%. Lissabon 12.57%12.49%. Olies zich op 175.goed handhaafden. Met belangstelling wordt de verdere ontwikkeling in de scheepvaarthoek afgewacht. Staats fondsen waren ongeanimeerd en prijshou dend. A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. 2-7 3-7 4-7 Intern, concerns 535.1 539.1 543.2 Industrie 350.5 351.2 353.0 Scheepvaart 147.4 147.9 150.8 Banken 252.1 252.7. 252.3 Handel enz. 155.5 155.8 156.6 Algemeen 387.8 390.0 392.6 ex dividend; c ex claim. Staatslen. Kon. Paketv. 155 164 Schelde N.B. Ned. '59 4% 102* 102** St. Mlj. Ned. 141% 144 Schokbet Ned. '60 41/2 102* 102% Niev. Goud. 113 115 Scholten F. Ned. '47 3% 92* 92* v. Ommeren 255 259% Stokvis Ned. '51 3% 97% 97% Rott. LI. 136% 139 Vergd Elik Ned. '48 3% 89% 89% Schv. Unie 137 142% Vergd, Mach. Ned. '50 3% 89 89% V redest. Ned. '55 3% 92* 92%* Industrie enz. Wilton Ned. '37 3 933% 933/4 Alb. Heijn 627 635 Zwanen b. Gr. boek '46 92% 92* Am. droogd. 217 217% Interunie DolL '47 92% 93 Berg. Jurg. 291% 292 Robeco Inv. cert. 3 99* 99 Berk. Pat. 242 242 Valeurop Ned. '62-64 100* 100 Blaauwh. 440 444 Ned. Ind. '37 Bijenk. 872 869 Banken 6 W.B. Len. '57 107% 107* Calvé 829 832 A'd .Bank Centr. Suik. 276 278 N.H. Mij Aandelen Fokker 381 375 R'd. Bank Amst. rubb. 120%* 120%* v. Gelder 243 247% Tw. Bank H.V.A. 155% 157% Gist sp. 380 389 A.K.U. 471 471 v. d. Heem 292 297% Obl. Deli M. 131.60 132.80 Heineken 494 499 B. N. Gem. (4%) Hoogov 618 619% Internat 241% 246% B. N. Gem. '58 (5) Philips 163.60 165.20 K.N. Papier 335 338 Unilever 167.90 168.80 K. Zout 803 802 Amerik. aand. Kon. Oüe 171.80 174.70» Muller 310% 321% Am. Enka Ned. Dok 139% 140 Am. mot. Sch. luchtv. Ned. kab. 476 475 Am. Tel. H.A.L. 119% 121 Netam 267 269 Anaconda K.L.M. 56 55.10 Nijverdal 235 234% Beth. St. K.N.S.M 156% 157% Rott. Dr Dok 380% 381 Cit. Serv. 249 370% 735 188 230 317 291 950 194 223 745 393 371% 357% 339 249% 370 740 185% 368 233 324 293 959 195 224 745 392% 3713% 357% 337% 99% 104% 104% 36* 18f§ 19ft 122% 49% 49H 31% 31* 65% 66% Curt. VVr. 21*/*b 20% Du Pont 244 246% Ge. Elecr. 79% 80% Gen. Mot 70'/s 70% Int. Nick. 65(4 66 Kennecott 73?i 73 Nat. Can. 15% 15% Rep. Steel 37% 37% Shell Oil 48% 43% Stud. Pack. 7ft 7% Tide Water 25 H 26% U.S. Steel J- CO 48 PREMIEL. Alkmaar 85 85 A'dam '51 89% 89 A'dam '56 I 86 86'A A'dam '56 II 957s 96 A'dam '56 III 94% 95 Breda '54 85% Dordr. '56 84% Eindh. '54 84% 85 Ensch. '54 87% 86% D. Haag '52 I 95% D. Haag '52 II 94 95% R'dam '52 I 95% R'dam '52 II 95% R'dam '57 9 l'A Utrecht '52 100 102 Z.-Holl. '57 90% 91% Z.-Holl. '59 101 101% (Advertentie) VRIJDAG 5 JULI. HILVERSUM I. 402 m. 746 te/s. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Lichte Weense muziek (gr.). 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht ensemble met zangsolisten. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.30 Lichte gram mof oonmuziek. 14.00 Pianorecital: klas sieke muziek. 14.30 Lichte grammo- foonmuziek. Tijdens dit programma: Reportage van de Tour de TAvenir 1963. 15-00 Schoolradio. 15.30 Voor de zieken. 16.30 Franse kamermuziek (opn.). 17.00 Voor de jeugd: boekbe spreking. 17.15 Kinderkoor. 17-40 Beursberichten. 17.45 Promenade-or kest en zangsolisten. 18.20 Het ama teurtoneel in Noord-Brabant, klank beeld. 18.50 Regeringsuitzending: Be scherming Bevolking. 19.00 Nieuws. 1910 Actualiteiten. 19.25 Jeugd en boe ken, lezing voor ouders en opvoeders. 19.30 Vliegende schijven: grammofoon- muziek voor de militairen. 20.30 Hoog spanning, hoorspel, (herhaling van 10 januari 1960). 21.30 Dansorkest, licht ensemble en solisten. 22.15 Nabeschou wing Tour de TAvenir 1963 en Inter nationaal Honkbal-week te Haarlem. 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Licht ensemble. 23.00 Moderne orkestmuziek (gr.). 23-5524.00 Nws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. AVRO: 12.00 Zang en piano. 12.20 Re geringsuitzending: Voor de landbouw. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Sport en recreatie, afge- to r 9 TT 1b w z* 19 id ii 26 w w To" 31" 32 37 LP 7 Horizontaal: 1. ontstaat bij brand; 5. kinderservet; 9. verzuim (bij rechtzit ting); 12. eerste termijn; 14. geliefde van Julia; 15. dierengeluid; 16. deel van vinger; 18. rul; 19 ventilator; 20. vrucht; 22. soort papegaaien; 23. naai stersgerei; 24. trede; 25. plaats aan Gardameer; 27. tam; 28. brandstof; 30. paling; 31. reeds; 32. treurspel; 34. kilo- volt 35. plaats waar iets gedroogd wordt (vis); 37 eeltachtige uitwas: 38. vuur pot. Verticaal: 2. Oud Verbond; 3. grond soort; 4. gebogen; 5. tweetal; 6. jongens naam; 7. aankomend; 8. drinkglas; 10. lekkerbek; 11 persoon; 13. een hoeveel heid van tien; 15. gedeelte van spoor baan; 17. monster; 19. liefdegodin (G.M.); 21. vruchtenat; 22. arrondisse ment; 24. nauw; 26. Spaans landvoogd; 28. onderaardse gang; 29. blaam; 32. spoedig; 33. oppervlaktemaat: 35. titel; 36. lekkernij. De oplossing van de vorige puzzel is: JËNIKIE ■HITIlQ wisseld met grammofoonmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Promenade-or kest. 14.00 Louis Couperus, literair klankbeeld. 14.45 Gastenavond, gevari eerd programma. VARA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzikale le zing. 16.30 Lichte orkestmuziek en zangsoliste. 17.00 Voor de zieken. 17.30 Licht instrumentaal kwintet. 17.50 Ac tualiteiten. 18.00 Nieuws. 18 15 Gespro ken brief uit Vlaanderen. 18.20 Licht ensemble en zangsolist. 18.50 Draaior- gelmuziek (gr.). 19.00 Paulus de boska bouter. 19.10 Zeemansliederen en -ver halen. VPRO: 19.30 Onthullingen, mu zikale lezing. 19.50 Suggesties voor het weekend. 20.0 Nieuws. 2005 Gisteren adieu, documentaire. 20.35 Grammo foonmuziek. 20.40 Vlaanderen is vlak bij, literair programa. VARA: 21.00 Tango-Rumba orkest. 21.30 Drie tehui zen: klankbeeld over bejaarden-tehui zen. 22.00 Chansons. 22.30 Nieuws. VP RO: Medeburgers, commentaar op ont vangen brieven. VARA: 23.00 Socialis tisch nieuws in Esperanto. 23.10 Lichte grammofoonmuziek. 23.5524.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 14.0017.45 Eurovisie: Recht streekse reportage tenniswedstrijden te Wimbledon: finales heren enkel en hal ve finales heren dubbel. KRO: 19.30 Voor de jongeren. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. KRO: 20.20 Reporta ge Tour de France. 20.30 De Flintsto- nes, tekenfilm. 20.55 The Inkspots, zang met piano en drum-begeleiding. 21.10 De kat en de goudvis (l'histoire d'un poisson rouge), poëtische filmimpres sie. 21.30 Schatten op zolder. 21.55 Das Kom(m)ödchen, politiek cabaretpro gramma uit Diisseldorf. NTS: 22.40 22.45 Journaal. NTS: 22.4522.55 Film verslag Tour de France. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 15.0017-45 Afwisselend: Eurovisie: reportage tenniskampioenschappen Wimbledon en reportage Tour de Fran ce. 19.30 T.V.-Rally. 19.55 Weerpraatje. 20.0 Journaal. 20.20 Eurovisie: Film verslag Tour de France. 20.30 Cabaret programma. 21.05 Reisroutes: Vlaamse emigranten in Zuid-Afrika. 21.45 Pre mière: programma met filmnieuws en nieuwe films. 22.30 Journaal. ZATERDAG 6 JULI 1963. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Klassieke kamermuziek (gr.). 7.45 Geestelijke liederen. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoon muziek. 9.00 Djinn, gevarieerd pro gramma. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Tips voor va kantie en snipperdagen. 9.00 Postdui- venberichten. Aansluitend: gymnastiek voor het gezin. 9.10 Klassieke grammo foonmuziek. 9-45 Buitenlands week overzicht. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing. 10.05 De raadselachtige spiegel, lezing. VARA: 10.20 Klassieke gram mofoonmuziek. 10.45 Geknipt voor herhaling. f Advertentie) en uw kostbaarheden veilig bewaard bij de ABBEKERK 3 v Rotterdam n Antwerpen ACHILLES 4 te Mataram ver*. AL8ADI 3 verw. te Rio de Janeiro AMSTELLAND p 3 St. Vincent k.v. n Amsterdam ARISTOTELES 2 v Pto. Ordaa n Bremen ATYS 3 70 m no v Rasfartak BANTAM 3 v Genua en 4 te Marseille BENTANG 3 aank. Pt. Said CALTEX LEIDEN 4 te Canvey Island CALTEX NEDERLAND 3 Sidon n Slagen bij Oslo CRADLE OF LIBERTY 3 230 m o ten xw Malta DAHOMEYKUST 3 v Apapa n Port Harcourt DOELWIJK 3 v Pt. Said n Le Havre ECHO 3 Genua n Barcelona ELIZABETH BROERE 4 te Dakar EOS 4 te Tunis ESSO AMSTERDAM 4 te Augusta FOREST HILL p 3 Malta n Tripoli FOREST LAKE 6 Tripoli verw. en 3 v Palermo FRIESLAND (S.S.M.) 3 v Imming- ham n Rotterdam GAASTERKERK 3 33 m so v Cape Guardafui GAASTERLAND 4 te Santos GABONKUS) 3 te Pto. Alexandre verw. GROTEDIJK 3 5 m zo v Lissabon HELICON 4 Pt. au Prince verw. HERMES 3 te Manta JAGERSFONTEIN 3 v Rotterdam n Bremen JASON 3 v Lissabon n Bridgetown KENNEMERLAND 2 v Santos n Sao Francisco do Sul KINDERDIJK 4 te Antwerpen verw KOREN IA 3 v Curasao en 4 te Pto. Miranda KOSSMATELLA 4 te Cutuco verw. KREBSIA 3 62 m nw v Agadir KRYPTOS 4 v Curasao en 4 te Bajo Grande verw. MAASLLOYD p 3 Kaap san Lucas n Curasao MAUREEN 3 210 m nnw v. Finisterre MUIDERKERK 3 van Antwerpen n Rotterdam MUNTTOREN p 3 Azoren n Rotterdam NAESS TIGER 3 60 m no v. Tunis NEDER EBRO 4 te Los Angeles verw. NEDER EEMS 3 v Balboa n Noumea NEDER RIJN a v Singapore n Penang NESTOR 3 v Beyrouth n Aiexandrie NIJKERK 4 v Antwerpen n R'dam ORANJE 3 v Kingston n Pt. Evergiades OUWERKERK 2 te Suez en 4 v Port Said n Genua PERICLES 3 te San Juan PRINS DER NEDERLANDEN 2 vertr. Madeira n Barbados PRINS FREDERIK WILEM 3 te Hamilton PRINS JOHAN WILLEM FRISO 5 Montreal verw. PRINS WILLEM VAN ORANJE 3 V Hamilton n Clveland SCHIELLOYD 4 v Aqaba n Djeddah SCHIEKERK 3 te Amsterdam SILINDOENG 3 v Abadan n Bahrein SKADi 4 te Harbour Grace verw. SOKRATES 3 v Rotterdam n A'dam SOESTDIJK 3 v Hamburg n Bremen SPAARNEKERK 4 te Tripoli (Lib.) STAD GOUDA 3 v Freetown n IJmuiden STEENWIJK 3 v Kaapstad n Dakar TELAMON 3 te Curasao VAN CLOON 3 280 m zo v Bangkok VAN RIEBEECK 4 te Durban VLIELAND 3 aank. Donges WAIKELO 4 te Venetiö ZAANKERK p 3 Cambodja n Hongkong ZAFRA p 3 Pantellaria n R'dam ZARIA 3 90 m o v Aden ZONNEKERK 3 v La Spezia n Marseille (Advertentie) HOOG EN LAAG WATER 6 juni Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge -t- nap uur meter 1.27 2.01 1.57 2.33 2.59 3.20 2.18 2.31 1.43 1.73 nap uur meter 13.47 1.95 14.16 14.53 15.15 15.49 2.12 2.23 1.27 1.59 nap uur meter 7.52 1.83 8.22 8.53 8.30 8.59 1.99 2.13 1.37 1.63 nap uur meter 20.15 1.93 20.46 21.18 20.46 21.11 2.08 2.22 1.46 1.69

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9