Afwikkeling „halvering" Dienst „Noord-Zeeland" in Centrale het slop Kloetinge wil muziekschool weer tot toetreden Verkade Ry-King ZEISS IKON Werkhaven Den Osse bijna klaar Mosself eest Zierikzee BILT POLITIE UREN OP ZOEK NAAR DRENKELINGDIE THUIS ZAT OUD EN NIEUW IN JONGSTE NUMMER ZEEUWS TIJDSCHRIFT „Blijvende" gemeenten stellen plotseling hogere eisen aan de Schouwse „uittreders" knackebröd Smokkel van 2300 kg boter ontdekt HENKES DRY GIN ALMANAK Voordracht H.I.D. provinciale waterstaat VERWACHT... Op 1 augustus a.s. treden vijf gemeenten uit Nu 64 ct. Een modern begrip voor lekker eten Voorstel b. en w. aan de raad Nieuwe regeling geen beletsel meer Zeeuwse Modderen Verbouwing raadzaal Maria Duerinck in Groenendijk begraven Op naar de top van de Euromast OPSCHUIVING IN V.V.D. NA KABINETSFORMATIE Visserijfeesten Breskens van 15 tot 18 augustus Haamstedenaar vermist BEREDEN POLITIE IN DE WESTHOEK Hongaar (58) zwom 600 meter Vissersbootje sloeg om in Grevelingen Interessante bijdrage over alcoholische criminaliteit TRACTORWEDSTRIJDEN OP WALCHERSE FOKVEEDAGEN Op acht augustus HET WEER IN EUROPA Waarschuwing voor botrytisaantasting van frambozen 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 5 JULI 1963 11* 11 Kadering; besliste en Ged. Staten namen de regeling van deze zijde in grote lijnen over. Maar nu was daar deze week plotse ling weer een restrictie van de „blijvers" op hun eerder ingenomen standpunt. De bijdrage per inwoner van 40 cent, over tien jaar was volgens ben niet toerei kend. Ze vroegen een kostenbestrijding van 64 cent per inwoner van de „uittreders". Bovendien werd gesteld dat niet alleen het wachtgeld van de te ontslane direc teur voor rekening van de uittreders DE financiële afwikkeling van de[Het resultaat van het overleg over de- halverino-" van rle Centrale Dienst ,ze aangelegenheid is genoegzaam be- enn& \an ue veniraie Dienst kend. De kleine meerderheid in de ver boord-Zeeland" voor bouw- en woningtoezicht en gemeentewer ken dreigt een affaire zonder eind te worden. Die conclusie kan men trekken na de vergadering van het algemeen bestuur deze w eek in Zie rikzee. Met een minimale meerder heid van 45-44 stemmen hebben de vertegenwoordigers van de ge meenten, die de centrale dienst wil len voortzetten de zeven Thoolse gemeenten, St.-Philipsland en de kleinste gemeente van Schouwen- Duiveland: Middenschomven de financiële consequenties, die G.S. van Zeeland adviseerden vast te leggen, verworpen. Over drie we ken treden de vijf Schouwse ge meenten uit de centrale dienst. Zij zullen dan afzonderlijk, hetzij in combinatie overgaan tot het vor men van eigen organen. Tot nieu we centrumgemeente van de verkleinde centrale dienst is Tholen aangewezen. Het was een opmerkelijke gang van za ken in de algemene vergadering. Het verzet tegen de financiële regeling kwam van een andere kant dan G.S. eigenlijk wel zullen hebben verwacht. Niet de uittredende gemeenten keerden zich tegen de regeling, waarin de ex tra kosten voor het voortbestaan van de dienst waren vervat, maar de zoge naamde „blijvers". In het financiële plan van G.S. werd de algemene ver gadering het volgende aanbevolen: moet komen, maar ook het wachtgeld van overige eventueel te ontslane func tionarissen. Met een 4544 meerderheid torpedeerden zij zo het voorstel van Ged. Staten. Waarmee dus de financiële af wikkeling opnieuw in het slop is ge raakt. Het is niet duidelijk wat er nu zal gaan gebeuren. Verschillende vragen blijven open. Hoe zullen G.S. reageren op deze plotselinge wending in het standpunt van de aanblijvers Zullen de uittreders dit nieuwe besluit slikken? Zullen zij terugkomen op hun aanvankelijk stand punt? Met ingang van 1 augustus stap pen vijf Schouwse gemeenten uit de dienst. Zierikzee zal dan niet langer als centrumgemeente kunnen fungeren voor deze gemeenschappelijke regeling, Zoals bekend nam de raad van Zierik zee beslissingen over benoemingen en bevorderingen van het personeel. De ge meente Tholen zal deze functie over nemen. En intussen sleept de financiële afwikkeling van de „halvering" van de Centrale Dienst „Noord-Zeeland" zich voort... Advertentie het wachtgeld voor de directeur, de heer A. J. Argelo komt voor reke ning van de gemeenten, die de dienst verlaten. over een periode van tien jaar be talen deze gemeenten 40 cent per inwoner, waarmee de extra kosten voor het voortbestaan moeten wor den gedekt. Het was de overeenkomst, die de al gemene vergadering in september vorig jaar met eenzelfde kleine meerderheid (4544) van de „blijvers", had aan vaard en aan G.S. voorgelegd. Uiteraard onder protest van de vijf uittredende ge meenten Zierikzee, Westerschouwen, Brouwershaven, Duiveland en Bruinisse. Die konden zich niet verenigen met de stelling: de consequenties van het uit treden komen geheel voor rekening van de gemeenten, die dat wensen. Zij wen sten geen represaille op hun besluit. De gemeenten, die aanblijven moeten zich beraden over de manier, waarop zij de centrale dienst willen voortzetten, zo werd er geredeneerd. De functionarissen van de dienst zijn in gezamenlijk over leg aangesteld. Wachtgeld bij ontslag moet dan voor gezamenlijke rekening komen. (Advertentie) prijs per pak f 0.85 (bruin of wit) Voor vele mensen blijft het altijd nog een beetje modderen met de technische hulpmiddelen. Zoals tijdens de ronde van Midden Zee land op de Middelburgse Markt bijvoorbeeld, toen het gespannen afwachtende publiek reikhalzend naar renners uitkijkend met luch tige muziek een weinig werd be zig gehouden. Die luchtige muziek kivam stevig versterkt uit de P.Z.C.-geluidswa gen, waarin een goedbedoelende technicus een verkeerde en sterk verouderde band opzette en ver volgens tevreden een sjekje draai de. Het opzetten van die oude band had tot gevolg dat de indringende, zwaar galmende stem van kamer lid Smallenbroek a.rover Markt en sportliefhebbers klonk. Het zal wel een verkiezingsrede geweest zijn. Maar hoe gek het ook klinkt, Smallenbroek mocht zijn hele verhaal afdraaien, want niemand had in de gaten dat er een verkeerd geluid klonk. Zal wel de invloed van radio Veronica zijn die ons de instelling geeft van': „Laat die vent maar even praten, straks begint de muziek weer Niet alleen met geluidsinstallaties blijft het oppassen, ook bijvoor beeld met ijskasten. Je weet maar nooit met die moderne dingen. En we moeten die Zierikzeese groot vader dan ook gelijk geven, die zijn dochter bestraffend toeriep toen zij in gezelschap van haar tweejarig dochtertje een fles melk uit de ijskast nam: ..Haal dat kind daar toch weg -ils je die deur open hebt. straks vat ze kou VOOR KLOETINGE zijn er geen be langrijke beletselen meer, die toetreding tot de Zeeuwse Muziekschool in de weg staan. Sinds de gemeente op 1 septem ber 1961 de gemeenschappelijke rege ling inzake de verdeling van kosten ver liet, heeft Kloetinge net muziekonder wijs gesubsidieerd en deze regeling be droeg ongeveer de helft van dat wat zou worden genoten wanneer de ge meente wel tot de Zeeuwse Muziek school zou zijn blijven behoren. Nu de Stichting Zeeuwse Muziekschool heeft bepaald dat om aan de wensen van verschillende gemeentebesturen tege moet te treden voor de aanvang van ieder cursusjaar de gemeenten een ma- ximumbijdrage kunnen vaststellen, zijn de bezwaren van Kloetinge tegen de fi nanciële regeling voor het grootste deel opgelost. De raad, die aanstaande maandag avond vergadert, wordt daarom voor gesteld toe te treden tot de Zeeuwse Muziekschool en de maximum bijdra ge over 1963-1964 vast te stellen op 1000. Het aantal leerlingen wordt hiermee afhankelijk gesteld van de bijdrage, die de raad voor een be paald jaar beschikbaar wil stellen. Het college van burgemeester en wethouders krijgt tegelijk de be voegdheid om te beslissen welke leerlingen wel en welke niet zullen worden toegelaten, zodra het aantal de maximumbijdrage overschrijdt. Het college kan zich hierin laten ad viseren door de directeur van de school. Het zal nu ook niet meer mogelijk zijn dat leerlingen tot de Zeeuwse Muziek school worden toegelaten, die woonach tig zijn in gemeenten welke niet tot de gemeenschappelijke regeling over de kostenverdeling zijn toegetreden. Toen Kloetinge in 1957 toetrad tot de ge meenschappelijke regeling waren 10 leerlingen ingeschreven en werd een bij drage gestort van 715,85. In 1960 1961 was dit voor 20 leerlingen opgelo pen tot 1812,50. Dat bedrag kwam de raad te hoog voor, waarna met uittrad. Er werd een subsidieregeling gecreëerd om het muziekonderwijs toch ook van de kant van de gemeente te stimuleren Zo werd bijvoorbeeld over 1961-1962 voor onderwijs aan zeven inwoners een subsidie van 269,89 toegekend. Nu de muziekschool andere maatstaven aan- legt per 1 september aanstaande zijn voor Kloetinge de kaarten anders en gunstiger komen te liggen. De raad krijgt maandag ook een voor stel voorgelegd om zijn vergaderzaal, de burgemeesterskamer en de commis siekamer in het raadhuis te betimmeren en in te richten volgens een plan van verbouwing. De kosten hiervan zullen een bedrag van f 50.200 belopen. Onder zeer grote belangstelling is don derdagmorgen op de r.-k. begraafplaats te Groenendijk (gemeente Hontenisse) het stoffelijk overschot ter aarde be steld van het 16-jarige meisje Maria Louise Duerinck, dat zaterdagavond te Walsoorden op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht. De lijkwagen, die het stoffelijk overschot uit Hulst over bracht en de volgwagens met familie leden en kennissen uit Walsoorden, tor meerden zich aan het begin van de Cloosterstraal te Klonsterzande. tot de rouwstoet die naar de twee kilometer verder gelegen kerk in Groenendijk trok. Onder het gelui van de klokken van de St.-Martinuskerk stroomden enkele hon derden personen waaronder bijzonder veel jongeren te zamen voor het kerkplein. Een vijftal vriendinnetjes van het meis je. flankeerden de baar, die de kerk werd binnengedragen. Onder de velen, die deze rouwdienst bijwoonden waren de ouders en de twee broertjes van het overleden meisje, loco-burgemeester L. J. Vereecken en gemeente-secretaris O. A. E Verstraaten van de gemeente Hontenisse. mannen van de rijkspolitie en verder vele familieleden, vrienden en kennissen uit vrijwel alle kerkdorpen van de gemeente Hontenisse. De mis van reqiuem werd opgedragen door ka pelaan F Kuijpers. terwijl aan het zij altaar pater Ten Haaf van de congre gatie der paters van de Heilige Familie te Oudenbosch een mis opdroeg ter in tentie van het overleden meisje. Honderden volgden daarna de baar naar de achter de kerk gelegen begraaf plaats, waar aan de groeve kapelaan Kuijpers de absoute verrichtte. Een personeelslid van de begrafenis ondernemer sprak enige woorden van dank namens de familie. (Advertentie) Er is verder een voorstel om voor win kels, waarin een kruideniersbedrijf, een kleinhandel in melk, in aardappelen, groenten en fruit, een slagersbedrijf een bakkerij zijn gevestigd een winkelslui tingsregeling vast te stellen. Dit gaat om een verplichte vakantiesluiting van acht dagen, een verplichte sluiting op iedere dinsdag na 13 uur en een ver plichte sluiting 's avonds om zes uur gedurende het gehele jaar. Om het bestemmingsplan voor de be bouwde kom te kunnen uitvoeren willen b. en w. het pand Opril 5 aankopen voor de prijs van 3200. Verder zijn er enkele meer in de formele sfeer lig gende voorstellen, zoals de vaststelling van begrotingswijzigingen en subsidie verzoeken. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de statenleden een voor dracht doen toekomen, voor de be noeming van een hoofdingenieur directeur van de provinciale wa terstaat in Zeeland. Op deze voor dracht staat als nummer één ver meld ir. W. de Beijl, hoofdingeni eur A van de provinciale water staat in Zeeland, te Goes en als nummer twee ir. W. Lievense, hoofdingenieur bij de directie slui zen en stuwen van de rijkswater staat, hoofd van het bouwbureau havenmond te IJmuiden. Zoals bekend gaat het om vervulling van de vacature, ontstaan door het over lijden van ir. J. G. Snip. De staten zullen in de vergadering van 11 juli, donderdag aanstaande, tot benoeming overgaan. Verwachtingen na akkoord van Wassenaar Nu van de zijde van kabinetsinformateur dr. Beel is vernomen, dat de besprekin gen der fractieleiders van K.V.P., A.R., C.H. en V.V.D. geleid hebben tot over eenstemming ten aanzien van aard en omvang der aan te gane bindingen en over de te volgen gedragslijn inzake con troversiële punten, is de verwachting ge wettigd, dat de heer Toxopeus als V.V.D.-minister in het nieuwe kabinet zal terugkeren. Dit heeft voor Zeeland consequenties, daar in dit geval de zetel van de heer Toxopeus in de Tweede Ka mer bezet zal worden door de heer C. A. Kammeraad te Middelburg, thans Zeeuws statenlid voor de V.V.D. Dit zal uiteraard inhouden dat, zo ver nemen wij, de heer Kammeraad als sta tenlid zal bedanken. Voor vervulling van die mogelijke vacature worden genoemd de heren ir. W. Landheer te Vlissingen en ir. B A. Hesselink te Middelburg. Breskens zal op 15, 17 en 18 augustus voor de elfde maal zijn visserijfeesten vieren. Het hoogtepunt van dit feest is het bloemencorso. Daarnaast staan ook andere festiviteiten op het programma, waarvoor al vele artiesten hun mede werking hebben toegezegd. Het feest zal met een vuurwerk worden besloten. Het comité „Stichting Visserijdagen" is al maanden met de voorbereidingen van het programma bezig. Sinds donderdagavond omstreeks half negen is de 18-jarige uit Haamstede af komstige Marinus de Lang vermist. Marinus de Lang is bootsman op de duwboot Vulkaan II, die op weg was van Rotterdam naar het Ruhrgebied. Ter hoogte van Beesd (bij Nijmegen) bemerkte de bemanning van Vulkaan II, dat de bootsman niet aan boord was. Na speuringen hadden giseravond laat nog niet tot resultaat geleid. (Advertentie) camera met wereldgarantie Woensdagmiddag zijn drie leden van de bereden rijkspolitie uit Wassenaar in de Schouwse Westhoek gearriveerd. De ze drie wachtmeesters zullen te paard toezicht houden op het strand en in de duinen. Tientallen politiemensen te land en te water zijn donderdagmid dag en -avond op zoek ge- weest naar een visser, die zou zijn omgekomen in de Grevelin gen. Berichten om informatie over vermiste personen gingen uit naar de poiitiegroepen op Goeree-Overflakkee en naar de kustgemeenten van Schouwen- Duiveland. Ondertussen dregde men urenlang op de plaats, waar een omgeslagen polyester roei bootje was gevonden, in de Gre velingen ter hoogte van Sirjans- Iand. Uiteindelijk bleek, dat de „ver miste" visser, de in Dreischor woonachtige Hongaar Nicolas Dragffy (58) was, die 600 meter had gezwommen in 20 meter diep water en al om twaalf uur in de morgen behouden bij zijn echtge note terug was gekeerd. De R.P. 18 van de rijkspolitie keerde on- verrichterzake in de haven van Wemeldinge terug, om half twaalf in de avond. Nicolas Dragffy zat rustig in zijn vlet van 2,40 meter te vissen, ter hoogte van „Dijkivater" en had juist een vis aan de lijn, toen een mosselschip passeerde. Door een flinke golf sloeg zijn vlet om Door de vloedstroom slaagde hij er niet in weer bij zijn bootje te ko men: zwemmen ivas het parool. Moe, maar behouden kwam hij enige tijd later in Brouwershaven aan land, waar zijn echtgenote direct burgemeester A. H. Ver meulen telefonisch meedeelde, dat het vletje nog in het Grevelingen- water dreef. Twee uur daarna sloegen twee mensen van waterstaat alarm: schipper J. Hogerwerff en ambte naar A. C. van Hilst, beiden uit Bruinisse, hadden vanuit hun vlet het omgeslagen bootje ontdekt Er hing een dreganker aan, ei st ak een werphengel in en de worm, die eraan zat was vers. Zij namen het bootje op sleeptouiv en voeren naar Bruinisse, waar zij de rijkspolitie waarschuwden. Die verwittigde onmiddellijk de rijks politie te water van Wemeldinge. Terwijl de R.P. 18 zich op weg begaf van Wemeldinge naar Bruinisse, voer de rijkspolitie met de heren Hogerwerff en Van Hilst in een vlet met dregmateriaal naar de plaats, waar de vissersvlet loas gevonden. Om zes uur arri veerde de R.P. 18 eveneens ter plaatse. Ondertussen waren de po litieposten in de omgeving aan het informeren of een vakantiegast werd vermist. Half tien in de avond kreeg de R.P. 18 via de boordradio bericht, van de politie in Bruinisse, dat de heer Dragffy terecht was. Daarmee kwam een eind aan langdurig, gelukkig ver geefs zoeken. In het jongste nummer van het Zeeuws Tijdschrift treffen wij enkele interessan te en belangwekkende actuele bijdragen aan, daartgenover nemen de artikelen over het oude Zeeland toch de belang rijkste plaats in. Maar er is een levendige contrastwerking tussen de gedegen be schouwing van mr. C. A. van Swigchem over de Goese watermolen, een schilder achtig instituut dat omstreeks 1800 in onbruik raakte en bijvoorbeeld de nuch tere, met getallen gestaafde verhande ling van D. van Ooijen, lie. crim., in specteur van politie te Terneuzen: „Zee land en de alcoholische criminaliteit". Uit laatstgenoemde bijdrage leren we dat Zeeland, zowel wat overtredingen terzake van de artikelen 426 en 453 W. v. S. als overtreding van artikel 26 Wegen verkeerswet (rijden onder invloed) be treft ten opzichte van het landelijk ge middelde een ongunstige tot zeer ongun stige plaats blijft innemen. De heer Van Ooijen tekent daarbij onmiddellijk aan, dat de landelijk te constateren daling dan voor Zeeland dus ook progressiever is. De schrijver gaat vervolgens de cor relatie na tussen overtreding van ge noemde artikelen en de „drankgelegen heden-dichtheid" in diverse delen van Zeeland, waarna hij vaststelt dat deze correlatie evident is. De statistische cij fers tonen de schrijver dat „de bestrij ding van het rijden onder invloed in onze provincie zeker aandacht behoeft". Ten slotte somt de schrijver enkele typisclje gebruiken op die op cafés zijn afge stemd. zoals prijskaarting, schieting, bol ling, tritsen eri pieren, waarna hij een lans breekt voor een actie die erop ge richt is deze evenementen niet uit te bannen, doch met minder alcohol te doen Dlaatsvinden. Een actie, waarbij de open bare drankgelegenheid in bepaalde stre ken van Zeeland zou moeten worden ont troond. De zeer gedocumenterde en gedetailleer de biidrage van mr. Van Swigchem over de Goese Watermolen, zal met name de Goesenaren interesseren. Ontstaan en werking van deze molens, zoals die vroe ger op vrte nlaatsen (Middelburg. Vlis singen, Zierikzee) te vinden waren en waarvan men nu nog sporen en namen OP DE afwerking na is de Delta werkhaven bij Den Osse voor de dam door het Brouwershavense Gat op het ogenblik gereed. Wie bij de scherpe knik in de zeewering tussen Brou wershaven en Scharendijke op de kruin van de (lijk klimt ziet er de „achterhoede" voor de grote volgen de Delta-operatie tussen Schouwen en Goeree in bedrijvige opbouw. Een baggermolen diept het laatste stuk van de havenkom uit. Kranen met grijpers als grote klauwen werpen de stortsteen in depot, die onder profiel de tijdelijke havendammen zullen vor men, een winzuiger in de verte spuit zandbakken vol, waarmee een pers zuiger wordt gevoed. Tegen de bestaande dijk zijn zes een heidscaissons neergezét, volgespoten en als loswal ingericht. Vijftig man nen van rijkswaterstaat en de aanne mer hebben in een jaar tijds een rus tig hoekje buitendijks in het Brou wershavense Gat veranderd in een centrum, van waaruit in de toekomst materiaal en materieel naar de aan te leggen primaire Deltadam tussen de kop van Schouwen en de duin strook van Goeree zullen worden ge dirigeerd. Op 1 oktober aanstaande zal de werkhaven voor gebruik ge reed zijn. Dan zal ook worden begon nen met het vormen van depots voor opslag van lichte en zware stortsteen. Een karwei, dat de hele winter in beslag zal nemen totdat er ongeveer 60.000 ton voor het grijpen ligt. Deze buffervoorraad zal wekelijks met 2000 tot 3000 ton worden aangevuld. Er is tussen augustus vorig jaar en dit moment daar bij Den Osse heel wat werk verzet. Het groepje man nen, dat hier het pionierswerk heeft verricht, groeide van twintig tot vijf tig. Op de weekstaten werden de to talen van het aangevoerde bouwma teriaal telkens hoger. Er is 430.000 kubieke meter baggerwerk uitge voerd, voor het opwerpen van de tij delijke havendammen ging 30.000 ton steen door de grijpers van de toren kranen, de zandzuigers spoten 200.000 ton zand van de platen in de zeearm voor een grondverbetering en het dijklichaam de havenkom binnen. Voor de bekleding van de dijkglooiin- gen heeft men gebruik gemaakt van een Oostduits produkt, de zogenaam de koperslak. Waar die niet als af dekking van het dijklichaam is be nut, vindt men betonblokken, afkom stig uit de vroegere werkhaven van de Deltadienst te Veere. Deze haven, gebruikt voor de afsluiting van het Veerse Gat is in zoverre onttakeld, dat de voorzieningen voor de vroegere tijbeweging in wat nu het Veerse Meer is konden worden geruimd. Bin nen afzienbare tijd zal ook een begin worden gemaakt met het graven van de vletterhaven voor de dam door het Brouwershavense Gat op het koe- pelstrand" van Scharendijke. (Foto P.Z.C.) (Molenwater) terugvindt, licht hij ove rigens op zeer boeiende wijze toe. Dan is er een verrukkelijke, sfeervolle bijdrage van mr. J. C. van Scliagen die in zijn bloemrijke, speelse en niet zelden geestige trant vertelt over „Oude Mid delburgse straatgeluiden". Zijn herinne ringen voeren de lezer terug naar het oude Middelburg van het begin dezer eeuw: een donkere maar sfeerrijke pe riode die haar eigen geluiden had. Gelui den van straatventers, oude, bijna ver geten straatliedjes, van de zagerij en tenslotte, boven alles uit: het carillon van de Lange Jan. Van J. Nikerk ing., oud-directeur van de V.V.V. Amsterdam zijn er enkele no tities over de economische betekenis van het regionaal toerisme, waarbij hij de aandacht vestigt op het E.T.I. (Zee land)-rapport van 1961 over het toerisme in Zeeland. Mr. L. A. van Splunder geeft in zijn bijdrage „Notities over grondprij zen" inzicht in de grondpolitiek van de gemeenten, waarover, naar hij schrijft nogal wat misverstanden circuleren. Hij vestigt er onder meer de aandacht op dat bij de gemeenten verontrusting heerst over de jongste ontwikkelingen, omdat men op basis van een behoorlijke kostprijsberekening (d.w.z. een op de realiteit berustende becijfering zonder winst) tot zulke grondprijzen komt, dat de vraag gewettigd is, of de grond nog wel verkoopbaar zal zijn. Hij wijst erop dat de wervingskosten slechts een frac tie van de totale kosten bedragen. Ten behoeve van een „Klimaatverbetering" pleit mr. Van Splunder voor samensmel ting van de bestaande bureaus voor grond en pachtzaken van de diverse landbouworganisaties. Eén centraal or gaan zou er toe kunnen leiden dat een zekere coördinatie wordt bereikt, die zou kunnen bewerkstelligen dat over en weer meer begrip ontstaat voor eikaars positie en moeilijkheden, zo stelt de schrijver. Dr. ir. C. W. C. van Beekom grijpt ook voor een belangrijk deel terug in de ge schiedenis, in zijn verhandeling: „Van sikkel tot graantank". L. W. de Bree doet dat zoals gewoonlijk in zijn schilderach tig Zeeuws Prentenboek, ditmaal over het spelerijden en M. P. de Bruin be spreekt in zijn Zeeuwse Kroniek het paasnummer van „Neeriands Volksle ven". dat aan Walcheren is gewijd. In dit nummer worden enkele woorden gewijd aan de nagedachtenis van ir. J. G. Snip, in leven lid van het bestuur van het Zeeuws Tijdschrift. R Woensdagavond omstreeks half elf heb ben ambtenaren van de centrale douane post te Axel in samenwerking met de Belgische douane uit Lokeren in de ge meente St. Jansteen een smokkelauto met 2300 kg boter in beslag genomen. De auto, een gesloten bestelwagen met valse Belgische nummerplaten, was voorzien van een inrichting voor het uitwerpen van kraaiepoten. Ach ter de cabine stond een pantserplaat van vier mm dikte, terwijl de banden van een bijzondere constructie waren. De kraaiepoten werden met kwistige hand uitgestrooid, toen de Belgische douane deze auto op de hielen zat. Bij aanhouding was de voorraad kraaie poten bijna uitgeput. De bestuurder van de smokkelauto, een 23-jarige autohan delaar uit Rotterdam, kon even later op Belgisch grondgebied door de Belgische douane worden gegrepen. Auto en boter vertegenwoordigen een waarde van cir ca achtduizend gulden. Donderdag aclit augustus zal de Zierik zeese vissersvloot uitvaren voor de mos selvangst en zoals gebruikelijk, is rond om dit feit een feestelijk programma op gezet. Er is overigens ook al een „voor programma" op zeven augustus: dan kan men aan het „Luitje" de bemannin gen van de schepen bezig zien met het „knispen" van de mosselen en tevens meeproeven van dit zeebanket. Die avond zijn er ook kinderspelen, begeleid door muziek van het draaiorgel „Nep- tunus". Het grote festijn valt op 8 augustus. Het programma begint dan met ont vangst van de genodigden in het stadhuis. De vissers beginnen op dat moment aan een rijtoer door de stad met de mosselprinses en haar hofda mes. Tot de Nieuwe Haven, vanwaar de gepavoiseerde vloot zal uitvaren naar de mosselpercelen in de Ooster- schelde. Jong en oud mag meevaren op de vloot, om het opvissen mee te maken. De mosselprinses zal in volle zee de eerste mosselen keuren. Het middagprogramma begint met de zwemwedstrijden om de wisselbeker in de Nieuwe Haven, om drie uur. Een uur daarna zorgen de bemanningen voor het spectaculaire boegsprietlopen en om vijf uur opent de vismarkt, waar ieder de nieuwe mosselen kan proeven. De Koninklijke harmonie „Kunst en Eer" opent om acht uur het avondpro gramma met een muzikale rondwande ling door de stad, waarna de vlootbe- manning zorgt voor het gebruikelijke verrassingsnummer op het Havenplein, dat ditmaal bijzonder spectaculair moet zijn. volgens het programma. Het feest wordt besloten met huldiging van de mosselprinses, prijsuitreiking en een taptoe door „Kunst en Eer" op het Ha venplein. (Advertentie VOOR HEN DIE ONDERSCHEID MAKEN Tijdens de fokveedagen voor Walcheren op 19 en 20 juli In Koudekerke, zal weer de jaarlijkse trekkerbehendig- heidswedstrijd worden gehouden. Zater dagmorgen 20 juli om half negen zul len ongeveer dertig jongeren aangeslo ten bij (le C.J.B.T.B! en de P.J.G. in wedstrijden van tien tot vijftien minuten hun behendigheid op de tractor kunnen tonen. De eerste prijs een wisselbe ker ging vorig jaar naar de heer W. Verhage uit Koudekerke. Naast de beker is er voor iedere deelnemer een prijs beschikbaar gesteld. De waarschuwingsdienst voor de tuin bouw heeft de telers van kleinfruit er op attent gemaakt dat bij aanhoudende vochtige weersomstandigheden rekening moet worden gehouden met Botrytus- aantasting van frambozen. De dienst wijst er op, dat, wanneer aan het eind van de week wordt geplukt en de telers daarna vier dagen met plukken kunnen wachten, het mogelijk is van de middelen Captan of Phaltan gebruik te maken. Bij gebruik van het middel Captan gaat de voorkeur uit naar Orthocide 83, dit in verband met het residu op de vruchten Londen, licht bewolkt Brussel, half bewolkt Luxemburg, half bewolkt Parijs, licht bewolkt Nice, licht bewolkt München, half bewolkt Zürich, zwaar bewolkt Innsbruck, half bewolkt 19 gr. 24 gr. 23 gr. 22 gr. 26 gr. 23 gr. 25 gr. 26 gr. ZWAKKE WIND Zonnige perioden maar later op de dag een kans op onweer. Zwakke wind en maximum temperaturen van 20 tot 24 graden. STRAND VER WACHTIN G (Van onze weerkundige medewerker) Gebied met enkele buien trekt naar het noorden weg. Na het optrekken van mistvelden vandaag opklaringen en overwegend droog weer. Zwakke wind tussen zuid-oost en zuid-west. In de middag ruim 20 graden. Zeewater 16 graden. Vooruitzichten: Rug van hoge druk nadert van Frankrijk met stabieler en wat zonniger weertype. ZON EN MAAN (V.M.) 6 juli zon op 4.27 onder 21.01 t maan op 20.47 onder 4.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2