Reeds gesproken over de zetelverdeling Nederlandse schepen weer naar Indonesië Ambachtsheer „Cortgene" beplant schorren Schandalen FRANSE BOEREN WEER SLAAGS: GEEN AKKOORD MET DUITSLAND Gezin na eten van bedorven vlees naar ziekenhuis WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zo groot is de macht van Koning Voetbal... PROF. BEEL: Akkoord over aan te gane bindingen en gedragslijn bij controversiële punten GEEN SPOOR VAN VLOT T evreden Zetelverdeling DJAKARTA HEEFT VERBOD OPGEHEVEN K.PM. verzocht in te schrijven op vervoer van rijst K.P.M: Naar Nederland Export groenten en fruit naar Frankrijk kan doorgaan IN BOUWPUT KRUIKEN MET GIFGAS GEVONDEN? Zwaar gewonde op overweg bij Etten Prinses doopte de „Esso Den Haag" GEVECHTEN MET DE OPROERPOLITIE De Gaulle voor overleg in Bonn EERSTE PARTICULIER INITIATIEF IN VEERSE MEER Aanpassing bij staatsbosbeheer Decoratie" Franse regering wil verbod onverwachte stakingen Politiek conclaaf in België Geen akkoord Besprekingen over Maleisië afgebroken 206e jaargang - no. 156 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vrijdag 5 juli 1963 Walstraat^NZfin fa den Pagter. Hoofdredactie: VV. Leertouwer en G. A. de Kok 0 Abonnementsprijs 62 cent per week, 8.00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. 0 Bureaus: Vlissingen: 2911- ZierifeM- red 'tel 9J9S tl' S, 7e 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 Cb.g.g. red. 7853 adv. 5213)Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. aöm- tel- 2094' Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). .Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Pagina 3 OVEREENSTEMMING MET DE V.V.D. Donderdagochtend om tien uur is de kabinetsinformateur prof. dr. L. J. M. Beel in zijn woning in Was senaar zijn aangekondigde ge sprek begonnen met de fractielei ders van de K.V.P., de V.V.D., de C.H.U. en de A.R.P. Op de foto v.l.n.r. voor het begin van het gesprek: mr. E. H. Toxopeus van de V.V.D., dr. W. L. P. M. de Kort van de K.V.P., prof. Beel, mr. H. K. J. Beernink van de C.H.U. en de heer H. van Eijsden van de A.R.P. VWVtA/WWWVVVVVWVVVVVA/VVWVVVVWVVWW Gistermorgen is ook de I.Jmuïdense sleepboot „Simson" na een lange speur tocht op ongeveer 20 mijl ten noord westen van IJmuiden, waar het door het Russische vrachtschip „Moermanski" gesignaleerde vlot zich zou bevinden, te ruggekeerd in haar thuishaven. Kapitein H. Bronsdijk vertelde dat men op de aangegeven positie wel stukken hout, een houten zitbankje en een red- dingvest had zien ronddrijven, maar, al dus kapitein Bronsdijk, er drijft zoveel in zee. Het hoeft geen verband te hou den met een eventuele scheepsramp. De olievlek, die door de reddingboot „Prins Hendrik" het betonningsvaartuig „Zaan dam" en de kustvaarder „Harry" is ge zien, was door de „Simson" niet meer opgemerkt. Inmiddels heeft het radio- kuststation Scheveningen-radio van schepen nog enkele berichten over rond drijvende voorwerpen ontvangen. In scheepvaartkringen vermoedt men ech ter, dat hierbij geen verband bestaat met de melding van de „Moermanski". „Alja V" vond op 18 mijl ten noorden van het lichtschip „Tersehellinger Bank" een ronddrijvende jol, voorzien van een radarreflector en een vlaggetje. Voorts heeft een kotter op ongeveer 100 mijl ten noorden van het lichtschip „Tessel" een ronddrijvend houten werk- vlot aangetroffen. De besprekingen die de informateur prof. Beel gisteren heeft ge voerd met de leiders van de fracties van de K.V.P., de A.R.P., de C.-H.U. en de V.V.D., respectievelijk de heren De Kort, Van Eijsden, Beernink en Toxopeus, hebben geleid tot overeenstem ming ten aanzien van de aard en omvang der aan te gane bindin gen en de ten aanzien van de inzake controversiële punten te vol gen gedragslijn. Na afloop van de besprekingen heeft prof. Beel onmiddellijk de koningin opgebeld om haar van het resultaat van de besprekingen in kennis te stellen. De indruk heerste in Den Haag dat prof. Beel nu met zijn werk gereed is en spoedig rapport aan de koningin zal uitbrengen. In politieke kringen in Den Haag werd gisteravond druk gegist naar interpre taties van de gemelde overeenstem ming ten aanzien van „aard en om vang der aan te gane bindingen", zowel als over de „te volgen gedragslijn ten aanzien van controversiële punten", maar niemand weet hoeveel ieder der betrokkenen bij de vierspan-besprekin gen heeft toegegeven of afgedongen. Aanhangers der vier betrokken partij en waren vanavond doorgaans tevreden over het voorshands bereikte resultaat. Na afloop der besprekingen zag dr. De Kort, rustig als altijd, er wat wit van moeheid uit, maar hij maakte niet de indruk ontevreden te zijn. Mr. To xopeus en mr. Beernink wuifden toen zij samen wegreden de voor de villa van prof. Beel samengekomen verslag gevers vrolijk toe. De heer Van Eijsden, die samen met dr. De Kort wegreed, keek ondoorgrondelijk. Ondanks de tamelijk strenge ge heimhouding over details van de be- Indonesië heeft het verbod voor de Nederlandse scheepvaart in zijn territoriale wateren opgeheven. Dit werd gisteren in een bekendma king van het Indonesische ministerie van zeeverbindingen bekendge maakt. Nederlandse schepen mogen thans In donesische havens aandoen om, onder dezelfde voorwaarden als voor andere buitenlandse schepen gelden, passagiers- of vrachtdiensten uit te voeren. Het verbod werd in april 1960 tijdens de Indonesische campagne om West-Irian opgelegd. In een tweede bekendmaking verklaarde het ministerie, dat Indonesië ook aan de Nederlandse K.P.M. gevraagd heeft in te schrijven op het vervoer van rijst van Birma en Thailand naar Indonesië. In donesië heeft kort geleden met Thailand een contract gesloten voor de aankoop van tweehonderdduizend ton rijst, waar van de levering nog dit jaar dient te ge schieden. Hierbij werd opgemerkt, dat het ze ker niet in de bedoeling ligt dat de K.PM. bij de inschrijving een be voorrechte positie zou innemen. In de toelichting op het besluit werd ge zegd, dat dit genomen was met inacht neming van de overweging dat het nodig is nieuwe bepalingen uit te vaardigen in het belang van de verbetering der handelsbetrekkingen tussen Indonesië en Nederland. (Van onze correspondent). Na het eten van vlees, dat van de voor gaande dag was overgebleven, hebben zich in het gezin van de familie H. Peelen-van Dijk te Grubbenvorst onder al'e leden van het gezin vergiftigings- v chijnselen voorgedaan. Het echtpaar en de vier kinderen in de leeftijd van drie tot zeven jaar zijn naar het zieken huis te Venlo overgebracht. De Indonesische minister van scheep vaart, die het regeringsbesluit toelichtte, zei dat het Indonesische motorschip „Thamrin" van de Djakarta Lloyd op zijn huidige reis naar Europa een Ne derlandse haven zal aandoen. De „Tham rin" vertrok 22 juni uit Indonesië. sprekingen, is wel duidelijk gewor den, dat in Wassenaar over een ze telverdeling in een toekomstig kabi net is gepraat. Of men het daarover reeds globaal of in details eens is geworden, blijft echter een open vraag. In politieke kringen werd eveneens druk gegist naar degene, die door de koningin tot formateur aangewezen zal worden. En dan volgt onmiddellijk de tweede vraag, of deze formateur ook minister-president zal worden. De publieke belangstelling voor de be sprekingen van gisteren was voor het huis van prof. Beel hoofdzakelijk in de avonduren vrij levendig. He, leek er echter sterk op, dat de aandacht veel eer de televisieploeg voor het tuinhek, dan de politieke gebeurtenissen zelve gold. Naar het ministerie van landbouw en visserij in Den Haag aan het A.N.P. heeft meegedeeld, hebben de jongste Franse maatregelen op het gebied van de groenten- en fruitimport geen ge volgen voor de Nederlandse export. De maatregelen, die in de Franse staats courant van gisteren zijn gepubliceerd, houden in dat de invoer van tomaten, abrikozen en perziken uit de frank-zone aan vergunningen wordt gebonden. Het betreft hier dus voornamelijk import uit Algerije en Marokko. De import uit Nederland, met name die van tomaten, is al aan zekere beperkin gen gebonden doordat een minimum- prijsregeling wordt toegepast. De kwali teit extra mag, op grond van de E.E.G.- regeling, onbelemmerd worden inge voerd, maar de mindere kwaliteiten worden op grond van de minimum prijsregeling, al geruime tijd niet toe gelaten. Dat blijft zo, maar van verdere beperkingen is volgens het ministerie geen sprake. Frankrijk heeft ook geen beroep gedaan op de vrijwaringsclau sule in de E.E.G.-regeling om van zijn invoerverplichting voor tomaten van de klasse extra af te komen. Op een bouwwerk aan het Jollenpad in Amsterdam-Zuid zijn arbeiders gister ochtend tijdens graafwerk in de bouw put gestuit op 'n tweetal stenen kruiken waarbij een ogen en gezicht prikkelend gas ontsnapte, zodat de mannen niet in de put konden blijven. Een deskundige van de dienst Bescher ming Bevolking heeft de twee kruiken I naar de chemische afdeling van de keu- ringsdienst van waren gebracht waar de inhoud van de veel op geneverkruiken lijkende kruiken onderzocht wordt. De deskundige heeft opdracht gegeven in het gegraven gat 250 kg chloorkalk te storten ter desinfectie en het zo 24 uur te laten liggen. Er is volgens hem geen ge vaar bij temeer daar het gisteren regen de. Op de kruiken zaten nog restanten van etiketten met Duitse opschriften, die echter niet meer goed leesbaar wa ren. Waar men groef heeft vermoedelijk een oude sloot gelegen en mogelijk heeft men indertijd daar een partij kruiken in weggeworpen. De lucht van het ontsnap te gas, was niet die van mosterdgas, zo deelde de deskundige mede. Op de bewaakte overweg bij Etten op de lijn Roosendaal-Breda is donderdagmid dag omstreeks half vijf de Raamsdonk- veerse monteur A. S. (46) levensgevaar lijk gewond geraakt. Deze monteur reed met een stoomwals van de firma Scha pers en De Bont uit Kaamsdonkveer over de overweg, toen deze machine on klaar raakte en stil viel. Uit de richting Roosendaal kwam een locomotief, die de stoomwals ramde. Er ontstond grote materiële schade aan de wals en de locomotief. Ook de voorgevel van het baanwachtershuis bij de over weg werd zwaar beschadigd. De mon teur liep een schedelbasisfractuur op en moest naar het St.-Ignatiusziekenhuis te Breda worden vervoerd. Het spoorwegverkeer op deze lijn was geruime tijd gestremd. Het grootste schip van de Nederlandse koopvaardijvloot, een turbinetanker met een draagvermogen van 91.000 ton, heeft gistermiddag tijdens de proefvaart op de Noordzee ten slotte officieel zijn naam gekregen: „Esso Den Haag". De doopplechtigheid werd om even over half één verricht door H.K.H. prinses Beatrix, die de traditionele fles cham pagne vanaf de loopbrug op het achter schip tegen het dekhuis in scherven wierp. De tanker lag op dat moment op de rede van Scheveningen, op korte afstand van de pier die voor deze ge legenheid feestelijk was gepavoiseerd. De Maatschappij Zeebad Scheveningen had vandaar de trotse tanker begroet met vlaggeseinen en drie kanonschoten. Direct na de doop werd het schip ver volgens door scheepsbouwer C. Verolme overgedragen aan de heer C. R. Smit, president-directeur van Esso-Nederland N.V., de opdrachtgeefster. Met de overdracht van de „Esso Den Haag" heeft de Nederlandse koopvaar dijvloot een nieuwe recordhouder gekre gen. Het schip lengte 216 meter, breedte 38 meter en diepgang 14,28 meter, is belangrijk groter dan de in Amerika gebouwde „Burl S. Watson" (68.830 ton draagvermogen), die onder Nederlandse vlag vaart voor Phs. van Ommeren. In Schagen in de kop van Noord- Holland is donderdag de eerste Westfriese marktdag van het sei zoen gehouden, waaraan o.m. een optocht en een Westfriese maaltijd waren verbonden, Foto: Onder grote belangstelling trad er een Westfriese dansgroep op met oude dansen, In de westerse wereld is de laatste we ken een lawine van spionagezaken losgekomen. Ze spelen in Engeland, Zweden, Italië, de Verenigde Staten enz. In Engeland is zelfs de vraag gesteld of het tijdstip niet is gekomen voor het in stellen van een afzonderlijk ministerie, dat moet toezien op de binnenlandse vei ligheid (security). De Engelse premier heeft dat denkbeeld voorlopig afgewe zen, maar de spionagekwestie zit hem bepaald wel dwars. Spionageschandalen hebben namelijk een heel onaangename nevenwerking: zij wekken wantrou wen tussen bondge noten. Dat wantrou wen zou zo ver kun nen gaan, dat bij voorbeeld een bond genoot van Engeland zich afvraagt of het wel verantwoord is aan Engelse in stanties geheimen toe te vertrouwen als in Engeland die geheimen ai te gemak kelijk uitlekken. Alleen al om zich het vertrouwen van zijn bondgenoten waardig te tonen, dient dus elk westers land te beschikken over een goede veiligheidsdienst, die regelma tig opruiming houdt onder onbetrouw bare elementën. ipi it Betekent nu het loskomen van de jongste spionagelawine, dat die dien sten in het nabije verleden zo sterk gefaald zouden hebben? Wij geloven, dat deze vraag ontkennend beantwoord moet worden. Die diensten verrichten een uiterst moeilijk werk, dat meestal slechts op lange termijn enig succes op levert. Het moet een bloot toeval zijn, dat op dit ogenblik zoveel spionagezaken tege lijk aan het licht gebracht konden wor den. Er wordt waarschijnlijk in 1963 niet meer maar ook niet minder ge spioneerd dan in 1955 of 1960. De lawi ne werd alleen maar veroorzaakt door het feit, dat men gelijktijdig een aantal zaken „rond" had gekregen. Overigens leert deze overvloed van schandalen ons wei weer opnieuw, dat onder leiding van de Russische regering en op kosten van de communistisch ge regeerde volkeren een uitgebreide spio nage tegen de westerse landen wordt bedreven. Men wil in bepaalde kringen wel eens voorbijzien aan dat hatelijke feit en men wil dan het nut in twijfel trekken van de Binnenlandse Veiligheidsdiensten, die de strijd tegen de spionage voeren. Ook wil men wel mopperen en sarcasti sche grapjes maken als men zelf iets bemerkt van de veiligheidsactiviteiten. De jongste spionageschandalen zijn daar om te bewijzen, dat deze diensten een onmisbaar werk verrichten. Men slaapt niet achter het ijzeren gor dijn en men gelooft daar nog altijd aan het nut van een groot spionagenet, dat zijn ondermijnend werk nu al jarenlang en met grote hardnekkigheid in de wes terse wereld doet! Politiemannen en boeren zijn gis teren in het zuiden van Frankrijk met elkaar in botsing gekomen tij dens nieuwe protestdemonstraties tegen de landbouwpolitiek van de Franse regering. Ondanks de maatregelen die woensdag waren aangekondigd om de import van ALS EERSTE particuliere ini tiatiefnemer heeft de ambachts heerlijkheid „Cortgene" een plan opgezet om haar schorren van het Veer se Meer te verande ren in een bos van populieren, essen en esdoorns. In totaal 36 hectare zal hier voor het dorp Kortgene in de komende periode van ongeveer zeven jaar over een breedte van ongeveer V/o kilometer worden ingeplant om op te groeien tot een produktie- bos. De rentmeester van de N.V. „Maatschappij tot exploi tatie van onroerende goederen Rhoon, Eendracht en Cortge ne", ir. A. E. Bruijning te Goes heeft ons gisteren de kaart van de ambachtsheerlijkheid ont vouwd, waarop deze „interne boomp'antactie" is ingetekend. Westelijk van de oude veerdam, te genover de plaats, waar Kortgene zijn jachthaven bouwt, is al een per ceel met 250 proefbomen uitgezet. De afgelopen winter is niet zo bijzonder gunstig geweest voor dit experiment. Bovendien ontbreekt hier nog een windsingel en was het zoutcijfer van dien aard, dat de jonge boompjes er nog maar wat schraaltjes bijstaan. Maar voor het komende plantseizoen van december tot maart heeft de ambachtsheerlijkheid „Cortgene" al een min of meer definitief plant- programma klaar. Wanneer het zoutgehalte van de grond dan gunstiger uitvalt voor de jonge bomen kan vier tot vijf hectare van de schorren buitendijks de Wil lem Adriaanpolder met jonge popu lieren worden „gestoffeerd". Met het oude recht van aanwas in dc hand draagt deze ambachtsheerlijk heid van een flink stuk Noord-Beve land zo een aantrekkelijk brokje na tuur aan voor het gebied, dat op de nominatie staat om een prominent watersportcentrum van ons land te worden. Het particulier initiatief past zich op deze manier in het plan van staatsbosbeheer, dat -zoals be kend tussen Walcheren en Noord- Beveland ruim 300.000 boompjes de grond in heeft gebracht. In totaal zal het rijk de oevers van het Veerse Meer over een oppervlakte van 300 hectare met bos bedekken. Voorlopig 20 hectare met een dichtheid van 16.000 exemplaren. ff Staatsbosbeheer is begonnen op de zogenaamde Schotsman, een grote zandplaat, die ligt in de hoek tussen de dam van Vrouwenpolder naar Kamperland en de oever van Noord- Beveland. De decoratie van het Veer se Meer pakt staatsbosbeheer hier op grote schaal aan met een speciale plantmachine. Verschillende rassen zullen in de komende tientallen jaren de „wanden" van het Veerse Meer een gevarieerd patroon meegeven. Er zijn eiken en veldiepen geplant, abelen en berken, esdoorns, zwarte populieren, honsroos en flier. Na ver loop van een aantal jaren wordt uit deze rassenscala een selectie ge maakt. Men gaat na welk type het het best doet en zo wordt dan ten slotte het bos. Dit jaar beplant staatsbosbeheer 20 hectare grond, volgend jaar 60 hectare en in 1965 80 hectare. Een royale opzet dus, waarmee het bosareaal in Zeeland een belangrijke stoot in de goede richting wordt gegeven. De grond, waarop staatsbosbeheer zijn boom- plantactie onderneemt is eigendom van de dienst der domeinen. Maar er liggen ook particuliere gronden in het Veerse Meer. En dat eigendoms recht is door de rijksplanters wel eens als een belemmering in hun bos plan gezien. Voor de ambachtsheerlijkheid „Cort gene" geldt dit „verwijt" overigens al niet meer. Ir. Bruijning spreekt van een „aanpassingsplan". Hij heeft het idee voor het initiatief op zijn naam staan en op enkele financiële afron dingen na kan de opzet thans defini tief worden genoemd. Natuurlijk kan dit particuliere be plantingsplan niet zo machinaal wor den aangepakt als staatsbosbeheer dat doet. De ambachtsheerlijkheid hoopt in de komende plantperiode te beschikken over een ploegje van on geveer vijf man, waarmee dan de eerste aanzet kan worden uitgevoerd. Om liefhebbers van de watersport en ook wandelaars de gelegenheid te bieden ook de waterkant van het Veerse Meer te bereiken via de toe komstige bossen op de schorren voor de Willem Adriaanpolder zal in het beplantingsplan ruimte worden vrij gehouden voor een wandelweg. Voor al op het westelijk stuk van de schor ren wordt veel gevist. „Met deze bosaanplant kunnen we de recreatie voorlopig zelf een beetje in de hand houden", zo argumenteerde ir. Bruijning. „En bovendien komt er over een jaar of tien zoveel emplooi uit, dat we de onderhoudskosten eruit hebben. De teelt van dun hout is voor papierfabricage en spaanderplaten nog steeds zeer in trek." Staatsbosbeheer heeft dus onder de particuliere eigenaars van de gronden in hot Veerse Meer al één belangrijke medestander in z;jn streven gevonden. En wanneer er één boom op het schor staat Voor besprekingen betreffende Het Frans-Duitse vriendschapsver drag is de Franse president gene raal Charles de Gaulle donderdag ochtend in Bonn aangekomen. Foto: Op het vliegveld Wahn wordt hij verwelkomd door de Westduitse bondskanselier, dr. Konrad Adenauer. **vwwwwwvwvw\A/W\A/wwvwwwwwwvwww< De Franse regering heeft in een kabi netszitting onder voorzitterschap van de Gaulle een wetsontwerp goedgekeurd, dat dient om onverwachte stakingen in de openbare nutsbedrijven te voorko men. Volgens het wetsontwerp zullen de werk nemers in de openbare nutsbedrijven tenminste vijf dagen van tevoren moe ten waarschuwen voordat zij in staking gaan. De nieuwe wet zal ook de wissel stakingen verbieden. Vorige week ver oorzaakten onaangekondigde stakingen bij de Parijse metro de grootste ver keersopstoppingen in de geschiedenis van die stad. In België zal vandaag een politiek con claaf" worden gehouden om te trachten een uitweg te vinden voor de moeilijkhe den, die als gevolg van de taalproble men zijn gerezen. Er zal aan worden deelgenomen door ministers van de twee regeringspartijen, de Christelijke Volks partij en de Socialistische Partij en door vertegenwoordigers van het bestuur daarvan. De bijeenkomst wordt gehou den in het conferentieoord „Hertogin- nendal" aan de rand van Brussel. groente en fruit uit landen die geen lid zijn van de E.E.G., stop te zetten, waren de boeren op verschillende plaatsen ac tief. In Meyrargues arresteerde de politie 27 boeren, die een brug over een rivier met hun tractoren wilden blokkeren. Op de arrestatie volgden nieuwe demonstraties waarbij de vrijlating van de arrestanten werd geëist. In Marseille zagen 400 boeren, die wer den aangevoerd door een vrouwelijke se nator, kans door twee politiekordons te breken. Zo wisten zij de prefectuur te bereiken, waar een delegatie door de prefect werd ontvangen. Avignon, waar enkele dagen geleden moeilijkheden waren, werd door een gro te politiemacht bewaakt. Dit is niet het enige landbouwpro bleem, waarvoor de Franse regering zich ziet gesteld. Overleg in Bonn tussen Westduitse en Franse minis ters over het prijsbeleid voor land- bouwprodukten leidde gisteren niet tot overeenstemming. De ministers kwamen slechts overeen de kwestie opnieuw onder de loep te ne men. Beide regeringen worden door de landbouworganisaties in hun land sterk onder druk gezet de wederpartij tot con cessies te bewegen. President de Gaulle, die gisteren in Bonn arriveerde voor overleg met bondskan selier Adenauer, had met minister Er- hard ook nog een gesprek over de land- bouwkwestie. Men heeft gisteren niet gesproken over bepaalde regelingen be treffende het contact tussen Engeland en de E.E.G. in de toekomst. Na een gesprek, dat de Gaulle en Adenauer gistermorgen hadden, ver klaarden beiden, dat de samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland ook ge richt was op het welzijn van Europa en de hele wereld. Prins Abdoel Rachman, de eerste-minis- ter van Malakka, heeft zijn delegatie, die zich op het ogenblik in Londen bevindt, opgedragen de besprekingen met de afgevaardigden van Singapo re over een federatie groot-Maleisië af te breken. Dit werd gisteren offi cieel in Koeala Loempoer bekendge maakt. In Londen bracht de beslissing van pre mier Rachman grote verwarring bij de delegaties van Singapore en Ma lakka. Hun besprekingen gingen voornamelijk over de financiële bij dragen van Singapore aan de nieuwe federatie, waarvan behalve Singapore en Malakka ook Broenei, Noord-Bor- neo en Serawak deel zullen uitmaken. Ook de sultan van het olierijke Broe nei, die eveneens in Londen is, schijnt het met de financiering van de nieu we federatie niet eens te zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1