Amsterdamse Beurs Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Een chronische toer Waar zijn onze schepen? □HSiaHffliOED EHES^Ek'GEIlH® HBa 1 incognito I door V£nrbar& 1 VEEL GROENTEN EN TOGAL TABLETTEN bij verkoudheid. ZEER STILLE MARKT CAROL DAY Amsterdamse wisselmarkt Even puzzelen HOOG EN LAAG WATER AANVALSSTEMMING DINSDAG 2 JULI 1963 PROVINCIALE ZEEUW 8E COURANT 9 door DAVID WRIGHT DrT IS EEN VAN MUNNi FAVOBIETE PLEKJES, 1 MR. WILSON, VAN HIER-! UIT MOET U EEN PAAR I- OPNAMEN MAKEN EN j DAN VAN DE OVERKANTJ VAN HET MEER EN... M /\IA, MEVROUW, MAAR EÉN DING TEGELIJK VYYYYYWTWTVVTinnrvTvvv CONTANTE PRIJZEN Londen 10.08%10.09'/», New York 3.60»/,—3.60%, Montreal 3.34»/s— 3.34%, Parijs 73.49»/2—73.54»^, Brus sel 7.21'/»—7.22%, Frankfort 90.47»/2 —90.52%, Stockholm 69.54—69.59. Zürich 83.20%83.25%, Milaan 57.95%—58.00%, Kopenhagen 52.23% —52.28%, Oslo 50.39»%50.44% .We nen 13.9613.97, Lissabon 12.57 12.58»%. A A A A ik A AAAAAAAAAAAAAA miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiimiiiiiiiiiiliniiiiiiliiiliiliiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiliitiiiHiiiiiiiiiimiiimiliiimiiiMi -pewillcton 1 riiiiiHuitiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHHitmiiHiinimHnmmiMtuimmMi'imHmiHouHi'mi'niimMMmmimHnmiimimiuiiiiHHmimim 12 Gisela boog diep. Toen ze de prins weer aankeek, bemerkte ze, dat hij haar in stomme verbazing stond aan te staren. Eerst veronderstelde ze, dat dit verbeel ding was, maar hij bleef zo lang op deze manier kijken, dat ook de keizerin het opmerkte. „Waar kijkt U zo naar", informeerde zij nieuwsgierig. „Het is niet te geloven, mevrouw, maar ziet U het zelf niet? Het is volkomen waanzin, maar het is zo." „Wat is zo!" Vroeg de keizerin. „Deze jongedame, aan wie U me zo juist hebt voorgesteld! Kunt U het heus zelf niet zien?" ,,Ik heb geen flauw idee, waar U toch op doelt." „Mevrouw, mocht ik uw toorn opwek ken, dan hoop ik, dat U mij bij voorbaat vergeven zult. Geen andere vrouw zou ooit in de schaduw van uw schoonheid kunnen staan. Maar toch zult U moeten toegeven, dat er een grote gelijkenis te constateren valt tussen U en juffrouw Musgrave. Een flauwe afschaduwing zeer zeker, maar toch een duidelijke ge lijkenis." „Waar heeft U net toen over?' vroeg de keizerin. Ze verslond Gisela met haar blikken om ten slotte de handen voor 't gezicht te slaan. „Het is zo", riep ze uit. „Warempel ze lijkt op mij!" Gisela stond tussen beiden in en het bloed stroomde haar warm naar haar gezicht. Kon de grond zich maar openen en haar verzwelgen! „Het is zo", herhaalde de keizerin nog eens. Toen sprak ze Gisela de hand toe. „Kom hier, kindlief, vertel me alles van jezelf. Wie bent U toch? Vertel me alles precies." „Mijn vader, mevrouw, is George Mus grave, majoor buiten dienst van de Ko ninklijke dragonders. Hier in de streek staat hij als landjonker bekend „En uw moeder?" „Mijn moeder was gravin Stefaniè Han- zally, de dochter van graaf Frits Han- zally." „Ah-ha! Graaf Hanzally is dus je groot vader." Een lange zucht ontsnapte aan de lippen van de keizerin. „Ja, mevrouw. Hebt U hem wel eens ontmoet?" „Ontmoet?" Ik heb hem mijn hele leven gekend. Hij woonde met zijn gezin dicht bij mijn ouderlijk huis - het kasteel Rossenhofen in Beieren, maar aan de andere kant van het Meer van Starnbergen. Als kind stak ik vaak met de boot over om met de Hanzallykinderen te spelen. Er waren er heel wat en Stefanie kan ik me nog heel goed voor de geest halen. Ze was ouder dan ik en heel knap met blond haar en ogen, die de kleur hadden van gentianen, die op de bergen boven onze huizen groeiden." „O, U herinnert zich mijn moeder dus nog?" Gisela sloeg de handen van vreugde in elkaar. „O, wilt U me alstublieft alles vertellen, wat U nog van haar weet? Herinneringen aan mijn moeder zijn me ongelooflijk dierbaar." „Is uw moeder overleden?", vroeg de keizerin. Gisela knikte. „Ja, mevrouw, toen ik tien jaar was." „Wat vind ik dat naar om te horen." Ze was even stil om dan te vragen: „Hoe oud bent U nu?" „Bijna eenentwintig, mevrouw." „Ja, ik weet nog wel iets van Stefanie. Ze ging nogal plotseling weg. Naar aan leiding daarvan merkte mijn moeder op" Ze brak de zin af en haar ogen zochten die van de prins, waarin een onmisken baar lachje schuil ging. Als antwoord hierop glimlachte de keizerin flauwtjes. „Daar praten we nog wel eens een an dere koer over", hervatte ze het gesprek. „Nu U er me op attent hebt gemaakt Rudolf, zie ook ik een duidelijke gelijke nis tussen ons, maar dat zal wel aan onze Oostenrijkse afkomst liggen." „Hoe kan ik nu op U lijken! U bent im mers mooi, mevrouw, zo mooi, als ik nog nooit een vrouw gezien heb." De keizerin glimlachte gevleid. „U bent nog jong en weet U nog niet op zijn voordeligst voor te doen. Maar ook U zou mooi kunnen zijn. Uw haar zou elke dag flink geborsteld moeten worden en uw gezicht met zorg behandeld. En dan weet U ook nog niet het juiste ge bruik van uw ogen en uw mond te ma ken. Maar dat komt heus nog wel! Die jeugd, die jeugd! Hoe zorgeloos springen ze er mee om, wanneer ze hem nog be zitten!" Even klonk er door haar stem een zweem van angst; maar direct daarop wendde ze zich tot de prins. „Wordt er nog aan gewerkt me thuis te brengen, Rudolf?" „Vanzelfsprekend, mevrouw. Ik zond mijn paardeknecht met bekwame spoed weg om uw rijtuig te halen, zodra ik uw verblijfplaats ontdekte." „En hoe kwam U daarachter?", wilde de keizerin weten. „We riepen een kleine jongen aan, die over het veld liep en hij vertelde ons, dat er een dame bij zijn moeder thuis was, die hem erop uit had gestuurd om in Easton Newton een rijtuig te halen. Uw paard hadden we toen al gevangen." „Het is U dan wel gemakkelijk ge maakt. Ik had een geraffineerd speur- derswerk verwacht. U volgt mij toch al tijd op de hielen, nietwaar?" (Wordt vervolgd) DINSDAG 2 JULI. HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Lichte Zwitserse muziek (gr.). 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Lichte grammofoonmuziek. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.30 Metropole orkest en zangsoliste. 14.10 Orgel varia (gr.). 14.35 Wij vrouwen van het land, lezing. 14.45 Chansons de France (opn.). 15.00 Klassieke en moderne orkestmuziek (gr.). (Tijdens dit programma: reporta ge van de Tour de France). 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.45 Beursberichten. 17.50 Re geringsuitzending: Nieuws uit de Ne derlandse Antillen, door Henk Dennert. 18.00 Licht instrumentaal kwartet met zangsolisten. 18.20 Lichte grammofoon muziek. 18.50 Van klanten en wanten weten: vragenbeantwoording. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.25 Lich te grammofoonmuziek. 19.50 Nabe schouwing Tour de l'Avenir 1963. 20.00 Cantemus Domino, beschouwing over Gregoriaanse gezangen. 20.20 Holland Festival 1963: L'Infedelta delusa, ope ra, door Nederlands Kamerorkest, bla zers van het Residentie-orkest en solis ten. In de pauze: reportage Internatio nale honkbalweek te Haarlem. 23.00 Nieuws. 23.10 Lichte grammofoonmu ziek. 23-55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s. 12.00 Licht instrumentaal Trio. 12.20 Regeringsuitzending: voor de landbouw. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Lichte orkestmuziek en zangsoliste. 13.00 Nieuws. 13.15 Mede delingen, eventueel actueel of grammo foonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Licht ensemble en zang. 14.00 Klassieke kamermuziek. 14.40 Grammofoonmu ziek voor de kinderen. 15.00 Sopraan en piano: oude en moderne liederen. 15.30 De geschiedenis van een boek, li terair klankbeeld. 16.00 Amusements muziek (gr.). 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Lichte grammofoonmuziek voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel ac tueel. 18.20 Licht instrumentaal ensem ble. Intermezzo: lichte grammofoonmu ziek. 19.00 Paris vous parle: gesproken Tussen 16.00 en 17.00 Eurovisie: repor tage Tour de France. 19.00 Berichten. 19.03 Voor de vrouw- 19.35 Les mystè- res de Paris, film. 20.00 Journaal. 20.30 Eurovisie: reportage Tour de France. 20.40 La cuisine des anges, comedie. In de vrouw. 9.10 Moderne orkestwerken Aansluitend: reportage Bondspartijdag FDP te Miinchen. WOENSDAG 3 JULI. HILVERSUM I. 402 nieter. 746 ke/s. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Dagopening. 720 Klassieke muziek (gr.). 7.45 Ra diokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.30 Licht piano spel (gr.). 8.45 Meisjeskoor (gr.). 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Grammofoonmu ziek. 10-15 Morgendienst. 10.45 Tenor en piano: volksliedjes. 11.00 Lichte gram mofoonmuziek. 11.25 Omroeporkest: klassieke muziek. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Klaarwakker: grammofoonmuziek, re portages, mededelingen en commenta ren. 8.00 Nieuws en socialistisch strijd lied. 8-18 Lichte grammofoonmuziek. 8.55 Kookpraatje. 9.00 Gymnastiek voor devrouw. 9.10 Moderne orkestwerken (gr.) VPRO: 10.00 Eén en al oor, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: Lichte or kestmuziek gr. 10.35 Vrij entree, caba retprogramma. 11.00 Radio-Volks-Uni- versiteit: Jeugd en natuurbescherming, door J. van der Ven. 11.30 Pianorecital: klassieke muziek. 3 juli Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 4- nap uur meter 11.50 1.64 12.18 0.14 0.28 0.54 1.83 1.96 1.20 1.42 nap uur meter 12.47 1.97 13.05 1.22 13.32 1.47 nap uur meter 5.52 6.15 6.44 6.32 6.51 1.67 1.83 1.99 1.38 1.57 nap uur meter 18.13 1.59 18.37 19.06 18.52 19J.1 1.74 1.90 1.26 1.45 stadje bij Philadelphia, bij Raymond Powen, een Amerikaanse instrument maker. Een zomermiddag in 1952: zeven tienjarige Sonja van Wittene, ster in een groepje parterre-acrobaten, ge vormd uit leden van de Middelburgse gymnastiekvereniging „Achilles", is voor bezichtiging der stallen naar het in Zeeland triomfen vierende circus Mikkenie-Strassburger getogen. Daar ontmoet ze een leeuwentemmer, die vertelt, dat de Hongaar Dobsky iemand zoekt voor zijn groepje grond- acrobaten de „Hungarians". Eén van de meisjes, een Russische, gaat trou- vven. „Ik wilde erg graag mee. Later, tijdens een voorstelling, kwam een Hongaars meisje mij uit het circus halen. Ik moest toen een „spagaht" maken, met gespreide benen en nog wat toeren. Ze wilden mij wel hebben" Sonja's ouders moesten er eerst nog een nachtje over slapen: hun zeven tienjarige dochter in het circus, hele maal weg Mikkenie vertrok naar Alkmaar, met de „Hungarians" en mét de Middelburgse Sonja. „Vader John en zijn vrouw waren mijn tweede ouders geworden en ze pasten ver schrikkelijk goed op mij. Ze schre ven helemaal voor hoeveel ik mocht eten, zoveel brood en zoveel aard appels. Ik had eigenlijk altijd honger, vooral als je zo hard moest trainen tweemaal per dag. Nieuwe toeren voor het voetwerk en de voetbalance en de antipodenummers. Toen ik be gon, huilde ik dag en nacht: ik was overal blauw, maar als je eenmaal verhard ben, dan gaat het goed". Met de „Hungarians" man en vrouw, twee zonen, een doch ter, een Duits meisje en later met andere groepen trok de Middelburgse Sonja verder: naar de Hamburgse Reeperbahn, naar Hannover, Enge land, Schotland, Ierland en weer Duitsland. Maar niet alleen voet- acrobatiek, ook de trapeze kwam er aan te pas: hangend aan een trapeze, je vasthouden met je nek, of met je tanden, met je knieën, hielen, hak ken of tenen. Twee man hangen aan je, je zwaait heen en weer, je vliegt van de ene kant naar de andere, op en neer op, neer. Avond aan avond 25 meter hoog boven de applaudisserende menigte, in het licht van felle schijnwerpers. De ene avond hier, de andere avond daar. 's Morgens trainen, 's middags met de circustroep een rondtocht maken door de stad, met de olifanten de aandacht trekken, 's Avonds de piste en het zaagsel. De volgende dag met de circustrein weer verder. Een merkwaardig leventje, als ze het zo vertelt. „In Amsterdam trad ik nog eens op 35 meter hoogte op. In de sneeuw met een kort broekje aan, tweemaal per dag, kreeg je der tig gulden per keer voor. Maar vijf minuten t.v. betaalde in Amerika beter:,450 gulden". Aan alles komt een eind, ook aan het circusleven. Niet dat Sonja aan de één of andere trapeze hing bij Bar- num en Bailey toen plotseling haar Amerikaanse man uit de lucht kwam vallen. Het zou er wat naar voor beiden hebben uitgezien. Het was heel gewoon een ontmoeting in een hotel in Florida. Van de éne dag op de andere dag: van de circuspiste naar de piste van de huishouding. Dat was in 1956. Nu woont ze in Chester bij Phila delphia met Raymond (5) en Johny (4), met dochtertje Karin van drie en met Flanneke, de jachthond. Man SONJA VAN WiTTENE een hele toer Raymond jaagt 's winters erg graag op rendieren. Hij is een verwoed ver zamelaar van alle mogelijke soorten geweren. De kinderen bladeren in de plakboeken en in de fotoalbums. Een Idyllisch tafereeltje 's winters bij de haard. Sonja hangt niet meer in de trapeze, maar zwaait nu de pol lepel. Een moeiljjk karwei, een chro nische toer, ook al heb je wat arties- tenbloed. Er bereikte ons weer menig verzoek de ragestand te blijven publiceren. Zodoende. De willige stemming van vorige week is thans omgeslagen in een aanvalsstemming. Op de tweede plaats zien we plotseling de als een komeet omhoog geschoten heer J. Bil uit Zierikzee, die met een verzorgde collectie van dertienhonderd exem plaren recordhouder Wagenaar aar dig in het Wemeldingse vaarwater komt. En ofschoon oud-recordhouder J. Luijk uit Goes steeds verder afglijdt weet ook hij nog niet van lossen, ge tuige zijn opmerking over Wage naar: „Binnenkort ben ik 'm voorbij, hij zal het niet lang houden". Jammer, dat er voor A. de Koeyer uit 's-Heer-Arendskerke - 511 ver schillende juist geen plaats meer is op het erelijstje. Wij hebben de mededelingdat er op 's-Heer- Arendskerke meerdere verzamelaars zijn met 300 tot 1/00 speldjes, zeer op prijs gesteld. Ten slotte Corie Keukeiaars uit Hulst, die schreef: Meneer, tellen veiligheidsspelden ook mee?" Dit probleempje vraagt een openhartige behandeling. Laten we het voor eens en voor goed zeggen: Neen, Corrie, veiligheidsspelden ko men NIET in aanmerking. De stand is thans: 1. A. Wagenaar te Wemeldinge 1500; 2. J. Bil te Zierikzee 1300; 3. Adrie Boot te Kerkwerve 1248; 4- J. Luijk te Goes 735; 5. Keesje Minnaard te Krabbendijke 681; 6. Corrie Mali- paard te Krabbendijke 592; 7. Jan Rijk te Schore 591; 8. Mattie Lobbe- zoo te Krabbendijke 575; 9. Rinus Biersteker te Krabbendijke 564; 10. Ad. Lobbezoo te Krabbendijke 530. (Advertentie) Leef gelukkig, maar zonder verkoudheid. Eet veel groente, sla, fruit en neem Togal tabletten. Helpen snel-afdoend. Haal meteen een flacon in huis. U kunt het onverwacht nodig hebben. Bij apoth. en drog. TOGAL 0,95; 2,40; 8,88. Horizontaal: 1. kameraad, 5. waterach tige kleurstof; 9. in geen velden of we gen; 11. hondesoort; 13. bij broodbak ken gebruikt; 15. loot; 16. paardje; 17. badplaats in België; 18. deel van mast; 21. voorzetsel; 22. verharde huid; 23. sa laris; 24. openbaar ministerie; 26. rijks politie; 28. rij; 30. dansfeest; 31. precies; 32. stad in België; 34. stad in Rusland; 35. uitbarsting v. vulkaan; 38. Ned. Tel. Station; 39. darm met gehakt vlees. Verticaal: 1. rijgsnoer; 2. schrijf middel; 3. buitendijks land; 4. titel; 5. dierenge luid; 6. griezelig; 7. godin van de na tuurkracht (Eg.); 8. duivel; 10. herkau wer met sik; 12. bloedarmoede; 14. web; 19. indien; 20 waswater; 24. muziekin strument; 25. keukengereedschap; 27. prent; 29. loopvogel; 31. worm; 33. tri- chlooraethyleen; 34. rivier (Sp.); 36. klein kind; 37. te weten. De oplossing van de vorige puzzel is: AAGTEKERK 29 te Colombo ACHILLES 30 v. Gayaqui» n. Pisco ACMAEA 7 te Thameshaven ACTEON 30 v Curasao n. Pta Cardon AEGIS 29 te New Portnews. ALCA 30 v Caljao n. Panama ALMKERK 29 v. Marseille n Genua AMSTELDIJK 30 te London' AMSTELVELD 29 te Aden ANNENKERK 3e te Adelaide ARES 29 v Huacho, 03 te Valparaiso ARGOS 9 v Limassol n. Famagusta ATYS 29 v Abadan n Aden Balong 29 v. Beyrouth n. Akaba BATAVIA 30 te Bangkok BENGKALIS 29 v Trincomalee n. Penang BENINKUST 30 te Antwerpen BENNEKOM 29 te Bremen BOVENKERK 29 v. Bremen. 30 te Hamburg CALTEX MADRID p 1 Ras Madra n. Suez CALTEX UTRECHT 1 te Lorenzo Marques CHARIS 30 v. Cape Haitien n. Pt. au Prince DONGOKUST 7 te Antwerpen DAHOMEYKUST 30 te Lagos DIEMERDIJK 29 v. Plymouth o. Bermuda DIOGENES 7 te Bremerhaven ECHO 29 t.a. Genua EEMLAND 29 v. Rio Grande do Sul n. Paranagua EENHOORN p 29 Gibraltar n. London ESSO AMSTERDAM p. 29 Algiers n. Ras Tanura FOREST TOWf. 29 v Lagos n. Port Harcourt GAASTERDIJK 30 v. Hamburg n. Antwerpen GAASTERLAND 29 v. Recife n. Santos GEESTSTAR 30 te Barry GOOILAND 7 Cartagena verw. GREBBE Dl JK 28 v Mobile n. Tam pa GULF HANSA 7 te Mena GULF SWEDE 7 te Suez HATHOR 29 te Antwerpen HELICON 30 v. New York n. Port au Prince HERMES 30 v. Chimbote n. Guayaqui IZALCO 30 v. IJi n. Antofagasta KARACHI 30 te Antwerpen KATSEDIJK 30 te Miami, KENIA l te Thameshaven KIELDRECHT 29 te Colombo LEERSUM 29 te Singapore LELYKERK p 29 Pt. Said n. R'dam LETO 7 te Toledo verw. MAASDAM 3-» v Galway n. New York MATARAM 28 v. Suez n. Djeddah MONTFERLAND 29 v. Hamburg n. Amsterdam MUI OERKERK 30 te Antwerpen NAESS TIGER 29 v. Tripoli n. Rotterdam NIJKERK 29 v Cadiz n. Antwerpen OMMENKERK 1 v. Fremantle n. Adelaide OUWERKERK 28 v. Aden n. Suez ORANJE 30 te Balbia PENDRECHT 30 v. El Palito n, Cristobal PRINS DER NEDERLANDEN 2 Ma deira verw. PRINS FREDERIK HENDRIK l te Cleveland RADJA 30 te Antwerpen RANDFONTEIN 29 v. Durban n. East London RONDO 29 v. Lorenzo Marques n. Durban RIJNDAM 29 v.é Quebec n. Southampton SALATIGA l te Suez SENEGALKUST 30 v. Abidjan n. Freetown SINOUTSKERK 30 te Singapore SLAMAT 30 te Fg. Mani SOCRATES 29 v. Hamb. n. Antw. STRAAT BALI 29 v. Penang n. Mauritius STRAAT COLOMBO 1 v. Takoradi n Monrovia TACANA 30 v. New Orleans n. Tampico TELAMON 28 v New York n. Curasao TOGOKUST 29 rede Lagos ULYSSES 29 te Cartagena UTRECHT 29 te Kuwait VAN CLOON 29 v Hongkong n. Bangkok VAN LINSCHOTEN 29 v. Hongkong n. Saigon VAN RIEBEECK 29 v. Dar es Salaam n. Durban VIDENA 30 v. Montreal n. Pto Miranda VLIST 30 te Kaapstad WAI BALONG 30 te Mombasa WITMARSUM 1 te Hamilton ZARIA 29 v. Suez n. Mena MERKWAARDIGE carrière: van circusartieste tot huis vrouw. Van de wereld met klatergoud en zaagsel naar het kleine we reldje van stofdoek en schuim spaan. Overigens het artiesten- bloed heeft kennelijk gekropen waar het niet gaan kon, het blijft kruipen. Is ook niet de huisvrouw een soort artieste? Bijvoorbeeld in de keuken. Het circusbloed kruipt nog steeds: „mijn drie kinderen hebben het echt. Als ik met ze voor de t.v. de ochtendgymnastiek doe, kan je het zó zien. En ik zal ze niet tegenhouden als ze er zin in hebben. Jammer genoeg, dat mijn man niet in het circus werkt, want ik zou graag terug willen". Heeft Sonja van Wittene er dan spijt van, dat ze de trapeze op 35 meter hoogte achter zich heeft gelaten, de woonwagen heeft ver ruild voor een fraai Amerikaans huis? „Beslist niet, de vier jaar cir cus zijn geen weggegooide jaren ge weest en je kan er nu eenmaal niet altijd mee doorgaan. Het was weer eens iets anders". Het was de circus- droom van een Middelburgs meisje. De P.Z.C. van 24 september 1952 sprak verheugd over die droom: „Maar vandaag kunnen wij melding maken van het feit, dat van een Mid delburgs meisje, de 18-jarige Sonja (Saartje) van Wittene deze droom wel degelijk in vervulling is gegaan!" Sonja Powen-van Wittene, die op 17-jarige leeftijd uit Zeeland weg trok om haar geluk in het circus te zoeken, woont nu in Amerika, maar was een paar weken in Middelburg, bij haar ouders aan de Dam. Daar heeft ze mij nog eens iets verteld van die merkwaardige carrière. Een artieste, die optrad in befaamde cir cussen als die van Barnum and Bai ley, de Ringling Brothers, van Krone, en die begon bij circus Mikkenie- Strassburger in Alkmaar. Het moet een merkwaardige gewaar wording zijn: een paar dagen tevo ren ben je nog kamermeisje in een Middelburgs hotel, de andere dag ba lanceer je zo'n tien meter hoog op een ladder, die weer loodrecht staat op een paar Hongaarse laarzen, die horen bij je nieuwe baas. Je kan niet meer terug. Je bent met handen en voeten gebonden aan die nieuwe baas met zijn ladder. De kledij van ka mermeisje heb je verwisseld voor het glinsterend Hongaarse kostuum en jè moet almaar glimlachen naar be neden, naar die honderden mensen in het duister rond de piste. In Alk maar begon de victorie van die car rière, die plotseling stopte in een De effectenbeurs is met heel weinig animo gistermiddag begonnen aan de tweede helft van 1963. Het is een algemeen vrschijnsel dat de belangstelling voor de effectenbeurzen van de zijde van de beleggers op het ogen blik zeer gering is. Het was dan ook maandag in Amsterdam een zeer stille markt met beperkte koers schommelingen. Nieuws van enige betekenis ontbrak volkomen en zo langzamerhand neemt de beurs allures aan van de vakantie stemming. Daartoe draagt het feit bij dat de stroom van jaarverslagen aan het opdrogen is. Er is de laatste maanden een accumulatie van jaarstukken losgebarsten en de vorige week heeft een opeenhoping gebracht boven dien van belangrijke aandeelhoudersverga deringen, waarbij hier en daar van de zijde van aandeelhouders krasse woorden tot de besturen zijn gericht. Dit wil nog niet zeggen dat de markt on gevoelig zou zijn voor nieuwe ontwikkelin gen die van betekenis zijn. Met grote be langstelling heeft men kennis genomen van het belangrijke bod door de Shell en de Bri tish Petroleum op de Burmah Oil. De vorige week zijn olies daardoor vast gesloten en ook gisteren trokken de oliewaarden verder aan. Kon. Olie verbeterde 1 gulden tot 171 gul den. In Unilever ontstond vrijwel geen be weging, maar werd de vorige koers goed ge handhaafd. Philips trok ongeveer een halve gulden aan terwijl Hoogovens zich met moei te handhaafden. AKU werd gistermorgen nog gedaan op 468 en liep gistermiddag op tot 472V2 Hoewel dus de affaire gering was, liet de markt een goede ondertoon zien en was er van aanbod weinig sprake. Cultures hadden een zwak verloop vooral voor HVA. In Scheepvaartfondsen was de be langstelling miniem en was voorshands al leen Kon. Boot genoteerd op 156 hetgeen een verlies van ruim een punt betekende ten op zichte van vrijdagmiddag. Over de introduc tie van Goldmines is men ter beurze zeer tevreden. Maandagmiddag werd een advies prijs vernomen van f 559. De lokale fondsen vielen erg mee, zelfs voor Hollandia Kat tenburg, in welker vergadering vorige week harde noten werden gekraakt. Staatsfondsen eerder oplopend. ANP-CBS BEÜRSINDICES 27-6 28-6 1-7 Int. Conc. 533.2 534.8 536.6 Industrie 350.1 350.5 350.3 Scheepvaart 147.8 149.5 148.5 Banken 251.2 250.3 251.0 Handel enz. 156.9 157.0 156.1 Algemeen 386.9 387.9 388.5 Verklaring: gedaan en bieden; gedaan en laten: b bieden; 1 laten; d ex dividend; c ex claim. Staatslen. Kon. Paketv. 158 157 Ned. '59 4 102% 102% St. Mij. Ned. 143 142 Ned. '60 41/2 102 V* 102% Niev. Goud. 116% 115% Ned. '47 31/2 92% 92^ v. Ommeren 260 257 Ned. '51 31/2 97% 97% Rott. LI. 138 137% Ned. '48 0V4 8914 89 Schv. Unie 138% 137% Ned. '50 314 89 89% Ned. '55 3 V* 92% 92% Industrie enz. Ned. '37 3 93% 93% Alb. Heijn 620 d 622 Gr. boek '46 92/g 92r3g Am. droogd. 2183% 218 Doll. '47 92^ 92 Berg. Jurg. 293% 294 Inv. cert. 3 99/g§ 99 Berk. Pat. 247 243 Ned. '62-64 100 100 Blaauwh. 442 440 Ned. Ind. '37 99« 99% Bijenk. 876 875 6 W.B. Len. '57 107-A 107% Calvé 825% 828% Centr. Suik. 286 Aandelen Fokker 382 381 Amst. rubb. 119% 119% v. Gelder 245 243 H.V.A. 155 y4§ 153% Gist -f sp. 390% 390% A.K.U. 468 472 v. d. Heem 293 298 Deli M. 131.30 131.50 Heineken 502 Hoogov. 611 611 Internat. 244 243% Philips 162.70 162.90 K.N. Papier 333 333% Unilever 167.40 167.30 K. Zout 798 798 Kon. Olie 163.40 170.90* Muller 334 321 d Ned. Dok 140 140 Sch. luchtv. Ned. kab. 476 475 H.A.L. 1193/* 119% Net am 264 266 K.L.M. 56.50 56.50 Nijverdal 228 234 K.N.S.M. 157V4 Rott. Dr Dok 388 385 Schelde N.B. Schokbet. Scholten F. Stokvis Vergd. Blik Vergd. Mach. Vredest. Wilton Zwanenb. Interunie Robeco Valeurop Banken A'd .Bank N.H. Mij R'd. Bank Tw. Bank Obl. B. N. Gem. (4%) B. N. Gem. '58 (5) Amerik. aand. Am. Enka Am. mot. Am. Tel. Anaconda Beth. St. Cit. Serv. 248 250 Curt. Wr. 367 370 Du Pont 246 244% d 725 729 Ge. Elecr. 78 78% 190% 188% Gen. Mot. 69 69 H 366 364% Int. Nick. 65% 65% 230 228 Kennecott 72% 73 315% 317 Nat. Can. 15% 290 291 Rep. Steel 37% 37& 949 940 Shell Oil 44 44'/* 193.50 193.50 Stud. Pack. 7 b 222 222 Tide Water 25{% 25% 743 745 U.S. Steel 48% 48 PREMIEL. Alkmaar 85 83% 391% 392% A'dam '51 89% 89% 367 372 A'dam '56 I 85% 85% 354% 352 A'dam '56 II 95 V* 95% 334% 335 A'dam '56 IH 94 947/8 Breda '54 85% Dordr. '5C 84% 85 I 99,% 99A Eindh. '54 84% 85 104% 104% Ensch. '54 88 D. Haag '52 I 95 1 95 D. Haag '52 II 99 36% 36% R'dam '52 I 95 95% 18% 19 R'dam '52 II 95% 122% 122% R'dam '57 91% 92 49% 50 Utrecht '52 100% 31% 31% Z.-Holl. '57 91% 91% 65 65% Z.-HolL '59 101 101% 242. Toen de mist uit Piloot Storms hersenen verdwenen was, realiseer de hij zich plotseling weer alles wat Sandra en hem zo kort tevoren was overkomen. Talloze vragen welden in hem op en hij breidde de armen uit in een hulpeloos gebaar. „Nu moet U ons toch eens vertellen, wat hier allemaal gebeurt, beste professor!" Maar Dubois voelde zich helemaal geen beste prof! Hij besefte opeens, welk een vreselijke schuld er op zijn schouder zou komen te rusten, als hij bleef volharden in zijn lafhartige onverschilligheid. Er gebeurden in derdaad dingen om hem heenHij liet zich op zijn stoel neervallen en stamelde: „Oooo, waarom ben ik ooit op het krankzinnige idee gekomen?!" Arend schudde het hoofd: „Waar heeft U het over? Welk idee?" Dubois wreef langs zijn ogen en opeens werd zijn stem weer vast. „Ga zitten en luister, beste kerel. Ik moet bij het begin begin nen. Je herinnert je ongetwijfeld mijn eerste experiment met de constructie van mechanische mensen. Het was mijn bedoeling in de toekomst robots als verkenners te gebruiken bij het onder zoek van vreemde planeten ot satellieten. Dat zou vele onnodige risico's voor de menselijke ruimtevorsers voorkomen. Welnu, die eerste po gingen waren geen succes Een droom werd werkelijkheid. Sonja van Wittene hoog op de lad der in de Hungaria-truppe. brief uit Parijs. 19.05 Pianospel: lichte muziek. 19.20 Paul Vlaanderen en het Margo-mysterie, detective-hoorspel. 20.00 Nieuws. 20.05 Operamuziek (gr.). 21.00 Lichte grammofoonmuziek. 21.40 Met het oog op het heelal, lezing. 22-00 Holland Festival 1963: Danzi-Kwintet: moderne muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten, beursberichten en mede delingen. 23.00 Moderne muziek (gr.) 23.55-24.0 Nieuws. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. Tussen 16.00 en 17.00 Eurovisie: repor tage Tour de France. 19.30 Gastpro- gramma. 20.00 Journaal. 20.20 Eurovi sie: filmverslag Tour de France. 20.30 Bonanza, TV-western. 21.20 In de spie gel van de kunst: gefilmd programma over kunst en cultuur in de tijd van de gothiek. 21.55 Balletuitvoering. 22.15 Journaal. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. (Advertentie) TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 19.30 Internationaal agrarisch nieuws. 20.00 Journaal. VARA: 20.20 30 minuten voor 10-ers. 20.50 100 jaar afschaffing van de slavernij 1 juli 1863- 1 juli 1963, documentaire. 21.20 Uit: een spiegel der lichte kunsten. 21.50 Mijn heer de voorzitterforum. NTS: 2.20 Journaal. 2.35-22.45 Filmverslag Tour de France.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9