00STEUR0PESE LEIDERS VERTROKKEN WEER UIT BERLIJN Mislukt topgesprek van communisten Walcherse Agrarische Dagen" weer op stapel Brit Philby verdween achter ijzeren gordijn De bel Vandaag... Slag in het gezicht van Moskou: ROEMENEN KWAMEN NIET OPDAGEN FRANSE POLITIE SLAAGS MET 4000 DEMONSTRERENDE BOEREN weer tarieven Manifestatie van landbouw huisdieren RATIFICATIEOORKONDEN VERDRAG MET BONN UITGEWISSELD LUCHTSTRIJDKRACHTEN DEFILEERDEN OP SOESTERBERG THANT OP SCHIPHOL WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Stortbui stopt verkeer P.V.IA. SPEELT WEER VOLLEDIG MEE Lord Home komt naar Nederland Vóór 1946 E.E.G. verlaagde Regering kondigt invoerverbod af Omsingeld. V.S. WIJZEN RUS UIT IR. OTTEN GROOTOFFICIER HUISORDE VAN ORANJE OP 19 EN 20 JULI IN KOUDEKERKE T oppositie Kleinvee Marjolin waarschuwt voor inflatie in de E.E.G. Vertrokken Slag Waarschuwde in 1951 Burgers en Mac Lean Derde man Duizend militairen uit Duitsland nu in Budel PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.: franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60. tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.e.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 239o; Terneuzen. Arsïnaalstraat Ater. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad 25 ct. meer. Giro 359300 F.Z.L., WLiaaeiourg. Dinsdag 2 juli 1963 Pagina 2 Bij het verstrekken van voorlichting over economische toekomstplannen wil men aan de Nederlandse huisvrouw (en dus: de consument) nogal eens voor spiegelen, dat ook zij voordeel zal heb ben van grote plannen, welke men in be paalde sectoren van het bedrijfsleven heeft. Als we teruggrijpen in een wat verder verleden dan zou die huisvrouw destijds belang hebben gehad bij de op richting van de Kolen- en Staalgemeen schap, want de kolenprijzen zouden op de duur omlaag gaan. De daling bleef intus sen uit en de Kolen- ;n Staalgemeenschap ontwikkelde zich tot ;en prijsverhogend in stituut.: Zoals het met de kolen ging, zo ging het met tal van andere artikelen. Overal werden melksaneringen doorgevoerd en die saneringen waren nodig en heel nut tig, maar men had er niet het sprookje bij moeten vertellen, dat de huisvrouw voordeel zou hebben van de sanering door prijsverlaging. Ze had er geen hal ve cent voordeel van! We zouden deze twee voorbeelden nog gemakkelijk kunnen uitbreiden met an dere, maar we zullen dat niet doen. Vorige week is er nogal druk gepraat over de gasprijs. Men weet, dat het aan-bodemschatten-zo-arme Nederland plotseling in het bezit bleek te zijn van een Groningse- en Waddenzeegasbel, waaruit miljarden kubieke meters gas te halen zijn. Voorts weet men, dat de exploitatie van deze gasbel is opgedragen aan een com binatie, waarin de staat en de kolen- en olie-grootproducenten hun woordje mee spreken. Nu is vorige week bekend geworden, dat men bij de exploitatie van de enorme gasbel wel iets wil doen voor de groot afnemers van gas in die zin, dat het gas voor hen een goedkope brandstof wordt, maar de huisvrouw zal van deze goed kope warmte volkomen koud blijven. Zij zal voor het gas zo ongeveer dezelfde prijs blijven betalen als thans door de „conventionele" gasleveranciers in reke ning wordt gebracht. Daarnaast zal ze nog wel op extra-kosten gejaagd worden. Het zit er namelijk in, dat die huisvrouw in bepaalde gemeenten, waar men niet tot collectieve herziening van de kook- apparatuur op kosten van het gas bedrijf overgaat, zelf nieuwe kook- apparatuur zal moeten aanschaffen om op aardgas te kunnen koken. Die huis vrouw zal op die wijze de dupe worden van de aardgasbel... zij zal meer moeten betalen Dit alles is verbazend onelegant. Ter wij! de grondstof straks een fantas tisch lage kostprijs zal hebben, blijft het kookgas even duur. De staat (lees de overheid), de staatsmijnen en twee grote oliemaatschappijen steken de opmerke lijke winsten in de zak, terwijl alleen de grootverbruikers van gas nog een kans je krijgen op een voordeliger prijs. Dat is onelegant en het is ook onjuist. Maar het is wel eerlijk... omdat men de huis vrouw niet heeft voorgespiegeld, dat zij van lagere prijzen zou profiteren als dé gasbel in exploitatie kwam... Men heeft niet het pad van de Kolen- en Staalge meenschap bewandeld, die prijsverlaging als lokaas gebruikte. Direct en onomwonden is aan de huis vrouw verteld, dat zij van de gasbel niet wijzer zal worden en dat zij alleen maar het bevallige kind van de rekening zal zijn. Dat is eerlijk en daarop past ook een eerlijk antwoord. Wij verwachten dat antwoord van overheid of... van het Nederlandse parlement. Een antwoord in deze zin. dat de plan nen van de groepering die de aardgas bel exploiteert, onaanvaardbaar zijn en dat er andere plannen op tafel moeten komen. Wij weten, dat dit geen eenvoudige zaak is en dat door het exploiteren van het aardgas een economische verschuiving zal optreden, die nadeel zal berokkenen aan de huidige leveranciers van kolen, olie en gas. Er is dus alles voor te zeggen om het markt- en prijsmechanisme niet te plot seling en niet te stprk te verstoren, want dan ontstaan er bijzonder pijnlijke ne venwerkingen. Hier moet bepaald wel voorzichtigheid en geleidelijkheid betracht worden Maar zoals de plannen nu liggen zijn ze onaanvaardbaar. Het feit. dat er goed koop gas gevonden is in het noorden, is geen argument om de buisvrouwen op hogere kosten te jagen. Voor haar zou dan sprake ziin van de gasbel der ar moede. die de gasbel van de rijkdom had moeten zijn! 206e jaargang - no. 153 (Van onze parlementaire redacteur) Na dr. De Kort (K.V.P.) zijn ook mr, Beernink van de C.H.U. en de heer Van Eijsden van de A.R.P. gisteren bij prof. Beel op bezoek geweest. Van het be handelde is niets bekendgemaakt, maar wel is duidelijker geworden, dat de P. v.d.A. weer volledig meespeelt. Er is in politieke kringen in Den Haag ge dacht, dat de mogelijkheid van deel neming van de socialisten aan het nieu we kabinet een theoretische was. Nu gelooft men dat deze mogelijkheid wel degelijk ook praktisch aanwezig is. De Britse minister van buitenlandse za ken, Lord Home, vergezeld van Lady Home, zal van 16 tot 17 juli a.s. een of ficieel bezoek aan Nederland brengen voor algemene besprekingen met de Ne derlandse regering, aldus heeft het mi nisterie van buitenlandse zaken in Den Haag meegedeeld. Volgens diplomatieke kringen in Londen zal waarschijnlijk worden gesproken over kwesties betreffende de verhouding tussen oost en west, zoals b.v. het vraagstuk van een verbod op het nemen van proeven met kernwapens en ontwa peningsvraagstukken in het algemeen. Ook zullen vermoedelijk NAVO-zaken aan de orde komen, zoals het voorstel voor een multilaterale kernmacht ter zee. Ten slotte zal wellicht over Euro pese handelskwesties worden gesproken. ...is het 200 jaar geleden, dat de Nederlandse etser en tekenaar Jean Ch. graaf Bentinck te Den Haag werd geboren. STAKINGEN IN AUTO- EN VLIEGTUIGFABRIEKEN In de Franse stad Avignon, ten noorden van Marseille, is de Fran se oproerpolitie gisteren slaags ge raakt met een menigte van 4000 boeren die protesteerde tegen de landbouwpolitiek van de regering. Het gevecht duurde drie kwartier en de boeren gebruikten straatstenen tegen het traangas van de politie. Verscheide- i ne betogers en politiemannen zijn ge- wond geraakt toen de politie met de gummistok felle charges uitvoerde om de betogers te verspreiden. De politie verwacht vandaag nieuwe betogingen. De boerenleiders hebben al aangekon digd dat er plannen zijn om de spoorlij nen te saboteren en de kreet van de boe ren in Avignon was gisteren „directe actie, directe actie". In Toulouse hebben eenheden mobiele gendarmerie gisteren drie fabrieken van de „Sud Aviation" omsingeld in verband met een stakingsactie van 7000 werknemers. De actie had ertoe geleid dat de directie zaterdag geen toegang gekregen had tot de vlieg tuigfabrieken. De looneisen van 2000 man zijn de oorzaak van deze actie. In Noord-Frankrijk werd de Peugeot- automobielfabriek te Sochaux door een staking getroffen, nadat een rechtbank beslist had dat vijf vakbondsleiders, die wegens aanstoken tot staking door de directie op straat waren gezet, volkomen ten rechte onslagen waren. In Parijs liep de staking van het ver- keersleidings- en meteodienstpersoneel op de vliegvelden, die het weekeinde ge duurd heeft, gisteravond af. Maar een nieuwe staking, alleen van de meteo- dienst ditmaal, stond al op het program ma en 3000 man van het openbare ver voer in Parijs hebben eveneens stakings plannen opgevat. Inmiddels heeft de regering een tijdelijk invoerverbod afgekondigd op abrikozen en tomaten uit Algerije. Het zijn deze vruchten waarmee de boze boeren van Perpignan de politie bekogeld hebben. Abrikozen en tomaten zijn er in over vloed en de prijzen liggen erg laag. De V.S. hebben de uitwijzing bevolen van een Russische diplomaat, die be schuldigd wordt van spionage. Dit is in welingelichte kringen te Washington meegedeeld. Men heeft de naam van de diplomaat niet genoemd. Richard Davis, plaatsvervangend onder minister van buitenlandse zaken, zou het verzoek om terugroeping van de di plomaat hebben gedaan aan Georgi Kor- nienko, Russisch zaakgelastigde in Washington. Beide mannen hadden gis teren rond drie minuten met elkaar ge sproken. Op 7 november 1955 had Macmillan, toen nog minister van buitenlandse zaken, in het parlement verklaard dat Philby verbindingen met com munisten had en dat men hem in juli 1951 verzocht had zijn functie bij buitenlandse zaken neer te leggen. Philby had dit toen gedaan. Tot dat tijdstip was uit niets gebleken dat Philby, Burgess en MacLean had ge waarschuwd of dat hij zijn land had verlaten. Nu, aldus Heath, weet men, en wel gedeeltelijk uit de woorden van Philby zelf, dat hij al voor 1946 De landen van de Europese Economi sche Gemeenschap (E.E.G.) hebben gis teren hun onderlinge invoerrechten met tien procent verlaagd en eveneens de ta rieven voor derde landen aangepast. De verandering van het gemeenschappe lijk buitentarief is gebaseerd op een ver mindering met dertig procent van het verschil tussen de individuele tarieven van de zes landen en het tarief dat aan landen buiten de gemeenschap wordt berekend. Met de tariefverlaging van gisteren zijn de zes twee en een half jaar voor op het schema volgens het welk de E.E.G.-landen op 1 januari 1970 een gemeenschappelijk buitentarief zul len hebben. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Thant, geloof! dat de betrekkin gen tussen Nederland en Indonesië zich bevredigend hebben ontwikkeld sinds de kwestie Nieuw-Guinea is opgelost. Thant zei gisterochtend op Schiphol, waar hij ruim een half uur moest wach ten op het vliegtuig naar Boedapest, dat de problemen tussen Nederland en Indo nesië tot volle tevredenheid van beide partners zijn opgelost en dat de betrek kingen tussen de twee landen in de toe komst daarom van vriendschappelijke aard zullen zijn. In antwoord op vragen van journalisten zei Thant voorts, dat Indonesië zich met betrekking tot West-Irian zeker aan de met Nederland gesloten overeenkomst zal houden. Gevraagd of hij binnenkort nog een „echt" bezoek aan Nederland zal bren gen antwoordde Thant: „later". Defini tieve plannen in deze richting heeft hij echter nog niet. De voornaamste problemen waarmee de secretaris-generaal zich op het ogenblik bezighoudt ziin, naar hij vertelde, de financiële positie van de Verenigde Na ties, het ontwapeningsprobleem en de kwestie van het kolonialisme in Afrika. Foto: Tijdens de versconferentie op Schiphol hulde Oe Thant zich letterlijk in nevelen. De ratificatieoorkonden van het alge mene verdrag tussen Nederland en Duitsland zijn gistermiddag op het mi nisterie van buitenlandse zaken in Bonn uitgewisseld. Nederland was op deze plechtigheid vertegenwoordigd door de ambassadeur, mr. G. E. baron van Itter- sum, en de Bondsrepubliek door de staatssecretaris prof. dr. Carstens. De uitwisseling vond in Bonn plaats, aange zien de ondertekening indertijd 8 april I960 in Den Haag was geschied. Het algemene verdrag, dat op 1 augus tus in werking treedt, bestaat uit een grensverdrag, een verdrag inzake Eems en Dollard,_ een financieel verdrag, dat onder meer" de uitkeringen ten gunste van de Nederlandse nazislachtoffers re gelt een overeenkomst inzake geschil len over uitlegging of toepassing van de Rijnvaartakte en een oorlogsgravenover- eenkomst. Ir. P. F. S. Otten te Valkenswaard, pre sident-commissaris van de N.V. Philips' gloeilampenfabriek te Eindhoven, is be noemd tot grootofficier in de Huisorde van Oranje. De versierselen, behorende bij deze ho ge onderscheiding, zijn de heer Otten za terdag op paleis Soestdijk overhandigd tijdens een intieme plechtigheid, die al leen werd bijgewoond door H.M. Konin gin Juliana, Z.K.H. Prins Bernhard, me vrouw A. E. C. Otten-Phiiips en ir. P. F. S. Otten. AANGEMOEDIGD door het suc ces van vorig jaar is het comité voor de zogenaamde „Walcherse Agrarische Dagen" op het ogen blik weer enthousiast bezig met. de voorbereidingen om op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli aanstaande in Koudekerke een grote manifesta tie van de landbouwhuisdieren uit het gewest te presenteren. Het tweede lustrum van de fokveeda- gen van Walcheren is in 1962 de start geworden voor gezamenlijke aanpak, die ook nu weer het trek paard en het tutgpaard met liet rundvee en het kleinvee naar voren zal schuiven. Bovendien is een at tractieve aansluiting gezocht bij de organisatie van de landelijke rui ters. Met een interprovinciaal con cours tussen de programmaonder delen, waarin de bekroonde dieren defileren zal met name het zater- dagmiddagprogramma ongetwij feld velen uit de omtrek naar de terreinen aan de Vlissingsestraat lokken. Een belangrijk nieuw facet bij dit tweedaagse Walcherse evenement zal de inschakeling van de landbouw- jeugd zijn. Het organiserend comité hecht veel waarde aan de medewer king van deze kant. „De jonge boer wordt vaktechnisch bij het vee en de paarden betrokken en zijn animo voor de levende have van het bedrijf zal er zeker door worden geprik keld." Zo formuleerde de voorzitter van het comité, ir. W. L. Harmsen, maandagmiddag tijdens een perseon- ferentie in het Landbouwcentrum te locs de e- cmtie van rleze stenn-in- le-rug bii de organisatie uit het mid len van de agrarische jeugd. Met een kalveropfokwedstrijd, een kamp in rundveebeoordeling en enkele spek takelstukken met paard en ruiter zal de jeugd van Walcherens platteland het zijne bijdragen aan deze in tien jaren steeds verder uitgegroeide regionale landbouwmanifestatie. De voor deelname aan de demonstraties en keuringen genoteerde inzendingen hebben het comité al een goed stuk op weg geholpen bij het samenstellen van het programma. Voor de centrale rund veekeuringen hebben 38 landbouwers voor ruim 200 dieren aangeboden, in to taal 235 catalogusnummers, verdeeld over 32 rubrieken. Daarbij zijn koeien met een zeer hoge levensproduktie. In de drie te hanteren ereklassen hebben 10 stuks vee ieder een produktie van 30.000 kg. per jaar, 3 stuk een produk tie van 40.000 kg en 4 stuks een produk tie van 50.000 kg. Ook de trekpaarden zijn sterk vertegenwoordigd. Walcheren heeft in Zeeland een topposi tie bij het landbouwpaard. Dat komt ook op 19 en 20 juli weer duidelijk tot uiting. Honderdtwintig paarden zullen voor de versch:"~nde keuringen in de ringen komen: 86 merries in die van de Kon. Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" een goede bezetting in de premie- en de veulenkeuring van de Vereniging van Walcherse Paardenfok kers „Hippos". Daarnaast zal een kleine, aantrekkelijke collectie tuigpaarden van het Gronings zowel als het Gelders type voor de keurmeesters van de Vereniging tot bevordering van de landbouwtuig- paardfokkerij verschijnen. De varkens moeten ditmaal verstek laten gaan aan gezien er een vervoersverbod van kracht is. Al deze keuringen zullen zich op de vrijdag afspelen. Voor de kenners en de geïnteresseerden een unieke gelegenheid om een goed overzicht van de Walcher se veestapel en het paardenbezit te krij gen. In de middaguren van de eerste da gen treden de kampioenen uit dit mid den naar voren en zullen de prijswin naars individueel, in spannen en in fok- groepen demonstraties geven. De zaterdagmorgen is op het Koude- kerkse evenementsterrein gereserveerd voor het kleinvee en de wedstrijden van de jeugd. De verschuiving in de scha penteelt van de zogenaamde melkscha- pen naar het wol-vleestype van het (Zie slot pag. 2 kol. 5) Westelijke diplomaten in Berlijn menen, dat premier Kroesjtsjew deze week naar Moskou zal terugkeren met slechts de steun van een deel van het Sowjetblok achter zich bij de komende besprekingen tus sen de Chinese en de Russische communistische partijen in Moskou. Zij wezen in dit verband op de afwezigheid van de Roemeense leider Gheorgliiu Dej op de bijeenkomst van de communistische leiders in Oost-Berlijn in het afgelopen weekeinde. Volgens de diplomaten is de communistische topconferentie waarvan aanvankelijk sprake was, helemaal niet op gang gekomen. Kroesjtsjews reis naar Oost-Berlijn had volgens deze woordvoerders twee doeleinden. In de eerste plaats wilde de Russische leider het welkom dat president Kennedy in West-Berlijn ten deel was gevallen evenaren als hij (Kroesjtsjew) naar Oost-Berlijn zou komen en in de tweede plaats hoopte Kroesjtsjew van de satellietlanden voldoende steun te ontvangen voor het gesprek met de Chinezen. Op beide pun ten is zijn reis, aldus de westelijke diplomaten, een fiasco geworden. De vice-president van de commissie der Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) Robert Marjolin heeft gisteren in Brussel verklaard dat maatregelen moeten worden genomen om een halt toe te roepen aan de inflationitische tendenties in de gemeenschap. Hij drong ook aan op stappen die het herstel van het evenwicht op de Amerikaanse beta lingsbalans kunnen bewerkstelligen. Marjolin gaf op een persconferentie een uiteenzetting over de voorstellen van de E.E.G.-commissie van monetaire en fi nanciële samenwerking binnen de „zes". „Er is niets „supra-nationaals" in deze voorstellen, maar als ze door de minis terraad van de E.E.G. worden aanvaard kunnen ze leiden tot een veel nauwere samenwerking", zo verklaarde hij. AAAAAJWVWVVtASWVWVVWVWVtAAAAAIWWVWVWVIAAA 2 H.M. de Koningin en Z.K.H. de 2 Prins der Nederlanden hebben 2 maandag op de vliegbasis Soester- S berg een défilé afgenomen ter ge- |i S legenheid van het 50-jarig bestaan j! J van de Koninklijke Luchtmacht. j 2 Op de foto: H.M. de Koningin, 2 geflankeerd door prins Bernhard |j en de chef luchtmachtstaf luit.- ]p S generaal H. P. Zielstra, op het 5 erepodium. De R2issische premier Kroesjtsjew is met de leiders van andere communisti sche landen aan het spelevaren geiveest op de Spree. De foto toont v.l.n.r. in de boot: Novotny, Gomoelka, Kroesjtsjew, Stoph, Honecke en Shivkow. Ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan van de militaire luchtvaart in Nederland heeft H.M. de Koningin gis termiddag op de vliegbasis Soesterberg een défilé afgenomen van de Kon. Luchtmacht. Hare Majesteit was voor het erebaldakijn ontvangen door Z.K.H. de Prins der Nederlanden, inspecteur- generaal van de Koninklijke Lucht macht, en de chef van de luchtmacht staf. Onder het baldakijn volgden met H.M. de Koningin, de minister van de fensie, ir. S. H. Visser en de staatsse cretaris van defensie (land- en lucht macht) M. R. H. Calmeijer, het défilé. Gistermorgen zijn in tegenwoordigheid van burgers en militairen op de vlieg basis Soesterberg de gevallenen van de Nederlandse militaire luchtvaart her dacht. Voor het eerst waren daarbij nabe staanden van gevallenen in de gelegen heid gesteld bloemen te leggen bij het monument, dat op de basis staat opge richt ter nagedachtenis aan de geval lenen. Daarbij onderstreepten zij nog eens dat Kroesjtsjew met de leiders uit Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Bulga rije, die wel in Oost-Berlijn waren, niet tot een serieus gesprek is gekomen. Vol gens berichten uit Oost-Berlijn zou het de bedoeling zijn geweest dat de bijeen komst van de communistische leiders in Oost-Berlijn tot vandaag zou voortdu ren. De Hongaarse premier Janos Kadar is echter zondagavond al naar zijn land teruggekeerd, terwijl de Poolse partij leider, Wladislaw Gomoelka en de Tsje chische president Novotny gisterochtend vroeg uit Oost-Berlijn zijn vertrokken. De weinige resultaten die Kroesjtsjew tijdens zijn bezoek aan de Oostduitse hoofdstad heeft bereikt, hebben de wes terse diplomaten voor een raadsel ge steld. Ulbricht en Kroesjtsjew zullen vanmiddag het woord voeren op een bij eenkomst in de Werner Seelenbinderhal in Oost-Berlijn, die plaats biedt aan 8000 mensen. Verwacht wordt dat de Russische pre mier woensdagochtend naar de Sowjet- Unie zal terugkeren. Westelijke waarnemers in Moskou menen intussen eveneens, dat de af wezigheid van de Roemenen in Oost- Berlijn een slag in het gezicht bete kent van de Sowjet-Unie. Het geeft JOURNALIST WAS SINDS JANUARI SPOORLOOS Harold Philby, de Britse journalist die in het begin van dit jaar uit Libanon verdween, heeft zijn vrouw geschreven dat hij zich „achter het ijzeren gordijn" be vindt. Dit is gisteren in liet La gerhuis meegedeeld door Ed ward Heath, Brits onderminis ter van buitenlandse zaken. Volgens Heath is Philby, die in Britse buitenlandse dienst is geweest, de man die Guy Burgess en Donald Mac Lean beiden voormalige Britse diplomaten die in 1951 naar de Rus sen overliepen ervoor heeft ge waarschuwd dat de Britse geheime dienst stappen tegen hen zou onder nemen. voor de Russen werkte. Nadat hij zijn functie had neergelegd had Philby echter nooit meer toegang gehad tot officiële documenten of andere gege vens. In antwoord op een vraag van de socia listische afgevaardigde Marcus Lip ton zei Heath, dat Harold Philby de „derde man" was in de zaak Bur- gess-MacLean Philby was al van zijn jeugd af intiem" bevriend met Burgess. Hij had samen met Burgess in Cambridge gestudeerd en bij Bur gess ingewoond toen deze zich als Brits ambtenaar in Washington be vond. Philby was tot voor kort correspondent van het Londense blad „The Obser ver" en het tijdschrift „The Econo mist". Volgens zijn vrouw heeft men hem op 23 januari voor het laatst ge zien in Beiroet, Philby's vader was een bekend schrijver en kenner van de Arabische landen. volgens hen ook meer grond aan de veronderstelling dat de regering in Boekarest inzake het verlenen van steun aan het Kremlin een weifelende houding aanneemt. Roemenië heeft onlangs de diplomatieke betrekkingen met Albanië hersteld, een nieuw handelsverdrag met China geslo ten en ook de Chinese brief gepubliceerd waarin het standpunt van Peking in het ideologische geschil met Moskou uiteen werd gezet. De komst van een Roemeense militaire delegatie naar Moskou, wordt door wes telijke waarnemers uitgelegd als een mogelijke poging van de Sowjet-Unie de Roemenen tot hun standpunt over te ha len. Gisteren in de loop van de dag zijn twee groepen van 500 Duitse recruten aangekomen in de legerplaats Budel. Vandaag beginnen zij hun eerste ex- cercitielessen in het kamp.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1