PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DR. DE KORT GEEFT OPDRACHT TERUG Toestel met 47 para's stort neer bij Senne Ook in Zeeland begint telefoonsituatie langzaam moeilijk te worden Koningin begint met nieuwe consultaties Kennedy veroverde West-Berlijn en Dublin op één dag KABINETSFORMATIE GESTRAND OP VERDEELDHEID VAN K.V.P.-FRACTIE PLAN N.A.V.O.- KERNMACHT IN IJSKAST? Negen man redden zich door sprong zonder parachute Vragen over trage aansluiting op telefoonnet Steen Rode barricaden benamen zicht op Oostsector Echec Bezorgdheid 206e jaargang - no. 149 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: P. van de Velde, P. B. den BoerQ. Walstraat 58-60, tel. 235S (b.g.g. red. 350B. adv. 3047/3643)Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078, t.a «oi ojok „rim 2094. 0 Adv.pr. 30 ot. p.- -J- - 2911; Zlerlkzee: red. tel. 2425, adm. t W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok 0 Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. 0 Bureaus: Vllsalngen: 'elburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213' i. Min. p. adv. 4;50. Ingez. med. 3 tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. Donderdag 27 juni 1963 Victor Depaepe start avontuur Pagina 3 (Van onze Haagse redactie) De formatie-De Kort is mislukt. Wat algemeen werd verwacht, gebeurde gisteravond toen een vermoeid uitziende kabinetsfor mateur dr. W. L. P. M. de Kort tegen negen uur op Soestdijk arriveerde om de koningin zijn opdracht terug te geven en eind verslag uit te brengen over zijn (vergeefse) poging van de afge lopen drie weken om een kabinet te vormen, dat zich, aldus zijn opdracht, „verzekerd kan wezen van een ruime steun in het par lement". Duidelijk is dat dr. De Kort is ge strand op de verdeeldheid in zijn eigen K.V.P.-fractie; Een verdeeld heid, die weer voortvloeide uit zijn werkwijze, namelijk om het pro gram centraal te stellen. Toen bleek dat de P.v.d.A. het daarmee vrijwel eens kon zijn, en de libera len pertinent antwoord weigerden, stond hij voor het probleem een aanvaardbare reden te vinden om de socialisten alsnog de deur te wijzen. Na het terugtrekken van dr. De Kort zal de formatie opnieuw moeten begin nen Nog gisteravond werd de fractie van de K.V.P. telegrafisch voor een ver gadering vanochtend bijeen geroepen. De koningin zal vandaag achtereenvol- fens voor een conferentie op Huis ten osch ontvangen mr. J. A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer, mr. F. J. F. M. van Thiel, voorzitter van de Tweede Kamer, prof, mr. L. J. M. Beel, vice-president van de Raad van State, de heer W. J. Andriessen, waarnemend voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de K.V.P., prof. dr. ir. A. Vondeling, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de P.v.d.A., mr. E. H. Toxopeus, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de V.V.D., de heer H. van Eysden, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de A.R. Partij en mr. H. K. J. Beer- nink, voorzitter van de Tweede-Kamer fractie van de C.H.U. Brief Men hield gisteravond in Den Haag rekening met de mogelijkheid dat dr. De Kort alvorens zich terug te trek ken een brief aan prof. Vondeling heeft geschreven, waarin hn zyn af wijzing van de P.v.d.A. nader heeft gemotiveerd. Opnieuw zal nu een kabinetsformateur gevonden moeten worden. Meest waar- schh'nlijk lijkt dat deze figuur uit de K.V.P. zal komen. Dat deze formateur zal uitgaan van een vier-partijen-kabi- net op basis van K.V.P., V.V.D., C.H. en A.R. lijkt vrijwel zeker, gezien de voor keur van de protestants-christelijke rfacties en die van de meerderheid bin nen de K.V.P. Mogelijk zal de konin; een beroep doen op de huidige premier prof. De Quay. Deze mening viel glster- j CJH.-kringen Partij van de Arbeid buiten spel heeft gezet. Mr. Beernink vond die wijze niet correct. Naar opvatting van mr. Beernink zal opnieuw een K.V.P.-er met een forma tie-opdracht worden belast. Hij deed we ten zijn toezegging tot samenwerking met de V.V.D. niet te zullen terugnemen. „Niet correct" Mr. H K. J. Beernink verklaarde niet gelukkig met de situatie te zijn, nu dr. Do Kort heeft opgegeven. Mr. Beernink weet het mislukken van de formatiepoging niet zozeer aan het door dr. Dc Korf aan de fractieleiders van A.R.P., C.H.U., K.V.P. en V.V.D. voorgelegde programma. Veeleer zocht hy het struikelblok van dr. De Kort in de wtfze, waarop deze de ders kijkt Kennedy door het ijze ren gordijn hij het Amerikaanse ..Clickpnint Charlie". DR. DE KORT ...niet geslaagd.... President Kennedy kijkt hier sa men met zijn gastheren vcmaf een speciaal platform (links) over de muur naar de Brandenburger Poort. Dinsdagnacht hebben de communisten grote vlaggen ge hangen tussen de zuilen van de Brandenburger Poort. Ook waren er grote borden met teksten be stemd voor de Amerikaanse pre sident neergezet. Een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van buiten landse zaken heeft gisteren beves tigd, dat president Kennedy en kanselier Adenauer overeengeko men zijn, dat het nu niet de ge schikte tijd is om onderhandelin gen over de vorming van een mul tilaterale N.A.V.O.-kernmacht te forceren. Hij ontkende echter, dat men zou kunnen spreken van een uitdrukkelijke vertraging in deze zaak. „De onderhandelingen zyn alleen niet zo snel gegaan als velen van ons graag ge zien hadden", zei hij, „er heeft zich geen plotselinge nieuwe ontwikkeling voorge daan. Het is slechts zo, dat de tyd min der gunstig is voor politieke onderhan delingen op hoog niveau vanwege de bin nenlandse politieke toestand in Italië en Engeland". De berichten uit Duitsland, dat Kennedy en Adenauer overeengekomen waren de zaak van de door hen gewenste N.A. V.O.-kernmacht omwille van Engeland en Italië niet te forceren, hebben de offi ciële instanties in Washington klaarblij kelijk verrast. De woordvoerder zij echter nadrukkelijk dat het enthousiasme voor een N.A.V.O.- kernvloot met gemengde bemanningen in Amerika en West-Duitsland niet af genomen is. De voorbereidingen daar voor op lager niveau, waarbij kwesties van rechtskundige, organisatorische en technische aard bestudeerd worden, gaan door. KROESJTSJEW MORGEN AL IN OOST-BERLIJN Premier Nikita Kroesjtsjew zal mor gen om twee nur per vliegtuig aanko men op het vliegveld Schoenefeld, even buiten Oost-Berlijn, zo is gisteren be richt door het Oostduitse persbureau „A.D.N.". Hij zal door Oost-Berlijn naar het Oost- berlijnse stadhuis rijden, waar een re ceptie zal worden gegeven, en zich ver volgens begeven naar de zich in de Oost- berlijnse wijk bevindende woning van de leider van de Oostduitse communistische party Walter Ulbricht. 0 Volgens een schatting van het Zwitserse bu reau voor de statistiek heeft de typhusepldemie in Zcrmatt van de afgelopen winter een daling mot elf procent in buitenlands 'toeristenbezoek in liet voorjaar tot- gevolg gehad. Belgen op weg naar oefening Een transportvliegtuig van het Belgische leger met 47 parachu tisten en bemanningsleden aan boord is gistermorgen neergestort in de omgeving van de Westduitse stad Detmold. Slechts negen para chutisten bleven in leven door uit het toestel te springen vlak voor dat het brandend neerkwam op een heuvel. Twee van hen werden ge wond in een Brits militair zieken huis opgenomen. De zeven anderen die de sprong, zonder parachute, waagden bleven ongedeerd. Dit ongeluk is de ergste vliegramp in West-Duitsland sinds 28 maart 1961, toen een Tsjechisch lijntoestel neerstort te bij Forchheim in Beieren en 52 inzit tenden het leven verloren. Volgens een woordvoerder van het Belgische legerhoofdkwartier in Keu len was het vliegtuig volgens zijn in lichtingen gisteren uit België ver trokken om de parachutisten naar de N.A.V.O.-oefenterreinen by te brengen. Het Tweede-Kamerlid, dr. W. H. Ver- mooten (p.v.d.a.) heeft de minister van verkeer en waterstaat schrifteiyke vra gen gesteld over wyziging van P.T.T.- orders aan metaal-elektrotechnische be drijven o.m. te Delfzyi en te Coevorden, in die zin dat deze orders vertraagd dienden te worden uitgevoerd. Is het gevolg van deze wijziging dat de oplevering van het bestelde tweemaal zo lang zal duren, aldus dr. Vermoo- ten in zyn vragen. Hy vraagt voorts o.m. naar de reden van die wijziging en hoe dit te rijmen valt met de steeds groeiende achterstand in telefoonaan sluitingen. 0 Air France heeft een elektronische boe- klngBmachine in gebruik genomen waarmee in een twintigste seconde het antwoord kan worden verkregen op de vraag hoeveel plaat sen er neg beschikbaar zijn voor de vluchten in de komende zes maanden. Een ooggetuige vertelde, dat er toen het vliegtuig boven de uitgestrekte oefen terreinen van Senne, ongeveer 160 kilo meter ten oosten van de Belgische grens vloog, plotseling een meters lange steek vlam uit de staart kwam en dat het toe stel toen brandend neerstortte. Hij zag de negen mannen vlak voor de inslag naar buiten springen. Het toestel kwam neer in de omgeving van het dorp Augustdorf in een woest gebied beho rend tot de militaire oefenterreinen van Senne. Munitie Da Westduitse politie is van mening, dat de steekvlam veroorzaakt werd door het in brand raken van munitie aan boord. „IK BEN EEN BERLIJN ER. President Kennedy heeft gisteren een bezoek van acht uur aan West-Berlijn gebracht waar meer dan een miljoen Westber- lijners hem een ovationele ont vangst bereidden. Volgens Pier re Salinger, zijn perssecretaris, was de ontvangst in de verdeel de stad van alle reizen die Ken nedy tot dusver heeft gemaakt, de grootste. De Westberlijnse politie schatte dat 1.300.000 mensen op de been waren. Gisteravond vertrok Kennedy al weer uit Berlijn naar het land van zijn voorvaderen: Ierland, waar hij om acht uur per vliegtuig arriveerde. Honderdduizenden juichende, met vlaggetjes zwaaiende, Ieren hadden zich naar het vliegveld van Dublin begeven of stonden langs de kant van de bijna 10 kilometer lange weg van de luchthaven naar de stad. Het bezoek van Kennedy aan het land dat zijn overgrootvader. Patrick, 113 jaar geleden wegens de toen ongun stige levensomstandigheden had ver laten werd toegejuicht in de Dublin- se „Evening Herald". Kennedy werd welkom geheten onder een kop die een hele pagina in beslag nam. Op borden langs de door de president af te leggen route werd de bezoeker in het Keltisch honderdduizend maal welkom geheten: „cea<l unie failte". Toen het vliegtuig landde en Kennedy uitstapte, begon een orkest ran het Ierse leger de liederen „Ruffles and flourishes" en „Star-spangled ban ner" te spelen. Kennedy werd op Iers grondgebied verwelkomd door president Eamon de Valera, de 80-jarige held van de Ierse revolutie. muur Kennedy kwam gisteren in West-Ber- Ign tweemaal voor de muur te staan. Eerst bq de Brandenburger Poort en vervolgens bij de doorlaatpost Char lie. Hij bleef by beide plaatsen ongeveer drie minuten en staarde naar Oost- Berlijn vanaf speciaal daarvoor op getrokken torehs. Hij kan niet meer gezien hebben dan de met geweren bewapende Vopo en een duizend Oostberlijners. By de Brandenburger Poort hadden de Oostberlijnse autoriteiten over de £ehele breedte van de Unter den linden bijna drie meter hoge barri- Twee landbouwers werden door de bliksem gedood De ongeveer 40-jarige landbouwer M. Brink uit Hooghalen is gistermorgen door de bliksem op slag gedood. De heer Brink was in de wei koeien aan het mel ken, toen hy door de bliksem werd ge troffen. De 24-jarige ongehuwde landbouwer H. Bakker uit Lieveren in de gemeente Ro den is dinsdagavond door de bliksem ge dood. De heer Bakker wandelde na de koeien te hebben gemolken naar een hooiland, toen hij tijdens een onweersbui door de bliksem werd getroffen. caden laten optrekken waarover de een of andere stof van een rode kleur was geworpen. De Oostberlij ners konden er niet over heen zien. Voor het Westberiynse stadhuis, waar Kennedy zijn meest emotionele rede van de dag uitsprak, stonden 400.000 Westberlijners op het grote plein. In een rede op de vrye universiteit West-Berlijn verklaarde Kennedy dat „de winden van verandering zo wel door het yzeren gordijn als in de rest van de wereld waaien". Zelfs na 18 jaar van communistische over heersing zyn de mensen van Oost- Europa „niet immuun voor veran deringen geworden". „Ich bin eïn Berliner" (ik ben een Ber- lijner), riep hij uit waarop de dui zenden in luid gejuich losbarstten. Vijf Nederlandse studenten werden in Berlijn aangehouden De Westberiynse politie heeft dinsdag avond vyf Nederlandse studenten en nog zes andere mensen aangehouden, die be zig waren met het uitdelen van commu nistische vlugschriften. Hierin stond: „Mijnheer de president (Kennedy), West-Berlijn wenst normale betrekkingen met de (Oost-) Duitse De mocratische Republiek". Andere, volgens de Westberlijnse politie op verscheidene plaatsen verspreide vlugschriften, bevatten de volgende tek sten: „maak een eind aan de rassenter- reur in de Verenigde Staten" en „wij willen een vredesverdrag en een vrije neutrale stad West-Beriyn". De aangehoudenen werden vrijgelaten nadat hun namen en adres1-" waren op geschreven. De niet genoemde Nederlandse studen ten houden verblijf in het Westberlijnse „huis van de toekomst". Zij verspreidden hun blaadjes op de Kurfürstendamm. Kamer van koophandel vergaderde De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland maakt zich zorgen over even tuele stagnaties in de ontwikke ling van het telefoonverkeer in Zeeland. Dit kwam vast te staan tijdens een discussie over moei lijkheden, die zich thans reeds op het gebied van de telefonie voordoen. Zo wees de heer J. P. L. van Manen er op, dat in som mige nieuwe wijken van bepaal de Zeeuwse gemeenten geen te lefoonaansluiting kan worden aangebracht, omdat de nieuw- aangelegde kabels onvoldoende capaciteit hebben. De ontwikke ling van het telefoonverkeer is dus aanzienlijk groter dan men bij do P.T.T. heeft voorzien, meende hij. De heer Van Manen wees er bovendien op, dat de laatste tijd de Zeeuwse bedrijven tijdens de spitsuren voortdurend worden geconfronteerd met de bezet- toon, zodra een nul van een net nummer wordt gedraaid. Daar uit kan blijken dat het inter lokale telefoonverkeer zo inten sief wordt, dat de centrales overbelast raken. De vragen van de heer Van Manen werden beantwoord door de tweede voorzitter van de kamer, de heer K. van Everdingen uit Vlissingen, die tevens lid is van de P.T.T.-kamer. De heer Van Everdingen erkende, dat de door de heer Van Manen genoemde bezwaren bestaan, zij het dat Zee land nog niet een zó moeilijke situa- i ie kent als bijvoorbeeld de Randstad. „De moeiiykheden zijn in grote ly- nen terug te brengen tot een ge brek aan geld", aldus zette de heer Van Everdingen uiteen. Nu al vier jaar lang wordt de begroting van net staatsbedrijf der P.T.l. be knot door het ministerie van fi nanciën, terwijl in feite véél meer Seld nodig is in plaats van min er. Deze houding van het depar tement. is voor de P.T.T. byzonder onplezierig, temeer omdat de te lefoondienst het enige onderdeel van het bedryf is dat winst ople vert. Het enige lichtpuntje is, dat dit jaar tien miljoen extra is toe gestaan. Er zijn echter lange wachtiysten met telefoonaanvra- gen. De voorzitter van de kamer, de heer C. A. Kammeraad deed de toezeg ging dat het dagelijks bestuur deze zaak nog eens zal bekyken om zo no dig stappen te ondernemen. Het pro bleem van te weinig kabels in nieuwe wyken zal door de heer Van Ever dingen te bevoegder plaatse worden besproken. Er werd tijdens deze vergadering ook nog een „postprobleem" besproken. De heer Van Manen wees er op, dat tijdens de zaterdag geen postpakket ten meer aangeboden kunnen wor den. Hij vroeg zich af waarom dit niet mogelijk is, terwijl toch het loket voor postzegels wel is geopend. „Men zou haast zeggen: sluit dan liever het hele kantoor op zaterdag", aldus deze spreker. „Dat is op de duur de bedoe ling" repliceerde de heer Van Ever dingen, „P.T.T. is daartoe niet on middellijk overgegaan, maar op de duur zal het wel onvermydelijk zyn". VEERDIENSTEN De heer E. T. Oosterhuis bracht de zondagsdienst van de Zeeuwse veer diensten ter sprake. Hy constateerde een merkwaardige tegenstelling tus sen de uitvoering van de dienst op zondag en de dienstregeling. De dienstregeling schrijft een tweeuur- dienst voor, maar in feite wordt er veel frequenter gevaren. De heer Oosterhuis bracht in dit verband hul de aan het personeel van de veer diensten, die alle mogelyke .moeite doen om de achterstand op de voor pleinen weg te werken, maar hy vroeg zich toch af of het niet mogc- lyk zou zyn de dienstregeling voor de zomer aan te passen aan deze feite lijke situatie. Er zyn nu altjjd nog mensen, die niet naar Zeeland komen vanuit België, omdat de dienstrege ling suggereert dat zy vermoedelyk moeten wachten. Deze vraag lokte een levendige dis cussie uit. maar daarbij bleek dat de kamer bijzonder huiverig was deze zaak aan te snyden. Liever liet men de zaak maar zo als hij nu is, name lijk een goede feiteiyke situatie: in dien de 3taten eens nadrukkelijk zou den gaan voorschrijven, dat de dienstregeling volgens voorschrift gehandhaafd moet blijven, dan is men nog veel verder van huis... De kamer zal dus geen stappen onderne men. KREEKRAKPLAN Voorts herinnerde de heer J. H. Roo- se eraan, dat het Kreekrakplan thans in feite een Zeeuws plan is gewor den. Hij vroeg de kamer toch vooral diligent te willen zijn: de actuele his torie met het Sloeplan leert dat met name de beheersvorm moeilijk van de grond komt. Het zal zaak zijn in dit opzicht ten aanzien van dit nieuwe plan deze kwestie op tijd aan de orde te stellen. De heer A. M. Zuydweg ten slotte wees er op dat de eerste treinverbin ding naar Rotterdam een knelpunt oplevert in Dordrecht. De Zeeuwse reizigers moeten hier overstappen sa men met reizigers van allerlei andere verbindingen. Het gevolg is dat velen in Rotterdam verbindingen missen. Hy drong er by het bestuur op aan, dat over deze zaak met de N.S. zal worden gesproken. Dit werd toege zegd. Bij de Zeeuwse kamers van koophan del bestaat er soms een neiging een steen in de vijver van de veer diensten te gooien, is we ons eens een gewrongen beeldspraak mogen permitte ren. Gisteren is dat weer gebeurd tij dens de vergadering van de kamer voor Midden- en Noord-Zeeland door het lid Oosterhuis, dat het merkwaardige verschil aan de orde stelde tussen de overigens voortreffelijke praktijk van de zondagsdienst op het traject Vlis- singen-Breskens en de officiële twee- uurdienstregeling. En argeloos vroeg de heer Oosterhuis of het nu niet beter zou zijn de dienstregeling aan te pas sen aan de praktijk. Er heerste een schier angstige stilte toen de heer Oos terhuis was uitgesproken en sommige leden zaten elkaar wat ontsteld aan te kijken. En op diverse gezichten zag men de opvatting gebeiteld: „Over zo iets spreekt men niet Waarom die schrik? Omdat hier weer een van die merkwaardige toestanden aan de orde wera gesteld, waarin vorm en inhoud met elkaar in stryd zijn. Iedereen in Zeeland weet, dat er op de zondagen een zodanig groot aanbod is voor de veerdiensten dat met man en macht moet worden gewerkt om alle achterstand in te lo pen en iedereen weet ook, dat er een chaos en niets minder zou ont staan als de provinciale stoomboot diensten niet zo voortreffelijk zouden aanpakken. Maar dat komt er op neer, dat er inderdaad veel in tensiever wordt geva ren dan de dienstre geling veronderstelt, een dienstregeling die in druk en op pa pier echter zorgvuldig blijft gehand haafd op een betrekkelijk summier aan tal vaarten voor de zondag, zodat the orie en praktijk in dit opzicht twee ge scheiden zaken zijn. Wij weten het al lemaal en men mag het nu dunkt ons de heer Oosterhuis niet kwalijk nemen als hg vraagt of niet in de dienstregeling kan worden opgenomen dat er op drukke zondagen meer vaar ten zijn. De kamer distancieeerde zich echter van deze kwestie. Er doen zich im mers in de praktijk weinig of geen moeilijkheden voor en men bleek er nu bevreesd voor te zyn, dat de gevolgen van enige activiteit wel eens averechts zouden kunnen uitpakken, namelijk aanpassing van de praktijk aan de (on voldoende) theorie, in plaats van omge keerd. En dat zou een ramp beteke nen. Van de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland is dus geen enkel initiatief te verwachten om op papier een verbeterde dienstregeling te krijgen voor de zondagen in het toeristenseizoen. Wij vragen ons echter af, of deze houding wel juist is. Wat is namelijk het geval? De oor zaak van het verschil tussen praktgk en theorie ligt in deze zaak niet zoals de kamer gisteren ken nelijk meende op een principieel vlak, maar is doodgewoon een zaak van zui nigheid. Aan de dienstregeling van de Westerscheideveren kan niets worden veranderd zonder toestemming van de minister van verkeer en waterstaat en deze bewindsman nu heeft herhaaldelijk verzoeken van Zeeuwse zijde om meer „officiële" vaarten op zondag op finan ciële gronden afgewezen. Hy redeneert namelgk aldus: als er eens géén aan bod is, behoeft geen vaart buiten het boekje om te worden gemaakt hetgeen dan kosten bespaart. Wij geloven, dat de kamer van koophandel zonder veel beswaar zowel aan G.S. als aan de minister zou kunnen vragen om aan passing van de dienstregeling aan de praktgk van het toeristenseizoen. De heer Oosterhuis had gelijk: het is in derdaad een vreemde zaak, dat hier tus sen de theorie van de dienstregeling en de praktijk van de uitvoering zulk een hemelsbreed verschil bestaat. Aanpas sing lijkt ons een kwestie van fatsoen: de gebruiker van de veren moet weten, waarop hg kan rekenen. De heer De Kort heeft zijn formatie opdracht teruggegeven. Zijn mis lukking is het gevolg van de door hem gekozen procedure: hij heeft nu kans gezien zelfs zijn eigen partijgeno ten tegen zich in het harnas te jagen. Immers, een behoorlijke motivering voor afwijzing van de P.v.d.A., als re geringspartner was op grond van het door hemzelf opgestelde programma niet wel te vinden. En dat nu is hem vooral in eigen gelederen kwalijk geno men met alle gevolgen vandien. Het falen van de heer De Kort is zo blykt uit de ontwikkeling van de laat ste dagen vooral een persoonlijk echec. In feite heeft de formateur zich een brevet van politieke onhandigheid uitgereikt. Het is te hopen, dat zijn fractie in de nabije toekomst bekwa mere figuren naar voren zal schuiven. De A.N.W.B. verwacht in 1975 een autodichtheid van één op zes inwo ners (thans één op zeventien). In het jaarverslag 1962 van deze instelling wordt nu aangedrongen op een snelle aanpassing van alle verkeersvoorzienin- gen met deze cijfers als uitgangspunt. Wordt dit niet gedaan, dan bestaat het gevaar dat deze voorzieningen binnen vgfentwintig jaar ontoereikend zullen zijn. Het nare van dergelijke voorspel lingen is, dat ze tot dusver méér dan zijn uitgekomen: het was altyd nog erger dan werd verwacht. Wanneer men nu met deze prognoses van de A.N.W.B. in het achterhoofd de Zeeuwse situatie bekijkt, dan is er toch wel reden tot enige bezorgdheid. De verkeersintensi teit op de weg Vlissingen-Bergen op Zoom neemt nu reeds voortdurend toe en op zeer drukke dagen is het hier voornamelijk colonne-rijden geworden. Er wordt bovendien gewerkt aan de Oosterscheldebrug en aan de vergroting van de verencapaciteit op de Wester- schelde. d.w.z. grotere vervoersmogelyk- heden, die op hun beurt weer meer verkeer zullen scheppen. En men vraagt zich met schrik af: zal de wegenbouw activiteit in Zeeland gelijke tred hou den met deze ontwikkeling? 0 De Westduitse regering gaat na of het no dig is nog langer overlegging van een „groene kaart" betreffende W.A.-verzekering voor mo torrijtuigen voor toelating in Duitsland te ver langen, aldus heeft de minister van verkeer Seebohm in de Bondsdag gezegd. Opheffing van die verplichting zou echter alleen over wogen kunnen worden voor landen wier ver zekeringsinstanties met het Duitse verbond van W.A.-verzekeringsmaatschappijen samen werken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1