PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VALENTINA TERESJKOWA: EERSTE VROUW IN DE RUIMTE Vliegtuig met Duitse toeristen verongelukt Ben Goerion treedt af Kikvorsmannen bekneld in sluis bij Goese Sas - één verdronken Over „ontmoeting" nog niets bekend President- directeur K.L.M. voorgedragen ZESENTWINTIGJARIGE ASTRONAUTE VOLGT OVERSTE BYK0WSKY ROND AARDE MARGARINE CENT DUURDER HOLLAND FESTIVAL BEGONNEN In Zuidoosten van Hongarije Alle inzittenden - 34 of 35 - omgekomen Minister Powell achter Macmillan SAIGON SLUIT AKKOORD MET BOEDDHISTEN Schietpartij in Amsterdamse binnenstad Directie van vijf TSJ0MBE NIET GEWENST IN FRANKRIJK 206e jaargang - no. 140 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VUSSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Walstrant BR-fifi tni m rh HoofdredactieW. Leertouwer en Q. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.; franco per post 8.25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: wvi-f'JL Yf," J} Y;, 3647/3645)Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv, 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: Arsenaalstraat 2. tel. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. 2911; Zlerlkzee: red. tel. 2425. adm. tel. 2094.' f Maandag 17 juni 1963 Clubkampioen; arts aan ie wandel Pagina 3 De Sowjet-Unie heeft gisteren een nieuwe ruim- tevaartprimeur op haar naam gebracht. Kort na het middaguur onderbrak Radio Moskou het programma om de wereld vol trots mee te delen, dat een Russin als eerste vrouw in de geschiede nis in een baan om de aarde was gebracht en nu op korte afstand van de vrijdag gelanceerde overste Bykowsky door de ruimte cirkelt. Men verwacht dat er een poging gedaan zal worden om de twee daarboven bij elkaar te brengen en een ontmoeting in de ruimte te bewerkstelligen, die gezien wordt als een belangrijke voorberei ding voor tochten naar de maan en andere pla neten. De eerste ruimtevaarster heet Valentina Te- resjkowa. Het is een voormalige arbeidster uit de textielindustrie die zich aansloot bij een para chutistenclub en later ging studeren op de Russi sche kosmonautenschool. Zij is 26 jaar oud en ongetrouwd. Haar vader sneuvelde tijdens de oorlog aan het front. De Russische televisiekij kers hebben haar kunnen zien op het beeld scherm, enkele seconden, nadat de radio het nieuws had bekendgemaakt. Vijf minuten lach te zij, zo te zien heel rustig, haar landgenoten vanuit de ruimte toe. Over een poging om nu de eerste ontmoeting in de ruimte te laten plaatshebben is nog niets officieel meegedeeld. Tass deelde over het doel van Valentina's vlucht slechts mee, dat men een nadere studie wil maken van de uitwerkingen van een verblijf in de ruimte op het menselijk organisme, de verschillen wil bestuderen in de uitwerkingen bij mannen en vrouwen en verder het systeem van een gelijktijdige vlucht wil perfectioneren. De twee ruimtevaarders staan via de radio met elkaar in contact. „Zeemeeuw" Over de toestand van Bykowsky werd officieel meegedeeld, dat hij zich nog steeds uitstekend voelt. Er zijn echter aanwijzingen, dat hij wat vermoeid begint te worden. Hij sliep in de nacht van zaterdag op zondag negen uur, terwijl in zijn programma slechts ruimte was opengelaten voor een nacht rust van zes zeven uur. Wijzend op het feit, dat de Amerikaanse ruimtevaarder Cooper kort geleden wat moeite had met het slapen, merkte Tass op, dat uit de lange nachtrust van By kowsky blijkt, dat iemand met een ster ke wil en een goede lichamelijke condi tie normaal kan slapen in de ruimte. De ruimtevaarder Popowitèj, die vorige zomer met Nikolajew een tweelings- vlucht door de ruimte maakte, schreef gisteren in een Russische krant, dat By kowsky de automatische besturing had ind bestuurde. Terugkeer Radio Moskou meldde gisteravond, dat Valery Bykowsky zijn 38ste baan om de aarde om acht uur onze tijd had voltooid. Het radio-bulletin meldde dat Valentina Teresjkowa, op datzelfde ogenblik zevenmaal rond de aarde was geweest. Over het tijdstip van hun terugkeer naar de aarde is niets bekendgemaakt, Het zou de be doeling z(jn, dat Bykowsky acht da gen boven biyft. Radio Moskou onderbrak kort na het middaguur gisteren haar programma om de wereld vol trots mee te delen dat de Sowjet-Unie voor het eerst in de ge schiedenis een vrouw in een baan om de aarde had gebracht. De Moskouse televisie toonde een foto van Teresjkowa aan het Russische volk. De foto liet een charmant rond gezicht zien, met kuiltjes in cl knipte bruine haren. Een bflna hysterische commentator schreeuwde dat zij de eerste vrouw was, die in de ruimte werd gescho ten. „Dit is de eerste verbinding met haar", zo zei de man. Daarop kreeg men enkele beelden te zien van de astronaute, terwijl zij haar codenaam uitsprak: „Ik ben een zeemeeuw, ik ben een zeemeeuw. Alle verbindin gen werken. Alles werkt goed". kers. Enkele kijkers zeiden dat zelfs haar make-up kon worden onderschei den. kowa lid van de communistische jeug( liga Komsomol. Zij was presidente van de afdeling op de fabriek waar zij ging werken toen zQ 17 werd en vorig jaar werd zij lid van het regionale komsomol- bestuur van haar geboortestad Jarosj- jawl aan de Wolga. Voorts is zij lid van de communistische partij, wat een on derscheiding is voor een jonge Sowjet- burgeres als zij. Parachutiste In 1959 begon zij een cursus in het parachutespringen en zy heeft tot dusver volgens Tass 126 sprongen Met ingang van vandaag wordt de con sumptieprijs van margarine met één cent per pakje van 250 gram verhoogd. De bond van Nederlandse margarine fabrikanten, die deze mededeling doet, voegt hieraan toe, dat deze prijsverho ging een gevolg is van gestegen grond- stoffenprijzen. De laatste verhoging eveneens met één cent per pakje dateert van 13 februari jl. kosmonautenschool en kreeg daar eind vorig jaar de rang van luite nant. Haar vader, een tractorchauf feur, sneuvelde tijdens de oorlog aan het front. Zij heeft een broer Wladi- mir die chauffeur is en een zuster, Loedmila, die werkt' op' de fabriek, waar Valentina aan het hoofd stond van een parachutistenclub. Met Kroesjtsjew Een radio-telefonisch gesprek tussen Valentina en Nikita Kroesjtsjew, de pre mier van Rusland, verliep als volgt: Kroesjtsjew: „Ik kan U duidelijk horen. U wordt „zeemeeuw" genoemd, maar met U goedvinden noem ik „Calya" (een afkorting van Valentina). De Rus sische premier verklaarde zeer trots te z(jn dat een Russin, als eerste in de geschiedenis, de ruimte werd ingescho- Valentïna: „Beste Nikita Sergeyewitsj, wijj zijn diep bewogen en ontroerd door uw woorden. Vele, vele dank voor de vriendelijke woorden en voor uw vader lijke bezorgdheid". De Russische -astronaute Va lentina Teresjkowa. Gisterochtend tegen elf uur is tus sen Tothkomlos en Bekessamson, ih het zuidoosten van Hongarije, dichtbij de Roemeense grens, een Hjoesjin-14 van de Roemeense luchtvaartmaatschappij neerge stort nadat er brand in een der Zaterdagavond, is het „Holland Festival" 196S officieel geopend met een gala-avond in de Amster damse stadsschouwburg. Tot de prominente gasten, die deze avond bijwoonden, behoorden de echtparen Luns, Zijlstra en Schol- ten, die men hier v.l.n.r. in de loge van de Stadsschouwburg gefoto grafeerd ziet. Met voorstelling in Amsterdamse Stadsschouwburg De Nederlandse Opera heeft zaterdag in de Amsterdamse Stadsschouwburg het Holland Festival 1963 ingeluid met de première van Frank Martins kluchtige opera „Monsieur de Pour- ceaugnac". Het was de inleiding van ongeveer 200 kunstmanifestaties die zien in een maand tyds in Amster dam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en nog tien andere gemeenten zullen afspelen en die het gemeleerde inter nationale kunstminnende publiek een staalkaart zullen laten zien van het beste wat de Internationale kunstwe reld op dit moment te bieden heeft. Het gemeentebestuur van Amsterdam fungeerde als gastheer tjjdens deze openingsavond, waaraan talrijke pro minente figuren luister bijzetten. On der de aanwezigen bevonden zich de ministers prof. dr. J. Zijlstra, mr. J. M. A. H LunS"en dr. M. A. M. Klom- pé, de staatssecretarissen mr. Y. Scholtcn en Th. H, Bot, de deken van het korps diplomatique F. X. baron van Straten Wail let, de am bassadeur van (componist Martins geboorteland) Zwitserland Jean Mer- minod en de burgemeesters van de festivalsteden, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Utrecht. De voornaamste rol op deze première avond vervulde in feite de al jaren lang in het Gooi wonende Zwitserse componist Frank Martin, die niet al leen zijn op Molières kluchtige ver haal over de dwaas Pourceaugnac gebaseerde opera tot muzikaal en vo caal leven zag brengen, maar boven dien ook de muzikale leiding er van had. Hij nam op het laatste moment de dirigeerstok over van de wegens ziekte verhinderde dirigent Paul Sacher. Dubbele hulde Hjj. mocht daarvoor uiteraard een dub bele hulde incasseren. Daarin deel den overigens ook regisseur Jacques Charon, de ontwerper van de door de Comedie Fran?aise in Parijs be schikbaar gestelde kostuums en de cors van A. M. Cassandre, de leden van het Utrechts Stedelijk Orkest en van het Nationale Ballet en ook de| solisten: André Vessières, Heinz Rehfuss, Erna Spoorenberg, Cora Canne Meijer, Els Boekestein, Pierre Mollet, Jean-Christopher Benoit, Pe ter van der Bilt, Wim Koopman, Irik Tappy, Derrick Olsen en Rudolf Kat. motoren was ontstaan. Alle inzit tenden, 34 of 35 mensen, zijn om het leven gekomen, Te Boedapest werd meegedeeld dat de Hjoesiin uit München onderweg was naar Constanza. met een vijf of zes leden sterke bemanning en een groep van 29 Westduitse toeristen. De Zwarte Zee was het einddoel van hun reis. Volgens ooggetuigen was een vlam uit een der mótoren geslagen. Korte tijd later deed zich een explosie voor en viel het toestel. Geen der Inzittenden kreeg kans de vuurhaard te verlaten. Meegedeeld werd dat een commissie van deskundigen een onderzoek instelt naar oorzaak van de ramp. Premier Macmillan heeft zaterdag de steun van de minister van gezondheid, Enoch Powell, gekregen. De premier zal hierdoor gesterkt het debat van van daag in het Lagerhuis over de zaak ProfuMo ingaan. Powell heeft dagenlang op het randje van zc'n ontslagaanvrage gestaan, en politieke waarnemers geloofden dat zulks catastrofale gevolgen gehad zou hebben voor de regering Macmillan. 6 De Franse Academie heeft er weer een „onsterfelijke" bij: de 58-jarige ingenieur Louis Armand is hiertoe benoemd omdat hij de Franse spoorwegen heeft gereorgani seerd, een jaar voorzitter is geweest van Euratom en voorstander is van een Kanaal tunnel. Armand is officier in het Legioen Eer en drager van het- Oorlogskruis. In Zuid-Vietnam is het godsdienstcon flict tussen de rooms-katholïeke rege ring en de boeddhisten bijgelegd. Presi dent Xgo Dïnh Diem en de leider van de boeddhisten ondertekenden zondag morgen een gezamenlijk communiqué ter bekrachtiging van het akkoord, dat enkele uren eerder tussen een Zuidviet- namese regeringsdelegatie en een boed dhistische afvaardiging was bereikt. De boeddhisten hebben enkele van hun eisen moeten laten vallen, waarschijn lijk omdat van regeringszijde met een afbreken, van de onderhandelingen werd gedreigd. Zo lieten zij hun, voornemen varen om in het communiqué een pas sage te laten aanbrengen waarin duide lijk te verstaan zou worden gegeven, dat de regeringstroepen verantwoorde lijk waren voor de bloedige onlusten die zich op 8 mei in de stad Hue hebben voorgedaan. Wel heeft de regering toe gezegd, een onderzoek te zullen laten instellen om na te gaan of zekere over heidspersonen tijdens deze incidenten fouten hebben begaan. Als hun schuld is vastgesteld zullen zij streng gestraft worden. Een punt van groot belang voor de boed dhisten was de erkenning van hun vlag. Voorts is de boeddhisten vrijheid in de uitoefening van hun godsdienst toege zegd en zullen de bepalingen op grond waarvan de rooms-katholieke kerk een voorkeursbehandeling geniet, worden gewijzigd. Zeven op hem afgevuurde schoten kon den de afgelopen nacht de 29-jarige chauffeur P. V. niet remmen in zijn vlucht, nadat hy door twee surveilleren de agenten op de Herengracht in Am sterdam op heterdaad was betrapt bij een poging pakken textiel te stelen. Een van de schoten had de man in de linkerbovenarm geraakt, maar toch zet te hij zijn vlucht voort. In de Graven straat stortte V. neer. Hij werd naar het Binnengasthuis ver voerd, waar operatief moest worden in gegrepen. Later werd de 29-jarïge chauffeur J. L. B. aangehouden, die ervan wordt ver dacht bij de textieldiefstal betrokken te zijn geweest. De pakken textiel zijn in beslag geno- De Israëlische premier David Ben-Goe- rion, heeft gisteren zijn functie neerge legd wegens „persoonlyke redenen". Ben-Goerion maakte dit nieuws officieel op een persconferentie op zijn kantoor in Jeruzalem bekend. Hij verklaarde voorts dat hij tevens de functie van minister van defensie zou neerleggen en later maakte de secreta resse van de regering, mevrouw Yael Uzai, bekend dat Ben-Goerion zijn zetel in het parlement zou opgeven. De huidige regering zal aanblijven tot dat er een nieuw kabinet is gevormd, zo werd bekendgemaakt. KIND RUKT ZICH LOS EN LOOPT ONDER AUTO Zaterdagmiddag is op de Groenehilledyk te Rotterdam bij de Heer Arnoldstraat de 2-jarige Ires van der Wal om het leven gekomen. Het kindje liep met haar moeder, heeft zich vermoedelijk losgerukt, is de rijweg opgerend en werd door een vrachtwagen gegrepen. MR. H. ALBARDA De raad van commissarissen van de K.L.M. zal in een op 27 juni a.s. té houden buitengewone vergade ring van aandeelhouders van de maatschappij voorstellen de heer mr. H. Albarda, die thans de func tie van vice-voorzitter van de raad van commissarissen vervult, op te nemen in de directie. In verband hiermede zal de heer Albarda uit de raad van commissarissen tre den. De raad van commissarissen zal de heer Albarda tot president-directeur van de maatschappij benoemen. Deze zal in noemde functie leiding geven aan de werkzaamheden van de directie en de activiteiten coördineren. De directie zal bestaan uit mr. H. Albarda, president-directeur, ir. F. Besancon, mr. D. de Block en de heer E. H. Larive. Het ligt in het voornemen van com missarissen in een vergadering van prioriteitsaandeelhouders, die aan de buitengewone vergadering van aan deelhouders van 27 juni voorafgaat, voor te stellen het aantal directiele den te bepalen op vijf. De commissarissen hopen binnenkort in de gelegenheid te zijn een voorstel te doen voor het vervullen van de dan nog bestaande vacature. Stadie m Leiden De heer H. Albarda, geboren in 1904, studeerde rechten te Leiden, waar hij in 1932 promoveerde. In 1929 werd hij secretaris van de z.g. bezuinigingscommissie-Pop, die in 1932 overging in de commissie-Welter. Ver volgens werd hij in dienst van de gene rale thesaurie van het ministerie van fianciën, waar hij de verscheidene ran gen doorliep en in het najaar van 1940 de staatsdienst verliet als waarnemend thesaurier-generaal. Hij trad toen toe tot de bankiersfirma Heldring en Pier- son in Den Haag. In 1944 werd de heer Albarda door het college van vertrouwensmannen aange zocht na de bevrijding van Nederland tijdelijk de leiding van het ministerie van financiën op zich te nemen als secreta ris-generaal. Einde 1945 bedankte de heer Albarda als secretaris-generaal. Hij werd in het voorjaar van 1946 benoemd tot directeur de Nederlandse Handel Maatschap pij. Deze functie vervulde hij 10 jaar. KIM. De algemene vergadering van aandeel houders van de K.L.M. benoemde hem in april 1946 tot lid van de toenmalige raad van bestuur. Hij werd in 1956 be noemd tot vice-voorzitter van de raad van commissarissen en van het college van gedelegeerden. Daardoor is hij steeds ten nauwste betrekken geweest bij de ontwikkeling van de luchtvaart maatschappij en de luchtvaartproblema- tiek in het algemeen. DOOR ZUIGING GEOPENDE KLEP In de sluis aan het Goese Sas in de gemeente Ivattendijke zijn zondagmiddag drie beoefenaars van onderwatersport bekneld geraakt in een klep van de sluis deur. Hierbij is de dertigjarige heer C. Verliage uit Soest om het leven gekomen. Zijn neef, de zeventienjarige Ad Dekker uit Goes, kon op het nippertje wor den gered. De 16-jarige Johnny Back uit Goes wist zelf aan de zuiging van het water in de sluiskom te ontkomen. Het drama speelde zich af tussen drie uur en half vier, direct na het schutten van een jacht, dat in de richting Goes voer. Op het moment, dat de sluisdeuren aan de zyde van het Goese Sas werden geopend zwommen de drie jongelui in de uitrusting van kikvorsmannen de sluis binnen. Dix-ect nadat de zuidelij ke sluisdeuren waren gesloten, werd in een deur aan de zijde van de Oos- terschelde een klep geopend, om het peil in de sluis op dat van de Oos- terschelde te brengen. Het was op dat moment eb; het waterpeil in de sluis lag 2.80 meter boven dat van de Oosterschelde. Toen de drie onderwatersportbeoefe naars in de buurt van de noordelijke sluisdeur kwamen, werden zij naar de één meter lange, 25 centimeter brede klep gezogen. De zuiging was zo sterk, dat zwemvliezen eu rubber hoofdkappen werden afgerukt. Ver- hage en Dekker raakten met armen en benen in de klep Johnny Back had het geluk buiten de sterkste zuiging te blijven en zag kans de op pervlakte te bereiken. Hij sloeg alarm en direct daarop is al het mo gelijke gedaan om de tweede andere zwemmers aan de oppervlakte te brengen. Hulp Johnny Back zag kans zijn bewus teloos geraakte vriend Ad Dekker by de zuiging van de sluisklep weg te trekken en terwijl tien, twaalf toe geschoten omstanders de sluisknecht assisteei'den in een poging de sluis deuren handkracht open te draaien, hetgeen op den duur is ge lukt, probeerden enkele zwemmers Verhage te bevrijden. Voor Verliage kwam de hulp te laat. Kunstmatige ademhaling mocht niet meer baten. De toestand van Ad Dekker, die na dat kunstmatige ademhaling was toegepast naar een ziekenhuis in Goes werd overgebracht, is thans re delijk. Toen de drie onderwatersportbeoefe naren de sluis binnenzwommen, heeft de dienstdoende sluisknecht hen voor het gevaar gewaarschuwd, maar waarschijnlijk hebben zij zijn roepen niet gehoord door de rubber kappèn die zij droegen. Omdat de zwemmers met de benen in de klep zaten, was het onmogelijk deze dicht te draaien en zo de zuiging op te heffen. Daar om werd direct de klep in de andere sluis opengedraaid om het water snel ler uit de sluis te laten wegstromen en de zuiging in de eerste klep min der sterk te maken. De heer Verhage is met een derge lijke grote kracht naar de sluisdeur fezogen, dat hij ernstig aan het oofa werd gewond. Z.K.H. Prins Bernhard, de Fran se premier Pompidou en de be kende Franse pilote Jacqueline Auriol, gefotografeerd op de gro te luchivaartshow, welke op het vliegveld Le Bourget bij Parijs ivordt gehouden. Moïse Tsjombe is gisteren naar een kli niek te Parijs overgebraclit, nadat hy zaterdag een hotel bij het vliegveld Orly als tijdelijke verblijfplaats aangewezen gekregen had. Tsjombe lijdt aan een ze nuwstoring en een nierkwaal. Zaterdag was Tsjombe per vliegtuig uit Zuid-Rhodesië op Orly aangekomen. De Franse autoriteiten gaven hem en zijn rolg geen toestemming Franse bodem betreden maar men kon het gezel schap niet terugsturen omdat het vlieg tuig een ander reisdoel had. Men be sloot hem het hotel dichtbij Orly als tijdelijke verblijfplaats te geven, in af wachting van zijn terugzending naar Zuid-Rhodesië. Gisteren werd Tsjombe ziek. Een arts adviseerde ziekenhuisopname en de autoriteiten zorgden voor een politie- escorte naar de kliniek. Tsjombe wordt in de kliniek discreet bewaakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1