Amsterdamse Benrs Een Hoogelandse middag Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer ShIHHSBIub Waar zijn onze schepen? ZATERDAG 25 MEI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 rVWUXAAAAAAAAAA/VVXAAA/VVAAAAAAAAAA/uv\AAAA/\AA/UV\AAAAA/NAAA/\AAAAAA/\AAA/WVV\A/\AAAAAA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/S/WU\A- DE MIDDAG is cd lang voor bij. In het laatste zonlicht is de ruïne een donker zetstuk gewordensilhouet van een brokkelige, aangevreten steen klomp tegen een lucht, die vol wind en dreiging is. Zo staat daar de ruïne in de middag. In de Hoogelandse middag. Toch komt nu de schemer rond de ruïne, vacd en laat licht rond de door gras en een tierig kruid besprongen mop pen. Jn bloesems rankt het wilde kruid omhoog, reikt naar de rafelige muren, waarop kraaien hun nest moeten hebben tussen mos en graspollen, in uitbundige woekering hier tussen oude steen gegroeid. De plaats is niet sinister. Waar om zou er beklemming zijn? Omdat die van Hoogelande hier, aan de voet van die halve, moe de muren him doden begroeven, zoals zij dat tot tien, vijftien jaar geleden hebben gedaan? Omdat er de stilte is met alleen het geluid van de kraaien? Tus sen de muren, in het hart van de ruïne vindt men nog altijd iets van de wijding van het kerkgebouw, de vorm van het koor, naar het oosten gericht, de plaats, waar de priesters van de Middelburgse Westmunster kerk de mis celebreerden. Er is nieuws rond de ruïne van Hoo gelande. merkwaardig nieuws rond de in 1180 gestichte en aan Sint-Maarten gewijde kerk, die men al bijna vier eeuwen als ruïne kent. Bij het beleg van Middelburg, in de jaren 1572- 1574 werd de kerk van Hooge lande met vele dorpskerken op Walcheren vernield. Nu, na vier eeuwen ziet het er naar uit, dat nog deze zomer een begin zal worden gemaakt met restauratie. voor bouwvolume vrflgeeft, kan de restauratie beginnen, worden muren ramen en dak naar oude trant her steld. De ambachtsheer voert zelfs al overleg, heeft contacten gelegd om te bezien of de ruïne na de restau ratie weer als kerk in gebruik kan worden genomen. We zijn tegen journalistiek ge bruik ons verhaal niet met dit bij zondere nieuwtje begonnen. Dat zou niet passen in de sfeer van de Hoogelandse middag, waarin men nog het trage, bedaagde levenstem po van het oude Walcherse platte land herkent. Want op een Hooge- rijen op de 235 hectaren van de am bachtsheerlijkheid, ligt ondanks z'n geografische centrumpositie op het eiland Walcheren, vrij afgelegen. Noch de torenklok van Biggekerke, noch die van Grijpskerke is er te ho ren. En een uurwerk of horloge was vroeger voor een landarbeider een kostbaar bezit, als regel een kost baarheid die men niet bezat. Daarom oriënteerde men zich in Hoogelande op de zon. En zo liep de mengen op het land de morgen nog al eens uit de hand, verscheen men laat aan het middagmaal met een derge lijke frequentie, dat men op Walcne- Restauratie van wat als ruïne be waard bleef: het koor. Het is de ambachtsheer, drs. R. Hoegen te Amsterdam, die dit plan met hulp van Monumentenzorg wil uitvoeren. Architect Rappange, eveneens uit Amsterdam, heeft na zorgvuldig speuren in oude kronieken zijn teke ningen gemaakt. Zodra het rijk 'hier- landse middag valt alles wat laat. Hoe komt men aan die uitdrukking, waarom spreekt men op Walcheren nog altijd van een Hoogelandse mid dag als men eerst om twee uur, half drie aan het middagmaal toe is Hoogelande, eertijds een klein dorp, nu nog1 een paar verspreide boerde- ren over een Hoogelandse middag spreekt, als het middagmaal laat op tafel komt. De afgelegenheid maakte bovendien, dat Hoogelande moeilijk bereikbaar was. In herfst en winter was er zelfs sprake van een beperkt isolement, als het land overstroomd en do we- ...laat geworden... gen, nog niet verhard, onbegaanbaar waren. Daarom bleef Hoogelande zijn doden bij de ruïne begraven, tot enkele jaren na de recente inundatie van Walcheren is dit het geval ge weest. Waarmee het bordje „Be graafplaats" bij de ruïne verklaard is. Rest nog te verklaren, waarom de r.k.-geestelijkheid in 1180 toestond, dat te Hoogelande een dochterkerk in 1181 begon men met de bouw van de Westmunsterkerk zou ver rijzen, de Westmunsterkerk, die tot 1575 aan de markt in Middelburg heeft gestaan. In het charter van Boudewijn II, in die tijd bisschop van Utrecht staat: „Tot ons zijn gekomen de parochianen van de kerk van Westmunster, ter plaatse die ge naamd wordt Hogeland woonachtig, en ons een droevige klacht hebben voorgehouden, dat zij van wege de dodelijke veden cn vijandelijke ver volgingen, die zij op die plaats (Middelburg) ondervinden, in het ge heel niet konden tegenwoordig zijn godsdienstplechtig- ding stad-platteland te bestuderen. Als we uit Hoogelande wegrijden, sluit de schemer zich rond de ruïne, 't Is toch nog knap laat. .geworden. 2411. Piloot Storm en Sandra waren brutaalweg het laboratorium binnen gedrongen om eindelijk eens het ge heim van professor Dubois' zonder linge gedrag te doorgronden. Maar het begon erop te lijken, dat het mysterie nog veel groter was, dan zij ooit hadden kunnen vermoeden. De gang waar zij uiterst voorzichtig doorheenliepen, voerde diep het ge bouw binnen. Bij de eerste de beste deur stond Arend stil en zei zachtjes: „Laten we maar eens gaan kijken wat zich hier achter bevindt!" Het gelukte hem zonder veel moeite de deur te openen. De ruimte daarbin nen was in diepe duisternis gehuld, doch na enige tijd waren hun ogen eraan gewend en konden zij de dof-glanzende vormen van een groot aantal metalen figuren onderscheiden. „Potskoekoek! Een opslagplaats van Pinokkio's!" siste Arend. De aanblik van al VASTE ONDERTOON Ondanks het feit, dat Wallstreet twee dagen achtereen afbrokkelende koersen heeft laten zien, en ondanks de weinig opgewekte hou ding van Londen en West-Duiteland, bleef in Amsterdam de vaste ondertoon gehand haafd. Er was vraag van buitenlandse zijde waardoor de koersen van de Internationale waarden weer op iets hoger niveau kwamen dan woensdag. Grillig was het verloop voor AKU. welke fonds prijshoudend opende op 479, om plotseling at te zakken tot 473 Ingevolge een vrij grote verkooporder. Toen deze was afgewikkeld, herstelde AKU zich 476. De overige internationals hand haafden de koerswinst die zij terstond bij opening boekten. Zo kwam Kon. Olie bijna op f 172.00, hetgeen een winst van ander halve gulden betekende. Unilever trok aan tot f 169,50, eveneens een avance van circa anderhalve gulden. Philips liep op tot boven ,00, terwijl Hoogovens ten opzichte van woensdag drie punten verbeterde en daar mee op 627 de hoogste stand van deze week bereikten. De handel was vrij kalm zoals die starre robots op nonactief joeg hem een t koude rilling over de rug. „Wat heeft dit alles te betekenen? Wie haalt het in zqn hoofd om een heel leger blikken soldaten in elkaar te schroe ven?" Sandra, net spijt me dat ik het zeggen moet, maar ik ben bang dat we op het spoor z(jn van een bijzonder smerig zaakje!" FEUILLETON Gebukt liep Brennan een stuk terug langs de rand van het gangpad. Toon stond hij stil, stapte over de lage afschei ding en liet zich voorzichtig tussen de beeTdon op zijn knieën zakken. Shane knielde naast hem neer. Ze bevonden zich achter in de rechthoekige zaal met hun rug naar een van de smalle zijden het gezicht gekeerd naar de wand waar in zich de ramen bevonden. Hun ogen waren door het lange verblijf in net museum nu gewend aan het duister en zij konden de drie ramen zich duidelijk .Srotc, lichte vlakken scherp zien aftekenen tegen de donkere wand aan het andere einde van de zaal. De zwarte contouren van do wa. scn beelden ston den roerloos tegen de lichtere achter grond der raamvlakken. Brennan boog zich opnieuw over naar Shane. Bijna onhoorbaar fluisterde hi] hem in het oor: „Middelste raam. tweede beeld van inks Shane verschoof voorzichtig en kele centimeters om tussen de andere beelden door een beter uitzicht, te krfl- gen. Toen zaten bolden doodstil en ke ken scherp toe. Minuten gingen voorbij. Bewegingsloos stonden de zwarte schimmen der beel den. Geen ander geluid was hoorbaar dan de wind die onophoudelijk om het huis huilde, een laag jammeren dat soms aanzwol tot een hoog gegier. Het begon Shane te vervelen. Hij begreep bovendien nog steeds niet wat Brennan nu met dat tweede beeld voorhad- Zijn aandacht verslapte en hij liet zijn ogen over de contouren van de andere beel den dwalen. Ze zouden hier niet te lang moeten zitten, als ze ook nog naar de kelder wilden. Voor het licht werd zou den ze weer met de auto op de grote weg moeten zijn. Misschien hadden ze beter eerst naar beneden kunnen gaan. De kans iets te ontdekken was daar waar schijnlijk groter dan hier. In het donker fronste Shane zijn voorhoofd. Hij zou voor dc-hler-en-gunder nou eindelijk wel eens willen weten wat hij telkens over het hoofd zag. of liever: welke beelden zijn netvlies troffen en in zijn hersens met verder kwamen dan het gezichstcentrum, terwijl er toch ergens in een paar hersencellen enkele ner- inneringen bewaard werden die contact zouden moeten maken met zijn ge zichtsindrukken. Shane kreeg sterk de indruk dat er ergens in zijn hersens sprake moest zijn van een kleine kortsluiting. Als hij die maar kon opheffen, dan zouden ze een paar stapen verder zijn, daar was hij van overtuigd! Alle spieren in zijn lichaam stonden plotseling gespannen door een nauwe lijks merkbare beweging van Brennan. Zóver waren zijn gedachten afgedwaald dat hij even moeite had zich te concen treren. Hij zocht naar het middenraam, tweede beeld van links. Donker en be wegingloos stonden de zwarte omtrek ken vun de beelden, maar er was nu iets in de situatie dat Shane veront rustte. Hij kon echter niet ontdekken was het was en probeerde terug te grijpen op het totaalbeeld dat zijn ogen enkele minuten geleden hadden losge laten. Hij tuurde ingespannen. Toen zag hij het: er was iets veranderd. Zojuist was tussen de koppen van de linkse beelden nauwelijks een streep licht van het raam daarachter zichtbaar geweest, en nu waren ze duidelijk gescheiden. Die ontdekking deed Shane zijn adem inhouden van verbazing, maar onmid dellijk daarop kon hij slechts met grote moeite een schreeuw bedwingen. Het beeld had zich bewogen! De beweging was nauwelijks waar neembaar. maar er was geen twijfel mogelijk. Shane liet zijn hand in zijn zak glijden. Zijn vinger speelden met de gladde loop van zijn pistool. Weer gin gen vijf minuten voorbij zonder dat er iets gebeurde. Buiten was de wind in kracht toegenomen. Boven het geloei klonk in de verte een dof gerommel. Soms lichtte de donkere hemel even op: een onweer dat snel dichterbij kwam. Shane constateerde dat hij zich voor het eerst van zijn leven minder behageiijk voelde. Hij had in zijn leven al verschillende malen kennis gemaakt met het gevaar, maar dat was dan altijd een zeer reëel gevaar geweest. Een gevaar dat je kon bedwingen zo lang je vinger aan de trekker maar niet trilde. Maar op deze hocus-pocus had hij het niet begrepen. Wassen beelden horen niet te bewegen, zei hij tegen zichzelf,, ze moeten rustig op de plaats blijven staan waar meneer Jarrod ze heeft neergezet. Eon knetterende don derslag deed de ruiten rammelen, maar het was niet daarom dat Shane voelde hoe zijn nekharen recht overeind gingen staan. Want vrijwel gelijktijdig met de donder had een paarsblauwe bliksem gloed buiten voor het raam gesidderd. En in die halve seconde had Shane iets gezien dat een koude rilling langs zijn ruggegraat deed kruipen. Het beeld bewoog opnieuw en deze keer bleef het bewegen! In een langzame, vloeiende beweging schoof de donkere vorm van de kop langs het raam waarachter onophoude lijk de bliksem oplichtte. De donkere vorm schoof van het raam weg, maar bleef flauw zichtbaar niesen de andere beelden. (Wordt vervolgd) trouwens op deze dag tussen de Hemel vaartsdag en het weekend niet anders ver wacht kon worden. Vrijdag deden twee nieuwe claims hun In trede en wel Blaauwhoed uit hoofde van de uitgifte van nominaal f 2.778.000 tegen 300 procent. De claims werden geadviseerd op circa f 500. Op de incourante markt begon de handel in claims N.V. boek- en kunst drukkerij v.h. Mouton en Co, die met een dubbele uitgifte komt van aandelen en converteerbare obligaties. Er is woensdag veel omgegaan ln de nieuwe staatslening. Het omzetcijfer beliep f 4.8 min. In de koeA kwam gisteren een licht herstel. Gedaan werd 99% tot 99ft tegen woensdag 99%. Het aanbod, zo zegt men ter beurze, droogt geleidelijk op. Er mochten geen noteringen gemaakt wor den in aandelen Heemaf en Hazemeyer in verband met een bericht over algehele sa menwerking, De markt ontwikkelde zich verder zeer rustig maar met behoud van de niet ongunstige ondertoon. Zo trokken scheepvaartwaarden hier en daar verder aan, althans handhaafden zij zich uitstekend met name Paketvaart. Ook Holl. Amerika Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 24 mei. Londen 10.06%—10.06%: New Vork 3.59%3,59%; Montreal 3.33%— 3.33%: Parijs 73.35—73.40; Brussel 7.20%—7.21%: Frankfort 90.24%— 90.29%: Stockholm 69.25%—69.30%: Ztlrlch 83.23-83.28: Milaan 57.36% —57.91%: Kopenhagen 52.03— 52.08: Oslo 50-27%—50.32%: Wenen 13.91%—13.92%; Lissabon 12.54%— 12.55»/.. Lijn trok belangstelling en liep op tol 121. De cultuurwaarden behielden merendeels de vorige prijzen. De belangstelling was vrijdag voor deze fondsen niet groot. Ook in de lokale industriefondsen was de stemming zeer kalm. De markt sloot overigens zone* r fluctuaties van betekenis. ANP-CB8 BEURS INDICES. 21-5 22-5 24-5 Int. conc. 538.3 542.0 544.4 Industrie 354.1 354.2 354.2 Scheepvaart 151.2 151.2 152.2 Banken 246.7 246.4 247.7 Handel enz. 160.4 160.6 160.6 Algemeen 390.7 392.4 393.6 Verklaring: Staatslen. Ned, '59 4% Ned. "60 4% Ned. -47 3% Ned. '51 3% Ned. '48 3% Ned. 50 3% Ned. '55 3% Ned. '37 3 Gr. boek '46 DolL '47 Inv. cert. 3 Ned. '62-64 Ned. Ind. '37 6 o» W.B. Len. Aandelen A mat. rubb. H.V.A, A.K.U. Dell M. Hoogov Philips Unilever Kon. OUe Sch. lucbtv. H.A.L. KX.M. K.N.S.M gedaan 101ft 101%* 101ft 101ft 92V. 92HI 97% 97% 88% 88% oleden: J gedaan e Kon. Paketv. St. Mij Ned. Niev Gcud, v. Ommeren Rott. LI. Schv Unie oleden: laten: d e* dividend: c ex claim. 92% 92% 02% 92ft 93% 98% 99'/. 126 126% 161% 161 477',i* 475%* 140 *d 138.80 623 624 166.90 167.98 167.70 169.20 (70.40* 171,60 119%* 120% 55.60 56 158 158% Industrie enz. Alb. Hpjjn Am. droogd. Berg lurg. Berk. Pat. Bijenk. Calve Centr. Sulk. Fokker v Gelder Gist sp. v. d. Heem Helneken Internat K.N. Papier K. Zout Muller Ned. Dok Ned. kab Netam Nijverdai Rott Dr Dok 169 168% Schelde NX. 242% 250 Du Pont 254% 253% 148 150 Sehokbet 364 368 Ge. El eer. 81% 81% 119 118% Scholten F. 734 Gen. Mot 70% 70ft 88% 261 263 Stokvis 197 190 Int. Nick. 69% 144% 146 Vergd Blik 386 384% Kennecott 77% 77 146 146% Vergd Mach. 250 255 Nat Can. 13% 14 Vredest. 358 353 Rep Steel 38% 39% Wilton 284 293 Shell Oil 42% 41% 610 218% 297 231% 610 215% Zwanenb. 985 975 Stud. Pack. 6% 6% Interunle 196.50 196.50 Tide Water 23% 23% 296% 240 Robeco 224 224 U.S. Steel 51% 51» Valeurop 741 741 519 Banken PREMIEL. 900 906 A'd Bank 387% 369 389% Alkmaar 86%t 86% 847% 850 N.H. M(). 370 A'daro 51 87% 340 345 R'd. Bank 342 344 A'dara 56 I 84% 84% 401 402 Tw. Bank 326% A'dam '56 H 93% 93% 257% 254 A'dam '56 in 92% 92% 395 388 Obl. Breda '54 295 298 B. N. Gem. (4%) 99 99% Dordr '56 83% 83% 486 486 B. N. Gem. '58 (5) 104% 104% Eindh. '54 84 85% 255 254 Ensch. '54 86% 87 b 340 336% Amertk. aand. D. Haag '52 1 840 849 Am Enka 35% D. Haag '52 99% 344% 347 Am. mot. 19% 19H R'dam '52 I 92% 93% 142 d 142% Am TeL 123% 123% R'dam 52 II 93% 495 d 488 Anaconda 50%* 31 R'dam '57 91% 91 320 315 Beth, Si 32% 32% Utrecht '52 100 b 212 213 Cit Serv. 66% 67 Z-HolL '57 89% 89% 395 391 Curt. Wr 22% 22% Z.-Holl. '59 101% 101% ZATERDAG 25 MEI HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Licht ensemble met zang solist. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nws 13.15 Platennieuws. 13.20 Musicerende dilettanten. 13.45 Franse les. 14.05 Voor de jeugd. 15.00 Licht orkest met zang solisten. 15.25 Lichte grammofoonmu- ziek. 15.50 Eindstrijd om de Engelse voetbalbeker tussen Manchester United en Leicester City te Londen. 16.45 Gram- mofoonmuziek. 17.15 Licht instrumen taal trio en solist. 17.30 Boekbespreking. 17.40 Modern strijkkwartet (gr.). 18.00 Kunstkroniek. 18.30 Balletmuziek (gr.) 18.50 Voor de kleuters. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.22 Sportperiscoop. 19.30 De Oelewappers, gevarieerd pro gramma. 20.00 Omroeporkest en solist populaire klassieken. 21.00 Tierelantij nen, gevarieerd programma. 22.00 Licht ensemble. 22.20 22.25 Grammo- foonmuz. 22.30 Nieuws. 22.40 Wij lui den de zondag in. 23.00 Nouveauté's. 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s. 12.10 Western Time. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. Aansluitend: postduivenberichten. 12.30 Tussen start en finish: actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 VARA-Varia. 13.20 Tijd word ik acteur?, t.v.-film. 19.55 Reac tie op reacties. NTS: 20.00 Journaal. VARA: 20.20 Een avond in Saint Ger main des Prés, gevarieerd 1--- _nspec- teur Leclerc Geheugenverlies, t.v.- 21.10 Achter het nieuws. prograi 21.35 In ZONDAG 26 MEI HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke gram- mofoonmuziek. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Vocaal __i de pi -16.40 Boekbespreking. 17.30 Week- journaal. 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Promenade-orkest. 19.00 Artistie ke staalkaart. VPRO: 19.30 Schotland tussen schemeruur en middernacht, le zing. 19.45 Klassieke kamermuziek (gr.) 19.55 Deze week, praatje. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Disco-Festival. 21.15 So cialistisch commentaar. 21.30 Muziek- memoires. 22.15 Sportnieuws. 22.30 Nws. 22.40 Zo maar een zaterdag in mei. ca baret. 23.10 Ramblers Hit Parade. 23.40 Grammofoonmuziek. 23.5524.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 14.30 Eurovisie: Community sin- ring in het Wembleystadion. 14.55 _6.45 Eurovisie: Reportage uit het Wembleystadion te Londen van de fi nale om de Engelse voetbalbeker tus sen Leicester City en Manchester Unï- VARA: 16.45 Op reis met dr. L Egeraat. 17.05—17.30 Voor de kin deren. 19.30 Vrije nieuwsgaring Hoe Even puzzelen zondag. 10.15 Venster op de Wereld kerk, lezing. 10.20 Inleiding op de kerk dienst. 10.30 Remonstrantse kerkdienst, 11.30 Vraag en antwoord. 11.45 De kerk in de spiegel van de pers, lezing. NCRV: 12.00 Omroeporkest: gewijde muziek. KRO: 12.15 Pianospel met orkestbege leiding (gr.) 12.25 De Springplank. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Nieuws en mededeingen. 13.10 Bel Cantopro gramma met toelichting. 13.45 Piano recital: klassieke muziek. 14.00 Voor de kinderen. 14.30 Moderne kamermu ziek. 14.55 Grammofoonmuziek. 15.05 Omroepkamerkoor. 15.20 Muzikale as pecten, muzikale lezing.. 15.55. De hand aan de ploeg, lezing. 16.00 Sportrubriek. 16.30 God koos zich een volk, gedachten rondom de boeken van Mozes. CON VENT VAN KERKEN17.00 Gerefor meerde kerkdienst. 18.30 Orgel, altviool en tenor: klassieke muziek. 19.00 Nws uit de kerken. 19.05 Samenzang: Geeste lijke liederen. 19.30 Gesprekken over de Heidelberger, lezing. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Harten 5 - vakantie-actie voor langdurige zieken. 20.05 Bloemlezing uit Baedeker of de reiziger uit de negen tiende eeuw, hoorspel. 20.40 Lichte grammofoonmuziek. 21.00 Klassieke ka mermuziek. 21.30 Wissewassen... licht programma. 21.50 We zingen de wereld rona. 22.20 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondgebed. 22.50 Volksmuziek van de Balkan en Anato- lië. 23.20 Retourtjes, een veertiendaagse terugblik op ons programma. 23.5? 24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s. VARA: 8.00 Nieuws, postduivenberich ten en socialistisch strijdlied. 8.18 Voor het platteland. 8.30 Weer of geen weer, gevarieerd programma. 9.45 Geestelijk feven, toespraak. 10.00 Klassiek piano kwartet (gr.). 10.30 Woorden van wer kelijkheid: gedichten van deze tijd. 10.45 Lichte grammofoonmuziek. AVRO: 12.00 Lichte grammofoonmuziek. 13.00 Nws en postduivenberichten. 13.07 De toe stand in de wereld, lezing. 13.17 Mede delingen of grammofoonmuziek. 13.20 Op de plaat... rust!, strijdkrachtenpro gramma. 14.00 Boekbespreking. 14.10 Radiophilharmonisch orkest en solist: Moderne muziek en klassieke muziek. In de pauze (plm. 15.1015.20): Toneel- bescnouwing. 16.05 Licht orkest en zangsoliste. 16.30 Sportrevuc. VARA: 17.00 Dansmuziek voor de teenagers. 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Nieuws, sportuitslagen en sportjournaal. VPRO: 18.30 Korte Doopsgezinde kerkdienst. IKOR: 19.00 Kinderdienst. 19.30 De Open Deur. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Populaire Weense melodieën (gr.). 20.55 Ernstige verdenking, hoorspel. 21.30 Klassieke en moderne grammofoonmu ziek. 22.00 Metropole orkest. 22.30 Nws 22.40 Actualiteiten en mededelingen. 23.00 Lichte Italiaanse muziek (gr.), 23.20 Klassieke grammofoonmuziek. 23.55—24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 14.00—15.45 Interland wedstrijd korfbal tussen Nederland en België te Amsterdam. 16.00plm. 16.30 Eurovisie: Autosport: Grand Prix van Monaco. 16.45 Het meisje en een stukje zeep, poëtisch filmpje. 17.1517.45 Eurovisie: Autosport: laatste ronden en finish van de Grand Prix van Monaco. 19.30 Week- journaal. 20.00 Sport in beeld. KRO: 20.30 Harten Vijf: Het geheim van de Zonnebloemkrant. 20.32 De Flintstones, tekenfilm, (deel 14). 20.55 Maak het hem niet te moeilijk, een-akter. 21.25 Amsterdams Kunstmaandorkest en so listen: klassieke muziek. 22.00 Das Kam(m)ödchen, politiek cabaret uit Düsseldorf. NTS: 22.4522.50 Journaal. U-U I.JTI II I I Horizontaal: 1 smal stilstaand water, 5 gezamenlijke huisgenoten, 9 tandeloos zoogdier, 10 Limburgs gebak, 12 bijde- hande vrouw, 13 aller stammoeder, 14 iers. voornaamwoord, 16 aarde, 18 aan- ef brief, 19 taartje, 21 salon, 23 schaap, 24 heks, 25 grensplaats met België, 27 sober, 29 luitenant, 30 gelooide huid, 32 rivier in Friesland, 33 schat, 34 over dreven, 36 deel van breuk, 38 aldus, 39 éénjarig paard, 40 alarmmiddel. Verticaal: 1 pover, 2 reg. infanterie 3 eventueel, 4 kantoorbediende, 5 lopend. 6 kippeprodukt. 7 pers. voornaamwoord, 8 meest dichtbij, 11 arbeid v. onvolwaar- dlgen, 15 christelijk feestdag (afk.), 16 eetketel, 17 hoofdstad van Senegal, 18 bloem, 20 lage stem, 22 voorbestemming, 25 uitgezocht gezelschap, 26 naar bene den, 27 lengtemaat, 28 gedol, 31 onbezon nen, 35 voegwoord, 36 lidwoord, 37 zon negod, 38 pers. voornaamwoord. De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: ialwedstrijd NederlandBelgië te Amstèrdam. 16:00 Eurovisie: Repor tage van de Grote Automobielprijs van Monaco. 16.30 De Week in beeld. 17.00 Voor de kleuters. 17.2017.45 Eurovi sie: Reportage van de Grote Automo bielprijs van Monaco. 18.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.20 Rudi Carrell- show, amusementsprogramma. 21.20 Sportactualiteiten. 21.50 Festival: inter nationale selectie van bekroonde korte films. 22.30 Nieuws. MAANDAG 27 MEI HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Dagopening. 7.20 Klassieke grammofoonmuziek. 7.35 ziek (gr.). 8.30 Pianospel (gX-)- 8.45 Koorzang: volksliederen (gr.) 9.0Ö Voor de zieken. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Klassieke grammo foonmuziek. 10.20 Theologische ether leergang. 11.05 Klassieke kamermu ziek. 11.25 Orgelspel met ritmische be geleiding. 11.55 Lichte grammofoonmu ziek. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.204 Socialistisch strijdlied. 7.23 Klaarwakker: grammofoonmuziek, reportages, mededelingen en commen taren. (Om 7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte grammofoonmu ziek. 9.00 Ochtendgymnastiek voor de vrouw. VPRO: 10.00 Mijn spelen is le ren mijn leren is spelen, lezing. V.' RA: 10.20 Onbewoond...: Interview lichte grammofoonmuziek (herhaling van zaterdagavond jl.). 11.05 Voor dracht. 11.20 Promenade-orkest en zang solisten. HOOG EN LAAG WATER 26 mei nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 3.50 2.38 16.13 2.19 10.19 2.11 22.47 2.19 Terneuzen 4.24 2.52 16.44 2.34 10.56 2.26 23.23 Hansweert 5.05 2.59 17.26 2.40 11.29 2.39 23.58 2.45 Zierikzee 5.19 1.77 17.33 1.61 11.00 1.71 23.27 Wemeldinge 5.49 2.08 18.04 1.88 11.19 1.94 23.47 2.03 27 mel Vlissingen 4.39 2.29 17.02 2.05 11.02 1.98 23.38 2.13 Terneuzen 5.13 2.43 17.32 2.20 11.36 2.13 Hansweert 5.53 2.51 18.12 2.27 12.09 2.26 Zierikzee 6.03 1.75 18.16 1.54 11.43 1.62 Wemeldinge 6.24 2.05 18.50 1.80 12.06 1.84

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11