PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SPOEDIGE AANWIJZING VAN «ORMATEUR Algemeen benoeming dr. De Kort verwacht Kroes jtsjew gaat naar Zweden Oud-minister C. J. M. A. van Rooy verrichtte officiële opening zwembad in Terneuzen KONINGIN JULIANA ONTVANGT ADVISEURS OP PALEIS HUIS TEN BOSCH Prof. Vondeling Dr. De Kort Prof. dr. Beel Mr. Van Thiel Jonkman Grandioze show in Oosthurg Drama aan grens tussen Hongarije en Oostenrijk COMPROMIS ZOU ZIJN BEREIKT OVER KERNMACHT VOOR N.A.V.O. Het woord Verlanaens Dilemma Vandaag... 206e jaargang - no. 117 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 2911, Zierikzee. red. tel. 2425. adro. tel. 2094. Adv.pr. 30 cfc. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 18 mei 1963 Terneazen heeft zijn 17.000ste Pagina 2 (Van onze parlementaire redacteur) Hoewel het niet waarschijnlijk is, moet het niet geheel uitgesloten worden geacht, dat de koningin, die gisteren op Huis ten Bosch in Den Haag de vice-president van de Raad van State, prof. Beel, en de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, de heren Jonkman en Van Thiel, alsmede de voorzitters van de vijf groot ste fracties, de heren De Kort, Vondeling, Toxopeus, Van Eys- den en Beernink, geraadpleegd heeft over de aanwijzing van een kabinetsformateur of informateur, reeds in de loop van de zater dagmiddag of avond een formateur of informateur zal benoemen. Dr. De Kort van de K.V.P. is ruim Er liggen moeilijkheden op de weg van de toetreding van de Partij van de Ar beid tot het nieuwe kabinet, maar niet minder bestaan bij dr. De Kort bezwa- tegen de V.V.D., die in de afgelo jaren herhaaldelijk de regering trouw is geweest. Dr- De Kort voelt voor afspraken dus voor een zekere bin ding op hoofdpunten, evenals de P.v.d.A. en tegenwoordig ook de A.R.P. en vol gens een recente uitlating van de chris- telijk-historische minister De Pous ook de C.H.U. De V.V.D. is veel minder tot „binding" geneigd. Het ziet er naar uit dat de formatie misschien toch niet zo gemakkelijk zal verlopen als aanvankelijk na de duidelijke uitspraak der kiezers werd aangenomen. een uur bij hare majesteit geweest en prof. Vondeling van de P.v.d.A. ongeveer drie kwartier. Voor elk der fractievoorzitters was drie kwartier uitgetrokken. Zaterdag morgen zullen de voorzitters van de vijf kleine partijen P.S.P., C.P.N., S.G.P., Vrije Boeren en Ge reformeerd Politiek Verbond de koningin adviseren. Elk van de fractievoorzitters laat zijn bezoek zo spoedig mogelijk volgen door een schriftelijke bevestiging, waarin hij zijn standpunt nog eens uiteenzet. Dat is steeds staatsrechtelijke gewoonte ge weest. Het vergemakkelijkt de koningin de aanwijzing van een formateur of in formateur en als deze eenmaal is be noemd vindt hij er reeds een grondslag in voor de standpunten van de verschil lende politieke partijen. De formateur krijgt de schriftelijke stukken namelijk ter inr inzage. Premier niet De minister-president, prof. De Quay, is niet bij de koningin ont boden. Vroeger ging de minister-pre sident meestal ook advies aan Hare Majesteit uitbrengen. Dat dit nu niet gebeurt, behoeft geen enkele bijzon dere betekens te hebben. Van de aanvang af leefde de verwach ting dat dr. De Kort formateur maar In Oostburg zetten jonge mensen een grandioze show voor jonge mensen op stapel. Er zal binnen kort gevochten worden om het provinciaaal kampioenschap mu ziek en zang en vele Zeeuwse teenagersbands en individuele mu zikanten hebben voor dit festijn reeds ingeschreven. Meer over ae organisatoren (Hun motto: er ge beurt hier helemaal niets) en de show in onze veertiendaagse jeugdrubriek ZIGZAG op pagina dertien. Verder onder meer In dit 20 pagina's tellende num- Pag. 2: Terneuzen. 17.000 inwo ners en luchtmacht gaat strooien boven Goes. Pag. 3: Cooper naar Kennedy. Pag. 4: Belgen over Schelde- Rijnakkoord. Pag. 5: Kerkdiensten en artsen diensten. Pag. 7: Soekarno „Ik denk vaak zelfs Nederlands", en in het zaterdagnummér Pag. 11: De tioeede en laatste re portage van een onzer redacteu ren over Dalmatië: een toarme kust vol zon en ivijn, met ditmaal de opmerkelijke stad Dubrovnik als onderwerp. Pag. 12: Hans Warren bespreekt „Ik en mijn zoon" van Sara Lid man. Onze toneelmedewerker vraagt zich af: „Waarom geen prijzen van de kunstkritiek f' Pag. IS: De jeugdrubriek ZIGZAG en de veertiendaagse sportrubriek handelend over Middelburgse sup porters die naar Zuid-Amerika gaan. Pag. 15: Boesseins politiek testa ment vervolgt met: De vijand in eigen land. voorts een artikel over: IJmuiden vraagt aandacht voor de zeevisserij. Pag. 17: De Kerken en de Maat schappij met onder meer: Nieu we kerken in een nieuwe polder en Stemmen uit de Kerken over: Het beroep van predikant. Ten slotte op pagina 19 de Kro niek van Zwin tot Zijpe, strips, feuilleton en Beurs. nog eerder informateur zou worden. Die verwachting is in de loop van de vrijdag versterkt. Aangenomen moet worden dat hij prijs stelt op een zo ruim moge lijke opdracht, waarmee hij alle kanten op kan. Hij zal de koningin ongetwijfeld in deze richting geadviseerd hebben. 1elfde beleid Het is ons namelijk bekend dat dr. De Kort wel voelt voor een voortzet ting in algemene lijnen van het door het kabinet-De Quay gevoerde be leid, maar dat dit voor Iiem niet Im pliceert, dat dit kabinet moet terug keren, niet wat de personen betreft en zelfs niet wat de partijen aan gaat. Dr. De Kort persoonlijk gaat even graag met de P.v.d.A. in zee als met de V.V.D. Hij heeft geen be paalde voorkeur al zal de partij die tot mede-regeren geroepen wordt wel het door hem op te stellen program waarover uiteraard nog eens ge praat kan worden dienen te aan vaarden. Premier Kroesjtsjew van de Sow jet-Unie heeft een uitnodiging voor een officieel bezoek aan Zweden aanvaard. Het tijdstip van dit be zoek zal later worden vastgesteld. Dit heeft de Zweedse minister van bui tenlandse zaken, Torsten Nilsson, gis teravond meegedeeld. Hij had gister ochtend een onderhoud van bjjna drie uur gehad met de Russische leider over internationale vraagstukken. Het Rus sische voorstel van twee of drie inspec ties per jaar was een maximale con cessie van de Sowjet-Unie geweest in de onderhandeling over een verbod op kernwapenproeven. Wat Berlijn aan gaat bad de Zweedse minister van bui tenlandse zaken de indruk dat de rege ring van de Sowjet-Unie van plan is deze kwestie binnenkort opnieuw aan de orde te stellen. Oostenrijkse grenswachten hebben gis teren werkeloos moeten toezien hoe eer jonge Hongaar bjj een ontsnappings poging op een landmijn liep en zwaai werd gewond- De ontvluchtingspoging had plaats in de omgeving van de plaats Inzenhof. on- Eeveer 200 km ten zuiden van Wenen, ie hevig bloedende Hongaar viel in het prikkeldraad, op een afstand van enkele meters van de Oostenrijkse grens- De Oostenrijkse grenswachten konden niets ctben, en pas na twee uur kwamen Hon gaarse grenswachten met éen draagbaar om de jongeman te vervoeren. Volgens de Oostenrijkse politie leefde de jongen nog toen hij werd weggedragen. OMAR LOETFI OVERLEDEN Omar Loetfi, de ondersecretaris van de Verenigde Naties voor zaken, die be trekking hebben op de Veiligheidsraad, is gisteren aan een hartaanval overle den. Loefti,, die permanente vertegenwoordi ger bij de V-N. voor de Verenigde Ara bische Republiek is geweest, nam het secretariaat korte tijd geleden over na dat zijn voorganger, de Russische func tionaris Kisefew, eveneens aan een hart aanval was overleden. Niet gemakkelijk Belgisch koningspaar weer naar huis Na een bezoek van drie dagen zjin koning Boudewijn en koningin Fabiola van België gisteren uit Londen naar Brussel terugge keerd. Zjj hadden bjj do ingang van het paleis van Buckingham afscheid genomen van koningin Elizabeth en de hertog van Ellin- burgh, waarbjj een grote menigte toekeek. Het vertrek van de gasten naar het vliegveld leed enige minuten vertraging doordat gewacht moest worden op het voltrekken van de traditionele aflossing van de wacht door de „beremutsen". Dit was het eerste Belgische staatsbezoek aan Engeland sedert 42 jaar. Donderdag had koningin Fabiola alleen het Brits nationaal museum bezichtigd terwijl koning Boudewijn een kijkje nam bij de luchtvaartindustrie. /.S. BEHOUDEN ZEGGENSCHAP Europa levert ondercommandant Naar uit officiële bron in Washing ton vernomen wordt hebben Ame rika, Engeland en Frankrijk over eenstemming bereikt over een ver waterde vorm van een N.A.V.O.- kernmacht, die voorziet in een nau were coördinatie tussen de be staande kernmachten binnen de N.A.V.O. Dit compromisakkoord zal waarschijnlijk volgende week worden goedgekeurd op de verga dering van de N.A.V.O.-raad in Ottawa. Volgens het nieuwe plan krijgt de Ame rikaanse N-A.V.O.-opperbevelhebber in Europa een Europese ondercommandant met een staf die tot taak zal hebben de doelwitten en verdere operaties vast te stellen van de Britse atoombömmenwer- iers, de drie Amerikaanse polarisduik- ioten in -de Middellandse Zee, twee Franse squadrons' in Wést-Duïtsland die uitgerust zijn met Amerikaanse kern bommen en de luchtmachtonderdelen vijf andere N.A.V.O.-landen die de beschikking hebben over Amerikaanse kernbommen. De uiteindelijke beslissing over het gebruik van de kernbommen, behalve over die van de Britse atoom bommenwerpers, blijft in handen van de Amerikaanse president. Voorts zullen volgens het nieuwe plan meer niet-Amerikaanse officieren worden opgenomen in de afdeUng operatieplanning op kerngebied van de N.A.V.O. en zullen, voor het eerst, ook Europese officieren gestationeerd worden in het hoofdkwartier van de Amerikaanse strategische luchtmacht in Omaha, van waaruit 95 procent van de N.A.V.O.-keramacht gecontro leerd wordt. Prinses Beatrix bij jeugdfestival in Rotterdam H.K.H. prinses Beatrix heeft gistermor gen de laatste discussies over toneel en architectuur aan boord van de „Waterman" in het kader van liet jeugdfestival Rotterdam meege maakt. Robert de Vries van het Nieuw Rotter dams Toneel en de architect J. B. Bakema leidden deze discussies over deze onderwerpen en slaagden er in de vrijheid en ongedwongenheid die het gesprek over Kunst op dit festi val kenmerkten te handhaven. Prin ses- Beatrix, die overigens zelf niet aan de discussies deelnam, genoot zichtbaar van deze open sfeer. Tijdens de lunch die na de discussie volgde sprak zij ongedwongen met verscheidene deelnemers en deel neemsters jongens en meisjes die tot de werkende jeugd behoren aan het festival. Burgemeester Van Walsum, de wethouder van kunst zaken mej. mr. Zeelenberg en de lei ding van het festival begroetten de prinses bij haar aankomst aan de Parkkade in Rotterdam. Erna van der Meijden bood de prinses bloemen aan. Tegen één uur verliet H.K.H. het schip. Weekeinde blijft te koud Tot nu toe zijn op één na alle meidagen te koud gebleven en ook het komende weekeinde brengt vooral in de avonduren nog ka- chelweer. Warm is het alleen in Zuid- en Oost-Europa met aan de Rivièra, de Balkan en in Rusland temperaturen tot 26 graden Cel sius. Vandaag passeert ons weer een zwak frontje met enkele bui tjes zodat het weekeinde wel overwegend droog blijft, maar de aangevoerde lucht, die ons via het nog koude zeewater bereikt geeft temperaturen van 12 a 13 graden, hetgeen voor de tweede helft van mei belangrijk te laag blijft, zodat wij over het lenteweer nog geen enthousiast geluid kunnen laten horen. PRINSES PAOLA VERWACHT DERDE KIND Prinses Paola, de echltgenote van prins Albert van Luik, verwacht in oktober een baby, zo is gisteren officieel mee- edeeld. Prins Albert, een broer van ;oning Boudewijn, en prinses Paola heb ben reeds een zoon en een dochter. HEATH PLEIT VOOR VERDER MULTILATERAAL OVERLEG MET E.E.G. De Britse onderminister van buitenland se zaken, acht het uiterst wenselyk dat Engeland multilateraal overleg met de E.E.G-Ianden voortzet om te voorko men, dat de economische banden tas sen Engeland en de Euromarkt-landen verslappen. De heer Heath, die gisterochtend op Schiphol aankwam voor een driedaags particulier bezoek aan Nederland, ver klaarde gisteravond op een persconfe rentie in het Haagse perscentrum „Nieuwspoort", dat dergelijke multila terale gesprekken het beste in Brussel gevoerd konden worden. Naar het oordeel van de Britse onder minister kon de hulp aan ontwikkelings landen beter ter hand worden genomen als het handelsverkeer tussen de ge- industrialiseerde landen intensiever werd. De enige manier, waarop dit han delsverdrag intensiever kan worden ge maakt, aldus de heer Heath, is een ver laging van de buitentarieven. Minister Heatoh bespeelde gisteren in UJxecht het Domorgel. Hij noemde het een ,",erg fijn barokorgel". Toen hem werd gevraagd wat hij gespeeld had, antwoordde hij losjes „ik heb ge ïmproviseerd op een thema van Heath". gelden is een woord in de Nederlandse _j pers zo gewogen en geproefd als de ioofdschuddend over gedaan, vergoei- lrjkend en meewarig en dat alles omdat vorige week prins Bernhard bij zijn aan komst op Schiphol na een korte rondreis door Canada en Amerika nijdig werd over een misverstand en de ambtelijke veroorzaker daarvan „een of andere idioot van buitenlandse zaken" noemde. De prins liet deze opmerking overbren- H.K.H. Prinses Beatrix heeft vrij dag een deel bijgewoond van het jeugdfestival aan boord van het s.s. Watermanin de Rotter damse haven. Op de foto de prinses temidden van de deelnemers aan het festi val tijdens een voordracht van Robert de Vries, algemeen direc teur van het ,JJieuw Rotterdams Toneel". koningin: worden vervangen door een andere aan duiding?" De prins zei: „Nee". Daarop begon het woord zijn rondwan deling door de Nederlandse pers en aldra verschenen ook allerlei commen taren, waarbij de kortste beschouwing werd geleverd door De Tijd-Maasbode. Dit schreef het blad: „Het behoort tot de goede gewoonten om in het openbaar -sen kritiek te leveren op de gedragm an van leden van het Koninklijk Huis. - Jen moet het ons hierbij echter niet ai te moeilijk maken". Punt uit. Het week blad „VitJ Nederland" schreef naar aan leiding hiervan, dat het naar zijn me ning juist niet tot de goede gewoonten behoort om geen kritiek te leveren (als dat nodig isop leden van het Koninklijk Huis. En in de tweede plaats begreep het blad niets van het kabaai en de ver ontwaardiging over deze uitlating, „die onder de gegeven omstandigheden be grijpelijk en in elk geval verfrissend was;". Met het betoog van „Vrij Nederland" zijn we het in hoofdzaak eens. Het was allesbehalve een verontrustend ta fereel, daar op Schiphol. Prins Bern hard, nijdig door een slechte organisatie, gebruikte spontaan een heel duidelijk woord. De prins reageert wel eens meer heel primair, waardoor hij soms in moei lijkheden komt. Vandaar vermoedelijk, dat de koningin probeerde hem wat af te remmen. Zoiets komt in vele gezin nen voor met mannen, die snel driftig worden. De man zegt iets in een opwelling, dat wellicht na enig nadenken een bete re formulering had kunnen krijgen. Zijn echtgenote, hem maar al te goed ken- irobeert nog wat af te remmen, maar dat werkt meestal averechts. Voor haar blijft er eigenlijk niets anders over dan wat hoofdschuddend zuchten Dit heel menselijke tafereel heeft zich nu zaterdag op Schiphol afgespeeld, maar nu het de prins betreft, wordt het woord onmiddellijk op de weegschaal gelegd. Dat is nog tot daaraan toe, maar het lijkt er wel op alsof men bij voor baat al de schaal naar de verkeerde kant wil laten doorslaan. „Men moet het ons niet te moeilijk maken", schrijft dus De Tijd-Maasbode met een verma nende ernst. Larie. Men maakt het ons pas moeilijk als men tussen vorstenhuis en volk allerlei kunstmatige muren gaat bouwen, waardoor de leden van het vor stelijk gezin onbereikbare, bovenaardse figuren worden, on wezenlijke mensen, wié geen onvertogen woora over de lippen komt. Het Schiphol- tafereeltje brengt naar ons gevoel de prins (in zijn spon tane boosheid) en de koningin (in haar zo begrijpelijke bezorgdheid over deze reactie) dichter bij ons dan de Gouden Koets, wy geloven niet, dat de prins hier grenzen heeft overschreden. Zou hij dat wel hebben gedaan of in de toe komst doen, dan nóg is er geen reden om het „ons moeilijk te maken", zoals De Tijd-Maasbode het verontrust noemt. In zo'n geval schrijft men namelijk eerlijk en openhartig hoe men er over denkt. Dat is in een moderne monarchie mogelijk. gemeentehuis van Kattendijke het oestuur bijeen van de gemeenschappe lijke regeling Veerse Meer. Vermoedelijk zal daar de voorzitter wel mededelingen doen over de toetreding van de provin cie, waartoe de staten van Zeeland don derdag jl. besloten. Maar de voorzitter zal er wellicht aan toevoegen, dat op enkele punten de staten niet enthou siast waren, onder meer over de rege ling der openbaarheid en het ontbreken van een dagelijks bestuur. In dit ver band willen wij er aan herinneren, dat de staten ten slotte over hun bezwaren heenstapten, dank zij het welsprekende pleidooi van gedeputeerde Mes, die aan dit pleidooi de duidelijke toezegging ver bond, dat hij alle moeite zal doen om de verlangens van de staten gerealiseerd te krijgen. Het lijkt goed dit laatste nog eens te onderstrepen, om aldus de vooi> jzitter van het „Veerse Meer" bij te 'staan (uiteraard op bescheiden wijze en jnaar onze geringe vermogens, zoals de Iheer Mes zal begrijpen). De bestuursle den van de gemeenschappelijke regeling willen wij derhalve verzekeren, dat het de staten ernst was en dat zij er goed aan zullen doen de verlangens van het het provinciaal bestuur op korte termijn te overwegen. Raadsbesluit van 1952 gerealiseerd Jeugd in grote getale aanwezig Mr. dr. C. J. M. A. van Rooy, oud- minister van sociale zaken en volksgezondheid en thans burge meester van de gemeente Heerlen, heeft vrijdagmiddag het nieuwe en fraaie zwembad van Terneuzen of ficieel geopend. Een zwembad, waarmee de bevolking van Terneu zen bijzonder verheugd is. Mis schien wel omdat zij er zo ontzet tend lang op heeft moeten wach ten. 't Meest blij met deze nieuwe aan winst was ongetwijfeld de jeugd van Terneuzen, die op de openïngs- middag in zeer grote getale aan wezig was. Zij hees vlaggen, bood de echtgenote van de oud-bewinds man bloemen aan, liep vrij en dar tel rond tussen het grote gezel- gegeven moment zelfs in het nog koude water. De daadwerkelijke opening werd ver richt. door mevrouw Van Rooy, die door een druk op de knop een mechanisme in werking stelde, waardoor boven de zwembadingang een gordijn werd weg geschoven en de letters „Scheldebad" langzaam te voorschijn kwamen. Carla Hol bood haar hiervoor namens de ge meente Terneuzen bloemen aan- De talrijke aanwezigen, onder wie leden van Gedeputeerde Staten van Zeeland, mr. dr. A. J. J. M. Mes, J. M. A. C- van Dongen en M. J. van Poelje, de vrijwel voltallige raad van Terneuzen, oud-burgemeester mr. H. W. F. Teilegen en vele vertegen woordigers van verscheidene instel lingen werden in de recreatiezaal van de hervormde school aan de Leeuwenlaan ontvangen door Ter- neuzens burgemeester, mr. H. Rijp- stra. Hij memoreerde het feit, dat hij nu bijna drie jaar geleden bij de toen malige minister Van Rooy ging pleiten voor de spoedige realisering van dit plan. „Uw toezegging gaf ons de hoop, dat het reeds in 1952 genomen raads besluit, eindelijk zou kunnen worden ge- door wiens persoonlijke bemoeiienis het gestelde doel kon worden bereikt. Hij betrok in zijn dank ook het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland voor de bijzonder grote medewerking. „De term leefbaarheid krijgt vandaag voor onze gemeente duidelijk gestalte", zo vervolgde Terneuzens burgemeester. „Het sterk verouderde zwembadje aan de Westsluis moet worden opgeofferd aan de kanaalverbredingswerken, maar is nu vervangen door een modern uit gerust bad, dat op internationaal ni veau de toets der kritiek kan door staan". Hij noemde dit een belangrijke stap in de verdere ontsluiting van Ter neuzen, onmisbaar voor het woonkli maat, in welk licht volgens burgemees ter Rijpstra ook gezien moet worden de aanwezigheid van goede voetbal- en hockeyvelden en naar hij hoopte in de toekomst een schouwburg en een sporthal. Met nadruk wilde hij evenwel stellen, dat deze zaken hoe nodig ook toch niet de belangrijKste zijn. Van grotere betekenis wilde hij zien het woonklimaat in geestelijk opzicht in de meest ruime betekenis van het woord. Wil de sedert enkele jaren in gezette industrialisatie werkelijk slagen, dan zullen er nog andere maatregelen nodig zijn". Burgemeester Rijpstra zei met na me te denken aan de zorg van de jonge mensen, die in de toekomst niet meer zullen leven in het min of meer beschermde milieu, maar die binnen 25 jaar zullen opgroeien in een streek, waar zij naast de voordelen ook de nadelen van een industrieel ontwikkeld gebied zul len voordoen. „In de rijkdom van dit ogenblik wil ik daarop toch de aandacht vestigen, te meer waar ongetwijfeld in de nabije jaren activiteiten van de plaatselijke overheid met betrekking tot deze pro blemen kunnen worden verwacht", aldus burgemeester Rijpstra. Als herinnering aan deze dag bood hij mr. dr- Van Rooy een ingelijste kaart aan van het oude Zeeuws-Vlaamse land. Oud-minister Van Rooy herinnerde ook nog even aan het eerste gesprek met mr. Rijpstra over het zwembad. Hjj werd daarmee wel voor een moeilijk dilemma geplaatst, omdat hjj uit Zeeuwsch-Vlaanderen twee aanvragen (Zie slot pag. 2 kol. 5) V.N. controleren op West-Irian Acht of negen functionarissen van de Verenigde Naties, die deel hebben uitge maakt van het voorlopig bestuur over West-Irian, zullen zich periodiek naar dat gebied begeven om zich er van te verzekeren, dat de Indonesische rege ring zich houdt aan haar akkoord met de V.N., in het bijzonder wat betreft het zelfbeschikkingsrecht, van de bevolking. Dit heeft de chef van het kabinet van secretaris-generaal Thant, Narasimhan, op een persconferentie in New York verklaard. Voor ruim 30 mille aan bont gestolen Inbrekers hebben zich gistermorgen door het verbreken van een etalageruit van 15 m2, toegang verschaft tot de etalage van een bontwinkel aan de Lijnbaan in Rotterdam. De eigenaar mist nu een diadeem nertsmantel, een pastel nerts mantel en een palemino nertsstola met een totale waarde van bijna 31.000. Nederlandse figuur-, stilleven- en stadsgezichtschilder, etser, litho graaf en tekenaar Etienne M. Th. Bosch te Amsterdam werd gebo ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1