PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT II WEINIG HOOP OP VERDRAG MET MOSKOU Zierikzees 10 jaar als lyceum: VRIJE ZATERDAG al voorbeeld Boodschap gezonden aan Kroesjtsjew "Inlichtingendienst lokte mij in de val" Dokterstarieven worden verhoogd Geen uitspraak over kernmacht in Straatsburg CULTURELE CONTACTEN MOETEN EERST VAN AL WORDEN HERSTELD „VOOR ZAKENLIEDEN GOEDE MOGELIJKHEDEN" Vervoerstarieven gaan omhoog Wynne beschuldigt landgenote: „Spionage is een smerige zaak Vertrek kardinaal Mindszenty spoedig verwacht Dode en 4 gewonden bij auto-ongeluk Rector dr. J. J. Westendorp Boerma: „Wij hebben bewezen, dat het kan!" I Woorden, géén daden BETOGINGEN IN BIRMINGHAM ZIJN GESTAAKT 206e jaargang - no. 109 Donderdag 9 mei 1963 Feijenoord niet WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN nflflr ]yembJey dL™d-\- B' den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en Q. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 et. Bureaus: Vlisslngen: J 1 <b-S-S' red- 3Ï08- adv- 3647/3643): Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.e.e. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red. tel. 2116. adm tel. 3311, zterikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Inge*, med. 3 s tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). ,3rieven bur. van dit bl3d" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. PRESIDENT KENNEDY OVER KERN STOPBESPREKINGEN President Kennedy heeft gisteren tijdens zijn gebruikelijke pers conferentie verklaard niet bijzonder hoopvol te zijn wat betreft het sluiten van een verdrag met de Sowjet-Unie over een verbod van kemproeven nog in dit jaar. Als dit verdrag uitblijft, zou dit een ramp zijn voor iedereen, daar het niet zeker is dat zich in de toekomst nog een nieuwe gelegenheid daarvoor zou voordoen. Hij antwoordde bevestigend, toen hem gevraagd werd of dit zou be tekenen dat een nieuwe serie kernproeven zal worden gehouden. Hij deelde nog mede, dat de Amerikaanse ambassadeur in Moskou aan premier Kroesjtsjew een boodschap over de kernproeven heeft over handigd. Wat de toestand in het Midden- Oosten betreft, zei Kennedy, dat in geval van agressie of voorbereidin gen voor agressie de Verenigde Staten in de Verenigde Naties hun stenn zullen geven aan „geëigende maatregelen", doch bovendien zelf ook hun eigen maatregelen zullen treffen. Volgens de Amerikaanse president is in het militaire evenwicht in het Midden- Oosten geen verandering gekomen. De fiolitieke veranderingen, die daar de aatste tijd hebben plaatsgehad, hebben de Verenigde Staten nog- niet op hun juiste betekenis kunnen beoordelen. Zij steunen de veiligheid van Israël en zijn nabuurlanden en streven ernaar de be wapeningswedloop in dit deel der we reld te beperken, evenals de bevordering van het communisme. Laos Ten aanzien van de situatie in Laos sprak president Kennedy de hoop uit, dat premier Kroesjtsjew zijn belofte wat betreft de handhaving van de neutraliteit van dit land zal nako- De Landelijke Huisartsenvereni ging heeft aan de plaatselijke af delingen van de vereniging richtlij nen doen toekomen, die een tariefs verhoging inhouden voor particu liere patiënten. De plaatselijke af delingen zullen zelfstandig moeten beslissen of ze de richtlijnen, die niet bindend zijn, zullen overne men. De tarieven zullen met 1 gul den per visite mogen worden ver hoogd. De verhoging zou op 1 juli a.s. kunnen ingaan, aldus het or gaan Medisch Contact. De Landelijke Huisartsenvereniging heeft de particuliere patiënten verdeeld in vier nieuwe inkomensgroepen: A tot 8650 per jaar; B van 8650 13.000; C van 13.000 tot 20.000; 20.000 en hoger. Voor A kost een zoek aan de huisarts na 1 juli 5 in plaats van ƒ4, voor een doktersvisite thuis moet 5 of 6 in plaats'van 4,50 worden betaald. De tarieven voor groep B voor een bezoek aan resp. van de dok ter worden 6 of 7 of 8. Groep C gaat 7 of 8 en 8 of 9 betalen, af hankelijk van het thans geldende plaat selijke tarief. Voor groep D worden de tarieven 8 of 9 bij een bezoek aan de dokter 10 bij een doktersvisite thuis. De tarieven voor narcose en assistentie worden opgetrokken van 25 tot 30 en voor verloskundige hulp van 100 tot 125. Vrijdagmiddag in de Manhuis- straat van Zierikzee: de jeugd van liet Professor Zeemanlyceum op weg naar de vrije saterdag (Foto P.Z.C.) men. Als deze neutraliteit niet mocht worden bewaard, „zou het noodzake lijk kunnen zijn om naar andere mid delen uit te zien", zo zei de president. De pogingen van de organisatie van Amerikaanse staten om in het geschil tussen Haïti en de Dominicaanse Repu bliek de vrede te bewaren, hebben de volle steun van de Verenigde Staten. Afwachten Kennedy verklaarde thans te wil len afwachten wat de commissie van onderzoek der O.A.S. die op nieuw een bezoek aan deze landen zal brengen, in de komende drie a vier dagen zal kunnen uitrichten. MEI KWAM IN ZOMERSTEMMING Voor het eerst in dit voorjaar steeg de temperatuur gisteren ook in Zeeland boven de twintig gra den Celsius. In de laatste twintig jaar werd deze temperatuur alleen in 1957 op een nog latere datum overschreden. In Twente werd het al een officiële zomerse dag met 26 graden. Het hogedrukgebied trekt lang zaam naar het oosten, waardoor ons vandaag het storingsfront zal bereiken, dat gisteren al regenval in Engeland bracht. Met een meer zuidwestenwind zal ons wat koe lere lucht bereiken. Achter het front stijgt de barometer weer, zodat de verdere vooruitzichten vrij gunstig blijven. Al blijft de middagtemperatuur de komende dagen weer beneden de twintig graden. De raadgevende vergadering van de Raad van Europa heeft glHtcrcn geen uitspraak gedaan over de wenselijkheid van een Europese kernmacht. Als ge volg van een krachtig verzet van vele afgevaardigden tegen de vorming van een dergelijke macht besloot de politieke commissie van de assemblee halverwege het debat de omstreden passages te schrappen uit een ontwerpresolutie, die de Franse christen-democratische oud- Cnier Pierre Pflimlin als rapporteur opgesteld. Aan het eind van een debat van twee dagen over de politiek van de Raad van Europa en over de Europese economi sche betrekkingen aanvaardden de af gevaardigden uit de zeventien lidstaten van de raad zonder tegenstemmen, bij vier onthoudingen, de gewijzigde reso lutie. Hierin wordt gepleit voor een top- overleg over de problemen binnen Euro pa en de verhouding tussen Europa en de Verenigde Staten, zulks ter verzeke ring van net succes van de door presi dent Kennedy voorgestelde tariefbespre kingen en ter realisering van wereld omvattende akkoorden voor bepaalde landbouwprodukten. Ten slotte hoopt men dat het top-overleg zal bijdragen tot het ontstaan van een wezenlijk deel genootschap op voet van gelijkheid tus sen Europa en de Verenigde Staten. MINISTER ABDOELGANI ONTVANGT PERS In een openhartig en informeel ge sprek met Nederlandse journalis ten heeft de Indonesische minister van voorlichting, Roeslan Abdoel- gani in Djakarta aangegeven hoe inhoud kan worden gegeven aan het herstel van de diplomatieke be trekkingen tussen zijn land en Ne derland. Tijdens de door hem aangeboden rijst tafel in het modernste hotel van Dja karta, het hotel „Indonesia", onderhield de minister zich geruime tijd op onge dwongen wijze met zijn Nederlandse gasten over de nieuwe banden tussen beide landen waarover hij persoonlijk een „gepast optimisme" heeft. Abdoel- gani legde geen officiële verklaring af. Prinses Beatrix heeft woensdag een bezoek gebracht aan de na tionale vakwedstrijden, welke in de Utrechtse Julianalial worden gehouden. Op de foto werkt de 16-jarige R. de Bol uit Den Haag aan een bank, wélke een plaatsje zal krijgen in de tuin van Dra- kesieyn. De prinses vergelijkt het werkstuk aan de hand van de te kening. Voorzichtig Uit de gesprekken bleek dat hij ook de in Nederland uitgesproken visie deelt, dat op voorzichtige wijze te werk dient te worden gegaan. Voor de hervatting van culturele contacten, vooral op het gebied van de wetenschap en het onder wijs en de uitwisseling van studenten, rluimde de Indonesische minister de eer ste plaats in. „Het woord is daarbij vooral aan de nieuwe generatie", zo merkte hij op. Of bij dit hernieuwde contact op cultureel gebied het verbod voor invoer in Indonesië van Nederland se boeken en tijdschriften zal blijven be staan, is nog niet zeker. Ook op ander terrein zijn er moge lijkheden. De Indonesische minister bracht hierbij onder meer het eco nomisch en technisch contact ter sprake. Van Indonesische zijde wordt het standpunt ingenomen, dat Neder land zal kunnen rekenen op dezelfde behandeling als andere landen waar mee Indonesië vriendschappelijke be trekkingen onderhoudt. Minister Ab- doelgani noemde op technisch gebied als voorbeeld de Indonesische staats drukkerij, waar grote behoefte be staat aan onderdelen voor de bijna geheel Nederlandse installaties. Hollandse kaas Voor Nederlandse zakenlieden zullen er echter eveneens goede mogelijkheden zijn omdat zij een voordeel boven ande ren zullen heben door de kennis van het land en het feit, dat het Nederlandse produkt in Indonesië met zijn „merk- vaste" inwoners een goede naam heeft. Bijvoorbeeld Hollandse kaas. Kaas uit andere landen is in Indonesië voor velen vrijwel onbetaalbaar geworden op de pasar. De Indonesische minister sprak met gro te waardering over de wijze waarop de eerste Nederlandse zaakgelastigde, drs. Barkman, maandag in Indonesië is aan gekomen om de heropening van de Ne- Binnen redelijke grenzen zullen de ta rieven voor het interlokale stukgoede- renvervoer, het plaatselijke goederen- voer met vrachtauto's en de rern- boursementsprovisie aan de gestegen bedrijfskosten worden aangepast. Deze verhogingen zullen binnen de be leidslijnen van het regeringsprysbeletd blijven. Dit nieuwtje vertelde de staatssecreta ris van verkeer en waterstaat, de heer E. G. Stijkel, in Hillegom, toen hij het zestiende beroepsvervoercongres van de N.O.B.-wegtransport opende. Op deze manier zal aan het beroepsvervoer over de weg een gezondere financiële basis worden gegeven, zo meende hij. 19 De Britse zakenman Greville Wyn ne verklaarde gisteren op de twee de zittingsdag van het spionage- proces tegen hem en de Rus Pen- kowsky, dat hij 't „spionagewerk een smerig zaakje vond" en dat hij, als hij had geweten, waarin hij zich ging steken, er nooit aan zou zijn begonnen. Wynne maakte de indruk van een man val had laten lopen, door hem zonder dat hy het zelf wist, en daarna door lis tigheid cn dreigementen in hun netten te verstrikken. De 42 jaar oude Greville Wynne, met achter zich in de zaal zijn vrouw Sheila, naar wie hy nauwelijks omziet, hoewel zij steeds poogt, zyn aandacht te trek ken, kan de doodstraf tegen zich horen uitspreken, hoewel hij uit alle macht zoekt naar middelen om zyn schuld te verkleinen. Metalen bus De Russische aanklager gaf zich gro te moeite om te bewijzen, dat de En gelsman wel degelijk wist, dat hij contactman was tussen Penkowsky en een in de Engelse en Amerikaan se ambassade gevestigd spionage-net- werk. Wynne hield echter staande, dat hij zijn ware taak pas was gaan besef- derlandse ambassade voor te bereiden. Over de verklaringen van Barkman, waarin hij onder meer zei geen opdracht te hebben om te spreken over schadever goeding door Indonesië voor de genatio naliseerde Nederlandse bedrijven, Abdoelgani: „ik geef hem een tien". Minister Abdoelgani voegde hier echter onmiddellijk aan toe, dat hem nog een moeilijke taak te wachten staat. In antwoord op een vraag van een Ne derlandse journalist, die er zijn verwon dering over uitsprak, dat nog zoveel In donesiërs Nederlands spreken, merkte de minister op, dat dit in Indonesië nooit verboden is geweest. „President Soekar- no heeft dikwijls verldaard, dat Neder lands denken onjuist is, Nederlands spreken echter niet". De besprekingen tussen de Rooms-Ka- tholieke Kerk en de Hongaarse regering in Boedapest zijn gisteren voortgezet, opnieuw onder de grootst mogelijke ge heimhouding. Journalisten die bij de Hongaarse autoriteiten informeerden, kregen de vriendelijke raad hun tijd niet te verspillen, omdat er toch niets mee gedeeld zou worden. Niettemin menen waarnemers in Wenen aanwijzingen te zien, dat kardinaal Mindszenty een dezer dagen, misschien begin volgende week zpn ballingschap in de Amerikaanse legatie in Boedapest zal opgeven en naar Rome zal gaan. Voor hun veronderstelling, dat de Hon gaarse primaat op korte termijn naar tome zal gaan, geven de waarnemers in Wenen ae volgende argumenten: 9 Kardinaal Koenig van Wenen, door het Vatikaan belast zou zijn met polsingen over een verbeterinr van de betrekkingen tussen de kerl en de Oosteuropese regeringen ei die de laatste tijd op bezoek was in Hongarije en Polen, heeft aangekon digd, dat hij aanstaande woensdaf naar Rome gaat. Een hoge functionaris op de pause- lgke nuntiatuur in wenen heeft zich tegenover journalisten laten ontvallen, dat hij volgende week in staat zou zijn „het hele verhaal te vertellen". Hij gaf tevens te ver staan, dat de Vatikaanse afgezant vandaag uit Boedapest naar Wenen terugkeert, na mogelijk eerst nog een onderhoud gehad te hebben met kardinaal Mindszenty. In Hongaarse emigrantenkringen in Boedapest doen geruchten de ronde dat kardinaal Mindszenty vandaag Hongarije al zal verlaten. Nabij Bornerbroek op de provinciale weg van Almelo naar Delden is gistermorgen een auto niet vijf inzittenden tegen een links van de weg staande boom gereden. Een der inzittenden, de 5-jarige Jan Ot- tenschot uit Bentelo, werd zo ernstig ge wond, dat hij kort na het ongeval over leed. Drie mensen werden ernstig en één licht gewond. Allen zijn overgebracht naar het r.-k. ziekenhuis in Almelo. fen, toen hy Penkowsky een metalen bus zag openen en de inhoud „Dus toen drong het tot U door, wat U eigenlijk deed", aldus de .aanklager. Niet meer terag Wynne: „natuurlyk. En hoe meer ik daarna deed, hoe vaster ik in het net verstrikt raakte. Maar ik kon niet meer terug. Ilc zat in het inlichtingendienst- schuitje en moest verder varen, want men belette mij met bedreigingen en an dere drukmethodes om me terug te trek ken". De aanklager: „dus U beweert, dat uw landgenoten U bewust hebben bedro gen?". „Precies", antwoorde Wynne. „En an ders zat ik overigens nu hier ook niet". De aanklager vroeg Wynne of de Britse inlichtingendienst op enigerlei wijze blijk had gegeven van spijt, dat zij hem in dit parket had gebracht. „Neen", antwoordde Wynne. „En dat zullen zij ook nooit doen". NOODMAATREGEL UIT RAMPJAAR 1953 GECONTINUEERD NU DE VRIJE ZATERDAG in het bedrijfsleven al weer enige tijd is „ingeburgerd", is in de kringen van het onderwijs een discussie op gang gekomen over het invoeren van een vijfdaagse schoolweek. Voor- en tegenstanders slaan elkaar met argumenten om de oren. Toch kunnen nog maar enkele middelbare scholen in het land over enige ervaring spreken. In de memorie van antwoord, die minister Cals de Eerste Kamer onlangs toezond, zijn drie scholen als voor beeld genoemd. Eén daarvan is het Professor Zeemanlyceum in Zierikzee, waar de scholieren al sinds 1953 profiteren van een les- loze zaterdag. Het moment van invoering ligt dus al ver voordat nog maar iemand de term „vrije zaterdag" in de mond durfde te nemen. draaien. Voor de zogenaamde buiten leerlingen waren daaraan nogal wat consequenties verbonden. Om te kun nen meedoen moesten er 45 van hen in Zierikzee worden ingekwartierd. En die noodmaatregel nu is eigenlijk de aanleiding geweest tot het invoe ren van de vrije zaterdag. De verbin dingen naar de Westhoek van het eiland en Bruinisse werden met een boot onderhouden en nog een deel van de ouders van de ingekwartierde buitenleerlingen verbleef elders in Zeeland of Holland. Om deze jongens en meisjes een kans te geven een weekend van redelijke duur in het eigen gezin door te brengen, bleven de schooldeuren op zaterdag gesloten. Content prt in Zierikzee In het rampjaar 1953 toe geleid, dat het lesrooster voor een hele week in vyf dagen werd afge werkt. Men zal zich herinneren, dat het schooljaar 1952-1953 in de ramp nacht van 1 februari mét het normale leven op Schouwen-Duiveland in b\j- na alle onderwijsinstellingen van het eiland abrupt werd afgebroken. De leerlingen van liet Zierikzees lyceum zwermden bij de evacuatie van de be volking uit over zestig verschillende scholen tot in Stadskanaal. Zeven maanden lang lag de school in de Manhuisstraat volkomen verlaten. Een wal rondom Zierikzee herstelde na enkele maanden in de binnenstad het leven weer en in september 1953 de polders rondom stonden toen nog voor een groot deel onder water begon ook het lyceum weer te „Wat het zwaarst was in die ramp- tyd, moest ook het zwaarst wegen". De rector van het Professor Zeeman lyceum, dr. J. J. Westendorp Boer ma. is nog steeds content met deze beslissing-onder-druk. En hy heeft geen vurig pleidooi nodig om zijn po sitief standpunt te verdedigen. De zaken op het Professor Zeemanly ceum marcheren op het ogenblik nog precies zo als tien jaar geleden. Toen in 1954 Schouwen-Duiveland weer droog was en de verbindingen met de dorpen waren hersteld, heeft dr. Wes tendorp Boerma eens geïnformeerd, hoe de onderwysinspectie en het mi nisterie tegenover de vijfdaagse schoolweek stonden. „We hebben het maar zo gehouden. En tegeiyk be wezen dat het kan", voegt hij er veel betekenend aan toe. Zeker, ook de leiding van het Pro fessor Zeemanlyceum heeft de voor- en nadelen van de vrije-zaterdag-op- school op de balans gelegd. Voordeel nummer één noemt de rector de om standigheid, dat de leerlingen uit de dorpen een dag minder in de week heen en weer behoeven te reizen. Voor sommigen is deze dagelijkse „pendel" een grote opgaaf. Ze komen soms bijna twintig kilometer ver op de fiets. Ook voor de leraren is het prettig, dat zij over een lang weekend kunnen beschikken. Familiebezoek op het „vasteland" wordt zo ook tussen de vakanties mogelijk en bovendien zijn zy in de gelegenheid om op zaterdag een cursus te volgen. Voor de lyceïsten is'vooral de vrijdag avond, na een week poot-aan-spelen, een buitenkansje van onbezorgdheid. De boeken verdwenen dan in een hoek. Het huiswerk kan met getole reerde nonchalance worden uitge steld. Er is een avond vrij voor sport, voor muziek, voor een uitje... Opval lend is bqvoorbeeld in Zierikzee en de dorpen, dat de vrijdagavond op de agenda van uitvoeringen steeds be zet is. Samengeperst De nadelen liggen voor de hand: de voorgeschreven lesuren moeten wor den samengeperst. Zo komt het voor dat de Zievikzeese lyceïsten van half negen 's morgens tót half vijf in de middag in touw zijn. De docenten fZie slot pag. 2 kol. 6) In Nederland moet men deze week wel onvermijdelijk tot de conclusie ko men, dat er op deze wereld niets be langrijker meer was dan de wedstrijd BenficaFeqenoord. Werd er nog wel over wat anders gesproken dan over dit voetbalspektakel Een minister van buitenlandse zaken greep persooniyk in om een televisieuitzending van het eve nement mogelijk te maken, vergaderin gen werden er voor afgelast, concerten vervroegd, voorstellingen afgezegd. Er werden schepen gecharterd om wat schilderachtig „het legioen" wordt ge noemd, herwaarts te brengen en kinde ren mochten opblijven om de verrichtin gen van de Rotterdamse elf op het scherm te kunnen volgen. Fegenoord speelt tegen Benfica... Wie de laatste dagen enige voorzich tige reserves liet horen over deze ontwikkeling liep een gerede kans te worden uitgekreten voor dwarskijker en zuurpruim. Men verdacht hem zelfs van anti-nationale gevoelens, want het landsbelang scheen met de uitslag van deze wedstrijd te femoeid. Het leine groepje Neder landers, dat daarvan niet overtuigd was, zweeg liever over deze afwykende mening: zij vormden een groep vogelvrijen, die naar het in zicht van sommigen eigenlijk van de burgerrechten vervallen móesten wor den verklaard. \\p3 weten dit alles en erkennen ons VV op gevaarlijk terrein te bevinden een gebied waar men vrij met scherp mag schieten wanneer we hier de vraag aan de orde stellen hoe het ter wereld toch mogelijk is, dat miljoenen mensen zo in de ban van een sport raken. Is het de liefde tot deze sport? Of zijn er andere overwegingen in het geding? We geloven niet, dat de liefde tot het voetbalspel in dit opzicht het be langrijkste is. Er zijn factoren, die een voornamere rol spelen. De nationale trots bgvoorbeeld. Het bereiken van een bepaalde plaats in deze wedstrijden van voetbalgrootheden streelt het gevoel van eigenwaarde van vele Nederlanders: „We zijn er dan toch maar bij, al zijn we dan een klein landje!" Maar zodra men deze opmerking maakt, is men de grens van de redelijke overwegingen al gepasseerd en zit men volop in het sen timent^ De nuchterheid verdwynt: een volk kykt toe en gaat de „nationale eer" vereenzelvigen met de prestaties van de elf, die op een buitenlands veld de eer van hun club hooghouden. Op hetzelfde moment worden deze elf bo vendien als de uitverkorenen van het volk beschouwd en gaat een heldenver ering een rol spelen: men noemt hen bij naam, de helden, Coentje en Eddy en Beertje. In het stadion, waar zich de wedstrijd afspeelt, ontstaan voorts verschijnselen, die doen denken aan de cultus van primitieve religies: men schreeuwt en zingt, men bezweert en joelt, men krijst en blaast op toeters, men scheldt op tegenstanders en soms op de scheidsrechter, men danst en springt. Het individu is opgegaan in een massa, die een eigen leven sclmnt te lqden. En in de huiskamers wordt alles met een grote intensiteit meebeleefd. Liefde tot het voetbalspel? Niemand, die daaraan denkt op dat ogenblik: De wedstrijd, die zich gisteravond heeft afgespeeld, was langzaam, maar zeker in de publieke belangstel ling gekomen. Een „warming-up" noemt men dat in de Angelsaksische wereld: er is namelijk voortdurend (zonder be paald systeem overigens) voor een aan wakkering van de sfeer gezorgd. Eerst het gelijkspel in Rotterdam, daarop de berichtgeving over de wedstrijd in Lis sabon, voorts de geruchten over de t.v.- uïtzending, wel uitzending geen wel uitzending, ingrijpen van minister Luns, het vertrek van de chartersche pen. En zo kan men doorgaan: een reeks van evenementen, die via kranten en andere media voor een sneeuwbal effect zorgden en de gemoederen op kookpunt brachten. Mensen, die nooit in hun leven een voetbalwedstrijd heb ben gezien, verzekerden nu wel t.v. te hebben gekeken: „Er was zoveel rond die wedstrijd te doen geweest dat ik het nou allemaal ook weT-es wilde zien..." Zo werd BenficaFeijenoord een aan- felegenheid, die Nederland dagenlang eroerde, een gebeurtenis, die de ko mende dagen nog wel zal na-echoën. In dit betoog willen we niet het in der gelijke gevallen gebruikelgke woord „sportverdwazing" laten vallen, al wil len we niet verhelen dat een massale beweging, zoals de laatste dagen is ge toond, ons altijd weer verbaast. Maar wel geloven we, dat er op mag en moet worden gewezen, dat in dit alles het oude sportideaal naar de achtergrond is geschoven. Dergelijke massa-emo ties hebben iets wisselvalligs: vandaag juicht men en morgen gooit men met stenen, vooral als het op een nederlaag is uitgelopen. Bij het sportideaal, dat in het verleden algemeen werd aangehan gen. ging het niet om eer, maar in do eerate plaats om de vreugde voor de be oefenaars en om de vorming, lichamelijk en geestelijk, van de mens. Maar deze zaken kwamen er gisteravond nauwe lijks aan te pas: een voetbalwedstrijd diende als aanleiding om uiting te ge ven aan allerlei vermoede en onvermoe de emoties in brede lagen van ons volk. Maar de echte Feijenoordsupporter zal dat wel niet met ons eens zijn. Hij zal over dit betoogje in deze kolom gering schattend de schouders ophalen: voor hem zijn het slechts woorden, geen daden... Aan de massale negerbetogingen in Birmingham die meer dan 2200 negers de gevangenis hebben doen belanden, gisteren een halt toegeroepen. Dominee Martin Luther King jr., de man die de leiding van de actie voor meer rechten voor de neger had en die zelf acht dagen in de gevangenis heeft doorgebracht, heeft dit meegedeeld tij dens een persconferentie. Een blok ver der van de plaats waar King en dominee Fred Shuttlesworth, de persconferentie hielden, was de staatspolitie bezig een grote menigte negers in bedwang te houden. Ds. King zei dat een oplossing van het rassenprobleem binnen 24 uur te venvachten was. Shuttlesworth die juist uit de gevange nis was ontslagen zei dat er geen en kele massale betoging meer zou worden gehouden „omdat wij geloven dat er op recht gepoogd wordt een oplossing te vinden".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1