PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OPNIEUW BRAND IN WRAKSTUKKEN VAN NABIJ BARNEVELD ONTSPOORDE TREIN Relletje in Amsterdam Industrialisatie in Goes vergt grootse aanpak Schade wordt geschat op zes a zeven ton; niemand werd gewond De Gaulle houdt vast aan eigen kernmacht Anders dan anders Grote brand in een o';edeoot bij Parijs Vandaag... Grote ravage na dronkemansrel DAG EN NACHT GEWERKT OM SPOOR VANDAAG VRIJ TE KRIJGEN Brahms zou nu wel anders Praten President spreekt tot het volk TREINVERKEER DEN HAAG-DELFT LAG 3 UUR STIL Vermiste jongen werkte in circus T1LBURGERS RAMEN HET OP VÓÓR VECHTERSBAAS EN TÉGEN AGENT Protesten tegen doodvonnis Grimau NOTA BURGEMEESTER MR. F. G. A. HUBER „Andere kernen bieden meer Onder hoogtezon wordt rood wal rood moet zijn Pagina 2 r\e campagne voor de verkiezingen van de vijftiende mei lijkt ditmaal an ders dan anders. Gelukkig. De laatste jaren was het de gewoonte van allerlei sombere profeten meewarig het hoofd te schudden over de politieke voorberei dingen van verkiezingen en in hun be togen klonk dan een stuk heimwee door naar die goede oude tijd van het districtenstelsel. Dit waren nog eens verkiezingen: complete veldslagen in kleine zaaltjes, verhitte gemoederen voor en achter de bestuurstafel, felle debatten- Tóen werd er nog meegeleefd zeggen deze profeten tóen had men nog werkelijk een politieke strijd. En zij voegen er dan met droefheid aan toe, dat het tegenwoordig niets is ge daan met de politiek, men reageert niet meer, men is een lauwe, ongrijpbare massa geworden, en de vergadering van een politieke partij is gedevalueerd tot een saaie bijeenkomst van gelijkgezin den. En dit trieste relaas behoort dan besloten te worden (en wordt dan ook meestal besloten) met het schier snik kend uitgesproken: „De dood in de pot!" Dit jaar echter is er in deze geest nog niet zo heel erg gesnikt- Het gaat deze keer een tikkeltje vrolijker en le vendiger toe dan anders. Daar komt bij voorbeeld de K.V.P. met het bericht, dat in oostelijk Noord-Brabant vijftien ka merkandidaten met een bus het verkie zingspad zullen opgaan. Er komen aar dige meisjes aan te pas en er worden zelfs geschenken gegeven! Een duize- lingwe' ':end bericht. Het opent tevens grote perspectieven voor de andere par tijen deze Amerikaans aandoende methodiek. We zien het al ge beuren, een invasie van partijbussen met partijbonzen op een drukke donderdag in Middelburg of op de dinsdag van de Goese markt. Dat is weer eens iets heel anders dan Belgische touringcars met Engelse kost schoolknaapjes of met oud-strijders. De politieke strijdbus van de K.V-P. bete kent voor ons ernstige land een nieuwe presentatie, die in de verte doet denken aan een wielerronde met de befaamde publiciteitskaravaan. In gedachten stel len we onze vertrouwde Zeeuwse kan didaten al voor: de heer Van der Peijl met miss C-H-U., de heer Westerhout met miss Doorbraak, Gedeputeerde Van Dongen met madammeke K.V.P., de heer Van Bennekom met miss (of mis schien gewoon juffrouw Antithese, en vul zo maar verder in. Een boeiend schouwspel. In ernst: de indruk lijkt inderdaad ge rechtvaardigd, dat er wat meer schwung neem ons dit woord niet kwalijk s.v.p. in de verkiezingscam pagne zit dan voorheen. De oorzaken? We zien er drie. In de eerste plaats wordt voor het eerst na de oorlog van de kiezer een uitspraak gevraagd over een regering, waarin een grote politieke groepering de Partij van de Arbeid geen zitting had. Er is de afgelopen jaren een beleid geweest, dat geen socia listische signatuur droeg, er is daar naast wél een socialistische oppositie geweest, zodat belde zaken nu bij deze verkiezingen mede onderworpen zijn aan het oordeel van de kiezer. In de tweede plaats is in vrijwel elke partij de oude garde afgelost: nieuwe mannen, vaak van een andere tactiek, hebben hun plaatsen ingenomen en ook deze factor speelt een rol in het geheel- In de derde plaats ten slotte wordt de verkiezings strijd dit jaar feitelijk anders en elders gevoerd: via de t-v. blijkt er namelijk een veel directer contact dan voorheen mogelijk tussen de politieke voorman nen en de ideeën die zij vertegenwoor digen enerzijds en het kiezerskorps an derzijds. Daardoor is de huiskamer een deel van het „slagveld" geworden, daar door gaan echter tevens factoren mee spelen, die onberekenbaar zijn en te ma ken hebben met wat men in de Angel saksische landen een „t-v.-personality" noemt. Zo in de geest van „ik vind de opvattingen van meneer X. weliswaar niet helemaal je dat, maar hij maakt zo'n betrouwbare indruk op het scherm, dat ik het toch maar-es met hem pro beren wil-" Huiskamer deel van het politieke slag veld: nu eens niet via verjaardags visites, waar de oom van de jarige er heel andere opvattingen op na blqkt te houden dan de buurman en daar onver bloemd voor uitkomt, maar rechtstreeks omdat de voormannen van de partijen zélf aanwezig zijn. Wij geloven, dat dit nieuwe element een groot pluspunt is. ook al moet men er aan wennen en eist het vooral in Bus3um een nog beter inspelen bjj de presentatie dan tot dus ver het geval was. Het is een voordeel, deze inschakeling van de t.v.. omdat de politiek weer binnen de gezichtskring van de kiezer komt. Zoals dat ook ge beurt bij de uitzendingen uit de Tweede Kamer: men is er zelfbij! Maar pas de avond van de vijftiende mei zal blijken of dit alles nog gevolgen heeft gehad- Dan zal duidelijk worden, als de stem men zijn geteld, of in Nederland inderdaad zoals sommigen ons willen doen geloven de verhoudingen zó hecht en vast liggen, dat slechts minimale verschuivingen kunnen optreden. Of dat deze verkiezingen een duidelijke ver schuiving teweeg hebben gebracht. Maar ze'fs dan bliift het gissen welke van de hier srennemde drie factoren de doorslag zal hebben gegeven. Gisterochtend heeft een zware brand gewoed in een oliedepot, dat in een bui tenwijk van Parijs is gelegen. Twee mensen verloren hierbij het leven en ze venentwintig werden gewond, van wie enkelen ernstig. De brand ontstond na een hevige ont ploffing in het depot van een Britse oliemaatschappij, waar smeeroliën wer den verwerkt. De brandweer had de brand, die na de ontploffing ontstond, in anderhalf uur geblust. Functionaris sen van de firma wijten de ontploffing aan een technische fout. wordt de Amerikaanse film komiek en -regisseur Harold C. Lloyd te Beverly Hills 70 jaar. MORGEN herdenkt Italië de stichting van Rome (751 v. Chr.). 206e jaargang - no. 93 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van de Velde, P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week. 8,00 pei kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlisslngen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508 adv. 3647/3643); Middelburg. Maikt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen; red. tel. 2116, adm tel. 2911: Zlerlkzee: red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 1 4,50 Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg Zaterdag 20 april 1963 VIER TANKWAGONS WALVISTRAAN GAVEN VUUR OVERDADIG VOEDSEL Gisteravond om zes uur heeft de Bameveldse brandweer voor de tweede maal moeten ingrijpen om de wrakstukken van de gister ochtend bij Barneveld ontspoorde goederentrein te blussen. Er was opnieuw brand ontstaan toen de inhoud van een met tetra gevulde tank vlam vatte. Het vuur sloeg over op de olie en de walvistraan, die uit de verongelukte tanks was gevloeid. Men had de brand vrij snel onder de knie. De hele nacht zou worden doorgewerkt om het spoor in de loop van vanochtend vrij te hebben. De ravage ontstond gisterochtend toen 25 zwaar beladen reeds in brand staande wagons zich naast de rails stortten van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn- Enschede-Diiitsland. Vier grote tank wagons boordevol met walvistraan, ga- Brahms zou nu een ander oordeel vellen over het Concertgebouwor kest, dan hij 75 jaar geleden deed. Het Concertgebouworkest, dat zjjn 75ste seizoen is begonnen, verwierf zich een wereldnaam. Op 18 mei zal het orkest in Middel burg een concert verzorgen. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis en van het jubileum vestigen wjj de aandacht op het orkest, met een artikel op pagina 12. Verder o.m. in dit 20 pagina's tel lende nummer Pagina 2: Wcstkapelle krijgt uit gestrekt motel; hoogtezon-aard beien. Pagina 3: P.T.T. brengt compu ters in de strijd en dr. Wiesenthal op t.v- Pagina 4 Philips is tevreden over 1962. Pagina 5 prol. dr. H. J. Wittc- veen sprak in Zierikzee; kerk diensten en doktersdiensten en in het Pagina 11Het Eisenhower Mu seum in Abilene en een artikel over rust voor Russen in Huize Voorhout. Pagina 12: Hans Warren be spreekt de gedichtenbundels van W. iluHseni, J. A. Eminens en Wilfred Smit, welke onlangs ver schenen en voorts het artikel: Brahms zou nu wel anders praten. Pagina 13: de veertiendaagse jeugdrubriek ZIGZAG vestigt de aandacht op kampeerproblemcn en de sportrubriek doet dat op het redden van drenkelingen 's zo mers aan het strand. Pagina 15: onze wekelijkse foto serie onder het motto „Musisch", over de cursusweek „Leven met de kunst op Hcdenesse. Pagina 17: de Kerken en de Maat schappij mi't „Het orgel speelt al", een gesprek met de Middel burgse organist Jan Rjjn over de organist in de kerk oil voorts: Stemmen uit de Kerken met een beschouwing over het „probleem" der baptisten: wel of geen lid van de Wereldraad van Kerken. Ten slotte op pagina 19 de Kroniek van Zwin tot Zijpe met strips, feuilleton en beurs. het gretige vuur een overdaad voedsel. Binnen zeer korte tijd stond het gevaarte in lichterlaaie. As liep warm Het ongeluk gebeurde toen een as van een der wagons het door warmlopen Een luchtopname van de ravage op de spoorlijn bij Barneveld. (Luchtfoto A.NJ'.J begaf, van het treinstel afvloog en onder de wielen van de overige wagons terecht kwam. Door het warm lopen was er tij dens het rijden reeds een begin van brand ontstaan, maar toen 25 van de 51 wagons door ontsporing kriskras over en naast de rails kwamen te staan, zorgde de grote hoeveelheid dikke vette walvistraan ervoor, dat de vlammenzee een tot kilometers ver in de omgeving zichtbare vuurgloed aan de hemel bracht. Dertien wagons voor en 13 wagons ach ter het ontspoorde gedeelte bieven op de rails staan, zodat de machinist er on gedeerd afkwam. Hij liet zijn zware lo comotief het voorste gedeelte van de brandende trein wegslepen. Later werd ook het achterste niet ontspoorde ge deelte weggesleept. Door de enorme ravage die er ontstond werd de lijn Amersfoort-Apeldoorn ge stremd waarmee tegelijkertijd een ge deelte van het internationale treinver keer naar Duitsland in de knoop kwam te zitten. De schade wordt aan de voor zichtige kant geschat op 6 it 700.00» gulden. HOOP DAT ENGELAND ZICH EENS BIJ E.E.G. KAN AANSLUITEN President de Gaulle van Frankrijk heeft gisteravond opnieuw ver klaard dat hij elke politiek, die Frankrijk geen eigen nationale nucleaire strijdmacht toekent, zal afwijzen. In een toespraak voor radio en te levisie verklaarde de Gaulle dat Frankrijk „zelf de middelen moet hebben om tegen elke agressor op te treden". Frankrijk zou dientengevolge ook in staat zijn een potentiële agressor af te schrikken en „dus, naar omstandighe den, in staat zijn ter verdediging van zijn bondgenoten, wie weet Amerika in begrepen, op te komen", aldus het Fran se staatshoofd. Engeland De Gaulle sprak de hoop uit dat En geland eens in staat zou zijn zich 0(1 de E.E.G. aan te sluiten. Maar het was over do NAVO dat hij het meest te zeggen had. „Binnen het Atlantische bondgenootschap, onmis baar zolang de ambities en bedreigingen van de Sowjet-Unie ons confronteren, Het treinverkeer tussen Den Haag en Delft is gisteravond h\jna drie uur on derbroken geweest als gevolg van kort sluiting, veroorzaakt doordat in de buurt van Rijswijk bundels metalen stoelveren op de bovenleiding waren ge gooid. Tegen half elf kon het treinverkeer worden hervat. Twee internationale treinen zijn van Rotterdam via Harme- len-Breukelen naar Amsterdam geleid. wenst ons land, terwijl het onze defen sie met die onzer bondgenoten organi seert. eigen meester te blijven en bij te dragen aan de gemeenschappelijke in spanning met iets anders dan een strijd zonder ziel of kracht van een volk dat niet langer verantwoordelijk is voor zichzelf". gen voor moderne veiligheid, of een afschrikwekkende macht voor degenen die ons land zou den willen aanvallen of vernietigen. „Uiteraard, bedoel ik atoomwapens." De tienjarige Louis Anton Tromp uit Den Haag, ale sinds dinsdagavond werd vermist, is terecht. Gisteravond werd de politie telefonisch door circusdirec teur Toni Boltini ervan verwittigd, dat hij de jongen van een foto in de krant had herkend en dat de gezochte bij het eircus vertoefde. Tegenover het personeel van het cirous verklaarde, de jongen na zijn herken ning, dat hij niet naar huis wilde, maar bij het circus wenste te blijven. Ge vraagd naar wat hij de afgelopen dagen had gedaan, zei hij, dat hij in het cir cus had geholpen. De jeugdige circus liefhebber zal thuis ongetwijfeld nog wel een en ander te horen krijgen over zijn „onderduiken". Prinses Christina kan beter zien (Van onze Haagse redactie). Uit de omgeving van het konink lijk gezin wordt een bericht uit het Parjjse tijdschrift „France-di- manche" bevestigd, dat nrinses Christina (tot voor kort Marijke) aanmerkelijk beter kan zien dan vroeger het geval was. France Dimanche schrijft onder meer: „Er is een wonder gebeurd aan het Nederlandse hof. Marijke kan zien. Woordvoerders van het hof zeg gen het met andere woorden. De prinses is beter gaan zien doordat zij aan de Alexanderstichting in Zeist nu reeds sinds jaren wordt getraind in een beter gebruik van het oog waarmee de prinses kij ken kan. Die training heeft tot gevolg gehad, dat de prinses op het ogenblik zonder bril pocket- books kan lezen. Door haar ver beterd gezichtsvermogen is zij ook zekerder geworden in haar optre den. In haar onbekende omgeving loopt ze echter nog moeilijk, zo als anderen doen die blind of bij na blind zjjn. Maar in omgevin gen, waar ze vaker verkeert, is de handicap van de prinses niet meer te merken. Politieman moet 14 dagen rusten Met een pook en een tafelpoot heb ben op een rel beluste toeschou wers donderdagavond een 36-jari- ge Tilburgse hoofdagent van poli tie zodanig afgetuigd, dat de man, die over pijn in de rug klaagde, op Het is gisteravond omstreeks half tien bij het Spaanse consulaat in de Oranje Nassaulaan in Amster dam tot vrij ernstige ongeregeld heden gekomen toen een menigte van ongeveer 100 mensen bet con sulaat wilde betreden. Het ging om een protest tegen het doodvon nis van Julian Grimau. De gealarmeerde Amsterdamse politie moest met gummilatten en motorrijders de menigte verspreiden. Vanmiddag zal een protestoptocht in verband met het doodvonnis worden gehouden, waarvoor de Amsterdamse politie wél toestem ming heeft gegeven. Premier Kroesjtsjew van de Sowjet- Unie heeft het Spaanse staatshoofd Franco gisteren met klem verzocht het leven te sparen van de ter dood veroor deelde communist Grimau. Behalve Kroesjtsjew heeft ook de r.-k. burgemeester -van Florence, Giorgio la Pira, zich tot Franco gericht met het dringend verzoek het doodvonnis tegen de Spaanse communistenleider te ver nietigen. medisch advies ten minste veertien dagen het bed moet houden. Dit is gisteravond door de politie van Tilburg medegedeeld. De hoofdagent was met een agent op onderzoek uitgegaan, nadat vanuit een woning aan de Don Sartostraat een alarmkreet het politiebureau had be reikt. In de woning bleek een 21- jarige Tilburger, die in beschonken toe stand verkeerde, bezig de inboedel van zijn gehuwde zuster te ruïneren. Met mes Terwijl hij zijn zuster en zijn mede aanwezige moeder met een mes be dreigde, sloeg hij het meubilair aan stukken. Daar de man niet tot beda ren bleek te brengen en bovendien weigerde de woning te verlaten, was de politie gewaarschuwd. Deze slaag de met moeite erin de man buiten de deur te zetten. Toen echter de jongeman in de kraag werd gegrepen, kozen moeder en zus ter zijn zijde tegen de politiemannen. Een tafel werd hen achterna gesmeten en onderdelen van reeds gesneuvelde meubelstukken volgden. Op straat had zich intussen een menigte verzameld, die toen de politiemannen met de be- schonkene buiten kwamen, meteen par tij koos voor de woesteling. Met veel moeite wisten de agenten hem vast te houden en het publiek op enige afstand te houden. Enige omstanders gingen echter met naar buiten gesmeten huisraad en een kachelpook op de politiemannen los slaan en om zich te kunnen verdedigen moesten de politiemannen de jongeman toen wel laten glippen. Eerst nadat de ze het hazepad had gekozen bedaarde de opwinding van het publiek. De hoofdagent bleek de meeste klap- fien te hebben opgevangen. Gisteren s proces verbaal opgemaakt tegen de 21-jarige man, zijn zuster en moeder, alsmede tegen een aantal omstanders, die op de politiemannen hebben inge- Een beeld van het bezoek van prinses Beatrix aan Washington: de aankomst van de prinses aan het Witte Huis, waar zij de lunch gebruikte met president Kennedy en mevrouw Lyndon Johnson, echtgenote van de Amerikaanse vice-president, die bij afwezigheid van mevrouw Kennedy als gast vrouw fungeerde. BURGEMEESTER mr. F. G. A. Huber van Goes heeft een in dustrialisatie-nota samenge steld, waarin hij een zevental punten aanvoert, die bevorde ring van de industrialisatie in Goes betekenen. In de nota noemt hij uitbreiding van infrastruc tuurwerken door verbetering en vernieuwing van haven, kanaal en sluis, liet bouwen van een tunnel onder de spoorlijn en de daarmee verband houdende doorbraken, de aanleg van een oostelijke rondweg en de aanleg van een rioolpersleiding; uitbreiding van de droge en natte industrieterreinen, zono dig gepaard met grenswijziging; ontwerpen van nieuwe uit breidingsplannen en grondver werving op grote schaal; versnelde sanering van Goes- Noord; gevarieerde woningbouw in het kader ran driejaarlijkse contingenten van woningwet-, premie- en ongesubsidieerde bouw; verbetering van het sociaal- cultureel klimaat door aanleg van recreatiegebied, uitbreiding van sportaccommodatie, stich ting van een cultureel centrum en bevordering van liet biblio theekwezen; uitbreiding van technisch on derwijs en bevordering van on derling contact tussen onder wijs en bedrijfsleven. Burgemeester Huber geeft in de nota de stand van zaken weer rond de industrialisatie. Hij wijst er op, dal zich in 1962 geen nieuwe indus trieën in Goes hebben gevestigd. De informaties van een Belgische me taalonderneming, een machinefa briek en een Nederlandse conserven- industrie hebben niet tot enig re sultaat geleid. Nieuwe aanvragen van informatieve aard ten behoeve van ondernemingen, die niet bij na me werden genoemd, bereikten het gemeentebestuur en werden beant woord. „Aantrekkelijkheid voor ves tiging moet schuilen in een ruime arbeidsmarkt, een gevarieerd wo- ningbezit en ruime, goed geoutil leerde en gemakkelijk te bereiken industrieterreinen", stelt de burge meester. En hij vervolgt: „De krap pe woningtoewijzing en beperkte infrastructuurverbetering nopen het gemeentebestuur tot een voorzichtig industrialisatiebeleid, dat vooral ook rekening moet houden met uitbrei ding en verplaatsing van bestaande ondernemingen". Zo zal een groot deel van het natte havenindustrie terrein gereserveerd moeten blijven voor reeds gevestigde bedrijven, zo als de firma Haringman, de hout handel Van Riessen en de firma Faasse. Een tiental hectare blijft er dan nog over. De burgemeester betoogt verder, dat het nog vrije, bouwrijpe, droge industrieterrein niet veel groter is- De toegangsweg noemt hjj „droe vig". Dit lokt volgens dc burge meester met name de in Goes ge huisveste ondernemingen niet tot verplaatsing daarheen. De toevoer wegen naar het natte industrieter rein zijn evenmin „met lof te be zingen". Het aantal openbare los- wallen is te beperkt. Spoorlijn De westelijke rondweg en de spoor lijn hebben het afgelopen jaar vee! tijd gevergd in verband met sonde ringen van de bodem. Het tracé is nu definitief vastgesteld, aldus de nota. Bestek en begrotingen worden nu klaargemaakt vóór dit miljoenen project. De onteigeningscommissie is medio 1962 begonnen met taxatie van de houthandel Van Riessen. De taxaties zjjn thans afgesloten. Het verslag is nog deze maand te ver wachten. Met de iirma Holiestelle is in principe overeenstemming be reikt, terwijl met de N.V. Gasmij. Midden-Zeeland nog moet worden onderhandeld over afstand van een strook grond in verband met de spoorweg- en rondwegaanleg. De (Zie slot pag. 2 kol. 6)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1