Regen in de loge Amsterdamse Bears Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Moeder ML PONCHO Waar zijn onze schepen ZATERDAG 30 MAART 1963 PROVINCIALS ZEEUWSS COURANT 19 HET REGENT in de Schouw burg. Het regent op het bal kon, het regent in de loges. Dat heb je met zo'n verbou wing. Dak moet er even af, een enkel buitje en alles wordt nat. Naar hoor. Gelukkig maar, dat men tijdig de stoel tjes naar buiten heeft gedra gen, al wat de regen in de hoofdrol niet verdroeg, in vei ligheid heeft gebracht. Toen hoefde men niets meer te ont zien, kon men de zaak dras tisch gaan vertimmeren. N' 'a vijf weken raag het resul taat gezien worden. Op een enkel verbrokkeld muurtje na is er geen steen op de andere ge bleven, als wilde men in onbe houwen vervoering de onderste steen boven laten komen. De ge dachten gaan dan al gauw uit naar een onbekommerd groepje bouwvakkers, dat wat overmoe dig op het werk is aangevallen. Wat zij van de Middelburgse Schouwburg lieten is niet meer dan een glooiende puinvlakte, waarin men vergeefs zoekt naar aanknopingspunten, naar her kenning, naar de vertrouwde vorm van een ballustrade, een gaanderij. „Hier", wijst De Voogd, „hier was het toneel". Z'n handen tasten in het rond, hij moet er nog eens goed voor kijken. Het is al met al nog een ingrijpende verbouwing gewor den. De Voogd, L. de Voogd uit Nieuw en Sint-Joosland, is één van de vijftien mensen, die zo'n vijf weken faleden de verbouwing van de chouwburg letterlijk ter hand heb ben genomen. Hij was er bij, toen dié eerste dag het witte gebouw werd besprongen, toen men voorzichtig de sneeuw van het platte dak veegde, om het karwei niet nóg gevaarlijker te maken. „Tamelijk hoog en daar door gevaarlijk" licht hij toe, „en als je goed wilt slopen en een beetje je materiaal heel wilt houden moet je er wel een beetje verstand van hebben. Nu kan je de boel wel in diggelen slaan, maar dat is geen slopen. Het is juist de bedoeling, dat er ook nog een beetje van heel blijft." De toon van zijn woorden is gelaten, wat moe kijkt hij naar het puin, het balkon en de loges in de regen. De Voogd had z'n binding aan het gebouw, als ring- rijder maakte hij er de prijsuitreikin gen mee, sprankelende feesten waren dat, films zag hij in het gebouw, to neelvoorstellingen, want als bestuurs lid van een transportarbeidersbond had hij z'n connecties met de arbei derskunstkring. „Ja, en dan moet je er de hamer in zetten'' zegt hij mat, „want sinds september zit ik in de sloop. Alles stond er nog. Normaal. Zoals het was. Een mooi gebouw nog. En ik zal j'eens vertellen vanaf 1945 heb ik hier op het Molenwater de ring gestoken en dat heb ik tot, laat ik eens kijken, tot '60 heb ik dat 'ge daan. Nu raak ik te oud. De laatste twee jaar reed ik met een sjeesje mee, met m'n vrouw. Op zulke dagen kon het echt lollig wezen, bij zo'n prijsuitreiking kon het wel eens ge zellig worden. Enny Mols-de Leeuwe heb ik hier gezien, Willem van Iepen- daal. Dan is zo'n afbraak toch wel een beetje raar idee. Dan vind je 't jammer als zoiets tegen de grond gaat. 't Is wel eens bij me opgeko men: wat moet er nu van de zomer gebeuren met het ringrijden, in de Abdij zal 't nog niet gaan. Én dan denk je moet dat nou, wat zal zo'n nieuwe Schouwburg niet gaan kos ten. Maai- ja, er zijn zoveel dingen die je niet begrijpt. Trouwens, eerst deed het misschien een beetje pijn, ...z'n handen gaan tastend rond... als je dat zo noemen wilt. Dan vind je 't zonde. Maai1 als je op het laatst zag, hoe het gebouw er uit zag, was het geen zonde meer. Maar lolletjes hebben we er toch niet mee gemaakt. Anders kun je als werkmensen onder elkaar nog al eens lachen. Als er ie mand nog eens een stukje had gede clameerd of zo. Nou, dan had ik ge luisterd. Maar we deden het niet. Dat had misschien nog wel gegaan, als de baas hier nog geweest was, als er nog eens een glaasje bier of een borreltje te krijgen was geweest. Geloof maar, dat het dan anders was gegaan. Maar dan was het op den duur toch ook de verkeerde kant opgegaan. En als je een borrel zou drinken en je kreeg een ongeluk, dan was je nog niet ge zwaaid. 't Is beter zo geweest. Want 't was gevaarlijk werk." De sloop heeft zich in alle zakelijk heid voltrokken. In het puin is zelfs de plaats van het foyerbuffet verlo ren gegaan. Een spectaculaire ver bouwing, dat dient gezegd. „Castigat ridendo mores" stond er op het ge bouw. Lachende kastijdt men de ze den. Een mooie naam. 2365. Voor twee bewoners van de dorre planeet Mars was er in een sappig groen park op Aarde heel wat nieuws te zien en te beleven. Vooral het water oefende een grote aantrek kingskracht op hen uit. Toen chape ronne Sandra en haar twee „zorgen kinderen" dan ook over een der rus tieke parkbruggetjes liepen, werd er halt gehouden om het fascinerende wateroppervlak van boven te bestu deren. En ja, daar moeten natuurlijk ongelukken van komen, want opeens ontdekte Sinh de traag ondulerende vormen van een paar flinke vissen! „Wat zijn dat voor gekke dieren?!" riep hij uit. „Nou vissen", zei San dra. „ik weet niet goudvissen of kar pers of zoiets...." Opeens gilde zij verschrikt: ,Slnh! wat ga je doen?! Neen, ben je nu dol geworden? Dat mag niet!Maar het was al gebeurd. In een oogwenk had Sinh zijn cape afgeworpen en dook hij met een sierlijke boog over de brugleuning. Er klonk een gewei- LICHT VERDEELD De laatste dag van deze beursweek heeft een verder herstel gebracht voor de oude en nieuwe aandelen van de Exploitatie Maat schappij Schevenlngen. Bij de opening werd 835 en 825 betaald voor resp. de oude en nieuwe aandelen. De slotkoersen van don derdag waren resp. 785 en 765. Hiermede hebben de oude aandelen zich in twee dagen tyd 185 punten hersteld van het zware koersverlies van 265 punten op woensdag. Een evenredig koersherstel vond plaats voor de nieuwe aandelen. Beide stukken werden gistermiddag wederom in een ruime open hoek druk verhandeld. Vele orders werden uitgevoerd voor Westduitse en Zwitserse re kening. De middenkoers vrnag had gister middag voor een hoge opening in genoemde aandelen gezorgd. Winstnemingen waren oorzaak dat gedurende de verdere beurs- duur de koersen terugliepen tot 818 en voor resp. de oude en nieuwe aandelen. De geregistreerde omzet van donderdag be droeg nominaal f 476 500. De internationale waarden lagen licht ver deeld in de markt. Kon. Olies vielen, ten opzichte van de vorige slotprijs, 70 cent terug tot f 169,50. Hoogovens werden een Verklaring: gedaan en bieden: 5 gedaan en later b bieden: 1 laten: d ex dividend: c ex claim Staatslen. St. Mij. Ned. 138 132%* Schokbet, 315 317 Du Pont 241% 241% Ned. '59 4% 102 102 Niev. Goud. 114% 114% Scholten F. 665 670 Ge. Elecr. 73% 74% Ned. '60 4% 102 102 v. Ommeren 241 243 Stokvis 175% 177% Gen. Mot. 64ft 64ft Ned. '47 3% 9314 93ft Rott. LL 129% 130 Verga Bilk 357 Int. Nick. 64% 63% Ned. '51 «31/2 9714 97 Schv. Utile 133 133% Vergd Mach. 191% 191 Kennecott 73 72% Ned. '48 3</i 89% Vredest. 350 351 Nat. Can. 12% 12% Ned. '50 3% 89ft 89% Wilton 278 273% Rep. Steel 38% 37% Ned. '55 3'4 92ft 92ft Industrie enz. Zwanen b. 880 1 868 Shell Oil 38 rl 38% Ned. '37 3 93 92% 629 622 Interunie 194.50 194.50 Stud. Pack. 7 7ft Gr. boek '46 92% 92ft Alb. Hejjn Robeco 212 212 Tide Water 22% 22% Doll. '47 91 91% Am. droogd. 241 b 245 b Valeurop 706 706 U.S. Steel 48 47% Inv. cert. 3 98R 98H Berg. Jurg. 290 290 b Ned. '62-64 99H 99'/» Berk. Pat. 195 195 Ned. Ind. '37 99' 98% Blaauwh. 475 Banken 365 PREMIEL. 6 W.B. Len. '57 107ft 107% Bqenk. 905 900 A'd. Bank 360 Alkmaar 86% 86% Calvé 770 775 N.H. Mf. 360 359% A'dam '51 87% Centr. Sulk. 328 330 R'd. Bank 328 328 A'dam '56 I 87% 86% Aandelen Fokker 407 407 Tw. Bank 305 A'dam '56 n 90% 91 Amsi. rubb. 118% 118% v. Gelder 257% 258 A'dam '56 HI 90% 90% H.V.A. 14014 140% Gist sp. 338 341 OhI Breda '54 84% 84% A.K.U. 4371/2 433% v. d. Heem 280 282 99% Dordr '56 83 Deli M. 136.20* 136 Heineken 445 441% B. N. Gem. '58 (5) 104% 104% Eindh. '54 83% 84% Hoogov. 528 525 Internat. 238 239 Ensch '54 85 b Philips 152.60* 152.90 K.N. Papier 287% 300 D. Haag '52 I 92% Unilever 152,90 153.30* K Zout 739% 745 Amerik. aand. D. Haag '52 II 97% Kon. Olie 170-20* 169.30* Muller 330% 335 Am. Enka 60% 60ft R'dam '52 I 92% Ned. Dok 159 156 19% 19ft R'dam '52 II 94 94 1 Scb. inchtv. Ned. kab. 474 483 Am. Tel. 122 122% R'dam '57 88 88% H-A.L. 115% 116% Netam 268 268 Anaconda 45 44% Utrecht '52 97% 98% K-L.M. 54.90 54.80 Nt) ver dal 220 220 Beth. St. 31% 31% Z.-Holl. '57 88% 89% K.N.S.M. 143% 144 Rott. Dr. Dok 415 b 423 Cit. Serv. 63% 63% Z.-HolL '59 102% 102% <on. Paketv. 137 135% Schelde N.B. 229 222 Curt. Wr. 20% 20% dige plons en het water spatte hoog op! Sandra stond stijf van schrik en zelfs de laconieke Ath staarde stomverbaasd naar de plek waar zijn makker in schuim en borrels verdwenen was. Enkele seconden later verscheen het met mod der, kroos en andere waterplanten bedekte hoofd van Sinh boven water, die beteuterd naar zijn lege hand keek„Mis!" pruttelde hy teleur gesteld. door Bauer Immers - leven wij niet sedert jaar en dag in een maatschappij, waarvan een der fundamenten wordt gevormd door het respecteren van elkanders rust en vrede. Rust en vrede zou er iemand onder de levenden \vorden gevonden die dit kostbare goed niet voor zichzelf en voor zijn medemens begeert En hoeveel te meer nog willen wij deze begrippen in verband zien gebracht met het stolfe- lyk overschot van een die ons dierbaar Het is daarom dat wjj tot onze laatste ademtocht zullen streden voor de rust van hen die ons verlieten. En als wy daarvoor strijden, dan verwachten wij in de voorste gelederen hen te vinden die de handhaving van rust en veiligheid zich tot een levenstaak hebben gesteld. ONZE VERWACHTINGEN IN DEZE WERDEN BEDROGEN. Naar aanlei ding van onze eerste berichten over de verdwijning van oud-burgemeester Pat tersons stoffelijk overschot hebben dui zenden trouwe abonnees ons opgebeld- Zij waren verontwaardigd over de wijze waarop do nagedachtenis van 'n voor treffelijk burger door het slijk wordt ge haald en zij .waren beangst dat deze ge beurtenis een tijdperk van terreur zou inluiden een tijdperk waarin zelfs.de rust van hen, die ons verlieten, niet Ont zien zou worden. Bewust van onze ver antwoordelijke taak stelden wij ons daarom ten doel de zozeer door vrees bevangen publieke opinie gerust te stel len. Wij zochten contact met inspecteur Brennan van de recherche en zeiden hem recht op de man af: „Inspecteur, hondei ddertigduïzend inwoners van deze 1 zijn opgeschrikt door alarmerende chtcn. Zeg hun dat het politieappa raat op volle toeren draait en zij zullen U vertrouwen en het hoofd weer rustig kunnen neerleggen." Het antwoord van Inspecteur Tom Brennan luidde vrijwel woordelijk: „Ik beu de hele zaak bijna vergeten, maar het is heus niets bijzon ders. Als U zin hebt, schrijft U er dan maar vijf regeltjes over en als U geen zin hebt, doet U het dan maar niet. Weet U waar U eens naar toe moet gaan? Naar de Citybioscoop: daar kunt U de kandidaten voor de eretitel van schoon heidskoningin bewonderen. Zet U daar nu eens een flink stuk van op de eerste pagina en doet U er vooral wat goede toto's bij..." Hoewel wij er ons van bewust zijn dat deze woorden van een op een zo verant woordelijke post gestelde politieambte naar velen met afgrijzen zullen vervul len, zijn we na rijp beraad er toch toe overgegaan ze te publiceren. Het oor deel laten wU voorlopig aan de lezer. Wij kunnen ons voorstellen dat het in specteur Brennan deze éne keer aange namer ware geweest indien zijn naam op de voorpagina van onze krant had moe ten wijken voor de foto van een schoon heidskoningin. Doch wy biyken met in specteur Brennan te verschillen van me ning over wat bijzonder is en wat niet... ...en de regen ging van tik-tak-tik...", trommelde Shane op de zonbeschenen ruit. ,De smeerkees, de ellendeling, de..." Brennan stikte haast in zijn woorden. „Als ik die vette vuilspattende paas-os in m'n vingers kryg..." „Zal ik de pynbank in orde gaan ma ken", bood Shane aan. „Hoe wilt U het gedaan hebben: eerst volsteken met spelden of eerst een vuur tje onder zijn voetzolen?" „Hou op", smeekte Brennan, „hou nou es 'n keer op met je flauwe kul. Snap je dan niet, wat er nou gebeuren gaat? Binnen vijf minuten hangt O'Henry aan de telefoon. Het verwondert me alleen dat hij tot nu toe nog niet heeft gebeld." „Misschien ligt hy op apegapen?" op perde Shane, „zal ik maar es gaan kij ken? Overigens zou ik dat nou maar niet helemaal zo zwaar opnemen. Je laat die Allison gewoon een rectificatie opne- nen, dat hij" alles uit zyn duim heeft* ge logen. Die man heeft nou eenmaal een ui me fantasie, dat weet iedereen." .Maar ik héb 't allemaal gezegd", kreunde Brennan. „Wat vertel je me nou?" ..Ja, ik héb vrijwel dezelfde woorden ge bruikt, maar ik bedoelde er heel wat an ders mee. En dat heeft die smeerlap best begrepen. Ik heb hem alleen maar willen zeggen dat-ie de hele geschiedenis niet te veel moest opblazen. Dat is natuurlyk dom van me geweest, want ik had kun nen weten dat hij het toch zou doen. Daar is 't Allison voor." De telefoon ging over. Met een veelbetekenende blik op Shane pakte Brennan de hoorn van de haak. „Brennan", zei hij apgstig. „O'Henry", kraakte' het aan de andere kant van de iyn. „Jawel commissaris", zei Brennan. „Heb jij het ochtendblad gelezen, Bren nan?" O'Henry's stem klonk onheilspel lend rustig. „Natuurlyk commissaris", zei Brennan timide, „een lameiyk vervelende geschie denis. Dit is een verdraaiing „Een tameiyk vervelende geschiedenis", knetterde het venijnig in Brennans oor, „dat is misschien een beetje eufemistisch uitgedrukt, maar daar komt het toch op neer. En voor jou persoonlijk kon hei wel eens een verduiveld beroerdfe ge schiedenis worden, Brennan, een verdui veld beroerde historie. Je hoeft me heus niet te vertellen dat die meneer Allison je woorden verdraaid heeft. Ik ken me neer Allison ook wel. Maar je bent om te beginnen zo dom geweest om hem de kans lot verdraaien te geven. En verder ligt je enige mogelijkheid van verweer voor mij alleen nog maar in een oplos sing van die geschiedenis." Hij wachtte even. Toen zei hy langzaam: „In een zeer snelle oplossing, Brennan." De ver binding wera verbroken. „Boem", zei Brennan, „de hele boel in de soep. De stad op stelten, O'Henry des duivels, Patterson weg en die rooie san dalen zal ik ook wel nooit meer terug zien. Wat moet ik beginnen." „Begin maar met me 'n sigaret te pi senteren", hielp Shane, „en wat hebb die rooie sandalen er mee te maken „Dat gaat je geen fluit an. Hier heb je m'n laatste sigaret." Hy hield Shane het geopende doosje voor. Shane graaide er met zyn wysvinger de enig overgebleven sigaret uit. „Ik heb er nog maar één Jim", zei Bren nan nog eens nadrukkelijk. „Hindert niet, brave jongen", troostte Shane, „daar heb ik voorlopig wel ge noeg aan... Onder moeders paraplu...' Twee weken lang waren Brennan er. Shane byna dag en nacht met het geval Patterson bezig. Ze gingen stuk voor stuk de familieleden van de overleden burgemeester na. Ze onderzochten de an tecedenten van alle vrienden tot in liet: zesde voorgeslacht. Elk detail van Pat- tersons leven werd nauwkeurig bestu deerd. Ze zochten naar mogeiyke vyan- den en vonden ze toevallig iemand die op bepaalde ogenblikken op minder vriendschappeiy'ke voet met Patterson had gestuan, al was het ook twintig jaar geleden, dan was die iemand nog niet Jarig. (Wordt vervolgd) punt lager op 527 geadviseerd. AKU goed prijshoudend op 438%. Philips opende 30 cent hoger op f 153,00, waarna f 153,20 werd betaald. Unilevers ontmoetten goede belang stelling voor Londense rekening, hetgeen op een prijs van f 153.50 resulteerde in een koerswinst van 60 cent. De handel In alle hoofdfondsen was kalm, mede in verband met het naderende weekeinde. Donderdag lag te New York alleen Unilever gevraagd in de markt. De Westduitse beur zen waren vrijdagmiddag nauwelijks prijs houdend. Gedurende de verdere beursduur kwam er weinig verandering meer in de openings koersen van de internationale waarden. In de scheepvaartsector noteerde de aande len van de scheepvaart maatschappij Neder land gisteren ex 7% procent dividend. De stemming in de scheepvaartsector was Iets vriendelijker met weinig zaken. Van de lei dende cultures lagen HVA's aangeboden in de markt op het onveranderde divïdendvoor- siel van acht procent. De laatste tijd waren deze stukken uit de markt genomen op de verwachting dat het dividend op negen pro cent zou worden vastgesteld. In de staats- fondsenhoek was de stemming wederom vast. In de lokale afdelingen werden aandelen Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam 29 maart. Londen 10.05%—10.06%: New York 3.59ft—3.59ft; Montreal 3.33ft— 3.33ft: Parijs 73.31%-73.36%; Brus sel 7.21—7.21%; Frankfort 89.94% —89.99%: Stockholm 69.15—69.20; ZUrich 82.96—33.01: Milaan 57.84 —57.89%: Kopenhagen 52.05—52.10: Oslo 50.27'/»—50.32%; Wenen 13.91 —13.92: Lissabon 12.54','2—12.56. De Wereldhaven hoger geadviseerd. Hetzelf de geldt voor aandelen Kon. Papierfabriek. Ook de aandelen van de bouwondernemin gen werden hoger geadviseerd. Corp's Ga ren lag wederom hoger in de markt als na werking op het zeer gunstige dividendvoor- stel. Int, conc. Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen ZATERDAG 30 MAART- HILVERSUM I. 402 m. 746 kc-s. 12.15 Tussen mens en nevelvlek: popu lair wetenschappelijke lezing. 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Tussen start en finish: actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 VARA- varia- 13.20 Vers van de pers. 13.45 Voor de jeugd. 14.20 Radio Jazzclub. 14.45 Reportage van de Energie-confe rentie. 15-00 Matinee op de vrije zater dag: Radio-Philharmonisch orkest: Klassieke muziek. In de pauze (plm. 15.55—16.15) Boekenwijsheid. 17.15 Licht instrumentaal trio en zangsoliste. 17.30 Weekjournaal. 1800 Nieuws en commentaar. 18.20 Tango-rumba-orkest met zangsolisten. 18.50 Lichte gram. 19.00 Artistieke staalkaart. VPRO: 19.30 Christendom in ontmoeting met wereldgodsdiensten, lezing. 19.40 Resi dentieorkest: klass. muz. (gr.). 19.55 Deze week, praatje. VARA: 20.00 Nws. 20,05 Walsorkest. 20.35 Tel uit je winst, spel van spelletjes. 21.35 Socialistisch commentaar. 21-50 Lichte gram. 22.00 Als de klok dertien slaat, hoorspel. 22.30 Nieuws. 22.40 Zo maar een zater dag... in maart, cabaretprogr. 23.10 Ramblers Hit Parade. 23.40 Lichte gram. 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II. 298 111. 1007 kc-s- 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Licht ensemble en zangso listen. 12.55 Kath. nieuws. 13.00 Nws. 13.15 Piatennieuws. 13.20 Amateurs- programma. 13.45 Franse les. 14.05 Voor de jeugd. 15.00 Lichte gram. 16.00 Als de dag van gisteren, klankbeeld. 16.30 Lichte gram. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Jazzmuziek- 17.30 Boekbespr- 17.40 Lichte orkestmuz. en zang. 18.00 Kunst kroniek. 18.30 Lichte gram. 18.50 Voor de kleuters. 19.00 Nws. 19.10 Actualitei ten. 19.22 Sportperiscoop- 19.30 De Oelewappers, licht progr- 20.00 Radio kamerorkest en solist: Populaire klass. muziek. 20.50 Instr. ensemble en zang solist. 22.20 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Wij luiden de zon dag in. 23.00 Nieuwe klass. gram., met commentaar. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. VARA: 15.00 Rawhide Incident bij Dangerfield Dip, cowboy-film. 15.50 De boekenmolen, boekbespr. voor jong en oud. NTS: 16.05 Eurovisie: Reportage van de Grand National te Aintree. VARA: 16.30 Op reis met dr. L. van Egeraat- 17.00 Voor de kinderen. 19.30 Vrye nieuwsgaring. Als in de goede ouwe tijd, film (Jim Backus). 19.55 Re actie op reacties. NTS: 20.00 Journaal. VARA: 20.20 Een avond in Saint-Ger main des Pres. 21.10 Achter het nws. 21.35 Instuif, dansdemonstraties. 22.10 Wereldwys, quiz. NTS: 22.50-22-55 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 15.3016.30 Reportage van de Euro pese biljartkampioenschappen drieban den, 17.0018.00 Voor de jeugd. 19.00 Kennismaking met het moderne Gent- 19-30 Actualiteiten. 19.55 Sport in het kort- 20.00 Nws. 20.20 Margie, tv-feuil- Ieton. 20.45 Lentestemmen, een kléin- kunstprogramma. 21.15 't Is maar een woord, quizprogramma. 21.45 De vijfde bezoeker (The fifth caller), tv-speel- film. 22.35 Nieuws. 22.45—23.30 Repor tage van het Europees biljartkampioen schap driebanden te Brussel- FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 38.30 Berichten. 18.33 Mes trois fils, film. 19.00 Gram. progr. 19.30 La Vie qui Bat: flora en fauna van de wereld. 20..00 Journaal. 20-30 Tekenfilm. 20.35 Drelin-Drelin, wedstrijdprogr. 21-15 Chiens peraus sans collier, film. 22.45 Journaal. ZONDAG 31 MAART 1963. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc-s- VARA: 8.00 Nieuws. Aansl. postduïven- ber. en socialistisch strijdlied. 8.1S Voor het platteland. 8.30 Weer of geen weer. gevar programma. 9.45 Geestelyk le ven, toespraak- 10.00 Klavecimbel-reci tal: klass- muz. 10.30 Woorden van wer kelijkheid: gedichten van deze tijd. 10.45 Zondagochtend in VAR A-studio 5: gev. programma. AVRO: 12.00 Platenmati- nec (plm. 12.30 Mogelijke postduivenbe- richten en afgelastingen van wedstrij den). 13.00 Nieuws. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Meded. of gram- 13.20 Knipperlicht, progr. voor alle weggebruikers. 14.00 Boekbespr. 14.15 Concertgebouwork. en zangsolis ten: klass. muz. In de pauze: 14.40 15.05 Literair gesprek. 16.05 Zigeuner- Lin Ho, eigenaar van een Chinese vva rij in Ottawa, weigerde een man zijn terug te geven zonder bewijskaartje. man zei: „ik kom terug". Hij hield woord. Een paar minuten later stond hij voor Lin Ho, met een geweer. Hij maakte zich met 300 dollar uit de voeten. muziek. 16.30 Sportrevue. VARA: 17-00 Latijns-Amerikaanse muziek. 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Nieuws, sportuit slagen en sportjournaal. VPRO: 18-30 Korte doopsgez. kerkdienst. IKOR: 19.00 Kinderdienst. 19-30 De Open Deur. AVRO: 20.00 Nieuws- 20.05 No, no, Na nette, muzikale komedie. 21.00 Het kan niet al jd kaviaar zijn, hoorspel (7). 21.40 Instrumentaal trio en zangsoliste. 22.00 Pianorecital: klass. muz. 22-30 Nws. 22.40 Actualiteiten. 22-55 Meded. en sportuitslagen 2e klas voetbal. 23.00 Nieuwe gram. uit Frankrijk. 23-25 Klas sieke gTam- 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m- 1007 kc-s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Kamerork. en solist: klass. muz. 8.25 Inleiding hoog mis. 8.30 Hoogmis. NCRV9 30 Nws. en waterst. 9.45 Geestelyke liederen. IKOR: 10.00 Oud katholieke kerkdienst. 11.30 Vraag en antwoord. 11.45 De kerk in de spiegel van de pers- NCRV: 12.00 Gram. KRO: 12.15 Populaire gram. 12.25 Springplank: jonge arties ten. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Nws. en meded. -13.10 De Stem vork: Bel-Cantoprogr. 13-45 Een om streden huwelijk, gesprek. 14-00 Voor de kinderen. 14.55 Interland voetbal- wedstryd ZwitserlandNederland. 14-55 Amusementsork. en zangsolisten. CON VENT VAN KERKEN: 17.00 Christe lijk gereformeerde kerkdienst. NCRV: 18.30 Vocaal dubbelkwart. 19-00 Nieuws uit de kerken. 19-05 Samenzang: Gees telijke liederen. 19.30 Gesprekken over de Heidelberger, lezing. KRO: 19.45 Nieuws. 20.00 De onweerstaanbare nachtegaal, hoorspel met muziek. 20.35 Herhaling van enkele liedjes uit De onweerstaanbare nachtegaal. 20.50 Volksliedjes (gr.). 21-00 Viool en piano: klass. muz. 21.30 Wissewassen... licht progT. 21.50 We zingen de wereld rond: kinderkoren en licht instrumentaal en semble. 22.20 22.25 Boekbespre king. 22-30 Nws. 22-40 Avondgebed. 22.50 Volks muz. met commentaar. 23.20 Retourtjes: een veertiendaagse terug blik op ons progr. 23 5524.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 15.1518.30 Eurovisie: Biljarten: tournooi om het Europees kampioen schap driebanden te Brussel, afgewiss. (Advertentie) Baby-huidje **BABYDERM olieder zmf (Advertentie) GORDIJNSTOFFEN aan 2 kanten even mooi door reportage van de Ronde van Vlaanderen. 19-30 Weekjournaal. 20.00 Sport in beeld. KRO: 20.30 Kunst- maandorkest en solist: klass. muz. 21.05 De Flintstones, tekenfilm (deel 12)- 21.30. De strop, eenakter. 22-05 Klaag lied, religieus progr. NTS: 22.3022-35 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 11.0011.40 H. Mis. 14.15 Voor de land bouw. 14-45 Panorama: de week in beeld. 15.1516.00 Ronde van Vlaande ren, reportage. 16-5517.35 Reportage van de aankomst te Gentbrugge. 16.20 16.55 Reportage Europees biljartkam pioenschap driebanden. 17.35-18.30 Idem. In de pauze: ca. 16-00 Voor de kleuters. 18.55 De avonturen van Rusty, film voor de jeugd. 20.00 Journaal. 20-20- Mu- sik der Welt: muzikaal programma. 21.30 Sportactualiteiten. 22.00 Festival: selectie vau korte bekroonde films. 22.45 Journaal. MAANDAG 1 APRIL 1963 HILVERSUM I. 402 meter- 746 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.). (Om 7.35 van de voorpagina, praatje). 8 00 Nws. en socialistisch strijdlied- 8.18 Licht en semble met zangsolist. 8.48 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Moderne grammo foonmuziek. (9.359.40 Waterstanden). VPRO: 10.00 Zeggen of laten zeggen, overdenking. VARA: 10 20 Voor de vrouw. 11.20 Voordracht. 11.40 Zangre- cital: Moderne liederen. HILVERSUM H. 298 meter. 1007 kc/s. NCRV: 7.00 Nieuws en S.O.S.-berichten. 7.10 Dagopening. 7.25 Klassieke gram mofoonmuziek. 7-35 Sportuitslagen van zaterdag. 7-45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Gewijde muziek (opn.). 8.30 Lichte grammofoonmuziek. 8.45 Amerikaanse volksliedjes (gr.)- 9.00 Voor de zieken- 9.35 Grammotoonmuziek. 9.40 Voor de vrouw. 10-10 Oude muziek (gr.)- 10.20 Rondom het Woord: Theologische ether leergang. 11.05 Vocaal kwartet en or gel: Geestelyke liederen. 11.35 Licht en semble- HOOG EN LAAG WATER 31 maart nap nap - nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Viissingen 5.57 1.96 18.32 1.76 0.01 1.98 12.28 1.88 Terneuzen 6.25 2.12 19.00 i.93 0.31 2.11 12.58 2.01 Hansweert 7.04 2.21 19:37 2.02 1.06 2,26 13.29 2.17 Zierikzee 7,16 1.52 19.45 1.39 0.45 1.60 13.09 1.59 13.26 1.81 Wemeldinge 7.40 1.73 20.10 1.60 1.04 1.85 1 april Viissingen 7.03 1.71 19.43 1.49 0.59 1.86 13.32 1.64 Terneuzen 7.35 1.87 20.18 1.65 1.27 2.00 13.58 1.77 Hansweert S.08 1.99 20.42 1.77 1.59 2.16 14.27 1.94 Zierikzee 8.08 1.46 20.36 1.25 1.32 1.69 14.16 1.4S Wemeldinge 8.24 1.68 21.03 1.44 1.55 1.84 14.34 1.64

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11