PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PREMIER POMPIDOU TOONT „VOORZICHTIG OPTIMISME" Verlangen om eind te maken aan staking Premier Castro dreigt met tegenmaatregelen Boren naar waterputten in Schouwse duinen KRANTENSTAKING IN NEW YORK DUURT VOORT Verworpen Verschil Wisselslakingen Vierde sterfgeval door tyfus EX-PRESIDENT BAYAR WEER NAAR GEVANGENIS OVERGANGSMAATREGELEN VOOR DE AFRIKAANSE E.E.G.-PARTNERS Reorganisatieplan voor de Engelse staatsspoorwegen Baby stierf door uitputting en vervuiling Vliegtuig Waterleidingmaatschappij wil zich veilig stellen voor de toekomst Misverstanden en nuances Vandaag... MIJNWERKERSFEDERATIE „Zonder verwijt tot gesprek bereid" De staking, die reeds 111 dagen liet verschijnen der dagbladen in New York heeft belet, is nog niet geëindigd. Dit wordt ver oorzaakt door 302 leden van de vakbond der clichémakers, die geweigerd hebben de nieuwe voorstellen voor een arbeids overeenkomst goed fe keuren. De voorstellen waren woensdag reeds door hun vertegenwoordigers aan vaard, waarmede, naar men had aan genomen, de laatste hinderpaal voor een wederom verschijnen der New- yorkse dagbladen was weggenomen. Alle leden van de middag- en avondploe gen stonden woensdag gereed om het werk te hervatten, opdat de vier ochtendbladen van New York giste ren weer zouden kunnen verschijnen. Met alle andere werknemers dan de cli chémakers is overeenstemming be reikt. De burgemeester van New York, Robert Wagner, was zelfs als bemiddelaar opgetreden, om te po gen een einde aan de staking te ma ken. De nieuwe voorstellen waren op een door hem opgestelde formule ge baseerd- De clichémakers verwierpen echter met 191 tegen 111 stemmen het compro misvoorstel van burgemeester Wag ner. Dit voorzag erin dat zij dezelfde voordelen zouden genieten als de an dere stakers hebben bedongen. De krantedirecties hebben reeds ver klaard, dat zjj geen verdere conces sies meer kunnen doen. De 6 miljoen krantelezers van New York blyven dus nog van dagbladnieuws versto ken. Tijdens een lunch met parlementaire verslaggevers heeft premier Pompidou zich gistermiddag „voorzichtig optimistisch" uitgelaten over de mogelijkheid van een spoedige beëindiging van de staking der mijnwerkers. Aan alle kanten schijnt het verlangen te bestaan aan de staking een einde te maken, aldus de Franse premier, daar aan overigens toevoegend dat, zoals de zaken er nu voorstaan en zolang de arbeid niet is hervat, de regering niet kan onderhande len. Gistermiddag heeft een deputatie van mijnwerkersvrouwen, afkomstig uit Mer- lebacli, op de Elysée, de ambtswoning van president de Gaulle, een verzoek schrift afgegeven, waarin zij er bij de president op aandringen de eisen van de stakers in overweging te nemen. Eerder op de dag was van de zijde van de katholieke mijnwerkersfederatie ver klaard, dat alle vakbonden bereid zijn zonder verwijl de onderhandelingen te hervatten, doch dat het aan de regering ligt om te beslissen of dit kan gebeuren in de geest van klaarheid, openhartig heid en goede trouw die de huidige om standigheden vereisen. In regeringskringen wees men erop, dat het verschil tussen de onmiddel lijke eisen der mijnwerkers en het aanbod der regering nog slechts an derhalf procent of twee dagen loon bedraagt. Zouden de mijnwerkers hun eisen ingewilligd krijgen ten koste van een voortzetting der staking met meer dan twee dagen, dan zou hun dit geen voordeel meer opleveren. Aan de oproep van de vakbonden uit de gas- en elektriciteitsbedrijven om een week lang dagelijks wisselstakingen van „PRIX DE JOKE" TOEGEKEND De „prix de joke", die dit weekeinde voor het eerst zal worden uitgereikt, is dit jaar toegekend aan vier Nijmeegse studenten. Volgens de jury, die onder leiding staat van de Amsterdamse moppentapper Max Tailleur, hebben deze studenten de tot dusver best geslaagde „practical joke" uitgedacht, voorbereid en uitgevoerd. In de nacht van zondag op maandag zullen de winnaars hun prijs, een kopie van het „paaseiland"-beeld, dat vorig jaar aan het Zandvoortse strand „aanspoelde", om twaalf minuten over twaalf in hotel Bouwes in Zandvoort in ontvangst kunnen nemen. Er wacht hun een hartelijke ont vangst. Officieren van Turkse leger De vier Nijmeegse studenten zijn er in de zomer van 1961 in geslaagd tydens do vierdaagse tal van autoriteiten beet U nemen. Twee van hen, uitgedost als „officier van het Turkse leger" kwamen met twee secretarissen in een auto voorrijden, toen het vierdaagseleger voor de ogen van de autoriteiten voorbijtrok. Zij werden officieel ont vangen en voorgesteld aan de autoriteiten. Temidden van hen sloegen zij het passeren van het loperslegioen geïnteresseerd gade. De grap heeft veler lachspieren gewerkt. In het ziekenhuis van de Zwitserse plaats Brieg is de 33-jarige Aman- dus Zenzuenen, die in Zermatt in een hotel gewerkt heeft, overleden. Dit is de derde tyfuspatiënt die in Zwit- strland is overleden. In totaal zijn nu vier mensen aan de ziekte bezweken. In Engeland sticrl' woensdag een tekenaar bij de marine, die ook in Zermatt ge weest is. In het duingebied rondom het pompstation „De Blinlcert" te Haamstede worden op het ogen blik nieuwe bronnen aangeboord voor de waterleidingmaatschappij Schouwcn-DuivelandN.V. (Foto P.Z.C Ex-presldent Celal Bayar van Turkije wordt op het ogenbUk in het ziekenhuis vastgehouden en zal later weer naar de gevangenis worden gebracht, zo is gis teren in Ankara bekendgemaakt. Het besluit om Bayar weer naar de ge vangenis te sturen werd woensdag ge nomen op een kabinetsvergadering die zeven uur duurde. Na afloop wera een communiqué uitgegeven, waarin de 80- jarige ex-president verantwoordelijk wordt gesteld voor de betogingen - en vechtpartijen van woensdag. Zondag, na de aankomst van Bayar in Ankara, waren de betogingen al begon nen. De ex-president was uit de gevan genis ontslagen om gezondheidsrede nen. Bayar zou zelf verzocht hebben weer naar de gevangenis te mogen terugke ren. twee uur te houden, is gisteren in vrijwel het gehele land gevolg gegeven. Op za terdag en zondag zal evenwel niet wor den gestaakt. Het niet-joumalistieke personeel van het persbureau A.F.P. heeft gistermiddag voor vierentwintig uur het werk neer gelegd, ook in verband met looneisen. De Parljse journalisten legden voor een uur de pen neer, uit solidariteit met hun col lega's in de provincies, die een waar- scnuwingsstaking van een etmaal on dernamen, uit protest tegen de stand der onderhandelingen tussen hun fede raties en de werkgevers. EUROPEES PARLEMENT Het- Europese parlement heeft woensdag de E.E.G.-niinisterraad gevraagd begin volgende week een datuitf vast te stel len voor de reeds aanzienlijk vertraag de ondertekening van de nieuwe over eenkomst met geassocieerde Afrikaanse landen. Voorts zouden de ministers, als maandag of dinsdag dit vraagstuk be spreken, de nodige overgangsmaatrege len moeten treffen om te voorkomen, dat de Afrikaanse landen, voornamelijk voormalige Franse overzeese gebieden, schade van de vertraging ondervinden. Het Europese parlement wenst ten slot te spoedig over de tekst van het nieuwe ïrdrag geraadpleegd te worden. De Engelse regering heeft thans bij zonderheden bekendgemaakt van een plan tot verjonging van de Engelse staatsspoorwegen en het tot staan brengen van de enorme verliezen van deze spoorwegen, die na de nationali satie in 1947 bijna 900 miljoen pond sterling hebben belopen. Het plan stelt ingrijpende inkrimping voor van de spoorwegexploitatie door het afkappen van alles wat niet lo nend is. Als eerste resultaat wordt een netto-besparing van 18 miljoen pond sterling per jaar op personen- vorvoer-alleen verwacht. Volgens het plan zullen honderden lokale diensten voor personenvervoer vervallen en 8000 km traject aan het personenver voer onttrokken worden. De spooi-wegen geven op het ogenblik werk aan bijna 475.000 mensen. Als het moderniseringsprogramma ge heel zal zijn uitgevoerd zou dit aantal vermoedelijk tot 350.000 dalen. Dit betekent echter niet, dat er 125.000 mensen zonder meer werkloos zullen worden, doch wel dat de spoorwegen voortaan aan minder mensen werk gelegenheid zullen aanbieden. Dc leider van de vakvereniging van spoorwegpersoneel, Sidney Green, heeft er zich vooral over beklaagd, dat het spoorwegpersoneel niet vol doende tevoren was geraadpleegd. Een testpiloof en zijn assistent zijn om het leven gekomen toen zij woensdag met een tweemoto- rig toestel van het type Varsity een noodlanding moesten maken op het dak van een huis i« Glou cester (foto). Drie vrouwen die zich in net huis bevonden, kwa men temidden van een grote ra vage, met de schrik vrij. Het vliegtuig miste op zeer korte af stand een scholencomplex, waarin zich meer dan duizend kinderen bevonden. Aangenomen wordt dat het ongeluk is te wijten aan het weigeren van de ene van de twee motoren, waarop het vliegtuig bij wijze van proef vloog. Uit sectie, verricht door dr. J. Zelden- rust, is komen vast te staan, dat de acht maanden oude baby, die dinsdag in Tilburg onder verdachte omstandig heden dood in bed werd aangetroffen, is overleden ten gevolge van uitputting en vervuiling. De 19-jarige Tilburgse vrouw, die haar drie kinderen totaal had verwaarloosd en haar woning tot een varkensstal had femaakt, blijft ingesloten en wordt van- aag voor de officier van justitie in Breda voorgeleid. Tegen haar en haar 21-jarige echtgenoot is proces-verbaal opgemaakt. Het tweelingzusje van de overleden ba by wordt thans verpleegd in het St. Elizabethszïekenhuis. Alhoewel haar toestand zorgwekkend is, hopen de dok toren het kind in leven te kunnen hou den. Het derde kind, een jongetje van anderhalf jaar, heeft betrekkelijk wei nig geleden van de vervuilde situatie en verblijft nog in een plaatselijke in richting. Als beschieting van Russische schepen niet ophoudt De Cubaanse premier, Castro, heeft gisteren verklaard, dat Cuba overweegt lange-afstandsbommen- werpers en oorlogsschepen ter be scherming van de aanvoerwegen in te zetten en de koopvaardijsche pen te doen begeleiden, wanneer de aanvallen op schepen in Cu baanse havens voortduren. Castro stelde de Verenigde Staten ver antwoordelijk voor de aanval op het Russische vrachtschip „Bakoe" op dins dag. Deze aanval werd ter hoogte van het eiland Frances Day gepleegd door een gewapende boot. Volgens de verklaring van Castro werd de „Bakoe" met machinegeweervuur en een 20-mm kanon beschoten, waarna een mijn in het schip werd geworpen, die een drie-meter groot gat in de romp scheurde. De „Bakoe" bleef echter drij vende, in tegenstelling tot berichten uit Miami, dat het zou zijn gezonken. In zijn verklai-ing gaf Castro de Ver enigde Staten tevens de schuld van het neerstorten van een vliegtuig uit Chili, dat op weg was naar Bolivia. Hierbij kwamen twee Cubaanse diplomatieke koeriers om het leven. Castro zegt dat de Amerikaanse agenten sabotage hadden gepleegd om hierdoor in het bezit van de do cumenten van de koeriers te komen. De Cubaanse minister van de strijd krachten, Raoel Castro, heeft gezegd, dat er een onderzoek wordt ingesteld naar pogingen tot diefstal van wapens uit schepen uit Cuba, die gebruikt zou den worden voor revoluties in andere Latijns-Amerikaanse landen. In Washington is nog niet officieel ge reageerd op de Cubaanse verklaring. De Verenigde Staten hebben woensdagavond de aanvallen van de Cubaanse ballingen veroordeeld en gezegd strenge maatre- felen te zullen nemen om herhaling iervan te voorkomen. Bidault wordt in Duitsland niet meer toegelaten Georges Bidault, die thans in Portugal verblijft en aanzegging heeft gekregen dit land weer te verlaten, is verdere toe gang tot West-Duïtsland, waar hy van daan kwam, ontzegd. Aan de Duitse grenzen zal men ditmaal scherp opletten of Bidault daar opduikt. ACHT NIEUWE BRONNEN IN DE MAAK IN EEN STILLE DUINPAN bij het pompstation „De Blinkert" te Haamstede bonkt met de re gelmaat van een heen en weer draaiende lier een zware puls diep in de grond op de zandbo dem. Om de vijf minuten braakt de stalen cilinder een grijs zand- mengsel uit, wanneer de kabel tot hoog in de nok van de drie potige bok wordt opgetrokken. Na verloop van tyd kan de buis dan weer een aantal centimeters zakken: op weg naar een diepte van veertig tot vijftig meter, de plaats waar acht nieuwe bronnen van de N.V. Water leiding Maatschappij „Schouwen-Dui- veland? in de nabye toekomst hun water zullen leveren. Voor de vervan ging van de oude, niet meer geheel te vertrouwen waterputten in het wïngebied rondom het pompstation worden ze zoals dat heet „ge slagen". In totaal bezit de Schouwse water leidingmaatschappij in haar wïnge bied aan de Adriaan van der Weyde- weg by Westerschouwen zeventien bronnen. Drie ervan zijn volkomen nieuw en pas enkele jaren geleden gereedgekomen. Een groot deel van de overige stamt uit de beginperiode van de maatschappij, ongeveer 33 jaar geleden. Langzaam maar heel zeker vervuilen deze bronnen. Tot en met 1961 is door het leidingnet meer dan twintig miljoen kubieke meter water uit dit veertiental gedistri bueerd. Een oppervlakte van tien hectare rondom de machinehallen herbergde deze bronnen. Alles ge beurde volgens het zogenaamde va cuümsysteem. De putten waren on- 'derling en gezamenlijk met het pomp station verbonden. Vooral na de oor log hebben zij hun best gedaan. De jaarlijkse opgepompte hoeveelheden liepen steeds weer omhoog, zo kan men uit de jaarverslagen van de maatschappij lezen. By langdurig draaien in de zomer de piek in het verbruik was het duidelyk te merken, dat de capaciteit en de zui verheid van het opgepompte water maatregelen vergden. Daarom werd enkele jaren geleden besloten om acht nieuwe putten te slaan, die op de duur de bestaande bronnen geheel zullen moeten ver vangen en in eerste instantie een deel van het werk kunnen overnemen. De waterstand van de veertien oude putten is namelyk al zo laag gewor den, dat zij binnen afzienbare tijd als uitgeput moeten worden beschouwd. Grondmonsters Met deze vervanging voert de maat schappij ook het nieuwe systeem van de zogenaamde onderwaterpomp ver der door. Naar believen kan men de elektrische pomp in de nieuwe put ten laten zakken, zodat het probleem van een al te lage waterstand bij zonder handig wordt opgevangen. Tot. zestien meter onder de grond kan men de pompen onder de duinbodem van het domaniale bosgebied laten verdwijnen. Toen machinist C. F. van Burgh, ons gistermiddag over de rui terpaden naar de tweede put-in-aan- leg bracht, liet boormeester J. Buyk van de specialistische firma op dit gebied N. Hoogendoom uit Gies- sendam de kabel van de lier al tot (Zie slot pag. 2 kol. 3) X 7orige week heeft professor Wemels- V felder in Economisch-Statistische Berichten een „analyse van een misver stand" gegeven. Het ging om zijn be faamde en veel gekritiseerde rede, eind februari gehouden voor een werkge versorganisatie, in welk betoog de vak beweging onder meer werd beschuldigd van machtsmisbruik. De gevolgen wa ren verbazingwekkend: de professor werd om zijn eigen woorden aan te halen bedolven onder een publici- teitslawine en het was hem, waar het ;ing om „een lawine van de gehele Ne- erlandse pers", bijna onmogelijk „zich uit te graven", temeer ornaat hij het instrumentarium daartoe miste. Het ;aat er ons overigens Vandaag niet om .iet aanvankelijke betoog van professor Wemelsfelder opnieuw aan de orde te stellen, maar om nog eens in het alge meen op de relatie met de publiciteit te kunnen wijzen. Professor Wemelsfelder meent nu, dat zijn betoog zoveel opschudding heeft verwekt, doordat een groot deel van de pers geen aandacht had geschonken aan een essentieel vervolg op zijn refe raat. Bovendien vermoedt hij, dat een verschil in denkwereld mede de oorzaak kan zijn. Immers, de econoom denkt sterk in de abstracties van vooronder stellingen maar gaat er tevens van uit, dat eenzelfde schematiek ook by ande ren aanwezig is. De journalist echter zo concludeert hij kan geen bo terham verdienen met vooronderstellin gen en abstracties en is gespitst op pit tige volzinnen, waardoor hy eenzelfde thema heel anders benadert. Het klinkt aannemelijk, maar de professor zal toch moeten toegeven dat het nogal naïef is te veronderstellen dat iedereen denkt als hy. Van deze opvatting ging hij name lijk uit, helaas ten onrechte zoals hij moest ervaren. Want als een deskundi ge op welk terrein ook met een gespe cialiseerd betoog verschijnt in een kring van leken inclusief de pers dan zal hij er zich rekenschap van moeten afleggen, dat de communicatie met zijn hoorders en via de journalisten met de krantelezers) speciale eisen stelt. En wanneer in dit speciale geval nu pro fessor Wemelsfelder terloops in een noot nog meedeelt, dat „waarschijnlijk een summier uittreksel", waarop de pers zich heeft gebaseerd en dat voor meer dere uitleg vatbaar was, óók een rol heeft gespeeld, dan blijkt zonneklaar dat de hoogleraar die' elke verant woordelijkheid voor het uittreksel af wijst onzorgvuldig te werk is ge gaan in een officieel contact met niet- vakgenoten en met de pers. Wanneer in dergelijke gevallen „mis verstanden" of „lawines" ont staan, bestaat nogal eens de neiging de schuld op de krant te schuiven. In zaak heeft professor Wemelsfel- le moeite genomen „het misver stand" zoals hij het noemt, nader te onderzoeken. Dat siert hem. Het kan ook anders. Een frappant voorbeeld daarvan heeft zich onlangs afgespeeld rond minister Luns en de Franse am- deur in Nederland. Men weet, dat diplomaat zich in een studenten vergadering nogal kritisch had uitgela ten over de politiek van de Nederland- - regering. Toen daarover in Den Haag nodige noten werden gekraakt spoedde ae ambassadeur zich op eigen initiatief naar minister Luns om deze bewindsman te verzekeren, dat hij het allemaal anders had gezegd dan in de kranten stond. Dus: de ambassadeur 'ging vrijuit, de kranten waren fout, de eenvoudigste en voor betrokkenen de meest voor de hand liggende oplossing. In dit geval echter bleek de oplossing al te simpel. De kranten hadden na melijk een uittreksel gepubliceerd, welk stuk de ambassadeur zelf aan het A.N.P. had verstrekt. Als er dus wat fout was, kon dat alleen en uitsluitend in de vertaling zitten! Welnu, het A.N.P. haastte zich te -verzekeren, dat zij heus wel voor een goede vertaling had gezorgd. Toen daarop deze zaak onlangs door de communist Bakker in de Tweede Kamer aan de orde werd festeld, wilde de heer Roemers van de P.v.d.A. nadrukkelijk van minister Luns weten of de mededeling van het A.N.P. dat de vertaling op de juiste wijze is geschied, wel of niet in overeenstem ming met de feiten was. Daar zat minister Luns. De gewoon lijk toegepaste formule, aanvanke lijk ook hier door de Franse ambassa deur met bravoure toegepast, dat de pers in dit geval een persbureau fout was, kon moeilijk worden her haald: het was immers heel eenvoudig vertaling en oorspronkelijke tekst te vergelijken, waarbij iedereen ook de kamer tot de conclusie moest komen, dat (ondanks verzekeringen dat de am bassadeur het niet zó had gezegd en dat de kranten fout waren) de Franse diplomaat buiten zijn boekje was ge gaan. En dat terwijl de minister hem met een schouderklopje naar huis had gestuurd: het was allemaal zo erg niet. Hoe zou minister Luns zich hieruit red den? Men moet erkennen: hij deed het meesterlijk, daarbij een formule ring kiezend die vermoedelijk alleen in het hoofd van een beroepsdiplomaat kan opkomen. Hij verklaarde letterlijk: ..Het lijkt mij, dat de vertaling door het A.N.P. grammaticaal wel juist is, maar dat, zoals het zo dikwijls, speciaal met een bijzonder genuanceerde taal als de Franse taal, mogelijk is, de speciale nuances, die de ambassadeur heeft wil len leggen, niet voldoende tot hun_recht zijn gekomen." Als men dit goed leest, komt het er op neer, dat "ons eigen lieve' Nederlands de oorzaak van het hele misverstand is, omdat het zo veel onbeholpener zou z-ijn dan het rijk- genuanceerde Frans... De duidelijke les, ook in dit gevat, is, dat men bij optre den naar buiten - of men nu "am bassadeur of hoogleraar of iets anders is er voortdurend aan moet denken dat het gesprokene als het ware via kranten en andere media een eigen le ven gaat leiden en velen onder ogen komt. Vergeet men dat, dan ontstaan om met professor Wemelsfelder te spreken misverstanden en lawi nes, dan wordt dè krant of zelfs de Nederlandse taal naar het zondaars- is het 150 jaar geleden, dat de Duitse wijsgeer en wis- en sterrekundige Joannes F. Hennert té Utrecht overleed. Vrijdag 29 maart 1963 Brit Pagina 2 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 206e jaargang - no. 75

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1