Fonstruita Middelburgse wijken Griffioen II en Zuid I in 10 jaar volgebouwd Bouw Oosterscheldebrug zomer '63 in volle gang „Pontconducteur" Zijpe doet kaartjeshoek dicht Schade aan mosselen door vorst valt mee WETHOUDER W.P.J. BAARS MEENT UITBREIDING: 2400 WONINGEN, 10.000 MENSEN Villa': Zeeuwse ALMANAK Middelburgse vogels verslonden 25.224 kg voer GROTE SCHOOMAAK HEERST IN DE STRATEN VAN ZIERIKZEE „Niemand van ons PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 13 MAART 1963 OVER DREE JAAR zullen in het Middelburgse uitbreidingsplan Zuid I (totaal 1500 woningen) rond 600 woningen gebouwd zijn; het gehele plan kan in rond 7 jaar volgebouwd zijn, hetgeen een be volkingsaanwas betekent van rond 6000 mensen. Enkele jaren later kunnen er 900 nieuwe woningen in de Griffioenuitbreiding II staan, plaats biedend voor rond 3500 in woners, zodat met andere uitbrei dingen (o.a. Breeweg en Nassau- laan) binnen een tijdsbestek van tien jaar gerekend mag worden op een bevolkingsgroei van ruwweg geschat 10.000 mensen. Deze toe komstvisie van de Zeeuwse hoofd stad verkondigde wethouder W. P. J. Baars gisteravond aan de leden van de chr. middenstandsvereni ging van Middelburg (waarvan de heer Baars tevens voorzitter is), die in de „Huifkar" him jaarverga dering hielden. De heer Baars veronderstelde, dat de Middelburgers zelf hierin wellicht nog niet zo direct geloven. Hij ver zekerde echter, dat er buiten de hoofdstad en ook buiten Zeeland meer geloof in de Middelburgse zaak bestaat dan bij de hoofdstedelingen zelf. „Buiten de provincie staat men te dringen om in Middelburg te bou wen", betoogde wethouder Baars. „Er is grote belangstelling voor plan Zuid I, en voor de bugalowbouw in de Griffioen II bestaat een enorme interesse", voegde hij er aan toe. Breeweg), lang-s de Seisweg komen 2 wonlngen-onder-één-kap, langs de L. Stommesweg is bungalowbouw ge dacht. De stedebouwkundige heeft in die om geving ook gedacht aan villa's voor staffunctionarissen van in het Zuid-SIoe te vestigen bedrijven, waarvoor een riante gelegenheid met onder andere vijvers geboden wordt. Ten zuiden van de hoofdader in Zuid I (van de Schroeweg naar de Oude Vlis- singseweg) zyn woningwetwoningen ge pland, voorts vrije sectorwoningen en twee trossen bungalows. Wethouder Baars betoogde, dat voor de realisering van dit plan een super visor is aangetrokken, een architect van naam, die moet toezien, dat de architec tuur van deze stadswijk aan hoog te stellen eisen zal voldoen. In deze stadswijk zijn ook voorzieningen voor bejaarden geprojecteerd, onder meer zogenaamde Patio-bouw (met bin- nenpleintjes), alsmede 3 torenflats tot maximum 10 hoog en vestigingsmoge lijkheid voor winkels en openbare ge bouwen. Verbindingen Het probleem van de verbindingen tussen deze nieuwe wijk Zuid en de binnenstad wordt thans besproken in een ambtelijke studiecommissie, waarin rijks- en provinciale water staat en de gemeente te zamen zit ting hebben. Daardoor is volgens de heer Baars de hoop gewettigd, dat er een eensluidend advies voor de nood zakelijke betere verbindingen uit de bus komt. „Eigenlijk is het een ei van Columbus", aldus de wethouder, „een goede, niet dure oplossing". In zijn openingswoord had de11 heer Baars als CMV-voorzitter gewe zen op de goede verstandhouding tussen de drie Middelburgse middenstandsorga nisaties, .waardoor een belangrijke sti mulans verkregen wordt bij het onder nemen van belangrijke activiteiten. De CMV-voorzitter dacht daarbij onder an dere aan de besprekingen rond de win kelsluiting, waarover de raad in april een nieuw ontwerp voorgelegd zal wor den, en de besprekingen rond het sane ringsplan Dam. De bemiddelende rol van de M.M.C. noemde de heer Baars uniek in Nederland. Opruimingen Minder waardering had de heer Baars voor de wijze, waarop de middenstan ders zich in de opruimingen weren, waarbij men met etalage-inrichting en aanbiedingen (met grote prijskaarten zonder de aanduiding opruiming) de consument ongunstig wil beïnvloeden. De heer Baars meende, dat de zakenlie-1 den meer zelfbeheersing moeten tonen j en de eerlijke (concurrentie) verhoudin gen in het oog moeten houden. Tot slotj gaf hij de vergadering nog een vraag I mee: „Wat moeten we doen met artlke-i len, die voor reparatie worden aange boden en die verkocht zijn door bedrij ven, die ze als „branche-vreemd" tegen zeer lage prijzen aangeboden hebben?" De aftredende bestuursleden G. Keim en als nieuw bestuurslid de heer i man jr. gekozen werd. Eerste spade In een uiteenzetting over de beide uit breidingsplannen zei de heer Baars on der meer, dat volgende maand de eerste spade de grond ingaat voor het bouw rijp maken van een deel van de Grif fioen-uitbreiding, dat in dezelfde maand de raad besluiten moet nemen voor het bouwrijp maken van een deel van plan Zuid en dat omstreeks september-okto- ber a.s. de nieuwbouw in deze Middel burgse stadswijken moet beginnen. Voor rekening van de Landbank N.V. wordt in de Griffioen n een begin ge maakt met de bouw van 100 vrije sec torwoningen, er is een plan klaar voor een torenflat (6 hoog) met winkels (hoewel er weinig kans is dat dit jaar nog de rijksgoedkeuring zal verleend worden), terwijl in plan Zuid I even eens rond september de eerste van de 300 woningen verrijzen, die volgens het arbeidsbesparend Pronto-systeem in 3 jaar gebouwd worden, alsmede de eer ste van de 50 verkoop- en 150 huursec torhuizen van de Landbank. Alle woningen in de Griffioen-uitbrei ding zullen m de vrije sector ge bouwd worden. Deze wijk wordt door sneden door twee hoofdaders (de- eerste door de Berkenlaan-van-for- ser-karakter, die wordt doorgetrok ken naar de Laurens Stommesweg, de eerste zijweg van de Seisweg naar de Breeweg: de andere van de Seis- dwarsweg langs de chr. h.b.s naar de Dragline reed via zolderbak in haven te Vlissingen Een dragline van een Amsterdams be drijf is dinsdagmorgen via een zolder- bak in de Vlissingse binnenhaven ge reden. De dragline was verkocht door een Vlissingse metaalhandel en zou op de zolderbak worden vervoerd. De graafmachine reed aan dc andere zijde van de bak er weer af. De drijvende bok „Grutto II" van het N.V. bergings- en transportbedrijf V. d. Akker zal trachten donderdagmor gen de dragline te lichten. Daarvoor is de „Grutto" dinsdag uit Rotterdam ver trokken. De andere bokken van v. d. Akker zijn momenteel in bedrijf in het Nauw van Bath voor het lichten van het uitgebrande schip „Alca". De dragline weegt omstreeks 45 ton. (Advertentie) Wie? „Wie kan voor een hengelsport- zaak in Scheveningen zagers leve ren?". vraagt een advertentie in ons blad van gisteren zonder blik ken of blozen. Zoiets geeft te denken. Want wat wil die hengelsportzagk nu precies7 Vast en zeker zelf te bang om de kastanjes uit het ge vaarlijke Zeeuwse vuurtje te ha len en dan maar net doen alsof de neus bloedt. Zo van: vooruit man, ga toch zagers spitten. Wat let je? Laat je toch niet intimide ren door mensen die zeggen dat het verboden of gevaarlijk is. Dat is geklets in de ruimte. Spit voor ons maar rustig een zagertje, de oesterpercelen liggen er voor klaar.. En laat je zeker niet van de wijs brengen door de rijkspo litie. Die zoekt altijd spijkers op laag water. En trek je er ook maar niks van aan dat er zo vaak zagerspitters voor een poosje het gevang in moeten. Nee, zulke advertenties moesten verboden worden, daar komt al leen maar narigheid van. Laten die Scheveningse hengelsportza- f&nlieden zelf maar komen spit ten als ze daar aan die ene grote pier nóg niet genoeg hebben (Slot van pag. 1) loswal, teneinde onmiddellijk de bo schikking te hebben over de hier aangevoerde voorraden zand en grind. Bekisting Speciaal geconstrueerde vrachtauto's vervoeren de beton naar de stort plaatsen in het centrum van het werkterrein. In stalen bekisting, die van enige afstand veel overeenstem ming vertoont met een olieopslag tank, worden de voor de brugbouw benodigde palen gemaakt. De palen, die variëren van 30 tot 50 meter, zullen uit verschillende stukken be staan. Deze zijn elk zes meter lang en hebben een gewicht van circa 60 ton. De paalelementen worden ge maakt in de 6 meter hoge stalen bekisting. Alvorens zij uit hun stalen omhulsel worden verwijderd, worden de paalelementen „gestoomd", met als gevolg, dat zij in een korte span ne tijds drogen. Aldus klaargemaakt worden de paalelementen op het naastgelegen opslagterrein opgesla gen. Naar gelang de lengte van de palen, waarvan er drie nodig zijn voor één pijler, worden de ele menten aan elkaar verhonden en nog eens extra verstevigd met stalen voorspan kabels. Pas dan kunnen de twee 300 ton zware portaalkranen in werking komen om de zware palen via een tra verse op speciale schepen te de poneren, die hun kostbare last naar de brug-in-aanbouw zullen voeren. ter staande constructie gevaren. Ten slotte volgen de in gewicht van 176 tot 260 ton variërende brugstukken, die met behulp van een 200 meter lange verplaatsbare brug tussen de pijlers worden aangebracht. Al deze elementen en brugstukken worden door middel van voorspan kabels buigingsvast aan elkaar ver bonden. NIEUWE AMBACHTSHEER 'S-HEER-ABTSKERKE 's-Heer-Abtskerké heeft sinds het begin van deze maand een nieuwe ambachts heer. Het is de heer F. T. Roeters van Lennep te Wassenaar. De vorige, am bachtsheer van 's-Heer-Abtskerke Noord-Beveland Beton en staal Onvoorstelbare hoeveelheden be ton en staal zijn nodig voor de bouw van de Oosterscheldebrug. Ruw geschat zal de betoncentrale 120.000 kubieke meter beton moe ten leveren gedurende de komen de jaren, terwijl men voorts 2700 ton staaldraad in de brug zal ver werken. Dat is ongeveer 3000 km staaldraad, bijna de afstand Am sterdam-Cairo Voorts moet ook een respectabele af stand aan palen worden gemaakt. De brug komt namelijk te rusten op 54 pijlers, elk bestaande uit drie palen. Aan elkaar gekoppeld overbruggen deze palen gemakkelijk de Ooster- schelde: 5900 metei. De bouwers van de Oosterscheldebrug kijken bepaald niet op een paar ton nen. De palen, waarop de brugcon- struetie komt te rusten variëren in gewicht van 275 tot 544 ton, de cais sons, die als een kap over drie bij elkaar behorende palen worden ge legd, zijn 400 ton zwaar, terwijl de op de caissons te plaatsen pijlerpotën om en nabij de 450 ton wegen. Ten slotte volgen dan de zogenaamde ha merstukken, die een gewicht hebben van bijna 600 ton. Van al deze stuk ken heeft men er tientallen nodig. De bouw van de Oosterscheldebrug wordt begonnen aan de kant van Noord-Beveland. Als de vorst uit de grond is, zal hier binnenkort een aan vang worden gemaakt met het ma ken van het landhoofd. Volgend jaar komt Schouwen-Duiveland aan de beurt. De doorvaarhoogte van de brug bedraagt 15 meter bij N.A.P. (gemiddelde zeespiegel). De brug gaat op een hoogte van 10 meter N.A.P. over de dijk en reikt dan nog ongeveer 30 meter het land in. Daar geeft zij aansluiting op het land hoofd. Inmiddels is men op het werkterrein begonnen met het treffen van voor zieningen voor de arbeiders, die de gehele week blijven. Er zijn al vier schaftlokalen gebouwd, terwijl de „manschappenverblijven" binnenkort zullen worden opgetrokken. Wat be treft de personeelsvoorziening ver wacht men geen moeilijkheden. Het aantal van honderd man zal spoedig zijn uitgegroeid tot een legertje wer kers van circa 501) man. Daaronder zijn o.a. 55 timmerlieden en 52 beton- vlechters, aan wie naast tientallert andere specialisten een belangrijk stuk werk zal worden toevertrouwd. De bouw van de Oosterscheldebrug belooft dan ook een gigantisch kar wei te worden, dat een trekpleister zal zijn voor het toerisme op Noord- Evenals in de strenge winter van 1956 heeft de gemeentepolitie te Mid delburg dit jaar gezorgd voor de voe dering van de talrijke vogels, die zich bevonden op het Kanaal door Walcheren en in de weilanden langs de Veerseweg binnen deze gemeen te. Grote troepen meerkoeten, een den, meeuwen en andere watervo gels hielden zich voortdurend op bij de voederplaatsen, die de politie met toestemming van de betrokken land eigenaren had aangelegd. Van alle kanten kreeg de politie hier bij hulp; de hele gemeente trok zich het lot van de dieren aan. Om maar enkele te noemen: grote fabrieken stelden geld en voer beschikbaar, leerlingen van de bakkerijklas aan de technische school bakten geduren de januari en februari extra brood en verkochten dit tegen grondstofprij- zen. Ook de Middelburgse padvinderij verleende alle medewerking, door ge durende vijf weken achtereen, elke zaterdagmiddag brood in te zamelen bij inwoners van Middelburg. Totaal „bedelden" zij op deze manier 1000 kilogram brood bijeen. Ook bij het vervoer kreeg de politie vrijwillige hulp van landbouwers en landbouw- knechten: De cijfers over het uitgestrooide voedsel tonen wel aan hoeveel werk men gehad moet hebben met inza melen, vervoeren en verspreiden. Het totaal bedroeg 25.224 kilogram, waarvan 6666 kilogram brood. Om gerekend betekent dit dat ruim 8300 broden door de vogels werden ver slonden. Ook groenvoer, appelen (6500 kilo), stro, tarwe en vlees- afval dienden als vogelmaaltyd. Al met al hebben deze enorme hoe veelheden voedsel ertoe bijgedragen dat het sterftecijfer van vogels in de omgeving van Middelburg deze win ter niet veel hoger lag dan in „nor male winters". Van de naar schat ting 3000 watervogels die werden ver zorgd, is er nauwelijks drie procent de winter niet doorgekomen. Als men weet dat de sterfte doorgaans twee procent is, dan kan men zeggen dat de gemeente Middelburg, politie en inwoners, een enorme prestatie hebben geleverd. de heer M. Trimpe Burger uit Kloetin- ge. De heer Roeters van Lennep werd in 1919 geboren. Jan Bossers gaat met pensioen ,,'t Leek een lange tocht, maar het was zo gebeurd" IN AL DIE 37 jaar bij „de tram" heeft conducteur Jan Bossers uit Siut-Philipsland veel zwarte en ook veel wite sneeuw gezien. Wanneer hij beide op de ouae enkele spoor baan tussen Anna-Jacobapolder en Steenbergen vond, dan waren het de kwaaïste dagen. Vandaag over een maand, zaterdag voor Pasen, wordt hij 65 jaar. Dan gaat de conducteur, die sinds 1952 op de R.T.M.-pont van Zijpe naar A.J.-polder op en neer vaart, met pensioen. „Als je er tegenaan kijkt lijkt het een lange tocht: bijna veertig jaar. Maar eigenlijk was het zo gebeurd". Voor de Fliplandse conducteur eerst 26 jaar op de tram en daarna op de pont was de loopbaan een lange rij van duizend-en-een kleine stukjes. Ritten in de soms schomme lende tram en overtochten op de tochtige pont in het soms spook achtige Zijpe. Jan Bossers doet nu voorgoed de stalen kaartjesklapper dicht en hy bergt de geldtas in de kast. Hoeveel enkele reisjes en retourtjes hij heeft verkocht sinds hij in 1930 op de pas- sagierslijn naar Steenbergen kwam? Hij telt ze liever maar niet. Belang rijker is dat het publiek in Jan Bos sers altijd een behulpzaam man vond en de R.T.M.-direetie een betrouw baar en hard werkend personeelslid. In zijn woning aan de Hengelose straat heeft hij ons gistermiddag zijn conducteursbaan met fragmenten, stukjes en beetjes uit een overvloed van gebeurtenissen, verteld. Jan Bos sers begon in .het dorp als schoen maker in de zaak van zijn vader. Maar er zat in de twintiger jaren voor hem weinig toekomst in dit vak. Ook niet toen hij besloot met zijn broer „de boer op te gaan". Daarom trad hij op 5 januari in dienst bij de Rotterdamsche Tramweg Maat schappij. Daar is hij in de loop van tientallen jaren opgeklommen van hulpconducteur tot conducteur eer ste klas. Bossers vatte zijn taak plichtsgetrouw op en heeft bergen werk verzet. „Tukjein de wagon..." In 1926 stapte hy op de goederen tram van Zijpe naar Burgh en toen heeft hy vier jaar in Brouwershaven gewoond. Aan deze periode kwam op 30 maart 1930 een eind, toen hij als LICHTPUNT VOOR YERSEKE Omvang oesterschade in mei pas bekend Hoewel de strenge winter cata strofaal is geweest voor de oester- cultuur, is er tocli nog een licht puntje voor Yerseke: de mosselen zijn de winter over het algemeen goed doorgekomen. Weliswaar zijn op de ver waterplaatsen bij Yerse ke, die bij laag water bloot komen, vrij veel mosselen gestorven, maar op de dieper gelegen percelen, zo wel op de Waddenzee als in de Zeeuwse wateren, is het sterfte percentage vrij laag. Gigantische bok Zeer uegrypelijk dus, dat geen enkele bok in Nederland in staat is te assis teren by de brugbouw. Maar ook daar hebben de brugbouwers wat op gevonden. Op de scheepswerf boele te Bolnes is momenteel een gigantische paalindryfinrichting een drijvende bok dus in aan bouw, die de Middelburgse Lange Jan in hoogte naar de kroon steekt. Met zijn 500 ton hefvermogen stelt dit drijvende gevaarte alle an dere bestaande bokKen in Nederland ver in de schaduw. De drijvende bok is een belangrijk stuk werk toegemeten bij de bouw van de Üosterscneldebrug. Hij zal de 30 tot 50 meter lange palen op hun plaats moeten brengen. Wanneer de bok op deze wijze drie palen bij elk aar heeft geplaatst, krijgt hij als taak de caissons omgekeerde be tonnen dozen op de palen te zet ten en vervolgens de pijlerpoten aan te brengen. Voor de hamerstukken die op hun beurt op de pijlerpoten komen te lig gen, behoeft de drijvende bok geen assistentie te verlenen. De hamer- stukken worden bij hoog water een voudig over de dan reeds in het wa- Reünie oud-leerlingen Zaterdag a.s. houdt de Bond van Oud leerlingen van de Sint-Willibrordus- school te Hulst de Jaarlijkse réunie in de benedenzalen van het Sint-Joseph Pa tronaat. Ook dit jaar zullen er weer prijskampen worden gehouden in pieren, pieken en kaarten. Dc eerste Zeeuwse mosselvissers, die na de vorstperiode de reis naai' de Wad den weer hebben ondernomen, zijn maandag in het noorden van Noord-Hol land aangekomen: namelijk twee uit Bruinisse en een uit Yerseke. Uit Den Oever, waar het ijs in de haven maan dag is losgemaakt, vertrokken dinsdag morgen de negen mosselvissers van Wieringen en de drie Zeeuwen naar de Waddenzee. In Harlingen was de grote uittocht maandag en dinsdag, een enke ling ging vorige week al. Harlingen heeft zelf om en bij de twintig mossel- vissers en verleent gastvrijheid aan on- Het is de laatste dagen grote schoon maak in de straten van Zierikzee. De mannen van gemeentewerken heb ben schop en bezem voor de dag ge haald om het plaveisel te ontdoen van een bijna egale laag zand, die- uit de gesmolten, gore sneeuw massa's is tevoorschijn gekomen. En al is er dan al heel wat van de aan vankelijke hoeveelheid zand in de rioolputten verdwenen, er bleef toch nog wel zoveel liggen, dat een vrachtwagen af en aan moest r(jden om de her en der bijeen geveegde hopen zand af te voeren. Gemeente werken van Zierikzee heeft nu een „flinke voorraad achter de hand om nog eens een gat te stoppen. De zandstrooier heeft namelijk sinds december vorig jaar een record aan tal draai-uren gemaakt. Om de glad heid te bestrijden en de straten in en wegen rondom de stad begaan baar te maken en te houden heeft dc gemeente in totaal 180 kubieke me ter zand over het plaveisel geslin gerd. Wie een kubieke meter dan be cijfert op ruim 1300 kilo en dit om slaat op de 7000 inwoners van Zierik zee ziet dat er niet met karige hand is gestrooid. Nu de sneeuw voor de zon is verdwenen en de straatvegers druk in de weer zijn kan dat even goed zichtbaar worden vastgesteld. (Foto P.Z.C.) Een verklaring hiervoor kan worden ge vonden in het feit, dat de mosselen veel beter tegen de koude kunnen dan de oesters. Overigens is er wel een schade post in de mosSelsector, omdat een deel van het seizoen de aanvoer en de handel vrijwel stil hebben gelegen ten gevolge van de strenge vorst. Van een ramp is in deze sector van de schelpdierencul tuur echter geen sprake. „Ten opzichte van de oesters vormen de mosselen een gunstige uitzonde ring", aldus verklaarde ons prof. dr. P. Korringa, directeur van het rijks instituut voor visserijonderzoek in IJmuiden. „De kwaliteit is goed' voegde hij eraan toe. Inmiddels zijn Zeeuwse, Friese e Noordhollandse mosselvissers op d Waddenzee begonnen met het herstel van de door het ijs beschadigde afbake ning op hun percelen. Deze of de vol gende week /verwacht men de mosselen naar de verwaterplaatsen in Zeeland te kunnen brengen. Naar Waddenzee te daar t i overwinterd. De ocsterkwekers kunnen nu geleideljjk hun percelen weer af gaan bakenen. .Men verwacht dat liet wel Pasen zal worden voor men weer aan het werk kan gaan. Volgens prof. Korringa op een betrouwbare inventarisatie nog enige tijd gewacht moeten worden: een juiste bepaling van de schade kan pas worden gemaakt, als de nog levende oes ters weer normaal actief z(jn geworden daarvoor is een watertemperatuur tien graden nodig. Het kan wel mei worden voor het zover is. Voorlichting „Smecoma" Een klein aantal Zeeuwse leden van de Sectie Landbouw Mechanlsatiebedrjjven (Smecoma) heeft dinsdagmiddag in „De Prins van Oranje" te Goes een voorlich tingsbijeenkomst van deze organisatie :ewoond. Aan de hand van dia's werd kostenvraagstuk besproken. De he ren J. van der Brul, inspecteur van de „Smecoma" en J. Smulders, werkzaam by de rijksnl|verheidsdienst zorgden voor de toelichting op de dia's. Benoeming burgemeester mr. H. Rijpstra Burgemeester mr. H. Rijpstra van Ter- neuzen is benoemd tot vice-voorzittcr van de landelijke vereniging van de „Ned. herv. stichtingen voor zenuw- en gees teszieken". Mr. Rypstra volgt als zo danig op dr. J. v. d. Spek. Het Is dus niet juist, dat mr. Rypstra werd benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van genoemde vereniging, zoals glsterèn abusievelijk werd gemeld. Hij maakt namelijk reeds enige jaren deel uit van het dagelijks bestuur. conducteur op de lijn A.J.-polder- Steenbergen begon te rijden. Hij keerde terug in zijn vroegere woon- K laats. En op dit R.T.M.-traject heeft ij veel mensen Ieren kennen. An dersom leerden veel reizigers de nu 64-jarige Bossers waarderen. Acht jaar heeft hy bijzonder ener verende nachtdiensten „gedraaid". ,,'s Avonds om negen uur stapte je dan op de laatste tram naar Steen bergen. Daar was het dan in de nacht ramen wassen en lampen poet sen. En als je dan klaar was deed je samen met de postconducteur nog een tukje op een van de banken in de wagons om 's morgens de eerste passagiers langs de lijn op te pikken en af te leveren". Nieuw-Vossemeer, Sint-Philipsland. het dorp Anria-Ja- cobapolder... Het waren stopplaatsen waar iedereen Jan Bossers kende. Dat is in 1951 wel gebleken, toen hem in het gemeentehuis van Nieuw- Vossemeer bij zijn zilveren jubileum een grootse hulde ten deel viel met een daverend feest achterop. Maar in 1952 vloog de tram in de buurt van Sint-Philipsland In brand. Dat be tekende het einde van de tochten heen en weer, toen inmiddels de B.B.A.-bus de dienst had overgeno men. Jan Bossers ging naar de pont aan Zype. Eerst als walconducteur bq de oude zyiandingsboot „Greve- lingen" en later als kaartjesverkoper op de „Zijpe" en de „Krammer". De nu gepensioneerd rakende con ducteur heeft heel wat auto's op de pont geloodst. H|j zette de marken van de toeristen om met het geniak van een grensvvlsselkantoorhedlen- de. Kortom, hU was steeds paraat en op x|jn post- Maar op 12 april aan staande is hot voorby. Jan Bossers stopt ermee. H(J r|jdt niet meer op de tram, vaart niet meer op de pont, maar zal vast en zeker nog af en toe eens de fiets pakken om bij zijn oude vrienden te gaan kijken. Automobilist uit Vlissingen door politie achtervolgd De Vlissinger P. K. is in de nacht van maandag op dinsdag In de buurt van Bergen op Zoom aangehouden, toen hij zyn auto onder invloed bestuurde. Ilij is in het politiebureau te Bergen op Zoom opgesloten. In dc nacht van maandag op dinsdag zagen agenten van politie van Bergen op Zoom, die met hun dienstwagen sur veilleerden op de Wouwsestraalwcg een auto slingerend over de weg rijden, De wagen reed in de richting centrum Ber gen op Zoom, De agenten zetten de achtervolging in en toen de bestuurder bevolen werd te stoppen, keerde hy zyn wagen en reed met hoge snelheid terug in de richting naar Roosendaal. De politie van Roosendaal werd ge waarschuwd en deze ging direct op pad. Het gevolg was dat de politie wagens uit Bergen op Zoom en Roosen daal elkaar ontmoetten, maar de be stuurder met de slingerende auto was verdwenen. Even later ontdekten de politiemannen dezelfde auto weer, die uit een zijweg de grote verkeersweg kwam opgereden. Inmiddels was eert Kunst Nieuw Rotterdams Toneel, Britannia, Vlissingen „Niemand van ons" van de Duitser Siegfried Lenz is een niet makkelijk te classificeren stuk. Het eenvoudigste is het om het maar een „praatstuk" te noemen: er wordt namelijk oneindig veel in gepraat en er wordt bijna niets gedaan. Maar tevens is het een soort moderne moraliteit, voorts heeft het elementen van de thriller, er zijn situa ties die op de parabel wijzen, het heeft tenslotte ook accenten van het melo drama. Afgezien van dit alles is het wel een heel erg Duits stuk: de volzinnen vliegen eruit, welgebouwd en filosofisch gewogen. Praatstuk en moraliteit: het is niet erg als dit de voornaamste karakter trekken van een toneelspel zijn, mits er maar voortdurend aansluiting bestaat met de realiteit en derhalve de toneel figuren psychologisch volkomen aan vaardbaar zijn. Maar dat nu is in dit werk dunkt ons niet altijd het geval en dat brengt ons tevens op de melodrama tische effecten: er zyn enkele scènes op het kantje van het larmoyante, nog on derstreept door een nadrukkelijke re gie. Op sommige ogenblikken staan de heren acteurs een nummertje weg te geven met bijbehorend geluidsvolume, dat echt wel over de schreef gaafc Waarom? Vermoedelyk omdat de theo retische constructie van het stuk op die momenten inderdaad geen aansluiting met de werkelykheid geeft, hetgeen de spelers willen of moeten camoufleren. Het is ook een soort thriller. Want ondanks alle problematiek zit de hele zaal bijna twee bedrijven lang zich af te vragen wie de „moord-in-de-cel" heeft gepleegd en het laatste bedrijf is zelfs een soort informele rechtzitting om daar achter te komen. Men komt er niet achter, want daarvoor is het weer een probleemstuk... Maar goed, laten we dit werk nemen zoals het ons werd voor gezet, d.w.z. als een stuk waarin stelling wordt genomen tegen diegenen, die zich trachten te onttrekken aan de verant woordelijkheid voor de daden, die om hen heen en indirect met hun hulp wor den gepleegd. Welnu, hier heeft men inderdaad het boeiendste aspect van dit stuk. In het eerste bedrijf bijvoorbeeld heeft de schryver aannemelijk weten te maken hoe negen totaal verschillende mannen reageren op een situatie, waar mee zy niets te maken willen hebben, waarvoor zij geen verantwoording wil len dragen. Zij reageren uit hun eigen typische achtergronden, waarbij de auteur slaagt in een duidelyke, systema tische opbouw van zijn stuk: ieder van zijn sujetten wordt gedwongen op zyn manier kleur te bekennen, al is het dan meestal maar een vaal tintje. In het tweede bedryf heeft men een parallelle situatie, maar nu onder een ander be wind. Was eerst de opgave een verzets man aan het praten te krijgen dan wol hem onschadelijk te maken, de tweede taak is uit te maken wie tijdens de eer ste situatie deze verzetsman heeft ver moord. Het is een vernuftig gevonden thema, het is bovendien knap verwerkt. Dat neemt echter niet weg, dat wy schreven het reeds het stuk zwakke Slekken heeft, zwakheden die gecamou- eerd moeten worden. En dat nu was aan de spelers van het Nieuw Rotter dams Toneel, bleek gisteravond, over het algemeen (behoudens enkele on mogelijke scènes) wel toevertrouwd. Het toneel was voor deze gelegenheid de zaal ingebouwd, daarmee het betrokken- zyn van publiek bij het spel nadrukkelijk suggererend. In de regie was van dit extra-toneel (door de mogelykheid van op de zaal-spelen) op gepaste wijze ge bruik gemaakt. Hans Tiemeyer speelde een grandioze consul, een wijsgerige fi guur die echter evenmin aan een alge meen démasqué ontkomt: hy blijkt mor- finist te zijn (van overigens gezonde af metingen!), Pieter Lutz was een ruige chauffeur cn Bemhard Droog zorgde voor een ontwapenende creatie van een boer, Sacco van der Made, Robert So- bels, Lo van Hensbergen en Wim Hod- des waren stuk voor stuk expressieve vertolkers van diverse facetten van het egocentrisch denken en handelen. Johan Schmits als arts bleek nog de meeste beheersing te kunnen opbrengen in de taferelen met felle dramatiek en Eric Schneider gaf verdienstelijk gestalte aan een van de moeilijkste rollen: van student, die later rechter is. Tenslotte dient met grote waardering te worden vermeld het overtuigende spel van Plet van der Meulen als de verzetsman Sa- son. Johan Greter tekende voor de zeer suggestieve decors. Het is deze con clusie tot slot geen geringe ver dienste van deze acteurs en hun regis seur. dat zij kans zagen om met dit merkwaardige (en ondanks alle ver diensten gekunsteld ideologisch rede- neer-)8tuk een avond lang een publiek geboeid weten te houden. Er was dan óok lang en verdiend applaus aan het slot. Deze avond werd gegeven onder ausDlelën van het Nutsdepartement en de Z.V.U. De K. Collecte De te 's-Heer-Abtskerke gehouden col lecte voor het Leger des Hells heeft op gebracht 65,70. (Advertentie) tweede wagen van de politie van Ber gen op Zoom in de richting van Roo sendaal gereden om te traenten de ge vaarlijke rijder op t.e vangen. De politie wagen wist de achtervolgde auto klem te rHden. Dc bestuurder bleek P: K. uit Vlissin gen. Hy werd niet in staat geacht een auto naar behoren te kunnen be sturen. Zyn rybcwys werd afgenomen. Onderscheidingen voor bemanning „Pres. Wierdsma" lingboc ;rtfgt twee Dc bemanning van de Breskense red dingboot „President J. V. Wierdsma" zaterdagmiddag om kwart over in hotel Valk te Breskens een onderscheiding van de Koninklijke ZuidMollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam. Dit geschiedt uit erkentelijkheid voor het feit, dat de bemanning van de red dingboot op 16 december vier opvaren den van het in nood verkerende Belgi sche radioschip „Tlil Uilenspiegel" heeft gehaald. Dit was ue meest gevaarvolle redding van 1962 bij de K.Z.H.R.M. Schipper Willem van de Broecke ont vangt zaterdagmiddag dt kleine zilve ren medaille van de K.Z.H.R.M. en de zes bemanningsleden de kleine bronzen medaille. Enkele directieleden van de reddlngmaatachappy zullen aanwezig zijn bij de uitreiking. Ei van 125 gram Onder de kippen van de heer J. L. Bodbijl aan de Bogerdweg in Droi- schor bevindt zien een kip welke uitstekend de kunst van het ele- renlcggen verstaat. Dezer dagen ontdekte de heer Bodbijl tussen de andere eieren een exemplaar van abnormale grootte. Het ei bleek bij weging 125 gram zwaar te OPKLARINGEN. Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaat selijk enige regen, motregen of sneeuw. Later opklaringen. Tot matig of zwak afnemende noordwestelijke wind, krimpend naar west of zuidwest. Iets hogere temperaturen, ZON EN MAAN rt Zon 6.59 o Maan op 23.06 o

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2