PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT B1DAULT NIET OP NEDERLANDSE T.V. Aanleg twee tunnels onder spoorlijn in Goes Nederlandse ommezwaai De Gaulle komt naar Nederland Geweldloze revolte pro-Nasser in Syrië Den Haag draait eventueel zelf „het beeld eruit" Hollands DRAMA Het stokske van de staatssecretaris REGERING TELEGRAFEERT AAN K.R.O. „Ernstige directe verstoring van goede betrekkingen met bevriende mogendheid Voorlopig geep pier in Zandvoort GEMEENTEBESTUUR ORIËNTEERT ZICH OVER Realisering echter pas over 10 jaar Premier Azem vlucht in Turkse ambassade Vandaag... BASES VOOR P0LARISVL00T IN EUROPA Directeur ,.St.edeliik" Anderlechl en Coese dief verloren Pagina 2 Een „Hollands Drama" zou men de moeilijkheden in Hollandscheveld kunnen noemen. De georganiseerde boe renstand leverde steunend op recht en gezag hier slag tegen een aantal mensen, die zich sieren met de naam „vrije boeren". Sommigen zien deze thans van huis en hof verdrevenen als moderne martelaren van de vrijheid, maar de werkelijkheid is anders: in fei te zijn het trieste, misleide mannen,' die zich met een domme koppigheid verzet ten tegen het wettige gezag. Wat zij „vrijheid" noemen of liever wat hun leider Koekoek vrijheid noemt heeft met dit kostelijke goed heel weinig te maken. Het is ongebondenheid, anarchie. Er hebben zich in Hollandscheveld onverkwikkelijke tonelen afgespeeld en het opvallende is, dat ook hier weer de neiging is gebleken van sommigen om partij te kiezen vóór diegenen tegen wie het gezag optreedt, moet optreden. Hier en daar kan men in den lande na melijk een vage sympathie bespeuren voor de boeren, die daarginds zo hard zijn aangepakt. Het is daarom goed te weten, dat de maatregelen in Holland scheveld zijn genomen op wettige ba sis. En het is goed er aan te herinneren, dat het landbouw schap de andere partij in dit conflict op volkomen lega le wijze tot stand is fekomen, namelijk ij Koninklijk Besluit op grond van een wet, welke in gemeen overleg tussen regering en Staten-Generaal is vastge steld. En het is ook goed ten slotte zich te realiseren, dat het landbouwschap niet „zo-maar-een-vereniging" is het argument dat de vrije boeren gebrui ken maar een publiekrechtelijke in stelling zoals een gemeente of een pol der. De ontheemden van Hollandsche veld hebben met hun verzet in elk op zicht ongelijk. Waarom dan nog gesproken over een „Hollands Drama"? Betrokkenen hebben het verloop der dingen immers aan zichzelf te wijten? Zij toch zijn het slachtoffer van hun eigen halsstarrig heid? Maar moet niet juist daérom het woord „drama" worden gebruikt? Om dat de verdrevenen zo duidelijk zijn mis leid door een politiek warhoofd, om dat ze mensen met duidelijke beperkin gen werden opgestookt door een man, die zelf buiten schot blijft. Maar dit vaststellend vraagt de buitenstaan der zich tevens af: heeft het landbouw schap hier wel gezorgd voor een juiste voorlichting aan deze bedrijfsgenoten? Heeft hier wel contact bestaan van mens tot mens? Of is volstaan met een puur-ambtelijke verhouding via brief, formulier of dagvaarding? Wanneer een instelling als het landbouwschap besluit boeren van hun hof te verwijde ren misleide en hoofdige boeren wel iswaar, maar toch bedrrjfsgenoten dan zou bij wijze van spreken voorzit ter Bieuwenga zelf de rebellen tevoren behoren op te zoeken om hen op de voor hen zo trieste consèquenties yan hun houding te wijzen. Is deze zaak ook van die kant benaderd? Want het gaat niet alleen om recht en wet in dit Hollands Drama: het gaat ook om de menselijke aspecten. Staatssecretaris Stijkel is het niet eens met het verkiezingsprogramma van de V.V.D., waarin wordt gepleit voor een nauw samengaan tussen Engeland en de E.E.G.-landen zonder Frankrijk. En daarom heeft hij besloten zijn kandi datuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor deze partij in te trekken. De argumentatie van de heer Stirjkel doet denken aan de non-possu- mus-politiek van de negentiende eeuw, toen de rechterzijde grondwetswijzigin gen onaanvaardbaar achtte als daarbij niet tevens de onderwijsparagraaf werd herzien. Een politiek dus, waarbij het principe bovenaan schijnt te staan, maar in feite achtergesteld wordt bij de tactiek. Het betoog van de staats secretaris klinkt inderdaad principieel: „Mijn oDvattingen verzetten zich tegen dat punt van het programma en daaruit trek ik de consequentie". Maar in we zen gaat het daar niet om: de opvat tingen van de heer Stiikel ziin heus wel verenigbaar met een kamerlidmaat schap voor de V.V.D. In de eerste nlaats immers is de internationale politieke si tuatie geen stabiel gegeven, maar eist zij voortdurend aanpassing, zodat het bewuste programmapunt allerminst de absolute waarheid voor de komende ja ren kan bevatten. En in de tweede plaats weet de heer Stijkel ook wel, dat het voor elke fractie een gunstige om standigheid is, dat zij over een of meer twijfelaars in haar midden beschikt. Twijfel is inderdaad in de wereld van de politieke zelfverzekerdheid soms een bijzonder goed ding. Men denke aan fi guren als Schetis, Schurer, van Rijcke- vorsel om er enkele uit de huidige zit tingsperiode te noemen. Zij waren hun plaats in de volksvertegenwoordiging heus wel waard. Zodra de twijfel geen plaats meer heeft op de banken van de Tweede Kamer wordt het maar een starre bedoening. De afwijkende opvat tingen van de staatssecretaris (waarmee hij thans overigens óók in het kabinet heeft te maken) zijn geen voldoende grond voor zijn besluit. Daarom is het te betreuren èn naar het ons voor komt onjuist dat de heer Stijkel tot deze stap is overgegaan. Met deze opvatting staan wij niet al leen. We hebben de laatste dagen van uiteenlopende kanten kritische op merkingen óver deze kwestie gehoord, waarbij zelfs werd gesuggereerd dat de staatssecretaris in feite blij zou ziin dat hii een (Euronees) stokske heeft gevonden om de (V.V.D.-)hond te kun nen slaan: hij zou eigenlijk niet veel voor het kamerlidmaatschap voelen. In dien dat zo is, laat hii het dan onver bloemd zeggen. Ziin huidige argumen tatie maakt namelijk een té zwakke in druk. Weer boot naar Schiermonnikoog en naar Ameland Met ingang van maandag zal de boot- verbinding met de eilanden Ameland en Schiermonnikoog resp. vanaf Holwerd en Oostmahorn, weer hersteld worden. Men zal trachten zo goed mogelijk weer volgens dienstregeling te varen. 206e jaargang - no. 58 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 maart 1963 De Tibetaanse kinderen, die hier vrolijk wuivend op een hooiwagen zitten, leefden nog maar kort ge leden in een vluchtelingenkamp bij Delhi. De kinderen zijn nu on dergebracht in het Britse Pesta- lozzi, een kinderdorp te Sedles- :ombe bij Battle in Sussex. De kinderen werden voor dit dorp uit- jezocht door de Dalai Lama, de leider van het Tibetaanse volk, die hoopt, dat zij na een opleiding in Engeland, waarvoor in het dorp de basis wordt gelegd, het intel lectuele kader in Tibet kunnen De rjjksgoedkeuring voor de bouw van de pier in Zandvoort en voor een groot aantal andere werken wordt voorlopig niet verleend. De regering is van me ning, dat de spanning op ae bouwmarkt en ae achterstand in de woningbouw als gevolg van de lange winter, niet gedo gen, dat op korte termijn met deze wer ken wordt begonnen. Het gemeentebestuur van Goes heeft onlangs een stille wenk ge kregen van de Nederlandsche Spoorwegen om zich reeds nu te oriënteren over de bouw van twee viaducten onder de spoorlijn, waarvan men de noodzakelijkheid steeds meer gaat inzien Sinds de wijk Zuidoost is volgebouwd en het uitbreidingsplan Goes-Zuid in uitvoering komt. Weliswaar zal de aanleg van een voetgangerstunnel ter hoogte van de Bergweg en een autotunnel bij Poelweg 1 pas over circa tien jaar worden verwezen lijkt, maar gezien de hieraan ver bonden problemen van verkeers technische aard is het op dit ogen blik reeds zaak de nodige voorbe reidingen te treffen. „De aanleg van tunnels moet gezien worden in het geheel van de omge ving. We hebben echter nog de tijd, want realisering van dit project zal nog wel een tiental jaren duren", al dus burgemeester mr. F. G. A. Huber van Goes. Van de zijde van de Neder landse Spoorwegen werd ons desge vraagd verklaard, dat er inderdaad informeel contact is geweest met het gemeentebestuur van Goes. „Defini tieve plannen hebben we bepaald nog niet", zo werd er aan toegevoegd. VOETGANGERS- EN AUTOTUNNEL Sedert in Goes ten zuiden van de spoor lijn steeds meer woningen worden ge bouwd en er zich in de afgelopen jaren enkele industrieën hebben gevestigd wordt met name de spoorwegovergang bij Ockenburgh steeds meer als de „bot tle neck" beschouwd. Behalve voor de personentreinen moet de spoorwegover gang Ockenburgh vrij veel worden ge- Sloten voor het rangeren met goederen wagens. Het ziet er naar uit, dat het rangeren zal worden uitgebreid, vooral als zich (Zie slot pag. 2 kol. 5) Pagina 11: Op tocht door Eire, eerste aflevering van een artike lenserie over Ierland, van Hans Ykema. Pagina 12: Hans Warren bespreekt ,JDe Fatale Bres" Mar- ja's vertalmgen van hedendaagse Duitse poëzie. Goese keus voor Amsterdams ..stedelijk" en So- nia Gaskell blijft. Pagina 13: Jeugdrubriek ./Zigzag" met een artikel over The Lazy River Six, de enige dixieland-band in Zee land en de sportrubriek over ju doka ticeede Dan, Flans Hart- hoorn. Pagina 15: de fotopagina met als motto „Op straat" eh de puzzel. Pagina 17: De kerken en de maatschappij met een artikel over een gereformeerd evangelist, die zonder evangelische vorming predikant werd en met de rubriek .Stemmen uit de Kerken" over het hervormd synodaal rapport „Het rassenvraagstuk". Pagina 18: „Uw pagina mevrouw" en ten slotte op pagina 19 de Kroniek van Zwin tot Zijpe met strips feuilleton en beurs. In Syrië hebben legerofficieren zich gisteren in een waarschijnlijk onbloedige staatsgreep meester ge maakt van de macht. Het ^as de derde revolutie in het Midden-Oos ten van het afgelopen halfjaar. Volgens berichten uit Ankara en Cairo zijn premier Khaled el Azem en zijn gezin, samen met enkele ministers, uit de handen van de opstandelingen geble ven door over een tuinmuur van hun huis naar de daarnaast gelegen Turkse ambassade uit te wijken. Het is .niet bekend wat er met president Nazem Koedsi is gebeurd. Radio-Damascus heeft gemeld, dat ko lonel Louay el Atassi gepromoveerd is tot generaal en het opperbevel van de Syrische strijdkrachten heeft overgeno men. El Atassi werd destijds bij verstek ter dood veroordeeld omdat hij de lei ding zou hebben gehad van de opstand van het garnizoen van Aleppo in maart van het vorig jaar. De opstandelingen waren voor een herstel van de unie tus sen Syrië en Egypte. Samenwerking De revolutionaire beweging heeft in haar eerste verklaring gezegd, dat zij zal streten naar samenwerking met Egypte, Irak, Algerije, Jemen „en alle bevrijde Arabieren elders". Waarnemers geloven dat de betrek kingen met Jordanië en Saoedi-Ara- bië gespannen zullen blijven. De Jordaanse regering kwam gisteren in spoedzitting bijeen onder voorzitter schap van koning Hoessein Na afloop van de vergadering deelde de Jordaan se premier, Wasfi Teil, mee, dat het standpunt van Jordanië ten aanzien van MILITAIREN GRIJPEN DE MACHT de gebeurtenissen in Syrië overeenkomt met de Jordaanse politiek, zoals die is vastgelegd door koning Hoessein. Daarbij is bepaald, dat gebeurtenissen in Syrië of een andere Arabische broe- derstaat moeten worden beschouwd als een zaak, die alleen de Arabische landen aangaat. „Wij menen dat de Syriërs over hun eigen toekomst zullen beslissen", al dus dè Jordaanse premier. Dit is Khaled el Azem, de minister president van Syrië, in wiens land zich vrijdag een militaire staatsgreep heeft voltrokken. (Van één onzer redacteuren). Het plotselinge bericht, dat de re gering ernstige bezwaren maakt tegen de uitzending van het door de B.B.C. in Engeland afgenomen interview met de extremistenlei der Bidault, heeft gisteravond in politieke kringen in Den Haag een groot aantal reacties Losgemaakt. Het telegram, waarmee de rege ring haar standpunt aan de KRO bekendmaakte, kwam gisteravond als laatste van een serie ontwik kelingen die wijzen op een omme zwaai in de houding van Neder land ten aanzien van de Franse Europapolitiek. Eerder op de dag was reeds de ministerraad onderbroken voor een gesprek met prof. Hallstein, de voorzitter van de Europese commissie van de E.E.G. Na af loop sprak prof. Hallstein de ver wachting uit, dat Nederland er spoedig toe zal overgaan het as sociatieverdrag met de Afrikaan se landen te ondertekenen. Wees deze uitspraak reeds op een ken- :ering in het extreme Nederland se standpunt, nog opmerkelijker was de verklaring van minister Luns zelf, dat zijn standpunt in deze kwestie veel minder extreem is dan soms in de pers is voorge steld. Men acht het in Den Haag waarschijnlijk, dat de regering mede door het gesprek met Hall stein tot de overtuiging is ge komen dat het verzet tegen de Gaulle en de boycotacties in de E.E.G. Nederland in een geïso leerde positie dreigen te brengen. Het wordt opmerkelijk geacht, dat gisteren eveneens de geruch ten bevestigd werden dat presi dent de Gaulle de komende weken een particulier bezoek aan paleis Soestdijk zal brengen Volgens sommige speculaties zou het (on verwachte) initiatief zelfs van de Franse president persoonlijk zijn uitgegaan, die daarmee de Neder landse regering, i.e. minister Luns tot een meer toegefelijker houding tracht te dwingen. President en mevrouw de Gaulle zullen in de komende weken een kort particulier bezoek aan konin gin Juliana en prins Bernhard brengen, aldus is zowel te Parijs als te Den Haag van officiële zijde vernomen. Dit bezoek is bedoeld als tegenbezoek voor dat, hetwelk de koningin en de prins in september 1961 aan president de Gaulle hebben gebracht. Een datum voor het bezoek van de Franse president en diens echtgenote is nog niet vastgesteld. 9 De douane op het vliegveld van Bomhny heeft 10 000 horloges ter waarde van 750.000 gulden in beslag genomen. Zij waren afkom stig uit Parijs en Rome en verpakt in zes kisten, die zgn. 'machines en onderdelen zou den bevatten. De regering heeft bezwaar tegen de uitzending van het in Enge land afgenomen interview met Bidault, die voor vanavond op het televisieprogramma van de K.R.O. staat. Zij heeft dit gisteravond telegrafisch meegedeeld aan de voorzitter van de K.R.O., mr. H. W. van Doorn. De regering vreest van deze uitzending, die volgens het programma om tien voor half negen in de rubriek „Brand punt" zou plaatsvinden, „ernstige directe verstoring van de goede betrekkingen met een bevriende mogendheid". Dit kan volgens de regering gevaar opleveren voor de veiligheid van de staat en de openbare orde. Mocht de K.R.O. de uitzending door laten gaan, dan zal de regering maatregelen nemen krachtens artikel 20 van het televisiebesluit of zo nodig andere maatregelen. Het nemen van maatregelen als bedoeld in het televisiebesluit komt, naar van de zijde van de K.R.O. wordt opge merkt, neer op het doen staken van een uitzending, eenvoudig, door bij de tele- visieultzending „het beeld- eruit te draaien". Een^uitzending vooruit verbie den Is, zoals bekend, niet mogelijk. Het toezicht op radio- en televisieuitzendin gen is repressief. Wat de K.R.O. zal doen, kon overigens nog niet worden meegedeeld. Artikel 4 lid 1 van Het televisiebesluit luidt: De uitzendingen mogen niets bevatten dat gevaar kan opleveren voor de vei ligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden. Artikel 20 luidt: ...is het 150 jaar geleden, dat de Nederlandse landschap-, stadsge zicht- en miniatuurportretschil der, etser en tekenaar Johannes Swertner te Bristol (Engeland) overleed. De bovenwaterschepen van de NA VO, die uitgerust worden met Po- larisraketten, zullen gestatio neerd worden in het Kattegat, het Skagerrak, de Firth of Clyde en de Dodekanesos. Men heeft deze gebieden gekozen om dat z(J voor grote Russische onderzee boten onbereikbaar zjjn en omdat zij aan bovenwaterschepen veel „schull- ruimtc" bieden. Aldus is te Washington meegedeeld door een hoge officier (vlag officier) van de Amerikaanse marine. Na het vertrek van Nederlands meestbesproken museumdirecteur per 1 januari jl. Is er enige ver warring onstaan rond de vervul ling van de vacature aan het Amsterdamse Stedelijke Museum. Bovendien onstond verwarring over de vraag of de „lijn van Sandberg" wel moet worden voortgezet. Inmiddels is een voor- draelit voor vervulling van de vacature opengesteld. Onze re dacteur beeldende kunsten be spreekt een en ander op pagina Verder in dit 20 pagina's tellende nummer: Pagina 2: T.V.-kUker betrapte Insluiper. Pagina 3: De situatie in Frankrijk en Boer Koekoek is geen boer. Pagina 4: Nieuw „ge zicht" van St.-Annaland op pa pier. Pagina 5: Kerkdiensten. Pa gina 7: Onder Zeelands Hoge He mel van Barend Zwerfmans.en de rubriek Boek van de maand en in het .,Onze minister (de minister van o. k. en w.) kan alle instellingen die zendtijd hebben verkregen, in geval zij enige bepaling van dit besluit hebben over treden voor een zekere termijn van het do'én van uitzendingen uitsluiten". Commentaar Onze Haagse redactie vond gisteren nog tot laat in de avond enige ka merleden bereid telefonisch hun com mentaar te geven op het verbod van de regering. De reacties kwamen in grote lijnen op hetzelfde neer: „Een verstandig ingrijpen van het kabi net..-.." Dr. H. W. Tilanus, de fractieleider van de C.H.U., meende dat het verschijnen van Bidault op de Nederlandse televisie schermen „een klap in het aangezicht van de Franse regering" zou zijn ge weest. Hij had het „onfatsoenlijk" ge vonden, indien de uitzending niet ver hinderd was. „Wanneer", zo meende hij, „de verwachtingen juist zijn dat de verhoudingen Nederland-Frankrijk min der scherp worden, dan zou mij dat ten zeerste verblijden". Geïsoleerd Het (katholieke) Tweede-Kamerlid mr. K. van Rijckevorsel achtte de beslissing van de regering „zeer juist". Hij beschouwde een eventuele t.v.-reportage als een „onnodige pla gerij". Waarom moet dat nou vroeg hij zich af. „Bidault is door zijn extremistische acties toch wel een erg geïsoleerde figuur gewor den". Dr. J. A. H, J. S. Bruins Slot, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de Anti Revolutionaire Partij, conformeer de zich ten aanzien van het regerings besluit volledig aan „Vrij Nederland". Dit blad is in de gelegenheid geweest, een interview met Bidault te hebben. Het bedankte voor de eer. „Wij voelden er weinig voor als spreekbuis te dienen voor een man, die in zijn land wordt gezocht voor hoogverraad en die sluip moordenaars aanmoedigt. Niet verrukt Wij zijn niet verrukt van de politiek van de Gaulle maar er zijn legale wegen om het te bestrijdenaldus Vrij Nederland. „Welnu", zo verklaarde dr. Bruins Slot, ik ben het hier volko men mee eens. Ook ik ben niet enthou siast voor de Gaulle, maar ik ben dat nog minder voor Bidault". Ik ben overigens ook niet enhousiast voor het feit, dat Frankrijk de Eurovi sieuitzending onmogelijk maakte, maar als de N.C.R.V. zoiets van plan was ge weest en my om advies had gevraagd, zou ik het beslist hebben ontraden", al dus de heer Bruins Slot. HU meent bo vendien dat er nog wel enig verschil is tussen de „primeur" van de B.B.C. en een weloverwogen heruitzending na dat de reacties op het interview bekend zijn. Als de plannen doorgaan zal fGoes over een tiental jaren in het bezit zijn van een auto- en een voetgan gerstunnel onder de spoorlijn. Dit zal tot gevolg hebben, dat de drukke spoorwegoverweg bij hotel Ocken burgh voorgoed kan worden geslo ten. Zover is het echter nog niet: de auto's blijven voorlopig gebruik ma ken van deze overweg, zoals op deze foto duidelijk is te zien. (Foto P.Z.C.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1