PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT FRANSE MIJNWERKERS IN STAKING Bondsraad akkoord met Frans-Duitse verdrag Toenadering Terneuzense-Zeeu wse Muziekschool In meer industrieën heerst ontevredenheid „New York Post zal maandag weer verschijnen Provinciale Bibliotheek In Den Haag verwacht men: WAARSCHIJNLIJK EIND MAART HERSTEL VAN DE DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN MET INDONESIË Bij autobusongeluk in Guatemala 64 mensen gedood Nieuw schoolge bouw officieel geopend {""ÏWfy1' ~j Nieuw contact 206e jaargang - no. 52 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN j de Velde. F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 perkw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: id. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: red. tel. 2116, adm. tel. x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 2 maart 1963 Landbouwgrond wordt dnur verkocht Pagina 2 POLITIEVERSTERKING OP WEG DINSDAG DE KRACHTMETING Bres in krantenfront De „New York Post", een der vier dag bladen in New York die in verband met de, nu 83 dagen oude, zettersstaking de publikatie vrywillig hadden gestaakt op grond van een tussen de dagbladuitge vers gesloten overeenkomst, heeft zich uit deze afspraak teruggetrokken en aangekondigd de verschijning van het blad maandag te zullen hervatten. Hiermede is de eerste bres geslagen in het verenigde front, dat de dagbladdi recties tot dusver tegenover de stakers hebben getoond. Het blad is ook uit de vereniging van uitgevers van New. York getreden, om vrij te zijn de publikatie te hervatten. Naar de mening der di rectie heeft de staking lang genoeg ge duurd en bestaat er nog geen uitzicht op een regeling met de stakers. De lei ders van de zetters der vier bedoelde bladen hebben zich reeds lang geleden bereid verklaard het werk te hervatten. Het was algemeen bekend, dat de finan ciële positie van de „New York Post" zwak is. Egyptische aanval vanuit Jemen op Saoedi-Arabië Vier Egyptische vliegtuigen van het type Iljoesjin hebben donderdag boven de Saoedi-Arabische provincie Asir ge vlogen en op verscheidene plaatsen bom men laten vallen, zo is in een door radio-Mekka omgeroepen officieel com muniqué meegedeeld. Er waren geen slachtoffers gevallen. De toestellen hadden onder meer een aan val ondernomen op een militair vlieg veld dat ruim 150 kilometer ten noorden van de grens met Jemen ligt en niet ver van de stad Abbah. Het was nog niet eerder voorgekomen, dat Egyptische toestellen het Saoedi-Arabische lucht ruim zover binnendrongen. Naar de steenkolengebieden in het noorden en noordoosten van Frankrijk zijn gisteren politieversterkingen gezonden, nu het er naar uitziet dat het tussen de regering en ongeveer 215.000 sta kende mijnwerkers tot een conflict zal komen. De katholieke en socialistische mijnwerkersbonden hebben, in ver band met het afwijzen door de regering van hun loon- en andere eisen, een staking voor onbepaalde tijd afgekondigd, terwijl de le den van de communistisch georiënteerde bond gisteren het werk voor achtenveertig uur hebben neergelegd. Volgens plaatselijke vakbondsleiders zullen de communistische mijnwerkers echter ver moedelijk blijven doorstaken, uit solidariteit met de twee andere bonden. ro ers aan de stakingsöproep gehoor gegeven. Hun eisen, die naar zy zeggen door de regering „met minachting" zijn behan deld, omvatten een loonsverhoging van elf procent, pensioengerechtigdheid voor ondergrondse arbeiders op 50-jarige leef tijd en voor bovengrondse arbeiders op 5ö-jarige leeftijd. De regering bood van haar kant loonsverhogingen aan tot on geveer drie procent. Om een langdurige staking te voorko men, zal de regering met ingang van maandag j de mijnwerkers „vorderen", dat wil zeggen, dat zij verplicht zjjn te werken op straffe van gevangenisstraf of geldboete. Deze order, die de rege ring reeds vaak voor haar ambtenaren en het spoorwegpersoneel heeft toege past, heeft in de mijnwerkerswereld tot grote verbittering geleid. „Langzaam aan' Men ziet hierin een poging van de regering om het stakingsrecht aan te tasten. De stakers beraden zich thans of zij de order zullen negeren, dan wel gewoon de mijnen in zullen Nu naar de Bondsdag Hoewel de vorderingsorder voor de overige mijnwerkers theoretisch maandag van kracht wordt, zal de eigenlijke „krachtmeting" niet vóór dinsdag plaatshebben, daar de maan dag voor de mijnwerkers een normale rustdag is. De staking in de steenkolenindustrie Is een voorloper van een golf van ontevre denheid, die onder de arbeiders van de genationaliseerde industrieën heerst. Een groot aantal werkers van potas-, ijzererts- en uraniummijnen hield giste ren een sympathiestaking, terwijl de vakbondsleiders van de gas- en elektri citeitsindustrie een „waarschuwingssta king" van twee uur hebben aangekon digd. Het tijdstip hiervan is nog niet vastgesteld. Ten slotte stelt ook het personeel van radio en t.v. zijn eisen. Gisteren staak ten ongeveer 1500 man administratief lersoneel, waardoor geen uitzendingen tonden plaatsvinden. Drie deelstaten onthielden zich van stemming De Westduitse Bondsraad (se naat) heeft het Frans-Duitse vriendschapsverdrag gisteren, na een debat van drie uur, in eerste lezing goedgekeurd. Af gevaardigden van de deelstaten Hamburg, Hessen en Neder- Saksen onthielden zich van stemming. Het verdrag zal nu door de Bondsdag (de Tweede Kamer) worden behandeld. Uit het verslag van dc Provin ciale Bibliotheek, die in een van de Middelburgse Abdijgebouwen is ondergebracht, bleek onlangs dat de meeste bezoekers uit Mid delburg komen. Deze bibliotheek is echter voor alle Zeeuwen be stemd. Vandaar een artikel over dit onderwerp op pagina 12. Verder onder meer in dit 20 pagi na's tellende P.Z.C.-zaterdagnum- mer: Pag. 2: Hoge prijzen voor land bouwgrond in IJzendijke en afscheid havenmeester van Hans- weert; Pag. 3: Welvaartsvaste over- heidspensioenen en de Hoogeveen- se Boerenoorlog; Pag. 4: Kwart van biggen sterft in eerste zes weken. Sjoukje Dijkstra ligt voor; Pag. 5: Kerkdiensten; Pag. 9: Alles over dc morgen te spelen voetbalwedstrijd Neder- zatérdagnurrimer Een artikel over het Rode Kruis- team dat naar Kongo is uitgezon den, plus herinneringen aan het team dat in de jaren dertig hulp verleende in de oorlog van Italië tegen Abessynië, op pagina elf. Hans Warren bespreekt Kinder tjes van deze tijd" van de Franse schrijfster Christ.iane Rochefort cn het artikel „Provinciale Biblio theek, instituut voor alle Zeeu wen", op pagina twaalf „Het huis", een door Jac. Prince ge- illustreerde impressie uit Zlerilc- zee en de tweede aflevering in onze serie „Beroemde primadon na's" op pagina dertien. „Uw pa gina mevrouw" op pagina veer tien, de fotopagina met als mot to „Op school" op pagina vijftien. De rubriek „De kerken en de maatschappij" met onder meer de aervormd-gereformeerde contac ten in Zeeland op pagina zeven tien en op pagina negentien de Kroniek van Zwin tot Zijpc. Voordat de Bondsraad zyn goedkeurinj aan het verdrag had gehecht, ha< bondskanselier Konrad Adenauer een snelle ratificatie van de overeenkomst bepleit. Adenauer zei dat men de over eenkomst slechts als een. „vredesver drag" moest zien. Louter toeval" Het verdrag zal niet van invloed z(jn op de Duitse verplichtingen jegens de N.A.V.O. of de E.E.G., aldus Adenauer. Het is „louter toeval" geweest dat het werd ondertekend op dezelfde tijd dat de Brusselse besprekingen over de Britse toetreding tot de E.E.G. waren afge sprongen. Volgens Adenauer had hij, voordat hij te zamen met president Charles de Gaulle van Frankrijk zijn handte kening onder het verdrag had gezet, duidelijk te kennen gegeven dat hij voorstander was van het Britse lid maatschap van de Euromarkt en van een multilateraal atoomzwaard bin nen het raam van de N.A.V.O. twee punten waarover het Franse staatshoofd met hem van mening verschilt. Kritiek De burgemeester van West-Berlljn, Wil ly Brandt, leverde kritiek op Adenauer, maar niet op het verdrag als zodanig. H(j meende dat Duitsland moest vast houden aan zijn traditionele politieke doelstellingen. Hoewel het verdrag door de Bondsraad werd goedgekeurd, wer dhet, te zamen met een resolutie waarin was bepleit dat de regering zou vasthouden aan haar l»olitieke beginselen, naar de rej teruggestuurd. De resolutie stommig goedgekeurd. regering ïrd een- Victor van Vriesland onderscheiden De Belgische amba.sasdeur, Baron F. X. van der Straten Walllet, heeft vrijdag in z(jn ambtswoning in Den Haag de onderscheiding van officier in de kroon orde uitgereikt aan dr. Victor E. van Vriesland. De plechtigheid ging gepaard met een receptie, waarop een aantal beleende Nederlandse auteurs en vrienden er goede bekenden van Victor van Vries land aanwezig waren. In een toespraak onderlijnde dê Belgische ambassadeur de verdiensten van dr. Van Vriesland, die niet alleen standaardwerken over de Nederlandse literatuur en -literatuurge schiedenis schiep, maar die ook talrijke studies wijdde aan Belgische Vlaams- Twintig gewonden bij treinbotsing in Brussel In een van de Brusselse stations gisterochtend een trein uit Antwerpen ingereden op een stilstaand treinstel. Ken twintigtal reizigers liep lichte ver wondingen op. Een vrouw werd naar een ziekenhuis overgebracht. De trein reed met geringe snelheid. Vol gens de machinist haperde er iets aan de remmen, waardoor hij door een on veilig signaal reed. Beide treinstellen werden beschadigd. faan, doch dan „langzaam aan" oen. De vorderingsmaatregel gold gisteren reeds voor ongeveer 30.000 cokesoven- arbeiders, en zulks om te voorkomen dat de staal- en gasindustrieën een te kort aan cokes zouden krijgen. Deze eerste ronde was een klein succes voor de regering, daar de meeste arbei ders op het werk verschenen. Alleen in Lourde3 bleven er velen weg. Krachtmeting Een bekend landbaket in Ham burg, de 50 meter hoge Kom terug-toreit", heeft het veld moe ten ruimen voor de nieuwbouw. Enkele dagen geleden is hij opge blazen, omdat de grond moet wor den vrijgemaakt voor de bouw van een pakhuis. Op de foto ziet men hoe de toren zijn ondergang tegemoet gaat. Op de ,step' naar Zwammerdam Tweeëntwintig studenten van 't dispuut „Olympus" van de vrije universiteit te Amsterdam hebben gisteren een duit in het zakje van de gemeente Zwammer dam gedaan, door per autoped de af stand Amsterdam-Zwammerdam af te leggen. Doelde aandacht van het pu bliek te trekken voor het zelfstandig- heidsstreven van Zwammerdam. Of ze daarin geslaagd zijn kan moeilijk worden vastgesteld, maar bekijks had den de studenten in ieder geval onder weg wel. Deze foto werd genomen kort na de start in Amsterdam. Mohammed Sjarif genoemd als zaakgelastigde (Van een onzer redacteuren) Na zes maanden van aftasten en oplaten van proefballonnetjes, ziet het er nu wel naar uit, dat Indone sië er spoedig toe zal overgaan de diplomatieke betrekkingen met Nederland te herstellen. Hoewel in Djakarta gisteren reeds ge ruchten circuleerden, dat de diplomaat Mohammed Sjarif, die in 1955 al enige maanden als zaakgelastigde in Den ig geaccrediteerd is geweest, spoe- naar Den Haag zou vertrekken, ontkende het ministerie van buitenland se zaken officieel ook maar iets van de komst van een Indonesische diplomaat te weten. „Tot dusver hebben wy altijd alles uit persberichten moeten verne men", aldus de woordvoerder van het ministerie. laatste functie van eerste ambassade- secretaris bij de Nederlandse V.N.-ver- tegenwoordiging in New York was hij nauw betrokken brj het. Nederlands-In donesische overleg, op hèt ogenblik fun geert hij in Chili als tijdelijk zaakgelas- ;igde, omdat de nieuw benoemde ambas sadeur D. G. E.' Middelburg nog niet op zijn standplaats is gearriveerd. Geen commentaar ig op een uitspraak, die dr. E. van Kony'nenburg na zijn laatste reis in beperkte kring heeft gedaan, namelijk dat vóór 1 april tot uitwiseling van gezanten zal wor den overgegaan. Zodra het diplomatieke verkeer volledig hersteld is zullen am bassadeurs worden benoemd. Tot de Nederlandse diplomaten wier naam het meest wordt genoemd als kandidaat voor de post in Djakarta, behoren drs. C. D. Barkman, zaak gelastigde in Peking en de heer R. H. Fein, eerste ambassade-secreta ris in Santiago de Chili. Hoewel de naam van drs. Barkman reeds sinds enige weken wordt gehoord, wordt de laatste dagen in toenemende mate de heer Fein als voornaamste kandidaat voor de Indonesische post be schouwd. Deze diplomaat is 34 jaar oud, maar be zette in korte tijd enige belangrijke pos ten in Rome, Canberra en Bonn. In zijn nog steeds inlichtingen te verstrel omtrent het herstel van de betrekkin gen. Men weigert zelfs ook maar enig commentaar te geven op recente pers berichten, dat een herstel voor de deur zou staan, omdat men deze geruchten beschouwt als Indonesische proefballon netjes. ,Wy houden uitsluitend rekening met contacten die langs officiële weg tot stand komen. Dat kan via de diploma tieke posten in New York of overal el ders Ter wereld gebeuren", aldus het ministerie. Door het omslaan en vervolgens in brand raken van een autobus zijn vrij dag in Guatemala 64 pasagiers om het leven gekomen. De slachtoffers waren 30 mannen, 18 vrouwen en 16 kinderen. De bestuurder van de autobus en twaalf andere passagiers werden ernstig ge wond. De bus was van de stad Guate mala op weg naar Tecun Uman, nabij de Mexicaanse grens. Koude blijft overheersen (Van onze weerkundige medewerker). Ook het eerste weekeinde van de lentemaand zal een winsters ka rakter houden. Het grote hoge- drukgebied, dat een groot deel van Europa beslaat, houdt de depressies voorlopig op een af stand. Overdag is het zonnig weer bij wat lichte dooi. maar de vorst in de nacht en ochtend blijft van meer betekenis. Ook in Zeeland komt 's nachts nog drie tot zes graden vorst voor. In de laatste tien dagen zijn er ruim 80 uren zon geregistreerd, hetgeen slechts zelden in het winterseizoen voorkomt. De mist- kans gaat iets groter worden, maar verder zal er de komende dagen weinig veranderen, zodat het definitieve einde van deze al bijzonder lange vorstperiode nog niet voor de deur staat. Initiatief burgemeester Rijpstra Tijdens de officiële opening van het nieuwe gebouw van de Ter neuzense Muziekschool vrij dagavond in hotel Rotterdam heeft burgemeester mr. H. Rijpstra zich bereid verklaard het initiatief te willen nemen tot een gesprek, dat kan leiden tot een boter j verhouding met de Zeeuwse Muziekschool. „Met er kenning van het eigen karakter van de Terneuzense school meen ik, dat het goed zou zijn ora deze verhouding eens nader te bezien"^ zo zei burgemeester Rijpstra. Naar zijn mening moet een bevredigende oplos sing van deze min of meer on duidelijke verhouding bepaald mogelijk zijn. „Daar in deze zaak ergens een eerste, nieuwe stap moet worden gezet en zo zulks zal worden geappreci eerd", aldus mr. Rijpstra, „ver klaar ik mij gaarne bereid dit initiatief te nemen". Naar zijn mening moet het via een geza menlijk overleg, dat hij zei gaarne te willen convoceren, stellig mogelijk zijn een voor elk der partijen bevredigende oplossing te treffen. „Ik stel dit in de overtuiging, dat hiermee liet werk van uw school zal kun nen worden gediend en dit werk in bredere kring vertrouwen en waardering zal ontvangen", al dus sprak burgemeester Rijp stra over de hoofden van de ge nodigden tot het stichtingsbe stuur. Over de geschiedenis van de school merkte Terneuzens burgemeester op, dat deze op 24 oktober 1952 werd geopend en by de bevollcing kenne lijk insloeg. Reeds terstond kon een honderdtal leerlingen worden inge schreven. De oorspronkelijke opzet droeg een zuiver particulier en pri vaat-rechterlijk karakter. Maar na enige jaren werd duidelijk, dat een zekere binding met de gemeentelijke overheid onontbeerlijk was. Dit gold met name voor het aantrekken van de nodige vakbekwame leerkrachten, wier rechtspositie alleen op bevredi gende wijze kon worden geregeld, wanneer zij in dienst waren van een zogenaamde gemeentelijke stichting. Een dergelyke voorziening werd la ter ook getroffen. Voorts memoreerde mr. Rijpstra liet jarenlange huisvestingvraagstuk, dat eveneens in samenwerking met de gemeente Terneuzen kon worden op gelost. „Hoewel deze oplossing stellig nog niet als ideaal kan worden ge kwalificeerd", zo voegde burgemees ter Rijpstra er aan toe. Het is even wel een stap in de goede richting, die naar hij hoopte, een verdere uitbouw van de muziekschool zal bevorderen. Terneuzens burgemeester wees op de nu reeds bereikte bredere basis van de school, die langzamerhand een re gionaal ka,rakter krijgt, omdat van de 400 leerlingen een gedeelte af komstig is uit Axel, Biervliet, Hoek en Zaamslag. Felicitaties richtte hy verder tot di recteur Dekker en diens docenten voor deze voor hen vreugdevolle dag. „Met het bestuur bent U er in ge slaagd een goede muziekschool op te bouwen, die voor Terneuzen en de streek van groot belang is", aldus burgemeester Rypstra. Woorden van waardering sprak de burgemeester voorts tot de initiatiefnemers voor de oprichting van de school, de „Har monie Terneuzen", toen onder voor zitterschap van de inmiddels overle den heer C. L. de Smidt. Verheugend Burgemeester J. L- van Leeuwen van Oostburg, sprekend namens het da gelijks bestuur van de Zeeuwse Mu ziekschool noemde het bemiddelings voorstel van zijn Terneuzense collega zeer verheugend. Hij verzekerde het stichtingsbestuur, dat de ontwikke ling van de Terneuzense Muziek school met grote belangstelling (Zie slot pag. 2 kol1 De vraag hoe de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië zich in de toekomst zullen ontwikkelen, is bepaald niet een vraag, welke aan duizenden Nederlanders slapeloze nachten be zorgt. Zij maken zich drukker over de heersende koude in Nederland en over de vraag of de bouwvakarbeiders zullen overwerken zonder dat zij belastingvry- stelling voor dat overwerk krijgen, dan over de contacten met Indonesië. Niettemin is het een belangrijk feit, dat Indonesië heel aarze lend overging tot de aan wy zing van een zaakgelastigde in Den Haag. Het schynt intussen, dat het secretariaat van de Verenigde Naties nogal wat moeite heeft gedaan om Indo nesië te herinneren aan de belofte, welke by het afsluiten van de Nieuw-Gulnea- overeenkomst werd afgelegd voor wat betreft het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Enkele dagen geleden liep het gerucht, dat Indonesië de betrekkingen wilde herstellen op ambassadeursniveau en dat zou dan wel plotseling iets te veel van het goede zyn geweest. Men is in Djakarta zo wijs geweest niet op dat hoge niveau te beginnen, maar aan te vangen met de benoeming van een zaakgelastigde. Daarmee is duidelijk aangegeven, dat de nieuwe betrekkingen voorlopig nog heel eenvoudig zullen zyn, zodat zij door slechts een zaakgelastigde behandeld kunnen worden. Die bescheidenheid moet toegejuicht worden, want zowel van Nederlandse als van Indonesische kant zal men eerst voorzichtig moeten nagaan hoe de be trekkingen zich uit het prille stadium van de hervatting kunnen ontwikkelen tot iets dat in de richting gaat van we derzijds begrip. Het zal velen in Nederland opgevallen zyn, dat president Soekarno enige tijd geleden sprak over zijn bereidheid tot het wisselen van handdrukken met H.M. de Koningin. Daarna hebben In donesische diplomaten in Djakarta en in Washington herhaald, dat de heer Soekarno thans bereid zou zyn een be zoek aan Nederland te brengen. Men moet in zulke uitlatingen niet meer zien dan een gebaar van oosterse wellevend heid. Aangenomen mag worden, dat de presi dent volstrekt geen plannen heeft voor een bezoek aan Nederland. Hij heeft al leen de behoefte gehad de zeer onaan gename conflicten, welke zich afspeel den tussen Nederland en Indonesië, eni germate te verhullen achter een beleefd heidsfrase, nu het er dan toch van moet komen dat de diplomatieke betrekkin gen worden hervat. Het zou bepaald niet verstandig zijn als er nu al direct een handenschudderij van staatshoofden georganiseerd zou wor den. Ook zal men zloh In Nederland niet al te veel moeten voorstellen van nieu we economische contacten met Indone sië. De huidige economische en staat kundige structuur in Indonesië laat by- zonder weinig mogelijkheden voor aan- zieniyke Nederlandse activiteiten op economisch gebied, anders dan byvoor- beeld het doen van grote schenkingen ten behoeve van de Papoea-bevolking op West-Nieuw-Guinen. Het opbouwen van nieuwe industriële en commerciële contacten zal eerder een kwestie van jaren dan van maanden zyn en dan nog zal het resultaat ver- moedelyk heel beperkt blijven. Anders ligt het met de culturele con tacten. Het laat zich voorzien, dat bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijs, het wetenschappelyk onderzoek enz. vry spoedig contacten met Indonesië zullen ontstaan. Men weet in Indonesië zeer wel. dat Nederland mensen kan leveren, welke zich op een heel wat soepeler wij ze in de Indonesische samenleving we ten te bewegen dan deskundigen en ad viseurs uit vele andere landen. Boven dien draagt de culturele bovenlaag van de Indonesische bevolking toch altyd nog zoveel kennis van de Nederlandse cultuur en van de Nederlandse culturele arbeid in Indonesië, dat het hervatten van het contact met Nederland bepaald niet het aanknopen van verbindingen met vertegenwoordigers van een „wild vreemde natie" zijn! Wellicht Griekse arbeidskrachten naar ons land In een gemeenschappelijk communiqué dat gisteren is uitgegeven, wordt gezegd dat de minister-president van Grieken land, de heer C. Caramanlis, en diens minister van buitenlandse zaken, de lieer E. Averoff-Tossizza, op de eerste dag van hun officieel bezoek aan,Nederland niet hun Nederlandse ambtgenoten heb ben gesproken over politieke en andere onderwerpen die voor beide landen van belang zijn. De ministers hebben speciale aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de laatste tijd in verband met de Europese vraagstukken en hebben over verschei dene andere politieke onderwerpen van gedachten gewisseld, zoals over de be trekkingen tussen oost en west. Verder wordt in het communiqué gezegd dat enkele vraagstukken die voortvloeien uit de associatie van Griekenland met de Europese Economische Gemeenschap en uit de noodzaak tot versnelling van de ontwikkeling van de Griekse economie door premier Caramanlis ter sprake zijn gebracht en ziin bestudeerd in een sfeer van volledig begrip. Minister Averoïf verklaarde op een persconferentie, dat gesproken is over Nederlandse investeringen in Grieken land en dat gevraagd is om Nederlandse hulp in financiële "organisaties. De be doeling van de Grieken is, dat de Neder landse regering concerns adviseert over de mogelijkheid van investeringen in Griekenland. Ook is gesproken over de mogelijkheid van het zenden van Griekse arbeids krachten naar Nederland. Koningin Juliana heeft het Griekse ge zelschap gisteren op paleis Soestdijk ontvangen, waar de lunch werd gebruikt. Ook heeft het gezelschap gisteren be zoeken gebracht aan de kamervoor zitters en het ryksmuseum. MR. VRIJ BENOEMD TOT DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER Bij K. B. is benoemd tot directeur- generaal van het verlieer mr. J. Vrij. air. Vrij volgt in deze functie mr. C. J. G. J. Vïnkesteijn op, die is benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van verkeer en waterstaat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1