ENGEL VAN SAN FRANCISCO Kind aan huis bij de tsaar Amsterdamse Bears PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Klanken uit de ether RUSTIGE STEMMING n SINKE'S DRANKEN Waar zijn onze schepen? 28 ZATERDAG 2 MAART 196S PROVINCIALS ZEEUWSE COURANT 19 „PETER de Grote was eigen lijk de enige van betekenis. Een flinke vent. Maar de restNeem nou z'n zoon. Alexei Petrowitsch. Die jon gen deugde nergens voor. Z'n vader heeft er korte metten mee gemaakt. Ie sloeg 'm dood. Er zijn er wat vermoord en vergiftigd. Daar hadden ze slag van. Neem Peter de Derde. Ook niks waard. Ook ver moord. Speelde met tinnen soldaatjes en ving ratten. En zo kun je doorgaan. Elizabeth Petrowna, 1741 tot 1761. Daar zou ik verhalen van kunnen vertellen. Met d'r japonnetjes en d'r dingetjes. Wel duizend had ze er in de kast. De staatskas heeft ze totaal uitgeput. Maar ze heeft de doodstraf afgeschaft. Dat is nog iets. Altijd nog beter dan Anna Iwanowna. Wat was dat mens lelijk. Afzichtelijk gewoon. Eén van de donkerste tijden voor Rusland". Woor Jacobus Maas, de gepen sioneerde werktuigkundige, die een vriendelijk huisje be woont in de forensengemeente Sint-Laurens, heeft de handel en wandel van de Russische monarchen geen geheimen. Hij kent ze allemaal. Van de eerste heersers van zo rond 1200 voor Christus tot de laatste tsaar Nicolaas II, die met vrouw en vijf kinderen in 1918 werd ver moord. De heer Maas kan alle details verstrekken: in de nacht van 16 op 17 juli. De stoffelijke overschotten zijn later verbrand in een oude mijnschacht. Die van de tsaar, zijn vrouw en die van Olga, Tatiana, Maria, Ale xis én Anastasia. Met nadruk zegt Maas: „Ja, én Anastasia, de Anastasia die zo nu en dan nog een komt opduiken. Geloof er maar niets van. Ze hebben de hele tsarenfamilie grondig opgeruimd. Aanastasia is er heus niet tussenuit gekomen. Geen kwestie van". Wie en wat is Jacobus Maas? Zijn uitlatingen hebben een oprui end karakter, of hij met een zeker behagen falen en verval van de tsa- rendynastie nagaat. Een communist? Neen, dat ligt teveel voor de hand. Hij aarzelt zelfs bij de beantwoording van de vraag, of gedrag en beleid van de Russische monarchen een revolu tie niet onafwendbaar maakte. De heer Maas is alleen maar een man met een wat buitenissige liefhebberij. Bijna dertig jaar heeft hij gewerkt aan de stamboom van alle Russische heersers, grootvorsten en tsaren, een duizelingwekkende verzameling na men, bijeengebracht op een ruim twintig meter lange rol papier. Zes onuitgegeven boeken heeft hij gewijd aan het onderwerp „Rusland en zijn monarchen". Daarbij verdiep te hij zich vooral in de karakters van de vorsten: hun goede eigenschappen, maar ook hun eigenaardigheden, hun zwakheden wathen zo maakte, achtergronden. Het. is een relaas vol intimiteiten, een opsomming van ge welddaden, moorden, verbanningen, opsluiting in kloosters, een macabere dans rond de Russische troon. Zyn bronnen: handschriften uit kloosters, Duitse, uit 1820 en 1840 daterende geschiedkundige werken. Hoe de werktuigkundige, eertijds machinist op de grote vaart, het laatst chef werkplaats bij de Prov. Stoomboot diensten, tot deze weinig opwekkende vrijetijdsbesteding kwam? „Het was in 1937, dat ik in een geïllustreerd tijdschrift een stukje over tsaar Peter de Grote las. Het trok me aan. Er zit in die Russische geschiedenis iets ge heimzinnigs. Er loopt een drama draad door". de boe- „Het eerste tijdperk, 1200 v. Chr.—862 n. Chr." noemt, beschrijft hjj de eerste beken de bewoners van de Oost-Europese vlakte, de Skythen, van oorsprong Mongoolse, zwaarlijvige kereltjes, die later door de Sarmaten en de Alanen werden verdrongen. Dan veroveren al gauw de Goten de Krim en een deel van het tegenwoordige Rusland. De Hunnen komen opdraven en zaaien dood en verderf totdat in de zesde eeuw de Slaven een groot deel van Qost-Europa overstromen. Verschil lende van deze stammen beschrijft Maas, maar hun namen zal weinigen iets zeggen: Dregowitschen, Wjarit- schen, Soelitschpn, Drewljanen. Ze den, gewoonten en godsdiensten be schrijft hij, doch dit alles is slechts een aanloop om te komen bij de heer sers-dynastie, de Warjaanse, die van 862 tot 1598, als de zoon van Iwan de Verschrikkelijke sterft, de touw tjes in handen heeft gehouden. „De Warjanen stammen vermoedelijk van de Noormannen" verduidelijkt Maas, de Slaven, onder wie grote ver deeldheid heerste, wensten iemand van de Warjanen tot hoofd. Toen kwamen ze bij de stam van Roes daar komt Rus en Rusland vandaan. Zelfs deze eerste heersers, van wie toch weinig bekend moet zijn, kregen een korte beschrijving: Rjoerik I, Oleg, Igorj, Olga, Swjatosl&w, Jaro- Solk en Wladimir I, bijgenaamd de eilige (9801015) omdat hjj het christendom naar Rusland zou heb ben gebracht. „In 980 was Rusland nog overwegend heidens. In de tijd dat Wladimir re geerde stond het rond Kief vol af godsbeelden. Daar werden slaven en krijgsgevangenen bij geofferd, fana tiekelingen offerden soms hun eigen kinderen. Dat begon Wladimir te ver velen. Hij wilde overgaan naar een ander geloof en liet verschillende ver tegenwoordigers bij zich komen. Eerst kwam een jood, doch dit beviel hem niet, omdat het joodse volk ver dreven was. Toen kwam een Moha- medaan. Maar toen Wladimir hoorde, dat Allah het wijndrinken verbood, zag ie daar ook van af. De volgende was een christen, een Griek. De hei denen wilden er in 't eerst niet aan. Hij heeft er nog een berg moeite mee gehad. Maar persoonlijk was Wladi mir weinig heilig. Hij was een onver zadigbaar vrouwenliefhebber". Er volgt een rij andere vorsten, overheersing door de Tartaren en dan duiken de Iwans op Iwan de blinde, wiens ogen door enkele afval ligen waren uitgestoken, Iwan II „de zachtmoedige wordt ie genoemd, maar het was een beetje seniel man netje", Iwan m, de stichter van de grote Russische staat en Iwan IV, de verschrikkelijke. „De eerste tsaar", herneemt Maas, „hij zei ik hou er mee op grootvorst te zijn. In Rus land noemden ze 'm de ontzagwek kende. Waarom ie zo verschrikkelijk was? Die jongen hadden ze zo ge maakt. De Bojaren, aristocraten, ad viseurs aan het hof, hebben het met hem verknald. Hij was vier jaar, toen z'n vader stierf. Z'n moeder, een Poolse prinses, deugde niet. De raads lieden martelden en pijnigden die jon- fen zo werd ie de verschrikkelijke, 'n zoon was een vent van niets. Daarmee is in 1598 het Warjaanse geslacht uitgestorven. Toen brak ge lijk de eerste Russische revolutie uit, 1598—1613". Maas heeft er een apart boekje aan gewijd. Een dikker boek: de Roma- noff-dynastie, die in 1613 de macht grijpt. Maas windt er geen doekjes om: ze waren niet van adel en mod derden voordien zo'n beetje in het le- fer. Als dan, tot de fatale nacht in 918, alle Romanoff-tsaren zijn door genomen, zegt Maas vol begrip; „Schemert het U nog niet een beet je?" Drie uur van bladeren en frag- mentenlezen zijn omgevlogen. Drie uur vol Joereijs, Dimïtriejs, Wassi- liejs, Alexeis en iwans. Maas wil vol-; leaig zijn. „Hier Paul I, 1801, ook weer vermoord. Alexander II, die hebben ze op een zondagmiddag te pakken genomen. Zo zijn er wat ge gaan Zijn laatste uitleg klinkt als een ex cuus. „Wat ik er mèe ga doen weet ik nog niet. 'k Had er plezier In dit samen te stellen. Je moet eens wat te doen hebben. Ik heb nu eenmaal die Russische geschiedenis als hobby. En neem nu die Peter de Derde. Joeg achter ratten. Mag ik even?" Samen lopen we enkele ken door. In wat hij Fragment uit de stamboom, die de heer Maas van de Russische heersers, grootvorsten en tsaren heeft vervaardigd: een vijfenzeventig centimeter brede rol papier, meer dan twintig meter lang. BEDESOVERZICHT. De laatste dag van deze beursweek heeft een derde verrassing gebracht. Het A.K.U.-con cern stelt namelijk over 1962 een slotdividend voor van dertien procent. Doordat reeds vier procent interimdividend is betaalbaar ge steld, bedraagt het totale dividend over 1962 dus 17 procent, tegen 16 procent over 1961. Hoewel de beurs reeds lang te voren met gunstig dividend van genoemd concern had rekening gehouden, was de aankondiging hiervan voor het Damrak toch nog een pret tig geluid. Dit bleek maar al te duidelijk door de snelle koersstijging van de A.K.U.- aandelen gedurende de niet officiële ochtend- handel van vrijdag. Toen liep de koers op van 419% tot 430. op het bericht van de divi dendverhoging. De koers van genoemde delen had deze week een gevoelige knauw gekregen met een daling van circa 15 punten n slotprjjs van donderdag op 425% (de éïotkoers van vorige week vrijdag was 440%). De officiële beurs zette in een drukke hoek in op 423, waarna 432 werd gedaan door spe culatieve kooporders. Het fonds verliet de beurs op circa 430. De koersen van d ge internationale waarden brokkelden verder af. Hiervoor moet de schuld gezocht worden bij Wallstreet, dat donderdag bepaald flauw sloot. Ook de tendentie op de overige Euro pese beurzen was gisteren geen stimulans Verklaring: gedaan en bieden Staatslen. Ned. "59 4 Ned. '60 4% Ned. '47 314 Ned '51 314 Ned '48 3% Ned. '50 3'/» Ned. "55 314 Ned. '37 3 Gr. boek '46 Doll. '47 tnv. cert. 3 Ned '62-64 Ned Ind '37 W3. ten. '57 Aandelen Amst. rubb. l.V.A. A.K.U. Dell M. Hoogov. Philips Unilever Kon. Olie Sch. lucbtv. H.A.L. K.L.M. K.N.S.M. Kon. Paketv. ^v%A/UVVVVVWV%AA/V\/lAAAft/VVW\A/VV\A/W%nA^VVV\AA/VVVW>A/VVVVW\AA/VV>/l/W\AAA/VVVWV^VVVVlWIWAIVWVW^AniVVWW\eAAAIVWV^WWA4VVI/WWVVVlAIVWIiVWWAIWVVVWW%AAIWWWAWIVVWyVWWVVVVVWVWV CAROL DAY dOOT DAVID WRIGHT MAAR HU STIERF NIET DOOR DE VECHT RARTIJ J HIJ ZOU TOCH GE-J STORVcN M15SCHIENMAAR vZïUN WIJ ZOUDEN DE SCHULD GEKREGEN HEBBEN ALS ZE HET GEWETEN HADDEN'. EN IK.. HEB NU EEN/AAW DAT ELLENDIGE IDEE DAT ZTT 2341. Het waren twee escortesche pen, die bij wijze van eerbetoon aan de drie dappere heelalreizlgers aan weerskanten van de gehavende Pio nier kwamen meevliegen. Aldus ver telde een der gezagvoerders via de radio. Arend en de zijnen voelden zich buitengewoon vereerd en gaven hun onverholen bewondering voor de twee gloednieuwe „fregatten" te kennen. Zij kregen echter te horen, dat het eigenlijk alweer „verouder de modellen" waren! Er moest dus wel veel veranderd zijn op die goe de oude Aarde! De mare van de spoedige thuiskomst van de Pionier breidde zich als een lopend vuurtje uit. Via radio en televisie werd men op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes. Iedereen tuurde omhoog naar de heldere lente hemel en op het vliegveld verzamelde zich een gestadig groeiende mensenmenigte. Tot degenen, die het eerst de drie schepen ontdekten, behoor den de roodharige Charley en zjjn echtgenote Ti- tia. Hun piepjonge spruit kon op dat ogenblik nog slechts weinig belangstelling voor de ruim tevaart opbrengen. Feuilleton door C. Buddington Reliant Ten slotte was de voorstelling afgelo pen. Het applaus barstte los, en de me nigte begon zich te verspreiden. De jon gelui draalden nog wat om hun tafel tjes, niet genegen nu al een einde te maken aan het feest. De jonge Hood stond naast Anneke. Het was aan hem te merken dat hij erg onder de Indruk was van haar schoonheid en bekoorlijk heid. Juan Parnels ogen tintelden spot tend- Zelfs de flegmatieke Engelsen, fluis terde hij in haar oor, smelten van wee moed als zc jo zien. Onzin, zei Anneke scherp. Zij begaven zich langzaam naar de plaats waar de koetsen wachtten. Eens klaps zei mijnheer Hood verbaasd: K|jk daar staat iemand die met mij op het zelfde schip van Liverpool naar Halifax gevaren is. Anneke volgde de richting van zijn blik en zag een lange, tamelijk magere man met een nogal ontstemd gezicht tegen de muur van het gebouw leunen. Zyn gelaat drukte tegelijkertijd verbazing en ongelovigheid uit, maar toen verscherp- wust van zijn nabijheid en dat hinderde haar. Ze probeerde opzij te schuiven, maar dat was onmogelijk. Juan voelde haar poging en hy grinnikte. Heb je last van me? vroeg hij. Niet meer dan wanneer ik een boom was waartegen je leunde, zei ze vinnig. Ik geloof dat je een kleine, lieve jokkebrok ben, zei hij. Ik heb wel last van jou. Is het niet geweldig? Ik vind het alleen maar ongemak kelijk, antwoordde z\j. Juffrouw Villard, zei hij op gemaakt deftige toon, ik geloof dat veel be kwamer bent op "uw slappe koord dan Rose Celeste op het hare. Wat was dat voor een incident met Philip Arnold en jè Engelse aanbidder? Mynheer Hood meende ten onrech te dat hij mijnheer Arnold herkende, zei Anneke. Hij keek anders alsof hij in een ci troen gebeten had, zei Juan. Hij trok zijn wenkbrauwen op. Heb ik goed ge hoord, handelt onze verliefde jongeman in edelstenen? Ik geloof van wel, antwoordde An neke. Ineens keek hij bezorgd en ernstig. Ik heb het tweede gezicht, zei hij. Ik heb het geërfd van een betovergrootmoeder die heks was. Als ik jou was, lieve, dan zou ik H. Wattles met haar neus buiten die diamantenaffaire houden. Het is zo'n voorgevoel van me. Als je met alle geweld wil wroeten, kies dan een ander onderwerp, maar als ik je een goede raad mag geven: je kunt beter arm zijn dan dood. Als je de waarheid gespro ken hebt, wat je niet altijd doet, dan is er al eens op je geschoten. Het volgende schot kon wel eens raak zijn. Het was Philip Arnold. Mijnheer boog voor hem, maar Arnold beant woordde die groet niet. Wat vreemd, riep de jonge Engels man uit. Hij negeert me. Misschien hebt U zich vergist, zei Anneke. Mogelijk, antwoordde mijnheer Hood. Maar toch geloof ik van niet. Waarom zou hij net doen alsof hij me niet her kent Als ik U was, mijnheer Hood, zei Anneke ernstig, dan zop ik het 'voorval maar vergeten. Ik donk" dat het veel be ter Is, dat U vergeet dat U die man ooit gezien hebt. Dat vind ik nogal vreemd opgemerkt, juffrouw Villard. Ze glimlachte vriendelijk. Ik ben nu eenmaal een vreemd persoontje, mijn heer Hood. Maar mijn raadgevingen zjjn soms uitstekend. Zij kwamen niet in dezelfde koets weldra was het gezelschap op weg naar de stad- Parnell zat naast haar, dicht te gen haar aangedrongen want het rijtuig._v... was overvol. Anneke was zich sterk bc-|Ze arriveerden in Rusk House toen de avond al begon te vallen. Conchita Nett- leton, met John Brownlee aan haar zy, en gevolgd door Amanda Stiffler en haar Engelsman, kwant naar Anneke en Juan toe en stelde voor in het hotel te blijven dineren. Het zou leuk zjjn, zei Amanda om daarna met Rolf naar de top van Tele graph Hill te rijden om de maan te zien opkomen. Ik denk dat we een prachtige avond krygen. Zo kwam het dat een deel van het ge zelschap het uitstapje voortzette. Ze ble ven in een van de salons zitten babbe len, tot het tijd was voor het diner. Mynheer Hood is een heel aardige jongen, zei Anneke tegen Juan. Door en door Engels. Hij lykt mij verlegen en teruggetrokken. De blikken die hy anders in jouw richting werpt, gaf Juan ten antwoord, zijn helemaal niet verlegen. Is mynheer soms jaloers, vroeg An neke. Inderdaad, antwoordde Juan. O, zeg tussen twee haakjes, ik hoorde gis teren nog een opmerking over H. Watt- les die je wel amuseren zal. Het was tussen Ralston en Janln. Half en half. Het was ongeveer zo. Die Wattles is een uitgeslapen mens. Ze lykt me Iemand om terdege rekening mee te houden als ze tenminste eens iets origineels deed. Tot nog toe heeft ze alleen nog maar gebruik gemaakt van inlichtingen, die iedere handige spion kan opvangen. Dat vereist geen finan ciële kennis, alleen maar scherpe oren en een goede gelgenheid. Maar het zou. pas een figuur van formaat zijn als ze zelf een manier verzon om geld te ver dienen in plaats van op de hersens van anderen te teren. (wordt vervolgd) voor Amsterdam. Philips opende op f 145.70, tegen donderdag als slotprija f 147.80. Unile ver stelde ook teleur met een koersdaling van ruim een gulden op f 140,30. Kon. Olie, als gevolg van licht aanbod van Zwitserse zijde in een lege markt, daalde tachtig cent tot i 163.70. Hoogovens min twee punten bij openingskoers van 515. Behalve in de A.K.U.-hoek was er weer niet veel te doen in de internationale waarden. Het naderende weekeinde droeg tot de geringe affaire bij. De Nederlandse hoofdfondsen noteerden don derdag in Wallstreet fractioneel lager. Ge durende de verdere beursduur kwam er In alle hoeken van de hoofdfondsen wat lokale vraag waardoor de koersen opliepen. Phi lips kwam tot f 146.30, Unilever tot f 140.80, Kon. Olie tot f 164.90 en Hoogovens tot 517. Vergeleken met de slotkoers van de vorige week vrijdag daalde A.K.U. deze beursweek circa tien en Hoogovens zeven punten. Phi lips gaf vijf. Unilever en Kon. Olie circa één gulden prijs. In de scheepvaarthoek ging meer om dan de vorige dagen het geval is geweest. De st~ ming was er aan de vsate kant. Zeer vas de markt lagen de leidende cultuurwaarden op de verwachting van een spoedig herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen In donesië en Nederland. Certificaten Deli open den op f 144 en liepen op tot f 148 (f 145.70). Amsterdam Rubber steeg van 117% tot 119% (116), terwijl H.V.A. zich niet onbetuigd liet op 140%, na een opening op 137 en een vori- Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 1 maart. Londen 10.08%—10.09%. New York 3.60—3.60%. Montreal 3,34%—3.34%. Parijs 73.46—73.51. Brussel 7.22%— 7.22%. Frankfort 90.0114—90.06%. Stockholm 69.39%69,44%. Zürich 83.18%83.23%. Milaan 58.00%— 58.05%. Kopenhagen 52.18%— 52.23%. Oslo 50.38—50.43, Wenen 13.94—13.95. Lissabon 12.57%— 12.59%. ge Blotprijs van 136%. De vraag voor deze fondsen kwam van lokale zijde. De staata- fondsenhoek gaf weinig verandering te zien. In de lokale afdelingen werden aandelen Scholten Foxhol hoger geadviseerd op de aanstaande dubbele emissie. Utrechtsche Asphalt onderging een zeer gevoelige koers daling als gevolg van de drastische dividend- verlaging van twaalf tot acht procent. Voor de inschrijving op de t 10 min. 4% procent obligaties Eindhoven 1963 tegen 99 procent bestond een behoorlijke belangstelling. A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. 27-2 28-2 475.5 333.7 152.3 242.4 151.3 354.8 Intern, concerns Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen 334.0 151.6 244 5 151.4 356.5 473.4 333.1 153.2 240.2 151.0 353.5 101% 101% 92% 97ft 89ft 89% 92% 92 92%b 90» 98rt* 99% 101%» 101%* 92» 97A 89« 89% 92& 92%* 92% 90» 98A§ 99A 106% 136% 140% 425% 423 145.50 148 516 514 147.60 146.40 141.40 140.40 164.40* 164 St. Mij. Ned. Niev Goud. v Ommeren Rott. LI. Schv. Unie Industrie enz. Alb Hejjn Am. droogd. Berg. Jurg. Berk. Pat. Blaauwh. Bijenk. Calvé Centr. Sulk. Fokker •v. Gelder Gist ap. v. d. Heem Heinelcen Internat. Intervam K.N. Papier K. Zout Muller Ned. Dok Ned kab. Netam NiJverdal Rott. Dr. Dok Schelde NB. 208% 292% 745% 348% b bieden: laten: d es dividend: c ex claim 146% Schokbet. 270 268% Du Pont 240% 236% 121 Scholten F. 815 820 Ge Elecr. 74% 73 270 Stokvis 180 182 Gen Mot. 80% 79» Vergd Blik Int. Nick. 63% 63 139 Vergd Mach. 200 200 Kennecott 71 70 Vrédest. 365 362 Nat. Can. 12% Wilton 315 319 Rep. Steel 33% 38* 642 274% Zwanen b. 840 831 Shell Oil 35% 36% Interunle 191.50 190 Stud Pack. m 7% Robeco 213 212 Tide Water 19% 209 Valeurop 700 700 U.S. Steel 47% 46% 380 873 694 Banken A'd. Bank 360 360 PREMIEL. Alkmaar S6 1 86 1 313 N.H Mij. 361% 357% A'dam '51 87 87% 414 R'd. Bank 345 337% A'dam '56 I 89% 89% 259 Tw. Bank A'dam '56 H 92% 92% 354% A'dam '56 HI 91% 92% 290% Obl. Breda '54 83% 83% 435 1 B. N. Gem. (4%) 99% 99% Dordr. '56 83% 84% 235 B. N. Gem. '58 (5) 104% 104% Eindh. '54 208% Ensch. '54 85% 294 D. Haag '52 I 97% 97% 750 Amcrtk. aand. D. Haag '52 U 345% Am. Enka 59% R'dam '52 I 96% 97 Am. mot. 20% 19% R'dam '52 II 100 b 475 Am. TeL 121% 119% R'dam '57 94 262% Anaconda 45% 45% Utrecht '52 97'/, 92 234% Beth. St. 32% 31% Z.-HoU. '57 92 430% CiL Serv. 60% G0% Z.-H01L '59 102% 102% 270 Curt. Wr. 21% 20% ZATERDAG 2 MAART. HILVERSUM I 402 meter. 74G kc/s. 12.15 Tussen mens en nevelvlek, popu lair wetenschappelijke lezing. 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Sportactualiteiten. 13.00 Nieuws. 13J.5 VARA-Varia. 13.20 Vers van de iers. 13.45 Voor de jeugd. 14.20 Radio Jazzclub. 14.50 Om de kwaliteit van het bestaan, lezing. 15.05 Matinee op de vrije zaterdag: Omroeporkest en soliste: klas sieke muziek. In de pauze: 16.05-16.25 Boekbespreking. 17.15 Jazztrio met zangsoliste. 17.30 Weekjournaal. 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Tango rumba orkest en zangsolisten. 18.50 Lichte grammofoonmuziek. 19.00 Artis tieke staalkaart. VPRO: 19.30 Christen dom in ontmoeting met wereldgodsdien sten, lezing. J.9.45 Grammofoonmuziek. 19.55 Deze week, praatje. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Vyf seconden van Woef!!, teenagerprogramma. 21.15 So cialistisch commentaar. 21.30 Tel uit je winst, spelletjesprogramma. 22.30 Nieuws. 22.40 Zo maar een zaterdag... in maart, cabaretprogramma. 23.10 Op de platenmarkt: gevarieerde grammo foonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM n. 298 meter. 1007 kc/s. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Lichte grammofoonmuziek. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.20 Amateurpro gramma. 13.45 Franse les. 14.05 Voor de ;eugd. 15.00 Metropole-orkest: amuse mentsmuziek. 15.30 Mannenkoor. 16.00 Als de dag van gisteren, klankbeeld. 16.30 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Licht instrumentaal trio. 17.30 Boekbespreking. 17.40 Zang recital: klassieke liederen. 18.00 Kunst kroniek. 18.30 Meisjeskoor en instru mentaal ensemble. 18.50 Grammofoon muziek. 18.55 Wereldkampioenschappen kunstrijden od de schaats te Cortma d'Ampezzo. 19.00 Nieuws. 19.10 Actua liteiten. 19.22 Motorpraat. 19.30 De Oele wappers, licht programma. 20.00 Radio- Filharmonisch orkest, Groot Omroep koor en solistenKlassieke muziek. 20.50 Lichtbaken, lezing. 21.00 Tierelantijnen: gevarieerd programma. 22.00 Operamu ziek. 22.20 Europese kampioenschappen biljaren ankerkader 71/2 te Den Helder, 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Wij luiden de zondag in. 23.00 Nieuwe klassieke grammofoonplaten, met commentaar. 23.55-24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. VARA: 15.00 Op reis met dr. L. van iraat. 15.20 Rawhide - stampedo. i. 16.10 Fire Science - vuur, natuur kundeles. 16.25 Expeditie - Terug naar het stenen tydperk, film. 17.00-17.30 Voor de kinderen. 19.30 Vrije nieuwsga ring - De ring is voor Sidney, t.v.-film. 19.55 Reactie op reacties. NTS: 2000 Journaal. VARA: 20.20 Achter het nieuws. 20.45 De Johan Heestersshow. 21.45 Wereldwys, quiz. 22.30 Opgenomen programma van Brigitte Bardot als chansonnière. NTS: 23.00-23.30 Eurovi sie: Reportage wereldkampioenschappen kunstryden in Cortina d'Ampezzo. (Vrije rqden in het ysdansen). FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 16.15 Ploutch, blijspel. 18.30 Berichten. 18.33 Mes trois fils. film. 19.00 Records? L'Homme et les Bêtes. 19.30 De fauna en de flora van de wereld. 20.00 Jour naal. 20.30 Monsieur Magoo et quelques autrestekenfilm. 20.35 Cocagne, film. 22.00 Journaal. 22.10-23.30 Wereld kampioenschappen schaatsen (ijsdan- sen). VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA' 15.15 Rathlin Island, filmreportage. 15.40 Reportage van de wielerwedstrijd Gent-Gent. 16.10 Voor de jeugd. 17.10- 17.40 Reportage wielerwedsti'ijd. 19.00 Aangename kennismaking met het land van Waas. 19 30 F.cho- 19.35 Sportpro gramma. 20.00 Nieuws. 20.20 Het is al tijd Dennis. t.v.-feullleton. 20.45 Liedjes programma. 21.35 Quizprogramma. .05 Nieuws. 22.16-23.30 Wereldkam pioenschappen kunstschaatsen. ZONDAG 8 MAART HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. VARA- 8.00 Nieuws en socialistisch strqdlied. 8J.8 Voor het platteland 8. Weer of geen weer. gevarieerd program ma. 9.45 Geestelyk leven. toespraak. 10.00 Vioolrecital: klassieke muziek. 10.30 Woorden van werkelijkheid: ge dichten van deze tijd. 10.45 Zondagoch tend in VARA-Studio 5, gevarieerd pro- strijden). 13.00 Nieuws. 13.07 De toe gramma. AVRO: 12.00 Platenmatinee. (plm. 12.30 Mogelijke afgelastingen van stand in de wereld, lezing. 13.17 Mede delingen of grammofoonmuziek. 13.20 Knipperlicht, programma voor alle gebruikers. 14.00 Boekbespreking. Marinierskapel der Koninklijke Marine (gr.). 14.25 Reportage Interland voet balwedstrijd NederlandBelgië. 16.20 Licht instrumentaal trio en zangsoliste. 16.45 Sportrevue. VARA: 17.00 Latijns- Amerikaanse muziek. 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Nieuws, sportuitslagen en sportjournaal. VPRO: 18.30 Korte her vormde kerkdienst. IKOR: 19.00 Kinder- dienst, 19.30 De Open Deur. 19.45 Het evangelie van deze zondag, rondvraag. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Ball lm Sa voy, operette (verkorte uitvoering). 20.55 Het kan niet altijd kaviaar zijn, hoorspel (dl. 3). 21.35 Instrumentaal combo en zangsoliste. 21.55 Pianoduo: klassieke muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 22.55 Mededelingen en sportuitslagen 2e klas voetbal. 23.25 Mo derne grammofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM n. 298 meter. 1007 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gitaarduo (gr.). 8.25 Inleiding hoogmi3. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Kinderkoren (gr.). IKOR: 10.00 Muziek voor de zondag. 10.15 Inleiding op de kerkdienst. 10.30 Doopsgezinde kerkdienst. 11.30 Vraag en antwoord. 11.45 De kerk in de spiegel van de pers. NCRV: 12.00 Kerkorgel (gr.). KRO: 12.15 Lichte grammofoonmuziek. 12.25 De springplank. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Nieuws en medede lingen. 13.10 De stemvork, een bel-can- toprogramma. 13.45 De Kerk in Pakis tan, lezing. 14.00 Voor de kinderen. 14.30 Kamerorkest en soliste: Klassieke en moderne muziek. 15.20 Thee met babbe laars, verzoekprogramma voor de be jaarden. 15.55 De Kerk zyt gy, lezing. 16.00 Wereldkampioenschappen kunstry den op de schaats te Cortina d'Ampez zo. 16.05 Lichte grammofoonmuziek. 16.30 Avonddienst. CONVENT VAN KERKEN: 17.00 Gereformeerde kerk dienst. NCRV: 18.30 Bas en orgel: klas sieke muziek. 19.00 Nieuws uit de ker ken. 19.05 Samenzang: geestelijke lie deren. 19.30 Gesprekken over de Heidel- berger. lezing. KRO: 19.45 Nieuws. 20.00 De onweerstaanbare nachtegaal, hoor spel (deel 4). 20.45 Lichte grammofoon muziek. 21.00 Klassieke kamermuziek gr.). 21.20 Klassieke pianomuziek (gr.). 21.30 Wissewassen..., licht pro- ramma. 21.50 Koren en licht ensemble. 1.20 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondgebed. 2.50 Volksmuziek, met commentaar. 23.20 Retourtjes, een veertiendaagse terugblik op ons programma. 23.55-24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 15.30-17.30 Eurovisie: Wereldkam pioenschappen kunstryden op de schaats te Córtina d'Ampezzo. 19.30 Weekjour naal. 20.00 Sport in beeld. KRO: 20.30 De Flintstones, tekenfilm (deel 11) 20.55 Hebben de eer U kennis te geven... dialoog. 21.20 Amsterdams Kunstmaand- orkest met zangsoliste: klassieke mu ziek. 21.55 De rode dynastie, Ameri kaanse t.v.-documentaire. NTS: 22.35- .40 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 11.00-11.40 H. Mis. 14.30 Landbouwkro- niek. 15.00 Panorama: de week in beeld. 15.30 Eurovisie Cortina d'Ampezzo: we reldkampioenschappen kunstrijden. 17.30 -17.50 Voor de kleuters. 188.45 Het to- verwoud, reportage. 20.00 Nieuws. 20.20 Dis al, muzikaal programma. 21.20 Sportactualiteiten. 21.50 Festival, selec tie bekroonde korte Poolse films. 22.30 Nieuws. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 15.00-18.00 Le Dimanche en Pantoufles, gevarieerd programma. 19.30 Remous, film. 20.00 Nieuws. 20.40 Le Chevalier de Maison Rouge, feuilleton. 21.05 Sana rancune, essay over de hedendaagse ko miek. 21.20 Film. 21.50 Tout en Rytti mes (All that Rythm)amusementspro gramma. 22.20 Journaal. MAANDAG 4 MAART. HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.). (Om 7.35 Van de voorpagina, (praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Licht ensemble met zangsolist. 8.45 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gym nastiek voor de vrouw. 9.10 Moderne grammofoonmuziek. VPRO: 10.00 Zeg gen of laten zeggen, overdenking. VA RA: 10.20 Voor de vrouw. 11.20 Voor dracht. J.1.40 Moderne pianomuziek. HILVERSUM n. 298 meter. 1007 kc/s. NCRV: 7.00 Nieuws en SOS-berichten. 7.10 Dagopening. 7.25 Grammofoonmu ziek. 7.35 Sportuitslagen van zaterdag. 7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Ge wijde muziek. 8.30 Lichte grammofoon muziek. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Lichte grammofoonmuziek. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Moderne pianomuziek (gr.). 10.20 Rondom het Woord, theologische ether leergang. 11.05 Twee violen: moderne muziek. ]-—-••• ziek. 11.30 Lichte grammofoonmu- FEESTKLANKEN VUSSINGEN NIEUWENDIJK 51. TELEFOON 4266 y/h DEKKER vorw. n. New O 1 te' Cu >^o HECTOR 1 tc Piracu» "n^TlTamc8 8 te Point. HEn".M"tara8nl T°" HEOERLAN WONO v. Zanzibar RÏNS"?R^I 9R£CHT HOOG EN LAAG WATER 3 maart nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 7-23 1.69 20.05 1.48 1.18 1.76 13.58 1.76 Terneuzen 7.51 1.86 20.32 1.66 1.45 1.89 14.24 1.89 Hansweert 8.28 1.97 21.06 1.75 2.19 2.05 14.55 2.06 Zierikzee 8.32 1.38 21.07 1-21 1.59 1.50 14.38 1.57 Wemeldinge 8.53 1.58 21.33 1.40 2.17 1.70 14.53 1.75 4 maart Vlissingen 8.43 1.51 21.26 1.33 2.33 1.61 15.18 1.55 Terneuzen 911 1.69 21.51 1.51 2.58 1.74 15.42 1.68 Hansweert 9.46 1.81 22.24 1.62 3.29 1.91' 16.12 1.86 Zierikzee 9.43 1.32 22,20 1.13 3.12 1.44 15.59 1.41 Wemeldinge 10.02 1.49 22.45 1.28 3.29 1.62 16.11 1.58

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11