PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VIJFTIEN MILJOEN SCHADE BIJ BRAND IN AMSTERDAM Grootscheepse jacht op gekaapte vrachtvaarder Rioolwaterzuivering in Goes: probleem Nr. 1 Grote belangstelling voor trieste ruïnes Positie van Brandt nog versterkt 8 - 5-."«sss. sag a REUSACHTIGE BRAND VERNIELDE BEDRIJF Amerikanen de paden op MAASDAMLIEP BIJ AANVARING OP DE WESER ZWARE SCHADE OP Vandaag... Ongezuiverd rioolwater verontreinigt de Poel 206e jaargang - no. 41 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ■-- - - -~s --"«eine adv (ma* 8 regels) 30 ct p. regel (min. f 1.60) .Brieven bur. van dit Blad' 25 ct. meer. Giro 353300 p.z.o.. Miaaeimirg. Maandag 18 febr. 1963 Coupe de theatre Van Zwolsman Pagina 6 Zlerlfcree red. tel 2425 adm tel 2094 Adv pr 30 ct. p mm Min. p adv f4,50 Inge* med 3 z tarief Kleine a De reusachtige brand, die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Amsterdam heeft gewoed, heeft naar schatting voor een totaal van vijftien miljoen gulden schade aangericht. De waarde van het pand, waarin C. en A. was gevestigd, evenals de schade aan voorraden en inventaris van het hoedenmagazijn Gieskes, zijn daarbij inbegrepen. De Amsterdamse brandweer is zaterdagmid dag enige uren bezig geweest de gevel van het pand van C. en A. omver te trekken. De publieke belangstelling was het gehele weekeinde zeer groot. Volgens een schatting van de politie reden gisteren tussen twee en zeven uur ongeveer 100.000 auto's in twee rijen over het Damrak. Duizenden wandelaars stonden zeven rijen dik naar de ruïnes te kijken. Het verkeer in de Am sterdamse binnenstad zat volkomen in de knoop. De reusachtige brand, die het grote pand vrijwel volkomen in de as legde, werd om drie uur in de nacht van vrü- dag op zaterdag aan de zfódc van ae Nicuwendyk door voorbijgangers ont dekt en greep snel om zich heen in de brandbare voorraden. Toen de brand weer met groot materieel ter plaatse kwam was het nog mogelijk het gebouw vuur via de smalle Nieuwendijk overge slagen naar het dak van het tegenover C. en A. liggende herenmodemagazijn van Smoorenburg en naar de daken van de naast C. en A. gelegen panden, waarin het herenmodemagazijn G. en G. en de firma Hazenberg in overhem den e.d. zjjn gevestigd. binnen te dringun. Maar al op de trappen naar de eer ste verdieping stuitten de brand weerlieden op een enorme vuurzee. Brandende stukken van de roltrap pen naar de tweede verdieping vlo gen hen om de oren en zij moesten zich terugtrekken. Tegen half vier brakei de vlammen aan de kant van de Nieuwendijk loeiend door het dak en joegen grote wolken vonken over de binnenstad. Inmiddels vrat het vuur door het zeker vijftig me ter diepe pand heen in de richting van het Damrak, waar om half vijf de vlam men zichtbaar werden. Ook was het Zeer groot alarm Nu werd zeer groot alarm gesla< en. De bewoners van de nabij gelegen Zout steeg hadden intussen hun voornaamste bezittingen gepakt en waren gevlucht. Terwijl de brandhaarden op de om liggende panden snel konden worden bedwongen greep het vuur in uet gebouw van C. en A. en Gieskes met niet te stuiten snelheid om zich heen. Na elkaar stortten dc vloeren van .egen half zes was het pand één grote vuurzee, die duizenden Amsterdammers, onder wie de oficier van justitie mr. W. Tonckens, naar het Damrak had ge trokken. De brandweer ondervond bij de Het uitgebrande gebouw van C. A. in Amsterdam tvas dit week einde een trekpleister voor dui zenden hoofdstedelingen. Het kou de weer moedig trotserend beke ken zij het werk van de brand weer t die het gehele weekeinde nog in de weer was om de smeu lende ruïne te blussen. De 45 kilometer lange weg van Pittsburgh naar Washington bood gisteren een ongewone aanblik: zeker vijfduizend mensen hadden zich 's morgens vroeg op pad begeven voor een „versterkende" mars, nadat president Kennedy enige tjjd geleden een circulaire van Theodore Roosevelt uit het begin van deze eeuw in herinne ring had gebracht waarin voor mariniers een afstandsmars van 60 kilometer wordt aanbevolen. Kennedy had hoge ambtenaren van het Witte Huis, onder wie de gezette perschef Salinger, hier toe aangemoedigd. Overigens niet met onverdeeld succes. De Ame rikanen schijnen de aanbeveling echter toch ter harte te hebben genomen. De politie moest gisteren zelfs speciale maatrege len nemen om de marslustigen in goede banen te leiden. Duits schip van nieuwe pier getrokken Vier zeesleepbotcn, de „Simson", „Fries land", „Assistent" en „Stentor" van de N.V. bureau Wijsmuller uit IJmuiden, zijn er gisteravond in geslaagd het Duit se vrachtschip „Stubbenhuk" (2667 brt.) vlot te trekken van het nieuwe gedeelte van de zuiderpier te IJmuiden, waarop het 's middags was gestrand toen het de havenmond van IJmuiden wilde bin- De sleepboten hebben het schip naar getrokken opdat daar op last van de rijkshavenmeester eerst een onderzoek naar eventuele lekken kan worden gesteld. Wanneer gebleken is dat de „Stubbenhuk" geen water maakt zal het schip te IJmuiden binnenlopen en daarna doorvaren naar Amsterdam Op de plaats waar het schip was gestrand, hebben enkele weken geleden ook al twee schepen vastgezeten. Britten op Cuba vrijgelaten Vier Britten, die tot gevangenisstraffen van 25 tot 30 jaar waren veroordeeld wegens contra-revolntionaire activiteit, zijn zaterdag door de Cubaanse autori teiten vrijgelaten. Zij hebben twee jaar gevangen gezeten. De Britse ambassadeur in Havanna ver klaarde dat nog ongeveer vijftien Brit ten op Cuba gevangen zitten, van wie twee op beschuldiging van contra-revo lutionaire activiteit. blussingswerkzaamheden grote moei lijkheden door een te gennge water druk. Drijvende spuit Het was dan ook een grote steun toen uur de drijvende brandspuit Jan van der Heyden door het ys tot voor het Centraal Station had kunnen door dringen en men door het koppelen van slangen tot een lengte van zeshonderd meter de krachtige motoren van deze brandspuit kon gaan gebruiken. Omdat door de rondvliegende vonken en brandende stukken kleding het ge vaar niet denkbeeldig was, dat het vuur zich in de wijde omtrek zou gaan neste len, werd de B.B.-brandweer gealar meerd, vooral om het koninklijk palels op de Dam en de Nieuwe Kerk te be schermen. De B.B. heeft echter niet actief be hoeven op te treden omdat de von kenregen snel in omvang afnam. Dat was voor een groot deel té danken aan het werk van de Amsterdamse brandweer, die alom werd geroemd. „Brand meester' Nadat de brandweer de brandhaarden op de omliggende daken had bedwon gen, beperkte zij haar activiteit tot het nat houden van de belendende percelen. „Tegen de vuurzee in het C. en A. ge bouw was toch niets meer te beginnen", aldus de commandant, de heer P. A. Riedel, die om acht uur het sein „brand meester" kon geven. Bij een proefvlucht heeft het prototype van de zware helikopter Super-Frelon een snelheid van meer dan 250 km per uur be haald. Pet vliegtuig heeft drie straalturbines en is ontworpen voor vervoer van 26 passa giers of drie ton vracht over een afstand van 500 Ism. „ANZOATEGUl" PROBEERT TE ONTSNAPPEN Braziliaanse marine wacht het schip op Het gekaapte Venezolaanse vrachtschip „Anzoategui" koers te gisteren op topsnelheid naar Braziliaanse territoriale wate ren in een poging om te ontko men aan twee Venezolaanse tor- pedobootjagers, die de achter volging hebben ingezet. Een Braziliaans vliegtuig heeft de .An zoategui" ten noorden van Frans- Guyana waargenomen reeds dicht bjj de kust van Brazilië. Een woordvoer der van de Braziliaanse president, Joao Goulart, heeft meegedeeld dat Braziliaanse oorlogsschepen gereed liggen om het schip te onderschep pen en terug te zenden naar Vene zuela. Volgens de woordvoerder zullen de pira ten een beroep kunnen doen op de zelfde internationale rechten als waarvan de bemanning van de „San ta Maria" gebruik maakte. Dit houdt ook het recht van asiel in, aldus de woordvoerder. Admiraal Amoldo Toscano heeft in Re cife verklaard dat vier korvetten en twee patrouilleboten opdracht heb ben gekregen het gekaapte schip op te brengen zodra het binnen de ter ritoriale wateren van Brazilië ver schijnt. Volgens een woordvoerder van de Bra ziliaanse luchtmacht is het niet waarschijnlijk dat de Venezolaanse oorlogsschepen de „Anzoategui" nog zullen inhalen- De vrachtboot, die 3126 ton meet, en eigendom is van de Venezolaanse scheepvaartmaatschappij, werd dins dag gekaapt toen het onderweg was naar Houston in de Amerikaanse staat Texas. Communisten in Caracas hebben ver klaard dat communistische agenten het schip gekaapt hebben om de aan dacht te vestigen op de strijd tegen „onze beulen" waarmee zrj de pro- Amerikaanse president, Romulo Be- tancourt bedoelen. Terreur Venezolaanse communisten hebben ver der te kennen gegeven dat zy de voorgenomen reis van Betancourt naar de Verenigde Staten willen ver hinderen. De vorige week zijn zjj een nieuwe serie terreurdaden begonnen. Duurtetoeslag voor het rijkspersoneel gevraagd De vertegenwoordigers van de vijf oen trales van het overheidspersoneel heb ben in de vergadering van de centrale commissie voor georganiseerd overleg de regering voorgesteld een dnnrtetoe- slag van 50 nit te keren aan het rijks personeel met een inkomen tot en met het maximum van adjunct-commies. Verwacht wordt, dat de regering in de eerste helft van deze week over dit ver zoek zal beslissen. De centrales hebben gevraagd deze duurtetoeslag te doen toekomen aan de gehwde, dc kostwinners, de ongehuwde alleenstaanden en aan de gepensioneer den. Ook zal de duurtetoeslag moeten worden gegeven aan hen, die reeds een koudetoeslag hebben ontvangen. Scheuren van 40 tot 50 meter Scheuren Gezagvoerder nam zeer juiste beslissing De „Maasdam" heeft bij het onge luk van vrijdag jl. in de monding van de Weser voor meer dan één miljoen gulden schade opgelopen. Het schip zal twee Atlantische overtochten moeten overslaan, zo heeft de directeur van de Holland- Amerika Lijn, mr. H. N. Dutilh, bekendgemaakt bij zijn terugkeer uit Bremen. By de inspectie in het dok van de Norddeutsche Lloyd is gebleken hoe juist de beslissing is geweest van kapi tein Lagaay, toen hij kort na het vast lopen van zyn schip op het Russische wrak de passagiers en de leden van de civiele dienst opdracht gaf in de red dingsboten te gaan. De schade is zelfs nog aanzienlijk gro ter dan men toen veronderstelde. De kiel is namelijk aan weerszijden over een grote lengte opengescheurd als een sardineblikje, aan stuurboordzijde zijn een deel van de bodemplaten en de met water en olie gevulde tanks in de dub bele bodem eenvoudig verdwenen. Van de schroef zijn twee bladen ingedeukt. De eerste conclusie is dat de „Maas dam" op twee uitstekende delen van het wrak is gestoten. De groeven be ginnen vlak onder de neus en gaar meer midscheeps, waar het schip die per ligt, over in brede scheuren. Hun lengte is veertig tot vijftig meter. Aan bakboord is de spleet bijna 30 cen timeter breed, daar zijn enkele bodem tanks volgelopen. Aan de andere kant zijn de huidplaten zonder meer van de „Maasdam" afgescheurd en daar heeft het 15.000 brt. metende schip op de laat ste vijftig kilometer van de reis dus op de binnenste laag van de dubbele bodem gedreven. VERKIEZINGSZEGE VOOR SOCIALISTEN IN BERLIJN Bedreigers van de Gaulle hebben bekend Paule Rousselot Robert Poinard de Liffiac Faule Rousselot de Liffiac, lerares En- gels aan de militaire school in Parys, obert Poinard en zijn echtgenote heb ben zaterdag bekend dat zij de activist Georges Watin, die voortvluchtig is, hadden ontmoet in verband met een nieuwe aanslag op president de Gaulle. De lerares had echter gezegd dat de aanslag, die eerst vrijdag jl. moest plaatshebben, tot een latere datum was verschoven. Zij had een telegram in die zin ontvangen enkele uren voordat zij in hechtenis was genomen. Mevrouw Poinard, de sergeant-majoor Alloesj Nessim en een der drie gear resteerde officieren, kapitein Maurice d'Arboumont, zijn zaterdag na on" vraging vrijgelaten. Kapitein Poinard heeft verder bekend dat hij Watin, die de leiding van de O.A.S. (het geheime leger) in Frank rijk zou hebben overgenomen, had ver borgen na de aanslag op de Gaulle in augustus jl. WILLY BRANDT De sociaal-democraten hebben gis teren bij de Westberlijnse parle mentsverkiezingen de absolute meerderheid die zij al bezaten, nog kannen vergroten. Zy behaalden een winst van ruim 9 pro cent ten opzichte van de verkiezingen 1958 en versterkten daarmee hun entegen leden aanmerkelijke verliezen, terwijl de liberale vrye democraten der mate vooruitgingen, dat zij nu weer in het huis van afgevaardigden kunnen ko men. De communistische S.E.D. heeft een nog zwaardere nederlaag geleden dan vier jaar terug. De sociaal-democraten onder leiding van him populaire voorzittter en burge meester Willy Brandt behaalden 61,9 procent van de stemmen tegen 52,6 by de vorige verkiezingen. De christen-de mocraten vielen van 37,7 procent in 1958 op 28,9 procent terug. De FJ3.P. kwam met 7,9 procent boven de vijf-pro centsclausule uit in tegenstelling tot 1958 toen zij slechts 3,8 procent kreeg. De communisten tenslotte kregen on danks de kleinere opkomst nog minder stemmen dan in 1958: 1,3 tegen 1,9 des tijds. De opkomst bedroeg 88,9 procent tegen 92,9 in 1958. Politieke waarnemers zien in de verras send grote winst voor de S.P.D. na alle strubbelingen rond West-Berlijn een be vestiging, dat de sociaal-democraten ook in 1963 hun opwaartse gang voortzetten. Zij beschouwen de uitslag van de ver kiezingen bovenal echter als een ver sterking van de positie van Willy Brandt. De zetelverdeling in het 140 zetels tel lende nieuwe huis is thans als volgt: sociaal-democraten 89 (1958: 78); chris ten-democraten 41 (55); vrije democra ten 10 (-). H.KJI. Prinses Marijkedie van daag haar zestiende verjaardag viert, heeft zaterdag in het paleis te Soestdijk een delegatie van de Koninklijke Landmacht ontvan gen. die haar een opblaasbare rubberboot aanbood. Op de foto bekijkt de jarige prin ses onder deskundige leiding haar cadeau. is het ernstigst ter hoogte de derde en vierde tank. De scheu ren lopen door tot juist voor de machi nekamer. is het 50 jaar geleden, dat de Amerikaanse uitvinder Tolbert Lanston, het meest bekend door zijn uitvinding van de monotype, lie sinds 1897 overal ter wereld succes oogstte en in 1901 ook in Nederlandse drukkerijen haar in trede deed, overleed. PERSLEIDING-PLAN WACHT OP GOEDKEURING Met een geblakerde modepop in de ar men, komt een brandweerman uit het gebouio van C. dó A. PROBLEEM NR. 1: voor de ge meente Goes is dat de rioolwater zuivering, die al sinds vele jaren het zorgenkind is van het gemeen tebestuur. Het grote probleem is de afvoer en zuivering van de steeds toenemende hoeveelheid rioolwater. Vorig jaar zag het er naar uit, dat een oplossing nabij was: de gemeenteraad ging ak koord met de aanleg van een ruim acht kilometer lange persleiding naar de Westcrschclde. Het besluit werd genomen op 21 maart. Van daag bijna tien maanden later is het besluit van de gemeente raad van Goes nog steeds niet goedgekeurd door Gedeputeerde Stilten. Reden: noch Goes, noch Gedeputeerde Staten weten waar het benodigde geld meer dan miljoen gulden vandaan moet komen! Het is een bijzonder trieste zaak met de afvoer en zuivering van het rioolwater in Goes. Als het droog weer is treden er geen moeilijkhe den op, maar zo gauw het regent zit men diep in de zorgen. Terwijl de pompen in het rioleringsstelsel een gezamenlijke topcapaciteit hebben van circa 1600 kubieke me ter per uur, kan de rioolwaterzui veringsinstallatie aan de Zuidvliet- straat maximaal slechts 450 kubie ke meter verwerken. Het gevolg is, dat als men wil voorko men, dat de rioleringen in de stad over verzadigd raken en de straten blank ko men te staan, de klep aan het eind van het rioleringsstelsel bij de zuiveringsin stallatie moet worden opengezet. Het kwalijk riekende rioolwater stort dan met honderdduizenden liters tegelijk in de sloten van de Poel Geen wonder derhalve, dat het bij hat waterschap „De brede watering van Zuid-Beveland" bij tijd en wijle klachten regent en dat het waterschapsbestuur op zijn beurt bij herhaling bij het gemeen tebestuur van Goes aandringt op het treffen van voorzieningen. En Goes wil wel: getuige het raadsbesluit om een persleiding aan te leggen. Tot nu toe echter is men er nog niet in geslaagd de nodige dekking voor de aan de aan leg van de persleiding verbonden uitgaaf te kunnen vinden. Een vicieuze cirkel, die Goes met geen mogelijkheid kan doorbreken. Drempels Goes breidt zich de laatste jaren sterk uit. In de verschillende nieuwe wij ken zijn honderden woningen verre zen, tenvyl de industrialisatie gestaag voortgang heeft gevonden. Bij de groei van de gemeente is de rioolwa terzuivering al vele jaren achterge bleven. Bij grote regenval moet de overstortput van de zuiveringsinstal latie worden opengezet, waardoor on gezuiverd rioolwater in de sloten van de Poel stroomt. „Het is daar een open beerput", is de mening van de Goese directeur van ge meentewerken, de heer J. P. F. Lind- hout, die de rioolwaterzuivering pro bleem nummer één vindt in Goes. Weliswaar heeft men enkele jaren gele den de overstortdremj>els in de vesten verlaagd, waardoor enige verbetering in de afvoer is opgetreden, maar deze maatregel is in feite niet veel meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De afvoer van het rioolwater vergt een rigoreuze aanpak. Alleen een rioolge maal met een 8,1 km lange persleiding maar de Westerschelde kan uitkomst bieden. De gemeente Goes heeft pogin gen in het werk gesteld dit miljoenen- werk in het kader van de verbetering van de infrastructuur te verwezenlijken. „Daar is echter geen kijk op", aldus de directeur van gemeentewerken. Als eni ge oplossing ziet de gemeente een ver hoogde uitkering uit het gemeentefonds. De jaarlijkse kapitaalslasten van een (Zie slot pag. 2 kol. 3)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1