PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NIEUWE REGERING IN IRAK Leger staan en luchtmacht achter rebellen Proeven in Nevada hervat Langere wachttijden voor zeeschepen - ook de Schelde Enorme ravage door botsing tankauto's Adenauer wil Noren en Denen buiten de Euromarkt houden ONZEKERHEID OVER HET LOT VAN KASSEM NA AVONDGEVECHT IN BAGDAD Skelteren Extraatje voor bouwvakkers is toegestaan jfasfiinglon TSJOMBE OP WEG NAAR PARIJS Tussen Gouda en Utrecht Duitser gedood N.T.B. STAAKT ACTIE TEGEN DE N.T.S. „Treurig gesteld met Pleinjeugd... BIANCA BEZORGDE POLITIE IN AMSTERDAM EEN HELEBOEL LAST Vluchtelinge bleek gewoon te zijn weggelopen Vertrouwelijke verklaring lekt uit: Bang voor neutralistische invloeden Symptomen HET DORP „VERDEELT" GOEDEREN VOORSTEL VOOR T0PGESPREK E.E.G.-LANDEN ONTEVREDEN LOODSEN KONDIGEN AAN Met modelactie kracht bijzetten aan salariseisen Vand aaq... India wil Kasjmir verdelen 206e jaargang - no. 34 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie l" eau de Velde P B den Boei en W. de Pagtei Hoofdredactie W Leertouwer en O A de Kolt Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per Sw Iranco per post 8.25 p. fcw Losse nummers 15 ct. Bureaus. Vltólngen: Wal=traat 58-60 tel 2355 (b.gg red 3508/3546 adv. 3647/3543) Middelburg Markt 61. tel 3841 «b.g.g. red. 2078/3169. adv 2375). Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.e u led f853 adv 52131. Oostburg tel 395, Terneuzeiv red „tel ^2116; adm^ teL 2911 Zlenkzee red tel 2425 adm tel 2094 Adv.pr 30 ct p mm Min. p adv 4.50 Ingez tned 3z tarief Kleine adv (max 8 regels) 30 ct p regel (min f1.50) .Brieven bur. van dit blad' 2o ct. meer Giro 3 Zaterdag 9 februari '63 P.Z.C., Middelburg. Waddeneilanden in de kou Pagina 3 Na de berichten, dat de Iraakse staatsgreep van gistermorgen geëindigd was in een volledige overwinning voor de opstandelin gen, heeft Radio Bagdad gisteravond melding gemaakt van nieu we gevechten rondom het ministerie van defensie in Bagdad. Pri- vé-telefoongesprekken die van Perzië en Libanon uit met de Iraakse hoofdstad gevoerd werden, bevestigden dit. Volgens Radio Bagdad zetten troe pen van de opstandelingen om half zes gisteravond een nieuwe aanval in op het ministerie, nadat dit in de vroege morgenuren reeds door vliegtuigen van de Iraakse lucht macht gebombardeerd was.De nieuwe gevechten eindigden met de overgave van de 600 militairen die het ministerie verdedigden, al dus Radio Door deze nieuwe berichten is opnieuw onzekerheid ontstaan over het lot van premier Kassem, van wie eerder bericht werd, dat hij op het ministerie van de fensie zou zijn omgekomen. In het be richt van Radio Bagdad over de over gave van alle verdedigers van het mi nisterie werd geen melding meer ge maakt van de premier. Volgens de privé- telefoongcsprekken doen in Bagdad ge ruchten do ronde, dat Kassem nog in leven is. Zwaar gevochten In het privé-telefoongesprek dat van Beiroet uit met iemand in de Iraakse hoofdstad werd gevoerd werd gezegd, dat er in de binnenstad van Bagdad zwaar gevochten werd in de loop van de morgen en dat de gevechten op nieuw begonnen, toen om drie uur in de middag het uitgaansverbod in trad. dat door de revolutionaire be windhebbers was afgekondigd. De bestorming van het ministerie van Nederland steeds meer vooral jonge mensen gaat in teresseren. De redactie van onze jeugdrubriek „Zigzag" heeft nu ook in Zeeland groeiende belang stelling voor deze sport aange troffen. Zodoende op pagina 11 een uitvoerige toelichting op de skelter, Het skelteren en de mo gelijkheden daarvan. Pag. 2: Scheepsbotsing op Wes- tcrschelde en miljoenenbegroting van Goes; Pag. 3: K.L.M. maakt reorganisa tie bekend; Pag. 5: Kerkdiensten; Pag. 7: Sjoukjo zeker van de titel. en i7i het De Amerikaanse rtaimtejager X'.-20 zal dit, jaar zijn eerste vlucht 7)iaken, een beschouwing hierover op pagina negen, alsmede een ar tikel over het inuseum van de historie van de koninklijke ma rine. De pagina letterlmndige kroniek en cultuur, mot, bespreking van moderne Nederlandse dichtbwi- dels en een beschouwing over de recente toneelactiviteiten in ons land op pagina 10. Jeugdrubriek „Zigzag" met het veertiendaags Zeeuws spor-tartikel ditmaal over dammen) op pagina 11. Onder de titel „Samen aan op bouw van gemeente werken" is er op de wekelijkse kerkpagina een beschouwing over de admini stratieve werkzaamheden van^een kerkelijke geineente; de rubriek „Stemmen uit de Kerlcen" dit maal over de situatie van de joodse gemeenten in Nedei'land. fop pagina 13). De fotopagina geeft beelden bij een hengsten- keurlng (pagina 1/,) en ten slotte op pagina 15 de Kroniek van Zwin tot Zijpe, Amsterdamse beurs, strips en feuilleton. defensie in de avond werd opnieuw uit gevoerd door parachutisten van de 35- jarige brigade-generaal Abdel Karifn Moestafa, die nu aan het hoofd staat van het „revolutionaire commando van de nationale raad", een militaire junta die de leiding na de staatsgreep in han den nam. President Radio Bagdad maakte gisteravond be kend, dat de nationale raad Abdoel Sa laam Mohammed Aaref tot president van de republiek Irak heeft benoemd en brigade-generaal Achmed Hassan Badr tot premier- Vice-premier en minister van binnenlandse zaken wordt Ali Taleb Es Sadi en minister van defensie luite nant-kolonel Saleh Mahdi Omasji. Koerden Volgens Radio Bagdad hebben leger en luchtmachteenheden in het gehele land het nieuwe bewind erkend, Deze foto toont Kassem rechts tijdens een receptie in december j.l. ter gelegenheid van de viering van het duizendjarig bestaan van Baadad. Hij drukt hier de hand van een Indiase gast, Abdulla Al Bukhari. ook de stam van de Koerden in het noorden van het land, die de afgelo pen jaren het regieme van premier Kassem steeds bestreden heeft. Over het aantal slachtoffers van de ge vechten is niets met zekerheid bekend. In een uitzending van Radio Bagdad werd vagelijk melding gemaakt van 500 slachtoffers in Bagdad. Onder de buiten landers in Bagdad zijn voorzover bekend geen slachtoffers gevallen. Het werk in de olie-industrie is gewoon doorgegaan. Het nieuwe regime heeft toegezegd de oliebelangen te zullen respecteren, even als verdere buitenlandse bezittingen en zich te zullen houden aan het handvest van de Verenigde Naties en de idealen van de Arabische Liga. Amerika heeft gisteren zijn onder grondse kernproeven in het proef gebied in Nevada hervat, aldus is door de commissie van atoomener- in Washington bekendge maakt. De Amerikaanse commissie voor atoom energie verklaarde dat de ontploffingen van middelgrote kracht waren of min der. President Kennedy had op 26 janu ari in verband met 'verkennende kern- stoponderhandelingen met Rusland in Washington en in New York de Ameri kaanse atoomproeven afgelast. Toen Rusland vorige week echter de be sprekingen afbrak en had verzocht deze te verleggen naar de ontwapeningscom missie die volgende week dinsdag in Ge- nève bijeenkomt, beval Kennedy voorbe reidingen te treffen voor hervatting van nieuwe Amerikaanse kernproeven. Het college van ryksbemiddelaars heeft gistermiddag na ontvangst van het ad vies van de „Stichting van den Arbeid" zijn goedkeuring gehecht aan het ver zoek van de „Stichting Risicofonds voor de Bouwnijverheid" om over de periode, van 7 januari tot en met 8 februari aan werknemers, die een uitkering uit dit fonds ontvangen, in verband met de bij zondere omstandigheden een extra uit kering te doen van twee gulden per uit keringsdag voor gehuwden en kostwin ners en van één gulden voor niet-kost- wïnners. In Washington meent men, dat het nieuwe regieme anti-communis tisch is. President Moïse Tsjombe van Katanga is gisteren op doorreis naar Frankryk in Salisbury aangekomen. Een woordvoerder op het vliegveld zei dat Tsjombe nog dezelfde avond naar Nice en Parijs zou vliegen. De reden voor zijn reis werd niet bekendgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) Een plotseling uit de file zwenken de Duitse tankauto, die na een bot sing dwars over de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer schoof, veroorzaakte gistermiddag rond vijf uur een ernstig ongeluk bij Waarder op de rijksweg 12 tussen Gouda en Utrecht. De Duitser botste op een Nederlandse tankauto met aanhangwagen, die in de berm werd geslingerd en kantelde ver volgens zelf van de rijbaan af naar een lager gelegen weiland. De 21-jarige Duitse bijrijder werd uit de cabine ge slingerd en kwam onder de wagen te recht. Hij moet op slag gedood zijn. De Duitse chauffeur en de twee Inzittenden van de Nederlandse tankauto moesten met verwondingen in het ziekenhuis te Woerden worden opgenomen. De verkeerschaos na het ongeluk was enorm. Dc rijbaan in de richting Gouda moest ontruimd worden, zodat het verkeer uit Utrecht via Woerden werd omgeleid. Op de andere rijbaan vormde zich een onafzienbare file van zeker 600 800 auto's, die met uren vertraging langs de plaats van het ongeval werd geleid. De Nederlandse Toonkunstenanrsbond (N.T.B.) heeft op verzoek van de Stich ting van den Arbeid huur actie tegen de Nederlandse Televisie Stichting (N.T. S.) gestaakt. Dit is gebeurd om de weg vrij te maken voor onderhandelingen op een nieuwe basis. Deze zullen op korte termijn wor den gevoerd. Dit werd meegedeeld na afloop van een bespreking tussen de N.T.S. en N.T.B. te zamen met leden van do looncommis- sie van de Sticht.: van den Arbeid. Acht takelwagens waren bij het licht van schijnwerpers tot iaat in de avond bezig met het wegslepen van de tank auto's. Onder trein Gisteravond om even over zeven uur werd voorts op de met automatische knipperlichten beveiligde overweg aan de Kerltweg te Kethel tussen Delft, en Schiedam een personenauto, bestuurd door de 26-jarige tuinder G. van der Helm uit Delft door een trein uit de richting Delft gegrepen. De bestuurder kwani om het leven. De 17-jarige Bianca Anuska San- dori Verebi, die begin oktober van het vorig jaar in Amster dam politiek asiel vroeg, heeft de Amsterdamse vreemdelin genpolitie heel wat last bezorgd. Vier maanden lang hield zij de politie in ons land, in Frankrijk, Duitsland en nog andere landen bezig met het controleren van haar geloofwaardige, maar toch wonderlijke verhalen over haar vlucht uit Hongarije en Polen. Tientallen deskundigen zijn er aan te pas gekomen. Vorige week werd het onderzoek vol tooid. De aanvankelijke indruk werd ook de eindconclusie: Bi anca, bleek een intelligent, ge raffineerde fantaste. Ze heet niet Bianca, doch Elizabeth Schielbach. Van haar vluchtverhalen en haar verleden achter het ijzeren gordijn bleek niets waar te zijn. Wel kwam het avontuurlijke leven van dit Duitse meisje tot in details vast te staan sinds maart 1962, toen zij boos de ouderlijke woning in Keulen verliet en zwervend via München, rijs, Avignon, Montpellier, Malaga, Tanger, opnieuw Parijs en Zuid-Lim burg tenslotte Amsterdam bereikte. Dat was op 5 oktober 1962. Sinds een paar dagen zit Elizabeth in een Keul se psychiatrische inrichting „Het was uitsluitend de zucht naar sen satie en avontuur", zei commissaris Bondskanselier Konrad Adenauer is bereid Engeland tot de Euro- markt te laten toetreden op voor waarde dat Denemarken en Noor-j wegen geen lid van de E.E.G. wor- den, zo is volgens een gisteren ge publiceerde verklaring van de Christen-Democratische Partij door de minister vans defensie, j Kai-Uwe von Hassel, gezegd. Volgens de afdeling Sleeswïjk-Hol- stein der Christen-Democratische Party had de minister op 26 januari; op een besloten partijbijeenkomst j verklaard: „Adenauer vreest neutra- listïsche en socialistische invloeden j op de E.E.G. indien de toetreding van Denemarken, Noorwegen en IJsland op het Britse lidmaatschap zullen volgen. Hij meent dat Engeland slechts tot de Euromarkt kan worden toegelaten indien de weg voor het Deense en Noorse lidmaatschap niet door zijn intrede wordt gevolgd". In het rondschrijven van de Christen- Democratische Party, dat slechts aan partijfunctionarissen werd gestuurd, werd gezegd dat Von Hassel de verkla ring op een door de allerhoogste partij functionarissen bijgewoonde bijeenkomst te Rissen, naby Hamburg, had afgelegd. Het rondschrijven, dat Von Hassels uit latingen over Adenauers persoonlijke gedachten bevatte, was vertrouwelyk maar kwam in het bezit van verslagge vers. Dit. is de S9-jarige Rudolf Augstein, uit gever van het Westduitse tijdschrift, „Der Spiegel", die zoals gemeld uit voorlopige hechtenis is ontslagen. Augstein was de laatste verdachte in de Spiegelaffaire, die nog in de gevangenis zat. H. Molenkamp van de Amsterdamse vreemdelingenpolitie, die sinds okto ber vrijwel dagelijks bemoeienis met Bianca heeft gehad. Al die tijd lo geerde ze in een politiecel, waarin ze op 5 januari jl. niet alleen haar 17e verjaardag vierde, maar waarin ze ook de Nederlandse taal vlot leerde spreken, lezen en schrijven. Vrijwel foutloos heeft ze een paar weken ge leden nog eens haar fantasieverhaal tje in het Nederlands op schrift ge steld. Perfect sprak en schreef het meisje ook de Franse, Duitse en Engelse taal. Ze beweerde in Hongarije te zijn gebo ren, dat haar ouders al vroeg waren overleden en dat zy tot haar achtste jaar was opgevoed in een zigeuner gezin. Deze zigeuners zouden haar daarna in een internaat by Warschau hebben ondergebracht, omdat Bian- ca's moeder Poolse van geboorte was. Daar zou Bianca ook „Pools" hebben geleerd, maar het Oost-Europese taaltje dat zy sprak kon niemand ontcyferen. Zeven tolken kwamen er aan te pas, zelfs een zeer deskundige hoogleraar, maar niemand kon de gesproken en geschreven taal van Bianca identificeren. „Hoogst interes sant", noemde de hoogleraar dat taaltje". Admiraal Dönitz, de man van Hitiers duikbotenoorlog, heeft vorige maand de kans gehad leerlingen toe te spreken van een gymnasium in Geest- hacht, een plaatsje aan de Elbe in de omgeving van Hamburg. Naar enkele Duitse bladen meedelen had de admi raal een groot succes: de jeugd was wat men noemt „restlos begeistert". Het schoolbestuur is echter door de overheid zo is inmiddels verzekerd in niet mis te verstane termen aan het ver stand gebracht, dat de heer Dönitz niet de aangewezen man was om jonge Duit sers toe te spreken. Buiten West-Duits- land heeft men van deze correctie uiter aard nota genomen, maar desondanks is de pijnlijke indruk gebleven, dat een oorlogsmisdadiger, te Neurenberg ver oordeeld, in het democratische Duits land van Adenauer, een kans kreeg om jongelui toe te spreken. Men behoeft niet te denken, dat meneer Dönitz slechts een bakerpraatje heeft gehou den. Deze zelfde man heeft enige jaren geleden een toespraak gehouden tot rond drieduizend oud-bemanningsleden van onderzeeboten en verklaarde toen onder stormachtig applaus: „Wy moe ten de U-boot-geest van dapperheid en zelfopoffering doorgeven aan onze kin deren en kleinkinderen". Nu, daar heeft de admiraal dan de kans toe gekregen, daar in Geesthacht. Het is nogal veront rustend. Ple injengd Vorig jaar zou de Poolse grond te heet onder Bianca's voeten zijn geworden. Via een Duits en vermoedelijk Deens schip zou Bianca in Engeland terecht zyn gekomen, waarna ze met het jacht van een rijke Engelse familie naar Frankryk was overgestoken. Nog steeds zonder papieren zwierf Bianca volgens haar verhaal in Zuid-Frankrijk rond, ze kwam later in Parijs in contact met wat wy hier Leidsepleinjongeren zouden noemen Daarby waren een paar Nederlan ders, die het meisje, dat opgaf 18 jaar te zyn, voorstelden mee naar Nederland te gaan. De ontknoping kwam toen de vreemde- Ungenp Dlitie nit Duitsland op aan vraag het opsporingsbericht van Bi- anca-Elizabeths ouders ontving. Uit dit door zyn omvang unieke onder zoek blijkt volgens commissaris Mo lenkamp dat het met een bepaald aantal jongeren, de Pleinjeugd, maar treurig gesteld is. Gisteravond is in Arnhem op een vergadering van het bestuur van de Stichting Het Dorp beslist op welke wyze de talloze goederen die zo spontaan tijdens de 26- november-actie zyn aangeboden, ten gelde kunnen worden ge maakt. Behoudens ministeriële goedkeu ring is het de bedoeling door mid del van advertenties in de dag bladen de mogelijkheid te ope nen deel te nemen aan de verde ling van deze goederen, waarbij iedere deelnemer tegen een be paalde, geringe vergoeding een kans maakt een dezer goederen te verkrijgen. Het spreekt vanzelf, dat de goe deren, die voor Het Dorp bruik baar zijn niet voor de verdeling in aanmerking komen, zo zegt het bestuur. Ook die goederen die ien grote gevoelswaarde hebben, soals de Olympische medaille san Rïe Mastenbroek en de voet ballen van Leo Horn, zullen op ?en andere, passende wijze een bestemming vinden. een VUVWVWM De voorzitters van de Christen-Demo cratische partijen in de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap hebben gisteren voorgesteld een „top conferentie" te houden van de staats hoofden en regeringsleiders van d< „zes" om de „samenhang en de dyna miek van de Europese gemeenschap te redden. De conferentie zou binnen vier maanden moeten worden gehouden, al dus een resolutie, die gisteren op een conferentie in Brussel is opgesteld. De wachttijden voor de zee scheepvaart zullen ook op de Westerschelde belangrijk gaan toenemen nu de zee- en ri- vierloodsen zich meer dan ooit tevoren aan de richtlijnen zul len houden als protest tegen de trage gang van zaken rond de ruim drie jaar geleden aanhan gig gemaakte en nog steeds niet verkregen salarisverhoging. Weliswaar heeft hel bestuur van de vereniging „De Neder landse Loods", waarbij ruim 350 van de 500 rijksloodsen zijn aangesloten, nog niet het parool uitgegeven tot het voeren van een model-actie, maar de wer kelijke situatie staat daar niet zo ver van af. Meer dan tot nu toe het geval is, zal men by voorbeeld op de rede van Vlissingen zeeschepen kun nen zien liggen, die wachten op een loods. Niet zelden komt het hier al voor, dat een schip een zestal uren moet wachten. De ko mende weken lean op langere wachttyden worden gerekend, want do loodsen voelen er niets voor steeds maar overuren te blij ven maken, terwyi een salarisver hoging achterwege blyft. „De loodsen zullen zich meer als ambtenaren gaan gedragen", werd gistermorgen gesteld tijdens een persconferentie van het bestuur van „De Nederlandse Loods" in het Rijn hotel in Rotterdam. Voorbeelden van de „modelactie" heeft men al in de Waterweg. Tot voor kort kenden de loodsen slechts één parool: „Zoveel mogelijk schepen naar Rotterdam en terug naar zee brengen". De gemid delde diensttyd per reis bedroeg ruim zes uur. Nu het meer model toegaat hebben de loodsen tien tot elf uur nodig! Overigens: alles geheel vol gens de voorschriften! Geen beroep Nu lu>t bestuur w de vereniging niet langer meer de overtuiging hoeft, dat de zyns inziens gemoti veerde en door een enquêterapport gedocumenteerde salariseisen op re delijke termyn zullen worden inge willigd een brief van 4 februari jl. van minister Toxopeus wyst in deze richting wordt niet langer meer een beroep gedaan op de leden zich extra inspanningen te blyven ge- troosten om de scheepvaart van en naar de havens zo snel mogelyk te doen verlopen. Reeds lange tijd heerst er ontevre denheid onder de Nederlandse (rijks)loodsen, die in salaris ver ten achter staan bij hun collega's uit an dere Westeuropese landen. De alge meen secretaris, de heer R. W. Ponte uit Vlissingen. verklaarde tydens de persconferentie, dat alle loodsen in overig West-Europa, uitgezonderd de Belgen, tweemaal zoveel salaris ont vangen dan hun Nederlandse colle ga's. De Belgen kwamen begin 1961 ruim 50 hoger, maar na een sta king van 20 uur kregen zij een forse loonsverhoging, zodat zij thans op enkele procenten na tweemaal meer loon in het zakje ontvangen clan de Nederlandse loodsen. Vooral op een rivier als de Wester schelde met zijn 175 Nederlandse loodsen, waar Belgen en Nederlan ders nauw samenwerken, wordt de financiële en maatschappelijke ach terstand sterk gevoeld. Dat wil niet zeggen, dat de overige loodsen in Nederland zulks minder zouden voe len. Integendeel. Het inkomen van de Nederlandse loods bedraagt slechts de helft van dat van een Nederlandse gezagvoerder ter koopvaardij. Te meer voelen zij dit als schrynend aan, omdat de loodsen zichzelf als de „specialisten" en de gezagvoerders ter koopvaardy als de „artsen" be schouwen, zoals het tijdens de pers conferentie werd gesteld. In het bui tenland woorden de loodsen wél ge waardeerd op hetzelfde niveau als de gezagvoerders ter koopvaardij. De algemeen voorzitter van de Ne derlandse Loods, de heer C. W. Ber nard uit Rotterdam, gaf de aanwezi- (Zie slot pag. 2 kol. 6 nthjft niet op zichzelf staat. Vorige week werd op het Nederlandse televisie scherm in een actualiteitenrubriek een nieuwe Duitse uitgave vertoond, name lijk „Das Deutsche Soldatenjahrbuch 1963" en daarby werden weinig opwek kende dingen verteld. Deze week heeft „Vrij Nederland" dit jaarboek op de korrel genomen, „een vrolijk werkje", waarin flinke verhalen staan, aldus merkt het blad sarcastisch op. Zo wordt „Panzer-Meyer", de commandant van de „Aufklarungsabteilung der Leib- standarte SS Adolf Hitier" met een ge voelig stukje in het boek herdacht, voorts wordt met nauwkeurige jaartal len verteld welke heldendaden het Duitse leger achter de rug heeft, zoals het neerslaan van de opstand in het getto van Warschau. De geboorteda- •um van Hermann Goering is niet ver geten, terwyl het boek verder wemelt van moed, vaderlandsliefde, dapperheid, doodsverachting en onderscheidingen. En van wie is het voorwoord? Van de admiraal, meneer Dönitz. Hij spreekt héél mooi over „seelische Geschlossen- jheit". Boven het artikel over dit jaar boek schreef „Vrij Nederland": „Heim wee naar die goeie, oude kameraden- tyd En alweer moet men concluderen: het is verontrustend. Eind vorig jaar verscheen er in Neder land een vertaling van een Ameri kaans boek „The new Germany and the old nazis", geschreven door een tot Amerikaan genaturaliseerde Duitser, in 1934 uit een concentratiekamp ontsnapt, namelyk T. H. Tetens, thans directeur van de „Library on Germanic and Rela ted International Problems". In dit boek worden tientallen gevallen behandeld van oude nazi'g, die thans belangrijke en minder belangryke posten in het Duitsland van Adenauer bekleden, ter- wyi voorts vele voorbeelden van neo- fascisme worden gegeven. De auteur verzamelde zijn gegevens voornamelijk uit nieuwsberichten en rechtbankversla gen, die na 1945 in de Westduitse pers verschenen. En hij hamert voortdurend op het zelfde aambeeld: het Duitsland van Adenauer is (nog) geen democra tie, de Duitsers houden zelfs niet van deze staatsvorm. En voorts betoogt hy met nadruk, dat de nazigeest aller minst dood is. Een eenzijdige voorstel ling van zaken? De uitgever van de Ne derlandse vertaling (Stolt) vindt van wel, zo blijkt uit een speciaal voor woord: „Wij weten, dat gelukkig velen (in W.-Duitsland) van een nieuwe en juiste geest doordrongen zijn", stelt hy vast en hij voegt er aan toe, dat ook an dere dan de door Tetens verzamelde fei ten (b.v. acties van jonge Duitsers, ra men voor de kathedraal van Coventry) moeten meespreken „wanneer wij ons een zo juist en compleet mogelyk beeld wijlen vormen van de geestesgesteld heid van het huidige Duitse rijk". Zeker, er zyn gelukkig ook gunstiger zaken te vermelden. Maar als wy kennisnemen van de opvallende ge beurtenissen der laatste maanden in West-Duitsland (zoals Spiegelaffaire, Dönitz, Globke, Jahrbueli) en die plaat sen naast bevreemdende ontwikkelingen in het buitenland, met name in Frank rijk (de Gaulle en de E.E.G., verdrag Parijs-Bonn, flirtations met Franco), als wij van dit alles kennisnemen, kunnen we toch niet blind zyn voor een toene ming van duidelijk totalitaire symoto- men. Zonder nu de Duitsers voortdu rend hun verleden voor de voeten te wil len werpen, mag men toch wel van hen verwachten, dat zij zich steeds met een pijnlijke nauwkeurigheid er rekenschap van geven op welke basis een vrije we reld moet worden gebouwd. Die ver wachting wordt helaas vaak beschaamd. Beschaamd ook elders in Europa. En dat nu maakt, dat men on dit ogenblik niet zonder verontrusting de loop der dingen in ons oude werelddeel moet gadeslaan. .is het 100 jaar geleden, dat de Engelse romanschrijver sir An thony Hope Hawkins (schuil naam Anthony Hope), wiens avonturenroman „Prisoner of Zen- da" veel navolging ondervond, te Londen werd geboren. MORGEN .is het 40 jaar geleden, dat de beroemde Duitse natuurkundige en nobelprijswinnaar Wilhelm C. Röntgen, ontdekker van de naar hem genoemde stralen, te Mün chen overleed. India heeft Pakistan gisteren een plan betreffende de verdeling van Kasjmir voorgelegd, zo is in welingelichte krin gen verklaard. Volgens de zegslieden had het plan on der meer betrekking op de verdeling van de vallei van Kasjmir. India wü Srinagar, de fraaie vakantieplaats die dienst doet als hoofdstad van Kasjmir, behouden, zo werd gezegd. Voornoemde zegslieden veronderstellen dat Kasjmir zal weigeren afstand te doen van Srinagar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1