PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VLIEGRAMP BOVEN ANKARA - 67 DODEN Maatregelen van Maleise marine tegen Indonesië Ministeriële aandacht voor vele Zeeuwse zaken Wrakstukken vielen in drukke zakenwijk K.L.M. per 1 april naar Djakarta Zelfbestuur voor Nyasaland MINISTER HERDACHT DE RAMP V.S. HERVATTEN ONDERGRONDSE KERNPROEVEN NA AFBREKEN KERNSTOPOVERLEG IN NEW YORK Russen willen in Genève verder onderhandelen 9. Valse friste 206e jaargang - no. 28 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van de Velde, P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60. tel 2355 (b.gg. red. 3508/3546. adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red. tel. 2116, adm. tel. 2911: Zlertkzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv /4.50. Ingez. med 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1.50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C.. Middelburg. Zaterdag 2 februari 1963 Zwanen in paardestal Pagina 2 VLIEGTUIGEN BOTSTEN BOVEN DE STAD TEGEN ELKAAR BRAND VERWOEST BANKGEBOUW EN ZESENDERTIG WINKELS Bij een vliegtuigongeluk boven de Turkse hoofdstad Ankara zijn gistermiddag 67 mensen gedood en negenennegentig gewond, waarvan velen zeer ernstig. Men vreest dat het dodental nog zal stijgen. Een Viscount-passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaat schappij voor het Midden-Oosten, dat uit Cairo was vertrokken en een Dakota van de Turkse luchtmacht kwamen boven de stad met elkaar in botsing. De gevolgen waren verschrikkelijk. Alle negentien inzittenden van de twee toestellen, namelijk vijftien van de Viscount en vier van het militaire toestel, verloren het leven. Bovendien kwamen op de grond nog eens 48 mensen om en werden er 99 gewond. Onder de slachtoffers op de grond be vinden zich vele vrouwen en kinderen, die aan het winkelen waren. Brandende wrakstukken van de toestellen vielen in de drukke za kenwijk van Ankara. De Viscount kwam terecht op 'n bankgebouw. Mensen, die zich in het gebouw bevonden kwamen om het leven. De bank en nog zesendertig win kels gingen in vlammen op. Zeven taxi's en vier jeeps vlogen in brand. Op citadel Een ooggetuige verklaarde, dat de lin kervleugel van de Viscount werd af gerukt en dat hij als een vallend blad neerkwam op het Ulusplein. Honderden mensen zochten hier dekking voor de vallende wrakstukken. De romp van de De minister van buitenlandse zaken van de republiek Indone sië, dr. Soebandrio, heeft, naar de K.L.M. mededeelde, thans vastgelegd dat de K.L.M. we derom een vergunning is ver leend op commerciële basis naar en van Indonesië te vlie gen. Getracht zal worden om als begindatum 1 april a.s. aan te houden. Dr. E. van Konijnenburg is donderdag van zijn reis naar Djakarta terugge keerd. Hij heeft daar in opdracht van de K.L.M. gedurende twee weken be sprekingen gevoerd met de Indonesische regering en de „Garuda Indonesian Air ways". Alvorens met de dienst op Djakarta een aanvang te maken zijn nog besprekin gen op luchtvaarttechnisch niveau nood zakelijk in verband met de belangen van de Garuda. Ook zullen nog maatre gelen getroffen moeten worden met be trekking tot het generaal agentschap, de afhandeling van K.L,M.-vliegtuigen op Kemajoran, de frequentie zowel voor de eindpuntsdienst als voor de even tueel doorgaande dienst e.d. Schrijversprotest Na .iet bezoek aan staatssecreta ris Scholten is het actiecomité „Schrijversprotest" geschrokken van de mening die heeft postge vat, als zou dit comité het erom te doen zjjn dat de overheid een basis-salaris van 6000,moet gaan verstrekken aan alle Neder landers die zich letterkundige willen noemen. Het schrijverspro test wil stipendia voor vyftig let terkundigen, niet meer. En voor al willen de letterkundigen rech ten in plaats van gunsten. Een uitvoerig relaas over deze veelbe sproken kwestie vindt D op pagi na 10. Verder in dit 16 pagina's tellende nummer: Pagina 2: Brouwershaven bouwde een stad voor „Het Dorp" en Nederlandse loodsen ontevreden over salaris. Pagania 3: „Europa in sneeuw en ijs" en „geen examen voor bromfietsers". Pagina 4: Zeeuwse aspecten uit de Tweede Kamer. Pagina 5: Kerkdiensten. Pagina 7: Herdenking van de wa tersnoodramp in Zeeland en in het zaterdagnummer Het veertiendaagse, door Jac. Prince geïllustreerde streekver haal, gaf een onzer redacteuren deze maal de titel „Ongekroonde burgemeester" mee. Het is het vernaai over Jan dBat en zijn gedeelde dorp Oostdijk. Al. P. de Bruin besprak voor ons het boek je „Virtuut van de mei" dat door de journalist G. A. de Kok werd geschreven en door fotograaf Wtm Rtemens werd geïllustreerd, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de N ederlandsche jes van papier" van Clare Len- nart; en Schrijversprotest (pagi na 10J. Jagen op stropers m de winter" en de vijfenzeventigste verjaardag van de luchtband (pa gina 11). De rubriek ,fie kerken en de maatschappij" met onder meer „Doop, catechisatie en belij denis" (pagina IS). De fotopagi na geeft een beeld van net ama teurtoneel in Zeeland (pagina H) en ten slotte op pagina 15 de Kro niek van Zwin tot Zijpe. Beurs en „Waar zijn onze schepen". Dakota viel op de citadel van Ankara, in het oude deel van de stad. Een deel van het toestel kwam op een huis te recht, waardoor vier mensen werden gedood. De radiotelegrafist van de Dakota sprong op ongeveer 30 meter boven de grond met zijn parachute uit het vliegtuig. Doordat de hoogte te ge ring was voor de parachute ver ongelukte hij echter dodelijk- Hulp Radio-Ankara onderbrak kort na het ongeluk zijn uitzendingen voor een drin gende oproep om bloedgevers. Alle be schikbare ambulances werden naar de plaats van de ramp gedirigeerd. Ame rikaans leger- en luchtmachtpersoneel verbonden aan de N.A.V.O.-staf in An kara deed een beroep op de vele Ame rikaanse instellingen in Turkije om medische en andere hulp te verstrek ken. De elf om het leven gekomen passa giers van de Viscount waren vijf Ame rikanen, onder wie een meisje, vier in woners van Saoedi-Arabïë, van wie drie kinderen, een Japanse en een Libanese. Dr. Hastings Banda heeft gisteren de functie van premier van Nya saland aanvaard, waarmee dit land tevens zelfbestuur heeft ver kregen, als laatste stap naar vol-, ledige onafhankelijkheid. Nyasa-1 land is 60 jaar lang door Engeland bestuurd. Territoriale wateren geschonden De chef-marinestaf van de Maleise Federatie heeft gisteren meege deeld, dat de Maleise marine intensiever in de territoriale wateren gaat patrouilleren in verband met de herhaalde schendingen van deze wateren door Indonesische kanonneerboten. Patrouilles om kanonneerboten te onderscheppen De chef-marinestaf zei voorts, dat de Indonesische regering niet heeft gerea geerd op protesten van de Maleise rege ring. De kanonneerboten worden ge bruikt om smokkelen tegen te gaan. Woensdag drong een Indonesische ka nonneerboot de territoriale wateren binnen in de Straat van Johore. Vier bemanningsleden waren naar een voor anker liggend bootje, dat vijf ton rub ber aan boord had, geroeid en hadden de lading in brand gestoken. De kanon neerboot was vervolgens met de vier man snel weggevaren en kon niet meer door de Maleise patrouilleboten worden achterhaald. Ook in de kwestie-Noord- Borneo komen beide partijen scherp tegenover elkaar te staan. Wachten De stafchef van het Indonesische le ger, Achmed Jani, verklaarde gis teren tegenover troepen in Pontia- nak, dat het leger „wacht op het bevel" op te rukken om het volk in Noord-Borneo te helpen ,.bjj de strijd voor onafhankelijkheid". Volgens het persbureau Antara staan twee divisies vrijwilligers klaar om Brits Noord-Borneo binnen te rukken om de opstandelingen te steunen. De vrijwilligers hadden aan Jani gevraagd onmiddellijk in Noord-Borneo te mogen optreden. Intussen herhaalde de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken, Soeban drio, in Nieuw-Delhi nogmaals zijn ver klaring, dat Indonesië geen aanspraken maakt op Noord-Borneo. „Ik kan U verzekeren, dat er over Broenei geen oorlog zal uitbreken". Het steunen van onafhankelijkheidsbewegingen noemde hjj een principiële kwestie. MACMILLAN IN ROME Premier Harold Macmillau van Enge land is gisteren in Rome aangekomen, waar hjj besprekingen zal voeren met zjjn Italiaanse ambtgenoot Fanfani over de Europese politiek en de internatio nale situatie. De Nederlandse schaatsenrijders, die in Gothenburg de vaderland se kleuren zullen verdedigen tij- dens de ivedstrijden van net ko mend weekeind, zullen goede mo rele steun krijgen van Reinier Paping, die vrijdagmiddag met een groep officials van de K.N. S.B. met een chartervliegtuig van 'ichipliol is vertrokken. De winnaar van dé. Elfstedentocht voor zijn vertrek. VORSTENDOM MONACO IS GEEN BELASTINGVRIJ GEBIED MEER Frankrijk en Monaco hefcben gis teren hun geschil over de status van het kleine vorstendom als be lastingvrij gebied voorlopig gere geld. Tussen beide landen werd een akkoord getekend, waarin de basis is gelegd voor een nieuw verdrag. Men neemt aan, dat de Franse douanecontrole bij Monaco nu direct zal worden opgeheven. Wat de vennootschapsbelasting betreft, gaat Monaco In de over eenkomst akkoord met het heffen /an belasting op zaken, die meer dan 25 procent van hun handel in Frankrijk drijven. Dit wordt ge leidelijk verhoogd tot 35 procent in 1965. Daarna wordt weer over leg gepleegd. De vennootschaps belasting zal maximaal 40 pro cent van de winst bedragen. Fransen, die zich nu in Monaco vestigen zullen dezelfde inkom stenbelasting moeten betalen als in Frankrijk. Fransen, die gere kend vanaf 13 oktober 1962, nog geen 5 jaar in Monaco wonen, moeten die belasting ook betalen. Monegasken, die in loondienst zijn in Frankrijk wonen, hoeven Franse maatstaf te betale naco zal een bedrag van 900.000 franken jaarlijks ineens aan het Franse ministerie van financiën betalen. heeft 40 jaar lang voor onafhan kelijkheid van zijn land gestreden en is anderhalf jaar geleden uit zijn vrijwilli ge ballingschap naar Nyasaland terug gekeerd. De leiders van de twee Afrikaanse na tionalistische partijen die de Noordrho- desische regeringscoalitie vormen, heb ben officieel moties ingediend, waarin een beroep op Engeland wordt gedaan het aan bodenmschatten rijke Noord- Rhodesië onmiddellijk afscheiding toe te staan van de federatie van Noord- en Zuid-Rhodesië en Nyasaland. In de mo ties wordt ook gevraagd om een nieuwe grondwet gegrondvest op het beginsel van „een man. een stem'. Het debat over de twee moties in de wetgevende raad begint dinsdag. Ministerraad van E.E.G. uitgesteld De eerste normale ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap, die na het afbreken van de onderhande lingen over het Britse lidmaatschap van de E.E.G. zou worden gehouden, is uit gesteld. volgens het aanvankelijke schema zou den de ministers van de zes E.E.G.-lan- den op 11 februari in Brussel bijeenko men. De voornaamste agendapunten waren betrekkingen met derde landen, zoals de nieuwe associatie-conventie met Afrika, de associatie met Turkije en de banden met Israël en Perzië. Het besluit tot uitstel werd naar in Brussel wordt vernomen genomen na dat de vijf E.E.G.-partners van Frank rijk hiertoe de wens te kennen hadden gegeven. Frankrijk had de vergadering normaal willen laten doorgaan. AKKOORD OVER TEXTIEL-C.A.O. De werkgevers- en werknemers organisaties in de textielindustrie hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe C.A.O. voor het jaar 1963, die na goedkeuring van de „Stichting van den Arbeid" zal worden ingevoerd met terugwer kende kracht tot 1 januari jl. De inhoud van het akkoord zal door een technische commissie, die bin nen enige dagen bijeenkomt, nader worden uitgewerkt. ftantlijK Sistermiddag heeft minister Kort hals in de Tweede Kamer met en kele woorden de ramp van 1 fe bruari 1953 herdacht. Hij riep de tientallen dijkdoorbraken in her innering, het verlies van honder den mensenlevens en de grote nateriële schade. „Nederland heeft op de ramp geantwoord met de aanvaarding en uitvoering van het Deltaplan", aldus de minister. „Nu tien jaar na de ramp is het goed ons nog eens te bezinnen, waarom wij dit plan uitvoeren. Het gaat hier namelijk om een grote zaak: de veiligheid van land en volk tegen het water". „We kunnen dankbaar zijn over wat we materieel hebben kunnen doen, maar het verlies aan men senlevens is helaas onherstelbaar. Vele wonden zullen nooit helen", zo besloot de minister. Voorbereidingen worden reeds getroffen President Kennedy heeft na het afspringen van de kernstopbe- sprekingen met Rusland gelast voorbereidingen te treffen voor een hervatting van de onder grondse proeven in de Nevada- woestijn, zo is gisteren ver klaard door de minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk. Kennedy had vorige week besloten de kernproeven in de Nevada-woestijn tijdelijk te staken. Hij had gehoopt dat dit besluit de in Npw York door vertegenwoordigers van Amerika, Engeland en de Sowjet-Unie gevoer de besprekingen ten goede zon ko- Het driemogendhedenoverleg over stop zetting van kernproeven, is donder dag op voorstel van de Sowjet-Unie beëindigd. Het overleg werd gevoerd door Ame rikaanse, Russische en Britse afge vaardigden. In Genève De Sowjetrussische delegatie had voor gesteld om het kernstopoverleg weer in de achttienlandencommissie in Ge nève te doen houden. Deze commissie die op reces is, zal 12 februari weer bijeenkomen. Uit Sowjetrussische bron was eerder deze week vernomen, dat een over eenstemming nabjj was. Drie inspecties De onderhandelingen vonden sinds 14 januari in Washington "en New York plaats als resultaat van een brief wisseling tussen premier Kroesjtsjew en president Kennedy. Daarin zei de Russische premier dat de Sowjet- Unie de voorwaarde van inspectie ter plaatse als controle op geheime kernontploffingen toestaat mits zij meer dan driemaal per jaar wordt gehouden. De Verenigde Staten ver langen echter minstens acht inspec ties per jaar. In Amerikaanse kringen verklaarde men dat de beëindiging van het over leg niet moet worden opgevat als een afbreken van de besprekingen tus sen oost en west. Deze waren zeer nuttig geweest en hadden een groot terrein bestreken. Men gelooft dat er aan beide kanten het verlangen be staat om tot een akkoord te geraken. Dijkverhogingen moeten ook in 1978 gereed TIEN voor Zeeland belangrijke zaken zijn gistermiddag in de Tweede Kamer aan de orde geko men, toen de minister bij de be handeling van zijn begroting voor verkeer en waterstaat in een twee uur durende toespraak de verschil lende kamerleden van antwoord diende: 1 De verhoging van de bestaan- de zeeweringen: op de val reep, vijf minuten voor zijn begroting werd aangenomen, maakte de minister aan alle misverstand een einde door te verklaren, dat 1978 nog al tijd het streef jaar is voor het gereedkomen van deze ver hogingen. O De veerhavens Kruiningen en Perkpolder (nog in 1963 zal begonnen worden met de voorbereidende werkzaamhe den) en de vaste oeverver binding over de Westerschel- de (nog steeds, zij het niet voortdurend in studie, maar er is voorlopig geen schijn van kans op realisering). De bijdragewet („Nu kan ik toch zeggen, dat dit wetsont werp binnenkort wordt inge diend"). Rijksweg 58: „Ik zal nagaan in hoeverre de inzending van de plannen aan de Raad van de Waterstaat nog bespoe digd kan worden". De wet ex artikel 8 van de Deltuwet: „De moeilijkheden zijn zeer complex; daarom duurt het werk van de com missie zo lang". Beheer van het Zuid-Sloe: „De commissie vordert goed met haar werk en verwacht er spoedig mee gereed te zijn". Inpoldering Land van Saef- tinge: voorlopig niet te ver wachten. Verzwaring Vlissingse boule vards: „Ik wacht met belang- 10. stelling de plannen van de be heerder, de Polder Walche ren, af". Oesterproef: „Er zijn al ge ruime tijd twijfels aan de kans van slagen, twijfels, die langzamerhand voor de des kundigen tot meer zekerheid zijn uitgegroeid". Kreekrakplan: „Zelf heb ik ook al getwijfeld aan de juis te situering van dit plan en mede daarom is de werk groep voor het Scheldebek- ken ingesteld". 1. Dijkverhogingen De ongerustheid, die met name bij de Zeeuwse kamerleden was ontstaan over een dreigende vertraging in het schema van de dijkverhogingen, werd door de eerste woorden van de heer Korthals zeker niet weggenomen, eerder verhe vigd. Dit zei de minister: „In de stuk ken heeft al gestaan, dat ik graag een hoger bedrag voor de verhoging van de bestaande zeeweringen had uitgetrok ken. Maar voor dit jaar heeft dit niet zo mogen zijn in verband niet vele an dere voorzieningen, vooral de hogere uitgaven voor de afsluitingsdanimen. En vvy moeten er nu niet te veel bezwaren tegen hebben dat in de laatste periode de dammen enige voorrang krijgen". De minister erkende, dat spreiding van de werken hem weliswaar aangenaam zou zijn geweest, maar betoogde voorts met klem, dat toch ook juist door deze dam men een grotere veiligheid wordt ver kregen. Dat bestreden de Zeeuwse woord voerders geenszins. „Maar", zo zei bij voorbeeld de heer J. M. A. C. van Dongen (k.v.p.) tijdens de replieken, „voor Zeeland zijn de dijkverhogin gen van een zelfde levensbelang als de aanleg van de dammen". En de heer C. F. van der Peyl argumen teerde: „Met de afsluiting van de zeegaten is de veiligheid inderdaad in hoge mate gediend, maar by voor beeld niet in het hele VVesterscheide- gebied". Daarom drongen deze kamerleden aan op „een concrete, positieve, principiële uitspraak" van de minister. Mejuffrouw mr. A. P. Schilthuis (p.v.d.a.) snelde de Zeeuwen nog te hulp met de opmerking: „Het komt me voor dat de latere wer ken en ik denk vooral aan de af sluiting van de Oosterschelde zeker ook niet goedkoop zullen zyn en ook veel meer geld zullen vragen dan ge dacht is. Die wetenschap doet mijn on gerustheid over de dijkverhoging nog toenemen". Maar uit de slotwoorden van de minis ter bleek toch, dat hier van een mis verstand sprake was: „Er is alleen maar gezegd, dat er dit jaar niet meer geld beschikbaar is voor de verhogingen. Dat wil niet zeggen, dat dit in volgende ja- (Zie slot pag. 4 kol. 1 Koninklijk gezin voor vakantie naar Lech De koningin, prins Bernhard en prinses Beatrix zijn gisteren per vliegtuig van Soesterberg vertrokken naai Zurich om vandaar verder te reizen naar Leeh, waar zij met de prin sessen Irene en Margriet voor een vakantie tot 16 februari zullen blijven. Na aankomst van het vliegtuig in Zü- rich reisde de prins voor liet bren gen van een kort zakelijk bezoek door naar Parijs om per vliegtuig terug te keren naar Zurich. Veel heeft hij gistermiddag gesproken, minister Korthals in de Tweede Ka mer, weinig heeft hij gezegd. Wij aarze len niet om het antwoord van de be windsman van verkeer en waterstaat ten aanzien van de Zeeuwse punten in vrijwel elk opzicht teleurstellend te noe men. Deze minister draagt zijn rede goed voor. mengt af en toe een hoeveel heid pathos bij, maar in feite wordt men er niets wijzer van. Wjj zullen hier niet alle Zeeuwse zaken uit zijn betoog de revue laten passeren, maar er slechts een enkele uitlichten om met behulp daarvan het volstrekt onbevredigende van dit antwoord aan te tonen. Het zijn de volgende punten: rijksweg 58, wetge ving, inpoldering Saaftinge, alsmede ar tikel 8 Deltawet. Rijksweg 58: het antwoord van de mi nister kwam er op neer, dat hij zal bevorderen dat de inzending van de ver beteringsplannen naar de Raad van de Waterstaat en naar de commissie verbe tering wegen „zo sterk mogelijk zal wor den bespoedigd". Maar dat betekent, dat er in feite voorlopig niets gebeürt, want met deze procedure voor raad en com missie is geruime tijd gemoeid. En ge steld nu dat deze be handeling binnen een redelijke tijd achter de rug is. dan moet men nog beginnen met grondaankopen e.d. zodat de eigenlijke verbeterings werkzaamheden nog wel geruime tijd op zich zullen laten wachten. Geen ant woord dus van de minister om dankbaar over te zijn: ogenschijnlijk lijkt zijn toe zegging van groot belang, maar in de praktijk is het de vraag of men er veel verder mee komt. Een duidelijke priori teitsverklaring was dit antwoord althans zeker niet. \T Tetgevïng: de bewindsman erkende, VV dat teleurstelling over het uitblij ven van de bijdragenwet enige grond had. Achteraf was het hem zelf niet meegevallen, maar zei hij: het ontwerp zal nu zéér binnenkort worden inge diend. Wij nemen aan, dat het ditmaal echt waar is, maar daarbij kunnen we helaas moeilijk vergeten, dat twee be grotingen terug het ontwerp „nog bin nen het zittingsjaar" werd aangekon digd. Maar laat ons niet sceptisch zijn en vol vertrouwen blijven: het zal dus binnenkort gebeuren! Dat is tenminste wat! Meer in ieder geval dan hetgeen de minister verklaarde rond de vervanging van de wet op de calamiteuze polders. Hij stelt zich voor binnenkort het over leg hierover met G.S. van Zeeland te hervatten en het zou hem tot „voldoe ning strekken als dat nog voor mei zou kunnen geschieden". Ja. ja: na mei kan de opvolger van deze minister het dan verder behandelen. Hoe lang zal het du ren voordat deze zich in deze materie heeft ingewerkt? Overigens gistermid dag geen woord over de stand van za ken, geen woord over het standpunt van de minister inzake het beheer van de vooroever, waarover hij destijds ïn de Eerste Kamer enkele vage mededelingen deed. Had deze zaak werkelijk niet vlug ger aangepakt kunnen worden? Moet de waterstaatsmolen nu echt zo lang zaam lopen? Saaftinge: geyn enkel nieuw gezichts punt. De minister volstond met ér aan te herinneren, dat enkele afgevaar digden hem er op hadden gewezen dat de kwaliteit van de gronden achteruit ging om daarna te verklaren, dat hij deskundigen kende, die er anders over dachten. Moet men dat een serieuze be antwoording van ernstig-bedoelde vra gen noemen? Artikel acht Deltawet: de materie is complex en het werk van de studie commissie duurt zeer lang, verklaarde de bewindsman. Dat is even wat! Neder land bouwt voor miljoenen en nog eens miljoenen aan fantastische waterbouw kundige projecten en de wereld ziet ademloos toe. Maar als het er om gaat een wettelijke en reeds een jaar of vijf geleden aangekondigde regeling te ontwerpen om diegenen schadeloos te stellen, die door deze werken worden ge dupeerd, worden slechts enkele tijdelijke regelingen ontworpen en zegt de minis ter tot een Kamer, die ongeduldig wordt: „De materie is complex en het werk van de commissie duurt lang". Men zou ge neigd zijn te zeggen: .Excellentie, zwijgt U er dan liever over". We hebben vroeger wel eens betoogd, dat het betoog van deze bewinds man iets weg had van een politieke „So nate pathetique", maar na gisteren hou den we het maar op een „Valse triste". Hoewel: laten we pogen uit al deze ne gatieve zaken nog een positief slot te halen. De minister heeft namelijk toege zegd, dat dit jaar nog zal worden begon nen mei de voorbereidende werkzaamhe den voor de verbetering van de veerha ven te Perkpolder en dat het werk in 1964 zal worden aangevat. En als we nu over het hoofd zien, dat voor dit werk twee jaar geleden al een begrotingspost was uitgetrokken en dat dit project dus een flink eind achterop is gekomen, dan kan men zeggen: gelukkig! Want de ver betering van deze veerdienst is dringend noodzakelijk en we zitten er op te wach ten. De Zeeuwse wensen ten aanzien van Kroonprins Constantijn van Grie kenland en zijn verloofde, de Deense prinses Anne Marie, ge nieten van een wandeling in de paleistuin in Athene. neur dan toch nog een verlaat majeur- slot krijgt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1