PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BRITSE CONCESSIE BIJ DE BESPREKINGEN IN BRUSSEL Wordt Schouwen weer „land van hoge bomen"? Aanpassing landbouw per 31 december 1969 Ulbricht doet felle aanvallen op China Twee gewonden door explosie in Utrecht Man valt uit trein bij proberen van een deur V.S. bouwen verder aan atoommacht Contacten met Bonn werden verbroken Thant bevestigt Tsjombes „bereidheid" TSJOMBE AANVAARDT INLIJVING KATANGA EN IS BEREID NAAR ELISABETHSTAD TERUG TE KEREN Gaitskell slechter Evenementen 206e jaargang - no. 13 WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: P. van de Velde. P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8.00 per kw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 Walstraat 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546,, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 23QK- J J"0 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. mèd. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. LI; Zierikzee:' red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Adv.p: Bureaus: Vlisslngen: Terneuzen: red. tel. 2116, adm. tel. neer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 16 jan. 1963 Vliegtuigen zullen „meren" aan nieuwe Schipholpieren Pagina 3 NA EEN „BENEL UX-IN1TIA TIEF" De eerste Britse reactie aan de conferentietafel in Brussel na de persconferentie van president de Gaulle is dinsdag een concessie geweest van de Britse onderhandelaar bij de besprekingen over de toetreding van Engeland tot de E.E.G., minister Heath. Het was weliswaar een toege ving onder voorwaarden, doch een zet in het po litieke spel die belangrijke gevolgen kan hebben. De weg voor deze Britse stap werd voor de Britse minister geopend door de Belgische minister van buitenlandse zaken, Spaak, die bij de bespreking van het landbouwrapport, dat de „commissie van onder zoek" maandagnacht om half vier had voltooid, hem de vraag stelde of Engeland in beginsel de datum van 31 december 1969 als einde van de overgangsperiode zou kunnen aanvaarden. De Britse minister verklaarde, dat Engeland als einde van de overgangsperiode voor de aanpas sing van de Britse landbouw aan het E.E.G.-be leid de datum van 31 december 1969 zou kun nen aanvaarden, indien voor een aantal agrari sche produkten „juiste overgangsmaatregelen" zouden worden getroffen. Ook de Britse onderhandelaar, minister Heath, herhaalde het voornemen ran de Britse regering, het gesprek met de E.E.G.-landen voort te zetten. „Wy gaan door met de onderhandelingen", ver klaarde hy in antwoord op vragen van journalisten. Aan deze vraag in de vergadering was 's-ochtends een afzonderlijk gesprek tus sen Spaak en Heath voorafgegaan, waarna overigens de Belgische minister zijn Nederlandse collega, Luns, had ont moet zodat van een „Benelux-inïtiatief" kan worden gesproken. De eerste betekenis van de Britse toege ving is, dat thans het woord aan de „zes" is om tot een tegen-compromis te komen in de vorm Van bepalingen, die voor Engeland het aanvaarden van een zelfde overgangstermijn als die welke voor de E.E.G.-landen zelf geldt mogelijk te maken. Daarbij zal de zich gisteren reeds duidelijk afgetekende isolatie van Frankrijk na de verklaringen van president de Gaulle ook bij de be sprekingen van de landbouwvraag stukken duidelijk gaan worden. De mededeling van Heath over de aan vaarding zij het in beginsel van de overgangsperiode werd namelijk met in stemming oegroet door de ministers van Duitsland, Italië, Nederland en Luxem burg, terwijl de Franse minister van landbouw, Pisani, zich van ieder com mentaar onthield. In <lo uluninlumfabrlek in Utrecht heeft zich maandagnacht om half vier een ontploffing voorgedaan waarbij tweo personen ernstig werden gewond. Do toestand van eeu van hen, de 25- jarige «riek J. Papachristodulo, is zorg wekkend. De Griek vulde samen met zijn collega, de heer J. I-Ielleman uit Montfoort, in de smeltorij twee smeltovens met afval- aluminium. Toen zii hiermee bezig wa ren ontplofte de oven en schoot een steekvlam omhoog. De kleren van de Griekse arbeider raakten In brand. De heer Helleman, die niet werd gewond, traohtte de vlammen te doven, hetgeen niet lukte. Een ander personeelslid slaagde hier uiteindelijk \yel in met be hulp van een snelblusser. De Griek had toen al derdegraads verbrandingen op gelopen. De ploegbaas van de smelterij de 36- jarige J. Smaling uit Vleuten, die op het moment van de ontploffing de smel terij binnenkwam, werd door de uit stromende brandende olie gewond aan gezicht en handen. De beide slachtoffers werden naar het academisch ziekenhuis gebracht. Door de luchtdruk werden tal van rui ten verbrijzeld en werd een deur ach ter de smeltoven weggeslagen. De ar beidsinspectie stelt een onderzoek in. De verklaring van Heath kwam op een vergadering van de zes E.E.G.-landen en Engeland, waarop de vice-voorzitter van de" Europese commissie, dr. S. Mans- holt, het rapport van de „commissie van onderzoek" over de landbouwvraagstuk ken inleidde. Nog dinsdagmiddag kwa men de Britse delegatie en de ministers de zes E.E.G.-landen afzonderlijk bijeen om het rapport in eigen kring te bespreken. De vijf E.E.G.-landen buiten Frank rijk hebben er geen twijfel aan laten bestaan, dat zij de opvattingen van president de Gaulle over hei Britse lidmaatschap van de gemeenschap niet delen. Het ijs in Zeeland is op sommi ge plaatsen niet alleen sterk ge nie q om tientallen of honderden enthousiaste schaatsers te hou den, maar de vesten in Middel burg bijvoorbeeld zijn zelfs be rijdbaar voor auto's, zoals op de ze foto duidelijk is te zien. (Foto P.Z.C.) Rapport De 38-jarige A. van der Veen uit Sau- werd is gistermorgen uit de trein Roo- deschool-Groningen gevallen, dat deze Groningen binnenreed. De man brak zijn linkerarm en liep een hoofd wond op. Hij is in het academisch zie kenhuis te Groningen opgenomen. De heer Van der Veen die in gezelschap van zijn vrouw was, probeerde of hij ge makkelijk de deur van de trein open kon krijgen. Bij één deur ging dit niet zo gemakke lijk, maar een andere deur vloog open, Bij een poging de deur weer dicht te krijgen, viel de heer Van der Veen naar buiten. Hij kon zich nog vastgrijpen, maar omdat de trein een seinpaal na derde, waartegen de heer Van der Veen vieesde te wórden verpletterd, liet hij los. M. PHILLIPS OVERLEDEN Morgan Phillips, voormalig van de Britse Labour overleden. Hij was zesi 'an de Britse Labourparty, is dinsdaj 'tig jan lips, (lie jarenlang een leidende rol in de secretaris s dinsdag jaar oud. Phll- internationale socialistische beweging vervulde, moest zich, met het oog op zjjn zwakke gezondheid, in maart 1962 uit de .actieve politiek "terugtrekken. Congres communistische partij in Oost-Berlijn begonnen Het congres van de Oostduitse communistische partij is dinsdag ochtend in de Werner Seelenbin- derhal in Oost-Berlijn begonnen. Op de voorste rij applaudisserend, Shivkoio van Bulgarije; Wladis- laxo Goemoelka van Polen. Nikita Kroesjtsjew en Podgomy van de partij in de Oekraïne. Ondanks het afwijzende standpunt van president de Gaulle zal de Amerikaanse regering haar inspanningen om te «ko men tot een multilaterale N.A.V.O.- ate.ommacht voortzetten. Een woord voerder van liet Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde, dat in het kader van de Bahama-overeen- komsten nog vele problemen moesten worden opgelost. Op hetgeen de Gaulle had gezegd met betrekking tot het Britse lidmaatschap van de E.E.G. wenste hij geen commen taar te leveren. De Verenigde Staten willen zich niet openljjk in kwesties over| de interne structuur van Europa mengen, zo zei hij. In officiële kringen liet men er echter geen twijfel aan bestaan, dat Amerika een volledig lidmaatschap van Engeland van de gemeenschappelijke-' markt wenst. Ulbricht was van mening dat liet ideolo gische geschil tussen Rusland en China niet slechts een interne kwestie tussen de communisten ïs, maar een zaak die de wereldvrede aantast. De Oostduitse. leider noemde Albanië met name en verwees naar communis- tiseh-China toen hij sprak over de „dog- Betogi ers bestormden Britse ambassade in Leopoldstad Het Belgische ministerie van bui tenlandse zaken heeft een brief van premier Tsjombe ontvan gen, waarin deze zegt dat de af scheiding van Katanga voorbij is en dat de troepen van de vol kerenorganisatie zich vrij in Ka- tanga kunnen bewegen. Het ministerie zegt In een communiqué dat de Belgische regering deze ver klaring van Tsjombe belangrijk acht en er een beslissende stap naar een] vreedzame vereniging van Katanga I met de rest van Kongo in ziet. Tsjombe verklaarde voorts, dat hij be-! reid is naar Elisabethstad terug te keren om te spreken over de manier waarop het plan van V.N.-secretaris- generaal Thant (voor hereniging van Kongo) zal worden uitgevoerd. Tsjombe verzocht in zijn verklaring dat president Kasavoeboe en premier Adoela de amnestie toepassen die voorzien wordt in het plan van Thant. Deze garandeert de veiligheid en vrij heid van de president en regering van Katanga en hun medewerkers. tanga nodeloos zijn voorgevallen". De Verenigde Naties zullen „zeker volle dige steun verlenen bij de uitvoering van de belofte die in de boodschap van Tsjombe is vervat", aldus Thant. Aanval In Leopoldstad hebben gisterochtend jeugdige betogers een aanval gedaan op (le Britse ambassade. Nadat zij het merendeel van de ruiten in het zeven verdiepingen tellende gebouw hadden ingegooid, drongeu zij naar binnen en richtten daar vernitelingen Bereidheid Secretaris-generaal Thant heeft gisteren gezegd, (lat Tsjombe inderdaad „een bereidheid tot beëindiging van de af scheiding" heeft getoond. Thant zei een boodschap van premier Tsjombe en diens ministers uit Kolwezi te heb ben ontvangen. Hij zei dat hij de boodschap welkom achtte en zei ernstig te hopen dat „deze verklaring onmiddellijk en vol ledig zal worden uitgevoerd en daar mede een eind zal brengen aan het conflict en de vernietiging die in Ka- VORSTGRATMCATIE BIJ RIJKSWATERSTAAT Do directeur-generaal van de rijkswa terstaat heeft (le personeelsleden die in vorst en sneeuw onder zeer ongunstige omstandigheden bijzonder dienstbetoon aan de dag hebben gelegd, een kleine gratificatie toegekend. Deze toeslag staat naa3t de betaling van de overuren en de gratificatie, die normaal ter beschikking wordt gesteld voor het zich beschikbaar houden voor gladheidsbestrijding. De Oostduitse communistische leider Walter Ulbricht heeft gisteren tijdens het partijcongres in Oost-Berlijn onder het goedkeurend oog van premier Kroesjtsjew een felle aanval gelanceerd op communis- tisch-China. België herziet de betrekkingen met Boeroendi In verband met de executie in Boeroendi gisterochtend van vijf mannen vier Afrikanen en een Griek die wegens medeplichtigheid aan de moord op prins Rwagasore, de vroegere premier van Boeroendi, ter dood waren veroordeeld, heeft (le Belgische minister van buiten-® landse zaken, Spaak, (le ambassadeur van Boeroendi bij zich ontboden, aan wie hy mededeelde, dat België zyn eco nomische betrekkingen met Boeroendi opnieuw in beschouwing zal nemen. Minister Spaak liet de ambassadeur we ten, dat de Belgische regering tot haar leedwezen niet in staat is de politiek van samenwerking, zoals zij zich die op 1 juli 1962, de dag waarop Boeroendi onafhankelijk werd, had voorgesteld, voort te zetten.. De Belgische minister van buitenlandse zaken uitte tegenover de ambassadeur zijn verontwaardiging en bittere teleur stelling over het vernemen van de exe cuties. Hij zei niet te kunnen aanvaar den, dat de regering van Boeroendi zich niet verplicht heeft geacht rekening te houden met de vele dringende beroepen om clementie, die door de hoogste gees telijke en politieke autoriteiten uit de hele wereld tot haar waren gericht. De toestand van dè Britse Labourleider Hugh Gaitskell, die in het ziekenhuis ligt, is in de afgelopen vierentwintig nnr verslechterd. Dit deelde een woordvoer der van de Labour Party gisteravond mee. Volgens hem is er reden tot enige bezorgdheid. 'matici" die oorlog willen. Hierna be schuldigde hy communistisch-China met naam en toenaam van het schenden der dogma's van vreedzame samenleving in de grensoorlog met India. Onbewogen Een grootse ovatie kreeg de Oost duitser toen hy opmerkte dat de com munistische beweging nadrukkelijk de „dogmatische" aanvallen op Kroesjtsjew verwerpt. De afgevaar digde van communistisch-China Woe Hsian-Chioen, die op het podium had plaatsgenomen samen met Kroesj tsjew en andere communistische lei ders, bleef echter onbewogen zitten. Ulbricht deed een beroep op India en communistisch-China hun geschil bin nen de kortst mogelijke tijd te begraven en een oplossing te vinden voor het grensconflict. Een groot deel van Ulbrichts toespraak was gewijd aan de Berlijnse kwestie en de betrekkingen tussen West- en Oost- Duitsland. In zijn toespraak herhaalde hij de eisen van Kroesjtsjew. Contacten Ulbricht maakte er gewag van dat er tussen Oost- en West-Duitsland besprekingen gaande waren totdat de Cubaanse crisis een einde maakte aan de wederzijdse contacten. Ook zou de regering in Bonn een bedrag van l.OOO.MO mark aan Oost-Duitsland hebben aangeboden in de vorm van han delskredieten zonder politieke verplich tingen. Volgens Ulbricht zou de West- duitse regering zich hierna bedacht heb ben en het aanbod hebben ingetrokken. De Oostduitse staatsradio heeft bekend gemaakt. dat premier Kroesjtsjew om 9 uur plaatselijke tyd een rede zal houden die door de radio en televisie zal worden uitgezonden. Patiënte met een helikopter vein Ameland Een helikopter van de luchtbasis Leeuwarden heeft gisteren een pa tiënte, mej. Tine de Jong van Nes (Ameland), die een spoedoperatie moest ondergaan, op het pleintje voor het Bonefaciusziekenhuis te Leeuwarden afgezet. Het vervoer, dat reeds vroeg in de morgen zou plaatsvinden, kon eerst niet door gaan wegens een laaghangende mist. STAATSBOSBEHEER WERKT AAN „HERBOUW" VAN HET LANDSCHAP „HET LAND VAN DE HOGE BOMEN" zo werd Schouwen-Dui- veland eertijds vaak genoemd. Het is een naam, die nu geen enkele inhoud meer heeft. Het landschap wordt op het ogenblik, na twee inundaties, gestoffeerd met schuchtere boomgroepen en struikenreeksen langs de wegen. In de krekengebieden bij Schelp- hoek en Ouwerkerk wassen beplantingen op, die voor recreatie en natuurbescherming bestemd zijn. Tien jaar na de ramp van 1953 raakt het eiland er met zijn beplanting langzaam maar zeker weer wat bovenop. „Bij de „opbouw" van het landschap van Schouwen-Duiveland heeft Staatsbosbeheer zich niet laten leiden door het streven naar een volledige restauratie van de toestand voor de ramp. Er is doelbewust gezocht naar oplossingen, die overeenkomen met de hedendaagse behoeften en inzichten", zo vertelde ons bosbouw kundig ambtenaar S. H. J. van Erp, van het consulentschap in Bergen op Zoom. zydige boombeplanting, waar nodig gesteund door struiken. Het verschil in aard en importantie van de wegen werd daarmee geaccentueerd, terwyl tevens een zekere geleding van het landschap werd verkregen. Enkele van de meest kenmerkende, centraal gelegen komgedeelten onder an dere „het platte van Schouwen" kregen geen of een spaarzame be planting. dien door der geëigend voor beplanting. Voor recreatie en natuurbescherming heeft Staatsbosbeheer voor het ministerie van o., k. en w. na de ramp gronden aangekocht en toebedeeld, die voor landbouwdoeleinden minder geschikt waren. In het krekengebied Ouwer kerk ongeveer 133 hectare, waarvan veertig hectare beplant; in het kre kengebied Scheiphoek ongeveer 70 hectare, waarvan 25 hectare beplant. Deze objecten kunnen in de nabije toekomst voor de recreatie worden benut. Ze lenen zich bij uitstek voor de sportvisserij en als wandelgelegen heid. Bjj Ouwerkerk is bovendien een goed geoutilleerd kampeerterrein met verzorgingspaviljoen aangelegd. Gro te waarde hebben deze terreinen ook als broed- en pleisterplaats van vo- fels en waterwild. Na de Delta-af- amming zal buitendijks door even tuele bebossing aan nieuwe recreatie mogelijkheden kunnen worden ge werkt. Keuze bepalen Nieuwe „stoffering" van het eiland Er is by de nieuwe aanplant onder scheid gemaakt tussen wegen voor agrarisch verkeer en verbindingen van meer interlokale betekenis. De laatste leenden zich door hun rui mere opzet hyvoorbeeld voor twee- Toen Schouwen-Duiveland na 1953 weer bewoonbaar begon te worden heeft men weet het het dienst vak landschapsverzorging van Staatsbosbeheer een landschapsplan voor het eiland opgesteld. De ont werpers stonden voor een moeilijke taak. De heer Van Erp somde ons een aantal vitale factoren op, waar mee de herbeplanters terdege reke ning moesten houden: straffe zee wind, zilte grond, sterk wisselende bodemtypes, gestoorde grondprofie- len. En om de keuze nog wat nader te preseren: „Bovendien moet elke boom of struik, die van nature in het betrokken landschap thuishoort, pas sen bjj de omgeving waarin hij wordt aangebracht". Eigen ervaring en waarnemingen in het veld, kennis van plantengezelschappen en een ze kere mate van ingeving. Dat alles is voor de mannen van Staatsbosbe heer bepalend geweest voor het ma ken van een selectie. De sterke af wijkingen van de grond hebben zelfs mét al deze vegetatiekennis nog de keuzebepaling nadelig weten te be- invloeden. Vreemd is dat niet, want een veelheid van factoren kan zich op het jonge, levende plantmateriaal laten gelden: wind, vorst, neerslag, tijdstip van uitlopen, bodemvrucht baarheid. kalkgevoeligheid, beschut ting, chemische rijkdom, grondwater stand, ziekten, beschadigingen. Toch is er na jaren van pioniers werk al veel tot stand gekomen. In het herstelplan werden wegen en zo genaamde overhoeken met een pas sende beplanting omzoomd. Ook tal van boerenerven en gebouwen zyn gevat in een krans van bomen en struiken. „Heerlijkheden" Door de eeuwen heen is er aan het landschap van Schouwen-Duiveland nogal wat veranderd. De benaming „het land van de hoge bomen" roept herinneringen wakker aan lanen en (Zie slot pag. 2 kol. 6) Twee Zeeuwse burgemeesters hebben dezer dagen in hun nieuwjaarstoe spraak het hoofdstuk „evenementen" aan de orde gesteld en daarbij verwezen naar andere gemeenten. Burgemeester Drijber van Middelburg noemae Goes als voorbeeld („ik heb respect voor de sca la van evenementen, die men daar weet te organiseren") en burgemeester Locke- feer van Hulst had een neel rijtje: Goes, Axel, Yerseke, en.... Middelburg. Men ziet, buiten een plaats denkt men over bepaalde zaken soms gunstiger dan in de gemeente zelf. Overigens vormen „evenementen" een interessant onder werp, dat in een gewest als Zeeland waar het toerisme een belangrijke bron van inkomsten betekent voortdurende belangstelling waard is. Hier is immers de aantrekkingskracht op de bezoeker van de provincie en van een gemeente in het geding. In overheidskringen hoort men vaak het verwijt, dat de direct-betrokkenen (en daaronder verstaat men in negen van de tien gevallen de handeldrijvende middenstand uit een plaats) te weinig over zouden hebben voor het organise ren van attractieve gebeurtenissen. Af gezien van de vraag of dit verwijt op goede gronden rust, heeft het zin r- gaan welke evene menten van een zoda nig belang zijn, dat voor de totstandko ming ervan een be roep om financiële medewerking op particulieren gerecht vaardigd is. Daartoe zouden wij de at tracties en evenementen in drie cate gorieën willen verdelen, namelijk de vaste attracties, die een geheel seizoen dóór toeristen trekken, voorts de evene menten van korte duur, die echter elk seizoen terugkomen, tenslotte de inci dentele attracties. Van elke categorie kan men in Zeeland voorbeelden vinden. Het sinds 1954; klassiek geworden „evenement" uit de eerste groep is wel Miniatuur-Walche- ren. Rond deze attractie is in de loop der jaren zorgvuldig een grote reputatie opgebouwd, er zijn belangrijke contac ten ontstaan met allerlei toeristische organisaties in binnen- en buitenland en het gehele seizoen is het geopend. Een dergelijke zaak is voor een stad van on schatbare waarde omdat het maanden lang een stroom van vakantiegangers, voornamelijk dagjesmensen, trekt met uiteraard gunstige gevolgen voor de middenstand. Ook incidentele kwaliteits tentoonstellingen met een lange loopter- myn zouden wij onder deze categorie willen rangschikken. Het komt ons voor, dat een beroep om financiële medewer king voor instandhouding van dergelijke •attracties niet mag worden geweigerd. In Middelburg is destijds gebleken, dat de middenstand terecht bereid was me dewerking te verlenen, toen het voortbe staan van Miniatuur-Walcheren in ge vaar leek. De tweede categorie is in Zeeland rij kelijk vertegenwoordigd. Ook hier een klassiek voorbeeld: het fruitcorso in Goes. Daarnaast: de visserijfeesten in Yerseke, de folkloristische dagen in Middelburg. Zij zyn voor bepaalde ge meenten van groot belang, maar daarbij moet worden voldaan aan één essentiële voorwaarde, namelijk: het evenement dient elk jaar terug te komen, men moet er vast op kunnen rekenen en de datum of data behoren lang van te vo ren vast te staan. Dergelijke evenemen ten zijn echter voor de middenstand van een ander belang, dunkt ons, dan de at tracties uit de eerste groep. Weliswaar trekken zij grote aantallen mensen, maar vaak in zulk een omvang, dat er geen sprake meer is van gewoon win kelbezoek. Bovendien komt deze over- matig-grote massa bezoekers op één moment, daarmee een soort toeristisch spitsuur veroorzakend. Het. belang van evenementen uit de tweede categorie is derhalve van andere aard dan die van de eerste groep: deze tweede reeks fun geert vooral als visitekaartje van de plaats. De Taptoe-Delft bijvoorbeeld is een begrip geworden, dat voor deze stad als geheel inclusief de mïdden- standsbedrijven van groot belang is. Voor de fruitweek Goes geldt hetzelfde! deze week zorgt er voor. dat de stad bekend wordt als een energiek centrum in een vermaard fruitteeltgebied. En de visserijfeesten vestigen de aandacht op Zeeland als visserijprovincie. Uit dit al les blijkt nochthans, dat de attracties van de tweede categorie van een andere orde zyn dan de eerste groep. Niettemin: van groot belang. En daarom medewer king vereist! Ten laatste de derde groep: de inci dentele attracties. Over het alge meen zal de geneigdheid tot medewer ken by particulieren hier weinig groot zijn. Terecht, geloven wij. Zo zal een plaatselijke middenstand vrijwel niet enthousiast worden voor een incidentele taptoe, zoals bijvoorbeeld Axel en Goes hebben gehad. Weliswaar is een derge lijke show een aardig schouwspel, maar het gaat maar één keer en is bovendien bijzonder kostbaar- Wanneer daar geld in moet worden gestopt, wil men op zijn minst de garantie van enige opbrengst hebben. En dat is bij dergelijke inciden tele zaken moeilyk te garanderen. Neen, deze derde categorie is bij de midden stand niet goed te verkopen. Het bovenstaande brengt ons mede gelet op de uitlatingen van de door ons geciteerde burgemeesters op de vraag: welke evenementen moeten in een toeristische gemeente worden ge organiseerd En het antwoord behoort, geloven wij, te zijn: evenementen en at tracties, die óf het gehele seizoen een trekpleister vormen, óf zodanig perio diek zijn, dat men bij wijze van spreken er de toeristische klok op gelijk kan zet ten. Maar er is minder behoefte aan in cidentele evenementen, een taptoe hier, een draverijtje daar. Men moet institu ten vormen, die vermaardheid krijgen, die voortdurend worden getoetst op de aantrekkelijkheid voor de bezoeker, die voorts dank zij vakkundig geleide pro paganda gasten uit binnen- en buiten land trekken. Voor dergelyke zaken mo gen en moeten organisatoren met vrij moedigheid een beroep op de midden stand doen. En het is het belang én van de gemeente én van neringdoenden om voor de totstandkoming van attracties van deze aard intensief samen te wer ken. Rode Kruis zendt 500 dekens naar Marokko Het Nederlandsche Roode Kruis lieeft 500 dekens naar Marokko verzonden ais bijdrage in de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in dit land. Het bestuur van de Marokkaan se Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, zal zich met de verdeling van deze Nederlandse bijdrage belasten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1