Verkeersongevallen in Terneuzen namen toe AGENDA WALCHEREN ZUID-BEVELAND NOORD-ZEELAND KADEPLATEAU SCHERPENISSE IN TOEKOMST AUTOPARKEERPLAATS RAAD 0UDELANDE BEHANDELDE SLUITENDE BEGROTING 1963 ring voor In de gevangenen van Castro op Cuba Wellicht goedkopere koelhuisboter VRIJDAG 11 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 POLITIERAPPORT OVER 1962 Het aantal opgemaakte processen-verbaal door de gemeentepolitie van Terneuzen is in 1962 sterk gestegen, namelijk van 1152 in 1961 tot 1925 in het afgelopen jaar. Deze toename heeft hoofdzakelijk betrekking op processen-verbaal wegens verkeersovertredingen (645 in 1961 en 1127 in 1962). De verwachting dat door een strenger optreden het aantal verkeersongevallen zou afnemen (proefnemin gen in Amerika hebben zulks aangetoond) werd helaas niet in directe zin ver vuld. Het aantal gewonden nam eveneens toe. Dit staat te lezen in een uitvoerig en keurig verzorgd jaarverslag over 1962 van de Terneuzense gemeentepolitie. Geen ernstige vormen van jeugdbaldadigheid Hoewel een geringe stijging van het aantal verkeersongevallen overeen stemt met de landelijke tendens, kan toch worden gezegd dat bedoelde cij fers voor deze gemeente verontrus tend zijn te noemen, zo vervolgt het verslag. Binnenkort zal dan ook aan het verkeer een nadere beschouwing worden gewijd. Ook het aantal processen-verbaal we gens misdrijf nam toe. Tweehonderdvijf misdrijven kwamen ter kennis van ae politie. Opvallend wordt in het ve-slag genoemd de toename van het aantal dronken bestuurders (11 in 1961 tegen 16 in 1962). De toename van de jeugd criminaliteit in Terneuzen wordt gewe ten aan een groepje incidenteel opere rende jongeren, hoewel de cijfers niet verontrustend worden genoemd. In dit verband is het wellicht nuttig, aldus het verslag, te wijzen op de belangrijkheid dat de ouders interesse toonden voor de handel en wandel van hun kinderen, waardoor veel narigheid zou kunnen worden voorkomen. De jeugdbaldadigheid neemt in Ter neuzen tot op heden geen ernstige vormen aan. De politie prijst zich ge lukkig bjj het toezicht hierop steun te ontvangen van twee van gemeen tewege aangestelde parkwachters. Hun aanwezigheid blijkt een preven tieve uitwerking te hebben. Onder invloed Het aantal verkeersongevallen steeg van 252 in 1961 tot 274 in 1962. Er deed zich één ongeval voor met dodelijke afloop, terwijl door 71 personen letsel werd be komen. In negen bevallen verkeerde een betrokken bestuurder onder invloed van alcohol. Het grootste aantal verkeers ongevallen werd geregistreerd in augus tus (31), januari bleek met 12 ongeval len de veiligste maand. De minister van binnenlandse zaken, zo blijkt uit het verslag, heeft de rijksbijdrage voor het nieuw te bouwen politiebureau te Ter neuzen vastgesteld. Aan het eina van het verslagjaar werd definitief bericht ontvangen dat het rijk bereid is een daarvoor geschikt terrein aan de Rosegracht aan de gemeente te verkopen. In 1962 kon het korps volledig worden gemotoriseerd. De overige hulp middelen zullen naar behoefte worden aangeschaft. De verhouding politiepu bliek liet niets te wensen over, althans niet uiterlijk merkbaar, aldus het ver- Beloning In 1962 ontving een hoofdagent een be loning in verband met de aanhouding van een door Interpol gesignaleerde ver dachte. De sterkte van het korps be- Minder regen in WestkapeUe In WestkapeUe is in net aigempen jaar 660 mm regen gevallen tegen normaal plm. 710 mm. Juni was het droogst met 5 mm, december het natst met 87 mm. Scheepvaartberichten Vlissingèn aangekomen op 9-1: Finkwarder van Par, Avasaksa van Rotterdam, op 10-1 Londonbrook van Gent. Sankt-Johann van Antwerpen. VUsslngen vertrokken op 9-1: Zaanstroom naar Shoreham, Libelle naar Zee, Avasaksa naar Ver. Staten, op 10-1: Londonbrook naar Limmerick. Vlissingèn gepasseerd naar Antwerpen op 9-1 Sonsbeek van Hamburg, Elizabeth-Roorda van Napels, Jason van Rotterdam, Steven van Hamburg, Malta van Rotterdam, Falco van Noordzee-Gent. Netty van Rotterdam Audacia van Rotterdam, op 10-1: Concep- cion van Rotterdam, Seine-Lloyd van Duin kerken, Gea-M van Londen, Magas van Rije- ka, Roerdomp van Rotterdam-Terneuzen, Globe van Rotterdam. Aardenburgh van Sundsvall, Fivel van Londen-Rieme. Hollan- tlia van Zee. Meerkerk van Bremen. Vlissingèn gepasseerd van Antwerpen op 9-1 Appingedum naar Rotterdam, Falco naar Noordzee-Gent, Tero naar Bremen, Salviilia naar Fenlth, Hoogezand naar Wicklaw, Towa naar Bremen, Pegasus naar Rotterdam, Ca- pelle naar Cork, Paloma naar Edgeham, Kilo naar Amsterdam, Abbelcerk naar Hamburg, op 10-1: Fambo naar Amsterdam, Zanzibar naai' Londen, Hunze naar Vigo-Hansweert, Simonskerk naar Rotterdam, Engelina-Broere naar Birkenhead, Fram naar Fulham, Posei don naar Amsterdam, Veritas naar Rotter dam, Idanel naar Stockholm. Officiële publikatie VLISSINGÈN Leerplichtwet. Burgemeester en wethouders van Vlissingèn wijzen erop. dat ter gemeentesecretarie, af deling onderwijs c.a. (kamer 7) vó6r 1 fe bruari a.s. door ouders of verzorgers aan gifte dient te geschieden van hun leerplich tige kinderen, die om gezondheidsredenen of wegens liet genieten van huisonderwijs niet als leerling op een school zijn ingeschre ven. Leerplichtig zijn de kinderen, die de leeftijd van 1 jaar hebben bereikt en van 15 Jaar nog niet hebben overschreden. Marktberichten MARKTBERICHT BARNEVELD Coöperatieve Veluwse Eierveiling. Weekaan voor e.a. 1.200.000 stuks, waarvan 530.870 in veiling werden gebracht. Handel rustig. Prij zen tper 100 stuks) eieren van 52 tot 56 gram 13.04—14.14, van 56 tot 61 gram 14.22— 14.68. van 61 tot 65 gram 14.71—14.68, van 65 tot 70 gram 14.67—15.00. Eierveiling SBE, Aanvoer 275.307 stuks, han del rustig. Prijzen (per 100 stuks) eieren van 38 tot 58 gram 10.70—14.33. van 58 tot 64 gram 14.46—14.80. van 64 tot 72 gram 14.81— 15.50 Eendeneieren: van 68 tol 67 gram 11.59 van 68 tot 69 gram 11.90—12.08. Eiermarkt. Aanvoer 1,900.000 stuks, nandel redelijk. Prijzen (per 100 stuks) eieren van 54 tol 65 gram 14,00—15,00 alg. prijs 14.55 kilopr. 2.42 bas. 60 gr. VFJI.ING ST.-MAARTENSDIJK. 10 Januari. Klasse I uien bonken 30.30. mid delsoort 55-70 32.70—32.45. middelsoort 40-55 36,10—36.25. drielingen 41. pickles 40.99, stek 11.15. Aanvoer 107 ton. GRAANBEURS. Tarwe 31—32 Gerst 28—30, Haver 24—26. Kleine erwten 50—54. Schokkers 70—75. Brui ne bonen 90—125. Maanzaad 6065. VEILING ST.-AXNALAND. 10 Januari. Uien middel 33.12. bonken 30.20. drielingen 40.10, pickles 40.81. slek 15.75. Aan- Middelburg Electro: ivanhoe, 19.30 uur, 14 Jaar. Vergenoeging: lezing voor Oost en West. 20 uur. Ned Koftiehuis: vergade ring a.r.-kiesvereniging Zuid, 20 uur. Gouden Poorte: Vrouwenbond P. v. d. A.. 20 uur. De vier windekes: expositie etsen, grafiek en keramiek Van Gelder, 918 VUsslngen Alhambra: Mnciste contra Ma- ciste. 20 uur. 14 Jaar. Luxor: Een meis je met sex-appeal, 20 uur. 18 Jaai. Bri tannia: Reizend Volkstheater met „Een man voor alle getijden", voor de ZVU en "t NuL 20 uur. Goes Grand: De zwarte tiran, 20 uur. 14 Jaar Veillnghat: Zeeuwse fruitteeltdag, 9 uur. Prins van Oranje- vervolg Zeeuw se Irultteeltdag. 1330 uur. Prins van Oranje: Forumbijeenkomst CHU. 20 uur. Schuttershof: toneelavond buurtver Bouwplan 3. 20 uur. Zlerlkzce Concertzaal: Filmliga met „La Ronde". 20 uur. Bentrlxschool: Algemene vergaderine bestuur b.l.o.-school. 14.30 Goesenaar reed in Bergen op Zoom meisje aan Voor de Bergen op Zoomse kantonrech ter stond dezer dagen terecht M. W. uit Goes, die op 10 oktober te Bergen op Zoom vlak naast het politiebureau een yerkeersfout maakte. Hij had een meis je op een fiets aangereden. Dat gebeur de toen hij de Wassenaarsestraat op reed, na met zijn truck op de hoek van het kruispunt gewacht te hebben op overig verkeer dat voorrang had. De gevolgen van deze aanrijding lieten zich aanvankelijk ernstig aanzien, maar later bleek alles nogal mee te vallen. De verdachte W. verklaarde niets gezien te hebben van een meisje op een fiets. Hij zou hebben gedacht, dat tussen het trottoir en de wagen slechts een afstand van 20 centimeter resteerde, waar nie mand zich zou kunnen bevinden. „Het was een kwestie van centimeters", aldus de kantonrechter, „maar U had beter moeten opletten". De officier van justi tie eiste een geldboete van 30,subs. 6 dagen. De kantonrechter vonniste hem met 20,subs. 4 dagen. draagt organiek 25 man. Er is één vaca ture, waarvan verwacht wordt, dat die binnen afzienbare tijd zal worden ver vuld. Alle beroepsleden beneden de 40 jaar nemen regelmatig deel aan sportoefenin- gen. Verscheidene van hen wisten in het verslagjaar weer een hogere graad judo of jiu jitsu te behalen. Het reserve-poli tiekorps is 23 man sterk. Aan acht van hen werd een medaille voor tien jaar re- servedienst uitgereikt. Per 31 december 1962 waren in Terneuzen 355 vreemde lingen geregistreerd. Tot slot kan nog worden vermeld, dat op dezelfde datum vijf personen op de zogenaamde „zwarte lijst" stonden, te weten twee uit Terneu zen en drie van buiten de gemeente. MIDDELBURG Middelburgs ijsbaan met nieuwe ijsvloer De Middelburgse ijsbaan bij 't Zand is in de nacht van woensdag op donderdag geheel onder water gezet. Alle slootjes en sloten in de omgeving van de baan zijn leeggepompt, zodat op deze wijze een basis is verkregen voor een gladde ijsvloer. De Middelburgse ijsclubbestuur ders hebben de indruk, dat nu vanaf vandaag (vrijdag) weer gereden kan worden op een prima baan. Algehele ze kerheid bestaat er evenwel nog niet over, maar het oppervlak van de baan is in elk geval vlak. Voorlichting over sanering Dam Het gemeentebestuur van Middelburg- heeft gisteravond in het stadhuis een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de betrokkenen (eigenaren, hypotheek houders enz.) bij het saneringsplan Dam en omgeving. Jaarvergadering van Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde De Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, afd. Walcheren, hield woens dagavond in hotel Suisse te Middelburg haar jaarvergadering. De secretaris, de heer G. Budde, deelde mede, dat het aan tal leden met 11 is gestegen. In een bijzonder plezierig gesteld jaar- verslag-op-rijm liet hij voorts de ver schillende activiteiten van de maatschap pij de revue passeren. Voorzitter C. San- derse voegde hier nog aan toe, dat er voor de plantenkliniek weinig belang stelling bestond. Hij dankte de secretaris, die op deze vergadering afscheid nam, voor het vele werk dat h\j gedurende 14 jaar heeft verricht. De heer Budde zal benoemd worden tot erelid van de af deling Walcheren. Ook het bestuurslid mevrouw Jacq. M. Mazure-Mantz trad uit het bestuur, in haar plaats werd ge kozen mevrouw Beun. De penningmeester, de heer D. Tilleman gaf toelichting op de begroting voor 1963, die dit jaar aanzienlijk hoger kon worden gesteld dan in 1962. Tijdens de rondvraag kwamen de heren Bouman en Willebrordse met verschil lende ideeën naar voren, waaronder de mogelijkheid van tuinkeuringen. De keu ring van tuinen, die door particulieren zelf worden onderhouden ,zou volgens de voorzitter niet in wedstrijdvorm gegoten moeten worden. Wel dacht hij aan een soort adviesraad van leden. P-trticulieren zouden bij het secretariaat advies kunnen inwinnen omtrent de ver zorging van hun tuin en eventueel de af spraak kunnen maken met een van de le den. Tot slot van de geanimeerde jaar vergadering vertoonde het bestuurslid, de heer R. W. Jans, kleurendia's over de cultures in Ethiopië. ARNEMU1DEN Benoeming De heer H. Uitterhoeve te Hoedekens- kerke, thans werkzaam als adjunct- commies ter secretarie te Arnemuiden, is benoemd tot commies te Beesd, even eens on de gemeentesecretarie. MELISKERKE N.C.V.B. kwam bijeen Dezer dagen kwam de afdeling Melis- kerke van de Nederlandse Christen Vrouwenbond onder leiding van me vrouw Van Heeren in vergadering bij een. Als spreekster tijdens deze bijeen komst trad op zuster Goor uit Seroos- kerke (W.), die sprak over Nieuw- Guinea. De spreekster illustreerde haar inleiding met kleurendia's. De volgende vergadering zal worden gehouden op 12 februari aanstaande. VLISSINGÈN Contributieverhoging bij Vlissingse Groene Kruis De afdeling Vlissingèn van het Groene Kruis heeft donderdagavond in zijn ge houden buitengewone ledenvergadering 3 nieuwe bestuursleden benoemd. In de vacature van de heer H. J. Visser die onlangs is overleden werd de heer J. D. de Voogd tot secretaris gekozen. Dokter J. D. Boone, die ontslag had genomen als bestuurslid, werd vervangen door dokter M. J. A. Bil. De heer A. H. Oort had reeds voor de vergadering toegezegd ook in het bestuur zitting te willen ne men. Hij werd zonder hoofdelijke stem ming als zodanig benoemd. Bij deze ledenvergadering waren slechts drie van de ruim 3000 leden aanwezig, dit waren de wijkverpleegsters van Het Groene Kruis. In deze vergadering heeft men voorts besloten de contributie te verhogen. Tot op heden bedroeg deze vijf gulden per jaar. Deze werd gebracht op zes gulden. Uit het financieel overzicht o\ jaar 1961 bleek, dat Het Groene Kruis dat jaar 2027,21 meer heeft uitgege ven dan ontvangen. De ontvangsten be droegen namelijk 34.822,11 en de uit gaven 36.851,32. Gevonden voorwerpen In het tijdvak van 1 tot en met 7 ja nuari 1963 zijn aan het bureau van po litie te Vlissingèn de navolgende voor werpen als gevonden gedeponeerd: ach terbord van aanhangwagen, blauwe jongenspet, blauwe muts, diverse hand schoenen en wanten, huissleutels, porte monnee, enkele rijwielen en autosteps. Inlichtingen zijn te bekomen van de adressen waar de volgende voorwerpen zich als gevonden bevinden: bankbiljet, wit fietspompje, zeildoeken tas, leesbril, wit-blauw wollen das, blauw-grijze sjaal, zilveren manchetknoop, diverse porte monnees, huis- en contactsleutels, di verse handschoenen en wanten. Souburg kreeg er 263 inwoners bij Het zielental van de gemeente Oost- en West-Souburg nam in het afgelopen jaar toe met 263. Op 31 december 1961 be droeg het aantal ingezetenen 8162 (4151 mannen en 4011 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 172 80 mannen en 92 vrouwenen door ves tiging met 588 (302 mannen en 286 vrouwen); het verminderde door overlij den met 61 (31 mannen en 30 vrouwen) en door vertrek met 436 (220 mannen en 216 vrouwen). Op 31 december 1962 be droeg het inwonertal dus 8425 (4282 mannen en 4142 vrouwen). Er werden 55 huwelijken voltrokken, er werd één echtscheiding ingeschreven. Burgerlijke stand VLISSINGÈN Bevallen: A. B. .Geelhoed-Seheijbeler <1,, P. Poppe-Verhnge cl., C. P. de Nooijer-van Roo d., T. C. W. Buijek-Jnnse d., D. A. Nuijten- Roelse z.. C. Jonkman-Pruijmboom z,, M. Kruysse-Mleras z„ C. J, M. Vijver-Mee d. Ondertrouwd: J. F. de Waal 27 jaar en J. VerwoiJ 4t jaar, J, J, van Sehaik 25 jaar en 1. J. Goossen 19 Jaar, II. Schaap 34 jaar en M. L. II, Lome 30 jaar. Getrouwd: J. J. Knmermans 24 jaar en H. Kratschmar 23 Jaar. Overleden: M. de Haan 80 Jaar e.v. M. de Nooijer, I. E. Kerpestein 10 mnd. OOSTKAPELLE Bevallen: A. J. den Hollander-Stekotee d., W. Wattel-Mattliijeso d. Getrouwd: H. Don 22 Jaar en A. E. Jobse 19 Jaar. Overleden:' O, de Kleijn 95 Jaar. Noord-Beveland leverde 57.000 Ion suikerbieten Noord-Beveland leverde in 1962 ruim 57-000 ton suikerbieten. Dit is te lezen in het pas verschenen jaarverslag over 1962 van de Vereniging voor Bedrijfs voorlichting „Noord-Beveland". De ge middelde opbrengst van het afgelopen jaar was 46.852 kg. per ha. Het suiker gehalte was naar schatting 16,80 zo blijkt uit het verslag Een overzicht in dit vijftiende jaarver slag toont aan, dat de gemiddelde sui kerbietenopbrengst de afgelopen negen jaar 48.989 kg. per ha was. Het sui kergehalte was gemiddeld 16,09 De capaciteit aan luchtgekoelde be- waarruimte voor aardappelen op Noord- Beveland neemt nog steeds toe, zc meldt het verslag. Uit het cijfermate riaal blijkt, dat de totaalcapaciteit aan coöperatieve bewaarplaatsen 8960 ton bedroeg. Noord-Beveland heeft aan particuliere luchtgekoelde bewaarruim- ten 9160 ton, zodat de totaal aanwezige koelruimte 18.130 ton bedraagt. Dat be tekent dat over 1962 ruim de helft van de aardappeloogst langere tijd luchtge- koeld kon worden bewaard. Verder maakt het jaarverslag melding van de verschillende activiteiten, die de vereniging het afgelopen jaar heeft ge organiseerd. Ook wordt gememoreerd, dat in 1962 in samenwerking met het rijkslandbouwconsulentschap Goes een viertal proefvelden op Noord-Beveland lag. Op 31 december van het afgelo pen jaar telde de vereniging 184 leden met in totaal 5229 ha- bouwland. In zijn voorwoord wijst voorzitter S. J. de Regt erop, dat evenals in 1961 medewer king is verleend aan een gezamenlijk verslag van de Verenigingen voor Be drijfsvoorlichting op Zuid- en Noord- Beveland, Walcheren en de Bedrijfsstu- diegroep Schouwen-Duiveland. GOES Lezing voor r.-k. vrouwen Het Katnolieke Vrouwengilde te Goes heeft woensdagavond in café „Slot Ostende" zijn eerste vergadering in dit jaar gehouden. De ongeveer 30 aanwe zige dames konden een lezing beluiste ren over „Vitamine en voeding", die werd verzorgd door mej. O. van Doorne uit Roosendaal. De presidente van het vrouwengilde, mevrouw Koopmans-Ne- lissen uit Goes had de bijeenkomst met een kort woord geopend. Chr. Besturenbond sprak over sociale problemen Woensdagavond vergaderde de Chris telijke Besturenbond Goes en Omstre ken onder voorzitterschap van de heer A. Joosse in „De Opril" te Goes. De heer H. Beenhakker, districtsbestuurs lid van het C.N.V. uit Middelburg voer de het woord over het onderwerp: „Wat wil minister Veldkamp allemaal?" Hij behandelde daarbij de problemen rond om de ziekenfondswet, de arbeidsonge schiktheidswet en de pensioenen. In dis cussiegroepen werden deze zaken nader besproken. BORSSELE Vijhonderd gulden in verjaardagsbusjes De verjaardagbusjes van de Nederlands hervormde kerk te Borssele brachten in 1962 f587,16 op. LEDENVERGADERING AFDELING Z.L.M. De afdeling Borssele van de Z.L.M. heeft dezer dagen de algemene ledenverga dering gehouden. Bij de bestuursverkie zing werd de heer F. P. Dekker tot be stuurslid gekozen. Hij kwam in de plaats van de niet herkiesbare J. Rottier. Na de vergadering hield men een discus sie over pacht en verkoop van land bouwgronden. Saldo van ruim 2 miljoen bij Boerenleenbank Bij de spaarbank van de coöp. boeren leenbank „Borssele" werd in 1962 inge legd 1.015.924,- en terugbetaald 753.491,57. Het saldo bedroeg aan het eind van het jaar (zonder bijgeschre ven rente) 2.150.082,68. DRIEWEGEN Spaarbank Boerenleenbank over maand december Bij de spaarbank van de coöperatieve boerenleenbank te Driewegen is in de maand december 24^ ^,82,02 ina-eletrd. Men heeft over dezelfde" periode een bedrag van 180.168.48 terugbetaald Het totaal aan spaargelden was op 31 december 3.820.486,51. In de maand december werden 4 nieuwe spaarders ingeschreven. WAARDE Rode-Kruisfilm In het café Koeman te Waarde zal maandagavond de Rode-Kruisfilm wor den vertoond. In de middaguren wordt een kinderfilm gedraaid. KAPELLE Samenkomst Jonge-Kerkgroep „Kerkelijk maatschappelijk werk" was het onderwerp, dat ds. H. M. Strating uit Goes dinsdagavond inleidde op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar van de jonge kerkgToep uit Kapelle. De bijeenkomst die in het verenigingsge- gebouw „Obadja" werd gehouden stond onder leiding van jeugdouderling J. Ruissen. De samenkomst werd met een dagsluiting van mevrouw D. Sandee- Wisse beëindigd. De eerstvolgende sa menkomst zal worden gehouden op 1 februari. Hervormde mannen bijeen Onder voorzitterschap van de heer I. J. de Groote hield de hervormde mannen- vereniging uit Kapelle dezer dagen in het verenigingsgebouw „Obadja" de eer ste bijeenkomst van dit jaar. De heer P. Oele hield een bijbelinleiding over het schriftgedeelte Marcus 12:18-37. Het 2e gedeelte van de bijeenkomst werd verzorgd door ds. A. Sieders. Nederlands hervormd predikant uit Bïezelinge. De ze besprak het herderlijk schrijven van de hervormde synode met als onderwerp „De Kerk en de Pinkstergroepen". Nieuwe directeur voor „Zang en Vriendschap" Het mannenkoor „Zang en Vriendschap" te Kapelle heeft met ingang van 1963 de heer D. Manneke uit Yerseke tot direc teur aangesteld. De heer Manneke zal de dirigeerstok overnemen van de heer J. Kousemaker uit Goes, die enkele we ken geleden voor zijn functie bedankte Fruittelers vergaderen De afdeling Kapelle en omstreken van de Nederlandse Fruittelers Organisatie zal dinsdag 22 januari des avonds om zeven uur in het verenigingsgebouw „Obadja" te Kapelle een algemene jaar vergadering houden. De agenda ver meldt onder meer bestuursverkiezing •egens periodieke aftreding van de he ren L. C. Oele te Kapelle, H. Nieuwen- huize te Biezelinge en J. Rouw te Yer seke. Allen zijn herkiesbaar. Verder is er de verkiezing van een lid en eer plaatsvervangend lid voor het kringbe- stuur en de benoeming afgevaardigde naar de algemene vergaderingen van de kring en de landelijke organisatie. Na de afhandeling van het huishoudelijk ge deelte zal ïr. L. P. Flipse een lezing hou den over het onderwerp „Actualiteiten op het gebied van de ziekten- en on- kruidbestrijding". Na afloop van de le zing zal er een film worden vertoond, die het belang die chemicaliën hebben voor de hedendaagse samenleving, naar voren zal brengen. HANSWEERT Filmavond Rode Kruis Morgen zaterdag geeft het Ned. Rode Kruis in de zaal Zeelandia te Hansweert om acht uur een propagan da filmavond, waaraan medewerking zal worden verleend door de muziekvereni ging „Scheldegalm" en de accordeon vereniging „Polyhymnia". ZIER1KZEE Personenauto zwaar beschadigd bij botsing De door de heer L. M. uit Zierikzee be stuurde vrachtauto heeft dezer dagen bij het. achteruitrijden op dc parkeerplaats bij de veerboot te Zijpe een aanrijding veroorzaakt. Hij botste namelijk tegen de geparkeerde personenauto van de heer A. IC. uit Bruinisse. De personen auto werd zwaar beschadigd. Verkeerscursus Het bestuur van de afdeling Bruinisse van het Verbond voor Veilig Verkeer zal bij voldoende deelname wederom een uit 6 lessen bestaande verkeerscursus geven. De cursusavonden zullen worden gehouden van 17.30 tot 21.30 uur in het Nederlands hervormd verenigings gebouw te Bruinisse. De eerste cursus avond wordt gehouden op 24 januari. Docent is de adjudant groepscomman dant der rijkspolitie de heer A. Pipping. Middenschouwen ging 6 zielen vooruit Het zielental van de gemeente Midden- schouwen nam in het afgelopen jaar toe met 6. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2037 (1077 mannen en 960 vrouwen). Dit aantal vermeer derde door geboorte met 39 (26 mannen en 13 vrouwen) en door vestiging met 87 (44 mannen en 43 vrouwen): het ver minderde door overlijden met 17 (11 mannen en 6 vrouwen) en door vertrek met 103 54 mannen en 49 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwoner tal dus 2043 (1082 mannen en 961 vrou wen). Er werden 9 huwelijken voltrok ken, er werd 1 echtscheiding ingeschre ven. Cursus „Voor elk wat wils" Schouwse plattelandsvrouwen De Stichting huishoudelijke voorlichting ten Plattelande heeft voor de Schouwse leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen de mogelijkheid ge opend een cursus „Voor elk wat wils" te volgen, die zes lessen in beslag zal ne men. Daarbij kan gekozen worden uit de volgende onderwerpen: nieuwe stoffen, nieuwe wasmiddelen, kleine en grote elektrische toestellen, woninginrichting, tafeldekken en dienen, feestelijk inpak ken van cadeautjes, voorkomen van on- Sevallen in huis. snufjeskoffer, 'e afdeling houdt volgende week dins dag haar eerste vergadering in 1963. Mevrouw E. C. van Leeuwen-Hanedoes zal clan het onderwerp „De invloed van de Islam op zeden, gewoonten en fees ten" behandelen. HAAMSTEDE GEBROKEN KAAK DOOR VAL VAN BROMFIETS Dezer dagen kwam de heer A, H. uit Haamstede met zijn bromfiets ter hoog te van de vlasfabriek te Haamstede te vallen. Hij werd vervoerd naar het Zweedse Rode-Kruisziekenhuis te Zie rikzee. Hier bleek, dat hij een kaak had gebroken. BURGH Hoofdwond na val op ijs De heer C. B. uit Burgh is dinsdagmid dag op de ïjshaan te Burgh zo ongeluk kig op het ijs terechtgekomen, dat hij een grote hoofdwonde opliep, die hij moest laten hechten. OOSTERLAND AFSCHEID ONDERWIJZER ZONDAGSSCHOOL Nadat hij ruim 26 jaar zijn beste krach ten aan dit werk heeft gegeven heeft, de heer Leendert van Dijke Johz. af scheid genomen van de Nederlands her vormde zondagsschool te Oosterland. Als opvolger van de heer A.' de Jonge G2. werd de heer Van Dijke in 1936 onder wijzer aan de genoemde school. De heer G. Meulbroek, thans werkzaam als assistent A van 's rijks belastingen op de post douane en accijnzen te Hans- weert, is per 16 februari overgeplaatst naar de post D. A. te Dordrecht, waar hij dezelfde functie krijgt. „Winterleven" ontdekt nieuwe Liefhebbers van schaatsenrijden in Oos terland kunen weer aan hun trekken ko men. Het bestuur van de ijsvereniging „Winterleven" heeft een vrij goede baan ontdekt achter de boerderij „Padhuis" die wordt bewoond door de heer B£ rendse, en ten westen van de aanwas ligt. Wanneer de vorst nog aanhoudt, en dat ziet er wel naar uit, bestaat de mogelijkheid dat de ijsvereniging op de ze baan wedstrijden zal houden. De laatste jaren geschiedde dit veelal op de vijvers langs het voormalige Heerenhof. Het ijs op deze vijvers is momenteel van slechte kwaliteit. Jaarlijkse uitvoering Op vrijdag- en zaterdagavond 11 en 12 januari geeft de Oosterlandse muziek vereniging „Oosterlands Fanfare" dc jaarlijkse uitvoering in de Conferentie- kamer. De uitvoering staat onder leiding van de directeur, de heer J. Capelle. Zoals gebruikelijk zal- er weer een to neelspel worden opgevoerd waaraan eer tiental personen, 5 dames en 5 heren, zal meewerken. Na afloop van het stuk, dat een vrolijk spel in drie bedrij ven is en getiteld „Welkom binnenr' zal de Boerenkapel optreden. Tot be sluit zal er dansmuziek ten gehore wor den gebracht door de plaatselijke „The Musical Band". VOORSTEL B. EN W. AAN DE RAAD: Wijziging in plan speelweide-ijsbaan Het kadenlateau van Scherpenisse zal in het kader van het plan voor de aan leg van een speelweide annex ijsbaan worden gereserveerd voor het parkeren -an auto's, indien de raad vanmorgen vrydagzjjn goedkeuring wil hech ten aan een door b. en w. voorgestelde w-yziging in deze zin. Het plan om in de voormalige haven een speelweide-ijs baan te creëren is indertijd aanvaard niet er in opgenomen een gelegenheid tot stalling van fietsen, brommers en motorfietsen. Voor het parkeren van auto's werd geen ruimte gelaten. Het huidige kadeplateau werd in feite bestemd tot verfraaiing van het geheel en door beplanting aan parkeerdoeleinden ontrokken. Afgaande op een suggestie van het raadslid A. Hage hebben b. en w. de mogelijkheid onderzocht het kadeplateau als zodanig te betrekken in het plan. De Nederland se Heidemaatschappij maakte een de tailontwerp op. waarin de kade een be stemming krijgt als parkeerterrein voor auto's, zonder dat de beplanting geheel wordt opgeofferd. „Dit plan komt ons alleszins aantrekkelijk voor", aldus en w. Een parkeerplaats voor auto's heeft niet alleen betekenis voor het gebruik van de speelweide-ijsbaan maar het geeft een welkome aanvulling op de parkeerruimte in de gemeente voor permanent gebruik, zo merken z(j verder op. Daarbü ook nog reke ning worden gehouden met de be hoefte aan stalling voor fietsen en andere tweewielige vervoersmidde len. Verwezenlijking van dit gewijzigde de tail vergt niet meer kosten, het zal in tegendeel kostenverlagend zijn voor zover b. en w. kunnen beoordelen. POST ONVOORZIEN 1036,41 Gemeente neemt deel aan rorming Streekorgaan De gemeenteraad van Oudelande heeft dezer dagen de gemeentebegroting voor 1963 behandeld. Deze begroting sluit op de gewone dienst met een post voor „onvoorziene uitgaven" van f 1036,41. Opgenomen konden o.a. worden posten voor herbestrating van een gedeelte van de tertaire weg (Hellenburgstraat en Schoolstraat) en verharding van nog grotiug zijn op de gewone dienst, zo wel in inkomsten als in uitgaven f211.430,75, terwyl op de kapitaal dienst de inkomsten f 661.152,64 en de uitgaven f 794.793,65 bedragen. De begroting 1963 van de burgerlijke instelling voor maatschappelijke Zorg werd goedgekeurd. Er is een nadelig slot van f1150.dat uit de gemeentelijke subsidie moet worden gedekt. Het is voor het eerst in de geschiedenis van deze instelling (voorheen burgerlijk armbestuur), dat de gemeente zal moe ten subsidiëren. Met vijf tegen twee stemmen begon de raad deel te nemen aan het te vormen Streekorgaan voor de zak van Zuid- R.-k. vrouwengilde vertoont films Vandaag vrijdag organiseert het r.-k. vrouwengilde te Hansweert een filmmiddag in het dorpshuis „Kaj Munk", waarop kinderfilms worden ver toond. Aanvang 16.00 uur. 's Avonds om 20.00 uur wordt de films „Het lied van de rots" vertoond voor de volwas- men. i-HEERENHOEK W. van 't Westende nam afscheid van veiling Woensdagmiddag werd in hotel „De Korenbeurs" afscheid genomen van de heer W. van 't Westende, chef van het pakstation van de V.V.Z.B- te 's-Hee- renhoek. De heer van 't Westende is met ingang van 15 januari a.s. benoemd tot chef pakstation en koelhuizen van de veiling Kraggenburg in de Noord Oost- Polder. Op de receptie, aangeboden door het be stuur van de veilingsvereniging „Zuid- Beveland", waren onder anderen aanwe zig burgemeester R. O. M. Waelput van 's-Heerenhoek, bestuursleden, directie en chefs van diverse afdelingen van de V.V.Z.B. en vertegenwoordigers van de aanvoerders en transportbedrijven uit het rayon van het pakstation. Uit de waarderende woorden en de vele ge schenken, die de scheidende chef en zijn echtgenote werden aangeboden bleek, dat hij een graag geziene en hoogst ge waardeerde figuur was, zowel in de ge meenschap 's-Heerenhoek, als in het veilingbedrijf waar hij vanaf 1939 werk zaam is geweest. OVEZANDE Eerste bejaardenmiddag werd groot succes Voor de eerste maal was er in Ovezande een bejaardenmiddag in de Landbouw- huishoudschool, georganiseerd door de R.lk. Vrouwenbond. Er waren circa 70 bejaarden aanwezig. Allen kregen versnaperingen, koffie met febak en een rokertje en hoorden voor- rachten en liedjes. Verscheidene autobezitters haalden en brachten de beiaarden. Burgemeester Mooyman was met zijn echtgenote aanwezig en hij maakte met alle bejaarden persoonlijk kennis. In antwoord op gedane suggesties merkte burgemeester Mooyman op, dat een eventuele huisvesting in het pro testantse verenigingsgebouw slechts een tijdelijk karakter zou mogen dragen, aangezien binnen niet al te lange tijd Ovezande de beschikking zal moeten hebben over een eigen dorpshuis. Dit is nodig om de leefbaarheid in de gemeen te te verhogen. De zaalaccommodatie in de gemeente noemde hij bedroevend. OUDELANDE Dekens en geld voor Algerije De door de hervormde en gereformeerde vrouwenverenigingen te Oudelande ge zamenlijk en bij alle inwoners gehouden inzameling van dekens en geld ten be hoeve van de vluchtelingen in Algerije, leverde, behalve 13 grote en 4 kleine de kens, ook nog f505,25 in contanten op BRUINISSE Varensgezellen misdroegen zich in Bruinisse Dezer dagen heeft de Haagse varens gezel A. J. K. de winkeldeur van de heer C. Jumelet te Bruinisse met een bierfles bewerkt, waardoor een gat de deur ontstond. Enkele andere rensgezellen. afkomstig van de door het Ijs naar Bruinisse gevluchte schepen, hebben bovendien nog enkele olievaten van parlevinker Roukema, bij de vlucht- haven van dijk laten rollen. De politie heeft de daders verbaliseerd. POLSEN GEBROKEN DOOR GLADHEID Mevrouw N. H.B. te Bruinisse heeft dezer dagen beide polsen gebroken. Zij kwam te vallen in haar schuurtje, door dat het glad was door de ijzel- Zij werd naar het Rode Kruis-zieken- huis te Zierikzee vervoerd. Haven van Bruinisse De gemeentehaven te Bruinisse werd in 1962 door 502 schepen bezocht. Het aan tal vertrekkende schepen bedroeg 493. In totaal werd aangevoerd: 11.560.000 kilo zand, 4.659.000 kilo grint, 3.377.000 kilo vulstof, S40.000 kilo cement. 227.000 kilo klei, 602.000 kilo zetsteen. 240.000 kilo basaltsteen, 3.424.000 kilo mijn- steen. 994 ton betonblokken, 240 ton asfalt, 52.000 liter teer. 140 ton pulp. In totaal afgevoerd: 17.843.917 kilo sui kerbieten, 80 ton aardappelen en 26S ton granen. Verder werden verscheept 5 draglines, 5 tractoren, 3 bulldozers, 24 vrachtauto's, 13 mobiele kranen en 10 andere auto's. In 1962 werden er bijna 4 miljoen kilo minder suikerbieten verscheept dan in 1961. Zendingscollecte In de Ned. herv. kerk te Bruinisse is voor de zending in 1962 in de zendings bussen 1075,93 bijeengebracht. Door een collecte voor de zending is dit bedrag verhoogd tot 3050,85. Collecte De oudejaarscollecte voor het algemeen kerkewerk der Ned. Herv. Kerk té Brui nisse bracht 339,- op. Beveland. De heren M. Kloosterman (a.r.) en J. F. Claeijs (r.k.) stemden tegen. In de uitbreiding van het aande lenkapitaal van de N.V. Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten zal worden deelge nomen met 1 aandeel van f 250,De raad ging verder akkoord met de nieu we gemeenschappelijke regeling voor de vleeskeuringsdienst in de kring Goes, waaraan thans ook de beide Noordbe- velandse gemeenten deelnemen. De le den van de adviescommissie woonruim- tewet werden allen herbenoemd. Inge komen was een bericht van de instelling voor maatschappelijke zorg, dat voor 1963 tot voorzitter is benoemd de heer C. Lous en dat de heren P. van Sabben sr. en D. Hoffïus ontslag hebben geno men als leden van die instelling. In deze vacatures benoemde de raad de heren P. van Sabben jr. en H. Potter. Enige wijzigingen en aanvullingen wer den vastgesteld voor de gebruikstarie- ven voor net dorpshuis, dit mede in ver band met het samentrekken van wacht lokaal en kleedlokaal tot één zaaltje. Het bedrag per leerling voor het open baar gewoon lager onderwijs werd voor 1963 vastgesteld op f70,80 en voor het gymnastiekonderwijs op f 3.02. Voor 1962 werd dit bedrag met f 2,50 per leerling verhoogd. De werkelijke uit gaven voor het openbaar gewoon lager onderwijs over 1960 werden bepaald op f 2545,55 en voor het gymnastiekonder wijs op f 524,72. Dit is resp. f 335,41 en f 190,99 méér dan de beschikbaar gestel de bedragen. De binnenkort leegkomende woning Sta tionstraat 5 werd verhuurd aan de heer I. Quinten. Van de heer J. Schipper te Kraggenburg werd de nodige grond aangekocht voor de aanleg van een speelplaats achter de te bouwen dub bele school. De Zeeuwse Stichting voor Revalida tie kreeg een eenmalige bijdrage van 5 cent per inwoner toegekend. Voor het handelsonderwijs werd voor de jaren, waarin leerlingen uit deze gemeente een cursus volgen een bijdrage van f25, f 10,per leerling toegezegd. Zielental Kapelle nam toe met 44 Het zielental van de gemeente Kapelle nam in het afgelopen jaar toe met 44. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 4457 (2249 mannen en 2208 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 85 (41 mannen en 44 vrouwen) en door vestiging met 148 (63 mannen en 85 vrouwen); het ver minderde door overlijden met 41 (26 mannen en 15 vrouwen) en door ver trek met 148 (67 mannen en 81 vrou wen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 4501 (2260 mannen en 2241 vrouwen). Er werden 38 huwelij ken voltrokken, er werd 1 echtschei ding ingeschreven. Zielental Baarland nam af met 5 Het aantal inwoners van de gemeente Baarland nam in het jaar 1962 af met 5. Op 31 december 1962 bedroeg het aan tal inwoners: 721 (357 mannen, 364 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 15 (10 mannen en 5 vrouwen) en door vestiging met 23 (7 mannen en 16 vrouwen), het vermin derde door overlijden met 9 (2 mannen en 7 vrouwen) en door vertrek met 34. (18 mannen en 16 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het aantal inwo ners derhalve 716 (354 mannen en 362 vrouwen). Er werden 5 huwelijken vol trokken en geen echtscheidingen inge schreven. rikaanse staat Mississippi heeft verklaard dat hij premier Castro van Cuba een brief heeft geschre ven, waarin hij hem voorstelt de beste Cubaanse zwaargewicht bokser naar Amerika te sturen. Dr. David L. Perkins heeft zich bereid verklaard om iedere kan didaat te bevechten in ruil voor de invrijheidstelling van elke Ame rikaan die nu nog in Cuba wordt gevangen gehouden. Het gevecht zal moeten worden gehouden in het sportpark van Jacksonville. De pnjs van de kaartjes is door de arts op 50 dollar gesteld: indien de Cubaanse bokser mocht winnen zou de gehele opbrengst van de wedstrijd voor Cuba zijn, in het andere geval zou Cuba slechts de helft van het binnengekomen bedrag ontvangen. Perkins, die zich kandidaat ge steld heeft voor onder-gouverneur van de staat Mississippi, deelde mee dat hij zowel amateur- als beroepsboksers heeft bevochten. Van 140 door hem gevoerde ge vechten met amateurs zijn volgens hem 130 door hem gewonnen, van 15 gevechten met beroepsboksers, 8. Perkins heeft aan het gevecht de voorwaarde verhonden dat de Amerikaanse gevangenen onge acht de uitslag vrij zouden ko men. Als minister Marijnen het goedvindt zal begin maart worden begonnen met de verkoop van keukenboter, koelhuisboter die, naar de bedoeling is, bij afgifte door het VJ.B. f 2,40 per kilo zal kosten, zodat de winkelprijs omstreeks de 75 cent per pakje zal kunnen komen. Het bestuur van het produktschap heeft hiertoe besloten. Bij de keuring van koelhuisboter worden drie kwaliteitsklassen aangehouden: E. (geschikt voor export), B. (geschikt voor binnenlandse consumptie) en I. (in- dustrieboterTot voor enkele jaren werd alle E-boter geëxporteerd. De laat ste jaren echter was er zo veel E-boter dat niet alles geëxporteerd kon worden. Vandaar dat in het binnenland eerst E- boter en dan B-boter werd afgezet, zon der prijsonderscheid. Nu zal, als de plannen van het produktschap worden goedgekeurd, de B-boter onder de naam van keukenboter en voor een wat lagere prijs dan de E-boter worden verkocht. Voor die lagere prijs heeft men dan een iets groter risico dat men een pakje van wat minder goede kwaliteit treft. Het wachten is nu nog op de beslissing van minister Marijnen. Van de zijde van het ministerie van landbouw herinnerde men eraan dat minister Marijnen op 6 december jl. in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid mevrouw De Roos-Oudegeest, heeft gezegd weinig te voelen voor een tweede soort koelhuis boter, omdat dan direct het gevaar ont staat dat een belangrijk deel van de nor male afzet van koelhuisboter vervangen zal worden door deze keukenboter.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9