Vervoer veerdiensten aanzienlijk toegenomen „Ijstoestand" bij Grevelingendatn Hongaarse machinist kreeg vier weken voor mishandeling Wim den Hamer won Sluis-Brugge-Sluis Alcohol Mishandeling VAN DEN BERG EN PARMA LEIDEN IN HOOGOVENSCHAAKTOERNOOI RUIM 250.000 PERSONEN EN 200.000 AUTO'S MÉÉR: VOLLEYBAL Uitslagen Schaatsmarathon van rond 30 km Vrijdag- Zaterdag- Verkoop (IITVERKOOP-aanbieding GEEN VOETBAL GEEN KORFBAL 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 11 JANUARI 1963 POLITIERECHTER MIDDELBURG Gegapt of gegrapt De Hongaarse machinist J. S. van een Deens schip dat in Terneuzen gemeerd lag moest donderdag voor de Middelburgse politierechter, mr. B. S. Sïeperda verschijnen, omdat hem mishandeling (tweemaal ge pleegd) ten laste was gelegd. Zijn zaak werd verdedigd door mr. H. Bruin. De tolk, mevrouw De Boe- vere uit Vlissingen, mocht hem duidelijk maken dat zijn ontoelaat bare handelingen hem 4 weken ge vangenisstraf met aftrek oplever den. Toch zat er een luchtje aan de geslachte haan, die de schoenhandelaar L. C. S. uit Sluiskil gestolen zou hebben. Voor de politierechter bleef hij volhouden dat het voor de grap was, dat hij de haan, die zijn „speciale" vriend W. bij een prijskaarting had gewonnen, mee naar huis nam. De officier van justitie, mr. A. W. Ro- singh, merkte op, dat verdachte tegen de politie die een onderzoek instelde, niet direct open kaart speelde. Hij acht te daarom de opzet om aan een goed kope maaltijd te komen duidelijk, en vorderde een boete van 50. De politie rechter wilde de verdachte, zij het met grote aarzeling, vrijspreken. Hij voegde eraan toe, dat hij 't wel een heel eigen aardige grap vond. Beslist géén grapje was de diefstal en het „gebruik" van een auto, door de soldaat C. L. uit Bergen op Zoom. Toen hij met zijn vriend na een café bezoek in Domburg de laatste bus naar Westkapelle miste, verschafte hij zich toegang tot een vreemde auto en draaide met een sehroeve- draaier het contact om. In Westka pelle werd de „geleende" auto ver der aan zijn lot overgelaten. „Voor een soldaat was het toch niet zo zwaar geweest om de afstand van Dom burg naar Westkapelle te voet af te leggen" waren zowel de politierechter als de officier van mening. Conform de eis legde mr. Sieperda een voorwaarde lijke gevangenisstraf van een maand, met de proeftijd van 2 jaar, op. De vor dering van ƒ100 bracht hij terug tot 40. Evenals zijn vrienden, die eerder voor de politierechter verschenen, kreeg de marinier H. A. A. een boete van 75 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken voor diefstal van een ter rastafel en -stoel te Middelburg. Een taxichauffeur rapporteerde de po litie van Terneuzen, dat er over de Axelseweg een auto op de linker weg helft reed. Het bleek de bankwerker J. K. uit Terneuzen te zijn, die onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De politierechter veroordeelde hem voor dit feit conform tot een boete van 150, ontzegging van de rijbevoegdheid gedurende zes maanden en een voor waardelijke gevangenisstraf van 2 weken. In de proeftijd van 2 jaar moet de verdachte zich onder toezicht stellen van het Consultatiebureau voor Alco holisme. Vrijgesproken werd J. B. J. uit België voor het ten laste gelegde: rijden onder invloed. „De gevolgtrekking dat drank invloed heeft gehad op het ongeval te Hulst, is denkbaar", merkte ae offi cier van justitie op, „temeer daar dé verdachte licht naar alcohol rook. Maar zelf heb ik niet de overtuiging dat dit de oorzaak was dat verdachte door het stoplicht reed en daardoor botste". Ver dachte verklaarde ook dat hij een ogen blik verstrooid was geweest en hij re kende voor wat hij die dag had ge dronken. Een politiehond leverde het bewijs voor de schuld van M. V. uit Zierikzee. De tegel waarmee verdachte een ruit van het politiebureau had ingegooid, werd door hem „herkend". Overeenkomstig de eis, vonniste de politierechter met onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 weken en onmiddellijke gevangen neming. Mej. H. P. v. G. uit Bruinigse, die haar leeftijdgenote H. J. K. minder vleiende woorden had toegevoegd, kreeg wegens belediging een boete van ƒ20. snel met heilzame, .diepweikende KLOOSTERBALSEM verzacht en verlicht aan doeningen van huid en spieren. Huisapotheek in 1 potje Onoverzichtelijke stand Slechts 4 partijen tot een einde Nog steeds neemt het vervoer van personen en auto's bij de provin ciale stoomboten toe. Het aantal passagiers dat in 1962 (tot eind no vember) gebruik maakte van de verschillende veerdiensten is 14.133.225, dat betekent in vergelijking met 1961 globaal berekend een toename van 250.000. Opvallend is, dat het veer Vlissingen-Bres- lcens wat betreft het vervoer van passagiers iets lager staat geno teerd dan vorig jaar, terwijl Kruiningen-Perkpolder aanzienlijk meer (ongeveer 130.000) passagiers meenam. Het totaal aantal vervoerde auto's be droeg 1.028.236, ongeveer 200.000 meer dan vorig jaar. De veren Vlissingen- Breskens en Kruiningen-Perkpolder ne men hiervan het grootste deel voor hun rekening met resp. 488.383 en 439.348 auto's. Verscheidene, auto's moesten ook in de maand november wachttijden ma ken. Hun aantal is evenwel op alle fron ten minder dan in de maand oktober. Ruim 6500 personenauto's en lichte vrachtwagens moesten een volgende boot afwachten. Bjj de zware vracht wagens bleven er ruim 2200 achter even als bij de vrachtauto's met aanhangw: gen, In totaal moesten 11.089 chauffeui teleurgesteld worden- In oktober waren er het 17.182. Hieronder een gespecificeerd overzicht in vergelijking met de jaren 1938, 1959, 1960 en 1961. Overzicht per eind november 1962 Passagi Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder Zierikzee-Kats Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder Zierikzee-Kats Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkp ol der Zierikzee-Kats Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder Zierikzee-Kats jers 1938 1959 1960 1961 329.072 1.926.837 2.065.984 2.290.943 2.395.119 78.209 262.793 262.775 580.672 274.446 77.854 879.114 980.992 1.050,599 1.183.771 39.414 189.244 193.175 247,330 279.889 524.549 3.257.988 3.502.926 3.869.544 4.133.225 Auto's 45.605 5.963 14.569 3.964 70.101 756.016 366.923 28.429 315.092 45.572 409.679 455.053 488.383 28.492 29.973 29.055 362.920 388.621 439.348 45.575 59.934 71.450 56 933.581 1.028.236 Een overzicht over de maand november alleen Passagiers 14.494 5.770 6.108 2.898 93,409 101.179 109.569 116.858 18.425 17.820 18.751 18.902 66.461 74.785 76.797 87.794 11.525 12.637 15.515 18.176 29.270 189.820 206.421 220.632 241.730 Auto's 355 5.199 23.350 27.487 30.025 32.749 2.204 2.397 2.329 2.312 27.856 32.165 33.390 38.189 3.225 3.737 4.902 5.491 56.635 65.786 70.646 78.741 Zaterdag wordt een aanvang gemaakt met de tweede competitiehelft van de zuidelijke hoofd- en overgangsklas van de NeVoBo. In de hoofdklas zuid dames zal E.V V.C. uit Vlissingen een bijzonder zware dob ber aan M.O.C, in Bergen op Zoom krij gen, waarschijnlijk zal het op verlies voor de Vlissingse dames uitlopen. Tor nado ontvangt Olyrnpia (2) en Organon speelt tegen R.H.B.S. (1). Bij de heren zal E.V.V.C. het in Roosendaal opne men tegen Bermi (1). Tornado zal V.C. Tilburg'verslaan en Ever Ready zal niet veel moeité hebben met R.H.B.S- In de overgangsklas dames A wordt de wedstrijd" Rapid-E.V.V.C. 2 gespeeld. In de Walcherse afdelingscompetitie wordt gespeeld: M. de Ruyter 2Mata- door 3 (3), M.V.C. 2—O.N.S. 1 (3), M. de Ruyter 1—E.V.V.C- 2 (2), Matador 3—M.V.C. 2 (3), M. de Ruyter 2—O.N.S. 1 (2) en Marathon 2M. de Ruyter 1 (1). In Goes geen microkorfbal Zelfs de microkori balwedstrijden, die zaterdag a.s. in de veilinghal te Goes zouden worden gespeeld, moeten in ver band met de vorst afgelast worden. De veilingsvereniging Zuïd-Beveland heeft het veilinggebouw ten gevolge van de vorst namelijk zelf nodig. Zaterdag dus geen microkorfbal in Goes. „Het rookte in het Kennemer-theater' zeiden de schakers. Dat was niet alleen vanwege de nieuwe kachel (50.000 calo rieën), die 'als hulpverwarming is inge schakeld, maar vooral vanwege de op alle borden duidelijk gedemonstreerde vechtlust. In totaal kwamen slechts vier ajen tot een einde. De vrees, dat spoedig een onoverzichtelijke stand zou ontstaan als gevolg van de hangpartijen, schijnt te worden bewaarheid. Parma, de wereld-jeugdkampioen, deed het tegen Langeweg zeer spectaculair. Hij bracht een stukoffer voor enkele pi onnen in ruil voor een initiatief op lange termijn. Langeweg deed het geruime tijd zeer goed, maar in tijdnood verloor hij het schaakleven door een veelheid van vijandelijke vrijpionnen. Van den Berg won van Van Scheltin- ga. Hoe, dat valt misschien zelfs morgen nog niet te zeggen, daar beide spelers in hevige tijdnood het noteren van de zetten achterwege lie ten en een toreneindspel als vlug gertje schoven, dat plotseling op on verklaarbare wijze door de Amster dammer gewonnen was. Met dat hl deelt Van den Berg plotseling met Parma de eerste plaats. Trïfunovic was een beetje ontevreden. Hij won niet van O' Kelly terwijl hij hem „in de tang" had. Maar de Belg verdedigde zich aalglad en bleef aldus op een score van 50 procent. Het pu bliek hoopte op sensatie bij Matanovic- Bronstein. Laatstgenoemde ging in een Siciliaan op de scherpst denkbare va riant in. Qua ondernemingsgeest uiter mate dapper, maar in de praktijk komt het op „koorddansen" neer. Dat gelukté de Rus overigens meesterlijk en een re mise was het resultaat. Een pluim voor Pirc, die ondernemend en secuur de altijd gevaarlijke Gereben in bedwang hield en langzaam maar ze ker in moeilijke positie manoeuvreerde. Het afgebroken dame-eindspel biedt de Zuidslaviër kansen. De prognoses in de overige afgebroken partijen luiden: Robatsch-Tan: kansen voor zwart; Pilnik-Donner, remise-ach- tig; Stahlberg-Ivkow: kansen voor zwart; Milic-Averbach: kansen voor zwart. Voor vandaag (vrijdag) staat de uitge stelde partij uit de eerste ronde tussen Gereben en Langeweg op het program ma; zaterdag wordt de vierde ronde ge- De uitslagen van de partijen gespeeld voor de derde ronde van het Hoogoven schaaktoernooi, luiden als volgt: Ro- batsch-Tan afg.; Van Scheltinga-Van den Berg 0-1; Matanovic-Bronstein y2-y2Pilnik-Donner afg.; Trifunovic-O' Kelly M:-VÈ; Gereben-Pirc afg.; Stahl- berg-Ivkow afg.; Parma-Langeweg 1-0; Milic-Averbach afg. Donderdagmorgen werden twee afgebro ken partijen uit de tweede ronde van het Hoogovenschaaktoernooi uitge speeld. De uitslagen luiden: Tan (Ind.)- Milic (Z.-Sl.) 1-0; O'Kelly de Galway België)-Pilnik (Arg.) 1-0. De partij Ivkow (Z.-Sl.)-Gereben (Isr.) werd op nieuw afgebroken. De stand ziet er als volgt uit: 1. en 2. Van den Berg (Ned.) en Parma (Z.-Sl.) ieder 2% pnt.; 2. Stahlberg (Zweden) 2 pnt. en 1 afg.; 4. Bronstein (Rusland) 2 pnt.; 5. Donner (Ned.) 1% pnt. en 1 afg.; 6., 7. en 8. Matanovic, Trifunovic (beiden Z.-Sl.) en O'Kelly (Belg.) allen lVz pnt.; 9:, 10. en ll.Robatsch (Oosten rijk), Pilnlk (Arg.) en Tan (Ind.) allen 1 pnt. 1 afg.; 12 Ivkow (Z.-Sl.) Vz pnt. en 2 afg.; 13. en 14. Pirc (Z.-Sl.) en Averbach (Rusland) beiden Vz pnt. en 1 afg.; 15. Van Scheltinga (Ned.) pnt.; 16. Gereben (Israël) 0 pnt. en 2 afg. (uit 2)17. Milic (Z.-Sl.) 0 pnt. en 1 afg. 18. Langeweg (Ned.) 0 pnt. (uit 2). SCHAATSER JAAP DE ROO „HAAKTE AF" DRIE ZEEUWSE SCHAATSENRIJ DERS suisden donderdagmiddag tegen half vier door de laatste bocht van het ruim dertig kilometer lange traject Sluis-Brugge-Sluis op de finish af. Voor op lag de grote favoriet onder de deel nemers, Jaap de Roo uit Schore, met onmiddellijk achter hem W. den Hamer uit Philippine en de nog jeugdige J. Lip jes uit Sluiskil. Nog slechts vijftig meter moest er worden afgelegd in deze uiter mate zware, bijzonder snel gereden schaatsmarathon, die van alle deelne mers de uiterste krachtsinspanning vergde. Die vijftig meter waren voor De Roo op dat moment blijkbaar net iets te veel. Een misslag door oververmoeidheid en het éven zoeken naar de juiste finishplaats deden de deur dicht. Hij moest zijn beide jeugdige rivalen la ten gaan. Den Hamer en Lipjes pers ten de laatste reserves uit hun body voor een korte, hevige sprint die met één schaatsslag voorsprong werd ge wonnen door W. den Hamer uit Phi lippine. „Nog even volhouden. Volgend jaar is alle veren-ellende voor bij". Zo spreken de automobilis ten en alle andere reizigers zich zelf en elkaar moed in, wanneer zij op de veerplateaus op en naar Schouwen-Duiveland over een witte ijsvloer turen naar de ponten, die zich door schotsen en schollen naar de overkant wringen. In gedachten rijden ze •al met volle snelheid over de Grevelingendam en Haringvliet- brug naar de vaste wal. Anno 1964. Geen vertragingen meer, geen urenlange wachttijden Maar op die Grevelingendam in aanleg, voor de Aval van Bruïnisse, heerst oj> het ogenblik, zoals overal, een „ijstoestand". Roerloos steekt de \'ier kilometer lange dijk het water in. Nergens beweegt Iets. De vracht auto's en de asfaltmachines, de drag lines en de kranen staan er als aan de grond genageld. Bijna alle perso neel van rijkswaterstaat en aanne mers is er „uitgevroren". In de winterse verte staan de drie femeniede pilonen voor de kabel- aan. Het klinkt als in een berg sportoord: de kabelbaan. Komende 1200 meter open water tussen Zee- lands noordelijkste en Zuidhollands zuidelijkste eiland overspannen en ten slotte volstorten met steen. Nu schuiven grote brokken ijs door het stroomgat. Het isolement van Schouwen-Duiveland, dat in deze vriezende dagen met zwaar drijfijs bij iedere overtocht van de veerponten weer dreigt, zal hier midden in de Grevelingen voor altijd worden bezworen. Bijna had mèn kunnen beschikken over een bijzon der exclusieve luchtbrug in de vorm van heen en weer zwevende gondels. Maar de vroege vorst heeft het pro- frarnma van de Deltadienst lelijk in e war geschopt. De monteurs van Kloos, Kinderdijk zijn naar huis ge gaan. De montage van de praktisch voltooide torens op de beide land- hoofden is stilgelegd. In februari zal begonnen worden met het over trekken van de kabels. Nu is het op de Oostkop van de dam stil als op een zondagmorgen. Een enkeleb kraan laat haar grijper met sissende stoomgeluiden in het bijkans vast gevroren scheepsruim zakken om er stenen uit te lossen. Wanneer de gul zige bak boven het depot langs de kant openspringt, vallen de brokken met een dof geluid op de krakende oever. Zolang mogelijk probeert men ff; 1 j - :f| 3. A 1 V. i i: F- i -ril ggpfeyi i Sf 'A M, g - m - -3- t tf' Mf- y; i-'jK w t>, f:ï\ U pl 11- f 1.1 - .V- t-W/ 1 1 Wh ,33: y:" 3;:3 y-;. '3J3 y |3:: ■lÉÉ fr 1 daarmee door te gaan. Om te voor komen, dat straks, bij de dooi, alle nu vastgevroren aanvoerschepen te gelijk van hun lading moeten worden 1' ontdaan. de werkliaven van Bruinisse ligt alle varend materieel, dat normaal rond de dam zwalkt, te wachten op beter weer. Ook de baggermolen, die de werkhaven bij Den Osse moet gra ven. Uit de haven aan de Oostkop is zoveel mogelijk verwijderd. Hel lijkt daar op dë punt van de dam een onherbergzaam poollandschap. En de kabelbaantorens slaan ln deze fan tasie, als radarstations geen slecht figuur. de directiekantoren aan de wal ziet men het ijs bij vloed opkruipen tegen de nieuwe glooiing van de dam. Zes uur later is de flskoek op de basalt blokken en het asfalt weer wat dik ker geworden. Het werkschema moet elke dag weer worden opgeschoven. ,Nog even volhouden", zeiden ze bij de pont. (Foto P.Z.C.) Eén van de deelnemers aan de „marathonrace" op de schaats Sluis-Brugge-Sluis schiet behen dig onder een bruggetje door. '(Foto P.Z.C.) „Waar waren op dat moment de leden van de bekende Zeeuwse schaatsfamilie De Jager?" zullen de kenners zich af vragen. Wel, in vergelijking met hun prestaties in een lange reeks van voor gaande jaren waren de De Jagers „ner- fsns". Jaap de Jager, kampioen van eeland 1961, finishte nu op de achtste plaats op vijf minuten na de winnaar. Kees de Jager, winnaar van de laatste Sluis-Brugge-Sluis in 1961 moest zich nu tevreden stellen met de 15e plaats op ruim 8 minuten na Den Hamer, terwijl de 54-jarige Jan de Jager (vorig jaar nog Aderde) de zestiende plaats be zette. Overigens nog steeds een prestatie van formaat. Het meest opmerkelijke van deze wed strijd was het feit, dat op de lange af stand een stel jeugdige knapen (scho lieren) nu reeds tot in de top van het Zeeuwse schaatswereldje is doorgedron gen. Een bijzonder fraaie prestatie le verde de jonge Lipjes uit Sluiskil, die slechts in dc sprint kon worden geklopt. Maar het meest opvallend reed ongetwij feld de kleine, gebrilde J. van Hoeve uit Zuidzande, die de hele wedstrijd in de kopgroep was te vinden. Op de terug weg verrichtte hij tegen een snijdende noordoostenwind een flinke portie kop- werk. Volkomen fris finishte hij op een zeer eervolle vierde plaats. Van deze twee knapen gaat men in Zeeland be- sist nog meer horen, Lang lint Onmiddellijk na liet startschot van deze vijfde Sluis-Brugge-Sluis, met het re cordaantal deelnemers van 42, werd het schaatspeloton tot een lang lint uiteen getrokken. Het begin en einde \'an het parkoers vertoonde wat hobbelige plek ken maar verder Avas het kanaal zeer goed berijdbaar. Met de Avind in de rug lag het tempo onmiddellijk zeer hoog. Na tien kilometer bij liet Belgische Oost- kerke moesten de rijders zich van de sohaatsen ontdoen om een stuk van ruim 200 meter lopen. Daar passeerden achtereenvolgens Den Hamer, Van Hoeve, De Roo, P. Kools, Van Akker, Jaap de Jager en J. Kools als eersten, In Brugge, waar de Nederlandse vlag „gerond" moest worden, lag liet drietal Lipjes, De Roo en Den Hamer een honderdtal meters alleen voorop. De achterste rijders hadden toen reeds een achter stand van ruim twee kilometer. Felle sprint Het groepje achter de koplopers werkte tegen de wind uitstekend samen en voor dat opnieuw de schaatsen moesten Avor- den afgebonden liepen zij het drietal voorop in. In de laatste kilometers voor Sluis moest eerst Jaap de Jager afha ken. Daarna splitste ae kopgroep zich in twee delen met Den Hamer, Lipjes en De Roo opnieuw in eerste positie en vlak daarachter Van Hoeve. Van Akker, Kools en Goeree. Hoe de eerste, drie finishten werd in het begin reeds ver meld. Van Hoeve en Van Akker leverden een zeer felle sprint voor de vierde plaats, die door eergenoemdc met enkele cen timeters verschil Avcrd gCAVonnen, Van do 42 deelnemers reden er 40 de Aved- strijd uit. De laatst binnenkomende Avas de bekende oud-atletieker Staf Dobbe- laere uit Schoondjjke, maar toen avus de AVinnaar al ruim een half uur binnen. Bij de toerrijders Avas de animo donderdag bijzonder groot. Niet minder dan 110 dames en lieren maakten onder goede Aveersomstaiuligheden de tocht naar Brugge en terug. Dc Avodstrijduitslag Avas als volgt: UITSLAGEN. 1. W. den Hamer, Philippine 1 uur 5 min. 17 sec.; 2. J. Lipjes. Sluiskil 1.5.18; 3. Jaap de Roo, Schore 1.5.23; 4. J. v. Hoeve, Zuidzande 1.6.15; 5. P. v. Acker, Ca.dza.nd 1.6.15; 6. P. Kools, Cadzand 1.6.50; 7. J. Goeree, Kapelle-Biozelinge 1 1.7.7; 8. Jaap de Jager, Kapellc-Bieze- linge 1.10.16; 9, P. Rijn, Schore 1.10.19; 10. J. Kools, Cadzand 1.11.50; 11. J. Ri- teco, Oostburg 1.11.57; 12. J. Becu, Grocde 1.12.5; 13. J. Bruggeman. Goes 1.12.55; 14. P. Ganseman, Kapelle-Bleze- linge 1.13.25; 15. Kees do Jager, Rllland- Bath 1.13,30; 16. Jan de Jager. Wol- phaartsdijk 1.13.31; 17. C. v. cl. Plasse, Yerscke 1.14.59; 18. C. du Fossè, Sluis 1.17.37; 19. W. Karelse, Schore 1.18.3; Vooruitlopend op onze grote SPECIALE Een prima merk, kwaliteit BREIWOL geen 2,85 per 100 gram, maar Een tweedraadse SPORTWOL moderne kleuren, geen 2,65, maar Ongelooflijk, een EXTRA GROOT BADLAKEN 2,25 1,95 3,75 FORSE BADDOEK veelkleurig dessin, 2 stuks voor op 15 januari 3,50 HUISHOUDSCHORTEN met rits, alle maten KLEUTERTRAININGSBROEKEN TRICOTNYLON OVERHEMDEN, DUBBELE MANCHETTEN, ALLE MATEN 7,50 2,98 10,95 rigen Walstraat 92 Telefoon 32 30 en de afdelingen het volledige voetbalprogramma voor zaterdag en zondag in verband met de ge steldheid van de terreinen moeten afgelasten. Het betaalde- en ama teurprogramma is opnieuAV een Avcelt verschoven en wel naar 19 en 20 januari. Ook de Koninklijke Nederlandse Korfbal Boud heeft alle wedstrij den voor dit Aveekeinde in verband met de gesteldheid van de terrei nen afgelast. Adrie Lasterie won in Australië Adrie Lasterie heeft Avoensdagavond in Sydney het Australische record op de 440 yards Avisselslag met 3.4 seconde verbeterd, toen zo een tijd van 5.35.2 voor zich liet afdrukken. Het record dat A'erleden jaar op de Empire Games in Perth Averd gevestigd door de Britse Anita Lonsbrougli, Averd erdoor in de schadmv gesteld. Adrie Lasterie tikte juist even eerder aan dan Australië's Linda McGill, die in dezelfde tijd eindigde. De wedstrijd was van begin tot einde spannend. Lasterie was bijna verloren door enkele grote fouten bij dè rugslag, maar toen nog tien yards moesten wor den gezwommen in de vrije slag, liep ze snel op McGill 'in. Belgen schaatsen van Brugge naar Sluis Zaterdagmiddag worden vanuit Brugge de Belgische schaatskampioenschappen verreden. De seniors rijden daartoe za terdag 11 januari van Brugge naar Sluis en terug. Aan deze wedstrijd kun nen ook Nederlandse schaatsers deelne men. Hiervoor is speciaal belangstelling bij de deelnemers die donderdag van Sluis naar Brugge rijden, omdat dan de gelegenheid bestaat voor een revanche. Uit de aard der zaak worden de Neder landse deelnemers apart geklasseerd. De Belgische kampioenschappen gaan slechts tot Damme. 20. W. Hirdes, Krabbendijlce 1,18.15; 21. J. v. Maldegem, Kortgene 1.18.50; 22. A. Stoel, Kamperland 1.19.1; 23. G. de Kater, Wissenkerke 1.19.4; 24. J. Blok, Fijnaart 1.20.32; 25. M. de Pooter, Ter neuzen 1.20.46; 26. J. Leenhouts. Cad zand 1.20.46; 27. P. Goedegebuure, Zuid zande 1.20.47; 28. M. Lokerse, Kapelle; 29. A. v. Hijfte, IJzendijke: 30. E. Baas, Sluis; 31. E. v. Hecke, Westdorpe; 32. A. v. Oosten, Krabbendijke; 33. J. de Ko ning, oostburg; 34. H. v. Kocveringe, Schore; 35. J. Mol, Kamperland; 36. F. Cammaert, Schoondijke; 37. M. de Kos ter, IJzendijke: 38. J. Donze. Sas a'an Gent, 39. M. Schouten. Zuidzande; 40. St. Dobbelaere, Schoondijke. Nagekomen advertenties Met diep leedwezen ge ven wij kennis van het overlijden ten ge volge van een noodlot tig ongeval van onze 4.rouwe medewerker en collega ADRIAAN GEELHOED, op de leeftijd van 36 jaar. Firma wed. C. Louisse en Co en personeel Vlake, 10 januari 1963. en geeft met ontroei kennis van het over lijden ten gevolge van een ongeval van haar voorzitter, de heer A. GEELHOED. Dankbaar gedenken wij het werk dat hij heeft mogen doen. Het bestuur Kruinïngen, 10 januari 1963. Heden werd na een langdurig en geduldig gedragen lijden nog vrij onverwachts van ons Aveggenomen onze teliefde man, vader, ehuwd- en grootvader JEKOON VAN DESANDE in do ouderdom van 74 jaar cn 3 maanden. Krabbendijke: J. C. van de Sande- Kloet Pretoria (Z.-Afrika): J. P. van Weele van de Sande G. A. van Weele Karei Roel Freddie Krabbendijke, 9 januari 1963. Dorpsstraat 110. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op zaterdag 12 januari a.s. tc 12.30 uur. Heden overleed zacht en kalm in het St.-An- tohiusziekenhuis le Oostburg onze gelief de moedor, behuwd-, groot-, overgroot.- en betovergrootmoeder VIN A AALBRKGTSE, weduwe van Jacob Ciistcleijii, in de ouderdom van ruim 87 jaar. Grocde: Fr, Ras-Casteleijn Ch. J. C, Ras J, Castcleijn J. Caslcletin-Moggré Schoondijke: wed. S. Haak- Casteleijn Rotterdam A. Casteleün T. Casteleijn- van Melle Grocde, 10 jan. 1963, Nieuwvlietseweg 19. De teraardebestelling zal plaatshebben te Groede op maandag 14 januari a.s. Ver trek Nieuwvlietseweg 19 te 2.45 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 6