COUPONS ■Nescafé SOMBERE VOORUITZICHTEN EUROPESE KOLENINDUSTRIE mi Nu drinken zij alleen nog Nieuwe Nescafé .omdat die zo goed is! Hulpverlening aan de kolenmijnen vereist Instemming in Kamer met verplichte W. A. voor motorrijtuigen rm Katangese troepen op voor V.N. de vlucht Tussen 1960 en 1975 verdubbeling energie behoefte Verzekerings plaatje voor bromfietsen Belangrijke ontdekking ÉLÉGANCE IN KATOEN BLIJFT TOCH EEN HACHELIJKE ZAAK Kok stal bijna heel schip leeg Tsjombe zat „bij vergissing" in huisarrest Eerste fase experimenten nu afgesloten SUCCESVOLLE PROEVEN MET NEDERLANDSE RAKET - „0M0R 9-250- IN DE NOORDOOST POLDER VRIJDAG 11 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 De Europese kolenindustrie gaat een weinig rooskleurige toe komst tegemoet. In 1970 zal weinig meer dan de helft van de huidige produktie zonder subsidie kunnen concurreren op de Euro pese energiemarkt, ondanks de verwachte sterke stijging van de energiebehoefte, zo blijkt uit een studie die de Hoge Autoriteit der E.G.K.S., in samenwerking met E.E.G. en Euratom, heeft laten maken over de „energievooruitzichten op lange termijn in de Europese gemeenschap". De studie, waarvoor ook olie-deskundigen zijn geraadpleegd, is aan de regeringen van de zes gemeenschapslanden toegezonden. De snelle groei van de' economie der ge meenschap (4,6 procent van het nationa le produkt per jaar) zal bijna een ver dubbeling van de totale energiebehoefte tussen 1960 en 1975 tot gevolg hebben en wel van 460 miljoen ton steenkool equivalent tot bijna 850 miljoen ton. In 1970 zullen de kolen nauwelijks meer dan een derde van de behoefte dekken. Zelfs bij behond van het huidige produk- tiepeil zal het aandeel van de kolen in het totale energieverbruik in 1975 zijn gedaald tot 37 procent. De invoer, voor namelijk van ruwe olie, zal een toene mend deel van de behoeften moeten dek ken. Op het ogenblik bedraagt die invoer ongeveer een derde van het verbruik, in 1970 zal dat meer dan de helft zijn. De problemen van zekerheid en stabili teit van aanvoer, zowel wat hoeveelheid als prijs betreft, zullen dan ook steeds zwaarder gaan wegen. Concurrentiepositie Het concurrentievermogen van de ko lenmijnen in de gemeenschap is re sterk verzwakt door de prijzen van de ingevoerde kolen en olie. Maar zelfs bij een zekere verst viging van prijzen zal de concurrentiepositie van de gemeenschapsmijnen op lange ter mijn niet verbeteren. Tegenover een eventuele sterke styging van het rendement der Europese mijnen zou toch ook weer een vry sterke neiging tot kostenverhoging ontstaan door de verwachte ontwikkeling van de Ionen. Alleen als het mogelijk zou zyn de reeds optimistische hypothese in het rapport over de produktiviteit te vervangen door een hypothese waarin revolutionaire ver nieuwingen op het gebied van de kolen- winning zouden zijn verwerkt, of als de gemeenschap vrij spel zou laten aan de politieke risico's die de olieprijzen op lange termijn belasten, kan de conclusie in twijfel worden getrokken dat in 1970 weinig meer dan de helft der huidige ge- meenschapsproduktie van kolen zonder enige steun met de invoer zal kunnen concurreren. Hulpverlening Hulpverlening aan de kolenmijnen voor handhaving van produktie N.S. schatten verlies op 25 tot 30 miljoen Slot van pag. 1 de bestaande, doch .dat anderzijds de techniek de middelen verschaft om die onveiligheid in het tegendeel te doen verkeren. De hoofdzaak bij de onveilig heid wordt gevormd door het elkaar kruisen van verkeersstromen op gelijk niveau. Harmeien leverde hiervan het tragisch bewijs. „Het onderzoek naar een principieel hoger niveau van spoor- veilighcid nebben wij dit jaar aanmerke lijk versneld, aldus de heer Lohmann. Eén systeem Het resultaat van de inmiddels beëin digde studies is voorgelegd aan de staatssecretaris van verkeer en wa terstaat. Deze streeft er naar een be slissing in deze zaak zoveel mogelijk te bespoedigen". De president van ae N.S. kon geen mededelingen doen over de verschillende aanbevolen sys temen, wel echter deelde hij me'de, dat de spoorwegen in hun rapport de voorkeur voor een bepaald sys teem hebben uitgesproken. De veiligheidsinvesteringen op de be groting hebben niet geleden onder de beperkingen, die de verliessituatie nodig maakt. Intussen zal de automatische treinbeïnvloeding een zware last op het budget vormen. Zulke investeringen zou den voor een deel uit de ingehouden win sten behoren te worden gefinancierd. In welk een ongunstige positie het bedrnf in dit opzicht verkeert toonde dc heer Lohmann aan met cijfers: in de afgelo pen winstjaren bedroeg de winstmarge gemiddeld slechts 1,2 procent van ae eigen omzet, Inclusief de ontvangen di videnden van de eigen dochteronderne mingen. Minder verloop De heer Lohmann sprak voorts over de pcrsoneelssituatie: hij wees op de ingrij pende veranderingen, die het reglement dienstvoorwaarden, de c.a.o. van de spoorwegen, heeft ondergaan, waardoor onder meer de promotiekansen zijn ver groot. Verbeterde bezoldigingen nebben êr toe geleid, dat aan het eind van 1962 de in- en uitstroming van personeel met elkaar in evenwicht waren. Het ontslag op verzoek daalde van 160 personen in 1961 tot 950 in 1962. In het begin van zyn rede had de heer Loliniaim do recente moeilijkheden ten gevolge van dc weersomstandigheden ter sprake gebracht. Hy bracht hierby hulde aan het personeel, maar ook aan het publiek. afzet op een hoger peil dat wat op grond van zuiver economische ana lyse als concurrentiepeil is vastge steld acht het rapport vereist en ge rechtvaardigd om veiligheidsredenen, sociale en regionale belangen en wegens de wisselvalligheden van een energiemarkt die door onzekere po litieke factoren wordt beïnvloed. Conclusies Zonder vooruit te lopen op de besluiten inzake de gemeenschappelijke energie- politiek kunnen de volgende conclu sies worden getrokken, aldus de studie: Maatregelen die de afzet mogelijk maken van de kolenproduktie die men in de gemeenschap wil handha ven. Die maatregelen zouden de sa nering van de mijnen in de gemeen schap moeten aanmoedigen en moeten leiden tot behoud van het essentiële uit de kern der eigen kolenproduktie. Een bevoorradingspolitïek voor inge voerde energie, in het bijzonder olie. Het beginsel van bevoorrading tegen de laagste kosten moet op vrij lange termijn worden opgevat. Onderzoek ter bepaling van het bes te ontwikkelingstempo voor elektri sche centrales met kernreactoren. Tenslotte stelt het rapport nog, dat de toenemende behoefte aan ingevoerde energie een ruime openstelling van de markt eist, opdat de bevoorradings- kosten zo laag mogelijk blijven. Dicipline Onmisbare tegenhangers van een der gelijke houding zijn evenwel een zekere discipline by de producerende indus trieën en aanvaarding van een gemeen schappelijk handelsbeleid ter verzeke ring van de aanvoer, zonder welke het doel van de lage bevoorradingsprijs niet kan worden bereikt. DINSDAG STEMMING (Van onze parlementaire redacteur) Dinsdag zal de Tweede Kamer stemmen over het wetsontwerp op de verplichte W.A.-verzekering voor motorrijtuigen, nadat eerst beslist zal zijn over een aantal amendementen, die zijn ingediend, Maar hoe de beslissing over de voorgestelde wijzigingen ook zal zijn, reeds nu staat .vast, dat de wet met grote meerderheid zal worden aangenomen. Met uitzondering van de heer Kodde, die op grond van de bekende staat kundig-gereformeerde bezwaren tegen de verzekering, zich tegen het wets ontwerp verklaarde, betuigden de woord voerder van de andere fracties hun in stemming met de voorgestelde regeling. De liberale jurist, mr. Berkhouwer zwaaide bijna uitbundig lof toe aan de minister van justitie, mr. A. C. W. Beer man. Mr. Berkhouwer sprak van „de voornaamste Lex-Beerman uit de ambts- teriode van deze minister". Hy noemde iet ontwerp „de sociale verkeerswet", de sociale grondwet van het verkeer en het sociale complement van de wegenver keerswet". Wanneer het ontwerp tot wet zal zijn verheven, dan mogen aan het ver keer motorrijtuigen slechts deelne men, indien de burgerrechtelijke aan sprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekering, die beantwoordt aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen. Minimam De minister verklaarde gisteravond in de Kamer, dat de regering door alle categoriën motorrijtuigen een algemeen minimum van 250.000,per gebeurte nis voor ogen staat. Dit is dus het be drag. waarvoor de verzekering moet zijn gesloten. Verder deelde de minister me- le, dat besloten is over te gaan tot in voering van verzekeringsplaatjes voor bromfietsen. Tegen de 50 gulden eigen risico kwam er verzet uit de Kamer. De socialis tische dr. Van den Tempel diende een amendement in, waarbij de desbetref fende bepaling wordt geschrapt. Een amendement tot wijziging van de bepa ling maar overigens van dezelfde strek king werd ingediend door de heer Lank- horst (p.s.p.). Bezwaren Minister Beerman ontraadde echter met klem de gedachte van het amen dement-Van den Tempel en hij be streed het voorstel van de heer Lank- horst. De minister vreesde, dat aan neming van deze amendementen tot Moskou bezit thans ook zijn wonderkind: de zesjarige Tatjana Fedkina die reeds wer ken van Tsjaikowski en Grieg. walsen van Chopin en zelfs hel bekende planoconcert van Haydn speelt. Tatjnna, die uit een mu zikale familie komt. componeert ook. maar van haar zes zusiers tekent de muziek haar op. MORGEN TEGEN SPOTPRIJZEN DE KLERKeZN OUDE MARKT VLISSINGEN gevolg zou hebben, dat de repara teurs de schade zo erg zouden maken, dat men boven de 50 gulden zou uit komen. Bovendien was de minister van oordeel, dat de behandeling van claims beneden de vijftig gulden gro te kosten met zich zal meebrengen, die dikwijls een veelvoud zullen vor men van het bedrag waar het om gaat. Dr. Van den Tempel wilde echter de nadruk blijven leggen op de positie van de benadeelde en daarom handhaafde hij zijn amendement. Doorrijden Mr. Berkhouwer had o.a. een amende ment ingediend op artikel 25 van het wetsontwerp, waarin de gevallen wor den genoemd, dat een benadeelde een recht op schadevergoeding tegen het in te stellen waarborgfonds geldend kan maken. Mr. Berkhouwer had er bezwaar tegen, dat ibij een' verkeersongeval als de aansprakelijke persoon is doorgere den, de bewijslast voor de identiteit van de veroorzaker van het ongeluk op het slachtoffer komt te liggen. Minister Beerman vreesde echter misbruik. Dn minister betreurde, dat de heer Kod de niet voor het ontwerp zou stemmen. De taatkundig gereformeerde afge vaardigde had volgens de minister dank baar moeten zyn, dat in het ontwerp een vrystelling wegens gewetensbezwa ren is geregeld. De heer Kodde vroeg zich echter af, waarom hij dankbaar moest zyn. „Als deze wet er niet zou komen, zou ik die vrystelling niet nodig hebben". Nieuwe Nescafé be waart de geur van de versgebrande koffie. Wat ruikt dat lekker! Mensen, die van goede dingen houden. Van dingen vooral, die bewijsbaar goed zijn. Natuurlijk ook van Nieuwe Nescafé, sinds ze ontdekten, hoe lekker die geurt. Heeft U dat al ontdekt? Zodra U het potje opent, ruikt U de geur van de versgebrande koffie. Dat komt, omdat Nieuwe Nescafé zo goed is, ook voor U! Neem de proef eens op de som! Misschien morgen al? Steeds meer koffie drinkers ontdekken de extra-kwaliteit van ^an PROF. VONDELING STELT VRAGEN OVER DE OORLOGSMISDADIGERS Het Tweede-Kamerlid prof. Vondeling (p.v.d.a.) heeft aan de minister van jus titie, mr. Beerman, schriftelijk gevraagd „of de regering kan bevestigen, dat zij met betrekking tot de in Nederland ge vangen gehouden oorlogsmisdadigers nog steeds de opvatting deelt, die op 15 oktober 1952 by monde van wijlen minis ter Donker is uiteengezet tijdens de in- terpel'""" -gjfiBgi g deeld taeid i Wijlen minister Donker verklaarde in 1952 in antwoord op vragen van de heer Burger over de gratieverlening aan de oorlogsmisdadiger Willy Lages, dat de minister over het algemeen geen op ja ren' stellen van' levenslang veroordeelden wenste. In het geval-Lages was het lange tijds verloop sinds de bevrijding volgens mi nister Donker de voornaamste grond ge weest voor gratieverlening. „Volgens de summiere richtlenen voor gratieverle ning had het doodvonnis reeds in 1950 voltrokken moeten worden, maar er was nu geen keus, wilde men onze rechts bedeling niet bezoedelen". Minister Donker betreurde het, dat dit niet gebeurd was. De richtlijnen, die van 1946 dateerden en waarmee de gratieverlening aan Lages niet in overeenstemming was. bracht hij ter vertrouwelijke kennisneming van de Kamerleden. Visie van vijf ontwerpers Dat de katoenmode een terrein is waar zelfs de meest ervaren modeontwerper voetangels en klemmen kan tegenkomen bleek gistermorgen tijdens de katoen show 1963, die in het Amster damse Carlton in première ging. e rijkspolitie te water te Amsterdam heeft de 25-jarige scheepskok A. M. uit de hoofdstpd aangehouden ver dacht van een lange reeks diefstallen sinds 1958 gepleegd aan boord van de kustvaarder „Reality" uit Delfzyl. In het hnis van de kok in Amsterdam trof de politie een opslagplaats leren ter waa guldens aan. Inmiddels is komen vast te staan dat alle goederen afkomstig zijn uit de lading van het schip of van de overi ge bemanningsleden. Tot nu toe heeft de kok, die binnenkort voor de officier van justitie zal wor den geleid, alleen de diefstal van het scheerapparaat van kapitein Toxo- peus willen bekennen. In de loop der jaren is voor totaal duizend gulden aan geldsbedragen verdwenen uit het geldkistje van de kapitein en van en kele bemanningsleden. M. bleek in het bezit van een sleuteltje van de geldkist. In het huis van de kok is een grote hoe veelheid textiel, schoeisel, een. schrijf machine, proviand, gereedschappen en de hele scheepsbibliotheek in be slag genomen. Sinds 1958 werden aan boord van de „Reality" steeds diefstallen uit de la ding of uit de bezittingen van de be manning geconstateerd. Geruime tüd dacht men dat de werkkrachten in buitenlandse havens de schuldigen waren. De rijkspolitie te water is van mening hier met een zeer grote reeks dief stallen te maken te hebben. Volgens de politie had de kok het plan om als vrijgezel een flat van 22.000 te kopen. I-Iiervoo'r zou hij de op brengst van zijn diefstallen hebben bestemd. Vijf bekende Nederlandse mocte-ontwer- pers, te weten Heymans, Holthaus, Offerman, Beeuwkes en Jongman, ga ven in deze show hun visie op de ka toenmode 1963, waarbij naar onze smaak Holthaus en Beeuwkes het meest succesvol waren: Beeuwkes omdat hij vaak blijk geeft van een verrassend frisse kijk op het detail in zijn kleding, Holthaus doordat hij zich beperkt had tot de kleuren zwart en wit en dank zij deze beperl een bepaalde lyn in zijn bijdragen weten te scheppen zonder in extra vagante dingen te hoeven vervallen. brachten hun creaties o.m. in com- pose-3toffen (Uniestoffen in combi natie met strepen en ruiten), in spor tieve denimstoffen, dobby en mat- tingweefsels, poplin'en satijn-katoen. Het laatste werd o.m. verwerkt in geklede creaties en cocktailtoiletten. Waarmee men dan soms tussen de reeds eerder genoemde voetangels en klem- men verzeilde, want hoe mooi en ver edeld de katoen tegenwoordig ook is: het verwerken ervan in kleding d ie nauw geassocieerd is met liet begrip éléganse blijft een hachelyke zaak. Dat blijkt ook weer in deze show van katoenmode 1963. Veel gendarmes capituleren V.N.-troepen in Katanga zijn gis teren bij hun opmars in de richting van het mijncentrum KoLwezi ten westen van Jadostad slechts op sporadische tegenstand gestoten, zo werd op het V.N.-hoofdkwar tier in Leopolds tad meegedeeld. Op één punt opende de Katangese gen darmerie van grote afstand het vuur met zware mortieren en handwapens, maar zij trok zich snel in pantserwa gens terug, toen V.N.-eenlieden naderbij kwamen. Over de rivier de Dikoelwê waren twee spoorweg- en twee gewone bruggen opgeblazen, maar de V.N.-troe- pen slaagden erin de rivier over te ste ken. De plaats Moelingiwsji werd bezet. Geen tegenstand Ten oosten van Jadotstad heeft, vol gens het V.N.-hoofdkwartier, de staf chef van het Katangase leger, kolonel Kiembe, die het vorig jaar van het School gesloten; temperatuur was te laag Een der lagere jongensscholen In Oudenbosch is door de inspecteur van het lager onderwijs gistermor gen gesloten. De temperatuur in de lokalen was nog niet boven de tien graden gestegen. Toen het schoolbestuur de inspec tie hiervan in kennis stelde, volg de de sluiting van de school. Het betreft hier een totaal verouderd schoolgebouw, dat in geen enkel opzicht meer aan redelijke eisen voldoet. Zowel het schoolbestuur als het gemeentebestuur zijn al enkele jaren bezig om van het rijk goedkeuring te verkrijgen voor de bouw van een nieuwe school, echter tot nu toe nog zon der uitzicht op resultaat. nationale Kongolese leger overliep naar president Tsjombe, zich aan op rukkende Indiase V.N.-troepen over gegeven. Deze V.N.-troepen zijn op weg naar Sakania, aan de grens met Noord-Rhodesië, waarheen zich gis termorgen ook president Tsjombe be geven heeft. De Katangese troepen hebben langs deze weg geen tegen stand geboden. Zij gehoorzamen waarschijnlijk aan het bevel om geen weerstand te bieden, dat Tsjombe voor zijn vertrek uit Elisabethstad gaf. de grensstad Mokambo is Tsjombe door duizenden Katangezen met gejuich ontvangen. Hy wil in dit grensgebied een onderhoud hebben met zijn minister van binnenlandse zaken, Godefroid Moe- nongo, die in dit grensgebied een grote troepenmacht om zich zou hebben ver zameld. Huisarrest Tsjombe vertrok uit Elisabethstad, na dat hij bevrijd was uit het huisarrest d£ft hem „ten gevolge van een klein mis verstand" was opgelegd door Tunesische V.N.-troepen. Het arrest werd opgehe ven, nadat de Britse en Belgische con suls in Elisabethstad voor hem tussen beide waren gekomen. De centrale Kongolese regering heeft scherp gereageerd op dit ingrypen van België en Engeland. Zy heeft geëist, dat deze landen hun gezanten in Leopold- stad binnen 24 uur terugroepen. Lord Russell uit anti-bom-comité De Britse filosoof Lord Bertrand Rus sell is gisteren afgetreden ais voorzitter van het „ban-the-bomb"-comité van 100 omdat hy ander werk „voor hetzelfde doel" gaat doen. De 90-jarige Russell liet via zijn secretaris bekendmaken dat hy nog steeds gelooft in „massale bur gerlijke ongehoorzaamheidscampagnes". Maar hij is nu niet langer president noch lid van het comité, dat betogingen tegen kernwapens pleegt te houden als het zitten midden op straat. In zyn brief waarin hij zyn aftreden kenbaar maakt, schrijft hy dat hij de functie „met grote spijt" om twee rede nen neerlegt. „De ene reden is dat ik volkomen in be slag ben genomen door werk dat ietwat verschilt van dat waarmee het comité bezig is, maar dat hetzelfde doel beoogt. „De andere is dat ik. daar ik het groot ste deel van myn tijd in Wales door breng, niet kan deelnemen aan de acties van het comité noch aan de beraadsla gingen. Hierdoor kan ik niet dan met tegenzin de verantwoordelykheid voor de beslissingen nemen". Lanceringen boven de Waddenzee deze zomer Met een beproeving op het ter rein van het nationaal lucht- en ruimtevaartlaboratorium in de Noordoostpolder, zo verneemt het N.A.P. desgevraagd, is woensdag de eerste fase afge sloten van de experimenten bij de ontwikkeling van een Neder landse raket. Deze raket, die de naam „Omor 9- 250" zal dragen, is een zogenaamde sustaïner of ondersteuningsraket, die gebruikt kan worden bij onderzoek met supersonische snelheden in de vrije lucht. Een ondersteuóingsraket vormt de tweede of volgende trap van een meertrapsraket, die dus m werking komt nadat met de eerste trap a een bepaalde snelheid en hoogte is bereikt. De „Omor 9-250" is ontworpen door het researchteam van de Nederlandse springstoffenfabrieken te Ouderkerk aan de Amstel en Muiden, in nauwe samenwerking met de artillerie- inrichting, die de motorkamer voor de raket vervaardigde. Stuwdruk Deze Nederlandse, door vaste brand stof gedreven raket, waarvoor de on derzoekingen zyn begonnen in 1961, ontwikkelde by de beproeving van woensdag gedurende 9 seconden een stuwdruk van 250 kg. Er zijn woensdag in de Noordoost polder drie exemplaren statisch be proefd in stands op de grond. Naar de leider van het onderzoek, dr. J. Trommel, verklaarde waren de resul taten van het experiment in over eenstemming met ae verwachtingen. In Frankrijk De volgende reeks proeven met de „Omor 9-250" zal worden gehouden in Frankrijk, in samenwerking met de S.E.P.R. (Société d'Étude de la Propulsion par Reaction), die de Ne derlandse springstoffenfabrieken be hulpzaam was met de research voor een Nederlandse raket. In het begin van deze zonier hoopt men de experimenten af te sluiten met een aantal lanceringen boven de Waddenzee. Het Wereldgebeuren Wijn en wodka Het gaat niet goed met de betrekkin gen tussen de Verenigde Staten en Brazilië. Sedert de nogal linksgerichte Goulart president Janio Quadros als Braziliaans staatshoofd opvolgde is het mis gegaan. Goulart beging de fout de Russen in zijn land te halen. Hij plukt daar nu de wrange vruchten van. Kort geleden werd Brazilië opgeschrikt door de onthullingen van de politieke po litie in Rio de Janeiro over een groot scheepse wapensmokkel in net noord oosten van Brazilië, dat een broeinest is van communistische activiteit. De over het algemeen westersgezinde kranten schreven pagina's vol over de aft aire. Maar ondanks alle alarmerende kr an te- berichten en zelfs ondanks het nogal verontrustende politierapport, dat mel ding maakte van een in voorbereiding zijnde staatsgreep, stopte de regering; de hele zaak in de doofpot. Reeds lang hield An politieke politie een het in het zeil in het noordoosten heersen en een groot deel van de bevol king schrynende armoede kent. De on tevredenheid in dit gebied is groot en de communisten hebben er een flinke aan hang. Officieel is de communistische party in Brazilië verboden. Zij mag dus niet deelnemen aan de verkiezingen. De com munistenleiders hebben daar evenwel Iets op gevonden. Zij maken tijdens de verkiezingscampagnes bekend wélke kandidaten hun steun hebben en Brazilië heeft politici genoeg die voor deze steun in aanmerking komen. Pas in de verkiezingstijd is i een beeld te krijgen van de infiltra tie van het communisme in het politieke leven van Brazilië. Dan laten de ge woonlijk in het diepste geheim opere rende communistenleiders zich in de kaart kyken. Het blykt dan dat zij zich hebben genesteld in de meeste belang- ryke organisaties, tot in de „neutralistï- sche" regering toe. Hun belangrijkste bolwerk wordt ge vormd door de „boerenbonden" van Francisco Juliao. Juliao's ideaal is de Fidel Castro van Brazilië te worden. Hij is de leider van de ontevreden landar beiders, die graag op Cubaanse manier een eind zouden maken aan de macht van de grootgrondbezitters. Men weet dat de volgelingen van Juliao in de uit gestrekte Braziliaanse wouden hun semi militaire opleidingskampen heb ben, maar steeds wanneer zo'n kamp ontdekt wordt gaat Juliao vrijuit. Juliao was volgens de politie ook be trokken by de jongste opzienbarende wapensmokkel. In een jeep, die aan Ju liao's organisatie toebehoorde werden geweren, pistolen en machinepistolen ontdekt. Ook vond de politie een grote hoeveelheid nylon tenten, van hetzelfde type als men al eerder had gezien in de extremistische opleidingskampen in het oerwoud. Het meest compromitterend voor Juliao was echter, dat de advocaat van zyn bond in de jeep werd aangetroffen. In zyn binnenzak had de man een brief, die gericht was aan Juliao. De afzender was Anatoli Tsjadrin, een hoge functionaris van de Russische ambassade in Brazilië. Tsjadrin verklaarde, dat hij de brief bij een bezoek aan het kantoor van Juliao had achtergelaten. Dat was volgens hem gebeurd tydens een bezoek aan Recife, waar hij de bemanning had verwelkomd van een Russisch schip, dat op weg was naar het Zuidpoolgebied. Een van Ju liao's adjudanten zei, dat Tsjadrin de brief had achtergelaten met een fles wodka en een fles Russische wijn, ge schenken voor Juliao, die blykbaar in een goed blaadje staat bij de Russen. Juliao gaf in het parlement ook een verklaring voor de smokkelaffaire. Volgens hem was de hele zaak in scène gezet door de politieke politie en door gouverneur Carlos Lacerda, die hem be paald niet gunstig gezind is. De politie houdt het er echter op, dat de wapens net als de wodka en de wijn een Rus sisch geschenk waren en zij vermoedt, dat de Russische ambassade met dit pre sentje heeft willen nagaan in hoeverre de controle van de Braziliaanse politie is te omzeilen. De politieke politie heeft haar vermoe dens in een lyvig rapport aan de rege ring doorgegeven, maar die heeft het bij het doorlezen van het verslag gelaten. Op een verzoek van de politie of het mo gelijk was Tsjadrin te verhoren gaf het ministerie van buitenlandse zaken even min antwoord. De onverschilligheid van de regering, die zich van de revolutio naire bewegingen in het binnenland wei nig aantrekt, heeft het ongenoegen van de Verenigde Staten gewekt. De Brazi liaanse ambassadeur in Washington, de pro-westerse Roberto Campos, gaf dezer dagen toe dat het niet helemaal koek en ei is tussen zijn regering en die in Was hington. Hij meende echter, dat bepaalde „misverstanden" zouden worden opge lost. In Brazilië verwacht men, dat die oplossing zal bestaan in een hardere Amerikaanse politiek. Vermoedelyk zal de Amerikaanse ambassadeur. Lincoln Gordon worden vervangen, na de diverse klachten van Amerikaanse zakenlieden in Brazilië, die vinden dat Gordon „te zacht" is tegenover de linkse regering van Goulart. Vele Amerikanen zien ontevreden toe hoe Washington grote bedragen be steedt aan hulp voor de Braziliaanse economie, terwijl de regering Goulart „uit dankbaarheid" steeds meer zaken doet met de Oosteuropese landen ten koste van de handel met de Verenigde Staten. Bovendien heeft Brazilië voortdurend geweigerd de Amerikaanse maatregelen tegen Cuba te steunen. Amerika staat daarbij ook nog bloot aan de aanvallen van Leonel Brizola, een zwager van pre sident Goulart, die keer op keer beweert, dat de Amerikaanse ambassade een „super-ministerie" is geworden, dat zich in Braziliës binnenlandseaangelegen heden mengt. Het is echter datzelfde „super-ministerie" dat met Amerikaanse dollars de Braziliaanse economie op g helpt houden, een economie die niet bijzonder sterk is in dit Zuidame- rikaanse land, dat een jaarlijkse inflatie heeft van vijftig procent. Ip.de jongste kerstweek heerste in Bra zilië een enorme koopwoede. Iedereen wilde zyn geld zo vlug mogelijk kwijt, voor het een week later al wéér minder waard zou zyn. Een vooraanstaande Braziliaan voorspelde toen. dat de men sen „straks" hun salarissen in krui wagens zouden komen halen. Het is geen wonder, dat er Amerikanen zyn, die menen dat hun kostbare dollars in Brazilië worden weggegooid. PRESIDENT GOULART ....geen goede maatjes met V.8....„

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5