.ENGEL VAN SAN FRANCISCO" Amsterdamse Beurs Ze dt geen muis ku/aad Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer EEN STAPJE TERUG WYBERT Waar zijn onze schepen? VRIJDAG 11 JANUARI 1963 PROVING IA LB ZEEUWSE COURANT Hansweert in de gemeente Kruiningen is het eerste Zeeuwse dorp gewordenwaar de honden en katten en masse zijn ingeënt tegen rabies. Dat gebeurde gisteren, donderdag avond, toen alle nog niet gevaccineerde honden en katten een honderdtwintig bij elkaar in het dorpshuis „Kaj Munk" samenstroomden om zich door dierenarts G. Boneschanscher het tegen hondeziekte beschermende spuitje te laten toedienen. Tegen de aantrekkelijke rijksprijs van twee gulden voor een hond en één gulden voor een kat. Zeer spoedig komen nu ook de honden en katten in de overige steden en dorpen in Zee land aan de beurt. De voorbereidingen voor de vaccinaties zijn in de verschillende gemeenten zover gevorderd, dat in de loop van volgende week in een groot aantal gemeenten de dieren artsen dorpshuizen en verenigingsgebouwen zullen inrichten tot spreek- en behandelkamers. r\e gang van zaken is bekend: het rijk heeft-de algemene vaccinatie gelast, de gemeenten zijn met de uitvoering belast, plaatselijke dierenartsen voeren de vaccinaties uit en ontvangen hiervoor de entstof van de vee- artsenijkundige dienst. Zodra men op de secretarieën de ge gevens over de te vaccineren dieren heeft verzameld wordt in overleg met de dierenarts plaats en tijd vastgesteld en ontvan gen de eigenaars bericht, waai en wanneer zij hun dier kunnen laten inenten. Direct na de vac cinatie krijgt men het „pokken briefje" meeeen bewijs van in enting zowel voor hond als kat. bovendien een blauwe penning voor de hond, van wie tevens een signalement is vastgesteld. Met een controle van deze door de eigenaars zelf opgestelde signalementen belastte zich gis teravond in „Kaj Munk" de in Hansweert woonachtige voor zitter van de kynologenclub Zee land, de heer T. Baak, die en passant verklaarde, dit werkje in elke gemeente" te willen op knappen, die bij hem met een dergelijk verzoek aanklopt. Want de mensen hebben soms vreemde opvattingen over het uiterlijk van hun blaffende bezit. ..Bruinzwart" had een meneer ver meld. Komt een bruinzwarte hond binnen. „Roestbruin" stelt meneer Baak vast. Maar de grootste proble men zijn deze avond niet voor de heer Baak. Zijn ze voor de wachtende mensen in de grote zaal van „Kaj Munk", die op een concert van elkaar aanblaffende honden en het klagelij ke gemiauw van in tassen meege brachte poesen worden getrakteerd, zijn ze voor de ordebewaker in de gang, waar de komende en gaande hond elkaar moeten passeren of zijn ze voor de twee gemeentewerklieden, die één draagt er sterke hand schoenen de dieren moeten vast houden, als, dokter Boneschanscher de prik toedient? Ze hebben er de handen vol aan. Er komt een dame binnen met een enor me tas, een uit de krachten gegroeid weekendgeval. Geen klagelijk gemi auw stijgt er uit op, maar een dof, grommend geluid, donker en angst aanjagend. Kommervol groepen de' Temeentewerkleden bijeen. Tactvol ust de dame: ,,'t Is een liefje, ze loet zelfs geen muis kwaad". ..een heer met een hond aan de lijn en een kat op de schouder... Dat bemoedigt. Langzaam wordt de rits opengetrokken, totdat een ver vaarlijke klauw zichtbaar wordt, het monster het werk overneemt en de grote kop schoksgewijs door de rits sluiting wurmt. Onderzoekend schokt de kop rond. De man met de hand schoenen slaat toe. hijst het beest uit de tas het feest is begQnnen. Het beest, meer lynx dan kat, slaat wild in het rond, bijt en klauwt, het wordt nog een heel werkje het op ta fel te krijgen. De injectie geeft een nieuwe dosis vechtlust de kat rukt zich in één geweldige krachtsinspan ning los en onderneemt een dolle ren door het tot behandelruimte ingerich te vertrekje. In een hoek, achter een gemeentelijke typiste en een ijverig registrerende ambtenaar komt het beest tot rust. Mimi heet het tij dens de vruchteloze jacht laat de eigenares de naam een paar keer sussend vallen. „Anders laat U haar maar lopen hoor" streeft ze naar een oplossing, „ze vindt het wel alleen". Maar Mimi hoeft niet alleen naar huts. De tengere schrijver heeft zich onopvallend van zijn bureau losge maakt en houdt de tot onbegrijpelijke rust gekomen kat aan haar nekvel omhoog. Het is een avond van contrasten. Een heer met een bescheiden va liesje komt waarschuwend binnen: „Doe de deur maar dicht, 't is nogal een vluggeOp de behandeltafel begint het poesje tevreden de bef te likken, kijkt alleen wat verstoord om als de dierenarts met een gerouti neerd, vliegensvlug gebaar zijn werk heeft gedaan. ..Bobbie is braaf hé" klinkt het in tussen op de gang en wie zal dat niet graag willen geloven dat Bobbie braaf is: kalf is maar zwakjes uitge drukt. Bobbie en vrijwel alle andere honden hoeven niet óp tafel. Die ta fel is dus nog steeds in het dorpshuis van Hansweert te zien. Maar zelfs het lint, waarmee Bobbies muil uit voorzorg wordt afgesloten, blijkt overbodig Bobbie is toch een bra ve hond. Een heer met een hond aan de lijn en een poes op de schouder dient zich aan, een dame komt met twee honden, betaalt niet „want 'k kom zo nog met twee andere" en dan volgt nog een stroom mauwen de Mini's en brave Bobbies, van wie de kleinere, overzichtelijke exempla ren op tafel worden behandeld. Nog éénmaal dreigt een catastrofe, als een beest onder het motto „Pukkie" wordt aangediend. Het is een vreem de avond in het Hansweertse dorps huis. Liever: wat hebben ze toch een vreemde honden in Hansweert. „Puk kie" is van het kaliber-Bobbie, maar dan hariger, woester, met vlammen de ogen. „Even brave Puk maant de eigenaar. Even vlamt dan de ar beidsvreugde op even maar, want de eigenaar herneemt op lieve toon: „Pukkie Is een beetje ongehoorzaam hé?" Dit is voor ons het sein voor een overhaaste aftocht 't stukje moet hier vandaag nog staan en het risico met een ongehoorzame Puk in één vertrek te verkeren dient haastig vermeden. Maar onze angst is onge grond. Als we de gang bereikt heb ben, komt de stem dof en berustend uit de verte. „Even een dweil Jan". HMMAAR. HEM DAT GELOOFT HET HEEFT GEEN 2IN TE VERTELLEN. HU HET NOOIT-WACHT- WORDT GEBELD... 2298. Er zit niets anders op dan maar gedwee in de luchtsluis te stap pen. De gevangenen werden nauwlet tend geobserveerd door hun vier be wakers, zodat zy niet een tweede kans kregen om onverwachte stunts uit te halen. De kristalmannen hiel den Sandra met opzet apart, zodat zij steeds zo een beetje als gijzelares diende! Inderdaad waren deze slli- cumwczcns verbazend intelligent! Zo nu en dan leek het of ze elkaar korte lichtflitsen gaven. Misschien conver seerden zjj op die manier! Het was in ieder geval duideiyk te zien, dat zij zeer opgewonden waren eindelijk het vreemde schip te betreden, dat hen de ruimte in zou voeren, naar andere, grotere werelden!... Toen ook Sandra aan boord was draaide Piloot Storm voor alle zeker heid de buitendeur van de luchtsluis dicht, voor De stemming voor de internationale waar den ia donderdag bij de opening gemakkelij ker geweest. Bijna alle koersen van deze groep van aandelen lagen beneden het vo rige slotniveau. Een uitzondering hierop vormden de AKU-aandelen, die onveranderd op 428 openden. De buitenlandse belangstel ling voor dat fonds bleef ook gisteren aan houden. Van lokale zijde viel er beginbeurs in deze hoek weinig activiteit te bespeuren. Dit had tot gevolg dat de koers inzakte tot 425%. In het laatste beurshalluur trad het fonds weer in de belangstelling. Een golf van kooporders uit verschillende richtingen leid de de koers tot 431. Hiermede kwam dit fonds nog drie punten boven het vorige slot niveau te liggen. Winstnemingen, na de zeer vaste stemming van de vorige beursda- gen deden het Damrak donderdagmiddag voor de overige internationale waarden een stapje terug doen. De handel was zeer ge ring, behalve dan in de AKU-hoek. Philips ging ruim een gulden lager uit de markt op f 149. Gedurende de verdere beursduur werd zelfs f 148 gedaan. Unilevers min 80 cent op f 144.50. Kon Olies twee gulden la ger bij een notering op f 159.50. Hoogovens min zes punten op 558. Dit concern heeft 1962 belangrijk meer gas geleverd aan de gemeenten dan In 1961. De kooplust voor dit fonds voor Westdultae rekening was gis teren niet aanwezig, waardoor de gedane za ken tot een minimum beperkt bleven. Dat de KLM in het nieuws is, bewijzen de grote omzetten In de aandelen van dit concern ter beurze, alsmede de recente forse koersstij gingen voor dit fonds. De koers van deze aandelen steeg in één week van f 43 tot woensdag f 56. KLM behaalde woensdag de grootste omzet ter beurze met nominaal f 496.200. Gisteren werden de stukken wat lager geadviseerd. DTt in het raam van de algehele marktconstellatle. In Wallstreet noteerde KLM woensdag wederom hoger. De stroom van verkopen, door winstnemin gen, werd woensdag in Wallstreet zeer goed opgevangen. De markt sloot er wat ver deeld. De hausse-tendentie van de Neder landse hoofdfondsen wérd op de Newyorkse beurs een halt toegeroepen, behalve dan voor KLM. De Westduitse beurzen waren donderdag lager mede in verband met het naderen van de komst van premier Kroesjt- sjew naar Oost-Berlijn. In verband hierme de blijft men op de Westduitse beurzen aan de voorzichtige kant ten aanzien van het aangaan van posities. In de scheepvaarthoek viel weinig te beleven. Ook hier was de stemming iets gemakkelijker. Dit kan ook gezegd worden van de leidende cultures, Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Londen 10.09%—10.10. New York 3.59%—-3.60. Montreal 3.33/,—3.35ft Parijs 73.42—73.47. Brussel 7.22%— 7.23. Frankfort 89.82—89.87. Stock holm 69.44%—69.49%, ZUricl» 83.15%83.20%, Milaan 57.95%— 58.00%, Kopenhagen 52.13—52.18. Oslo 50.58—50.43. Wenen 13.93— 13.94. Lissabon 12^8%—12.60. evenals van de staatsfondsen. In de lokale afdelingen werden aandelen Scholten Carton, op 700 geadviseerd, tegen een laatst gedane notering van 581. Daar tussen lagen steeds biedkoersen. Nederland se grondbriefbank werd op 800 geadviseerd. Voor dit fonds was de laatst gedane note ring 737. „Vredestein" keert over 1962 een onveranderd interim-dividend van vier pro cent uit. AXP-CBS BEURSINDICES Verklaring: gedaan fcleden; 9 gedaan en laten; laten; d 8-1 9-1 10-1 Int. Conc. 477.5 485.1 481.5 Industrie 327.0 327.5 327.5 Scheepvaart 137.7 139.7 138.3 Banken 259.5 261.1 260.8 Handel enz. 152.3 154.4 154.3 Algemeen 354.5 358.7 356.8 ex dividend: c ex claim hij de binnendeur opende. Hij wist, dat zijn her senen en die van Buck en Sandra, doorlopend af getast werden, maar zij kregen al aardig routine in het verbloemen van gevaarlijke gedachten. Arend leek de. rust zelve, terwijl hij zijn ongenode gasten naar de controlekamer leidde Staatsie n. St. Mij. Ned. 134% 134 Ned. '59 4% 102ft 102% Niev. Goud. 108 107 Ned. '60 4% 102ft 102% v. Ommeren 244 240>/i Ned. '47 3% 92 91% Rott. LI. 135% 134 Ned. '51 3% 97% 97'/. Schv. Unle 130 128% Ned. '48 3Vt 88% 83% Ned. '50 3'/. 88{J 89 92% Industrie enz. Ned. '55 3% 92% 92% Alb. Heijn 161% 166 Ned. '37 3 91% 90% Am. droogd. 252 b 250 Gr. boek '46 Doll. '47 91% 90% Berg. Jurg. Berk. Pat. 284 1951 283 194 tnv. cert. 3 Ned. '62-64 Ned. Ind. '37 6 W.B. Len. '57 99ft 106% 98ft 99%» 106ft Blaauwh. Bfjenk. Calvé Centr. Sulk. Fokker 335 940 719 289 425 330 1 941 720 .287 426 Aandelen v. Gelder 258 263% Amst. rubb. Gist sp. 370 373 H.V.A. 106% 105% v. d. Heem 310 310 A.K.U. 128% 128'/. Heineken 468% 470% Deli M. 427 430%" Internat. 226 227% Hoogov. Philips Unilever 146.50» 147.40 Intervam 180 179% 563 557 K.N. Papier 291 292 150 148.30 K. Zout 750 744 Kon. Olie 145.30 148.30 Muller 334 336% 161.40» 159.20» Ned. Dok 155% 156% Scb. luchlv. Ned. kab. 490 483 H.A.L. K.L.M. K.N.S.M. 118 117% Netam 250 248 56 53.80 NiJverdal 229 230 138% 139 Rott. Dr. Dok 391 391 Kon. Paketv. 142 140 Schelde N.B. 223 Schokbet. 236 234 Scholten F. 825 830 Stokvis 190 186 Vergd. Blik 350 350 Vergd. Mach. 190% 190% Vredest. 353 350 Wilton 295 293 Zwanenb. 905 917 Interunie 192 192 Robeco 214 214 Valeurop 724 724 Banken A'd. Bank 380 396% 381 NE. Mi). 395 395 R'd. Bank 337 336 Tw. Bank ObL 98,', B. N. Gem. (4%) 103% 103% B. N. Gem. '58 (5) Amerik. aand. Am. En ka 60% 59 d Am, mot. 17ft 18 Am. Tel. 117% 118% Anaconda 45% 45 Beth. St. 32ft 31« Cit. Serv. 56'% Curt. Wr. Du Pont Ge. Elecr. Gen. Mot. Int. Niclc. Kennecott Nat. Can. Rep. Steel Shell Oil Stud. Pack. Tide Water U.S. Steel PREMIEL. Alkmaar A'darn '51 A'dam '56 I A'dam '56 n A'dam '56 HI Breda '54 Dordr. '56 Eindh. '54 Ensch. *54 D. Haag '52 I D. Haag '52 H R'dam '52 1 R'dam '52 II R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl. '57 Z.-Holl. '59 VRIJDAG 11 JANUARI HILVERSUM I 402 m. 746 kc/s- MIDDAG AVRO: 12.00 Licht instrumentaal kwar tet. 12.20 Regeringsuitzending: Voor de landbouw. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12 33 Sport en re creatie, afgewisseld met grammofoon- muziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelin gen, eventueel actueel of grammofoon- muziek. 13.25 Beursberichten 13.30 Lichte orkestmuziek en zangsolist. 14.00 Klavecimbel-recital: Klassieke muziek. 14.25 Literair programma. 14.45 Harp- kwintet: moderne muziek. 15.20 Wat ons bezig houdt: radioforum. VARA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzi kale lezing. 16.30 Voor de zieken. 17.00 Tijd voor teenagers. 17.50 Actualiteiten. AVOND 18.00 Nieuws. 18.15 Politieke lezing. 18.25 Lichte orkestmuziek en zangso liste. 18.50 Onder het mes, praatje. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Meisjeskoor. VPRO: 19.30 Toneelmuziek. 19.50 Daar omlezing. 20.00 Nieuws. 20.05 De eerste zitting van het concilie, lezing. 20.20 Volksmuziek uit de Oekraïne.a20.40 Boekbespreking. 20.50 Wereld in bewe ging, lezing. VARA: 21.00 Theateror kest en zangsolisten: Nederlandse amu sementsmuziek. 21.35 Hun morgen kent geen grenzen, documentaire. 22.15 Bui tenlands weekoverzicht. 22.30 Nieuws. VPRO: 22.40 Verre-Kijken: gesprek over de televisie. VARA: Socialistisch nieuws in Esperanto. 23.10 Vergelijken derwijs, muzikale discussie. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H 298 m. 1007 kc/s. MIDDAG 12.00 Lichte grammofoonmuziek. 12.30 Mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12.33 Latijns Amerikaans orkest. 12.53 Grammofoonmuziek, even tueel actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Per plaat door Amsterdam. 13.45 Lichte grammofoonmuziek. 14.05- Schoolradio. 14.25 Klassieke grammofoonmuziek. 15.00 Internationaal rostrum van com ponisten. 15.45 Licht instrumentaal trio (gr.). 16.15 Duizendschoon, praatje. 16.30 Klassieke grammofoonmuziek. 16.55 Grammofoonmuziek. 17.00 Voor dracht. 17.20 Lichte grammofoonmuziek. 17.40 Beursberichten. 1-7.45 Lichte gram mofoonmuziek. AVOND 18.00 Harmonie-orkest. 18.20 De hang mat, een programma dat schommelt. 18.50 Regei-ingsuitzending: Uitzending voor de middenstand. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Licht instrumentaal kwintet. 19.30 Radiokrant. 19.50 Koor zang: geestelijke liederen. 20.20 Don Quichotte, opera. 22.30 Nieuws. 22.40 Wjjd als de wereld, lezingen. 23.00 Ka merorkest en solisten: Klassieke en mo derne muziek. 23.40 Lichte grammofoon muziek. 23.5524.00 Nieuws- TELEVISIEPROGRAMMA'S VARA: 19.30 Top of Flop. NTS: 20.00 Journaal. VARA: 20.20 De man van de centen, programma over Jan Willem Lebon. 20.45 Espresso. 21.15 Henriette Davids vertelt.... 21-55 Perry Mason Het geheim van de garagedeur, t.v. film. NTS: 22.45—22.50 Journaal. 19.00 Uitzending van lekenmoraal en -filosofie. 19.30 Tussen hemel en aarde: Allerlei. 20.00 Nieuws. 20.30 De boom gaard (The flowering cherry), toneel spel- 22.10 Première, filmnïeuws en nieu we films. 22.55 Nieuws. ZATERDAG 12 JANUARI 1963 HILVERSUM I 402 m. 746 kc/s- MORGEN VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.). (7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte gram mofoonmuziek. 8.40 Klassiek orgelspel. 8.50 Tips voor trips en vakanties. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Klas sieke grammofoonmuziek. 9.35 Water standen. 9.40 Omroepkamerkoor. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing. 10 05 Het spoor van Zijn komst, lezing. VARA: 10.20 Licht instrumentaal sextet. 10.45 Rotonde: gevarieerd programma. HILVERSUM H 298 m. 1007 kc/s. MORGEN KRO: 7.00 Nieuws 7.10 Morgengebed. 7.15 Grammofoonmuziek, strip voor de jeugd. 7.45 Geestelijke liederen. 7.55 Overweging. 8 00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Djinn, geva rieerd programma. menthol isoot Atesn. esi keeê meest doeltreffend HOOG EN LAAG WATER 12 januari nap nap nap uur meter uur meter uur meter Vlissingen 3.21 2.11 15.46 2.24 10.00 2.22 Terneuzen 3.50 2.26 16.21 2.38 10.37 2.40 Hansweert 4.31 2.34 17.02 2.47 11.09 2.50 Zierikzee 4.36 1.53 17.07 1.67 10.27 1.82 Wemeldinge 5.09 1.82 17.31 1.99 10.54 2.05 nap uur meter 22.11 1.89 22.51 1.45 23.16 1.67 Feuilleton door C. Buddington Kellant 3 Onze stad zal een aanmerkelijk beter figuur slaan nu mejuffrouw Villard in ons midden is. Ik hoop dat het niet voor tijdelijk is. Ik zou niets liever willen, zei Anneke, dan altijd hier te blijven. Ploche wendde zich tot mijnheer en me vrouw Ralston. Mag ik hopen, dat U juffrouw Villard bij mij aan het diner introduceren wilt? vroeg hy. Zou aan staande woensdag U schikken? Ik ben van plan een aantal gasten uit te nodi gen. We zullen er zyn, Francois, ant woordde mynheer Ralston hartelijk. Me vrouw Ralston wierp een onpeilbare blik op Anneke. Ik weet haast zeker dut juf frouw Villard die avond nog vry heeft. U bent wel erg vriendeiyk jegens een onbekende, zei Anneke. Mynheer i'loche boog en verliet hen. Anneke volgde met haar ogen zyn slan ke, gracieuze gestalte. Dit was Inder daad een aristocraat, dacht zij. By Francois t.e dineren gevraagd wor den, zei mevrouw Ralston, staat" byna gelijk met de ridderslag. 2ij vorderen slechts langzaam in de zaal, aangezien zy telkens werden aangehou den door vrienden en bekenden van mijnheer en mevrouw Ralston, aan wie Anneke voorgesteld moest worden. Jon gemannen in avondkleding verlieten de waarzegstershokjes, de visvyvers en de roulettetafeltjes en het gerucht ging als een Lopend vuurtje door de zaal, dat de geheimzinnige wandelaarster uit Mont gomery Street er was en nog wel onder de hoede van niemand minder dan de Ralstons. Anneke vormde byna voortdu rend het middelpunt van groepjes fraai geklede jongelieden, al lieten ook de ou ders zich niet gans en al onbetuigd. Een heer met mooie, intelligente ogen, glad geschoren wangen en een kleine kin- baard werd voorgesteld als Asbury Har pending. Hij wekte byzonder Anneke's belangst*'"a als geweest. harteiyke manier van doen op na. Hij maakte geen styivolle complimenten, maar wendde zich al spoedig tot Ral ston. Will, zei hij. ik ga naar Londen. Za ken. Ik hoop Rothschild te spreken te krjjgen. Hij zweeg een ogenbilk en zijn ogen fonkelden van geestdrift. Heb je die kwestie van die Zuidafrikaanse dia manten nog onder de loep genomen? Fabelachtig! Goud en zilver hebben we al. We hebben Sutter's Creek en onze Constock. Weet je wat ik geloof dat on ze volgende ontdekking zal zyn. Will? Diamanten. En waarom ook niet? Als Afrika ze heeft, waarom de Verenigde Staten dan niet? We hebben grotere goudmijnen en grotere zilvermijnen. Let op mijn woorden binnenkort krijgen we te boren dat de een of ander een massaal diamantgebied heeft ontdekt. Ralston glimlachte en haalde zyn schou ders op. Als jij degene bent die het ont dekt, Asbury geef me dan ook een hand je vol. Dat doe ik, Will, dat beloof ik je. „Als iemand Asbury ervan wist te over tuigen dat de maan van kaas gemaakt is", zei Ralston, „dan wed ik dat: hy er mensen naar toe zou sturen om haar te ontginnen". Mevrouw Ralston, die vlak naast Anne ke aan haar rechterzy stond, voelde op eens hoe de slanke gestalte naast haar verstrakte, en zag hoe ze haar lippen samenkneep en tot diep in haar hals bloosde. Oho, dacht ze, en ze keek rond om te zien wat wel de oorzaak mocht zyn van die plotselinge verwarring van haar be- schennelinge. Ze zag een lange jonge man, onberispelijk gekleed, met een niet knap, doch aantrekkeiyk gezicht, en vrijmoedige manieren. Hy liep opge wekt rond, alsof iedere stap die hij zette hem een diepe vreugde schonk, cn zijn ogen twinkelde ondeugend. Goede avond, mevrouw Ralston, zei hij, op dc toon van Iemand die weet dat hij welkom is. U schittert vandaag weer als een ster van. de#eerste grootte. Maar geen jonge ster meer Juan, ant woordde zij. Hoe kom je er toe zo'n tam feest als dit te bezoeken Ik heb verno men heel .San-Francisco schynt het iwens te weten dat je een ver jaardagsfuifje gegeven hebt. Hy was niet in het minst uit het veld geslagen en grinniV.te jongensachtig. En wat voor een fuif! Waar is een mens anders jarig voor En ik mag er wel bij zeggen, mevrouw Ralston, dat de poli tie deze keer helemaal niet tussenbeide gekomen is. Ik moest eigenlyk niet tegen je spreken, zei ze vermanend. Juan, kun je je dan niet behoorlijk gedragen? Als je groot vader het wist, draaide hij zich in zijn graf om. Ik betwyfel het, mevrouw. Hy hield zelf nameiyk ook van .gezelligheid. Hy had totnogtoe geen enkele keer naar Anneke gekeken doch thans keek hij haar aan cn wachtte zwijgend. Juffrouw Villard. deze deugniet is Juan Vallejo Parnell een combinatie van alle slechte eigenschappen van de Spanjaarden en de Ieren", zei mevrouw Ralston luchtigjes. Mejuffrouw Villard en ik kennen elkaar reeds van een vroegere ontmoe ting, zei hy. Zegt U dat wel, antwoordde Anneke op yskoude toon. Op myn verjaardag, verklaarde Par nell zonder enig teken van berouw. Ik hield juist een toespraak tot de bevol king nabij het bankgebouw van uw man. Waarover ik gesproken heb. weet ik niet precies meer. Ik zag juffrouw Villard voorbijkomen hoe kan zoiets -n ir>«n? ontgaan Ik zag haar aanstal ten maken om de bemodderde rijweg over te steken. Ik vraag U mevrouw Ralston, wat moet een jongeman onder zulke omstandigheden doen? Mocht ik toestaan dat die kostelijke voetjes be zoedeld werden? Neen! Mijn hele ridder- natuur ver-zette zich daartegen. Daarom volgde ik het eminente voorbeeld van Sir Walter Raleigh en spreidde mijn jas uit over de modder. Als ik mij goed her inner was zij verbaasd, maar niet ver heugd. Mevrouw Ralston bracht haar gehand- schoende vingers naar haar mond om een glimlach te verbergen. En kom je nu je excuus aanbieden? vróeg zy. Hij zette een paar grote, verbaasde ogen op. Excuus aanbieden! riep 'hij uil. Mij verontschuldigen voor zo'n ridderlyk gebaar? Maar, mevrouw, ik heb een van myn duurste jassen geruïneerd. In tegendeel, ik kom myn beloning in ont vangst nemen. Mevrouw Ralston wierp een steelse blik op Anneke, en besloot haar bescherme linge zelf deze situatie te laten afhan delen. Ze-was benieuwd te zien hoe An neke op zulk een onbeschaamdheid zou reageren. Het zou haar een kyk geven op het karakter en de persoonlykheid van dit meisje, dat van het begin af in sterke mate haar verbeeldingskracht ge prikkeld had. Zy bleef dus zwijgen. Anneke kon weinig anders doen dan het woord nemen. Ze deed dat op 'n ern stige en volkomen beheerste manier. Wat in de dagen van koningin Elizabeth de bewondering- opwekte, zei ze rustig', doet dwaas en ongemanierd aan als ie mand het in onze tyd naaapt. Ze wacht te alvorens te vervolgen: Bovendien meen ik dat Sir Walter niet onder de in vloed van sterke drank verkeerde toen hij zijn historisch geworden gebaar maakte. Juan Parnell verblikte of verbleekte geen moment Integendeel, hij koek An neke met onverholen bewondering aan. Waarachtig, mejuffrouw Villard, zei hij, uw verstand wedyvert met uw schoon heid om de voorrang. Bij de eerstvolgen de gelegenheid zal ik niet mijn jas als een tapijt voor uw voeten neerwerpen, maar mijzelf. Maak dat je wegkomt. Juan, zei me vrouw Ralston en tracht je als een heer te gedragen. Ik ga, maar ongaarne. Hij schonk Anneke een stralende glimlach. Maar wees gerust, juffrouw Villard; ik zal terugkeren. Mevrouw Ralston legde een hand op Anneke's arm. Hij is een vrijpostige jongen, zei ze. Charmant, driest, vroiyk in de omgang, maar Zy voltooide haar zin niet. Ik voel my niet in het minste tot hem aangetrokken, zei Anneke zeer beslist. Voor de avond ten einde was. had An neke haar merkwaardige geheugen vol geladen met de namen van mannen, die in die dagen reeds over het ganse con tinent bekend waren en zich een oor deel gevormd over hun kwaliteiten. Zij was voorgesteld aan de hoffelijke, fabel achtig rijke James Ben Ali Haggin er anderen in wier schoot de mijnen in het westen en de spoorwegen die de verbin- dingsiynen tussen (leze mijnen vormden, dag in dag uit fantastische sommen gelds uitstortten. Dan was er George Hearst, en de tameiyk onbeschaafde Ja mes Fair en Darius Ogden Mills: er wa ren gebaarde heren die luisterden naar de namen Huntington en Stanford en Crocker en Hopkins. Zij allen torenden als reuzen in het zich koortsachtig ont wikkelende westen; bouwers aan de toe komst, mannen met inzicht en doorzet tingsvermogen, die op die avond op de drempel verkeerden van een tijdperk dat later als het meest barbaars luxueuze verkwistende bekend zou staan. Reeds werkten zij aan de plannen voor hun woonpaleizen, die wijd en zijd de roem van nun rijkdom moesten versprei den monsterachtig door de sommen gelds die zij zouden verslinden en door cie slechte smaak waarmee zij gebouwd zouden worden. Anneke werd ingehaald in deze kringen met de openlijke bewon dering van mensen, die datgene bezaten wat Anneke naar San Francisco gelokt had miljoenen en nog eens miljoenen dollars, waarmede zij eenvoudig geen raad wisten. Ongetwijfeld zou een deel van die zo slordig beueerde rijkdommen wel een weg weten te vinden naar de handen van een mooi en uitgeslapen jong meisje. Anneke was verrukt. Een heer, wiens naam zij tijdens de ken nismaking niet goed verstaan had, voer de een luchtig gesprek met mijnheer Ralston. Anneke maakte uit zijn woor den op dat hij betrokken was bij een zaak die diamantboren vervaardigde voor de mijnindustrie. - Er is mij vandaag een nogal merk aardige geschiedenis ter ore gekomen, hoorde zij hém zeggen. Hét betrof een vroegere mijnemployé, een zekere Ar nold. Hy had verlof gevraagd om goud of zoiets te gaan zoeken. Kortgeleden doken hij en zyn compagnon op met een fantastisch verhaal over wilde Indianen en edelstenen. t wordt vervolgd),»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 3