Trein op Zeeuwse lijn greep op „bewaakte" te Oostdijk melkauto Zwaar drijfijs belaagt scheepvaart op Schelde BILT PROVINCIALE C.J.B.T.B SPRAK OVER NAOORLOGSE LOONVORMING ALMANAK Chauffeur Geelhoed op slag gedood EINDE STREEKVERBETERING IN DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND BEVELANDEN GROEIDEN MET 350 ZIELEN Delta-expositie in Haags Museum Inwonertal Oost- Z.-Vlaanderen steeg met 267 Publieke verkoping in Kapelle trok recordaantal belangstellenden PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 11 JANUARI 1963 KADERBIJEENKOMST OP „HEDENESSE" TREINSTEL ONTSPOORDE NA BOTSING Boeien gedeeltelijk opgehaald .eeuwse De maan stond die avond bijzon der bol en bijzonder bleek, bijzon der hoog aan de hemel, omringd door sterren, die even felbleek en ook bijzonder hoog - naar aloude trant - te twinkelen stonden. Per soonlijk beschouwden wij het fir mament vanuit Goes, dat in de strenge vorst zachtjes te kraken lag in al zijn voegen. Zo hard vroor het. Een heel oud pandje in de binnenstad staarde met door bloemen dichtgevroren vensterrui ten blind de ijzige straat in, waar een vlijmscherpe oostenwind sata nisch glimlachte om de schaarse passanten, die zich rillend en op stijve benen moeilijk voortbewo gen over het met bevroren Sneeuw overdekte wegdek. Een ijzig avondje Toch had dat bejaarde echtpaar er niet tegenop gezien om op pad te gaan. Naar een uitvoering gin gen ze. Behoedzaam schuifelden ■ie voorwaarts, elkaar stevig steu nend en diep weggedoken in grote kragen van grote jassen. Moedige mensen, niet bang voor een beetje vorst en bepaald niet lcinderach- Helemaal niet. Want toen het vrouwtje op een gegeven moment toch klagelijk onthulde, dat ze kouwe handen had, sprak opa monter: ,jS.ouwc handen, warme liefde" en verder gingen ze. Met kouwe handen, maar warme liefde. Dan kom je ver. De melkauto kwam vlak bij de overweg in stukken en brokken naast de spoorlijn terecht, lege melkbussen rolden alle rich tingen uit, terwijl tientallen pakjes boter en zakjes geld van de afrekening her en der tussen de brokstukken verspreid la- Op de Zeeuwse lijn tussen Kruiningen en Krabbendijke is donderdag middag de trein van één uur uit Vlissingen in volle vaart op een melkauto gereden, waarbij de chauffeur, de 36-jarige Adriaan Geel hoed uit Kruiningen, op slag werd gedood. Het ongeluk greep plaats op de met automatische knipperlichten beveiligde overweg te Oostdijk om precies 13.42. JDe gevolgen van de botsingi waren ontstellend: de melkauto werd totaal vernield, terwijl de trein zeshónderd meter verder ontspoorde. Twee van de circa honderd treinpassagiers liepen verwondingen op, doordat zij door rondvliegende glasscherven werden getroffen. De heer Geelhoed, die getrouwd was en vader van drie kinderen, reed met een melkauto van de firma wed. C. Louisse uit Scbore (Kruiningen). Hij deed zijn dagelijkse route om de melkbussen op te halen bij de boeren. Zijn auto was reeds geladen met een aantal melkbus sen, toen hij de overweg te Oostdijk naderde. Op hetzelfde moment kwam uit de richting Kruiningen de trein Vlis- singen-Amsterdam. De Kruiningse chauffeur passeerde de beveiligde over weg op het ogenblik, dat de trein aan kwam. Hoewel de treinbestuurder, de heer A. P. van Gilst uit Roosendaal signalen gaf, was een botsing niet meer te vermijden. Op volle snelheid rijdend tussen de 100 en 110 km per uur boorde de trein zich in de auto, die als het ware werd verpletterd onder het geweld van de aanstormende trein. Als gevolg van de botsing ontstond een enorme ravage. Vernieling De trein raasde na de botsing nog minstens een halve kilometer door, een spoor van vernieling achter zich latend. Stukken metaal van de ver nielde auto lagen tot zeshonderd me ter ver verwijderd. De buffer van de trein was door de botsing losgeraakt en kwam onder het dubbele treinstel terecht. „Telkens als een biels werd geraakt schokte de trein een eindje, omhoog", vertelde een matroos, die onmiddellijk na de botsing aan de noodrem had getrokken. Veel heeft dat niet geholpen, want de bestuur- Een enorme ravage ontstond op de spoorwegovergang te Oostdijk, toen daar gistermiddag een trein in botsing kwam met een melk auto. (Foto P.Z.C.) der had de remmen reeds aangetrok ken, zij het, dat hij de trein gelei delijk tot stilstand bracht. Verschillende ruiten van de trein- coupés sneuvelden, waardoor twee passagiers verwondingen door glas scherven opliepen. Het waren de Vlissïngse mevrouw C. Plancltaert- de Smit en mevrouw M. Melis van 't Westende uit Breda. Zij konden ter plaatse worden verbonden. De geschrokken treinpassagiers moesten bijna anderhalf uur wachten alvorens zij op een andere trein uit Vlissingen konden overstappen. Het treinverkeer, dat aanvankelijk nogal wat vertraging ondervond, moest tot half acht 's avonds tussen Krabbendyke en Kruiningen over één spoor worden geleid. Tegen half acht kon een ongevallentrein uit Breda de ontspoorde trein wegslepen haar de re paratiewerkplaats. Van dat moment kon den beide sporen weer worden gebruikt. De veróngelukte chauffeur was in zijn woonplaats nauw bij het verenigingsle ven betrokken. Hij was o.a. voorzitter van de A.R.-kiesvereniging „Nederland en Oranje" te Kruiningen en bestuurs lid van de -christelijke zangvereniging „Jubilate Deo". Slot van pag. 1 gaan spelen, het zonder meer noodza kelijk is dat de tuinders zich aansluiten, bijvoorbeeld in de vorm van een studie club. Kwarl miljoen Via voorlichting op allerlei gebied (huishoudelijk naast landbouwtechni- sche en agrarisch-sociale) is getracht gedurende de streekverbeteringsjaren een ontwikkeling op gang te brengen. Dr. Van Beeko.m deelde mee, dat deze voorlichting in totaal 250.000 heeft gekost. De heer Van Beekom riep de streek op om de handen ineen te slaan om zodoende datgene, wat op het gebied afkomt te richten naar de aard van de streek. Als dit gebeurt zal het succes be klemtoond worden van het werk, dat verricht is en zal het kwart miljoen voorlichting verantwoord zyn, zo meende dr. Van Beekom. Ook hij pleitte voor voortzetting van het toch weer andere werk, dat van bijzondere betekenis zal zyn als het metteraad gedragen wordt door zeer velen uit de streek. oorzitter Dees had er (in zijn ope ningswoord) op gewezen, dat het effect van de voorlichting gebleken is door meerdere belangstelling voor weiland exploitatie, stalverbetering, drinkwater voorziening voor het vee, bouwland enz. De voorlichting heeft zich ook bewogen op huishoudelijk terrein (woningverbe tering en -inrichting, verzorging groen te- en siertuin, in het algemeen een nuttiger werkwijze. In de streek kan men, zo betoogde de heer Dees, symptomen waarnemen, die wijzen op inzicht in het streekbelang. Ook had hij grotere belangstelling aan voorlichting op landbouwtechnisch en huishoudelijk terrein opgemerkt. „Er is begrip, dat men zich moet aanpassen aan de stormachtige ontwikkeling",' al dus de voorzitter. Organisaties Namens de stands- en vakorganisaties dankte de heer J. Kakebeefte, de voor zitter van de provinciale landbouw- voorlichtingsraad, de medewerkers aan deze verbetering voor hun veelomvat tend werk. De heer Dees noemde hjj daarbij „de spil, waaromheen alles draaide". Voorts noemde de heer Kake- beeke het werk en de opzet van de commissie voortreffelijk geslaagd en wees verder op het belang van een be drijfseconomische boekhouding. Er werd echter niet alleen gesproken tijdens deze slotbijeenkomst. Zo was het zangkoor van de bond van plattelands vrouwen uit Goes en omstreken naar Kwadendamme gekomen om een vlot zangprogramma te brengen, de voorzit ster van de werkgroep huishoudelijke voorlichting, mej. D. Mol, deed in streekdialect en op rijm verslag van voorlichtingszaken en de muzikanten van Kwadendammes Con Afficione zorgden voor een geslaagd slot. liet aantal inwoners van Noord- en Zuid-Beveland is in het afgelopen jaar toegenomen met 350. Dit was te danken aan een geboorte-overschot van 653. Er vertrokken namclyk 303 personen meer dan er zich vestigden. De totale groei van het aantal zielen blijft ten achter bij de toename van het inwonertal van Goes (400). Aanzienlijke winst boekten behalve Goes de gemeenten Kortgene (82), Krabbendijke (50), Kloetinge (52) en Kapelle-Biezelinge (44). Flink achteruit in zielental gingen de gemeenten Krui ningen (83), Wissenkerke (54), Wol- phaartsdijk (36) en 's-Heer-Arendsker- ke (72). Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 69.272 (34.729 mannen en 34.543 vrouwen). Dit aantal vermeerder de door geboorte met 1273 (656 mannen en 617 vrouwen) en door vestiging met 2756 (1254 mannen en 1502 vrouwen): het verminderde door overlijden met 620 (344 mannen en 276 vrouwen) en door vertrek met 3059 (1411 mannen en 1648 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 69.622 (34.884 man nen en 34.738 vrouwen). Er werden 556 huwelijken voltrokken, er werden 12 echtscneidingën ingeschreven. Brandweer bespuit vesten Middelburg Op initiatief van de Stichting Sportbelangen te Middelburg zou vannacht een poging worden on dernomen een deel van de vesten, die nog niet geschikt zijn voor schaatsenrijden, te bespuiten, zo dat een glad ijsoppervlak kan ont staan. Men heeft daartoe contact opgenomen met de brandweer en het personeel van de sportvelden, die geheel belangeloos en op basis van vrijwilligheid medewerking toezegden. Men is gisteravond nog begonnen met de Noordsingel. Vandaag volgt de Poelendaelesin- gel. Studie verbetering grensoverschrijding voor scheepvaart In het kader van de werkzaamheden van het bij de E.E.G.-commissie inge stelde comité voor de verbetering van de grensoverschrijding in de binnenvaart is de Belgisch-Nederlandse werkgroep deze week te Brussel bijeengekomen om na te gaan door welke maatregelen de grensoverschrijding te Terneuzen, Sas van Gent, Zelzate en Ternaaien (L.) kan worden verbeterd. De werkgroep bestudeerde met name praktische maatregelen ten einde de dagcontrole in de sector Terneuzen, Sas van Gent en Zelzate te vereenvoudigen. Voorts werd onderzocht de mogelijkhe den tot nachtelijke in- en uitklaring te Terneuzen. Inleiding door C.N.V.- districtsbestuurder Een dertigtal leden van de Christelijke Jonge Boeren en Tuinders bond in Zee land is donderdag de tweedaagse kader bijeenkomst in hotel „De Wielingen" te Cadzand begonnen met een inleidende discussie over het ingewikkelde systeem van de naoorlogse loonvorming. Deze inleiding werd gehouden door de heer H. Beenhakker, districtsbestuurder van het C.N.V. te Middelburg. De heer Beenhakker wees zijn toe hoorders op de praktische bezwaren die kleven aan de na de oorlog steeds stringent geleide loonpolitiek door de overheid. Als voorbeelden van deze bezwaren noemde hjj het uniforme percentage van loonsverhoging, waardoor de minst gesalarieerden ook steeds de geringste loonsverho gingen ontvangen. Deze politiek is zijns inziens ook niet in staat geble ken de prijsinflatie tegen te gaan. Het gevolg van het systeem was een ge durig en soms onrustbarende stijging van prijzen, waarbij de kleine man de grootste klappen kreeg te incasseren. Een derde bezwaarnoemde de heer Beenhakker, dat het hoogste percentage altijd was afgestemd op de gemiddelde bedrijfstak. Hierdoor was het mogelijk dat in sommige bedrijven onstellend ho ge tantièmes werden uitbetaald uit de bedrijfsoverschotten. Het C.N.V. is van mening, dat het loonbeleid bij de bedrij ven moet worden gevoerd en niet door de overheid. In 1945 was die overheid- bemoeiing redelijk, maar na het gezond worden van de nationale economie had de vrijheid en verantwoordelijkheid op dit gebied aan het bedrijfsleven moe ten teruggeven, aldus de heer Beenhak ker. Veren ondervinden veel moeilijkheden Zwaar drijfijs komt de laatste da gen de Schelde afzakken. In ver band daarmee is het Nederlandse Loodswezen er toe overgegaan de betonning op de Westerschelde te verwijderen. Donderdagavond was reeds alle bebakening vanaf de Belgische grens tot aan Walsoor den uit het water gehaald. De schepen, die Antwerpen tot be stemming hebben, moeten nu 's nachts bij Walsoorden voor anker gaan. Venvaeht wordt, dat het drijfijs over enkele dagen Vlissin gen zal hebben bereikt. De scheepvaart door het Kanaal van Zuid-Beveland ligt opnieuw vrijwel stil. De ijsgang in de Oosterschelde maakt het bijzonder moeilijk het kanaal te be reiken. Het laatste schip, dat donderdag de tocht van Dordrecht naar Hansweert ondernam was het 1200 ton metende Zwitsers tankschip „Avia Romantica", dat leeg op weg was naar Antwerpen. Het schip ondervond veel last van de ijsgang, maar kon het met een motor vermogen van 1000 pk nog wel klaren. Het vaartuig kreeg echter met een an der euvel te kampen-. De inlaten voor het koelwater raakten door het ijs ver stopt, waardoor de temperatuur van de machine te hoog werd. De motor moest worden stopgezet, het vaartuig dreef af In het Haagse Museum voor het Onderwijs is donderdag een ten toonstelling over de Deltawerken geopend. De expositie blijft min stens een jaar staan en gaat dan waarschijnlijk naar het museum van de Noorse stad Trondhem. Voordien zullen minstens vijftig duizend Haagse jongens en meis jes hebben kunnen leren hoe Ne derland en met name Zeeland zich tegen het water verdedigt. Reeds honderd schoolklassen heb ben zich aangemeld, dat is een garantie van minstens 3000 bezoe kers. Op deze tentoonstelling is veel te zien. Er is een watermolen in ac tie, en in een grote bak met water wordt gedemonstreerd hoe het mogelijk is geweest het Veerse Gat te sluiten met behulp van caissons. Eerder op de route langs de mo dellen, maquettes, foto's en schil derijen, kan de ramp van 1953 worden beleefd. Als men staat voor de serie foto's van cie ramp, wordt een knopje omgedraaid en klinkt het noodgeluid van zwiepen de storm, klokgelui en angstkre ten van mensen en dieren. De ge luidsmontage werkt zeer sugges tief. Foto: jeugd uit Den Haag bewon dert een maquette van de in aan bouw zijnde sluizen in het Ha ringvliet. en tegen de tijd dat het schip de oor spronkelijke positie had bereikt, raakten de inlaten weer verstopt. Ten slotte wist de „Avia Romantica' met veel moeite het kanaal door Zuid-Beveland te bereiken. Het vaar tuig was 's morgens om half acht uit de Dordtse Kil vertrokken en be reikte de haven van Wemeldinge pas om vier uur 's middags. De scheepvaart door het kanaal Goes- Goese Sas is al twee weken niet moge lijk. Voor de buitenhaven van het Goese Sas ligt een uitgestrekt ijsveld. Het kanaal zelf zit „potdicht" Veren De veren Zierikzee-Kats en Zype-Anna Jacobapolder ondervinden eveneens gro te moeilijkheden als gevolg van de zware ijsgang. Men vaart nog wel, maar var het volgen van do dienstregeling is geen sprake meer. De veerboot uit Zieriltzee heeft de groot ste moeite om de haven van Kats binnen flinke ijsmassa opgehoopt. Hetzelfde euvel doet zich voor by Perk- polder, waar eveneens veel drjjfys voor de haven ligt. De veerdiensten op de Westerschelde hebben echter hun dienst regeling normaal kunnen volgen. Jeugdige Zeeuwen naar titelstrijd Twee jonge Zeeuwse schaatsenrijders zullen zaterdag aanstaande te Scheem- da in Groningen deelnemen aan de jeugdkampioenschappen van Nederland. De twee Zeeuwse deelnemers zfln J. van Hoeve uit Zuidzande en E. Francke uit Zïerikzee. Weinig veranderd Volgens de spreker is er na het door voeren van de gedifferentieerde loonpo litiek door het kabinet De Quay weinig veranderd. Het afstemmen van het loon beleid op de prodnktiviteit was wel be doeld als de eerste stap op weg naar de vryere loonvorming, maar de tweede stap moet blijkbaar nog komen. Voorts behandelde inleider een aantal nationale economische aspecten, verband houdend met differentiatie-politiek. Daarna stond hij uitvoerig stil bij de wijze, waarop tegenwoordig een C.A.O. tot stand komt, te beginnen bij het uit brengen van een S.E.R.-advies. Na een groepsdiscussie over het onderwerp van de inleiding vuurden de jonge C.J.B.T. B.-ers een aantal vragen op de districts bestuurder af. Hoe bijvoorbeeld de eco nomische bezwaren moeten worden op gevangen als de zogenaamde achterblij vers (onder andere in de landbouw) hun lonen dienen "op te trekken tot het ni veau van de concurrerende industrie. Voorts werden vragen gesteld over ge- Oost-Zeeuwscli-Vlaanderen is in het af gelopen jaar gegroeid met 267 inwoners. Deze toename was te danken aan een geboorteoverschot van 517. Er vertrok ken namelijk 250 personen meer dan ei zich vestigden. Vooruit in Inwonertal gingen slechts 5 gemeenten: Terneuzen (245), Sas van Gent (112), Axel (59) Hontenisse (47) en Philippine (2). De grootste achteruitgang in zielental leden Hoek (52) en Graauw-en-Langen- dam (51). Op 31 december 1961 bedroeg het inwonertal 65.113 (32.886 mannen en 32.227 vrouwen). Dit aantal vermeerder de door geboorte met 1129 (572 mannen en 557 vrouwen) en door vestiging met 2532 (1183 mannen en 1349 vrouwen): het verminderde door overlijden met 612 (328 mannen en 283 vrouwen) en door vertrek met 2782 (1276 mannen en 1506 vrouwen). Op' 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 65.380 (33.038 man nen en 32.342 vrouwen). Er werden 488 huwelijken voltrokken, er werden 12 echtscheidingen ingeschreven. Een publieke verkoping met abnormaal grote drukte werd donderdag morgen in hotel „De Zwaan" te Kapelle ge houden, waar notaris J. C. Kram op verzoek van de heer H. Eversdijk te Kapelle drie percelen, waarvan één met woon huis, in veiling bracht. De verkoping er wa ren ruim driehonderd belangstellenden kreeg in tuinbouwkrin- gen vooral grote aan dacht, omdat met in gang van dit jaar de wet op de vervreemding van landbouwgronden is ko men te vervallen. Dit be tekent, dat de verkoop van gronden geheel in de „vrye sector" is ge komen. Dit bleek van grote invloed op de prijs vorming. De grote vraag naar tuinbouwgrond kwam op deze voor Zeeland eerste verkoping na opheffing van de wet op vervreem ding van landbouwgron den, duidelijk tot uiting. Niet alleen bleek dal uit de grote belangstelling, maar ook de inschrijvin gen op de diverse perce len leverden dit bewijs. De mogelijke speculatie om het „strijkgeld" daar gelaten, werd er ook op. eén perceel flink gebo den. Dat was met het vellen van het perceel boomgaard Wemelding- seweg te Kapelle, groot 1 ha 27 are 80 ca. Als hoogste inschrijver kwam de heer J. A. Hoogstrate uit Kloetin ge uit de bus met de som van 25.025.Na vlot te biedingen tussen en kele personen ging het perceel tenslotte voor een bedrag van 33.100 in eigendom over naar de heer L. C. Ribbens te Kapelle. Deze koper, een fabriekseigenaar, kocht het perceel met de be doeling hierop mettertijd een nieuwe fabriekshal te bouwen. Ook de ove rige percelen gingen vlug van de hand. Het woonhuis aan de We- meldingseweg 4 met ste nen schuur en boom gaard, groot 30 are 60 ca werd gekocht door ma kelaar Boogerd uit Goes In opdracht van P. Been akker uit Hoedekensker- ke voor de som van 15.025.—. Hoogste in schrijver daarbij was de heer M. Ganseman uit Kapelle voor 15.005. Het derde en laatste per ceel, een pruimeboom- gaard aan de Ruisweg te Kattendijke inclusief be tonnen schuur, groot 61 are 20 ca verkreeg de zoon van de verkoper, de heer M. Eversdijk uit Kattendijke voor '13.500.nadat ook op dat perceel J. A. Hoog strate uit Kloetinge voor 13.400,als hoogste inschrijver zich had aan gediend. Al met al ging het ver kochte voor hoge bedra gen van dc hand, vooral wanneer men bedenkt dat er prijzen van meer •dan het dubbele van de taxatieprijzen van vóór 1963 gemaakt werden. lijktrekken van lonen in het toekomsti ge E.E.G.-verband, het gevaar van mo nopolievorming in de grote bedrijven, waartegen de kleinere niet op kunnen en over de winstdeling in de bedrijven. Over het optrekken van lonen in de landbouw zei de heer Beenhakker, dat dit noodzakelijk kan blijken te zijn des noods door middel van prijsverhogingen. De landbouw zal in die gevallen- moeten werken met de kostprijzen. Aanpassen Over aanpassing van lonen in E.E.G.- verband is het laatste woord nog niet gesproken. De vraag is namelijk wie moet er aanpassen. Spreker moest toe geven, dat de grootbedrijven altijd een voorsprong hebben, onder meer door hun kartel- en prijsbindingssystemen. Voor wat betreft de winstdeling zei de heer Beenhakker van mening te zijn, dat ook de werknemers recht hebben op een deel van eventuele overschotten, des noods door uitgifte van winstobligaties. In de middaguren maakten de C.J.B.T. B.-ers een excursie naar de Claeys-fa- brieken (landbouwmachines) te Zcdel- ghem in België. De staf van Hedenesse onder leiding van wika De Haan ver zorgde 's avonds een programma over „Ontmoeting met het oude en nieuwe Israël". Uitbreiding bedrijf in Biezelinge De Universa handels- en industriële maatschappij te Kapelle-Biezelinge die zich sedert enkele jaren bezighoudt met de produktie' van spanschroeven voor o.a. scheepswerven, mijnbouwonderne- mingen en oliemaatschappijen, heeft plannen voor bouw van een nieuwe fa briekshal. De maatschappij die momen teel te Biezelinge in een te kleine be drijfsruimte "werkt, heeft gisteren hier voor een perceel boomgaard te Kapelle aangekocht voor de som van 33.100. Het bedrijf dat reeds een bouwaanvraag heeft ingediend, hoopte van de betrok ken instanties hiervoor de vereiste goed keuringen te krijgen. Het plan is een fa briekshal te bouwen met een vloeropper vlakte van 1200 vierkante meter met daarnaast een kantoor en woning. De maatschappij die momenteel met tien man werkt, zal met deze nieuwbouw de arbeidsbezetting tot 50 man kunnen uit breiden. Twee auto's botsten nabij Zaamslag Woensdagmiddag omstreeks twee uur zijn op het kruispunt Groenstraat-Ter- neuzensestraat even buiten de kom van. Zaamslag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. De aanrij ding ontstond doordat een van de be stuurders, de landbouwer W. de M. uit Zaamslag, die uit de Groenstraat kwam, geen voorrang verleende aan de op de voorrangsweg, de Terneuzensestraat, rij dende personenauto, bestuurd door C. D. uit Oost- en West-Souburg. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Beide voertuigen werden aan zienlijk beschadigd. Schaatswedstrijden in Kloetinge Op de vijver by het jachthuis te Kloe tinge zal de plaatselijke ijsvereniging zaterdagmiddag schaatswedstrijden hou den. Men kan'onder meer deelnemen aan schoonrijden in paren, maar ook indivi dueel en hindernisrijden voor jongeren. De wedstrijden beginnen om 2 uur: gele genheid tot inschrijving bestaat van half twee tot twee uur aan de baan. WERKEN IN ZAK VAN ZÜID- BEVELAND AANBESTEED De N.V. „Grontmij" Grondverbete ring- en Onlginningmaatschappij te De Bilt heeft donderdagmorgen namens de Herverkavelingscommissie Zeeland in café „Verbeek" te Ovezande openbaar aanbesteed het aanbrengen van weg- funderingen, gepenetreerde spreidingen oppervlaktebehandelingen met bijko- nde werken in de herverkaveling Zak Iaat, Hardinxveld-Giessendam. 193.000; M. P. Hol N.V., Hulst, 197.500; Fa. Gebr. J. en M. Moerland Zn.. St.Anna- land, 197.900; M. C. van den Dries, Zierikzee, 199.000; voorheen Fa. Jas- perse van 't Verlaat, Hardinxveld-Gies sendam, 199.800; N.V. August van Dijck-Petit, Bergen op Zoom, f 199.900; Fa. J. D. Jansen, Middelburg, 209.000; r u. o. xj. juiibcii, ivinjuciuui g, j Aannemingsmij. „Zeeland" N.V., Mid delburg, 213.000; B'a. J. den Oude, Biervliet, 213.500; Fa. P. A. Remeeus Zn., Kats, 214.000; Gebr. Suijker- buijk, Hoogerheide, 215.000; O. Dijk stra's Aannemersbedrijf N.V., Breda, 218.000. De gunning werd aangehou den. Openbare aanbesteding onderhoudswerken Het bestuur van de waterkering van de calamiteuze Adornispolder heeft don derdagochtend in de Stadsherberg te Nieuwvliet het herstel en het onderhoud over .1963 van de waterkerende werken van de polder openbaar aanbesteed. Do volgende inschrijvingen kwamen binnen: firma Warrens te Ossenisse, 7470; firma ELK te Schoondijke, 7484; firma 'Toussaint te Cadzand, 7620; L. van dor Klippe te Vlissingen, 7700; L. J. Dekker te Vlissingen, 7800; P- Mollet te Hoofdplaat, 7800; E. J. van de Sande te Breskens, 8000. VenhcoSt zacht-bros beschuit VERWACHT. AANHOUDENDE VORST. Strenge, in de middag matige vorst. En kele wolkenvelden, hier en daar mist en geen neerslag van betekenis. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. ZON EN MAAN 12 januari Zon op 8,45 onder 16.52 Maan op 19.49 onder 10.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2