mum PRIJSSTUNT bh nm poley i LEES DE P.Z.C. De Krant voor seizoen- OPRUIMING bij vanaf 15 januari op ALLE MEUBELEN en andere artikelen VEEL VOORDELIGE VERRASSINGEN BELZONA Wij gooien de knuppel in 'f hoenderhok UW EXTRA AANDACHT!!! WONINGINRICHTING NU 450,- NU 450,- NU 259,- PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 11 JANUARI 1963 Op 15 januari a.s. ho pen onze geliefde ou ders, groot- en over grootouders, G. HXJIGE en P. HUIGE VAN DER WEELE hun 50-jarige echtver eniging te herdenken. Dat ze nog lang ge spaard mogen blij ven, is de wens van hun kinderen, klein kinderen en achter kleinkinderen. Receptie van 45 uur. Kloetinge, Achterweg 18. Heden nam de Heere tot Zich, na een lang durig, geduldig gedra gen lijden, ons geliefd zoontje en broertje, JAN, op de leeftijd van 9 jaar en 10 maanden. De diepbedroefde ouders en zusje, A. Janse. C. N. Janse-Blok. Corrie- 's-Heer-Abtskerke, 10 januari 1963. Baarsdorp, Oude Hoeveweg 8. Post 's-Heer-Arendskerke. Heden nam de Heere tot Zich, na een ge duldig gedragen lijden, ons geliefd kleinzoon tje JAN. N.O.P.: familie J. Janse de Rijcke. 's-Heer-Arendskerke J. Blok. C. C. Blok-de Visser. 10 januari 1963. Heden ging van mij heen mijn lieve, goede man, JAN J. POT, op de leeftijd van 63 jaar. C J. Pot-Wever. Vlissingen, 9 januari 1963. Eadhuisstraat 95. De overledene ligt op gebaard in het zieken huis „Bethesda". De teraardebestelling zal plaatshebben maan dag 14 januari a.s. Vertrek Badhuisstraat 95, des namiddags 14.00 uur. T. F. VISSER huidarts, Middelburg. Zaterdag geen spreekuur. Tot onze diepe droef heid ging van ons heen onze lieve broer, zwa ger en oom, JAN J. POT, op de leeftijd van 63 jaar. Vlissingen: H. P. J. Rouffaer- Pot M. A. v. d- Most-Pot- D. Pot. A. Pot. Souburg: L. Brijsse-Pot. R. A. Brijsse. Calgary (Canada): B. Pot. J. Pot-Marr. Neven en nichten. Vlissingen, 9 januari 1963. Met diep leedwezen ge ven wij kennis van het overlijden van onze mede-oprichter en lid, de heer J. POT. Het vele werk, dat hij voor onze vereniging gedaan heeft, zullen wij ons steeds dank baar herinneren. Bestuur en leden van „Het Vlissingsch Schouwspel". Vlissingen, 11 januari 1963. Heden overleed, na een langdurig, maar draag- zaam lijden, mijn ge liefde vrouw en onze moeder, behuwd- en grootmoeder, NEELTJE JANSE geboren Janse, in de ouderdom van 72 jaar en 6 maanden. Namens de diep bedroefde familie, P. Janse. Zoutelande, 9 januari 1963. Nieuwstraat 1. Tandarts Van der Veen, Middelburg, a.s. zaterdag, 12 januari, AFWEZIG. Tot onze diepe droef heid werd plotseling van ons weggenomen, onze zeer lieve man en altijd zo zorgzame va der, groot- en over grootvader, MACHIEL NIEUWENHUISE, op de leeftijd van 63 jaar. Kruiningen: C. Nieuwenhuise- Kuzee. Singleton (Austr.): K. Nieuwenhuise. J. Nieuwenhuise- Wissink- Kapelle: C. J. van Liere- Nieuwenhuise- M. van Liere. Klein- en achter kleinkinderen. Kruiningen, 10 januari 1963. Slotstraat 21. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 12 januari, des na middags te 13 uur op de alg. begraafplaats te Kruiningen. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, zacht en kalm, onze innig geliefde echtge note, moeder, behuwd- en grootmoeder, JANNETJE JOHANNA BEENHAKKER geboren Van Liere, in de ouderdom van 80 jaar. Kloetinge: L. Beenhakker. J. C. Beenhakker. J. G. v- Wuijckhuïjse- Beenhakker- J. v. Wuijckhuijse. Jeannette. Elma. Kloetinge, 10 januari 1963. Stelleweg 11. De begrafenis zal plaatshebben te Kloe tinge op maandag 14 januari 1963. Vertrek VAN DE VELDE UW DRUKKER Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond voor en na het overigden van onze geliefde man, va der, behuwd-, groot- en overgrootvader CORNELIS VAN BOVEN, betuigen wij onze hartelijke dank. Familie van Boven. 's-Gravenpolder, jan. 1963. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond voor en na het overigden van onze geliefde broeder, oom FRANS WOLSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid HH. doktoren en verplegend personeel van het zieken huis St.-Joanna te Goes en de schutterij „Zorgvliet". Familie Wolse. Ellewoutsdijk, jan. 1963. Langeviele 46. De heer en mevrouw MIJ SROMEIJN danken voor de ontvangen gelukwensen en bieden we derkerig de hunne aan. Gem. Sint-Laurens. RABIES-ENTING van honden en katten. Binnenkort zal in St.-Lau- rens gelegenheid worden gegeven om honden en kat ten tegen hondsdolheid te laten inenten. Op eigenaars en houders van honden en katten wordt een dringend beroep gedaan hun dieren hiervoor op te geven en hiertoe de een de zer dagen uitgereikte en- quêtekaart zo spoedig mo gelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na ontvhngst, aan het gemeentebestuur in te zenden. Voor een doeltreffende be strijding der hondsdolheid is het noodzakelijk dat ieder de beschikking heeft over genoemde huisdieren van de geboden gelegenheid tot enting gebruik maakt. Op aller deelname wordt gerekend. Het gemeentebestuur. De heer en mevrouw SCHEP—WYMENGA zeggen hartelijk dank voor de ontvangen nieuwjaars wensen en bieden wederke rig de hunne aan. Kunt u er niëfc voor naar bed? Leg dan THER MOGENE watten op 'de pijnlijke spieren. De weldadige warmte verlost n van uw' kwaal,'ter- wijl u gewoon aan uw werk blijft. ft/ERMOG ÈNE ■STILT PIJN DOOR WARMTE- Gevraagd een TRACTORCHAUFFEUR en ARBEIDER op gemechaniseerd akker- bouwbedrijf in Zeeland. Brieven no- A 7, bur. P.Z.C., Goes. De griffier der arrondisse mentsrechtbank te Middel burg maakt bekend: 1. dat aan die rechtbank door Adriaan Hovestadt, wonende te Yerseke aan de Van Randwijckstraat 49, is ingediend een verzoekschrift tot verlenging van de aan hem bij beschikking dezer rechtbank op 12 juli 1961 verleende surséance van be taling, bij welke beschik king meester M. Vlaming, advocaat en procureur te Middelburg werd benoemd tot bewindvoerder: 2. dat krachtens beschik king dier rechtbank van 1 januari 1963 de schuldeisers en de voornoemde schulde naar zullen worden opge roepen tegen dinsdag april 1963 te 14.15 uur, ten einde in het gerechtsgebouw aan het Hofplein 8 te Mid delburg op het verzoek schrift te worden gehoord; 3- dat geen ontwerp-ak- koord bij het verzoekschrift is gevoegd- Middelburg, 9 jan. 1963. De griffier, J. W. MULLER VOORDEEL ACTIE IN ALLE AFDELINGEN. I Modehuis VOORDEEL ACTIE Door bejaard echtpaar gevraagd verpleegster of gezinsverzorgster. Werkster aanwezig, p.g. Br. no- 16, bureau P.Z.C., Middelburg. Motorblok gescheurd kneedbaar metaal. BEL 020 - 122603. KOSTELOOS- Uit een exploot van mg deurwaarder, de 9 januari 1963 ten verzoeke van Cla- sina Cornelia Poppe, wonen de te Terneuzen, ten dezen domicilie gekozen hebbende te Terneuzen, aan het Oos telijk Bolwerk nr. 8, ten kantore van de procureur Mr. G. Tichelman, alsmede te Middelburg, aan de Bier kaai nr. 3, betekend aan Marinus van Gils, wiens te genwoordige woon- en ver blijfplaats onbekend zijn, blijkt dat genoemde van Gils gedagvaard is om op woenslag de 27 maart 1963, des voormiddags te 11.00 uur bij procureur te ver schijnen ter terechtzitting van de arrondissements rechtbank te Middelburg, gehouden wordende aldaar, in het Gerechtsgebouw, aan het Hofplein nr. 8, teneinde de echtscheiding in zijn hu welijk met eiseres te horen uitspreken P. F. van Maaien, deurwaarder. Geen dikke woorden. De prijskaartjes spreken een duidelijke taal. Zie etalages. MOUSSELINE, 90 breed vanaf 98 ct. p. mtr. JAPONSTOFFEN, 130 br., 2,95 p. mtr. WOLLEN JAPONSTOFFEN, 140 cm breed, van 12,95 nu voor 5,95 p. mtr. PRACHTIGE WOLLEN FLANEL RUITEN, 140-150 cm breed, van 9,75 voor 5,95 Org. SCHOTSE TWEED, 150 breed, van 22,75 voor 12,95 p. mtr. COUPONS VOOR ROKJES vanaf 1,95 BEDRUKT FLUWEEL van 17,95 voor 6,95 p. mtr. JACQUARDS van 11,95 voor 3,95 EFFEN WOLLEN FLANEL, 140 cm br., NU 5,95 p. mtr. BREECHES (crêpe broekjes met pijpjes tot aan knie) 3,95 VOORGEVORMDE BEHA'S vanaf 2,95 BEHA'S MET MAAGBAND vanaf 4,95 VOORGEVORMDE BEHA'S MET MAAGBAND vanaf 6,95 Betere kwaliteiten STEP-INS vanaf 5,95 GAINES, zeer luxe uitgevoerd, vanaf 9,95 Stoffen korsetten van een bekende fabriek vonaf 9,95 Solide uitvoering. Zelfde uitvoering met buikband 19,90 VANAF 15 JANUARI WOLLEN SJAALS v.a. 98 ct. KINDERMAILLOTS EN ROCK AND ROLL KOUSEN 98 ct. WOLLEN DAMESKOUSEN 98 ct. WOLLEN DAMESMUTSEN 98 ct. DAMESPANTALONS 7,95 WOLLEN DUSTERS van 15,95 voor 9,95 nylon gewatteerde dusters van 45,75 voor 22,50 van 34,95 voor 25,75 Keperflanel pyjama's van 9,95 v.oor 5,95 van 12,95 voor 7,95 Satin feutre pyjama's Nachthemden 20 KORTING 20 KORTING KOOP NU REEDS VOOR HET VOORJAAR EEN MODIEUZE PETTICOAT Prijzen van 6,95 VOOr 3,95 11,95 voor 6,95 19,75 voor 9,95 ORLON HEMDJES EN DIRECTOIRES TIJDELIJK 30 KORTING VIRTEX ONDERGOED 10 KORTING. JUPONS, ONDERJURKEN, BABAYDOLLS 10 KORTING. GANZEPOORTSTRAAT - GOES uitgezonderd prijsbinding KORT Dat is nog nooit gebeurd/ op alle courante en nieuwe meubelenfaedc/en, dekensgordijnstoffenkarpetten/ vast tapijt enz. 10 KORTING. Dus op een bankstel van 500 gld.f verdient U direct 50 gld. Slaapbankstellen bestaande uit: 2 royale clubs en 2-pers. slaapbank, bekleed met een oersterke epingléstof, in diverse moderne tinten COMPLEET 469,- EN 10 KORTING DUS NETTO 422,10 Bankstellen bestaande uit 2 comfortabele clubs en 3-zitsbank, bekleed met een sterke, moderne bekleding, in diverse tinten COMPLEET 239,- EN 10 KORTING DUS NETTO 215,10 BOVENDIEN ENKELE TOONKAMERMODELLEN, DIE ER BESLIST UIT MOETEN, TEGEN BESPOTTELIJK LAGE PRIJZEN. Enkele voorbeelden TEAKHOUTEN SLAAPKAMER, bestaande uit: 4-deurskast en 2-pers. ledikant, met aangebouwde nacht kastjes van 766,50 BANKSTEL met reuze comfortabele zit, bestaande uit: royale 2-zitsbank en 2 clubs van 895, EETHOEK, bestaande uit 4 teakhouten stoelen, rug en zitting bekleed met een moderne wollen stof en ronde tuimeltafel compleet van 359, PARTIJ GORDIJNSTOFFEN TEGEN HALVE PRIJZEN, coupons, viltzeil, lopers, tapijt en gordijnstoffen en nog vele andere bijzondere koopjes. M.JACOBS LANGE KERKSTRAAT 11-17 TEL. 5855

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 10