PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KONING WINTER WIJKT NIET Europ< de vorst gekweld Ook Fanfani naar Kennedy Einde streekverbetering Zak van Zuid-Beveland vormt begin van nieuwe periode Nederlandse Spoorwegen schatten verlies op 25 tot 30 miljoen IJZIGE TAAK: Tariefsverhoging zal deze keer groter moeten zijn dan vorige maal PRINS HAAR MEXICO SITTARD EERT BEROEMD BURGER Erepenning voor Toon Hermans Amsterdams Lido in bezit Landbank Hart op de tong 206e jaargang - no. 9 WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN o?«e/i.F' B' d5n-i?n°oe/orf? w- de Paetw. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8.00 perkw.: franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlisslngen: 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel 3841 (bg.g. red 2OT8/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostbure: t -auziernczee red. tel. 2425 a dm. tel. 2094. Adv.pr, 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med 3 i tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" Vrijdag 11 januari 1963 SOLDATEN WAKEN MET TROTYL BIJ BRUG IN HARINGVLIET Koning Winter houdt het groot ste deel van Europa in zijn ijzige greep. In Gera in' Thüringen sneeuwde het gisteren bij hel dere zonneschijn ijsnaalden, een zeldzaam natuurverschijnsel dat zich alleen voordoet in zeer strenge winters. In Noorwegen sneeuwt het al vier dagen. De temperatuur in het noorden is gedaald tot 35 graden onder nul. De vooruitzichten voor de komen de dagen bieden weinig kansen op verandering. De temperaturen voor Nederland schommelen tus sen de zes en negentien graden onder nul. Geen enkele zuidelijke depressie is sterk genoeg om op deze strenge vorst enige (warme) invloed uit te oefenen. Van kou gestorven Heel Europa ondervindt hinder van het uitzonderlijk strenge vriesweer. Bü Sae- by in Denemarken werd een vissers boot door het (js gekraakt. In Zuid-Zwe den kwam een man om in een sneeuw storm en In Frankrijk stierven twee mensen van de kou. Zestig bewoners van een eilandje in de Elbe-monding hebben om voedsel per helikopter gevraagd. Het gebied van Dartmoor in Zuid-Engeland wordt be schreven als een „dierenkerkhof". Meer dan tweehonderd bevroren schapen zijn daar uit de sneeuw opgegraven. Vloedgolf Het dal van de Taag, honderd kilo meter stroomopwaarts van Lissabon wordt door overstromingen geteis terd. Aan de monding van de Taag heeft een vloedgolf van tien meter hoogte tachtig vissers meegesleurd. Zeventien van hen verdronken. Ook In de Verenigde Staten is het zeer koud. Er worden temperaturen van 20 tot 25 graden onder nul ge meten en in sommige staten komen sneeuwstormen voor. In Nederland ondervindt vooral scheepvaart hinder van de vorst. Grote schepen vinden nog wel hun weg door het ns ln het kielzog van de ijsbrekers, die de vaarwegen van de grote havens naar zee openhouden, maar de binnen scheepvaart ligt nagenoeg stil. Trotyl Een onderofficier en zes man van het 462e pontonnicrsbataljon uit Keizers- vecr houden met opzichters van rijks waterstaat de wacht hij een brug die over een lengte van 450 meter het Ha ringvliet overspant. Wanneer het nodig wordt zullen ze met trotyl de jjsschotsen vernielen, die de pijlers van de brug bedreigen. De brug verbindt twee bouw putten in het Haringvliet, waarin res pectievelijk do spuislüizen en de schut sluizen worden gebouwd. Parkeren Het wegverkeer wordt hier er» daar gestagneerd door bevroren sneeuw langs de wegen. De K.N.A.C. heeft automobilisten gevraagd niet midden op de wegen te parkeren, omdat dat gevaar oplevert voor hel verkeer. Sleepboten houden fui\en I]-pont open Op het Amsterdamse IJ komt nu zwaar drijfijs voor. Sleepboten houden met hun schroefwater de fuiken van de ponten open. „Pooltocht" Terschelling en Vlieland waren gisteren geïsoleerd. Door de mist kon niet wor den gevaren. Vandaag vertrekken weer veerboten. De Schiermonnikogers die hun voorra den hadden zien slinken, zagen tot hun grote opluchting twee scheepskonvooien (de veerboten en een sleepboot) met kolen, olie en voedsel arriveren. Met planken en kisten werd een pad ge maakt naar het strand. Passagiers voor de vaste wal moesten wadend door het water cn wankelend over de ilsschotsen zien aan boord te komen, waar zij bij de kachel een beetje konden bekomen van hun barre „pooltocht". TEGENSLAG, MAAR GEEN SYMPTOOM VAN ZWAKTE (Van een onzer verslaggevers) Q De Nederlandse Spoorwegen zullen over 1962 vermoede lijk een verlies moeten boeken van 25 tot 30 miljoen gulden. 0 Op 3 januari zijn bij de minister van verkeer en waterstaat nieuwe voorstellen ingediend voor het verhogen van de reizi gerstarieven. In november jl. is aan de minis ter het resultaat voorgelegd van een studie van de verschillende systemen van automatische trein beïnvloeding. De aanleg van het automatisch blokstelsel wordt door de toe te voegen beveiliging welk sys teem ook wordt gekozen niet geremd. Op plaatsen waar sporen elkaar op gelijk niveau kruisen zoals o.a. te Harmeien is aan het voorsein een extra voorsein toege voegd, terwijl bovendien de tijd tussen het passeren van de treinen en hét omleggen van de wissel op die plaatsen is verlengd van 90 tot 120 seconden. Tussen Barendrecht en Zwijn- drecht zal een nieuw rangeerter rein komen, „De Kijfhoek" ge naamd, waarmee de rangeeroutil- op de linker Maasoever aan zienlijk wordt uitgebreid en gemo derniseerd. Dit zijn enkele van de belangrijkste me dedelingen, welke de president van de Nederlandse Spoorwegen, ir. J. Lobman, voeren De luchtmacht heeft gisteren even gepauzeerd met het vogels voeren, omdat de voorraden op waren. Vandaag komt de voedselinzame- ling pas goed op gang en zal er weer genoeg zijn voor nieuwe tochten. Gisteren werden verken ningsvluchten uitgevoerd en wer den nieuwe routes uitgestippeld. Men heeft zwanenconcentraties in het Hollands Diep, eendengroepen in de Waal en meerkoetenkolonies bij Zaltbommel ontdekt. I'rlns Bernhard zal eind april naar Mexico vertrekken. H(j zal daar o.a. een voordracht honden in het congres van de Internationale Kamer van Koophan del. dat zoals hekend In mei ln Mexico City wordt gchoudi-ii. heeft gedaan op de traditionele jaar lijkse persconferentie te Utrecht. Ondanks de verliezen meende de heer Lohmann zijn rede in een optimistische toon te moeten houden. Hij noemde het verlies wel een in zekere zin bittere te genslag doch geen symptoon van zwak te. Het verlies op zichzelf is een tegen slag omdat het een aantal onaangename gevolgen kan hebben, o.a. ten aanzien van de investeringen, het voorzien in de financieringsbehoefte, de commerciële instelling van het personeel, de kwaliteit van het vervoer en de positie van Ne derland in het internationale vervoers- fesprek. Daar staat echter tegenover, at het verlies een gevolg is van een hogere stijging van de kosten ten op zichte van gestegen produktievermogen. „Er is reden om door de „geldsluier" heen te kijken, aldus de heer Lohmann. Het bedrijf, dat men dan ziet, is het werkelijke, het vormt de basis voor het onverminderde winvermogen, de enige juiste maatstaf voor de economische po sitie van onze onderneming". Volgens de heer Lohmann zal verho ging van de reizigerstarieven een herstel van het financieel evenwicht mogelijk maken. Het verzoek hiertoe is op 3 januari bij minister Korthals ingediend. Naar werd meegedeeld, wordt thans een grotere verhoging gevraagd, dan vorig jaar, welke ver hoging niet werd ingewilligd. Be droeg het indexcijfer voor de reizi gerstarieven in 1952 100, dan is dit nu 110. Het indexcijfer voor het le vensonderhoud is gestegen van 100 tot 130. Met andere woorden, een ta riefsverhoging is zeker gerechtvaar digd en ook indien deze thans wordt ingewilligd, dan zal het gemiddelde spoorwegtarief voor reizigers in Ne derland nog ver blijven onder dat in de ons omringende landen. Ten aanzien van de veiligheid wees de heer Lohmann erop, dat de ontwikkeling hogere snelhedenweliswaar nieuwe bronnen van onveiligheid toevoegt p°" (Zie slot pag. 3 kol. 1) In de burgemeesterskamer van het Sittardse gemeente huis heeft de burgemeester, de heer H. Dassen, gistermid dag aan Toon Hermans de zilveren erepenning van de stad Sittard overhandigd. De burgemeester wees er in zjjn toespraak op, dat Toon Hermans als grootmeester van de klein kunst tienduizenden levensvreug de bracht. Sittard is met reclit trots op deze grote zoon, die van uit Sittard met zyn liedjes en kol der zyn start nam en de harten van geheel Nederland veroverde. Mevrouw Hermans werd onder aanbieding van bloemen in de al gemene hulde betrokken. De burgemeester hoopte, dat de banden van waardering en ge negenheid tussen Toon Hermans en Sittard tot in lengte van da gen onverbroken zouden blijven. Tot besluit sprak T. Hermans een hartelijk dankwoord, mede na mens zijn echtgenote, waarin hij op de eerste plaats dankte voor de hoge onderscheiding, hem door het gemeentebestuur van Sittard ver leend, en waarin hij erop wees, dat hij trots was Limburger en Sittardenaar te zrjn. Want de Lim burgse, en speciaal de Sittardse .humor was van een ander soort dan elders in het land. Als hij ooit een eremedaille zou moeten uitreiken, dan zou de eerste stad zeker zijn geboortestad Sittard zijn, die daarvoor in aanmerking zou komen. De Amerikaanse president Kenne dy zal op 16 en 17 januari bespre kingen voeren met de Italiaanse premier Amintore Fanfani, aldus is gisteren door een woordvoerder van het Witte Huis in Washington bekendgemaakt. Voorts werd bekendgemaakt dat pre mier Fanfani's bezoek aan de V.S. het voorstel was geweest van president Ken nedy. Fanfani zal op de eerste plaats met Kennedy, en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk be sprekingen voeren over het zogenaam de pact van Nassau, waarin de V.S. zo als bekend hebben aangeboden Polaris- raketten te leveren aan de strijdkrach ten van de N.A.V.O.-landen. Fanfani's bezoek moet voorts worden gezien in het licht van de onderhande lingen over de Britse toetreding tot de Euromarkt. „Europacommissie" in Frankrijk De Franse Nationale Vergadering heeft een „Europacommissie" benoemd om te werken aan de opbouw van een Verenigd Europa. Voorzitter van de commissie is Louis Terrenoire van de republikeinse nationale unie. Honderdzeventig afge vaardigden hebben hun instemming met deze oprichting betuigd. MONA LISA KRIJGT NAVOLGERS Uit Franse kringen in Washington ïs vernomen dat nog twee beroemde schilderden uit het Louvre naar de Verenigde Staten zullen worden ge stuurd om tentoongesteld te worden, namelijk het schilderij dat de Ame rikaan James Whistier van diens moeder heeft gemaakt en „La Veilleu- se" van Georges de la Tour, een 17e-eeuwse Franse schilder. Het is de bedoeling dat deze schilderijen in Atlanta (Georgië) zullen worden geëxposeerd. Uit deze stad waren 130 kunstliefhebbers afkomstig, die vorig jaar juni bij een ongeluk met een straalvliegtuig by Parijs om het leven zijn gekomen. IN 1964 SCHOT OP MARS EN NIET OP VENUS Het Amerikaanse plan om in 1964 een tweede „schot op Venus" te wagen is voorlopig van de baan en in plaats daarvan is Woorrang gegeven aan het lanceren van een ruimtevaartuig naar Mars. Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart, dat deze wijziging gisteren bekendmaakte, gaf als reden hiervoor op „het volledige succes" van de Mari ner n, die de planeet Venus op 14 de cember op een afstand van ruim 34.000 kilometer passeerde. De inspanningen zullen nu gericht worden op „andere projecten zoals een tocht naar Mars die ook voor 1964 is voorzien", aldus dé bekendmaking. Het imperium van de Landbank wordt uitgebreid met een bekend'Amsterdams café-restaurantbedrijf, namelijk met het Lido en met het restaurant San Marco, dat evenals het Lido eigendom is van de N.V. Chawinka. Deze N.V. en de N.V. Exploitatie Maat schappij Scheveningen hebben, naar zij gisteren bekendmaakten, overeenstem ming bereikt over nauwe samenwerking, in het kader waarvan de aandelen Cha winka zullen worden geruild tegen aan delen E.M.S. In een buitengewone alge mene vergadering zullen de aandeelhou ders van de E.M.S. op 18 januari a.s. in verband hiermede een voorstel tot wij ziging van de statuten behandelen, waarbij het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd. Ondernemingsraad K.L.M. ingelicht De voorzitter van de raad van commis sarissen der K.L.M. voorlopig tevens voorzitter der directievergaderingen van die maatschappij, dr. ir. F. Q. den Hol lander, heeft gistermiddag ook het voor zitterschap van de ondernemingsraad der K.L.M. op zich genomen. Dr. ir. Den Holander nam in een gister middag in het hoofdkantoor der maat schappij in Den Haag gehouden bijeen komst van die ondernemingsraad het voorzitterschap over van directeur mr. J. van der Wiel. De heer Den Hollander heeft de onder- jsraad ingelicht over de gebeurte- bij de K.L.M. De bijeenkomst werd bijgewoond door de directeuren Besancon, De Block, Slote- maker en Van der Wiel en door de voor directeur voorgedragen heer E. H. La- rive. Directeur Van der Kloot verblijft nog in Zwitserland. d emeente-archivaris Stader- racht van de honderdjarige boekhandel De Jonge, wordt melding ge maakt van een stedelijke resolutie, waarbij in Goes een bepaalde krant werd verboden. Die krant beoordeelde namelijk de „verrigtingen inzonderheid van de Politique Regeeringe op een on beschaamde en stoute wijze", zo stelde het stadsbestuur vast, terwijl het voorts overwoog, dat het „leesen der Couranten en andere I^Üeuwspapieren mede geen mindere invloed heeft op de gemoede ren". De resolutie is van 1787: de be stuurders van Goes hadden het toen kennelijk niet op kranten voorzien. Zelfs besloten zij een commissie te benoemen, die moest beoordelen welke publikaties zonder gevaar of risico voor Bedenkelij ke gevolgen onder de burgerij verspreid konden worden! Aan deze resolutie en haar overwegingen moesten wij deze week denken bij het lezen van een arti kel in het Vrije Volk, geschreven door de radioreporter Henk van Stipriaan. Deze radioman vertelt daarin van zijn erva ringen met de rubriek „Hart op de tong". Verslaggevers trekken met de microfoon de straat op en vragen wil lekeurige voorbijgangers naar hun me ning over actuele problemen. Maar hun ervaringen zijn zodanig, dat Van Stip riaan vertwijfeld uitroept: „Wat doet een groot deel van de bevolking met de krant?" En wat met de voorlichting van t.v. en radio, zou men eraan kunnen toevoegen. In zes van de tien gevallen wist de doorsnee wandelaar bijvoor beeld niet wat de let ters E.E.G. betekenen. Wanneer gevraagd werd welke volksstam men Suriname kent, kwam er als ant woord „Papoea's". Hoeveel dan? Wel, misschien vijftig miljoen. En wat is de belangrijkste bron van inkomsten voor de Nederlandse Antillen? Ananas-plan tages. „Gelooft U mij: zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan" zegt Van Stipriaan in zijn artikel. Hij komt dus tot een geheel andere conclusie dan destijds de vroedschap van Goes. „Geen mindere invloed op de gemoederen" vonden de heren destijds. Stipriaan stelt daarentegen in feite vast: „geen invloed op de gemoederen". ie- t. I f)M1 I I VOORLICHTING KOSTTE KWART MILJOEN VOORLOPIGE STREEKCOMMISSIE WORDT BINNENKORT GEVORMD Het streekverbeteringsplaii Zak van Zuid-Beveland is gisteravond tijdens een officiële sluitingsavond in de Bureht te Kwadendamme afgesloten. Maar dit einde beoogt tevens het begin te zijn van een nieuwe periode voor deze streek. Aldus bleek uit het slotbetoog van de voorzitter van de streekverbeteringscommissie, de heer D. J. Dees, waarin deze meedeelde, dat de voorbereidingen voor de toekomstige vorming van een streekorgaan in een vergevorderd stadium zijn. Zo zal binnen korte tijd een voorlopige streekcommissie gevormd wor den, die als het ware de voorbereidmgen zal treffen en het klimaat „warm" zal maken voor een streekorgaan. Tijdens deze slotavond heeft dr. Ir. O. W. C. v. Beekom, de rijkslandbouwconsu- lent, hel eerste exemplaar van het eind verslag over deze streekverbetering overhandigd aan de heer Dees. Dit ver slag is geen resultatenonderzoek; wel worden er zeer globaal enkele activitei- en ontwikkelingen in geschetst. Een van de Amerikaanse kandidaat- astronauten Elliott M. Sec maakt een „ruimtevhichf in een soort schommel, welke geheel door zwaait. Op de foto hangt de ruimtevaarder met zijn hoofd naar beneden. Daarnaast is er een ruime plaats toege kend aan de toekomst. In net gedeelte wordt onder inleidend ipgemerkt, belangrijk facet van dit gebied de stroctnrele moeilijkheden in de land bouw zijn. Door de nzïjdige agrarische oriëntering neemt de bevolking in d Zak van Zuid-Beveland langzaam af. Dit. heeft ernstige gevolgen voor de leef tijdsopbouw en het niveau der voorzie ningen. Wie niet in de landbouw wil of kan werken moet over het algemeen mi greren, hetgeen de bevolking doidelyk als een verlies voelt. De streekverbetering lost dit pro bleem niet op, aldus wordt betoogd. Integendeel, door aan te dringen op rationalisatie en arbeidsefficiency versterkt zij nog de afvloeiing en be- vblkingsvcrmindering. Dat dit cen trale probleëm van de streek door de .streekverbetering niet wordt aar pakt, ervaart de bevolking als een nadeel. Het toekomstperspectief, dat eigenlek voor het gebied als geheel min of meer ontbreekt, wordt dooi de streekverbetering niet bepaald groter. „Gezicht' De ontwikkeling van de landbouw gedu rende de streekverbeteringsjaren 1957 1962 wordt in het rapport als volgt sa mengevat: het „gezicht" er van is wei nig veranderd. Het opvallendste is wel de voortschrijdende mechanisatie en de teruggang van het aantal paarden. De slandexploitatie is weliswaar geïn tensiveerd, maar de melkveestapel is weinig, de mestveestapel, sterk toegeno men. Ook varkensfokkerij, -mesterij of pluimveehouderij in moderne economi sche eenheden biedt in dit gebied met zijn kleinere landbouwbedrijven blijkbaar nog weinig perspectief. Over de toekomst wordt onder meer opgemerkt: vermindering bedrijven door hoge leeftijd bedryfshoofden en het niet aanwezig zijn van opvolgers. In de veehouderij zal een verschui ving optreden: op een aantal bedry- ven zal de melkveestapel toenemen, een andere groep zal deze bedrijfstak afstoten. De melkveehouderij zal zich hoofdzakelijk handhaven op de ge zinsbedrijven van 1025 ha. Ook dc mestveestapel zal sterk verminderen. Op de kleinere bedrijven zal de tuin bouw bij voldoende kennis en inte resse uitbreiding ondergaan, met na me de fruitteelt. Samenwerking aantal samenwerking noodza kelijk, voor alle bedrijven, maar speciaal voor de grotere. Over het algemeen is de animo om samen te werken echter nog niet zo groot en tracht men zoveel mogelijk individueel te werken. Over de ontwikkeling en de toekomst van de tuinbouw wordt onder meer be toogd, dat, hoewel die van de groente teelt zwak is, de bloembollen-, fruitteelt en het telen van kleinfruit wel degelijk een positieve en zelfs vrij sterke ontwik keling te zien geven. De bloembollen teelt betekent op i vele bedrijven een nieuw aspect (gladiolen). Oni de renta biliteit van de gladiolencultuur te ver hogen moet er beslist nog veel worden verbeterd. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het terugdringen van het uitvalpercentage door middel van een efficiënte ziektebestrijding, de chemische onkruidbestrijding, het zelf- drogen, het koken van de kralen en het zelf telen van plantgoed. Voor tulpenteelt in Zeeland vormt het gemis aan zoet water een groot bezwaar. In de streek bleek er voor deze teelt wel belangstelling te be staan. Tenslotte wordt- opgemerkt, dat, wil de Zak van Zuid-Beveland in de toekomst een tuinbouwkundige rol van betekenis (Zie slot pag. 2 kol. 2) Geen invloed? Toch wel. Dit zegt de radioreporter ervan: „Houd op straat iemand aan en vraag hem naar zijn me ning over de houding van het bestuur van Feiienoord, of naar de kwaliteiten van Elek Schwartz, of naar het spelpeil van onze amateurs, een mening komt er, hoe dan ook. En niet aarzelend, maar uitgesproken met de zekerheid van een man, die weet waar-ie 't over heeft. Alleen weet". In deze zinnen is de kern van de zaak aangeduid: het gaat om de interessen van de lezers, kykers en luis teraars. Elke publikatie, die binnen de belangstellingssfeer ligt, wordt niet al leen gelezen, maar van a. tot z. gespeld. Vaak worden de artikelen uitgeknipt. Zo kennen wij figuren, die uitvoerige plakboeken bijhouden van de verrichtin gen van Feijenoord en daarin bladeren als een dichter in zijn verzameld werk. Maar het trieste van de zaak is, dat de intevessensfeer vaak zo héél erg beperkt is. Stipriaan zegt er ook iets van: „We hebben toch al zoveel aan ons hoofd, of die berichten daarover houden maar niet op, of we krijgen nog visite, of we moe ten vanavond naar de televisie kijken, of we moeten vanavond naar de radio luis teren zo langzamerhand wel verwaarlozen. Vorige week heeft men dit nog weer eens bevestigd kunnen vinden in de pu blikatie van het jongste C.B.S.-onder- zoek over de radio en de t.v. Daarin stond, dat de televisie snel in vrijwel alle "roepen der bevolking doordringt en dat e radio een ondergeschikte rol is gaan spelen. Deze feiten onderstrepen nog eens, dat de t.v. met name een zeer be langrijk medium is geworden met een vérstrekkende invloed. Als de heren van Ter Goes uit 1787 dat eens hadden kun nen bevroeden, dan hadden zij zeker een commissie wilien hebben, die al censu rerend de schakelaars had moeten be dienen op de Goese t.v.-toren. Gelukkig, dat we niet in 1787 leven! Maar als wé ons nu afvragen of in het algemeen in Nederland de t.v.-programma^s er blijk van geven, dat de makers er begrip voor hebben, dat zij een belangrijke voorlichtende en culturele taak vervul len, dan zijn we geneigd ontkennend te antwoorden. Er wördt wel een sterk ac cent op de factor amusement gelegd, te veel wordt gerekend met het passieve in de mens. Het zo populaire woord ..show" is in dit opzicht veelbetekenend: het veronderstelt alleen maav kijken. De inhoud is niet in wezen onbelangrijk, het gaat om het kijkspel. interessant initiatief van de Hervorm de Culturele Commissie in Zeeland. Deze instelling heeft een aantal discussiegroe pen gevormd rond het verschijnsel tele visie. Men wil aldus de mensen van het passief-kijken afhelpen, men wil dwin gen tot activiteit en vooral tot menings vorming. Binnenkort zal een eerste po ging worden gedaan rond een spel van Kaj Munk. Hopelijk lukt het. Want het moet zó worden, dat het publiek de mo derne publiciteitsmedia kritisch bena dert en zich niet langer tevreden stelt met allerlei middelmaat. Pas dan kan er in de goede zin een wisselwerking ont staan tussen medium en consument. Pas dan ook wordt bereikt wat destijds de heren van Ter Goes juist wilden vermij den, namelijk een bevolking die kritisch en met kennis van zaken de loop der eigentijdse dingen volgt. Koninklijke familie naar de wintersport De koninklijke familie, met uit zondering van prinses Maryke, zal van 1 tot en met 16 februari naar de wintersport gaan. Deze vakan tie zal worden doorgebracht in het wintersportcentrum Lech in Oostenrijk. Prinses Maryke gaat dan weer naar school. Nieuw gerechtshof in Frankrijk De Franse Senaat heeft in de nacht van woensdag op donderdag een wet aange nomen waarin wordt voorzien in instel ling van een nieuw permanent gerechts hof, nadat in de tekst enige veranderin gen waren aangebracht. Het ontwerp was zaterdag door de nationale vergade ring aanvaard. De Senaat heeft de periode van tien da gen waarin een verdachte kan worden vastgehouden zonder met een advocaat of een familielid te spreken, geschrapt. Het ontwerp moet nu voor eén tweede behandeling naar de Nationale Vergade ring teruggezonden worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1