Amsterdamse Bears ,iNGlL UN SAN FRANCISCO" De kleinste t.v. ter u/ere ld PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Klanken uit de ether Waar zijn onze schepen? DONDERDAG 10 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT r\e etalage van de radio- en t.v. zaak aan het Oranje plein te Breskens staat goed vol. Elk plaatsje in de kast heeft men benut. Allerlei apparaten staan broederlijk of noem het zusterlijk naast elkaar te wachten op een koper. Een beet je verloren staat ergens tussen al die technische toestelletjes een poppenkamer. Mensenhan denhanden hebben het huiska mertje,- dat op Miniatuur Wal cheren nog niet eens zo'n gek figuur zou slaan, daar met op zet tussengeschoven. Het in elkaar geknutselde stuk kinder speelgoed, waar kleuters uren zoet mee kunnen zijn, maakt op één punt een uitzondering op de andere artikelen. Het is name lijk niet te koop. Voor niemand. Het staat er gewoon te pronk. „Een aardig trekpleistertje", om met de eigenaar van de zaak te spreken. Toch hoort het stuk speelgoed wel een beetje thuis tussen de radio- en t.v.-toestellen. In het kamertje staat namelijk in de ene hoek een piep klein radiokastje, terwijl de ijverige „rondneuzer" ergens anders in de kleine ruimte, tussen schemerlamp jes, tafeltjes en een bankstelletje ook nog een beeldschermpje ter grootte van een luciferdoosje kan ontdekken, van een lucifersdoosje kan ontdekken, dat het nog werkt ook. Het is zo als op een bordje in de etalage duide lijk wordt medegedeeld De heer H. F. J. Sluiter (42) de maker van dit minuscuul kleine apparaatje maakt over zijn bijzonder uitgeruste poppenkamer weinig poppenkast. Hij vindt het heel gewoon. „Vanaf de straat", zo ver trouwt hij ons tóe, „is het natuurlek maar heel klein, maar in feite zit er moer aan vast. De oplossing schuilt gewoon hierin, dat ik op de t.v. een projectiebeeldbuis heb toegepast. De ze beeldbuisjes hebben een ontzagge lijke lichtsterkte. Ze werken dan ook met 25000 volt. Daar komt dus wel meer bij kijken dan bij een normaal televisietoestel. Vier jaar geleden liep ik al met plannen rond om eens zo'n klein gevalletje te maken. Ik heb er namelijk eens een gezien op een ten toonstelling. Vóór ik er aan begon te dokteren heb ik me eerst afgevraagd, hoe ze toch aan die sterkte kwamen. De beeldjes waren namelijk als dia's zo scherp. Ik ben daarna eerst uitge gaan van een brochure, waarin die beeldbuisjes vermeld stonden. Van een collega leende ik onderdelen want die spullen zijn me te kostbaar om ze definitief aan te schaffen om dat projectiebuisjc op te kunnen laten werken. De beeldjes komen nou mooi door. Zelfs de onderschriften bij de films zijn duidelijk te lezen. Er blijven dikwijls mensen staan om te kijken wat er allemaal op het scherm komt. Er komen wel eens klanten binnen, die zeggen: jullie moeten toch wel veel filmpjes hebben. Nou ze keken raar op hoor, toen ze hoor den dat het echte teevee was. Vooral de kinderen genieten er van. We zet ten altijd speciaal het kinderuurtje op, zodat ze Dennis en Ivanhoe kun nen zien". Ook de avonturen van Ok- ki Tooy, de jeugdtelevisie van non kel Bob en tante Ria (teevee hoi) en klein, klein kleuterke komen in een verkleinde uitgave op het 3 centime ter grote beeldscherm. Het is de poppen in het gezellig en modern ingerichte kamertje be slist aan te zien, dat ze het naar hun zin hebben dicht bij het medium In het eentonige bestaan, het saaie leven, dat ze jaren op de zolder tus sen alle andere afgedankte spulletjes hebben moeten doorbrengen, is een maandje geleden verandering geko men, toen de poppenkamer uit het stof werd gehaald cn er een nieuw bijzonder meubelstuk in het kamertje verscheen. De houterige wezentjes hebben nu ook wat. Zij haalden zoals zo velen deden, de teevee en daarmee de wereld in huis. „Nou doet dat ding tenminste nog dienst", zegt mevrouw Sluiter-Pieters die evenals haai man oorspronkelijk afkomstig is uit Den Haag. „Kinderen hebben we nooit gehad". Meneer Sluiter kan na de dagelijkse beslommeringen tussen de technische apparaten de draadjes en de lampjes nog niet met rust laten. Zijn werk is ook zijn hobby. In zijn vrije tijd knut selt hij verder. Als er tenminste een uurtje overschiet, want ook in de H. F. J. SLUITER ....elektronisch orgeltje.... avonduren wil de telefoon nog wel eens rinkelen". Televisietoestellen zyn immers net zorgenkindertjes. Je moet er altijd achteraan. En als men klachten heeft wil je je klanten na tuurlijk wel van de moeilijkheden verlossen". Vandaar dat de heer Slui ter soms wel eens een nachtelijk uur tje opoffert om wat aan „eigen werk" te doen. adat hij vlak na de oorlog zijn eerste bandrecorder in elkaar knutselde begon hij een paar N' jaar later met de bouw van een tele visietoestel. Bij elkaar heeft de tech nicus er zeven gemaakt. Hij is nu ook al weer een tijdje bezig met het ver vaardigen van een elektronisch or geltje. Samen met zijn vrouw doet hij dat. „Zij geeft de onderdeeltjes aan en ik soldeer ze". Een kennis heeft geassisteerd om de grondtonen goed te krijgen. Wijzelf zijn namelijk niet zo muzikaal aangelegd al waarderen we de muziek echt wel hoor", zo voert mevrouw Sluiter verontschul digend aan. „Er klonk alsmaar fuut fuut door de kamer". Binnenkort worden de registers op het instru ment gemonteerd. Het orgeltje met een laag toetsen is aan te sluiten op een grote versterker. Je kunt er een heel voetbalveld mee overbruggen, maar het is ook gewoon op een radio in de huiskamer aan te sluiten. We hebben eens iemand ge had nou die vloog er gewoon over heen. Dan hoor je nog eens, wat er uit te halen valt. We kunnen er zelf alleen van die Schooideuntjes uit ha len. zo van: hoe groot is de heide", vertelt mevrouw, „maar nu ben ik toch ste^k van plan om klavarscribo te gaan studeren". Voor deze zomer heeft de technisch begaafde heer Sluiter weer andere plannen. „Dan zorg ik, dat ik een volautomatisch spoorwegemplacement gereed heb. Leuk om tijdens de visserijfeesten in de etalage te hebben" Mensenhanden hebben het huisha mertje tussen al die technische toe stelletjes geschoven. (Foto's P.Z.C.) -EN DAN ZIEN WE ELKAAR OVE£ EEN UUE.NADIA! IN HET MUSEUM-BIJ HET VAN -RAM5E5 DE TWEE- DAT. BRENGT 15 C 2297. Door aan verschillende dingen tegelijk te denken, gelukte het de drie aardlingén enkele ogenblikken met elkaar te overleggen, zonder dat hun bewakers iets wijs werden uit al die verwarrende gedachtcnstromen. „W(j hebben misschien een kleine kans er veilig tussenuit te knijpen, maar laten we. onze gastheren vooral niet onderschatten! Zij zijn verbazend intelligent en ze zijn meegekomen om alles over dit schip te leren, zodut zij ons straks niet meer nodig heb ben. Dan zetten zij ons doodgemoede reerd buiten de deur cn laten ons verhongeren, neem dat gerust van mij aan. Menselijke emoties als liefde of medelijden kennen ze immers niet. Bovendien gebruiken, zij, alleen mineraal voedsel en daar hebben wij niet. veel aan! Luister! Een- maal aan boord, moet.'jij Buck, zien ongemerkt naar de machinekamer te komen, terwijl ik die OVERWEGEND VAST Na de licht verdeelde stemming van dinsdag heeft het Damrak gistermiddag de vaste ten dentie van de voorgaande beursdagen met kracht voortgezet. Alle internationale waar den gaven bij de opening flinke koerswin sten te zien, ten opzichte van het vorige slotniveau. Alleen Hoogovens stelden teleur. De handel bleef in alle. hoeken aan de krap pe kant. De orders kwamen hoofdzakelijk van het publiek, ómdat de arbitrage inter nationaal weinig kon uitrichten. Tot de vas te stemming heeft hoofdzakelijk Wallstreet bijgedragen.. Aldaar sloot de markt dinsdag aan de vaste kant, terwijl de Nederlandse hoofdfondsen er van zich deden spreken door belangrijk hoger te sluiten. Vooral Philips en KLM ontmoetten in Wallstreet grote vraag. Philips sloot er 1*4 dollar hoger, Gis termiddag opende dit fonds op f 150.50, tegen dinsdag als slotprijs f 14(1.40. Later werd f 150.00 in de Pliilipsaandelen gedaan. Kon. Olie noteerde f'161.50 (f 159.20). Unilevers f 145.30 (f 143.00). Hoogovens vielen uit de toon op ~ü3 (onv.) na een opening op 561. Dinsdag nabeurs werd voor dit fonds nog 573 betaald. AKU's openden op 422. plus vijf punten. Aanhoudende vraag zowel van het publiek als van het buitenland droeg er knapen voorin bezighoud. Jij moet proberen daal de generators te blokkeren. Het kan me niet schelen hoe je het doet. Het is onze enige kans geloof ik... „Zij hadden géén gelegenheid meer om verder te overleggen, want op dat moment stonden zij voor de open luchtsluis van de Pio nier! toe bij dat de koers steeg tot 428. De stuk ken verlieten de markt op circa 42G. Het dow jones-gemiddelde voor de industrie- aandelen steeg dinsdag op de Newyorkse beurs bijna acht punten tot 669.80. De koop lust aldaar was een gevolg van het binnen stromen van gunstig bedrijfsnieuws. Dit bracht de baissiers in New York er toe tot dekkingsaankopen over te gaan. De gunstige stemming in Wallstreet had dinsdagavond een scherpe koersstijging in Amsterdam tot gevolg. Het Damrak ondervond gistermid dag ook nog de steun van de Vestduitse beurzen, die hoger noteerden. De gehele middag bleef de handel kalm. De AKU- hoek trok de meeste belangstelling. In de openingsprijzen kwam voor de overige in ternationale waarde niet veel verandering De scheepvaarthoek was goed prijshoudend met weinig zaken. De leidende cultures wa ren aan de vaste kant. Deli steeg in een open hoek van f 145.50 tot f 146.50 (f 144.50). De beleggïngsmarkt was iets gemakkelijker. Dit als lichte reactie op de vaste stemming van dinsdag. Er werden in deze afdeling weinig zaken gedaan. In de lokale afdelingen werd „Van der Heem" hoger geadviseerd op de grote or der van de Kon. Marine. Heineken lag wal beter in de markt. Van Berkels patent ech- Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Londen 10.10—10.10=.V New York 3.59Ü—3 60,v, Montreal 3.33 li— 3.33H. Parijs 73,45—73.50. Brussel 7.23%—7.23%, Frankfort' 89.82%— 89.87%, Stockholm 69.51%69.56% Zürich 83.17%—83.22%, Milaan 57.98%—58,03%. Kopenhqgen 52.14 —52.19, Oslo 50.39—50.44, Wenen 13.94—13.95. Lissabon 12.58*»— 12.60%. VVVWAWV\MVvVVWv\VvNV ter kreeg een lagere adviesprijs op de te verwachten lagere winst over 1902. Voor Scholten carton hield de belangstelling van de voorgaande dagen aan. Dit fonds werd 25 punten hoger op 625 geadviseerd, tegen dinsdag 600 bieden en een laatstgedane note ring op 581. Vettewinkel noteerde iets ho ger op de dividendverhoging, van acht tot negen procent. ANP-CBS BEUKSINDICES Verklaring: gedaan bieden: 4 -» gedaan en laten: b bieden: i d i Int. conc. Industrie Scheepvaart Banken Handel epz. Algemeen c dividend: 477.9 325.6 136.1 259.2 8-1 477.5 327.0 137.7 259.5 9-1. 15.1 Staatslen. Ned. '59 4% s Ned. -60 4% Ned. '47 3% Ned, '51 3% Ned. '48 3'/« Ned. '50 3'A Ned. '55 3% Ned '37 3 Gr. boek '46' Doll. '47 Inv. cert. 3 Ned. '62-64 Ned. Ind. '37 S W.B. Len. '57 Aandelen Amst. rubb. H.V.A. A.K.U. Deli M. Hoogov. Philips Unilever Kon. Olie Sch. luchtv. H.A.L. K.L.M. K.N.S.M. Kon. Paketv. 102% 102,4 102% 102ft 9ÏH 92 91% 90% 98v-« 92% 91% 90% 98% 99ft 144.50 146.50* 562 563 146.10* 130 143 145.30 159.20 161 40* St. Mij. Ned. Niev. Goud. v. Ommeren Rott. LI. Schv. Unie Industrie enz. Alb. Heijn Am. droogd. Berg. Jurg. Berk. Pat. Blaauwh. Bijenk. Calvé Centr. Suik. Fokker v. Gelder Gist sp. v. d. Heem Heineken Internat. Iniervam K.N Papier K. Zout Muller Ned. Dok Ned. kab. Net am Nijverdal Rott. Dr. Dok Schelde N.B. Schokbet. 235 Scholten F. 820 Stokvis 179-% Vergd. Blik 349% Vergd Mach. 190 Vredest. 351 Wilton 290 Zwanenb. 919% Interunie 190 Robeco 212 Valeurop 724 Banken 395 A'd. Bank 380 N.H. Mij. 390% R'd. Bank 336 Tw. Bank OIU. N. Gem. (4%) 98!I N. Gem. '58 (5) 103% Amerlb. aand. Am. Enka Am. mot. 17% Am. Tel. H7%C Anaconda 45,', Beth. St. 32'/. Cit. Sen.'. 57 Curt. Wr. 13 b 151.6 152.3 154.4 354.1 354:5 358.7 d: c ex 'm Du Pont 237% 239 Ge. Elecr. 77 Gen. Mot- 59 60 In t. Nick. 69% 70 ft Kennecott 70% 71% Nat. Can. 11T» Rep. Steel 39% 40' Shell Oil 76-i 36% Stud. Pack. 71? 7« Tide Water _,!i 21% U.S. Steel 47% 48% PREMIEL. Alkmaar 8:>n 82% A'dam '51 8 88 A'dam '56 I 8514 85% A'dam '56 11 89% 89% A'dam '56 III 89% 89% Breda '54 83 Dordr, '56 Eindh '54 82% 82 Enseh.' '54 84% D. Haag '52 I 93% D. Haag '52 11 94 93% R'dam '52 I 95 1 94 1 R'dam '52 II 96'A 96% R'dam '57 907/e 91 Utrecht '52 i 105 105 Z.-Holl. '57 88% 88?4 Z.-HoU. '59 103% DONDERDAG 10 JANUARI. HILVERSUM I 402 m. 746 kc/s MIDDAG 12.00 Licht instrumentaal ensemble en zangsolisten. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Lichte gram mofoonmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Me dedelingen, eventueel actueel of gram- mofoonmuziek. 1-3.25 Beursberichten. 13.30 Metropele-orkest: amusementsmu ziek. 14.00 Pianorecital: klassieke mu ziek. 14.30 Voor de vrouw. 15-05 Zang en piano. 15.30 Voordracht. 15.50 Lichte orkestmuziek (gr.). 16.00 Kamermu ziek. 16.30 Grammofoonmuziek voor de jeugd. 17.00 Voor de jeugd. AVOND 18.00 Nieuws. 18.15 Actualiteiten. 18.20 Pianospel: lichte muziek. 18.30 Sport- praatje. 18.35 Gesproken brief. 18.40 Amerikaanse songs. 19.00 Voor de kin deren. 19.05 Actie: Open het Dorp. 19.35 Carrousel: programma dat. alle kanten opgaat: 20.00 Nws. 20.05 Omroeporkest en zarigsoKste: operamuziek. 21.00 De zaak Porfino, hoorspel. 22.30 Nieuws en mededelingen. 22.40 Actualiteiten. 23.00 Sportactualiteiten. 23.10 Nieuwe gram mofoonplaten. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m. 1007 kc/s MIDDAG 12.00 Middagklok noodklok. 12.04 Licht instrumentaal kwartet en zang solisten. 12.25 Voor de boeren. 12.35 Me dedelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12.38 Draaien maar! gram mofoonplaten. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Draaien maar (vervolg). 13.40 Wissewassenlicht programma (herhaling v. zondag j.l.j. NCRV: 14.00 Klasieke grammofoonmu ziek. 14.25 Het brood dat wij breken, hoorspel. 15.30 Kamermuziek uit heden en verleden. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.20 Promenade-orkest en zangsolisten: aniusenmentsmuziek. 16.55 Voor de jeugd, 17.30 Schoolz'ang. 17.40 Beursbe richten. 17.45 Carmina: instrumentale bewerkingen van liederen en dansen uit heden en verleden. AVOND 18.05 Lichte grammofoonmuziek. 18.15 Sportrubriek. 18.30 Meisjeskoor en licht instrumentaal kwintet. 18.50 Sociaal perspectief. 19.00 Nieuws en weerpraat- je. 19.10 Koorzang (gr.). 19.30 Radio krant. 19.50 Politieke lezing: A.R. 20.00 Wij poetsen de plaat. 20.20 De jeugd op eigen wieken, hoorspel. 20.50 Samen uit, samen thuis, gevarieerd programma. 22.00 Kerkorgelconcert. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbe spreking. 23.00 Platennieuws. 23.15 Pia nisten, kritisch beluisterd. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S l^CRV14.30 Voor de kleuters. 14.45 Voor de vrouw (15.30). NCRV: 19.30 Geen zee te hoog, documentaire film. NTS: 20.00 Journaal. NCRV: 20.20 Me mo. 20.30 Zang- en mimegroep. 20.55 Filmkader. 21.20 Niets dan de waarheid, t.v.-spel. 22.40 Dagsluiting. NTS: 22.50- 22.55 Journaal. 18.30 Berichten. 18.33 Voor de jeugd. 19.00 Geschiedenis van de beschaving. 19.30 De socialistische gedachte. 20.00 Nieuws. 20.30 Monsieur tout le monde, 19.00 Programma voor de jongeren. 19.30 Voor de vrouw. 20.00 Nieuws. 20.25 Het manneke. 20.30 Tweemaal drie in de zes, liedjesprogramma. 21.00 Filmtribune: Amélie ou le temps d'aïmer, speelfilm. 22.45 Nieuws. VRIJDAG 11 JANUARI. HILVERSUM I 402 m. 746 kc/s MORGEN VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.2-3 Lichte ochtendklanken (gr.) (7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte gram mofoonmuziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Klassieke grammofoonmu ziek (9.35-9.40 Waterstanden). VPRO: 10.00 Schoolradio. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de kleuters. 11.15 Pianorecital: moderne muziek. 11.40 Or gelspel. Brazilianen vóór een presidentieel regime Volgens de laatste cijfers van de zondag gehouden volksraadpleging over de toe komstige status van de president van Brazilië, hebben 4.682.019 kiezers zich uitgesproken voor een president met uit gebreide bevoegdheden en 912.321 voor handhaving van de status quo, waarbij het parlement de lakens uitdeelt. President Joao Goulart heeft gezegd dat hij met de voorlopige resultaten „zeer tevreden" is. Hij meent dat de stemming heeft aangetoond dat het Braziliaanse volk allesbehalve apathisch is, maar daarentegen „geweldige belangstelling" heeft getoond. Zestien maanden geleden weigerden de militairen in Brazilië president Joao Goulart uitgebreide bevoegdheden te ge ven. HILVERSUM n 298 m. 1007 ltc/s MORGEN NCRV: 7.00 Nieuws en SOS-berichiëh. 7.10 Dagopening. 7.25 Klassieke gram mofoonmuziek. 7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.45 Idem. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Lich te grammofoonmuziek. 9.40 Voor de huisvrouw. 10.10 Grammofoonmuziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Viool en pia no: oude muziek. 11.15 ln 't zilver, pro gramma voor oudere luisteraars. HOOG EN LAAG WATER 11 januari Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 2.38 2.16 3.07 2.32 3.47 2.40 3.52 1.61 4.24 1.89 -f ,nap uur meter 15.03 2.26 15.37 2.41 16.18 2.49 16.24 1.72 16.47 2.03 nap uur meter 9.17 2.23 9.53 2.41 10.24 2.51 9.46 1.84 10.13 2.07 hap uur meter 21.29 1.96 22.04 2.14 22.36 2.26 22.07 1.55 22.33 1.76 Feuilleton door C. Buddington Kellant Omdat je er zo indrukwekkend uit- ziet, Hepsie en zo degelijk. Een alleen staande vrouw wekt gemakkelijk ach terdocht, Vooral Voorul viel Hephzibah in de rede. als ze cr zo uitziet, dat iedere man, die haar ontmoet hoopt dat ze niet degelijk is. Precies, zei Anneke. Je moet zo grim mig en ongenaakbaar zijn, dat geen mens iets tot mijn nadeel durft te zeg gen. Ji;i moet over'me waken Hepsie. Gcon enkele man zal ooit de kans krijgen mij voor gek te zetten, verklaar de Anneke. I-Ioe zekerder je daarvan bent, ant woordde Hephzibah. des te zekerder is het dat het gebeuren zal. Anneke verliet die dag haar huis niet meer. In de middaguren sliep ze wat. las wat, en dacht lang en diep na. Onge merkt verschoen telkens weer het beeld van do. jopgeman en zijn geruïneerde jas vóór haar geest en van lieverlede won haar gevoel voor humor het van haar verontwaardiging. Zij lachte zacht jes en ze vroeg zich' af of h(j zich nu werkelijk wel zo belachelijk had ge maakt. Wie kon het zijn? Weinig kon zij intussen vermoeden dat zij die avond het onderwerp was van een klein gesprek tijdens het avondmaal in het huis van William C. Ralston, presi dent van de Bunk van Callfornië. Lieve, zei hij tegen zijn vrouw, ik heb vanochtend kennis gemaakt met een nogal merkwaardige jongedame. Was ze knap. Will? vroeg mevrouw Ralston. Nu je er zelf over begint, antwoord de hij, ja, ze was het aankijken waard. Zij schijnt pas in de stad gearriveerd te zijn. Uit Kentucky. En ze is een wees Ik heb zo'n idee, lieve, dat die juffrouw Villurd een kleine schelm is. In elk ge val is ze goed bij de pinken. En ze is voorzichtig ook. Ze laat zich vergezellen door een cnaperonne. Dat doet een beet je ouderwets aan, maar al» ik me niet vergis, zal liet helpen voorkomen dat er over haar geroddeld wordt. Ze heeft een heel behoorlijk bedrag ingelegd, cn zj 's ongetwijfeld oen bemiddeld iemand. 11c verzaker je: ais de jongelui de lucht van haai- krijgen, zullen ze er op af komen als vliegen op een pot stroop. Zei je een chaperonne vroeg me vrouw Ralston. Een ouwe taainagel van een meid. H'm ik vraag me af Wat vraag je je af, lieve? Of het soms die geheimzinnige jon gedame is. die zaterdagmiddag zo'n sen satie in Montgomery Street veroorzaakt heeft. Ze glimlachte op typisch vrouwe lijke manier. William, ik stel meer vertrouwen in je oordeel in financiële zaken, dan waar het .het karakter, van een knap jong- meisje betreft. Maar zeg eens. wat was eigenlijk je plan Zo'n jong ding moet het wel erg een zaam vinden ln zo'n vreemde stad. zo ver van huis, zei Ralston. En daarom, vulde zij aan, met een twinkeling in haar ogen, zou ik jou een groot plezier doen door de eenzame vreemdeling een klein beetje onder mijn hoede te nemen. Zo ver zou ik niet willen gaan. Maar het kun zeker geen kwaad eens kennis met haar te gaan maken. Stuur haar een uitnodiging. Als ze je niet bevalt, ■kun nen we ons altijd van verdere toenade ring onthouden. Mevrouw Ralston dacht even na. Het lokt me wel aan, zei ze. Als proef op de som op jouw oordeel. Het lijkt me wel amusant om Ze voltooide haar zin niet. Ik heb zo'n idee dat jij een zeer uitgeslapen jongedame ontmoet hebt. William. Hoe kwam het eigenlijk dat je een gewone inlegger zo maar in eigen persoon ontving. Ze vroeg om een onderhoud. Ik heb een sterk vermoeden, lieve, dat dat meisje hoe zei je ook weer dat ze heette? Anneke Villard. Dat die juffrouw Villard er op ge speculeerd heeft dat je precies zo rea geren zou als je gedaan hebt. Nonsens, lieve, klinkklare nonsens, Hoe kon ze ook maar gissen dat ik het met jou over haar hebben zou Mevrouw Ralston glimlachte, maar ant woordde niet op die vraag. Goed Will zei ze, laat het maar aan m(j over. Als, het gebeuren moet, dan ook maar goed. Dit was dan het gesprek waar Anne ke op gehoopt had. Gedurende de mor genuren had zij geen rust. Ze wilde niet uitgaan maar liep van de ene kamer naar de andere, van tijd tot tijd door het erkerraam een blik op straat werpend. Er hing zoveel af van het welslagen van haar onderneming. Mislukte het. dan moest zij een andere springplan zien te vinden, die haar midden in het gezel schapsleven van San-Francisco zou lan ceren. Hephzibah had een koffiemaaltijd voor haai' klaargezet, maar zij kon er niet van eten. Dat zenuwachtige gedoe is nergens goed voor, zei Hephzibah. Ik word ge woon kriegel van dat geijsbeer. Halverwege de middag hield er een rij tuig voor de deur stil. Anneke gluurde nieuwsgierig door dc gordijnen. Dc koetsier sprong van de bok, kwam de stoep op en belde. Hepsie, Hepsie, riep Anneke, ga eens gauw kijken. Ze hoorde de deur opengaan en een mannenstem die vroeg: Juffrouw Anne ke Villard Die woont hier, antwoordde Heph zibah. Een brief van mevrouw William Ral ston, ging de koetsier voort. Ik moet op antwoord wachten. Hephzibah kwam stijf als een plank de salon in met de enveloppe in haar hand. Anneke ontrukte haar de brief, scheur de hem open en las het volgende in for mele bewoordingen, gestelde bericht: Mevrouw William C. Ralston ver zoekt mejuffrouw Anneke Villard haar te willen excuseren dat zij niet persoon lijk is gekomen. Mejuffrouw Villard zal haar een groot genoegen doen door haar en mijnheer Ralston de eer te bewijzen hun te vergezellen naar ae Franse Fancy Fair, die op de eenentwintigste dezer in de Union Hall gehouden wordt. Het rij tuig zal mejuffrouw Villard om acht uur dertig des namiddags komen afhalen. Op antwoord zal grote prijs gesteld wor den. Anneke las en herlas de omslachtige in vitatie, maakte toen een luchtsprongetje en kuste Hephzibah op haar verweerde wang. Ze rende naar de schrijftafel en schreef met vaste hand een antwoord dat Hephzibah voor haar aan de wach tende koetsier bracht. De feiten stelden haar in "net gelijk. Haar verwachtingen hadden haar niet bedrogen, dezelfde verwachtingen die haar schreden naar SanrFrancisco gericht hadden, in plaats van naar een stad aan de oostkust. Wat zojuist gebeurd was, zou binnen de bol werken van het gezelschapsleven in New York of Boston eenvoudig ondenk baar geweest zijn. Annelce's ogen glin sterden. Als ze kans zag zich een weg te banen tussen de voeten der machtigen in deze stad door zonder vertrapt te wor den. dan wachtte haar inderdaad een gouden toekomst. Ik moet bij ieder woord dat ilc spreek nadenken, prentte ze zichzelf in, Ik moet geen enkel onbekookt ding doen. Ik mag geen enkele foul maken Zij was in haar tweeëntwintigste levens jaar. HOOFDSTUK III Men denke vooral niet dat San-Fran- cisco, aT mocht het dan nog al de lompe trekken van een parvenu vertonen, niet haakte naar meer verfijning en cultuur. Mijnheer Ralph Waldo Emerson had een aandachtig' gehoor gevonden tijdens zijn serie van zes lezingen, en Susan B. Ar- thony en Elizabeth Cady hadden gele genheid gevonden te pleiten voor de emancipatie van de vróuw. De stad had Adah Menken en Edwin Forrest toege juicht en was in vuur getaakt door de prestaties van de kleine violiste Camilla Urso. Er werden bibliotheken ingericht en schilderijen werden per vierkante me ter ingekocht, met af en toe werkelijk een goed werk er bij. Er was een groot muziekfestival gehouden, waaraan werd meegewerkt door een koor van vijftien honderd volwassenen en drieduizend kin derstemmen, om nog maar te zwijgen van de driehonderd orkestleden onder leiding van Rudolf Herold. Vijf dagen achtereen waren de achtduizend zit plaatsen in het paviljoen tot de laatste bezet geweest, met nog zevenduizend bezoekers die genoegen hadden geno men met een staanplaats. Burgemeester Selby had zich een loge verzekerd voor 2300 dollar en als klap op de vuurpijl was ér een trommel ge construeerd, waarbij zelfs het reusachti ge instrument van de Boston.se Jubi leumfeesten in het niet zonk. De trom mat tweeëneenhalve meter in doorsnee ën moest bespeeld worden met trommel stokken van een meter twintig lengte. Nee. zelfs op het punt van trommels liet San-Francisco zich door het verwa ten oosten de loef niet afsteken. De fancy fair, georganiseerd door lieden die sympathiseerden met het verslagen Frankrijk, was meer opvallend dan ar tistiek. De Union Hall was versierd, al miste men node de kooien met zingende kanaries, die bij zulke gelegenheden opgehangen plachten le wórden - mis schien vond men dat volgelgekwinkeleer niet paste bij een liefdadigheidsbazaar ten bate van een verslagen natie. Op een aantal in de Franse nationale kleu ren geschilderde borden prijkten de na men van Corneille, Molière en tal van andere onsterfelijke Fransen en er hin gen kransen met zwarte linten. Maar de bezoekers waren niet in een bégrafenisstemmïng op het ogenblik dat Anneke Villard, onder geleide van me vrouw en mijnheer Ralston arriveerde. Het was een schouwspel, zo bont en vrolijk als Anneke nog nooit tevoren ge zien had en onwillekeurig bleef ze even in de ingang staan om met grote ogen rond te kijken. Het duurde maar een fractie v.an een seconde, maar mevrouw Ralston merkte het en glimlachte. Ze glimlachte eveneens toen Anneke zich snel herstelde en verder schreed met een air van waardigheid en minzaamheid, alsof een bezoek aan dergelijke instellin gen tot haar dagelijkse taak behoorde. Wat bijzonder aardig, zei ze en ze liet deze woorden volgen door een wel gekozen: Arm Frankrijk! Een knappe heer met Latijnse gelaats trekken kwam met 'uitgestoken hand op haar toe. Juffrouw Villard, zei mevrouw Ral ston, dit »s \iw buurman, mijnheer Plu cheMejuffrouw Villard zo verklaar de zij. heeft een woning betrokken slechts een paar huizen van de uwe van daan. Wat een verrassing. Onze saaie buurt kan zeker wel wat fleurigheid gebrui ken, zei hij galant. - Mijnheer Pioche. vervolgde mevrouw Ralston, heeft veel voor ons gedaan. Maar het dankbaarst zijn wij hem toch voor wat hij ons geleerd heeft op culi nair gebied. Door zijn toedoen is onze stad menige Franse kok rijker gewor den. Ik heb wel eens horen zeggen, zei Anneke, en zij schonk hem haar liefste glimlach, dat. men een beschaving kan beoordelen naar de wijze van dineren. En ik houd daarentegen vol, ant woordde mijnheer Pioche. dat men de samenleving slechts toetsen kan aan de schoonheid en de gratie harer jonge vrouwen. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9