KAMER WIL SPOED ACHTER DE BESPREKINGEN IN BRUSSEL Keren op de weg altijd een gevaarlijke zaak Rillands burgemeester groef in het verleden Motie „Engeland-E.E.G." aangenomen Onderhandelingen volgens mr. Luns in „zeer gevaarlijke fase SFEERVOLLE WEDSTRIJDEN OP DE SCHAATS IN BIEZELINGE MODERNE ROBINSON CRUSOE GAF STRIJD TEGEN EENZAAMHEID NA VIER MAANDEN REEDS OP Monsterprocessen in 1338 en 1351 over benoeming van pastoors DONDERDAG 10 JANUARI 1 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer is niet te spreken over het trage tempo van de onderhandelingen met Engeland over de toetreding tot de Europese Gemeenschap. In een motie, die gisteravond tijdens de voortgezette behandeling van de begroting van buitenlandse zaken door mr. P. A. Blaisse (k.v.p.) werd ingediend en die mede was ondertekend door vertegenwoordigers van de vier andere grote fracties, de P.v.d.A. in begrepen, wordt de regering uitgenodigd alles in het werk te stellen de toetreding van het Verenigd Koninkrijk krachtig te bevorderen. Deze motie, waarin minister Luns een steun zag voor het beleid van de regering, werd zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Dat was ook het geval met de begro ting van buitenlandse zaken. Maar hiervoor bestond geen eensgezind heid. De heer H. M. Franssen van de socialistische fractie, verklaar de, mede namens zijn politieke vriend de heer J. Koopman de heer F. Schurer was wegens ziekte afwezig ook deze keer te zullen stemmen tegen die paragrafen van de begroting, die betrekking heb ben op het lidmaatschap van de N.A.V.O. „De nucleaire bewapening van de N.A.V.O. acht ik en enkele van mijn politieke vrienden zedelijk ontoelaat baar". aldus de heer Franssen. Het spreekt vanzelf, dat ook de leden van de P-S.P. en van de C.P.N. de aanteke ning vroegen en kregen te hebben tegengestemd. In het eerste deel van de motie zegt de Kamer zich bewust te zijn van de moeilijke situatie, welke zou ontstaan voor alle aan de onderhandelingen deel nemende landen, wanneer dit streven naar politieke en economische eenwor ding van Europa zou mislukken. De Kamer is van mening, dat de toetre ding van het Verenigd Koninkrijk slechts mogelijk is, indien, onder hand having van de inhoud en van de ver worvenheden van de verdragen van Rome en Parijs, de wil van alle be trokken partijen doelbewust is gericht op het bereiken van een economische en politieke eenwording. Nederlandse steun In het tweede deel van de motie wordt de regering uitgenodigd alles in het werk te stellen om de toe- Minister Luns zei, dat de regering ver heugd is, dat ook van de zijde der oppo sitie steun wordt verleend aan de motie, die aangeeft wat ook de regering wil en die de onderhandelingspositie ver sterkt. Maar de minister geloofde intus sen niet, dat alles wat wordt gevraagd, zal worden verwezenlijkt. In de middagvergadering had minister Luns er geen twijfel over laten bestaan, dat het er slecht voor staat met de,on derhandelingen over Engelands toetre ding tot de E.E.G. „Wy zijn in een ge vaarlijke fase beland". Mocht deze toe stand voortduren, dan is mislukking niet denkbeeldig vond de minister. In dat geval aou er een ernstige situatie ont staan. De E.E.G. zou een stap terug moeten doen en de minister achtte het niet onmogelijk, dat ook politieke gevol gen uit de splitsing van Europa zouden voortvloeien. IJSCLUB „DE ZWARTE WEEL" Aantrekkelijke strijd bij dames en heren De jjsclub „De Zwurtc Weel" te Biezelin- ge, die gisteren de vorige week uitge stelde schaatswedstrijden voor senioren- leden alsnog heeft kunnen organiseren, heeft over een waar ys- en schaatsge- noegen niet te klagen geliad. De ijzige oostenwind, die vooral de ouderen wcèr wat dichter rond de warme haard deed scharen, bleek voor de jonge enthousias te schaatsers geen beletsel te zijn, want de deelname voor de wedstrijden was groot. Dc in de diepte liggende. ijsvyver liond overigens een voortreffelijke be schutting, zodat er ook heel wat kijkers getuige, konden zyn van de spannende wedsfrQdei» die er vooral bij het sclioon- rjjden waren te zien. Een prachtig schoongeveegde baan en een vrolijk mu ziekje bracht al van meet af sfeer. prijs - niet slecht gereden, zodat dc jury, bestaande uit mevr. Louisso-v. d. Reepe, Goes en de beren Joh. v. Leeuwen, Kattendijke en Luteijn. Goes geen gemakkelijke t aak had- om de winnaars aan tc wijzen. De wedstrijdcommissie had voor elk onder deel één wisselbckcr en drie medailles beschikbaar gesteld. By hel. schoonrijdcn dames ging mevr. v. d. Vliet-Van Hekke mot de eerste prijs naar huis; bij dc heren haar echtgenoot F. C. v. d. Vliet en b(j de paren het echt paar v. d. Vliet-v. Hekke. Op twee van de drie onderdelen toonde dit echtpaar zich overtuigend de beste. Alleen bij dc Groot gevaar voor sterfte onder vis Door dc aanhoudende vorst bestaat het gevaar dat in binnenwateren, speciaal polderwateren de vis zal sterven. Het gevaar is in de ruimere binnenwateren als plassen en meren minder groot, als deze tenminste niet door afvalwater zijn verontreinigd. Om do schade zoveel mogelijk te beper ken adviseert de visserijinspectie in Utrecht het ijs sneeuwvrij te maken, de bemaling uit te stellen tot na het in treden van de dool en bijten te hakken na het begin van de dooi. Voorts kan men op plaatsen, waar de vissen zich verzamelen, hulp bieden door zuurstof in het water te brengen, bijvoorbeeld door middel van verzwaarde en geper foreerde rubber- of plasticslangen, die zijn aangesloten op een luchtcompressor ofzuurstoffles. Slechts in bijzondere ge vallen kan liet inlaten van water een op lossing bieden, maar dit dient met dc grootste voorzichtigheid te geschieden. Men zal cr voor moeten zorgen dat er geen waterverplantsing ontstaat en dat net water, dat men wu inlaten rijk aan zuurstof is, aldus adviseert dc visscrij- inspectlc. Een beeld van de schaatswedstrijden, die dc ijsclub De Zwarte Weel" tc Bleze- lintje woensdag hield. De foto toont een vun de afvalraces over 1250 meter. Voorop L. Poortvliet, die in het eind klassement als tweede eindigde. In twee de positie de rijder Nieuwdorp. (Foto P.Z.C.) heren moest het lot beslissen. Hier ein digde O. J. Goud uit Waarde geltfk met F. C. v. d. Vliet. Uitslagen Schoonrijden dames: 1. mevr. v. d. Vliet- v. Hekke, Kapelle, 107 pnt.: 2. mevr. Zuidweg-v. d. Vliet, Biezelinge, 92. pnt.; 3. mej. Annie Zuidweg, Biezelinge, S8 pnt. Schoonryden heren: 1. F. C. v. d. Vliet. Kapelle en O. J. Goud, Waarde, elk 106 pnt.; 3. G. Zuidweg, Biezelinge, 92 pnt. Schoonrijden paren: 1. de heer en mevr. v. d. Vliet-v. Hekke, Kapelle, 113 pnt.; 2. mevr. De Groene-Karelse, Goes en de heer O. J. Goud, Waarde, 109 pnt.; 3. mej. Sturm en de heer M. Zandec, Bie zelinge, 99 pnt. Vrije nummers voor alle groepen; 1 dc heer en mevr. Zuidweg-v. d. Vliet, Bie zelinge. 50 pnt.; 2. mevr. De Groene- Karelse. Goes en de heer J. Rouw, Ka pelle, 47 pnt.; 3. mevr. Zuidweg-v. d. Vliet cn de heer O. J. Goud, Waarde, 45 pnt. Hardrijden, afvalraces, heren over af stand van 1250 m op Noren: 1. J. v. d. Stoep; 2. L. Poortvliet; 3. Joh. Goeree; op kunstschaatsen: 1. P. Klippel; 2. C. Nlcuwenhuize: 3. M. IJzerman, allen tc Biezelinge. Hardrijden over vijf ronden voor dames: 1. mej. Sturm, Goes; 2. mej. N. de Jon ge, Kapelle. Wedstrijdleider M. P. Leys reikte na af loop de prijzen uit en voorzitter Chr. Goeree sprak oen dankwoord. Zaterdag avond za' de ijsclub voor eigen leden van alle leeftfiden een gekostumeerd ijsfeest organiseren. Manchester United schadeloos gesteld voor vliegramp De voetbalclub Manchester tjnited heeft bekendgemaakt dat buiten de rechtbank om dc cis tot schadeloosstelling tegen de British European Airways, ingediend wegens de vliegramp van 1958 bjj Mün che'u, Is geregeld. De els was 250.000 pond sterling. 1-Iet met de schikking gemoeide bedrag is niet bekend gemaakt. Geloofd wordt dat het in de buurt van 175.00 pond is. Acht man van Manchester United be vonden zich onder de 23 passagiers die bij het ongeluk op de luchthaven van Miinchen in februari 1958 het leven lie ten. treding van Engeland krachtig te bevorderen. Daarbij dient zij in het bijzonder te streven naar een wijzi ging van de onderhandelingsproce dure, waarbij aan de Europese com missie bepaalde machtigingen wor den gegeven voorstellen te doen voor de oplossing van de nog han gende geschillen. Voorts dient de regering, aldus de mo tie, prioriteit aan de onderhavige onder handelingen te verlenen en er by de lid staten op aan te dringen hieraan even eens voorrang te geven. Ten slotte wil de Kamer, dat er meer aandacht wordt geschonken aan de interne versterking van de gemeenschappen, mede door be vordering van de parlementaire con trole. Mr. Luns blij Verweer Minister Luns verweerde zich 's mid dags tegen de verwijten, die de woord voerders van de socialistische oppositie, in het bijzonder de heer Goedhart, tot hem hadden gericht. De minister con. stateerde, dat de socialistische en com munistische fracties elkaar in deze kri tiek vinden. Maar de heer Bakker (c.p.n.) had zich volgens de bewindsman waardiger uitgedrukt dan de heer Goed hart. Reims-Feijenoord begint 20.30 uur De eerste wedstrijd voor de kwartfinales van het toernooi om de Europese beker tussen Reims en Feijenoord, die woens dag 6 februari in het Pare des Princes te Parijs zal worden gespeeld, begint om 20.30 uur. Luxemburg-Nederland (militair) afgelast De voetbalwedstrijd tussen de militaire elftallen van Luxemburg en Nederland, die woensdagmiddag in de hoofdstad van het groothertogdom zou worden ge speeld, is niet doorgegaan. Scheidsrech ter Baumgartel (West-Duitsland) ham deze beslissing, omdat hij oordeelde dat het terrein te gevaarlijk was om op te spelen. Gevecht Snoek- Henry uitgesteld Wegens ziekte van de Nederlandse zwaargewichtkampioen Wim Snoek zul len de internationale bokswedstrijden, die op 21 januari in de Rivïèrahal te Rotterdam gehouden zouden worden, uitgesteld worden tot 4 maart. Snoek zou op 21 januari uitkomen tegen de Amerikaanse neger John Henry. Pro motor Termeulen zal nu trachten Henry voor 4 maart te contracteren en, mocht deze niet beschikbaar zijn, uitzien naar een andere sterke Amerikaanse tegen stander. Daarbij wordt gedacht aan de zwaargewicht Fields. Donner won van Matanovic Voor de grootmeestergroep van het Hoogoventoernooi te Beverwijk werden woensdag de partijen van de tweede ronde gespeeld. De uitslagen waren: Tan (Ind.)-Milic (Z.-Sl.) afg.; Aver- bach (Rusland)-Parma (Z.-Sl.) V2-Y2 Langeweg (Ned.)-Stahlberg (Zweden) 0-1; Ivkow (Z.-Sl.)-Gereben (Israël) afg. Pirc (Z.-Sl.)-Trifunovic (Z.-Sl.) M:-&: O Kelly de Galway (Belg.)-Pilnik (Arg.) afg.; Donner (Ned.)-Matanovic (Z.-Sl.) 1-0; Bronstein (Rusland)-Van Scheltin- ga (Ned.) 1-0; Van den Berg (Ned.)- Robatsch (Oostenrijk) De uitslagen van de afgebroken partyen uit de eerste ronden waren: Matanovic (Z.-Sl.)-O Kelly de Galwav (Belg.) 1-0; Parma (Z.Sl.)-Milic (Z.-Sl.) 1-0. Den Bosch krijgt hoger agrarisch centrum In de loop van het najaar begint men in Den Bosch met de bouw van een katholiek hoger agrarisch centrum in de stadswijk „De Vliert". Het centrum krjigt vier studierichtingen: landbouw, technologie, tuinbouw en zuivel. KANTONRECHTER TE MIDDELBURG Zoon stak over vader hield verkeer tegen Een langdurig en gedetailleerd pleidooi hield de technisch ambte naar R. T. woensdag ten behoeve van zichzelf tijdens de zitting van de kantonrechter mr. J. Moolen- burgh te Middelburg. Eerder was zijn zaak behandeld op de zitting van 5 december. Bij het keren van zijn auto op de Rouaansekaai in Middelburg belemmerde hij de doorgang van een bromfietser, waarna een botsing volgde. Had hij de naderende bromfietser bij het nemen van *de manoeuvre kun nen zien? Een en ander bracht de kantonrech ter er vorige keer toe de zaak nog eens nader te bezien. Uit de getui genverklaring van de bromfietser A. A. Z. werd nu duidelijk dat er geen sprake was geweest van gezichtsbe lemmering en bovendien versprak verdachte zich toen hij zei: „Toen ik begon te draaien was er nog niets te zien, maar daarna moest ik al mijn aandacht bij de manoeuvre houden". De kantonrechter wees er nog eens op hoe gevaarlijk het is om op een weg te keren. Beter is het een zy- straat in te gaan en door achteruit rijden weer in de goede stand komen. Hij vonniste 40.of 8 dagen, con form de eis van de officier, mr. P. C. Doedens. Een soortgelyke aanrijding vond plaats op de Markt in Middelburg tussen de auto van W. R. uit Middelburg en de scooter van de scholier J. W. J. uit Mid delburg. Op het moment, dat verdachte R. met zyn auto het Marktplein wilde oprijden om te parkeren, kwam er uit de richting Lange Noordstraat een scooter aanrijden. „Ik stond al haaks op de rij weg, toen ik het licht van de scooter mijn richting zag uitkomen", verklaarde de automobilist. De officier moest con cluderen dat R. de scooter te laat had „Paradijs der stilte" werd een hel De Franse „Robinson Cru soe". Georges de Caunes, een verslaggever van de Franse radio- en t.v.-omroep, heeft zijn droom, om evenals de held uit de roman van Daniel Defoe, alleen op een verlaten eiland te leven, in volkomen uitputting en een gewichts verlies van zestien kilogram zien opgaan. In september vorig jaar werd De Caunes aan land gezet op Eiao, het meest dorre en onvruchtbare eiland van de Marcjuesas-archipel in Frans Polynesië, midden in de Stille Oceaan, Eiao is oorspronke lijk een vulkaaneiland geweest, met een oppervlakte van om streeks vyftig vierkante kilome ters. Het heeft vroeger als ver banningsoord gediend, doch werd in 1880 ontruimd in verband met de grote onherbergzaamheid. Toch wilde De Caunes op dit eilandje de avonturen van Robin son Crusoë opnieuw beleven. Hy bouwde daar een hutje, waarin hij zijn uit voorzorg meegebrachte voorraad blikken met conserven opsloeg. Tot zyn verdere uitrus ting behoorden vismat eriaal, een buisapotheek, wat gereedscbapnen en een grote hoeveelheid boeken en papier. En ten slotte een kleine radiozender, waarmede hij elke dag zijn Franse radioluisteraars in uitzendingen van vijf minuten van zijn ervaringen op de hoogte hield. Ook had hy nog wat rivier zand meegebracht, waarop hij planten hoopte te telen. Al spoedig ervoer hy, dat de „ope ratie stilte" niet zo prettig was als hy zich had voorgesteld. Niet alleen had hij te lijden onder de brandende en uiteindeiyk deprime rende tropenzon, doch ook de dui zenden vliegen, alsmede de talloze haaien die de kust onveilig maak ten cn de visyangst bemoeilijkten, werkten er tóe mede dat het „Pa radijs der stilte", waarvan De Caunes had gedroom'd, hem tot een hel werd. Dezer dagen heeft hij echter het. hoofd voor de werkelijkheid moe ten buigen. Volkomen uitgeput en zestien kilogram lichter geword- den, moest hij van Eiao Nvorden gehaald. Hij werd overgebracht naar het eiland Noekoehïva, het hoofdeiland van de Marquesas- archipel, waar hij in een zieken huis werd opgenomen. opgemerkt en eiste een boete van 35.De kantonrechter vonniste 25. Verkeerd De scholier J. L. uit Middelburg gat uit eindelijk toe: „Ik was verkeerd". Omdat hij op de kruising Lange Viele binnen- brug-Molenberg met zijn bromfiets geen voorrang verleende aan een auto, kreeg hy een boete van 12.50. „Ik dacht dat de weg vry was" ver klaarde de kunstenaar H. B. uit Big- gekerke, die met zyn rywiel de Duin straat in Koudekerke was overgesto ken. Hij was in aanrijding gekomen met een bromfiets met duo-passagie- re. Bovendien was de kunstenaar ten laste gelegd dat hij niet duidelijk richting had aangegeven. Voor deze feiten vroeg de officier een veroordeling ad 15.en 2.50. De ci viele vordering achtte hij tot een be drag van 54.90 voor toewijzing vat baar. Mr. Moolenburgh legde een boete op van 12.50 totaal en betaling van de civiele vordering van 54.90. De binnenvaartschipper P. P. uit Oude- kerk a/d IJsel zou een aanvaring heb ben veroorzaakt met een Belgisch jacht „Caravelle" in de haven van Hansweert. De schipper van het Belgische jacht, J. A. C. was de enige die woensdag op de zitting verscheen. Hy verklaarde evenals de verbalisant dat het jacht, dat een ander schip op sleeptouw had, zeer dicht onder de wal voer. Het binnenschip van P. P. had ge makkelijk kunnen passeren. De behan deling is voorlopig uitgesteld om de ver dachte P. P. te horen. Lijfwacht Geen voorrang verleende de wielrij der W. K. uit Middelburg, maar, naar hij zei, gebenrde dit bewnst. Bij de Kanaalbrug te Souburg, was hij, ver gezeld ran zijn zoontje op een fiets, de Nieuwe Vlissïngse weg overgesto ken op het moment, dat de kust vrij was. Zijn zoontje had evenwel nog tijd nodig om op te stappen en was juist zo ver, toen er een auto over de weg kwam. De verdachte K. stopte daarom midden op de weg om als een soort lijfwacht te fungeren voor de kleine wielrijder. Verdachte voelde zich. naar hij zei, totaal onschuldig. Conform de eis kreeg hij toch een boete van 10. De vrachtwag'enchaufeur A. de K. uit Heinkenszand verleende in Goes geen voorrang aan een motorfiets, hetgeen hem op een boete van 30.kwam te staan. Zijn eerste vakantiedag zal de textiel handelaar J. P. Q. uit Kruiningen zich nog lang heugen. Op die dag veroor zaakte hy namelijk een aanrijding. Door te grote snelheid kon hij niet tijdig ge noeg afremmen voor een voor hem stop- Bende auto. De officier, mr. P. C. Doe dens, eiste een boete van 40.de kan tonrechter vonniste 30. Ook de bestelwagenchauffeur J. J. van L. uit Middelburg reed te hard om tydig te kunnen stonpen. Deze nalatigheid kwam hem op 17.50 te staan. NIET OP DE HOOGTE. Een boete van 3.moest de chef-wo ninginrichter P. M. uit Souburg betalen, omdat hy met zijn bromfiets op het voet pad van de Poelendalesingel in Middel burg had gereden. Volgens zijn zeggen was hy misleid door de mist, waardoor hij het blauwe bord niet had gezien. Bo vendien liggen het rijwielpad en het trottoir daar op gelijke hoogfe, zodat hij niet merkte dat hij een „stoep" opreed. Sinds nieuwjaar zijn er bij sneeuwstor men in Japan 13 bergbeklimmers om het leven gekomen. In West-Japan kwamen 5 arbeidsters om het leven toen de vrachtauto, waarin zij zaten, ergens langs de kust door de hoge golven van de weg werd geslagen. Perkamentrollen na 3,5 jaar vertaald „IK POPEL van ongeduld om te weten te komen, wat er in deze documenten staat!" Dit vertelde ons precies drie en een half jaar geleden burge meester J. C. W. Jobse van de gemeente Rilland-Bath, die medio 1959 een histori sche ontdekking deed. Na lang speurwerk kwam de eerste burger van deze Beve- landse gemeente in liet bezit van twee perkamentenrollen, die uitvoerig een monsterpro ces beschreven, dat in de mid deleeuwen is gevoerd tussen de ambachtsberen van Ril land en het kapittel van Sint- Salvator in de bisschopstad Utrecht over de benoeming van geestelijken in Rilland. Dat was alles wat burgemeester Job se ons toen over de inhoud van de rollen kon vertellen. Thans, 3V2 jaar later, weet hy er alles van. Dit dank zij drs. C Dekker uit Wemeldinge, die in Gent heeft gestudeerd en die de in middel eeuws Latyn gestelde rollen heeft vertaald. Drs. Dekker vindt, dat dc inhoud van de rollen bijdraagt tot vergroting van de kennis van de kerkeiyke en wereldlykc ver houdingen op Zuid-Beveland in het algemeen en die van Rilland in het byzonder. De resp. 30 en 20 cl lange rollen z(|n afkomstig uit het archief van het kapittel van Oudmunster of St.-Salvator in het ryksarchief te Utrecht. Burge meester Jobse. die na zyn benoe ming in Rilland in de historie van deze plaats is gedoken, heeft de stoot gegeven om de rollen aan de vergetelheid te ontrukken. De vertaler is tot de „ontdekking" gekomen, dat de rollen twee pro cessen beschrijven, namelyk" in 1338 en 1351. In beide gevallen was de inzet de pastoorszetel van Rilland. Beide partijen in de rechtzaak, die diende voor het Hof van - de Officiaal in Utrecht, be roepen er zich op het presentatic- recht te hebben. We zouden thans zeggen: beide beweren de voor dracht tc mogen opmaken. De be noeming geschiedt door de aarts diaken een hoog geplaatst kerke- lyk functionaris, die vele bis- schoppeiyke bevoegdheden uil- oefent. Zowel het kapittel van Siut-Salvator als de Ambachtsheren van Rilland baseren lnin presenlatierecht op oude rechten. Het is duïdeiyk, dat als in het 'jaar 1338 pastoor Pie- ter Janszone van Rilland komt te overlyden, conflictstof niet ver te zoeken is. Datzelfde is het geval 13 jaar later als pastoor Jacob Pieterszone het tijdelijke niet het eeuwige verwisselt. Letterlijk schvijft de heer Dekker In een korte toelichting: „de fameuze rollen zijn niets anders dan de be waarde processtukken van dc rechtzaak tussen het kapittel cn de ambachtsheren over de vraag: ..Wie wyst de pastoor van Rilland aan?" Mot andere woorden: zal een Utrechts vriendje van de ka nunniken pastoor worden of oen Rillander, liefst een familielid van de ambachtsheren?" In beide ge vallen, zo blijkt uit de rollen, trok de kerk aan het eind in deze in dc middeleeuwen vaak voortkomende strijd om de macht tussen geeste lykheid en leken. Langdradig Pastoor Pieter Janszone was in 1338 nauwelijks gestorven of de am bachtsheren van Rilland stuurden spoorslag een bode naar de aarts diaken in Utrecht met een akte van presentatie voor een zekere Jan Kemperszonc, een geestelyke uit Rilland zelf. familielid van verscheidene ambachtsheren. Maar de grote beren van Rilland visten achter het net: er was al iemand gepresenteerd, namelijk Jacob Pieterszone, die werd voor gedragen door het kapittel van Sint-Salvator. Hieruit kan worden afgeleid, dat de informatiebron nen van dc kapittelheren tot diep in de periferie hun werk uitste kend deden! Het komt al gauw tot een proces, waarvoor liefst 15 getuigen uit Zuid-Beveland naar Utrecht worden geroepen. Van hen allen wordt de naam genoemd. „De verhoren, alle in sterk afgekort Latyn op lange vellen perkament geschreven, zijn vreselijk langdra dig, maar zij vormen toch de be langrijkste bron van inlichtingen over het proces en de rechtsmotie ven van heide partijen", conclu deert de vertaler. De heer Dekker vindt het verhoor van de ene ge tuige interessanter dan dat van de andere. Een zekere heer Aer- noud, pastoor van Vlake, blijkt een gezellige prater te zyn, ter- wjj! heer Dankaerd, pastoor van Wemeldinge, het: in hoofdzaak houdt by de woorden „ja" en Onder de vijftien getuigen zijn zowel geestelijken als parochianen. Op vallend is. dat de pastoors van de andere dorpen, wel weten hoe de pastoorsbenoeming bij hen toe gaat, maar van Rilland kunnen ze geen verstandig woord zeggen, De parochianen van Rilland kunnen evenmin vergelyken, omdat zy dc toestanden buiten hun dorp niet kennen. Een bewijs, lijkt ons. hoe geïsoleerd men in die dagen leefde. Voor velen hield de wereld op bij het laatste huis van het dorp? Uit de verhoren komt men verder te weten, dat allerwege op Zuid-Be veland bel presentatierecht in handen is van het kapittel, hoe wel telkens weer ambachtsheren een poging doen deze bevoegdheid tot zich te trekken. Ook in Nieuweland, Everswaert. Du- venee en Yerseke hebben zich al soortgelyke strubbelingen voorge daan. Overigens zij het tot de eer van het kapittel opgemerkt, dat het vaak rekening hield met de wensen van de ambachtsheren. Verschillende aanwezige pastoors zijn op deze wijze benoemd. Blyk- baar hebben de heren van Ril land het spel slecht gespeeld! kapittel zelf dient een eigen pre- senfatielijst in, zodat op een ge geven moment vier geestelyken dingen naar het pastoorschap van Rilland. Gezien de uitspraak van dertien jaar geleden en gezien de verdeeldheid van de ambachtsheren zou men geneigd zijn zonder meer de kan didaat van het kapittel te benoe men. Niet echter onze voorvade ren uit de 14e eeuw. Een nieuw groot proces is het gevolg, waar van het resultaat is, dat Hughe Reyersz., gepresenteerd door het kapittel, als overwinnaar uit de bus komt. Bij dit proces wordt een zeventiental getuigen opgeroepen, van wie cr verschillenden zijn, die hun leeftyd opgeven als bijvoorbeeld „onge veer 65. jaar". In tegenstelling tct het proces van 1338 wordt in 1351 veel meer nadruk gelegd op de vergelijking met vroegere toestan den in Rilland dan met de toestan den in naburige dorpen. Zielszorg Tweede proces Na het overlyden van Jacob Pieters zone, de kandidaat van de kapit tel van St.-Salvator in december 1350, spelen de ambachtsheren op nieuw hun (verloren) spel. In plaat3 van een smeekbede te rich ten tot het kapittel, gaat opnieuw een eigen „voordracht" in zee. In feite liefst drie voordrachten, want de heren blyken het onder ling bepaald niet eens te zyn. Het Overigens hebben de twee door het kapittel gepresenteerde pastoors zich weinig ingelaten met de ziels zorg van hun parochianen in Ril land. Zij bleven liever in Utrecht, terwyi een vice-cureit voor hen waarnam, Zo was op het proces in 1951 aanwezig heer Pieter ute Moerdoi-pe, de vice-cureit van Ril land. Voorts had de Rillandsr kerk ten tijde van de processen een kapelaan, heer Jan Janszone Zoete. In 1351 waren er boven dien twee kosters, de getuigcr Jan Claeszone en Willem Jans zone. Geen enkele getuige weet te ant woorden op de vraag wanneer kerk in Rilland is gesticht. Dil moet voor 12S5 zijn geweest, con cludeert drs. Dekker, want enkele getuigen weten zich gebeurtenis sen te herinneren, die in 128f plaats grepen. Over het aanta ambachtsheren bestaat geen ze kerheid. Maar het moeten er min stens 25 zijn geweest volgens dc getuigen. Het geheel overziende mag worde» vastgesteld, dat de Rillaudse rol len, hoewel geen sensationele stukken, toch een aardige kijk geven op een korte periode uit de geschiedenis van dit dorp. Voor een historicus zijn het ongetwij feld boeiende stukken. Nagekomen advertenties onze geliefde behuwdzuster e Heden overleed zacht en kalm in het zieken huis Oostwal te Goes ïliefde zuster, tante GEERTRUIDA TRAMPER, weduwe van A. Westveer, in de ouderdom van ruim 731 jaar. Baarland, 9 januari 1963, Nieuweweg 19. De begraferiis zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 12 januari a.s. des middags om 12 uur te Oudelande vanuit het verenigings gebouw. Algemene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm na een gedul dig gedragen iyden onze lieve, zorgzame man, behuwdbroeder en oom, de heer WILLEM REIJNIERSE Cz., echtgenoot van Neeltje de Rijcke, in de ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam, zijn diepbedroefde vrouw N. Reijnierse- de Rijcke Middelburg, 9 januari 1963, Schroeweg 29. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op zaterdag 12 januari 1963. Vertrek 11.30 uur van het sterfhuis. Geen bezoek, geenbloemen Heden overleed zacht -en kalm onze oom, de heer W. REIJNIERSE, in de ouderdom van bijna 76 jaar. Fam. W. Meliefste- Wondergem en kinderen Middelburg, 9 januari 1963, Nieuwlandseweg 5, hofstede „De Grenadier". Heden is na een lang durig, smartelijk lijden van ons heengegaan mijn lieve, zorgzame man. onze vader, be huwd- en grootvader JAN GERARD KOOPMAN, in de ouderdom van 81 jaar. T. Koopman van Gorsel C. J. Nijsse- Koopmar A. Nijsse En kleinkinderen 's-H.-H.kinderen, 9 januari 1963, Veiluweweg 9. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 12 januari a.s. op de algemene begraaf plaats te 's-H.-Hen- drikskinderen. Vertrek Veiluweweg 9 te 11.45 Heden behaagde het de Here zacht en kalm van onze zijde weg te nemen onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder en zuster MACHALIXA HIRDES, weduwe van Maarten de Goffau, in de gezegende ouder dom van bijna 98 jaar. Waarde: J. J. Allewyn- de Goffau J. L. Allewyn Wed. C. de Goffau- van Koeveringe Krabbendijke: Wed. J. 'C. v. Koeveringe- de Goffau J. J. Dees-de Goffau Chr. B. Dees Waarde: J. A. Overbeeke- de Goffau J. L. Overbeeke 'Krabbendijke: A. J. Rijl-de Goffau D. Byi J. C. de Goffau D. de Goffau- de Jager A. B. de Goffau N. de Goffau- de Jager Klein- en achter-" kleinkinderen Krabbendijke, 8 januari 1963, Oostweg 62. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op vrijdag 11 januari a.s. Vertrek van het sterfhuis 12.30 uur- KERKNIEUWS Emeritus pastoor Van Etten in Klokkenberg overleden In „De Klokkenberg" by Breda is dezer dagen overleden de emeritus pastoor P. A. J .van Etten. Pastoor Van Etten werd in 1921 tot priester gewijd en kort daarna benoemd tot kapelaan te Aar denburg. In 1926 werd hij overgeplaatst naar Ossendrecht. September 1943 volgde een benoeming tot pastoor van de parochie te Dintel- oora. Pastoor Van Etten ging om ge zondheidsredenen oktober 1960 met eme ritaat. Pastoor Van Etter, werd 20 sep tember 1895 te Oosterhout geboren. In de oorlog werd de kerk van Dinteloord verwoest. Tot 1951 hield men godsdienst oefeningen in een garage, waar 's zon dags ook de gereformeerde kerk en de Ned. herv. gemeente van Dinteloord kerkdiensten hielden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7