E Vogels vragen voedsel Raad St.-Maartensdijk wil voor bejaarden verpleeginrichtingen TSJ0MBE ONDER HUISARREST WALCHEREN •MMS AGENDA DETAILLIST EN WARENHUIS IN EEN VERANDERENDE TIJD ZEEUWSCH-VLAANDFRFN MINDER BEZOEK VOOR CONCERTEN VAN ZIERIKZEES „ORATORIUM" MARKTBERICHTEN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 VURIG PLEIDOOI VAN RAADSLID Kerken hebben al een plan In de raad van Sint-Maartensdijk is woensdagmorgen een dringend pleidooi gevoerd om te komen tot een plan voor een verpleeginrichting voor bejaarden. De heer A- J. op den Brouw (p.v.d.a.) bracht dit onderwerp in discussie en hij deed daarbij het voorstel op korte ter- myn van de zyde van de gemeente in deze richting stappen te ondernemen. Hy deed dat overigens zonder zich te realiseren, dat de gezamenlijke kerken op het eiland Tholen op het ogenblik in een vergevorderd stadium zyn niet ini tiatieven op hetzelfde vlak. Burgemees ter D. O. Bouwense maakte hem daar op in eerste instantie attent. De verte genwoordiger van de Stichting Maat schappelijk Werk en Gezinszorg heeft deze plannen al zover uitgewerkt, dat de betrokken instanties kunnen uitzien naar een geschikt gebouw. Het zou bovendien niet onmogelijk zijn, dat deze nieuwe verpleeginrichting voor bejaarden juist in Sint-Maartensdijk wordt gevestigd. De diaconieën van ver schillende kerkgenootschappen op het eiland zijn al benaderd voor een finan ciële garantie. Op verzoek van de raad zal het college van b. en w. zich thans met de initiatiefnemers in verbinding stellen om te vernemen in hoeverre de gemeente bij het plan betrokken kan worden. In een uitvoerige beschouwing had de heer Op den Brouw tevoren de nood lijdende situatie van verschillende in woners in Sint-Maartensdijk geschetst. Daarbij kantte hij zich fel tegen de bouw van bejaardenwoningen. Volgens het P-v.d.A.-raadslid schieten deze te kort, aangezien de bewoners dan nog van iedere verzorging verstoken zijn. De heer Op den Brouw ging zelfs zover, dat hij deze bejaardentehuizen „wit ge pleisterde graven" noemde. Ook fronste hij zijn wenkbrauwen, toen de heer L. J. Koopman (rechtse groep) nadere inlichtingen verstrekte over het kerkelijke karakter dat dit nieuwe be jaardentehuis ongetwijfeld zal dragen. Hij zag liever een volkomen neutrale in stelling: „zonder enige kleur". Hij voed de er nog aan toe: „Sint-Maartensdijk zou beslist een slecht figuur slaan, wan neer het niets aan de zorgelijke om standigheden van enkele van zijn in woners doet". De raadsleden konden wel met de gedachten van de heer Op den Brouw meegaan, maar op voorstel van burgemeester Bouwense achtte men het algemeen toch nuttig eerst nader contact op te nemen met de ker kelijke instanties om „naast elkaar wer ken" tegen te gaan. De grondprijs voor het nieuwe gedeelte van het uitbreidingsplan-West, dat bin nenkort in exploitatie wordt gebracht, stelde de raad vast op 14 per vier kante meter. Met uitzondering van 1000 vierkante meter van minderwaar dige kwaliteit gelegen op een ge dempte sloot waarvoor 11 per vier kante meter berekend zal worden. Op deze plaats zullen namelijk meerdere bouwkosten worden gemaakt, die mo gelijk genivelleerd kunnen worden door de lagere grondprijs. De aanleg van straten en rioleringen in de aansluiting van het uitbreidings- Jubileum bij Raad van Arbeid te Middelburg Woensdag was het 50 jaar geleden, dat de lieer G. Mandemaker te Mid delburg zijn werkzaamheden voor de sociale verzekering begon. Hij trad in 1913 in dienst by de toenmalige rijks verzekeringsbank te Amsterdam. Tien jaar later ging hjj naar Middelburg, waar hü werd tewerkgesteld bü de. Raad van de Arbeid. In verband met dit 50-jarig ambtsji loum werden de heer Mandemaker en zjjn echtgenote woensdag in een van de lokalen van de Raad van de Arbeid gehutdigd in het bijzijn van het voltallig personeel. De voorzitter, mr. J. Kolkman memo reerde, dat de heer Mandemaker zich in al die jaren heeft doen kennen als een nauwgezet, ijverig en plichtsgetrouw ambtenaar, die zich door zelfstudie tot zijn huidige functie van afdelingschef heeft opgewerkt. Nadat mr. Kolkman de heer Mandemaker een geschenk onder couvert had aangeboden, voerde de bu- reauchcf, de heer Chr. de Bruin, het woord. Deze bood namens het personeel gelukwensen aan en liet deze vergezeld gaan van een fraai geschenk. Mevrouw Mandemaker kreeg bloemen. STERKE TERUGGANG (154) IN INWONERTAL WEST- ZEEUWSCH-VLAANDEREN De bevolking van West-Zeeuwsch- Vlaanderen is in het afgelopen jaar met 154 zielen afgenomen. Vrijwel alle van de 14 gemeenten gingen in inwonertal achteruit. De grootste verliezen incas seerden Groede (60), Aardenburg (58) en Sluis (40). Slechts vier gemeenten gingen in inwonertal vooruit: Cadzand, IJzendyke, Schoondijkc en Zuidzande, die respectievelijk 55, 16, 19 en 2 zielen vooruit gingen. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 27.131 (13.731 mannen er 13.400 vrouwen). Dit aantal vermeerder de door geboorte met 417 (197 mannen en 220 vrouwen) en door vestiging met 1038 (489 mannen en 549 vrouwen): het verminderde door overiyden met 275 (146 mannen en 129 vrouwen) en door vertrek met 1331 (629 mannen en 705 vrouwen). Op 31 december 1962 be droeg het inwonertal dus 26.977 (13.642 mannen en 13.335 vrouwen). Er werden 202 huwelijken voltrokken, er werden 2 echtscheidingen ingeschreven. EXAMENS Bij de onlangs op de gemeentelijke mid delbare handelsavondschool te Vlissingen gehouden examens in machineschrijven slaagden de volgende kandidaten: Nederlands (120 aanslagen): J. M. de Bokx, T. Barten, E. Bode, J. Floresse, M. S. Geldof (Souburg), J. K. Huizenga, L. Herrebout, A. M. E. Hanning, N. Imanse, E. Kloet, J. P. de Lange, J. W. Oosterling (Breskens), H. Schipper, W. Schilait (Souburg). J. K. Steutel, J. v. d. Weele, N. de Waal. Nederlands f175 aanslagen): L. Herre bout, M. J. Minderhout. Engels (120 aanslagen): I. Boone, Ja. v. d. Broeke, G. Herman, J. J. M. Lammers, Chr. P. F. Malgo, J. J. Meulmeester, I. Meiiers. E. Suurmond, M. Verhage, J. G. v. d. Wal. Duits (120 aanslagen): Ja. v. d. Broeke, G. Herman, Chr. P. F. Malgo, J. J. Meulmeester, E. E. C. Steendam, M. Verhage. Frans (120 aanslagen): I. Boone, J Hekhuis, P. Wcijermans. MIDDELBURG Film voor juniore: van „Zeelandia De junioren van de -et- balvereniging „Zeelam. ..iuan- dagavond in „De Gouuen i oorte" ver gast op een filmvoorstelling. De hoofd film, „Met William naar dc stad" werd met enkele films omlijst die blijkens de reacties van de in grote getale versche nen jeugdige Zeelandianen zeer in de smaak vielen. De voorzitter van de jeugdcommissie de heer J. Hubrechsen sprak een welkomstwoord. Voorzitter C. van der Heide bracht in zijn slot woord dank aan de actieve jeugdcom missie. FEESTAVOND VLASMARKT- KROMME WEELE De buurtvereniging Vlasmarkt-Krom- me Weele en omgeving te Middelburg hield dinsdag een feestavond. De voor zitter, de heer L. Koole, heette een groot aantal leden van de buurtvereniging welkom. Ook waren aanwezig afgevaar digden van andere buurtverenigingen. De Vergenoegingszaal was voor deze gelegenheid bijzonder feestelijk ver sierd, zodat dit reeds een prettige in druk maakte om deze avond te doen Grondprijs plan-West werd voor een bedrag van 155.400 gegund aan de firma A. van der Werf. Voorwaarde voor deze me thode was destyds voor de raadsleden geweest, dat de aannemingssom be neden de raming diende te liggen. Al leen de heer Op den Brouw verklaarde zich vierkant tegen onderhandse aan besteding. Aan het begin van de vergadering haalde burgemeester Bouwense in een nieuwjaarsrede de ontwikkeling van Sint-Maartensdijk in 1962 aan. Speciaal voor wat betreft de industrievestiging kon hij gewagen van een optimistische gang van zaken. „Moge onze hartelijke en gastvrije houding voor wie zich hier metterwoon willen vestigen bestendigd blijven". De bevolking van Sint-Maar tensdijk is in het afgelopen jaar met 35 inwoners gegroeid, zo deelde de heer Bouwense verder mee. „Zoals de zaken er thans voorstaan kunnen we de toekomst met vertrou wen tegemoet zien". De burgemees ter stipte in zijn toespraak verder de kapitaalwerken aan, die in uit voering zijn. Zo zal het komend sei zoen het sportveldencomplex in ge bruik kunnen worden genomen. LAATSTE NIEUWS De Verenigde Naties hebben woensdagavond hun strijdkrach ten in Katanga opdracht gegeven 3e president van Katanga, Tsjom- le, onder huisarrest te stellen. Jubilarissen bij C.M.B. gehuldigd ■Advertentie) VANDAAG Middelburg Electro: Mr. Buldog van In terpol. 19.30 uur, 14 Jaar. De vier winde- kes: Expositie grafiek, etsen en cera miek Van Gelder, 9—10 uur. Vlissingen Alhnmbra: Babette op het oor logspad. 20 uur. 14 Jaar. Strandhotel: Voorlichtingsbijeenkomst Christelijke Middenstandsvereniglng, 19.45. Strand- hotefc buitengewone ledenvergadering Het Groene Kruis. 20 uur. Gors Grand: De overval. 20 uur. 14 Jaar. Borgen op Zoom Roxy: Dc kinderlokker. 20 uur. 18 Jaar. Luxon Eine Nacht in Venedlg. door Borgen op Zoomse ope- rcttcvcreniglng, 20 uur. De-voorzitter sprak in zijn welkomst woord zijn dank uit, dat zovele leden niettegenstande enkele moeilijkheden toch lid zijn gebleven, waardoor het be staan van de buurtvereniging kon wor den verzekerd. Door een bijna geheel nieuw bestuur, waarin thans de dames Janse-van Klinken en Pieters zitting hebben, is de activiteit in de buurt aan merkelijk verhoogd. In de toekomst zal nog meer aandacht worden besteed aan activiteiten voor de kinderen van de leden, alsmede aan bijzondere jubilea. Het ligt voorts in de bedoeling van het bestuur, om ook de langdurig zieken en bejaarden uit de buurt niet te vergeten. Ongetwijfeld ligt hier voor een buurtvereniging, ter be vordering van de gemeenschapszin nog een taak. Verder vcrtneldde het programma hot optreden van het gezelschap Wim de Graaf, met zang en muziek, waai'blj de vrolüke noot niet werd vergeten. Hot optreden viel bij leder in dc smaak. Ad en Marijke de Priester verleenden met hun accordeons aan deze avond ook hun medewerking. Alles bij elkaar kan deze buurt op een zeer geslaagde avond terugzien. AANWINSTEN OPENBARE LEESZAAL-BIBLIOTHEEK De openbare leeszaal en bibliotheek te Middelburg werd in december 1962 uitge breid met de volgende werken: Romans: Andric. De kroniek van Travnilc; Baekelmans. Mijnheer Snepvangers; Campbcl Barnes. Het. bed (les konings: Bordewijk. Dc zigeuners: Boudier.Bnkkcr. Honger: Bruce, Twee dode dames: Campert. De Jongen met mes: en andere verhalen: Cassola. Ma- Collier. Pionrers in de wildernis: Dor- hout. De Hornstra's: Durrell, Clea: Guare- schi, Don Camillo in de bocht: Hnbe. Al vallen er duizend aan uw zijde: Lampo, Hélène Defraye: Mason. De saboteurs; Po- let, Breekwater: Sagan, De wonderlijke wol ken: Vandeloo, De muur: Van der Veen, De boze vrienden; Vos. De man zonder vloeren. Romans in vreemde talon: Caldwell. The man who listens: Lee. To kil a mockingbird, Searls, The crowded sky; Steinbeck. Tortilla flat: Neumann. Olympia: Zerna, Rickc Jury1: Zwerenz, Die Liebe der toten Mönncr: Co lonne, Une folie au bord de la mer; Che- vallier. Olympe: Mallet-Joris. Los personna- ges. Studiewerken: Brandt. Kruisvaarders naar Jeruzalem: Brown. India: De Bruin, De kust Walcheren: Dagnelie en Dagnelie-Bre- Droogbloemen: Dnhlby. Bijbels woor denboek: Hana. Klokken: Hermans, De woeste wandeling; Kee en Young, De we reld van het Nieuwe Testament 2dln; Max well. MlJn huis heeft vensters op dc zee: H. Miller. De Kolossus van Maroussi: Puchln- ger. Reis naar Rome: Concilie: Roskam. Al leen voor blanken: Rosseels. Het woord te voeren past den man: Sanders, De advocaat met raad en daad: Seybold-Brunnhuber, Het meisje en de sport: Tolnnd, Zonder waar schuwing viel de vijand aan: Vcster, De fluit: Vloemans, Pascal: Vrijman, on Van der Elsken. De werkelijkheid van Karei Appel; IJsseling en Soheygrond. Onze zoogdieren, GEVONDEN VOORWERPEN Ann het bureau van politie te Middelburg zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent on derstaande vootjwerpen, die aldaar in het tijdvak van 2 tot en met 0 januari 1963 als gevonden zijn aangegeven. Verschillende wanten en handschoenen, huis- en andere sleutels, port.emonnee'8 met en zonder in houd, herenpolshorloge, Jong zwart hondje, witte sjaal, halssnoer van imitatie parels, doublé herenpolshorloge, agenda, wit rij wielpompje, schroevendraaier, bankbiljet, ro de ceintuur, blauw met witte sjaal, bril met donker montuur, zware ijzeren ketting mei haak, hondenpenning, groene haarkam, wiel dop van Combi, witte wollen muts. paai bruine kinderschoenen. Indien voorwerpen bij particulieren worden afgehaald gelieve men daarvan kennis te geven aan het bureau van politie te Mid delburg, VLISSINGEN Nieuwe onderdirecteur bii Rotterdamsche Bank Met ingapg van 1 januari 1963 is tot onderdirecteur van het kantoor Vlissin gen van de Rotterdamsche Bank N.V. benoemd de heer H. R. Krijn, in de va cature ontstaan door het overlijden van de heer G. van Weele, die zeer vele ja ren aan genoemd kantoor verbonden was. De heer Krjjn was laatstelijk werkzaam bij de Rotterdamsche Bank te Utrecht. Acht Vlissingse leden van de Christe lijke Bedrijfsbond voor rle Metaalnyver- heid en Elektrotechnische Industrie hebben woensdagavond in hét Concert- ebouw te "Vlissingen een onderschei ding ontvangen. Drie van hen kregen deze onderscheiding wegens het veer tigjarig lidmaatschap van de C.M.B. De overigen waren 25 jaar lid van deze bond. Eigenlijk hadden op deze avond nog drie mensen een onderscheiding moeten ontvangen, maar zij waren niet aanwezig. De heer P. van den Ende uit Vlïssin- w districtsbestuurder van het C.N.V., overhandigde de „veertigjarigen" een wandbord en hij speldde, bij de anderen het gouden C.N.V.-speldje op. Voor de dames waren er bloemen. Dit alles gebeurde tijdens een film avond van de C.M.B. in het Concert gebouw te Vlissingen. Men draaide op deze avond een tekenfilm en de folklo ristische film uit Hongarije „Pirotscha". De heer Van den Ende had voor de hul diging een toespraak gehouden over de huidige stand van de besprekingen over de verbetering van de positie van de arbeiders. De volgende personen zijn 45 jaar lid van de C.M.B.: J. W. de Keïjzer, M. J. C. Huïssoon en M. Theune, 25 jaar lid zijn: A. Barten, J. Boucherie. M. H. J. Geldof, C. P. van Loenen. J. Meerman, G. Meerman, W. Ovaa en J. J. Stroo. Cursus voor christelijke middenstand Bijeenkomsten in vier Zeeuwse gemeenten Zielental Arnemuiden nam met 29 toe Het zielental van de gemeente Arne muiden nam in het afgelopen jaar toe met 29. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2793 (1444 man nen en 1349 vrouwen. Dit aantal ver meerderde door geboorte met 53 (29 mannen en 24 vrouwen) en door vesti ging met 61 (29 mannen en 32 vrou wen) het verminderde door overlijden met 15 (8 mannen en 7 vrouwen) en door vertrek met 70 (36 mannen en 34 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 2822 (1458 mannen en 1364 vrouwen). Er werden 25 huwe lijken voltrokken, er werden geen echt- scheldingen ingeschreven. WESTKAPELLE Damcompetitie De damclub „D.E.S." te Westkapelle zet te haar onderlinge competitie voort met de volgende wedstrijden: H. van RooijenP. de Witte 20, K. RoelseJ. Houmes 02, J. van Rooijen W. Lievense 02, J. HoumesH. van Roonen 20, J. van RooijenK. Roelse 02, P. de WitteW. Lievense 11, K. RoelseJ. van Rooijen 02, W. Lie venseP. de Witte 20, P. de Witte K. Roelse 11, W. LievenseJ. Houmes 0—2, P. de Witte—J. Houmes 0—2, W. LievenseJ. van Rooijen 02, J. van RooijenJ. Houmes 11. SEROOSKERKE (W.) SEROOSKERKSE BEJAARDEN HEBBEN NIEUWE SOCIËTEIT Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de zaal van het verenigingsgebouw te Serooskerke (W.) is woensdagmiddag de bejaardensociëteit geopend. In zijn openingswoord richtte burgemeester A. de Kam de schijnwerper van de belang stelling voornamelijk op de initiatiefne mer, de heer W. Vogel sr. In deze hulde werden eveneens de andere leden van het actiecomité betrokken. De burgemeester die samen met de beide wethouders G. Christiaanse, J. Louwer- se en gemeentesecretaris W. Brouwer naar deze bijeenkomst was gekomen, deed verder de toezegging dat de zaal van het gemeentelijk verenigingsgebouw gratis beschikbaar zal worden gesteld. Er werd tijdens deze eerste middag de soos is iedere woensdagmiddag ge opend reeds een druk gebruik ge maakt van de spelen. Burgemeester De Kam beet het spits af door met de heer Vogel het eerste partijtje schaak te spe len. De land heeft voor de led voorlichtingsprogramma opgezet, twee lessen, uitgesproken op een t recorder, toegelicht met dia's en met in druk verschenen excerpten, worden de middenstanders op de hoogte gesteld van de moderne verkoopmethoden en de financiering van hun zaken. Achter grond van deze cursus is het toenemend aantal grootbedrijven, waartegenover de detaillist zich moet kunnen handhaven. Urgent vindt de C.M.B. het zyn leden te helpen „een beter ondernemer te zyn" Scheepvaartberichten Vlissingen vertrokken op 8-1: Atlantide naar Stavanger, P. J. Adams naar B-Mashur, Ru-' dolf-J naar Stockholm, Demos naar Provi dence, Gaasterkerlc naar Rotterdam, Marie- Sophie naar zee. 9-1: Mado 2 naar Norrkö- plng, Gerhard-Elfrlng naar Goole, Da-Capo naar Middelburg. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 8- naar Londen, Engeltna-Broere van33.TW54J 1: Tarzan van Rotterdam, Konny-M van Sho- reham, Togokust van Ls-Havre, Kilo van Li verpool, Valiant van Hull, Zanzibar van Lon den. Engelina-Broere van Immingham, Tara Hamburg, Fambo van Oporto, Adrians Rotterdam, Andijk van Le-Havre, Alpha Amsterdam, 9-1: Simonskerk van Barce lona. Alnati van Buenos-Aires, Stella-Polaris Port De Bauc. Lenie van Rotterdam, Po seidon van Amsterdam. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 8-1: Irene-S naar M-Bro/Terneuzen, Westerdam naar Hamburg. Netta naar Duinkerken. Eems Duinkerken. Wonosari naar Amsterdam. Vindieat naar Orleans. Rozenburgh naar IJmuiden, 9-1: Intrepide naar zee. Jan naar Malmö/Gent, Libra naar Mistley/Gent, Ne- der-Eems naar Amsterdam, Pericles naar Amsterdam. Kinderdijk naar Rotterdam, Ve- a aar zee, Waardrecht naar zee, Konny-M Rotterdam. Sirius-S naar Duinkerken. Togokust naar Amsterdam. HULST Rode-Kruisfilm Raadsvergadering De gemeenteraad van Hulst zal in de vergadering van vrijdag verschillende voorstellen over grondaankopen behan delen. Verder zal de raad een voorstel van b. en w. bespreken over de vaststelling van de exploitatieberekening van gronden de hoek Glaeisweg-Zandstraat. B. doen aan de raad voorstellen in verband met de mogelijkheid van de bouw van autoboxen achter de Truman- laan. In deze raadsvergadering zal men de begrotingscommissie benoemen en zal b. en w. de gemeentebegroting 1963 aan bieden. De vergadering begint om half acht 's avonds. Z AAMSLAG Erediploma voor „De Volharding" Aan de muziekvereniging „De Volhar ding" te Zaainslag is dinsdag het ere diploma uitgereikt van de Koninklyke Nederlandse Federatie van Harmonie ën Fanfareverenigingen in Nederland wegens het belialen van het hoogste aantal punten in de ereafdeling har monie van alle concoursen, die in 1962 in Nederland zijn gehouden. De harmonie, die onder leiding staat van de heer J. Meijers te Terneuzen, kreeg deze onderscheiding voor het behalen van 106 punten op het concours van He- meltvaartsdag te Retranchement. De muziekvereniging promoveerde, door dit aantal punten tevens naar de hoogste afdeling, de vaandelafdeling. TERNEUZEN Zilveren jubileum hoofd r.-k. jongensschool De heer G. P. Meert, hoofd van de r.-k. jongensschool „St.-Willibrord" te Ter- neuzen, vierde dinsdag "net feit, dat hy 25 Jaar bij het onderwijs werkzaam was. De heer Meert begon zijn loopbaan by het onderwys als kwekeling te Koe wacht. Via Kaatsheuvel en Gemert kwam de jubliaris in 1959 naar Terneu zen. Om half negen 's morgens werd ter ge legenheid van het jubileum een H. Mis opgedragen. Van elf tot twaalf uur volgde er een druk bezochte receptie in de jongensschool aan de Begoniastraat. Hierbij waren onder anderen aanwezig burgemeester mr. H. Rypstra, de heer H. A. M. A. de Meijer, wethouder van financiën en de heer P. de Zeeuw, amb tenaar van onderwijszaken, tevens pas toor-deken J. A. van Mechelen, als voor zitter van het schoolbestuur. Ook de chef van de gemeentepolitie, de heer D. van Ooijen en adjudant, E. Russchen, gaven van hun belangstelling blijk. HOEK Uilvoering E.N.Z.K. De muziekvereniging E.N.Z.K. uit Hoek geeft op vrijdag 11 en zaterdag 12 ja nuari een uitvoering in de gemeentelijke gehoorzaal. De leden van E.N.Z.K. zul len het toneelstuk in drie bedrijven „Als de klok waarschuwt" opvoeren. AXEL Hervormde vrouwen- zendingsclub bijeen Dezer dagen kwam de hervormde vrou- wenzendingsclub te Axel voor de eerste maal in het nieuwe jaar in vergadering bijeen. Ondanks de koude was de op komst goed. De vergadering stond on der leiding van de presidente, mevrouw Draaijer-Beemsterboer. Voor de thee werd er druk gediscussieerd over de traditionele bazaar voor de zending, die ldag liervoor echter nog maar voorlopige plannen worden gemaakt. Na nog enkele bespre kingen werd de gezellige bijeenkomst met dankgebed door de presidente ge sloten. Dinsdagavond 15 januari zal het Ned. Rode Kruis te Axel een film vertonen etiteld „Levensmelodie" („The Eddy )uchin Story"), 's Middags wordt een kindervoorstelling gegeven, met hopfdfilm „De mislukte diefstal". ÜZENDllKE Jaarvergadering van „Steunt Elkander" In het café van de heer J. de Does te IJzendljke is de jaarvergadering gehou den van de varkenshoudersvereniging „Steunt Elkander". Uit de rekening en verantwoording van de penningmeester bleek, dat er een nadeling saldo was. Er werden 20 varkens minder gehouden dan vorig jaar. De premie werd ver hoogd van 1 tot 2 pet. van de aangege ven waarde. De contributie als li< draagt 1,per jaar. De vergoi voor dode en afgemaakte varkens bleef ewijzigd: 1.50 per kg. De aftreden- jestuursleden de heren Aug. Bogaert en A. van Schoote werden bij acclamatie herkozen. Het aantal leden bedroeg op 31 december 120. Na de verf-"— werd gelegenheid gegeven tot geven van varkens. Breskens ging '18 inwoners achteruit Het zielental van de gemeente Breskens nam in het afgelopen jaar af met 18. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal in gezetenen 3627 (1830 mannen en 1797 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 51 (28 mannen en 23 vrou wen) en door vestiging met 102 (54 mannen en 4S vrouwen): het verminder de door overlijden met 30 19 mannen en 11 vrouwen) en door vertrek met 141 (71 mannen en 70 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal dus 3609 (1822 mannen en 1787 vrouwen). Er werden 20 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschre ven. Inwonertal Hulst daalde met 10 Het zielental van de gemeente Hulst nam in het afgelopen jaar af met 10. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal in gezetenen 5923 (2787 mannen en 3136 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 95 50 mannen en 45 vrou wen) en door vestiging met 327 (137 mannen en 190 vrouwen); het vermin derde door overlijden met 84 (42 man nen en 42 vrouwen) en door vertrek met 348 (162 mannen en 186 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwoner tal dus 5913 (2770 mannen en 3143 vrouwen). Er werden 40 huwelijken vol trokken, er werd 1 echtscheiding inge schreven. OOSTBURG Cabaret voor A.N.A.B. De Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (A.N.A.B.) gaf dinsdag avond in het Ledeltheater te Oostburg een cabaretvoorstelling voor een groot aantal West-Zeeuws-Vlaamse leden. Na een kort welkomstwoord door de voor zitter van de Federatie Zeeuwsch-Vlaan- deren van de A.N.A.B., de heer L. J. ck uit Aardenburg, sprak de dis trictsbestuurder J. Hokke uit: Breda een propagandistisch woord. Deze gaf hier in een overzicht van de sedert het be gin van het nieuwe jaar 1963 inge voerde verbeteringen op sociaal gebied, waarbij hij noemde de belangrijke ver beteringen van de uitkeringen voor de Invaliditeits rentetrekkers, die nu geen gunsten meer te verwachten hebben' in gevolge de reeds verouderde Armenwet, maar nu volgens de nieuwe regeling hun rechten kunnen doen laten gelden. Verder haalde hij aan de verhoogde uit kering voor de categorie die vroeger ouden van dagen werden genoemd maar als bejaarden worden betiteld, alhoe wel hier nog niet dat is bereikt wat ge dacht is. Als enkele lichtpunten noem de spreker in dit verband, dat in ver schillende gemeenten in Nederland voor deze categorie de wintertoeslagen zijn verlengd dan wel verhoogd. Ook de gun stiger bepalingen volgens de kinderbij slagwet haalde de heer Hokke aan, daar- by vooral doelend op de gezinnen met studerende kinderen, welke boven de 16-jarige leeftijd in aanmerking komen voor een dubbele uitkering, maar boven dien ook volgens de loonbelasting in een gunstiger positie zijn gekomen. Tot slot wees spreker er op, dat er nog veie on georganiseerden in Nederland zijn, die toch van de gunstiger voonvaarden kun nen profiteren, maar dat het juist deze ongeorganiseerden zyn, die het tempo van de gewenste verbeteringen vertra gen, omdat het juist de groep van werkgevers zijn die de wetenschap dra gen dat er in de landbouwsector nog slechts 80.000 van de 120.000 georgani seerd zijn. Hoe sterker de organisatie, met des te meer klem kunnen de ver langens naar voren worden gebracht, aldus besloot de heer Hokke zijn inlei ding. Het ontspanningsgedeelte van deze A.N. A.B.-avond wera verzorgd door een klei ne groep artiesten, die op een vlotte en aangename wijze een cabaretprogramma brachten onder de titel „Te hooi en te gras". Hieraan werkten mede Sonja van Weerdenburg, Hansje Kerckhof, Dick Gabel, Dick Engelbracht en Haak van Overloop. Deze week zijn er voor de Zeeuwse christelijke middenstanders vier cursus bijeenkomsten. Dinsdag kwam men bij een in Goes, woensdag in Middelburg, vandaag donderdag volgt de cur- Vlissingen en vrijdag is er een avond in Zierikzee. Deze maand is het eerste deel van de cursus aan de beurt, februari of maart volgt het laatste deel. Woensdagavond waren omstreeks vyf- tien leden van de christelyke midden standsvereniging (totaal omstreeks 8( leden) bijeen in „De Huifkar" in Mid delburg. Bovendien waren er 7 jongeren van de detailhandelsvakschool. Voorzit ter W. P. J. Baars zei in zyn openings woord, dat de leerlingen van de detail handelsvakschool in de toekomst op de hoogte zullen worden gehouden van by- eenkomsten van de vereniging. De ver eniging houdt in februari of maart de jaarvergadering. De heer M. D. Kleisen, adjunct-secreta ris van de bond, wees erop, dat mr. M. G. v. d. Kaa, directeur-secretaris van de bond, een studie heeft gemaakt van de veranderingen in de detailvakhandel. Een lezing hierover door de heer V. d. Kaa is op de band opgenomen. Realiteit In zyn lezing waarschuwt mr. V. cl. Kaa voor het ,bij de tijd zijn" van de detail list. Hy leeft in een dynamische tijd, met 'n hoogconjunctuur, die de werkelijkheid versluiert. Die werkelijkheid is, dat het warenhuis een enorme vlucht neemt, waartegenover de detaillist alleen kan stellen deelname aan de massa-distribu tie (een breed, maar ondiep assortiment van veelgevraagde artikelen en zelfbe diening) en de service-distributie (een smal, maar diep assortiment en bedie ning). In de cursus wijst mr. V. d. Kaa op de stormachtige ontwikkeling, die zich momenteel voordoet. Er is een verandering in de industrie: niet meer wordt gevraagd hoe een ar tikel van welke kwaliteit kan worden geleverd, waarna pas de afzet aan bod komt, maar nu is het vraagstuk: hoe groot is de afzet en naar die af zet produceert de ondernemer zijn ar tikelen. Een verandering van kleine produktie-economie naar een grote afzet-economie. Daarbij komen de vragen wat moet wor den verkocht, langs welke kanalen en hoe de behoefte wordt gekweekt. De fabrikant neemt zelf een actief deel aan het brengen van het produkt bij de klant. Europees gezien is er de E.E.G.: een grotere markt vormen "om massaal en goedkoop te produceren. MOEILIJKHEDEN ROND UITVOERINGEN Niet alleen steunen op subsidies financiële moeilykheden rond het geven van uitvoeringen zijn voor de Zie- rikzeese oratoriumvereniging de grote struikelblok. Deze moeilykheden worden voortdurend groter, omdat ook de koor concerten lyclcn nan een verminderde publieke belangstelling. Dit kwam deze week opnieuw tot uiting tydens de le denvergadering van de vereniging in het overblijflokaal van het professor Zeemanlyceum te Zierikzee. Secretaris M. J. bij de Vaate vermeldde het in zijn jaarverslag, waarin tevens de verontrusting werd uitgesproken over deze vermindering, gezien het feit, dat de combinatie koor-orkest en solisten voor Schouwen-Duiveland een uniek muzikaal gebeuren is. Teneinde te ko men tot een spreiding van verantwoor delijkheden werd besloten contact te zoeken met een groep van muziekmin- nenden buiten de vereniging, die moge lijk ln overleg met het bestuur suggesties kan doen hoe de financiering voor een concert mogelijk is te maken. Het werd niet verantwoord geacht zon der meer te steunen op de subsidie van de Stichting Zeeland Voor Maatschap pelijk en Cultureel Werk en de gemeen te Zierikzee. Men wil daarnaast op alle mogeiyke manieren trachten de belang stelling van publieke zyde te stimuleren, waardoor uiteraard de eigen concertin komsten kunnen stijgen. Verlies Per 1 januari bedroeg het ledental 51. Dit aantal is echter in het vereni gingsjaar belangrijk hoger geweest, maar door ziekte en vertrek verloor men weer de na de jongste uitvoering geboekte ledenwinst. Viermaal heeft het koor in het openbaar gezongen. Penningmeesteresse mevrouw J. de Vos- Cashoek gaf het financieel verslag. In kas bleek nog een batig saldo, echter ontoereikend om als basis te dienen voor concertuitvoeringen. In zijn openings woord typeerde voorzitter C. A. de Vos 1962 als een gunstig jaar voor de ver eniging, zij het dat men niet tot een uit voering kon komen. Belangrijke vorde ringen werden gemaakt met do in stu die zijnde werken van Fauré. Handel en Pachabel, Verder kon de voorzitter nog meedelen, dat het koor een uitnodiging heeft ontvangen om vocale medewer king te verlenen aan de op 1 februari a.s. te houden interkerkelijke dienst ter herdenking van de ramp van 1953. By ae bestuursverkiezingen werden de da mes E. Koper-Rodoe en C. Holm-Cïes met meerderheid van stemmen herko zen. Besloten werd de contributie te ver hogen tot 0.50 per week. teneinde van het extra bedrag een fonds te stichten voor eigen muziekaankopen. Ook consument Ook in het optreden van de consument zijn interesse in het produkt, in zijn ko pen, is een wijziging gekomen. De de tailhandel vormt de schakel in de massa- produktie en de massa-consumptie. Op drie fronten, aldus de directeur-secreta ris van de Christelyke Middenstands bond wordt de strijd gestreden: in de prijzen, de service en de reclame. Om tegenover de grootbedrijven stand te kunnen houden is voor de detailhandel nodig, wat de warenhuizen doen: studie en experiment. de bandlezing vertoonde de heer Kleisen dia's van onder andere super markten en .discounters" (warenhuizen voor andere produkten dan levensmidde len) in de Verenigde Staten en van grootwinkelbedrijven in België en in ons Rector lyceum in Hulst naar Helmond De rector van het Hulsterse Jansenius- lyceum, drs. A. J. M. van Roessel, gaat Hulst verlaten. Binnen afzienbare tijd is namelijk zijn benoeming te verwach ten tot rector van het Carolus Borro- meus-college in Helmond. Met het ver trek van drs. Van Roessel zal voor de derde maal in een tijdsbestek van 7 jaar een vacature ontstaan van rector van het lyceum. De twee voorgangers van drs. Van Roessel waren drs. J. J. P. Boe- zeman en dis. S. Groen. De scheidende rector, die 42 jaar oud is, kwam in sep tember 1958 naar Hulst. Slot van pag. 1 „Bovendien is het belangrijk de voe dertijdstippen zó te plannen, dat de bedreiging van de honderden vraat zuchtige meeuwen is verdwenen, bij voorbeeld wanneer ze 's avonds naar hun slaapgebieden aan de kust zijn vertrokken. De meerkoeten en een den worden namelijk door de. veel frotere meeuwen geïntimideerd, zo- at er voor hen weinig voedsel over blijft. De tweeduizend watervogels in het kanaal door Walcheren worden 's middags om twee en vijf uur ge voederd". Meer brood nodig „Duidelijk is", aldus de heer Wijk huis, „dat de vogels langzaam af takelen. Ze zijn niet meer zo soe pel in hun bewegingen. Toch heb ben we hier nog maar een enkele keer een dode vogel gehad. Het vet in tarwe en gerst houdt ze in leven, maar voldoende is het niet". „Er is een groot gebrek aan brood.•Gesneden, in kleine stuk jes verdeeld brood wel te ver staan", zo vervolgde de heer Wijk huis. Hij zou daarom een beroep willen doen op de Middelburgse bevolking zoveel mogelijk brood te verzamelen en dit naar het bureau van de gemeentepolitie in Middel burg te brengen. De beide politie mannen zullen dan wel voor ver der transport zorgen. Afgeraden wordt op eigen initiatief de vogels te gaan voederen, omdat ze dan weer verspreid kunnen wor den. De heer Wijkhuis en Van Keu len. die beiden lid zijn van de alge mene bond van politie-ambtenaren ter bescherming van dieren, kennen de situatie beter en zijn elke dag aan wezig om de nood van de hongerende vogels te verzachten. Brochure De vogelbeschermingswacht West- Zeeuwsch-Vlaanderen heeft zich in een schrijven gericht tot alle hoofden der scholen in W.-Zeenwsch-Vlaande- ren gericht, waarin wordt verzocht de actie „Wintervoedering vogels" mee te helpen uitbreiden. Bij dit schrijven is een brochure gevoegd, die ais leidraad gebruikt kan worden bij de voedering van de vogels. Aan de hoofden der scholen, die nog niet, alleen of in samenwerking met een andere school in de gemeente aan voedering van de vogels doen, wordt vriendelijk verzocht contact met elk aar op te nemen. Zo kon bijvoorbeeld een lijst worden gemaakt van adres sen van bakkers, slagers, groente en graanhandelaren en dergelijke, die voedsel ter beschikking stellen, het geen dan door de schoolkinderen zal worden verzameld. Deze regeling dient onder meer om onnodig veel vraag en geloop bij de middenstan ders en anderen te vermijden. Momenteel wordt overal in de be bouwde kom van Oostburg gevoe derd. Aan de hoofden der scholen is echter eveneens gevraagd aandacht te willen schenken aan de rand van de gemeente. De gemeenten Aarden- burg en Sluis werken in de winter voedering reeds samen. Ieder wordt dringend verzocht niet op, of dicht langs de openbare weg te voederen, omdat reeds zeer veel vogels door het verkeer zyn gedood. Tevens verdient het aanbeveling geen graanafval op bouwland te strooien; onkruidzaden zouden het bouwland kunnen besmetten. Fruitbomen in boomgaarden kunnen worden ge ïnfecteerd door het neerleggen van rot fruit. Da vogelbeschermingswacht West- Zefeuwsch-Vlaanderen heeft dezer da gen een grote hoeveelheid graanaf val gekregen van een graanhande laar te IJzendyke. Een gedeelte daar van wordt gereserveerd voor de vo- fels te IJzendyke: de rest gaat naar e Braakman. VEILING ZUIDHOLLANDSE EILANDEN S jan. Aardappelen 1012. Andijvie 1.321.42 Rode kool 2855. Gele kool 3055. Groene kool 15—36. Sla HA 13—19. IIC 6—12. Sprui ten IA 1-58—2.01. HA 1.08—1.60. IB 1.19—1.50 HD 1.30—1.38. Prei 64—1.64. Selderij 15—24. Grote peen 2125. Boerenkool 2T16, Uien geschild 40—58,, Uien 22—38. Witlof IA 1.02— 1.10, HA 80—1.00, LB 86—1.00. HB 77—83. Aanvoer 41.000 kg, Knolselderij IA 45—59 HA 28. IC 32. Coxs Orange Pippin IA 86 1.08, IB 68—69, Goudrenet IA 62—74, IB 60— 68, IC 54—58, IIA 59—60, IIB 54—57. IIC 49— 51, Golden Delicious IA 70—95, IB 67—76, IC 51—57. HC 33. Glorie van Holland HA 3714, 40. HC 27—33. Jonathan IA 62—71, IB 53 —58. IC 44—50. IIA 43—53, HB 25—19, HC 28 36, Wildeman IA 6S, IB 53, IC 41. 9 januari. Groenten. Per kg: Witlof A I 91. A H 83—90, B I 69, B H 52—78. afw. 62. Spruiten A I 88—107. A H 70—97. B H 49—58. afw. 38—53. Andijvie H 51—95. Prei A II 112 119. afw. 102. Rode kool B I 3517. afw. 10—29. Groene sav. kool A II 37, B I 28, afw. 17—35. Witte kool H 11—20. Gele kool II 19— 26. Boerenkool H 33—55. Peen B I 20—27. C I 21. Uien H 23. stek 1—15. Koolrapen 8—11. Knolselderij 40. Per stuk: Knolselderij II 30. HELIKOPTER REDDE URKER VISSERS UIT BRESKENS Een Duitse helikopter heeft woensdag morgen in de buurt van Dclfzyl twee opvarenden van de TJrker botter „U.K. 85" van boord gehaald, die zondagmor gen van Breskens uit met hun schip naar Delfzül waren gevaren, maar vlak voor deze Groningse havenstad in zwaar drijfijs op een zandbank waren gestrand. Het waren de vissers Weesies en VVerin- ga uit Usquert. Zij hebben de U.K. 85 kortgeleden gekocht. Zondag vertrok het tweetal uit Breskens om het schip naar Delfzijl te brengen. In het zware drijfijs op de Eems liep de botter vast. Hoewel reeds dinsdag pogingen in het werk werden gesteld om het omhoog ge varen schip te bereiken, slaagde men er niet in de Urker botter te naderen. Ove rigens hebben de beide opvarenden niet om hulp verzocht. Men neemt aan, dat zij zo lang mogelijk aan boord wilden blijven om hun pas verworven bezit tot het laatst te verdedigen tegen het krui ende ys. Kort nadat de Duitse helikop ter de vissers van boord had gehaald, arriveerde ook een Nederlandse helikop ter uit Leeuwarden, die echter onver richter zake moert terugkeren naar zijn basis. Het scheepje bevindt zich in een gevaarlijke situatie. VEILING KAPELLE. 9 Januari. Golden Delicious I 80 77—83, I 75 89. I 70 72—88. I 65 67—78, I 60 52-64, H 80 70. H 75 64—74. II 70 62—73. n 65 49—67, U 60 42—48. n d 28—33. grof 40—51. fijn 22— 33. Jonathan I 75 45—59. I 70 51—62, I 65 45— 54. I 60 32—45. H 80 37. H 75 30—11. H 70 28 —46. II 65 25-43. II 60 20—31. H d 17—25. grof 2026. fijn 1922. Lombarts Calville I 75 52. I 70 50, I 65 43, H 60 35. n d 19—25. grof 31. Goudrenet I 85 54—66. I 80 53—62. I 75 54 —59, I 70 51—56. I 65 49—52. H 85 48—58. H 80 49—60. n 75 52—57. H 70 48—54. H 65 49—50. H d 35—45. grof 44—19. fijn 34—48. Coxs Or. Pippin I 70 92—94. I 65 73—81, I 60 51—58. I 55 3943. II d 20—23, grof 3449. fijn 20—38. kroet 14. Sterappel II 60 22. H 55 20. Kroet- appelen 20. St. Remy I 65 35, H 65 33—35, H d 27—28. grof 29, fijn 19—26, kroet 15. Ponds peer II 63 32, H d 25. fijn 19. Gieser Wilde man I 50 43, H 55 54. II 5 44. fijn 23—24. Klei peer II 60 42. II 55 34. II 50 27. II d 1-5— 20, fijn 819. kroet 61410. Comtesse de Pa ris II 55 12. Doyenne du Cornice I 70 115, I 65 108. II 65 107. II d 89. grof 77—87, fijn 69. Brederode I 75 39. I 65 42, H d 27. fijn 24, grof 30. Groenten: Kasandjjvie H 95, afw. 63. Witlof 79—115. Prei 68—102. Spruiten 84—121. VEILING TERNEUZEN. Per 100 stuks in centen. Sla C 10.40—12.50. Per stuk in centen. Knolselderij B H 25. C II 12—16. Per kg in centen. Rode kool 31—39. Savooiekool 2817. Witte kool 3140. Boe renkool 3141. Breekpeen 1525. Prei I 119 —142. Spruiten 58—140. Uien I 36—39, II 25— Witlof A 91—92. A II 72—85. B 82—90, B II 6578. afwijkend 5068. Appelen: Cox Orange I 75 91—94, 70 91—95, 65 75—82. 60 54—59. 55 40. U D 24—26, IH grof 53—62, III fijn 10—34, kroet 9—22. Jonathan I 80 43. 75 56, 70 55—57, 05 50—51. 60 40. II 80 39, 75 39, 70 25—38, 65 26—33, 60 19—26, IU D 10—21, III grof 36, III fijn 1023. Golden Delicious I 80 77, 75 80—81, 70 78—82, 65 68—75, 60 56— 58. II 80—63, 75 68. 70 67, 65 61, 60 36—51, II D 24—27, III grof 44—56, kroet 12—26. Goud renet I 85 57—58, 80 58, 75 58—59, 70 52—58, 65 46—17, II 85 45—47, 80 46—47, 75 45—47, 70 4546, 65 44, II D 38. III grof 44—46, IH fijn 36—39. kroet 2833. Zoete appelen III grof 47. Peren: Saint RemV II 75 35, 65 36, H D 31—35, III grof 32, kroet 20—28. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen 255 kg f 5,60—f 6.49: schar 43 kg: bot 12 kg; ongesorteerde vis 53 kg. BETONMORTEL DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5