VOORDEEL-KALENDER GRA,S CUSTARD fijnwas 99 5 ©1 OdUY VOOR ZUIVEL GEEN VEILIG ONDERDAK IN „HUIS EUROPA" „De Mounties", beroemd en gevreesd korps enige schilders. VAN 9 t/m 15 JANUARI 1963 GROENTESOEP CH0C. VLAPOEDER 1 HALVE PRIJS! EDELB0UGLL0NP0EDER SNOEPJE VAN DE WEEK u i^ ipfc. alleen - Goede bedoelingen worden geleidelijk ondergraven MICROKORFBAL Van en voor de boekenplank 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 10 JANUARI 1963 De heer en mevrouw LINDENBERGH- VAN HOORN geven met blijdschap en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun zoon JAN HIEPKO. Middelburg, 8 j'an. 1963. Rouaanse kaai 35. D.V. maandag 14 j'a- nuari a.s. hopen onze lieve ouders, M. VAN HELLEMAN A. VAN HELLEMAN - ANTHEUNISSE, hun 25-j'arige echtver eniging te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blij ven, is de wens van hun dankbare kinde- Anneke, Toon, Willie, Marja, Johan, Jansje. Biggekerke, jan. 1963. smederij- Gelegenheid tot felici teren van 45 uur. De heer en mevrouw RODENBURG-ALLEWIJN zeggen hiermede hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en tijdens hun huwelijk onder vonden. Voor de vele blijken van belangstelling, ontvangen op mijn 90ste verjaardag, zeg ik, mede namens mijn kinderen, hartelijk dank- J- Ketting. Vlissingen, januari 1963- Met grote droefheid geven wij kennis van het nog plotseling overlijden van onze ge liefde vader, grootva der, broeder en zwager in de ouderdom van 68 jaar. Uit aller naam, A. Engelvaart- de Visser. J. J. Engelvaart. Jantje. Tan ja. Grijpskerke, 9 januari 1963. Kerkring 2. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 12 januari a-s. te 12 uur op de algemene begraafplaats te Grijpskerke. Voor de bewijzen van deel neming, ontvangen na het overlijden van de heer D. H. HAGEMAN, betuigen wij onze harte lijke dank. Namens de familie, C. Buckingham- Hageman. Middelburg, januaii 1963. Getroffen door de vele be wijzen van deelneming na het overlijden van onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, MARIA COKNELISSE, wed. van Cornells Abrahamse, Namens de familie, A. Abrahamse. Middelburg, januari 1963. Langs deze weg worden, naast God, allen hartelijk bedankt voor de verleende hulp tijdens het vervoer van mijn vrouw naar en van het ziekenhuis op 31 dec., 1 en 2 jan. L. A. Roelse. Westkapelle, januari 1963. Koestraat 27. De heer en mevrouw VAN DE PUTTE- KOPPEJAN zeggen hartelijk dank voor de vele blijken van waarde ring, welke zij op 29 decem ber mochten ontvangen en bieden hun beste wensen aan voor 1963. Souburg, januari 1963. De heer en mevrouw LEENHOUTS- VAN TATENHOVE danken hartelijk voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hunne aan. Tevens heel veel dank voor belangstelling tijdens ziekte. Souburg, januari 1963. LEES DE PRO VIN CLALE ZEEUWSE COURANT SCHILDERSBEDRIJF DE MUYNCK te Domburg, vraagt voor direct Al wat voor van belang Provinciale Zeeuwse Courant. JANÜARJLPRIJZEN ZIE ETALAGE BANKSTELLEN, vanaf 236, LOSSE BANKEN 140,— 4 FAUTEUILS 199,— TELEVISIETAFELS 42,50 LIGSTOELKUSSEN S, per paar ƒ30, SLAAPKAMERSTOELEN geel gelakt 10, 1-pers. BEDDEN 36,— BANK met. 3 stel kussens 175, BERGMEUBEL 98,— Doe uw voordeel en komt U eens binnen kijken. MEUBELHUIS ERVEN GABRIËLSE o.h. postkantoor Noordstr. 41 - Middelburg. Bij elke 2 pakjes KIPPEBOUILLONSOEP j PAKJE f Elk 2e PAK van 63-34 ct. of van 42 ct. 2 PAKKEN samen Z2& mW 1 Elk 3e ZAKJE Zoals altijd het bij f4.- boodschappen voor slechts, 15 cent Ü3 Altijd 'n kassabon voor 10% korting op De Gruytermerk-artikelen. Oók bij de weekredames! BETERE P"jJ S>' ©Tl PROCENT pOIHAIOOO ■JoiffNlüllETRWR Wilt U iedere dag het laatste nieuws in uw brievenbus Neem dan de Prov. Zeeuwse CourantMéér dan 36.000 abonnees. VOORZITTER ZÜIVELSCHAP IS BEVREESD (Van onze Haagse redactie). De voorzitter van het produktschap voor zuivel, ir. B. van Dam, vreest, dat - zoals de kaarten nu liggen - het in aanbouw zijnde huis Europa straks, als het gereed is, de Nederlandse zuivel niet het veilige onderdak zal geven, dat bij het heien van de eerste paal ervan mocht worden verwacht. De heer Van Dam zei dit gisteren in zijn nieuwjaarsrede aan het begin van de vergadering van het bestuur van dit produktschap. In de eerste plaats was de heer Van gemeenschappelijk Europees zuivelbeleid van mening, dat het opschuiven van het tijdstip van invoering van het gemeenschappelijk zuivelbeleid aan vankelijk bepaald op 1 november j.l. reden geeft tot ernstige bezorgdheid. Hij doelde op de bezorgdheid, die de Neder landse zuivelwereld bekruipt bij het zien, hoe nog tijdens het beraad over de ge stalte, die het gemeenschappelijk zuivel beleid zal moeten krijgen, geleidelijk alle goede bedoelingen worden ondergraven, die in het verdrag van Rome zo fraai zijn geredigeerd. „Van het aanlokkelijk perspectief, dat ons enkele jaren geleden uit dit verdrag scheen toe te lachen een markt van 170 miljoen verbruikers, die geleidelijk doch automatisch meer mogelijkheden zou bieden is voor de zuivel niets te rechtgekomen. Integendeel, we hebben onze mogelijkheden zien inkrimpen". De heer Van Dam noemde in dit verband enkele feiten: de deliberatie van de melkpoederinvoer in West-Duitsland, gepaard gaande met de instelling van een in zijn uitvoering tot verbazing aan leiding gevend hefnngsstelsel, de meer dan treuzelende wijze waarop Frankrijk kaas-invoercontingenten vrijgeeft en de instelling van een later zelfs nog ver hoogde heffing op de invoer van kaas in België. Drama Een ieder die zich realiseert, dat 75 procent van de totale Nederlandse melkproduktie wordt afgezet binnen de E.E.G. met inbegrip van Ne derland zal zich realiseren, aldus de heer Van Dam, dat zich aan de Nederlandse zuivel een drama dreigt te voltrekken. Immers, de historische positie van Ne derland als zeer belangrijke leverancier van zuïvelprodukten wordt aan de voor avond van de inwerkingtreding van een steeds meer uitgehold. Een land als Frankrijk daarentegen, po litiek duidelijk invloedrijker dan Neder land, heeft de tot dusverre gerealiseerde onderdelen van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek doelbewust dienstbaar weteD te maken aan eigen aspiraties om zich zodoende geleidelijk een positie op te bouwen, die bepaald afwijkt van de historisch gegroeide verhoudingen op agrarisch gebied. De mogelijkheid tot een wending ten goede biedt het in behandeling zijnde Europese ontvverp-zuivelverordening echter niet, terwijl de aan de gang zijnde besprekingen erover al evenmin veelbe lovend zijn, ablus ir. Van Dam. Heffingssysteem De voorzitter van het produktschap dacht hierbij aan de opzet van het ontworpen heffingssysteem waarmee het handelsverkeer tussen de lidsta ten in de overgangsperiode zal wor den geregeld. In het verdrag van Rome en in de reso lutie van Stresa. is vastgelegd, dat uit gangspunt van het Europese landbouw beleid za.l zijn, de bescherming van de inkomenspositie van in het verband van de zuivel de veehouder. Dit oog merk zou volledig gediend zijn indien de in de overgangsfase toe te passen hef fingen in het intraverkeer gebaseerd zouden worden op het grondstoffenprijs- peil. Maar neen: het is de bedoeling deze heffingen te funderen op de prijzen van de eindprodukten, waardoor niet alleen de agrarische ondernemers doch ook in dustrie en handel in de importerende lidstaat een bescherming genieten. Bovendien leidt deze systematiek van heffingsberekening tot nivellering van het concurrentievermogen van de expor terende lid-staten. Dat de Nederlandse zuivelindustrie, die zich wat betreft de efficiëncy bij de melkverwerking zeer sterk onderscheidt, hiervan de dupe' wordt, is volgens ir. Van Dam evident. Arbitrage Hierbij komt nog, dat in vele geval len „de" prijs van een eindprodukt nauwelijks te bepalen zal zijn. Arbi trage zal in deze gevallen dus nodig blijken. „Ik vrees, dat er ook te dien aanzien re denen te over zijn om ons hart vast te houden". Ook beklemt het mij zeer, al dus de heer Van Dam, dat in het ont worpen gemeenschappelijke zuivelbeleid in onvoldoende mate rekening wordt ge houden met de ook in E.E.G.-verband steeds toenemende discrepantie tussen de omvang van de melkproduktie en de afzetmogelijkheden. Melkopbrengst Rekening houdend met alle factoren kan worden aangenomen, aldus de heer Van Dam, dat de gemiddelde opbrengst van alle in 1962 verwerkte melk inclusief zuivelfondsuitkeringen en een bijbeta ling van f 4,uit het landbouw-egalisa- tiefonds f 25,85 is geweest bij een ga rantieprijs van f 28,10 voor een kwan tum van 5.1 miljard kg melk. De Neder landse zuivelwereld heeft alles uit de markt gebaald wat er gegeven onze mogelijkheden te behalen viel, aldus ir. Van Dam. Inlevering van totoformulieren De deelnemers aan de sporttoto zullen tot en met vrjjdag 11 januari hun for mulieren van de uitgestelde toto no. 19 met het oorspronkelijke programma van december nog kunnen inleveren. De organisatie van de sporttoto heeft besloten na vrijdag a.s. geen formulie ren meer te accepteren, ook niet wan neer het programma eventueel opnieuw wordt opgeschoven. Duitse leiding bij Reims-Feijenoord De Duitser Kurt Tschenscher (Heidel- berg) is aangewezen als scheidsrechter voor de eerste wedstrijd voor de kwart finales van het toernooi om de Europese beker voor landskampioenen tussen Reims en Feijenoord, die op 6 februari in Parijs zal worden gespeeld. De re turnwedstrijd, in Rotterdam op 13 maart zal eveneens door een Duitse arbiter worden geleid. Het microachttal van de sportvereniging „Burgh" zal op zaterdag 16 februari a.s. deelnemen aan het toernooi om de landstitel zaterdag microkorfbal van de K.N.K.B. Het team van „Burgh" werd vorig seizoen microkampioen van de S.D.K.B., zodat het nu aan de grote strijd t:e Rotterdam kan deelnemen. De organisatie is in handen van de R.K.B. (Rotterdamse Korfbal Eond). Muizen genoten gratis warmte, maar WIE BETAALT DE REKENING In een vergeten schuilkelder in de Zweedse stad Slite heeft de afgelopen twintig jaar voortdurend een heerlijke temperatuur geheerst, waar van alleen de muizen hebben genoten. Men bad daar namelijk destijds vier radiatoren van de elektrische verwarming aan laten staan en twintig jaren lang is de stroomle- vering doorgegaan... totdat dezer dagen een beambte van het elek triciteitsbedrijf de vergeten „stroomgebruiker" ontdekte, de meter aflas en een nota uitschreef van vijftigduizend kronen, zo'n goede 35.000 gulden. Wie moest nu de rekening beta len? De gemeentelijke autoriteiten van Slite wilden er niets van we len, want, zo zeiden zij, de schuil kelder behoorde niet aan de ge meente. Op gelijke wijze reageer den cle havenautoriteiten, de brandweer en de burgerverdedi- gingsorganisatie. Het elektrici teitsbedrijf had inmiddels, in een poging om tenminste toch nog iets binnen te krijgen, de reke ning al tot een tiende van het oor spronkelijke bedrag verminderd. De gemeente stemde er ten slotte in toe om de rekening vanaf 1 juli jl„ ad ongeveer driehonderd kro nen, te betalen. Bij het bedrijf was men zich in middels vagelijk iets gaan herin neren van een voormalige direc teur die gratis stroomlevering voor de schuilkelderverwarming be loofd zou hebben. En daar heeft men het toen maar bij gelaten. Weerzien met Algerije Een ontdekkingstocht naar <Ie waarheid van de zin of de onzin van de Algerijnse oorlog is bij de voormalige vlieger auteur Jules Roy voorafgegaan aan liet moment, dat hij de pen greep om „Weer zien met Algerije" te schrijven, in het Nederlands uitgegeven hij Het Wereld venster tc Baarn. Roy ontmoette op zijn tochten'door zijn geboorteland de bevolking en het leger. Hij werd er opgenomen in de psychose van angst, haat en moord, waarin beide partijen Moslims en Europeanen jaren aan een stuk hebben verkeerd. Hij zag het alles om zich heen, maar liet zich er niet door leiden. Hij nam er afstand van en poogde tegelijkertijd door te dringen tot de achtergronden van de meedogenloze politiek en het verwrongen chauvinisme. En daartegenover plaatste deze geridderde luitenant-kolonel vlie ger uit de tweede wereldoorlog de mens van Algerije, die illusies van vaderland en vrijheid in een burgeroorlog om hals ziet gebracht. „Weigerachtig om de feiten onder de ogen te zien, die haar niet aan staan, verblindt elke partij zichzelf met de schijnwerpers van haar eigen opvat ting en ziet daardoor niet meer de an dere, waardoor het een overzicht van het probleem zou kunnen krijgen", zo schrijft hij op een van de 158 bladzijden van dit boek. Het „Weerzien met Alge rije" heeft Roy eerlijk beschreven, zon der enige sensatie, maar met een open oog voor de bevolking, die onder ter reur, onzekerheid en dreiging gebukt gaat. Zijn advies aan de lezer op de om- VOOR ZWAKKELINGEN GEEN PLAATS Interessant boek van Fred Larsen ,De mounties" een veel gebruik- benaming voor de mannen van de Royal Canadian Mounted Po lice zijn romantische ver schijningen in hun scharlaken rode jassen, blauwe broeken en met hun breedgerande hoeden. Wie echter mocht menen, dat deze „mounties" alleen maar een soort pa radekorps vormen komt bedrogen uit. De man, die dat het best kan weten is inspecteur MacLean, gepensioneerd „mounty" van de oude stempel. MacLean, die als jongen van 18 jaar bij het korps kwam, heeft zijn levensge schiedenis verteld aan de auteur Fred Larsen en diens boek „De mounties ko men" verscheen bij de uitgeverij Ad. M. C. Stok in Den Haag. Voor zwakkelingen is bij de Koninklijke Canadese Bereden Politie geen plaats, dat wordt al snel duidelijk uit het le vensverhaal van inspecteur MacLean. Maandenlange achtervolgingen door de barre sneeuwwoestjjnen van Alaska, ge vechten met moordenaars enz. behoren tot het werk van de „mounty" Het „go and get your man" geldt in volle ernst, daar weet MacLean ook van mee te praten, zoals uit het boek blijkt. Het prachtige parade-uniform blijft dan ook meestal opgeborgen in de kast en de „mount-" moet bet in zijn werk maar al te vaak met een eenvoudige woudlo persuitrusting doen. Verder is hij op zijn lange zwerftochten meestal hoofdzake lijk aangewezen op zijn eigen vinding rijkheid. slag: „Indien ge er vanavond niet van slaapt, bedenk clan dat ik geen gelukki ge nacht meer zal kennen, voordat het vrede is", tekent het karakter van zijn boek ten voeten uit. GALAPAGOS Dit werk door IL A. Jongcboer vertaald verscheen eer in Duitsland onder de ti tel: „Galopos, die Arche Noah in Paze- fik". De schrijver werkte vanaf begin 1957 op deze eilanden onder auspiciën van de Int- Unie voor Natuurbescher ming en de Unesco. Hij bestudeerde daar onder andere de veranderingen in de levende have voor deze door het werk van Darwin beroemd geworden eilan denrijk. Zijn werk bestond behalve in een con trole van de nog aanwezige ën het zo mogelijk ontdekken van nog onbekende soorten, uit de bestudering van het ge drag van de nog onvoldoende waargeno men diervormen, zoals bekend enig in de wereld. Alles ook in verband met con trole op de uitvoering van reeds uitge vaardigde wetten tot bescherming van deze soorten en cle mogelijke noodzaak deze aan te vullen. Uit dit werk ontstond een boek, dat al leen al om het interessante onderwerp door velen zal worden begeerd. De schrijver heeft er inderdaad iets goeds van gemaakt, en de uitgever heeft er het zijne aan toegevoegd. Een goed boek, dat ik kan aanbevelen. Dr. I. ÏOibI Eibesfelclt. Galopogos, een hof van Eden in do Stille Oceaan. Uitg. Ploegsma/A'dam-C. Dinsdag is in het Kennem er theater in Beverwijk de eerste ronde gespeeld van het vijfentwintigste Hoogoven- schaaktoernooi. De foto toont, de geheel Nederlandse partij tussen Jan Hein Donner met baarden Th. D. van Schelbinga.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 4