Verkoud heid D£ BILT ASPRO RiSïEPurpJ Oude Dijk Biezelinge verdwijnt na eeuwen Over oesterproef in Veerse Gat blijft grote onzekerheid bestaan Brand, in juist verbouwd café te Zierikzee „Een engel kwam voorbij SLEUTELOVERDRACHT NIEUWE CONSISTORIE TE SCH00NDIJKE Zeeuwse ALMANAK „KONINKLIJK ZILVER" IN SOUBURG VOOR BRANDWEERCOMMANDANT WELK MERK DIA-PROJECTOR? Foto Verschoore DEEL WORDT INGERICHT ALS „SCHAATS" TRIBUNE Twistpunt „ZEEUWSE GEDACHTEN" OP PAPIER GEPROJECTEERD a PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 10 JANUARI 1963 Voorkom Rillerig? Onprettig? - Vlug: Mogelijk vanavond opening Vlissingse ijs-sintelbaan Waarschynlylt vanavond donderdag zal de Vlissingse sintelbaan als ijs baan in gebruik kunnen worden geno men. Het aanbrengen van een yslaag op de sintels heeft gisteren namelyk flinke vorderingen gemaakt. De Stichting Sportbelangen zou met vier mensen de gehele nacht blijven doorwer ken. Men verwacht de baan vanavond omstreeks zeven uur te kunnen openen. Het ligt in de bedoeling om voor het schaatsen op de baan entreegeld te hef fen: voor dagkaarten 75 cent tot een gulden en voor morgen-, middag- of avondkaarten 35 tot 50 cent. In het kort geleden geheel gemoderni- .-de café „De bierhal" te Zierikzee is woensdagavond een enorme ravage aan gericht, toen een oververliitte pyp een grote kachel, de betimmering aan het schroeien bracht en in brand zette. Onmiddellijk werd alarm geslagen. De vrijwillige brandweer wist het vuur tot een minimum te beperken, maar kon niet verhinderen, dat nog aanzienlijke schade ontstond. Het was ongeveer kwart over zes, toen. de brandweer in actie kwam om het: begin van brand in het café van de heer M. Kleppe aan het Korte Groendal te bestrijden. De platen betimmering langs de wanden en aan het plafond waren er in brandgeraakt, toen de daarlangs ge legde kachelpijp te veel hitte uitstraalde. De brandweerlieden zetten twee stralen van de mixblus-hoge drukspuit op de vuurhaard en verwijderden onmidde""'- de grote kachel uit de caféruimte, de hoek, waar deze had gestaan, was een aanzienlijk gat ontstaan, dat door het plafond drong tot in de bovenverdie ping. Snel optreden voorkwam een ver dere uitbreiding van de brand. In het café „De bierhal" kort geleden heropend na een verbouwing en modernisering is men thans opnieuw aan een opknap beurt toe. Brandweer was paraat De brandweer van Dreischor werd maandagmiddag tegen zes uur gealar meerd voor een brandje in een auto- ige te Zonnemaire. Toen men in Zonnemaire arriveerde was ook de brandweerauto uit Brouwershaven ge arriveerd. Even na half zeven waren de brandweerlieden weer op hun basis in Dreischor terug. KUNST Goes, „De Prins van Oranje"; „Onderling Kunstgenot". IN DE KRINGEN van het amateurto neel wordt het blijspel nog altijd te vaak onderschat. Het spelen van een „niemen dalletje" lijkt aantrekkelijk, is ook aan trekkelijk, maar het is daarnaast bijzon der moeilijk. Het vraagt felle, rake ty peringen, perfecte rolkennis, duidelijke dictie en voor alles vaart, tempo. Dat is alles bij elkaar nogal wat en telkens op nieuw blijkt dan ook weer, dat aan deze scala van voorwaarden door amateurs niet of slechts ten dele kan worden vol daan. Tenzij men over de hele linie kan beschikken over geroutineerde krachten, van wie men weet wat men er aan heeft. De toneelvereniging „Onderling Kunst genot" in Goes wist dat niet, want men presenteerde in de gisteravond in „De Prins van Oranje" te Goes gegeven voorstelling van „Een engel kwam,voor bij" enige debutanten. Het gevolg was dan ook dat dit speelse blijspel van Pierre Barillet en Jean Pierre Grèdy (eerder in ons land uitgebracht onder de titel „Adèle") voor alles leed onder een gebrek aan tempo. Het kreeg eerder een statische dan een dynamische vertolking en dat was jammer, want dit blijspel biedt beslist voldoende mogelijkheden voor amusant toneel. De schrijvers zorg den voor talrijke kluchtige verwikkelin gen rond de figuur van een helderziende dienstmaagd, die vrij veel verwarring sticht in een Frans gezin, waarin de ge- exalteerde vrouw des huizes schijnbaar domineert, maar waarin papa acliter de schermen de touwtjes toch wel in han den blijkt te hebben. Deze familie wordt gecompleteerd door een dochter in de teenagerjaren en een zoon met kunst zinnige en amoureuze neigingen. Mama is een wuft, oppervlakkig type, dat de tamelijk ongelikte dienstmaagd met veel strijkages omringt, in de hoop er een financieel slaatje uit te slaan. Dat loopt allemaal verkeerd en toch weer goed af, via vele soms geestige dialogen en met enkele kluchtige situaties. De dialogen kwamen in de gisteravond gegeven voorstelling in het algemeen slecht tot hun recht. Op de planken heerste, vooral in de beide eerste bedrij ven, een nerveus-gespannen sfeer, die de dictie bepaald niet ten goede kwam. Voor een gunstige uitzondering zorgde Marleen de Jongh, die haar tekst helder en met voldoende volume over het voet licht bracht, evenals Marja Cardon, die bovendien als enige wist te overtuigen door soepel, natuurlijk spel. De overigen, onder wie met name me vrouw N. Geysen-Smout als de vrouw des huizes en de heer B. Raad als de zoon, bewogen zich vooral tijdens „stil spel" te onbeheerst en te onwennig op de planken, hetgeen onnodig afleidend werkte. De heer A. H. Jager gaf als de heer des huizes beheerster spel te zien, maar toonde daarentegen weer de nei ging naar de andere kant te overdrijven, waardoor zijn vertolking een te afgeme ten karakter kreeg. Dochter en dienstmaagd (respectievelijk Marleen de Jongh en Marja Cardon) voldeden nog het beste, van wie dan vooral Marja Cardon haar rol met be grip wist te brengen. De gehele voorstel ling leed echter onder een nogal groot gebrek aan tempo en dat komt uiter aard op rekening van de regie, die in handen was van mevrouw E. F. Frant- zen-Cloeck Hellema. In clit speelse blij spel ontbrak het speelse element helaas ten enenmale. Al met al zijn dit vrij veel bezwaren, maar nogmaals: een blijspel spelen is moeilijker dan menigeen denkt en zeker een blijspel als „Een engel kwam voor bij", waarin vrij weinig mensen vrfl veel tekst moeten kennen. Het décor van P. A. Romijn was uitste kend verzorgd en het weinig talrijke pu bliek had ondanks de dezerzijds geop perde bezwaren een genoeglijke avond. v. B. VERWACHT. Verlichting voor ijsbaan in Vlissingen De IJsclub Vlissingen, die in de tweede wereldoorlog onder meer de ysbaanverlichting verloren zag gaan, heeft thans, dank zij de sportieve medewerking van der den de beschikking gekregen over een nieuwe permanente en sfeer volle verlichting. Aan elk van do negen lichtpalén op de ijsbaan komt een sierlyke van honderden lampjes voorziene drie-armigo verhehtingskroon. Woensdagmidag is men begonnen met het aanbrengen van de eerste vier kronen. Getracht zal worden de overige vijf kronen zo spoedig mogelijk op hun plaats te brengen. De verlichting van schijnwerpers, die thans in gebruik is, komt 1:e vervallen. Het bestuur van de ijs- club overweegt bij het aanhouden van de vorst voor het in conditie houden van di, baan een systeem toe te passen, dat ook op kunst- banen wordt gebruikt. Volgens dit plan dient het voedsel rijke zeewater door een duikersluïs te worden binnengelaten. Dit is in lijnrechte tegenstelling met het standpunt van rijkswaterstaat. „Voor ons staat het vast, dat het 3"k niet bereid is te graven in de sluitdijk van het Veerse Gat. Men is daar van mening, dat het voor de proef benodigde water over de dijk geheveld moet worden", merkte ir. Lienesch op. Op de tekening wordt uitgegaan van twee duikers, elk ter lengte van circa honderd meter. Gedacht wordt verder aan twee bedrijfsgebouwen en betonnen goten voor de mosselverwatering. Aan de oostzijde, van het bedrïjfsplateau is een brug voor een vrachtauto be- Een tékening van het oesterproef- bassin in tiet Veerse Gatzoals de provinciale waterstaat zich het project heeft gedacht. rijdbaar geprojecteerd met weerszijden stellages. Op ziften van vier of vijf lagen hoogte kunnen hier consumptieoesters worden opgeslagen. Voorts zijn de gedachten bepaald bij een apart kweekbassïn, waarin in een bepaalde periode in de zomer het aan oesterzaad ryke water binnengeleid kan worden. In dit kweekbassïn zou dus een broedval kunnen plaatsvinden, Men gaat er van uit, dat een natuur lijke broedval naast de kunstmatige kweek van larven benut dient te wor den. DOOR VOORZITTER BOUWCOMMISSIE: Lokaliteit ten behoeve van het gemeentewerk Dezer dagen is in aansluiting op de kerkdienst in de Nederlands hervormde kerk te Schoondijke de nieuwe consis torie ten behoeve van het gemeentewerk in deze plaats in gebruik genomen. In zyn welkomstwoord vertelde de voorzit ter van de bouwcommissie, ds. P. A. L. Brinkman allereerst het een en ander over de voorbereidingen voor de bouw van deze consistorie. Daarna werd het gebouwtje officieus aan de zorgen van de kerkvoogdy toevertrouwd. De officiële overdracht was kort daarop bij de ingang van het gebouwtje, toen ds. Brinkman de sleutel van de nieuwe consistorie aan de heer A. Verkruijsse, de voorzitter van de kerkvoogdij over handigde. Met een enkel woord aan vaardde de heer Verkruijsse het nieuwe gebouw voor het kerkelijke werk. Bur gemeester J. C. Hoftijzer van Schoon dijke wenste de gemeente geluk met de nieuwe consistorie. Hij hoopte dat spoe dig een andere wens de reparatie van het torenuurwerk eveneens in vervul ling zal gaan. Na de opening werden de belangstellen den in de gelegenheid gesteld het ge bouw te bezichtigen. Met de bouw van de door architect ir. W. J. Bruijnooge uit Schoondijke ontworpen consistorie werd op 1 mei van het vorig jaar begonnen. De fir ma's J. Verstraete, wed. van Lare- Dierx, I. J. Brugge en A. van der Meulen voerden het werk uit. Financiële medewerking voor de bouw van de lokaliteit werd onder meer ver leend door de diaconie, terwijl het be drag voorts werd aangevuld met gelden van een verloting, enige kerkcollectes en een som geld uit het verjaardags fonds. Verder kwamen er grote en kleine fiften binnen van gemeenteleden en reeg men een bedrag van de landelijke kerkbouwactie. De bouwcommissie ont ving eveneens geschenken voor de aan kleding van het gebouw. Benoemingen bij de Amsterdamsche Bank het kantoor Hulst. De heer I. J. van der Hagen, algemeen procuratiehouder van het kantoor Ter- neuzen van de bank, is met ingang van 1 januari 1963 benoemd tot onderdirec teur van het kantoor te Terneuzen. Overdracht commando aan de heer C. Jansen De nieuw benoemde burgemeester van Souburg, de heer B. H. G. ter Haar Ro- rueny heeft woensdagavond de scheiden den commandant van de Souburgsc vry- willige brandweer, de heer J. J. Passe- nier de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op de borst gespeld. De eerste burger van Sou burg verrichtte deze handeling voor het „front" van het voltallige brandweer korps, dc burgemeester van Ritthem, de heer P. Daniëlso, de commandanten van de brandweerkorpsen Middelburg en Ganzen Wij geven de steller van die ad vertentie in dit dagblad weinig kans. Bijzonder weinig leans zelfs. Niettemin hebben wij grote be wondering voor het schier grenze loos optimisme van deze man. Hij adverteerde namelijk als volgt: „Vermist h ganzen, sinds kerstdag. Gaarne inlichtingen". Kijk, dat lijkt ons nu het toppunt van optimisme. Sinds kerstdag vier ganzen missen en dan arge loos om inlichtingen vragen. Hoe pel het natuurlijk niet uitgeslo ten is, dat er toch inlichtingen worden verstrekt, maar die zullen dan vermoedelijk anoniem zijn. Zo in de geest van: „Ganzei smaakten uitstekend. Houden ons aanbevolen voor volgende gelegen heid". Er is trouwens nog een andere mogelijkheid en wel dat we hier te 'maken hebben gehad met sterk gevoelsmatige ganzen. Een soort ■iuperdieren, bepaald géén domme gansjes, die tegen Kerstmis de bui zagen hangen en overwogen heb ben „beier bloö gansdan doó gans" om vervolgens het luchtruim te kiezen, op naar vei liger oorden. Én in dit laatste geval lijkt ons de kans op inlichtingen uitermate gering. Tenzij Moeder de Gans noogst persoonlijk ingrijpt. Maar zelfs in dat geval geven wij de adverteerder weinig hoop, want dan komt er toch hoogstens een sprookje van. Dreischorse olifant trekt veel kijkers Dreischor herbergt sinds enkele dagen een grote olifant. Dat beest staat onwrikbaar in de sneeuw van de Ooststraat. De heer Jac. Folmer, steenhouwer van beroep, heeft het namelijk gepresteerd om uit zachte sneeuw een grote olifant te „beeldhouwen". Nu die zachte sneeuw door de opnieuw inge treden vorst steenhard is gewor den, trekt het logge gevaarte uiteraard heel wat kijkers. Vooral de jeugd van Dreischor schijnt erg ingenomen te zijn met „hun" olifantje- De allerkleinsten wil len er allemaal wel eens op zit ten. Daar kan zo'n zware hard- bevroren olifant overigens wel tegen. AANBESTEDING WEGEN VERBETERING THOLEN Provinciale Waterstaat Zeeland heeft woensdag aanbesteed het verbeteren van twee wegvakken op Tholen, name lijk 1400 meter van de provinciale weg Poortvliet-Scherpenisse en 1266 meter van de provinciale weg Scherpenisse- St.-Maartensdijk. De inschrijving voor de twee wegvakken luidt als volgt: firma W. van Vossen Zoon te St.-Annaland voor 387.933; J. van Vossen Zonen te St.-Annaland voor 410.800; firma gebr. J. en M. Moerland te St.-Annaland voor 413.000 M. C. v. d. Driest te Zierikzee voor 413.000; A. v. d. Werf te St.-Maar- tensdijk voor 419.200; firma J. D. Janse te Middelburg voor 441.000; N.V. August van Dijk Petiet te Bergen op Zoom voor 444.000; gebr. Suijker- buijk te Hoogerheide voor 448.000 en C.V. gebr. Van 't Verlaat te Hardinx- veld voor 517.300. Burgemeester B. 11. G. ter Haar Romeny van Souburg heeft woensdagavond de scheidende coni,mandant van de plaat selijke vrijwillige brandioeer, de heer J. J. Passenier, de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nas- sau op de borst gespeld. Be foto geeft een beeld van deze plechtigheid: rechts de heer Ter Haar Romeny, in het mid den mevrouw Passenier en links de scheidende commandant, de heer J- Bromfietser reed tegen handwagen Omstreeks zeven uur is dinsdagavond de bromfietser A. van H. uit Stroo- dorp (gem. Westdorpe) nabij het Ze- venaardok te Terneuzen tegen een voor hem rijdende handwagen opgereden en gevallen. Van H. die bij de val waar schijnlijk een hersenschudding heeft opgelopen, werd per ambulance overge bracht naar het St. Elisabethziekenbüis te Sluiskil. Passenier nam afscheid Vlissingen alsmede de adjunct-inspec teur van het brandweerwezen, de heer S. H. J. de Roos. Burgemeester Ter Haar Romeny „sanctioneerde" vervol gens de overdracht van liet commando aan de beer Chr. Jansen. De heer Ter Haar Romeny zei ervan overtuigd te zijn, dat de heer Passe nier met dit afscheid een voor Sou burg belangrijke periode afsloot. „Ik vind het buitengewoon om als eerste ambtsdaad in deze nieuwe gemeente deze koninklijke onderscheiding aan U te mogen uitreiken". Tevens me moreerde de burgemeester de ver diensten van de heer Passenior tij dens de periode, dat deze comman dant was van de Souburgse brand weer. Het opspelden van de konink lijke onderscheiding verliep niet zon der „strubbelingen": „Je hebt. een stugge boezeroen aan man", stelde burgemeester Ter Haar Romeny la coniek vast. Goodwill Burgemeester P. Daniëlso van Ritthem, die zich daarna in waarderende woorden tot de heer Passenier richtte, verklaar de ten aanzien van de herindeling van de Waleherse gemeenten een chapiter dat hij even aanstipte dat h|j by een eventuele herindeling liever zou zien, dat de bebouwde kom van zyn gemeen te bij Souburg zou worden gevoegd dan bij vlissingen of Middelburg. Terugkomend op bet brandwecronder- werp stelde hij: „(J hebt goodwill ge kweekt voor het korps, en ook wij in Ritthem kunnen dat waarderen" Hij overhandigde dc heer Passenier een boekebon. Daarna spraken nog woorden van felicitatie de heren S. H. J. do Roos van het brandweerwezen, A, J. W. Ma- thijssen, commandant van de brandweer Middelburg, D. Luitwicler, commandant van de Vlissingse brandweer en M. A v. d. Putte, wethouder cn oud-waarne- mend-burgemeesler. De ondercomman dant J. Suurmond feliciteerde daarna de scheidende commandant namens de korpsleden. Mevrouw Passenier kreeg een boeket bloemen; de heer Passenier ontving ccn ets met de namen van de korpsleden alsmede een taart met het opschrift „De kapitein verlaat het schip: met veel dank". Namens het gemeente bestuur had burgemeester Ter Haar Ro meny de nu oud-commandant Passenier eveneens met een geschenk bedacht. Commandowisseling By de commandowisselfng richtte bur gemeester Ter Haar Romeny zich lot de nieuwe commandant Chr. Jansen met de woorden; „IJ guat een zeer verantwoor delijke post bekleden, bel commando van een brandweer, die niet alleen be staat uit materieel in vorm van een brandspuit en wagen, maar ook menseii- materiaal, waarin een geest moet wor den gekweekt van wederzyds vertrou wen". De heer Suurmond bood daarna de. sleutel van dc brandweergarage aan. Dc nieuwe commandant deed tenslotte een beroep op de medewerking van het korps: de heer Passenier sprak een af- scheids- cn dankwoord, waarin hij nog herinneringen aan vroeger tijden op haalde. De bijeenkomst was belegd in het verenigingsgebouw ,,'t Zwaantje". Bevordering directeur Ned. Loodswezen De directeur van het Nederlands Loods wezen te Vlissingen, kapitein luitenant ter zee J. A. van Beusekom, is met in gang van 1 januari j.l. bevorderd tot kapitein ter zee. Vergelijk de kwaliteiten van verschil lende projectoren in onze collectie dan heeft U het beste antwoord. Met veel genoegen zullen wij U adviseren. GOES - VLISSINGEN - KRUININGEN MATIGE TOT STRENGE VORST Droog weer met hier en daar mist en op enkele plaatsen wolkenvelden. Over wegend matige oostelijke wind. In de vroege ochtend overwegend strenge vorst, later op de dag overwegend ma tige vorst. ZON EN MAAN 11 januari Zon op 8,45 onder 16.51 Maan op 18,41 oncler 9.45 IR. LIENESCH: „NOOIT TEKENINGEN GEZIEN De laatste weken is er veel gezegd en geschreven over de voorgeno men oesterproef in het Veerse Gat, waarvan de feitelijke uitvoering na vier jaar van plannen maken nog altijd op zich laat wachten. In middels heeft de provinciale water staat in Zeeland opnieuw een teke ning vervaardigd, waarop wordt aangegeven hoe het oesterproef- bassin eruit zou bunnen zien. Min der vlot met het produceren van tekeningen is de Deltadienst van de rijkswaterstaat, waarvan het niet bekend is of hij de plannen voor de oesterproef al „rond" lieeft. „Wij zijn afhankelijk van het technisch advies van rijkswa terstaat. Tekeningen van deze dienst hebben wij tot nu toe nooit gezien", verklaarde ons desgevraagd de directeur van de visserijen van bet ministerie van landbouw en visserij, ir. G. Lienesch. „Ook wij waren ver rast, dat er op de begroting van verkeer en waterstaat voor 1963 geen gelden voor de proef wa ren uitgetrokken". „Rijkswater staat maakt de ontwerpen en hij zorgt tevens voor de uitvoe ring. In dit stadium zijn wij aan handen en voeten gebonden", al dus de directeur van de visse rijen. Het is in dit verband bepaald niet vreemd, dat van de zijde van de visserij contact is gezocht met de provinciale waterstaat in Zeeland, ten einde de ge dachten eens te bepalen over de oester proef. De provinciale waterstaat heeft deze gedachten in een tekening neer gelegd, die dus alleen maar aangeeft hoe het zou kunnen zijn. Het is niet het eerste plan, want reeds eerder werden de in Zeeland levende ideeën over de oesterproef eveneens op papier gepro jecteerd. PLAATSMAKEN VOOR UITBREIDING De realisering van het nieuwe uit breidingsplan van de gemeente Ka- pelle is er de oorzaak van, dat de Oude Dijk na eeuwen uit het beeld van Biezelinge gaat verdwijnen. De dijk moet over een afstand van on geveer 300 meter worden afgegraven om plaats te maken voor een „recrea- tiestrook". Het is mogelijk dat de dijk vier eeuwen terug de begrenzing van de haven vormde, die Biezelinge omstreeks 1500 bezat. Waarschijnly- ker is evenwel, dat de dijk later, in de 16e eeuw, werd aangelegd, in de toekomst zal alleen het dijkge- deelte, dat de „Zwarte Weel" be schutting biedt, blijven bestaan: de gemeente Kapelle wil de dijk daar in richten als tribune om er bijvoorbeeld schaatswedstrijden op de vijver te kunnen volgen. De afgraving van de rest van de ongeveer vierhonderd me ter lange dijk is reeds enige tijd aan de gang. De laatste twee eeuwen had de dijk geen doel meer, want hij Jag midden in het land. Daarvóór was dat an ders. Het is mogelijk, dat de dijk vier of vijf eeuwen terug de haven begrensde en dat het begin van de dijk als kade fungeerde. Dan zou het op de plaats, waar nu de markt van Biezelinge ligt, een drukte van be lang zijn geweest. Want Biezelinge was in de 15e eeuw een van de be langrijkste havens aan de zuidkust van Zuid-Eeveland, zo meldt de door de heer Bijl geschreven „Kroniek van Kapelle-Biezelinge". De schippers wa ren ook vrachtvaarders op Vlaande ren en Brabant. Maar er is ook een andere mogelijk beid. Het kan ook zijn, dat de dyk in de 16e eeuw is aangelegd, toen het gebied ten zuiden van Biezelinge werd ingepolderd. Dit vindt burge meester H. G. van Suiilekom van Kapele waarschijnlijk. „Maar dit is een twistpunt", vertelde hij ons. In ieder geval betekenden de inpol deringen net einde van de Eiezeling- se haven, want ook de verbindings geul met de Westerschelde, de Bie zelinge, verdween. De voortgaande inpolderingen maakten ook de Oude Dijk overbodig. De gemeente Kapelle kon het gedeel te van de Oude Dijk van de Markt tot aan de Rijkswegdat in parti- De Oude Dijk te Biezelinge, die het vela moet ruimen voor nieuwe uitbreidingen (Foto P.Z.C., culiere handen was in 1957 over nemen voor een bedrag van 2000,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2