I GRANDIOZE OPRUIMING HUIZENFABRIEK in Apeldoorn levert 1000 woningen per jaar ALLE ARTIKELEN ZIJN VAN DIT SEIZOEN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11' Dit is een van de tien woningtypen, die worden keuken 2.06 x 3.30 meter. De slaapkamers zijn be- vervaardigd. Het is de bungalow „Orchidee" met stemd voor resp. twee, drie en twee personen, ter pannendak en drie, eventueel vier slaapkamers, wijl een bergruimte van 2.20 x 3.30 meter even- Het woonvertrek is groot 4.02 x 7.20 meter, de tueel Ook als slaapkamer kan worden ingericht. IN 1 DAG GLAS EN WATERDICHT (Van een onzer redacteuren). £)e woningbouw is gewikkeld in een metamorfose van ambacht naar industrie. Me chanisatie op de bouwplaat sen breekt baan, de prefabri- cage maakt steeds meer op gang, ook in de zogenaamde traditionele bouw, en alles wordt in het werk gesteld om efficiënter, sneller en goedko per te bouwen. Wat dit laatste betreft moet echter nog aan een aantal voorwaarden wor den voldaan, onder meer voor wat betreft andaardisatie van maten, soorten en kwalitei ten en de normalisatie van be paalde bouwmaterialen, met name halffabrikaten en uit- rustingsonderdelen De Sociaal Economische Raad heeft onder meer onze voorwaarden onlangs nog eens uitdrukkelijk gesteld in een advies aan de minister van volkshuisvesting en bouw nijverheid over de structuur van de woningbouw. maal vijf weken. Als men dus weet, wanneer met de bouw begonnen wordt, kan men de verhuiswagen al vast bestellen Maar men kan ook doen zoals een echtpaar in een Gelders dorp, dat tegenover de bouwplaats tijdens de opbouw ging kamperen en toen na één dag werken hun huis glas- en waterdicht was, er in trok. van de bouw is aangebroken.kan deze ongestoord voortgang vinden. De weersinvloeden zijn dus volkomen uit geschakeld. De fabriek garandeert een onmiddellijk volkomen droge wo ning. Nog niet zo lang geleden, had men nog twee dagen nodig voor. de bouw van de huizen, maar door nog meer voorbereidingen in de fabriek ziet men de kans nu de bouw in' één dag gereed te hebben. De prijzen zijn se dert 1959 niet gestegen, maar de hui zen zijn daarentegen wel in waarde toegenomen door de verbeteringen, die erin zijn aangebracht. De tot dusver geleverde woningen zijn alle vrij staand, maar op de research-afdeling van de centraal technische dienst van het Bouwfonds Ned. Gemeenten te Amersfoort werkt men al aan een methode om deze huizen ook aan rijen te kunnen plaatsen. y/arme huizen Ook 's winters In de wintermaanden ondervindt de traditionele bouw vaak grote stag natie door de vorst, sneeuw en derge lijke. De bouw van de BG-huizen kan echter in wintermaanden onge stoord doorgaan. Men weet namelijk zeer tijdig waar de woningen moeten worden gebouwd en als de winter in zicht komt, zorgt men ervoor, dat de funderingen klaar zijn. Als de dag De woningen zijn niet alleen „kurk droog" al van het moment van de plaatsing af, ze zijn ook warm. De pa nelen die gebruikt worden voor de binnenmuren en voor de binnenwand van de buitenspouwmuren hebben, bij een even grote soliditeit als „tradi tionele" binnenmuren, een dubbel isolatievcrmogen. Bovendien zijn de buitendeuren en draairamen van een speciale tocht- weringsconstructie. AUe woningen hebben een Bruynzeel-keukeninrich- ting "iet roestvrij bladstaai; w.c., wastafels met planchet en spiegel. Bij de verschillende typen zijn uiter aard verschillende variaties mogelijk. Vier, of vijf woningen per dag in Nederland" een liefste wens verlaten de fabriek om „ergens te verwezenlijken: een huis!... Dezer dagen werd een automobilist be recht omdat hij een voorligger ging pas seren, terwijl achter hem een -wa gen met grote snelheid kwam aanrijden. De bestuurder van de laatste auto kon door snel te reageren en hard remmen een ongeluk maar net voorkomen. Voor de rechtbank moest de beklaagde wel inzien dat zijn fout een ander het leven had kunnen kosten. Dagelijks ko men echter bij het inhalen op autosnel- wegen „bijna-ongevdllen" voorzonder dat de veroorzaker „met zijn neus" op de fout wordt gedrukt. De ANWB wil er daarom met klem op wijzen dat alvo rens te gaan inhalen goed moet worden opgelet of deze manoeuvre inderdaad kan worden uitgevoerd zonder daardoor het achteropkomend verkeer in gevaar te brengen. Op vsegen met een enkele rijbaan zal bovendien op tegemoetko mend verkeer moeten worden gelet. 0 Donala Slayton, die deel heeft uitge maakt van de eerste ploeg van zeven Ame rikaanse ruimtevaarders maar die nooit de ruimte is ingeschoten, omdat hij een lichte afwijking aan zijn hart heeft, is door het bureau voor lucht- en ruimtevaart benoemd tot „leider van de astronauten". Hij zal de nieuwe groep van negen ruimtevaarders, die pas is samengesteld, opleiden. 0 Ex-generaal Wolfgang Martini, een der pioniers van de luchtvaart zonder zicht die het eerste Duitse, op radar gelijkende sys teem voor deze luchtvaart ontwierp, is op 72-jarige leeftijd overleden. In de tweede wereldoorlog had hij de leiding van de trans portdiensten van de „Luftwaffe". 0 Het vijftiende wereld-postcongres. dat oorspronkelijk in maart a.s. in Nieuw-Delht gehouden zou worden, zal nu voorjaar 19G4 in Wenen plaatsvinden. |_|oe ver de metamorfose zich al in de woningbouw voltrokken heeft kan men in Apeldoorn zien. Daar staat namelijk een „huizenfabrick", die officieel heet de N.V. Timmerfabriek Apel doorn. Hier worden al sedert enige jaren huizen kant en klaar ge fabriceerd. Vier a vijf complete woningen verlaten per dag deze fabriek om overal in het land geplaatst te worden. Deze woningen worden geleverd in opdracht van het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten en het merk van de woningen is dan ook „bouwsysteem BG". X rbcidsbesparende /\een belangrijke methoden zyn belangrijke zaak, niét alleen vanwege het grote tekort aan arbeids krachten, maar ook om zo goedkoop mogelijk te bouwen. Ook vergroting van de woningproduktic kan hier door worden bereikt en van over heidswege werden en worden nog bijzondere faciliteiten verleend voor de houw van woningen volgens arbeidsbesparende methoden. De theorie kreeg gestalte in de houw van enkele proéfwoningen en in '58 werden de eerste fabrieksmatig ver vaardigde woningen door het bedrijf afgeleverd, terwijl men aan een ver dere perfectie bleef doorwerken. per jaar ïn 1959 werden reeds 80 huizen ver kocht. in 1960 werd een aantal Van 180 bereikt en 1961 al weer honderd meer. Dit jaar bedroeg de produktie 540 complete woningen en voor 1963 zijn er al 1080 verkocht, wat betekent, dat het produktieplan „vol" zit en alles-op alles moet worden gezet om dit aantal ook werkelijk te halen. De produktie zou echter nog groter kunnen zijn indien, bijv. het aantal personeelsleden, dat nu 110 bedraagt, zou kunnen worden opgevoerd tot 160. Naarmate de vraag naar deze kant en-klaar huizen groter wordt, loopt de wachttijd op, omdat er niet voldoende personeel is. Dit noopt tot een grotere mechanisatie van hetgeen nu nog ambachtelijk wordt uitgevoerd, maar de machines kunnen niet alles en personeel blijft er dus nodig. Met een aantal ongeschoolde krachten zou het bedrijf alweer een heel eind in de goede richting zijn. Maar ook de toeleveringsbedrijven kampen met dezelfde moeilijkheid, voor zover althans bij hen de mate riaalvoorziening geen stagnatie ver oorzaakt. Allemaal factoren dus, die de ontwikkeling remmen, terwijl de vraag stijgt. Geen grond meer Tn enkele jaren tijds is het bedrijf belangrijk uitgebreid. In 1955 was er nog slechts één fabriekshal, waarin ook de kantoren waren onderge bracht, met een oppervlakte van duizend vierkante nieter. Na de reeds plaats gehad hebbende uitbreidingen, is er nu nog een nieuwe hal van 2300 vierkante nieter in aanbouw en als deze gereed is, zal een produk- tieve oppervlakte bereikt zijn van niet minder dan 7500 vlerkante meter. Aangrenzend is geen grond meer be schikbaar. Wel aan de overkant van de weg. Maar deze grond is bestemd voor de aanleg van voetbalvelden en reeds ondernomen pogingen hebben dan ook niet tot enig succes geleid. De wachttijden voor de traditionele bouw worden steeds langer door al lerlei omstandigheden. Met een bouw plan is twee X drie jaar gemoeid, maar op z'n minst toch twee jaar. Met deze woningen bestaat de redelij ke kans, dat binnen één jaar de zaak helemaal rond is, mits de grond er is en de vereiste vergunningen zijn afgegeven. Tien bouwtypen X Xen kan een keus doen uit tien verschillende eengezinswoningen, grotendeels van het hungelowtype. Ter plaatse wordt eerst een fundering gemaakt en dan gaat verder alles volgens vastgesteld schema. Na één dag werken staat het huis er niet al leen al. maar het is dan ook glas- en waterdicht. Daarna komt het binnenwerk aan de beurt, leidingen en sanitair wor den aangelegd en het houten huis wordt onimetsehl met ons echte Ne derlandse produkt: dc baksteen. Duur van alle werkzaamheden niaxi- Een gelukkig mens voelt fn de samenleving waarin hij woont en werkt De Provinciale Zeeuwse Courant geeft U hef gevoel van „thuis zijn" in de Zeeuwse samenleving Deze foto toont een der hallen van de „huizenfabriek" waarin de onderdelen gereed worden gemaakt en voor verzending bijeenge bracht. Behalve de stenen en de dakpannen, is dat wat U hiernaast ziet een heel huis! Elke dag verlaten op deze wijze vier a vijf auto's met vrijwel complete huizen de fabriek. in dames- en meisjesconfectie ONZE ARTIKELEN ▼MM vconrKli> |N VIJF GROEPEN, DAARDOOR KUNT U ZELF ZIEN HOE VOORDELIG U IN ONZE OPRUIMING KOOPT. De balausopruimiug begint officieel op 15 januari. ARTIKELEN MET ROOD KAARTJE 50 KORTING MET GROEN KAARTJE 40 KORTING MET BLAUW KAARTJE 30 KORTING MET GEEL KAARTJE 20 KORTING MET ORANJE KAARTJE 10 KORTING ZIE ONZE ETALAGES Nooit kocht U zó voordelig. 9 vestiginger '.V S; C|A mom ^AA' I- UC IlldUI llww •- -v m-' 8%: Klokstmat 9 - Goes L. Noordstraat 10-12 - Middelburg Schema van lengt* enduur van de inhaalmanoeuvre Minister Korthals zal R.A.I. openen op 7 februari De minister van verkeer en waterstaat, drs. H. A. Korthals, zal op 7 februari in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam de 46ste R.A.I.-tentoonstelling van personenauto's, caravans, auto-on der delen, accessoires en garagege reedschappen openen, die tot en met 17 februari wordt gehouden. Deze expositie wordt de grootste, die ooit op dit gebied in ons land is ge weest. Dit is mogelijk geworden door het bouwen van de nieuwe westhal met een oppervlakte van 4000 vier kante meter, waardoor de totale ten toonstellingsruimte is gegroeid tot ruim 36.000 vierkante meter. Op 160 van de 226 stands zullen onder delen, accessoires en gereedschappen te> zien zijn. Evenals de vorige malen zullen 24 Nederlandse toeleverings bedrijven gezamenlijk exposeren in een Nederlands paviljoen. Christen Studenten Associatie opgericht De Nederlandse"'Christen Studenten Ver eniging, de Vrijzinnig Christelijke Stu denten Bond en dc Protestantse Ge spreksgroep te Eindhoven hebben beslo ten mét ingang van 1 januari nauw te gaan samenwerken. Daartoe hebben zij de Christen Studenten Associatie in het leven geroepen, welke onder een ge meenschappelijk bestuur zal zorgdragen voor de coördinatie van het werk van de verenigingen en voor de uitvoering van de gemeenschappelijke werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen voorname lijk liggen op het terrein van publika- ties, studiebijeenkomsten en het organi seren van een jaarlijks congres in het kader van de wereld studentengebeds dag. Het eerste congres zal in februari worden gehouden in een nog nader aan te wijzen plaats. De drie verenigingen, die in elke studen tenstad een afdeling hebben, omvatten 4000 studenten. De associatie in haar huidige vorm is voor de tijd van drie jaar aangegaan. Daarna zal worden be zien hoe de samenwerking het meest vruchtbaar kan worden voortgezet. PLANNEN VOOR RAAD LUCHTVERONTREINIGING De minister van sociale zaken en volks gezondheid, dr. G. AI. J. Veldkamp acht het nodig een raad inzake de luchtver ontreiniging in te stellen. Hij heeft hier over uitvoerig interdepartementaal over leg gepleegd. In deze raad zouden behalve ministers ook provinciale en gemeentelijke over heden en het bedrijfsleven alsmede orga nisaties welke op een of meer onderde len van dit gebied deskundig zijn verte genwoordigd moeten zijn. Een wetsönt- Songfestival wellicht niet op het scherm Gerard Michon, organisator van het songfestival in Nederland, overweeg om de liedjesselectie die op 23 januari zou worden uitge zonden, maar door de staking van de N.T.B.-musïcï wellicht onmoge lijk zal zijn, dan maar te doen plaatsvinden in een theater voor publiek, doch zonder uitzending. Hij hoopt daarvoor wel musici te vinden, en eventueel opnamen achteraf nog te kunnen uitzenden. werp tot instelling van een dergelijke raad is bij de Tweede Kamer ingediend. Deze raad, welke de minister van sociale zaken en volksgezondheid bij het door de overheid te voeren beleid kan adviseren, behoort een permanent karakter te dra gen, zo staat in de memorie van toelich ting. De raad zal de regering moeten steunen in een stuwend beleid, gericht op voorkomen en bestrijding van veront reiniging van de atmosfeer. Daarbij zul len lokale en regionale activiteiten moe ten worden ondersteund en zonodig ge coördineerd. INHALEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11