MINISTER KOMT DE K.L.M. TE HULP Regering wil spoedig rleg met Air Union ove Melkprijs zal dit jaar halve cent omhoog gaan VOGELS VRAGEN VOEDSEL Uitstel in Genève Hevige stammenkrijg eist doden in Kasai REGERING ZEGT NOTA OVER K.L.M. TOE Bezwaren van kamerleden tegen gratieverlening Chaos in Kongolese provincie West-Duitsland steunt scheepsbouw De fluwelen handschoen Onderzoek naar ramp met Sirius 206e jaargang - no. 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van.de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 Cb.g.g. red. 2078/: ~v.."jtajj" --Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50.- 29U; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2> G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 (b.g.g. red. 2078/316!), adv. 2375); Goes: med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 per week, ƒ8.00 per kw.: franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzenred. tel. 2116. adm. tel. j_ op_ regej (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 10 jan. 1963 Zee- en luchtvaart willen samendoen Pagina 3 STAATSSECRETARIS STIJKEL ZAL ONDERHANDELEN (Van onze Haagse redactie) De regering heeft besloten de staatssecretaris van verkeer en waterstaat, E. G. Stijkel, opdracht te geven bij de regeringen van België, Duitsland, Frankrijk en Italië stappen te ondernemen, die er toe moeten leiden dat de zg. Air Union luchtvaartmaatschap pijen Sabena, Lufthansa, Air France en Alitalia zich on verwijld openstellen tot onderhandelingen met de K.L.M. over aansluiting van de K.L.M. bij de Air Union. Het ligt in het voornemen van de regering, de K.L.M. in generlei opzicht in de steek te laten, zodat de Air Union maatschappijen geen aanleiding zullen hebben besprekingen over toelating van de K.L.M. tot de Air Union uit te stellen op grond van de verwachting, dat de tijd de Nederlandse luchtvaartmaatschappij wel verder zal uithollen en dat dientengevolge het aandeel dat de K.L.M. in de Air Union moet worden gegeven verder zal teruglopen. Aldus vernamen wij in goedinge- lichte kringen. Minister Korthals zou zich volgens onze inlichtingen dezer dagen in deze zin in de Twee- Ie-Kamercommissie voor verkeer en waterstaat hebben uitgespro ken. Dat zou betekenen, dat: De regering bereid is voorlopig niet aan te dringen op drastische verminde ring van het K.L.M.-net. De regering naar het voorbeeld van de vier genoemde landen, de verliezen van de nationale luehtvaartmaatschap- PÜ ook nu die aanzienlijk zullen blijven, wil blijven dekken. Niet lang na zijn optreden als pre sident-directeur toonde drs. Van der Beugel zich voorstander van hervat ting van het overleg van de K.L.M. met de Air Union maatschappijen, maar die hebben sindsdien de deur stevig dichtgehouden. Conclusie De Nederlandse regering schijnt thans tot de conclusie te komen, dat de enige manier om die deur weer open te krij gen, ligt in een demarche van de Neder landse regering bij de vier regeringen, die de betrokken maatschappijen in ver regaande mate subsidiëren. De conclusie die daaruit moet worden getrokken, is dat in de nabije toekomst, de inkrimping van het K.L.M.-net, die op do duur onvermijdelijk schijnt, voor lopig zeer beperkt zal blijven. Wel moet worden verwacht dat enkele zeer onren dabele lijnen zullen worden opgeheven, en daarbij gaan de gedachten vooral uit naar de lijnen naar Zuid-Afrika en Zuid- Amerika. Uit alleszins betrouwbare informaties is ons gebleken, dat in de loop van november de raad van commissaris sen van de K.L.M. er met klem op heeft aangedrongen, dat de Mackin- sey-staaf die naar de K.L.M.-organi- Volgende week zal in de Tweede Kamer een openbaar debat worden gehouden over de situatie bij de K.L.M., aan de hand van een nota die de regering nog deze week bij de Kamer zou indienen. De indiening van de nota geschiedt over eenkomstig de suggestie, die de socialis tische fractievoorzitter, prof. Vondeling, dinsdag had gedaan. Nu eeu nota zal worden ingediend zal prof. Vondeling vandaag geen mondelinge vragen stellen over de situatie bij de K.L.M., zoals aanvankelijk in zjjn bedoeling lag. Enige leden uit de Eerste Kamer b(j wie zich een groot mintal andere leden aan sloten verklaren in het voorlopig ver slag op de begroting van justitie voor lflfl.S dat een verdere gratiëring door een op jaren stellen van het viertal van de doodstraf reeds gegratieerde oorlogs misdadigers (waardoor invrjjheidsstel- ling mogelijk zou worden) zou indruisen tegen de rechtsovertuiging van alle kringen van de Nederlandse bevolking. Dit mede gelet, op de strafvervolgingen, welke in Duitsland thans nog worden ingesteld tegen oorlogsmisdadigers, die aan do jodenvervolging hebben meege werkt. Zij blijven erop aandringen dat de minis terie van justitie een" dergelijke gra tiëring niet/ zal bevorderen. Mond- en klauwzeer in Reeuwijk De vecartscnjjkundigc dienst beeft een geval van mond- en klauwzeer gecon stateerd in de Ztiidboilandse gemeente Reeuwijk. I)e maatregelen die terstond zijn genomen 0111 uitbreiding van de ziek te te voorkomen, houden een vervoerver- bod in van rundvee en varkens. Dat vervoersverbod geldt niet alleen voor dc gemeente Reeuwijk, maar ook voor Waddinxvecn, Boskoop, Zwammer- dam. Bodegraven. Lange Ruige Weide en Gouda. Het vervoersverbod betekent tevens dat de Goudse veemarkt niet kan worden gehouden. satie een onderzoek instelde, op de korst mogelijke termjjn een interim rapport zou indienen over de bevin dingen over de organisatie van de top van de maatschappij. Klaarblijkelijk was die opdracht een in terim-rapport uit te brengen, gebaseerd op het feit. dat de president-directeur drs. Van der Beugel zelf aan het college van gedelegeerd commissarissen het ont slag had voorgesteld van drie of vier van de directeuren die te zamen met hem de directie vormden. De aanleiding daartoe zou volgens onze informaties gelegen zijn in het feit, dat al vrijwel het gehele afgelopen jaar grote verschil len van mening in de K.L.M.-directle hadden geheerst, waardoor belangrijke beslissingen eenvoudig niet meer tot stand kwamen, en voorzover ze wel wa ren genomen, na korte tijd werden her roepen. Verrassing Het interim-rapport van het Mac- kinsey-bureau schijnt tot dezelfde conclusie te hebben geleid als de president-directeur had getrokken. En het zou volgens onze inlichtin gen in de bedoeling hebben gelegen in de vergadering van de raad van commissarissen van 3 januari overeenkomstig deze eensluidende conclusies te beslissen. Geheel on verwacht diende toen president-di recteur Van der Beugel zelf zijn DRS. H. A. KORTHALS ...K.L.M. te hulp... ONTWAPENINGSOVERLEG IN FEBRUARI VERDER De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zyn gisteren overeengekomen om de hervatting van de ontwapeningsconfe rentie te Genève, een maand uit te stel len. De conferentie zal nu in plaats van aanstaande donderdag op 12 februari beginnen. De twee mogendheden kwamen overeen om het uitstel bij. de andere deelnemers aan de conferentie aan te bevelen, maar daar de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten een permanente voorzittersschap voor de conferentie bezitten, houdt hun aanbeveling in, dat het uitstel reeds vaststaat. De directeur van het bureau voor wa pencontrole en ontwapening, Foster deed het voorstel tot uitstel aan de hand van berichten uit Genève, dat „andere deelnemenden" aan de 17 landenconfe- rentie van mening zijn dat een uitstel de Russen de gelegenheid zou geven om zich te bezinnen op hun houding ten aanzien van problemen die thans nog overeenstemming in de weg staan. VON HASSEL IN FUNCTIE Dc nieuwe Duitse minister van defensie, Kai-Uwe von Hassel heeft gisteren zyn functie aanvaard. Von Hassel volgt Strauss op die 6 jaar is opgetreden als minister van defensie in het kabinet- Adenauer. De nieuwe minister ontving gistermor gen uit handen van president Liibke zijn aanstellingsbrief. Later had Von Hassel een bespreking met kanselier Adenauer, waarna hjj een kabinetszitting bijwoon de. President Kennedy heeft de president van Venezuela, Romulo Betancourt. uitgenodigd tegen het einde van deze maand een bezoek te brengen aan de Verenigde Staten. President Tsjombe beantwoordde Later in het jaar gerealiseerd De consumptiemelkprijs zal, over het hele jaar 1963 gerekend, met een halve cent per liter verhoogd worden. Voorlopig blijft hij echter nog op het oude peil. Pas later in het jaar zal deze prijsverhoging ge realiseerd worden. Over het tijdstip en de wijze waarop dat gaat ge beuren zullen minister De Pous en het bedrijfsleven nog overleg ple gen. Voorlopig echter nog op oude peil De prijsverhoging zal voor een deel een gevolg zijn van de verhoging van de verrekenpriis (de door de boer voor consumptiemelk ontvangen prijs; dt „eerste etappe" van de straatprijsver hoging op deze grond isin november jl. al verwerkelijkt), voor een deel een ge volg van verhoogde kostenfactoren bij lagere stadia van verwerking en afzet. In de bestuursvergadering van het pro- duktschap voor zuivel uitte de heer Wiersma (V.V.Z.M.) gistermorgen te leurstelling over de wijze, waarop mi nister De Pous het overleg over deze zaak heeft gevoerd. In de eerste audiën tie. die het produktschap hierover bij de minister heeft gehad, zijn de door het produktschap gemaakte berekeningen helemaal niet ter sprake gekomen, om dat de minister zijn eigen berekeningen had. De mensen die aan de bespreking deelnamen beschikten niet over dezelfde gegevens. Verrassing De voorzitter, ir. B. van Dam. zegde toe ernaar te zullen streven dat dit bij de volgende besprekingen anders wordt. Hij zei dat de minister, die Rijen brandende dorpen gezien vanuit de lucht In de voormalige provincie Kasai is een stammenkrijg op grote schaal uitgebroken, aldus gisteren in Leopoldstad ontvangen berich ten. Er zouden meer dan 370 Loe- loea en twee blanken bij de ge vechten zijn gedood. „Je kunt vanuit de lucht rijen brandende dorpen zien, waar moordpartijen onder de stammen woeden", aldus reizigers die in Leopoldstad arriveerden. De Kon golese generaal-majoor Victor Loendoe- la heeft de berichten over de gevechten aan Leopoldstad bevestigd. Europeanen die in het gebied rondom de hoofdstad van Kassai, Loeloeaburg. plantages-en bedrijven hebben, meldden dat het aantal doden veel hoger is dan de officiële schattingen. Volgens andere bronnen ligt het aantal doden tussen de 600 en 800. Explosief De Kongolese minister van binnen landse zaken, Cleophas Kamitatoe, zei dinsdagavond tijdens een radio toespraak dat de situatie in Kasai „meer en meer explosief aan het wor den is". Kamitatoe zei dat krijgers in Ba- kwanga, een diamantcentrum in Zuid- Kasai, legerpatrouilles hadden aange vallen en dat „talloos andere slacht offers hebben betaad voor de onbe dwingbare eerzucht van plaatselijke verantwoordelijke personen in andere delen van Kasai". Veruolgingen Zegslieden van het leger melden vele slachtingen met „meer dan honderd slachtoffers" in andere gebieden van Kasai, waar meer dan tien stammen de minderheden hebben vervolgd al sinds de instelling van de nieuwe provincies naar de stammenindeling in Kasai. Volgens de zegslieden hebben de stam men gevochten met allerlei soorten wa pens, van automatische geweren tot ver giftigde pijlen, om het bezit van be twiste gebieden. De gevechten in Kasai hebben niets te maken met de V.N.- operaties in Katanga. Guerrilla's gedood in Zuid-Vietnam Bij een aanval op het hoofdkwartier van de communistische guerillastrijders aan de grens tussen Zuid-Vietnam en Cam bodja zijn minstens 76 communisten ge sneuveld, zo is woensdag in Saigon be kendgemaakt. Aan regeringszijde sneu velden tijdens de gevechten, die zes da gen duurden, negen man. zijn melkprijsbeleid tot nu toe steeds gevoerd heeft op basis van de op bouw van de straatprijs, nu bij wijze van verrassing heeft doen weten dat met name de inkomensontwikkeling in de detailhandel een rol moet gaan spelen. Aan de minister zal nu gevraagd worden om richtlijnen omtrent de basis, waarop hij voortaan de ad viezen van het produktschap grond wil zien. Omdat de minister in een brief aan het produktschap heeft gesproken over de „overeenge komen wijzigingen in de prijsop- bouw" zal men hem er ook op wijzen dat het produktschap wat de melk prijs betreft alleen adviserend op treedt en dat met een adviserend or gaan geen overeenkomst pleegt te worden aangegaan. Bij de rondvraag kwam de „sneeuw- cent", de tijdelijke prijsverhoging voor aan huis bezorgde melk met een cent per liter, ter sprake. De heer Van Schie (Detailhandel) deelde bekommerd mee dat er al klanten zijn, die die cent nu niet meer willen betalen, en wilde aan minister De Pous richtlijnen vragen voor de rest van de winter- De voorzitter vond het nogal moeilijk in dezen regelen te stellen. Zowel voor hem als voor de heer Van Schie vormde de grilligheid, die het artikel sneeuw wat plaats en tijd betreft kenmerkt, problemen. Sneeuwcent De vertegenwoordiger van de minister van economische zaken, de heer Van der Wïllegen, kon de voor de slijters gerust stellende mededeling doen, dat bij het intrekken van de sneeuwcent wel een zekere uitlooptijd in acht zal 1 genomen. forden APELDOORN WIL MONUMENT VOOR KONINGIN WILHELMINA De gemeenteraad van Apel doorn heeft de burgemeester voorgesteld, dat Apeldoorn het initiatief neemt tot het oprichten van een monument ter herinnering aan koningin Wilhelmina. Het monument zou in de vorm en de allure, die deze grote vorstin passen, moeten geschieden, aldus het voorstel. De Westduitse regering wil voortaan de Duitse werven steunen. Het Westduitse kabinet heeft gisteren de minister van financiën, Rolf Dahlgruen, opdracht ge geven de stand na te gaan van de wer- elijke voorheffingen voor omzetbelas ting en een definitief tarief voor de te rugbetaling vast te stellen. Het plafond voor de kredieten tot hand having van de geschiktheid tot concur reren van de scheepswerven werd door het kabinet met 200 miljoen mark ver hoogd tot 600 miljoen mark. In ons land hebben zich de laatste tijd enkele gevallen voorgedaan rond ont slagen van hoge ambtenaren, waarbij met betrokkenen tot een minnelijke schikking is gekomen. Zo heeft deze week de Haagse gemeenteraad zijn di recteur van gemeentewerken eervol ont slagen met behoud echter van vier jaar salaris, namelijk tot de dag, waarop hij vijfenzestig wordt. Dat komt er op neer, dat de ontslagen hoofdambtenaar een douceur wordt verstrekt van ongeveer een ton. Nu is het woord „douceur" in dit verband niet helemaal goed gekozen: meestal wordt er een gift mee bedoeld, die verstrekt is in de overtuiging dat de ontvanger het geschenk op de een of an dere wijze wel toekomt. In dit geval ech ter is meer sprake van een „smarte- feld": bepaalde maatregelen bij de ienst gemeentewerken in Den Haag hadden allerminst de instemming van het hoofd dezer instelling en ten gevolge daarvan was onder de nieuwe verhou dingen geen vruchtdragende samenwer king met hem te verwachten. Vanzelf sprekend was dat voor de gemeente Den Haag ongewenst, terwijl het voor be trokkene een element van tragiek ople verde: hij zou zijn ambtelijke carrière onder voor hem moeilijke omstandig heden moeten beëindigen. Vandaar dat b. en w. de raad voorstelden hem ontslag te verlenen met behoud van sa laris over de nog resterende diensttijd. Dank zij deze procedure werd tevens vermeden, dat het gemeentebestuur ver wikkeld raakte in een ambtenarenpro- ces, hetgeen voor een overheidsinstel ling soms vervelende aspecten kan heb ben. Met het voorstel van b. en w. ging de raad van Den Haag akkoord. De hier geschetste regeling lijkt niet van redelijkheid ontbloot, maar des ondanks kan men een gevoel van onbe hagen niet van zich afzetten: de bewus te hoofdambtenaar is hier toch wel met fluwelen handschoenen aangepakt. Be trokkene was het niet eens met een re organisatie bij zijn dienst, die in de toe komst een meervoudige directie zou krij gen. Zo iets kan voorkomen. Maar het ging hier om een reorganisatiebesluit. dat door de raad was genomen en in zulk een geval kan een ambtenaaV, naar het ons voorkomt, weinig anders doen dan loyaal medewerken aan de uitvoering van de beslissing. Kan hij, om welke re denen dan ook, deze loyaliteit niet op brengen, dan zijn de consequenties voor hem. De hier in het geding zijnde functio naris nu had inder daad te kennen gege ven, dat het verschil van inzicht tussen de raad en hem over de bedrijfsvoering van zijn dienst té groot was om tot redelijke samenwerking te komen. Welnu, ae meest voor de hand liggende weg zou hier zijn geweest éen wachtgeldregeling toe te passen. In stede daarvan evenwel werd de directeur eervol ontslagen met behoud van salaris. Een vreemde gang van zaken! hetgeen naar buiten bekend is g worden over deze kwestie: dat was be trekkelijk weinig, want de details en achtergronden zijn achter gesloten deu ren behandeld. Maar dat neemt niet weg, dat in ieder geval duidelijk is, dat de hier gekozen oplossing afwijkt van de normale gang van zaken. Het is bo vendien reeds het tweede geval in Ne derland binnen enkele maanden. Deven ter is er mee begonnen: daar zag men ook al tegen een procedure voor de amb tenarenrechter op. Blijkbaar reserveert men dergelijke processen - uitsluitend voor de lagere ambtenaren: directeuren zijn er beter aan toe en worden afge kocht. Met „een premie voor gebleken onwil", zoals een V.V.D.-raadslid in de Haagse raad sarcastisch opmerkte. Ho pelijk worden dergelijke premies geen gewoonte in Nederland. RUIM TWEEDUIZEND WATERVOGELS heb ben zich de laatste dagen in het water van het kanaal door Walcheren en op het land bij de Meelfabriek te Middelburg geconcentreerd. Gro te groepen meerkoeten en bergeenden drijven momenteel lusteloos rond in het water of zitten diep in de veren gedoken op het vroegere sport veld, aan de rand van het kanaal. Ze wachten er betere tijden af. Want voorlopig is deze plaats dicht onder de rook van Middelburg voor deze dieren de meest gunstige. Het is langza- merhand een grote voederplaats geworden, die j^y-i ^oor steeds meer vogels wordt bezocht. De voedering van deze dieren wordt grotendeels ver- y. j zorgd door de. politiemannen J. O. Wijkhuis en L. van Keulen van de Middelburgse gemeentepolitie, die daar voor van hun chef bepaalde faciliteiten ontvingen en reeds vanaf do kerstdagen met deze werkzaamheden bezig zijn. De heer Wijkhuis bijvoorbeeld, die wij woens dagmorgen aan het kanaal door Walcheren aantroffen, heeft een 17-jarigo ervaring met het voederen van vo gels. Meeuwendreiging Hij is er samen met zijn collega in geslaagd de honder den vogels zo goed en zo kwaad als het ging te con centreren. Dat vergemakkelijkt de voedering aanzien lijk. Het voedsel voor de dieren tarwe, gerst en brood. aangekocht met gelden van het nationaal comité „Wintorvoeding vogels" wordt zowel op het land als in het water rondgestrooid. „Noodzakelijk is het", aldus de heer Wjjkhuls, „de eenden naar hot water te bren gen, omdat ze nat brood beter kunnen verwerken". (Zie slot pag. 5 kol. 7 De Raad voor de Luchtvaart is gister middag onder voorzitterschap van mr. R. P. Cleveringa begonnen met het na der onderzoek naar de oorzaak van het ongeval op 12 juni 1961 nabij de lacht- haven van Cairo overkomen aan de K.L-M.-EIectra, „Sirius". De „Sirius" was met 29 passagiers en 7 bemanningsleden in de nacht onder weg van Rome naar Cairo. De „Sirius" vloog tijdens de landingsprocedure in de vroege morgen tegen een heuveltop die in de nabijheid van het vliegveld ligt. Van de passagiers kwamen 16 personen om, drie bemanningsleden verloren het leven, waarbij de tweede bestuurder. De directeur-generaal van de rijkslucht vaartdienst, de heer W. J. Kruys, vor derde tegen gezagvoerder Reynolds het ontnemen van de bevoegdheid om gedu rende drie maanden als gezagvoerder op een in Nederland ingeschreven lucht vaartuig dienst te doen. De directeur- generaal zeide van oordeel te zijn dat net ongeluk moet worden toegeschreven aan het falen van de gezagvoerder. De raad zal woensdag 6 maart uitspraak doen. Executies na aanslag op Soekarno Vyf rebellen, die vorig jaar januari heb ben getracht president Soekarno in Ma kassar (Zuid-Celebes) te vermoorden, zyn terechtgesteld door een vuurpeloton. Een Indonesische militaire woordvoerder zei gisteren in Makassar, dat de execu ties tussen Kerstmis e'n nieuwjaar heb ben plaatsgevonden. BELGIË VOERT RIJBEWIJS IN Het staat thans vast, dat ook in Belgie het rybewijs zal worden ingevoerd, ten zij het parlement zich hiertegen zal ver zetten. De minister van justitie heeft een wetsontwerp aan de volksvertegen woordiging voorgelegd ter invoering van dit document, dat echter op eenvoudige wijze in het bezit van de meerderjarige Belgische automobilisten kan komen. Als overgangsmaatregel zullen zij het rijvaardigheidsbewijs namelijk kunnen krijgen door het ondertekenen van een verklaring, dat zij over voldoende kennis van de verkeersvoorschriften beschik ken en voldoende vaardigheid met hun auto hebben.. Belgen onder de 21 jaar zullen een examen moeten afleggen, dat alleen uit een theoretisch gedeelte zal bestaan. In bepaalde gevallen zal liet ook vol doende zijn een getuigschrift te bezitten van een autorijschool.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1