Walcherse agrariërs moeten zich sneller aanpassen bij ontwikkeling Zeeland op de eerste plaats bij inzameling voor Rode Kruis Twee versies van het verzet AGENDA WALCHEREN MARKTBERICHTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN ZUID-BEVELAND „DOORGAAN HERINDELINGSPLAN ZOU BETREURENSWAARDIG ZIJN" WOENSDAG 9 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 VOORZITTER BEDRIJFSVERENIGING: De leden van de vereniging voor bedrijfsvoorlichting Walcheren zyn dinsdag tydens hun vergadering in restaurant Wöhler te Middelburg geconfronteerd met een aantal problemen, waarbij enerzijds een beroep werd gedaan op hun aanpassingsvermogen, anderzijds op hun samenwerkingszïn. Dat laatste onder werp: „Samenwerkingsvormen in de landbouw", werd behandeld door ir. C. M. Hupkes, hoofd algemene vraagstukken van het proefstation voor de akker- en weidebouw te Wageningen, die daarin enkele mogelijkheden schetste. Uitvoerig ging ir. Hupkes in op een plan van vier landbouwers in de Noord-Oostpolder, voor wie het mogelijk is „over te stappen" naar Flevoland. zaak van aanpassing gewezen. Hij merkte daarbij op, dat de voorcalcula ties van het L.E.I. eindresultaten laten zien, die lager liggen dan het vorige jaar. „De meesten van U zullen wellicht weinig waarde hechten aan deze becij feringen, ze leren ons echter wel, dat de mogelijkheid zeer groot is, dat het be- drijfsinkomen in 1963 lager zal zijn als we de bakens niet tijdig verzetten: niet tijdig aanpassen", aldus de heer Van Nieuwenhuijzen. IR. HUPKES BESPRAK SAMEN WERKINGS VORMEN Om een maximale benutting van de ca paciteit van het machinepark te krijgen willen deze vier landbouwers één bedrijf stichten en dat exploiteren bijvoorbeeld als een N.V. Hoewel elk van deze boe ren zijn zelfstandigheid verliest voelen zij dit niet als een verlies, zo betoogde ir. Hupkes. Hij wees er op, dat men op deze manier minder investeringen hoeft te doen voor gebouwen en machines, ter wijl men ten opzichte van de taakverde ling speciale kennis kan benutten van elke deelnemer voor onder andere be drijfsleiding, handel, administratie enz. Ir. Hupkes gaf toe, dat er in de naaste toekomst zeer waarschijnlijk heel wei nig van een dergelijke samenwerkings vorm terecht zal komen, maar hij maak te zyn toehoorders duidelijk, dat andere bedrijfstakken in dit verband de land bouw reeds ver vooruit zijn. Andere samenwerkingsvormen zag ir. Hupkes in loonwèrkerscombina- ties en werktuigencoöperaties, hoe wel men met deze laatste vorm wei nig goede ervaringen heeft gehad. Ir. Hupkes legde de nadruk op de nood zakelijkheid, dat bij deze samenwer kingsvormen goede zakelijke afspra ken gemaakt moeten worden. Minder bedrijven Tijdens de bespreking van dit onderwerp bleek wel, dat niet alle Walcherse agra riërs het met de heer Hupkes eens wa ren. „Als deze zaak zich snel doorzet, kunnen we er allemaal wel mee stop pen", zo meende één dezer verenigings leden. Ir. Hupkes verklaarde in dit ver band, dat weliswaar vooral in het ka der van de Europese markt het aan tal bedrijven in Nederland verminderen zal, maar dat de landbouwers dit be paald niet zo zwaar hoeven te zien. „Ieder, die zich boer voeft, zal dat ook wel kunnen blijven", meende hy. „We moeten dan ook hier volgens mij niet spreken van „dooddrukken", maar van een natuurlijke ontwikkeling". De voorzitter van de bedrijfsvereni ging, de heer W. K. van Nieuwenhuij zen, meende, dat ieder voor zich deze samenwerkingsmogelijkheden moet bekijken. Hjj wees op het gevaar, dat men te ver vooruit denkt. „We hoe ven niet allemaal tot een gyote N.V. te komen, wel gezamenlijk iets pres teren, waardoor we van een goede opbrengst verzekerd zijn", aldus de voorzitter. de heer Van op de nood- In zijn openingswoord had Nieuwenhuijzen zijn leden FILMS IN ZEELAND Er is met B.B. al heel wat gesold in de film, maar Ohrislian-Jacques, die haar in „Babolte op het oorlogspad" een hu moristische geheime agente liet voor stellen, maakte het toch wel erg bont. B.B. is hier wel in grote mate een wil loos werktuig in handen van de regis seur. Geen enkele acteerkunst wordt van haar gevraagd om het domme, maar aantrekkelijke dienstmeisje uit te heelden, dat als een kittig katje uit een vliegtuig komt gevallen, precies op haar pootjes terecht komt en dan juist dat doet wat van haar wordt verlangd: de Duitse bezetters van Frankrjjk met haar charme om de tuin leiden. Niettemin heeft „Babette" spanning en is het een film met heel aardige, humo ristische momenten. Te zien in Alham- bra (Vllssingen), waar nóg een verzets- film vertoond wordt, namelijk de Ita liaanse produktic „De gebochelde van Rome" van Dino de Laurentiis, geregis seerd door Carlo Lizzani. Ook dit is een spannende rolprent, maar zonder de humor van Babette". „De gebochelde" is het verhaal van een ver zetsleider, die gekweld door gevoelens van minderwaardigheid heldhaftige din gen doet tijdens de oorlog, maar die na de capitulatie van de vijand de wapens niet kan neerleggen. Gerard Blain speelt de titelrol. Zijn tegenspeelster is Anna Maria Ferrero. Het werk van Interpol is het onder werp van de rolprent „Mr Buldog van Interpol", een politiefilm van Engelse makeiy, waarin het internationale aspect van dit speciale soort politie werk uitstekend tot zjjn recht komt. De rolverdeling vermeldt een aantal min der bekende acteurs en actrices. Te zien in Electro (Middelburg). De avonturenfilm „Sappho, de venus van Lesbos", die in Luxor (Vlissingen) een oud Grieks verhaal in beeld brengt, bespraken we reeds eerder, evenals de filmkomedie ..Wie geeft de bruid weg", Electro (Middelburg), een kosteiykc klucht met Fred Astaire en Debbie Reynolds. Grand (Goes) ten slotte prolongeerde „De overval", de Nederlandse speelfilm van Paul Rotha en Kees Brusse over een van de belangrijkste wapenfeiten van het Nederlandse verzet tydens de tweede wereldoorlog. VANDAAG. Mldrlclhuri: Electro: Wie geelt de bruid wee?. 19.30 uur, 14 Jnnr, De vier winde lces: Expositie grafiek, etsen en kera miek. 918 uur. Vlissingen Alhambra: De gebochelde van Rome, 20 uur. 14 Jaar. Luxor: Sappho, de venus van Lesbos. 20 uur. 14 jaar. Concertgebouw: Filmavond afdeling Vlis singen Christelijke Bedrijlsbond voor de Metaalnijverheid en Elektrotechnische Industrie, 20 uur. Goes Grand: De overval, 20 uur, 14 Jaar. Prins van Oranje: Toneelavond „Onder ling Kunstgenot", 20 uur. Bergen op Zoom Roxy: Razzia in de Bos porus. 20 uur. 14 Jaar. Luxor: Eine Nacht ln Venedig, door Bergen op Zoomse Ope- retteverenlglng, 20 uur. Terncuzen Luxor; Porgy and Bess, 20 uur. 14 Jaar. Oostiiurg Ledelthealcr: Maeisteover winnaar, 20 uur, 14 Jaar. automatische uitmestïninrïchting. En thans?, vroeg de heer Van Nieuwenhuij zen zich af, het is nu de gewoonste zaak, dat met deze machines wordt gewerkt. „Ook de boer en zijn gezin hebben recht op een leven, even goed als andere be volkingsgroepen", stelde de voorzitter. „Zelf zullen we daar ook aan moeten meehelpen en als de vraag niet voldoen de krachtig van onderaf komt, dan zul len zeer zeker het bedrijfs- en zakenle ven hier hun taak moeten zien. We zul len dit samen moeten spelen", aldus de v Van Nieuwenhuijzen. Sneller aanpassen Hjj verzekerde de moeilijkheden niet te onderschatten, maar toch meende hjj, dat de Walcherse agrariërs als geheel sneller moeten aanpassen aan datgene wat tóch komt. Hjj merkte op, dat de verenigingsleden te zamen en ieder apart moeten trachten het tijdstip, waarop een bepaalde ontwikkeling be reikt 'zou zijn, wat te doen vervroegen. Verschillende zaken hebben dit volgens de voorzitter reeds bewezen, zoals onder meer het beweidingss.vsteem, In andere voorbeelden noemde hij het aanvanke lijk „waardeloze" oordeel over de eerste combine, de balenpers, de aardappel- en bietenrooier, de melkmachine en de Aardappelafzet Tot slot ging hij nog kort in op de aardappelhandel en de bietencon tracten. De heer Van Nieuwenhuij zen deelde mee, dat het bestuur de mening van enkele leden heeft ge vraagd over de aardappelhandel. De vraag daarbij was of de aardappelaf zet wel de juiste lijn aangeeft en wordt het produkt niet te gemakke lijk direct van het land tegen een la ge prijs afgezet. „Als de aardappelen over de twee dammen brengen ze op dezelfde tijd direct 1 a 2 cent meer op", betoogde hij. Daarna stelde hij als voorzitter van de bedrijfsvereniging dat het verschil tussen de contractprijs en de aandeel- prijs van de bieten de laatste jaren 4.50 tot 5.50 bedraagt. „Is dit te weinig om van de oude sleur af te raken?", vroeg de voorzitter zich af, die er nog bij uit gerekend had, dat dit op 10.000 kg aard appelen en 20.000 kg bieten 100 per gemet uitmaakt. BRESKENS JAARLIJKSE FEESTAVOND „ONTSPANNING VISSERS" Tijdens een jaarlijkse feestavond van het comité „Ontspanning vissers" zal burgemeester J. Eekhout vah Breskens op vrijdag 18 januari in het „Casino" te Breskens wimpels uitreiken aan vissers, die in 1962 de meeste haring en de eer ste haring van het seizoen 1962-1963 hebben binnengebracht. Op deze avond zal voorts de heer H. J. Stuvel uit Den Haag, auteur en medewerker aan een vooraanstaand landelijk dagblad, een lezing houden over de Deltawerken. Ou zaterdag 19 januari zal het ensemble Han Bakker en de goochelaar Ton Cub in „Het Casino" optreden. VLISSINGEN SEROOSKERKE (W.) Burgemeester De Kam opent bejaardensoos INZAMELING VOEDSEL VOOR VOGELS IN NOOD Natuurlijk voedert U de hongerige vogels bij uw huis. Er is echter meer nodig en veel meer, want de nood is reeds hoog gestegen. De burgemeester van Vlissingen is voornemens inzamelin gen van voor vogels geschikt voedsel te doen houden. Daartoe roept hij de medewerking in van onderwijzers (essen), leerlingen der scho len en van de overige burgers. De ophaaldienst zal zo goed mogelijk worden georganiseerd, zodat men niet te dikwijls naar de deur moet gaan. Maar ja, er zijn nu eenmaal geestdrif tige kinderen Meldingen van groepen noodlijdende vo gels in de omgeving van Vlissingen wor den gaarne ingewacht bij Bureau Alge mene Zaken, stadhuis Vlissingen (tel. 01184-3651). Mogelijk geldelijke bijdragen kan men storten op rekening no- 12692 van de Gemeente Vlissingen, met vermelding op de strook: Vogelvoedering. Burgerlijke stand KOUDEKERKE Bevallen: J. P. van der Heijden-de Vroe z Getrouwd: J. Joosse 24 j. en A. .T, Vinke 2! j„ L. Davldse 26 J. en .T. Janse 28 J. M. de Lange 25 J. en C. P. Olijslager 22 j. Overleden: P. M. Sehóoff 77 j, F. J. van de Ransou 72 j., J. T. Vieser 58 j. e.v. C. de Grijp, A. Kraak 88 j. wed. v. P. ICokke, J WIelemaker 82 J., J, H. Meijer j. e.v. A. Rip. SEROOSKERKE (W) Bevallen: F. Lonwersc-Sturiu d., W. Dekker- Sandcrse d. Getrouwd: C. 3. Hoogenboom 22 j. en J, J. Brasser 19 j. Overleden: P. Kesteloo 81 j., A. de Visser 76 jaar. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 7-1: Aqueity van Antwerpen. Andrea-Costa van Gransk, De mos van Tyne, Atlantide van Gent, op 8-1: Rudoll-J van Gent, Gaasterkerk van Ant werpen. Vlissingen vertrokken op 7-1: Aqueity naar Delfzijl, Greta naar Ratmullen. Lesum naar Zee, Abbekerk naar Antwerpen, op 8-1: An- drea-Costa naar Adessa. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op: Caltex-Amster^am van Bahrein, Al- phacca van Rotterdam. Falco van Nort-Sea- Gent, Rozenburgli van Rotterdam op 8-1: Pegasus van Rotterdam, Pericles van Rotter dam. Ncbe-Nobel van Londen-Terneuzen. Kinderdijk van Le Havre. Wedlooper van Zaandam. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 7-1 Falco naar Nort-Sea -Gent. Humber (Slb) met sleep naar Boulogne. Tallte naar Rotter dam, Jan-Brons naar Kopenhagen, Fidueia Ipswich, Eagle naar Londen. Minerva 2 Londen, op 8-1: Jongkind naar Bel- fast-Gent, Olive naar Londen-Gent. Arnouds- polder naar Rotterdam, Kloosterdljk naar Rotterdam. Alwnki naar Rotterdam, Patria Dublin. Isis naar B. de France. Quo- Vadis naar Zeebrugge-Tcrneuzen. Hilversum Le Havre. Officiële publikatie VLISSINGEN Verzoek om vergunning. Burgemeester en wethouders van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat ter ge- gemecntesecretaric, 2e ai'cl. ter inzage ligt verzoek met bijlagen van de heren gebrs. Brocre N.V. te Dordrecht om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een benzinepompinstiilla- tie, waarin 2-0000 liter tanks, resp. voor ben en superbenzine, 2 aftuppompen elk met elektromtor van 1/3 pk, en 2 elektro motoren met. een.gezamenlijk vermogen van 8 pk. gebezigd zullen worden op het per ceel Spuistraat 53, Gedurende tien dagen, te rekenen van y januari 1963 af', bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren legen het verlenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op dins dag 29 Januari a.s., des voormiddags 10 uur, ten gemeentehuize, een openbare zitting worden gehouden, waarin mondeling bezwa- tegen de inwilliging van dit verzoek kun- worden ingebracht, Een leder kan ter secretarie der gemeente kennis nemen van er zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dal tot beroep gerechtigd zjjn de aanvrager van de vergunning en degene, die in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen. Mede is tot beroep gerechtigd degene die. zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, bin nen de gestelde termijn schriftelijk bezwa ren heeft ingebracht, Indien hij niet woon achtig is in deze gemeente of in een aan grenzende gemeente, waar openbare ken nisgeving wordt gedaan. Vlissingen, 8 Januurl 1963. Te Serooskerke (W) heeft zich een co mité gevormd om te komen tot een zo genaamde bejaardensociëteit. De bedoe- is om iedere week op woensdag dag in het verenigingsgebouw bijeen te komen. Alle bejaarden zowel mannen als vrouwen, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, kunnen deze sociëteit bezoeken. De gelegenheid wordt geboden om diverse gezelschapsspelen te beoefe nen. Ook is er tegen een redelijke prijs een consumptie te verkrijgen. De eerste bijeenkomst is reeds vastgesteld op woensdagmiddag 9 januari om half twee. Burgemeester A. de Kam zal deze eer ste bejaardensocïëteit te Serooskerke openen. Het comité hoopt dat velen deze bijeenkomsten zullen bezoeken, waar door het doel, het geven van gepaste ontspanning aan de bejaarden, kan wor den verwezenlijkt. Val door vliering afloop prettig Een inwoner van Breskens zakte dezer dagen door het vloertje van de vliering boven zijn slaapkamer. Hij kwam echter zacht terecht. Het bed in de slaapkamer ving hem soepel op. De man was op de vliering gekomen om de binnen- gewaaide sneeuw, die een lekkage in het plafond veroorzaakte, op te ruimen. Wanneer hg ongeveer een meter opzij was gevallen, was hij in het trapgat terechtgeko- VEEMARKT ROTTERDAM Totale aanvoer 2608. Weekaanvoer 4770, Vet te koeien en ossen 350. Gebruiksvee 493. Vet te kalveren 243, Graskalveren 94. Nuchtere kalveren 1079, Varkens 10, Lopers 50, Big gen 31, Paarden 49, Veulens 4. Schapen of lammeren 186, Vette koeien Vette kalveren Slachtpaarden of geiten 13. le, 2e en 3e kwaliteit. Prijzen in cents per kg 2-55-235 230-255 210-230 320-350 280-320 260-280 210 190 Prijzen in guldens per stuk Graskalveren 300 235 200 Nuchtere kalveren 150 130 120 Lopers 100 90 75 Biggen 55 43 42 Schapen 130 110 90 Lammeren 140 120 90 Kalf- en melkkoeien 1075 975 775 Vare koeien 700 600 500 Vaarzen 800 700 500 Pinken 500 375 325 Vette koeien aanvoer gewoon, handel stil, prijzen als gisteren, Vette kalveren aanvoer tamelijk. Handel vlot, goed prijshoudend. Graskalveren aanvoer gering, handel rede lijk, prijshoudend, Nuchtere kalveren aan voer aanmerkelijk groter, handel stroef, niet geheel prijshoudend. Lopers en biggen aan voer matig, handel kalm, prijshoudend, Slachtpaarden aanvoer gewoon, hanael rede lijk, prijzen iets stijver, Schapen en lamme ren aanvoer ruimer, handel goed, ruim prijs houdend, Kalf- en melkkoeien aanvoer iels kleiner, hanGel redelijk, prijzen onveranderd. Vare koeien aanvoer kort, handel tamelijk, prijshoudend. Vaarzen en pinken aanvoer klein, prijzen ongewijzigd. VEILING ST.-MAARTENSDIJK. Uien gewone 33.52—33.83, bonken 31.20—32.70, drielingen 40.48—39.83, pickles 40,50, stek 14.47. Aanvoer 118 ton. EIERXOTERING GOES. 8 Januari. Bericht van handelaren. Kippeëie- ren 14 cent Kleine eieren 1014 cent. VEILING ST.-MAARTENSDIJK. Uien I bonken 31,08—29.50, middel 55-70 33.02 —32.15, middel 40-55 35.91—35.55, drielingen 40.60-40.40. pickles 40.62, stek 10.15. Aanvoer 100 ton. Peen 25.81. Aanvoer 3Vi ton. Overslag verminderde in 1962 met 12 zielen TERNEUZEN Bevordering ter secretarie De heer W. H. Blok, hoofdcommies ter secretarie te Terneuzen, is met ingang van 1 januari 1963 bevorderd tot hoofd commies A. Jaarvergadering watersportvereniging Donderdag 10 januari houdt de vereni ging voor watertoerisme „Neusen" haar jaarvergadering in de benedenzaal van lunchroom Van Asche. Tijdens deze be langrijke vergadering zal het bestuur o.m. nadere bijzonderheden bekend ma ken. over eventuele ligplaatsen en lig gelden voor het komende seizoen. OOSTBURG Nieuwe wijkverpleegster Per 1 januari 1963 is tot wijkverpleeg ster bij de vereniging „Het Groene Kruis" te Oostburg benoemd mej. M. J. Derksen te Eindhoven. Mej. Derksen volgt in deze functie mej. Veldhuizen op. Wekelijks avondspreekuur van burgemeester v. Leeuwen Burgemeester J. L- van Leeuwen van Oostburg heeft besloten een wekelijks avondspreekuur te houden. Dit besluit is genomen, omdat gebleken is dat over dag een gedeelte van de inwoners niet voldoende gelegehheid heeft naar het ge meentehuis te komen. Dit avondspreek uur wordt elke maandagavond gehouden van half zeven tot half acht, en is op 7 januari j.l. ingegaan. GOES Gemeenteraad Goes komt bijeen De gemeenteraad van Goes is tegen woensdag 16 januari a.s. des avonds om zeven in openbare vergadering bij eengeroepen. De agenda vermeldt een tiental punten, waaronder een voorstel tot het aangaan van een rekening-cou rantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten voor het jaar 1963. De raad wordt voorgesteld het maximum krediet te bepalen op lVa miljoen gulden. Inleg spaargelden Boerenleenbank In december van het vorige jaar werd by de spaarbank van de coöperatieve boerenleenbank „Goes" te Goes een be drag gestoft van 660.753,86 er 614.788,47 opgenomen. Het totaalbe drag van ingelegde spaargelden bedroeg per 31 december ƒ15.167.838,43. In de cember werden 31 nieuwe spaarbank boekjes uitgereikt. Bevolking Driewegen nam af met 12 zielen Hot zielental van de gemeente Drlewe- :n nam in het afgelopen jaar af met Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 550 (285 mannen en 265 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 8 (5 mannen en 3 vrouwen) en door vestiging met 14 (5 mannen en 9 vrouwen); het verminderde door overiyden met 6 (3 mannen en 3 vrouwen) en door vertrek met 28 (11 mannen en 17 vrouwen). Op 31 decem ber 1962 bedroeg het inwonertal dus 538 (281 mannen en 257 vrouwen). Er wer den 6 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Wemeldinge groeide met bijna 30 zielen Het zielental van de gemeente Wemel dinge nam in het afgelopen jaar toe met 27. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2527 (1300 mannen en 1227 vrouwen). Dit aantal vermeer derde door geboorte met 51 (29 mannen en 22 vrouwen) en door vestiging met 95 (46 mannen en 49 vrouwen); het ver minderde door overlijden met 29 (12 mannen en 17 vrouwen) en door vertrek met 90 (41 mannen en 49 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwoner tal dus 2554 (1322 mannen en 1232 vrou wen). Er werden 25 huwelyken voltrok ken. Er werden geen echtscheidingen in geschreven. Bevolking Waarde groeide met 18 zielen Bruinisse verminderde met bijna 50 inwoners Het zielental van de gemeente Bruinisse nam in het afgelopen jaar af met 48. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal in gezetenen 2366 (1164 mannen en 1202 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 50 (30 mannen en 20 vrouwen) en door vestiging met 61 (22 mannen en 39 vrouwen); het verminder-: de door overiyden met 48 (24 mannen en 24 vrouwen) en door vertrek met 111 (58 mannen en 53 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal dus 2318 (1134 mannen en 1184 wouwen). Er werden 13 huwelijken voltrokken, er werd 1 echtscheiding ingeschreven. Burgerlijke stand BRESKENS Bevallen: J. J. Woillïez-du Bois d.. P. M. de Jonge-Bndderij d. Ondertrouwd: Th. Misilje 22 en J. A. L. Hinneman 21 j. Getrouwd: C. I. Jansen 27 J. en M. A. Jong- 23 j. Overleden: W. Nelisse 35 J. Zoals uit het dinsdag jl. gepubliceerde overzicht van de loop der bevolking bleek, is het inwonertal van Waarde in 1962 met 18 zielen toegenomen. De bo ven het bewuste bericht geplaatste kop dat het inwonertal zou zijn gedaald, is dus niet juist. Kortgene kreeg er in 1962 ruim 80 mensen bij Het zielental van de gemeente Kortgene nam in het afgelopen jaar toe met 82. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 3366 (1691 mannen en 1675 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 55 (24 mannen en 31 vrou wen) en door vestiging met 184 (87 mannen en 97 vrouwen); het verminder de door overlijden met 42 (24 mannen en 18 vrouwen) en door vertrek met 115 (56 mannen en 59 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal dus 3448 (1722 mannen en 1726 vrouwen). Er wei-den 26 huwelyken voltrokken, er werd 1 echtscheiding ingeschreven. Bevolking Ellewoutsdijk nam af met tien zielen Het zielental van de gemeente Elle- woutsdyk nam in het afgelopen jaar af met 10, Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 411 (202 mannen en 209 vrouwen). Dit aantal vermeer derde door geboorte met 7 (3 mannen en 4 vrouwen) en door vestiging met 9 (5 mannen en 4 vrouwen); het vermin derde door overiyden met 8 (6 mannen en 2 wouwen) en door vertrek met 18 (8 mannen en 10 wouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal" dus 401 (196 mannen en 205 wouwen). Er werden 4 huwelijken voltrokken, er wer den geen echtscheidingen ingeschreven. Het zielental van de gemeente Overslag nam in het afgelopen jaar af met 12. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal in gezetenen 301 (146 mannen en 155 wou wen). Dit aantal vermeerderde door ge boorte met 2 (2 mannen) en door vesti ging met 3 (3 mannen)het verminder de door overlijden met 2 (1 man en 1 wouw) en door vertrek met 15 (8 man nen en 7 wouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 289 (142 mannen en 147 wouwen). Er wer den 4 huwelyken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven, IJzendijke groeide 55 zielen Het zielental van de gemeente IJzen dijke nam in het afgelopen jaar toe met 55. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2626 (1349 mannen en 1277 vrouwen). Dit aantal vermeer derde door geboorte met 55 (20 mannen en 35 wouwen) en door vestiging met 149 (64 mannen en 85 vrouwen); het verminderde door overlijden met 26 (11 mannen en 15 wouwen) en door vertrek met 123 (49 mannen en 74 wouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwoner tal dus 2681 (1373 mannen en 1308 wou wen). Er werden 21 huwelyken voltrok ken, er werden geen echtscheidingen in geschreven. Bevolking Aardenburg slonk met bijna 60 Het zielental van de gemeente Aarden burg nam in het afgelopen jaar af met 58. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 3855 (1950 mannen en 1905 wouwen). Dit aantal vermeer derde door geboorte met 56 (29 mannen en 27 wouwen) en door vestiging met 74 (28 mannen en 46 wouwen)het ver minderde door overiyden met 37 (23 mannen en 14 wouwen) en door vertrek met 151 (69 mannen en 82 wouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwo nertal dus 3797 (1915 mannen en 1882 wouwen). Er werden 31 huwelyken vol trokken, er werden geen echtscheidin gen ingeschreven. AARDENBURG „De Misserswonnen van „De Liefhebbers" In het sportpaviljoen op het gemeente lijk sportterrein werd een wedstrijd °-e- houden tussen de luchtbuksschuttersver eniging „De Liefhebbers" uit Sluis tegen „De Missers" uit Aardenburg. Sluis nam met 13 schutters deel, Aardenburg met 14. De 5 beste prestaties kwamen in aan merking voor het bepalen van de uit slag. De Missers wonnen met 800 pun ten tegen 720 voor De Liefhebbers. De gedetailleerde uitslag luidt: De Missers: J. Kloosterman, 165 p.; K. de Koerier. 160 p.; W. Cauwels. 160 p.; J. de Cocq, 159 p.; C. van Hermon. 156 p. De Liefhebbers: J. de Clerck, 149 p.; F Descamps, 147 p.; C. de Bree, 142 p.; L. Francke, 142 p.; G. Crooymans, 140 p. Na afloop van de wedstrijd werd gescho ten op de gelukskaart. Feestavond zwemvereniging In de zaal van hotel „De Roode Leeuw' werd een feestavond voor de leden van de zwemvereniging „De Starters" te Aardenburg gehouden. De badmeester, de heer Ph. A. van de Velde, sprak een openingswoord waarna de waarnemend burgemeester, de heer J. P. Slager, de diploma's van de clubkampioenschappen uitreikte. Hierna volgde een gezellige avond waarbij een kleurenfilm over Cu- lumbia werd vertoond en een film „Cou pe des Alpes". De zusjes Lies en Ma'o Brakman werkten aan het welslagen mee met verdienstelijke gitaarmuziek. Met quiz, muziek en dans werd deze avond op een gezellige wijze verder doorgebracht. Zangavond Voor een overvolle zaal gaven het da meskoor „Amicitia" en het kinderkoor „De Krekels" in de zaal van hotel „de Roode Leeuw" te Aardenburg een her haling van de zangavond en het kerst zangspel, welke zij reeds eerder voor de bejaarden hadden gegeven. Ook nu gaf het dameskoor met voornamelijk kerst liedjes een zeer geslaagde uitvoering- Ook het kerstzangspel door „De Kre kels", n.l. „Maja's witte duif" viel zeer in de smaak. Lezing van E. Buisse Voor het departement Sluis-Aardenburg van de Mij. tot Nut van het Algemeen zal de heer E. Buisse, schrijver en jour nalist te Brugge een lezing houden. De heer Buisse, zelf oud-Sluisenaar en een goed kenner van de geschiedenis van de streek houdt zijn causerie woensdag avond 16 januari in hotel „Sanders-de Paauw" te Sluis. AXEL Jeugd reikt helpende hand bij sneeuwruimen De dienst gemeentewerken te Axel heeft zware dagen achter de rug. Met man en macht heeft men gewerkt aan het sneeuwvrijmaken van de voornaam ste straten en wegen. Speciale zorg ver eiste de Nieuwe Zaamslagseweg, die de verbinding vormt naar Perkpolder. Deze weg moest tijdelijk voor het ver keer worden afgesloten. Men heeft zijn uiterste best gedaan de zaterdagmarkt mogelijk te maken. Dit is, mede dank zy het inschakelen van particulieren, ook gelukt. Opmerkelijk was, dat de Axelse jeugd zich van zijn beste zijde heeft laten zien. Vrijwillig heeft de jeugd talloze ;oten en riolen vrijgemaakt, waardoor iet overtollige water de vrije loop kreeg Ook vele ouderen hielpen een handje mee. VOETBALVERENIGING HIELD KAARTING De voetbalvereniging „Axel" hield dezer dagen een kaarting. Er waren 32 deel nemers met 18 prijzen. De uitslag luid de: le, 2e en 3e pry's met 0 punten: M, Hoogstrate, R. Lïndhout en P. Peeters, 4e prijs met 1 punt: W. Strijdonk, 5e, 6e en 7e prijs met 5 punten: L. v. d. Berge, V. Scnelleman en A. Dey, 8e en prijs met 6 punten: A. Cortvriendt C. v. d. Berge, 10e prijs met 7 pun ten: A. v. d. Velde, 11e prijs met 11 pun ten: L. Deij, 12e en 13e prijs met 12 punten: L. Ortelee en J. Dieleman, 14e prijs met 13 punten: A. Lippens, 15e prijs met 14 punten: M. Kayser, 16e prijs met 15 punten: Joh. Schelleman, 17e en 18e prijs met 16 punten: Chr. Sijs en J. Schelleman. COLLECTE lager straat te Axel bedroeg 105,-, Bevordering Mejuffrouw K. Scholten, typiste secretarie van Axel, is met ingang van 1 januari 1963 bevorderd" tot steno-ty piste. Mejuffrouw Scholten is woonach tig in Terneuzen. VEILING STAVENISSE Uien middel 34. bonken 29.20. drielingen 40.60 pickles 40.60. Aanvoer 36 ton. BEURSBERICHT MARKT GOES. 8 Januari. Granen, peulvruchten en zaden. Gerst, basis 17 boerenschoon af boerderij f 27—1 29.50 per 100 kg. Tarwe, basis 17 '5. boerenschoon al boerderij f 29—1 32 per 10O kg. Groene erwten, boerenschoon af boerde- rq f 40—f 53 per 100 kg. Schokkers, boeren schoon al boerderij f 50—1 72 per 100 kg. Bruine bonen, boerenschoon af boerderij f 65 f 135 per 100 kg. Kapucijners, boerenschoon af boerderij f 55—f 67.50 per 100 kg. Karwij- zaad. boerenschoon af boerderij f 100f 115 per 100 kg. Aardappelen. Bintje, 35 mm opw., binnen- sortering 1 13—f 14 per 100 kg. Deze notering geldt voor opgewarmde partijen. Naar Bintje voor export bestaat geen vraag. Levering aan de sorteerinrichting, sorteer- kosten voor rekening van koper. Voeder- aardappelen noteerden f 4f 5 per 100 kg. Uien. De prijs van uien bedroeg 2830 cent per kg. onafgestaart geleverd aan de sorteer inrichting. Hooi. Lucernehooi. geperst uit de ruiter f 170 f ISO per ton. Weidehooi f 130f 140 per ton. Veldbeemd, andere beemdsoorten en raaigrassen f 80—1 80 per ton. Roodzwenk f GO—f 65 per ton. Gerstestro f 70—f 75 per Tarwestro. grote balen t 70 per ton, kleine balen f 60—f 65.50 per ton. Erwtenstro f 120—f 130 per ton. Vlas. De prijs van ongerepeld vlas bedraagt 21—27 cent per kg. levering op auto. Voor gerepeld vlas geldt een notering van 2531 cent per kg. Voor beste partijen wor den nog iets hogere prijzen betaald. Eieren. De elerprijs bedraagt f 2.39 per kg. VEILINGVERENIGING „ZUID-BEVELAND" GOES. 8 Januari, Coxs Orange Pippin KL I 75-80 98 -107, 70-75 94—108, 65-70 78—92, 60-65 55—58, 55-60 40—50, II D 27—37, grof 52—58, fijn 22 —29. Goudrenet KI, I 85-90 60—64, 80-85 57 75-80 55—60, 70-75 54—57, 65-70 48—53. II D 4445. KL II 75-80 55, 70-75 52—53. 65-70 50—52, grof 47—50, fijn 22—43. Jonathan KI. 80-35 59. 75-80 59—64, 70-75 61—64, 65-70 61, i-65 45—51. II D 19—24. KI. II 80-85 35—38, i-80 26—40. 70-75» 30—52, 65-70 22^44, 60-65 21—34, grof 21—38, fijn 18—22. Golden Deli cious KI. I 80-85 73—82. 75-80 76—38. 70-75 65-70 72—76. 60-65 56—66, H D 2040. KL H 80-85 73. 75-80 54—75, 70-75 52—76, 65-70 40—68. 60-65 40. grof 33—62. fijn 18—37. Lom- barts Calville KL I 75-80 35—50. 70-75 45. 65- 70 37. 60-65 27. II D 19, grof 22, fijn 20. Zoete Ermgaard KL I 60-65 71. 55-60 58. II D 39. fijn 19. Winston grof 38. fijn 1825. Dïv. ap pels groet 21, Doyenne du Comïce KI. I 85-90 106, 80-85 118, 75-80 122, 70-75 125, 65-70 114— 116. H D 87. KL H 80-85 106—109, 75-80 113, 70-75 112—114. 65-70 108, grof 92—98. fijn 67— 85. Saint Remy KL I 75-85 33—38. 65-75 36— H D 23—35. KL II 75-85 34—35. 65-75 32, grof 2435, fijn 1824. Gieser Wildeman K1. "7-70 67, 50-60 47—54. II D 29. grof 41--45. fijn 15—26. Conference II D 30—32. grof 46— 49. fjjn 33—34. Op monster: Conference KL I sn op 75. 60-65 62. 55-60 52—53. Totale aanvoer hard fruit 8550 kisten. VEILING KRABBENDIJKE. januari. Appels. Golden Delicious I 80-85 65—72, I 75-30 76—79. I 70-75 79—31. I 65-70 10—73. I 60-65 58—63. H 85-90 65. n 80-35 62— ra, n 75-80 60—74. n 70-75 63—76. H 65-70 61—72. n 60-65 52—59. H D 19—35. Hl grof 57—58. IH fijn 17—38. kroet 19, stek 9. Cox Orange Pippin I 75-80 88—1.00, I 70-75 86— 1.05. I 65-70 77—89, I 60-65 53—67, I 55-60 34— 45. H D 14—23, Hl grof 54—65, Hl fijn 16—30, kroet 15, stek 17—24. Jonathan n 80-85 31, n 75-80 27—53, H 70-75 28—58. H 65-70 25—50. n 60-65 17—35, n D 15—19. III grof 17—37. in fijn 12—21, kroet 15. Winston I 80-35 54, I 75-80 60, I 70-75 6L I 65-70 50. I 60-65 30. I 18, III grof 34. Ill fijn 15. Goudrenette I 85-90 59. I 80-85 62, I 75-80 60, I 70-75 54, I -70 49. II D 39. III grof 49, IH fijn 34. Spruiten 67. VEILING MIDDELBURG. 3 januari. Fruit. Appelen: Cox 60-65 56—65, 45 zoete Ermgaard 55-60 57, 50-55 4344. Jonathan 60-70 1842. 60-65 17—30. Lombarts Calville 75-85 35, 70-75 30, 65-70 23, 60-65 18. Peren: Beurré Alexandre Lucas 70- 75 36, Hl grof 40. St. Remy 65-70 30—38. Ap pelen: Goudrenet 80-85 59—60. 60-70 34—58, 62, 70-75 6163, III grof 5056. Golden Delicious 70-op 75, 65-70 61, 60-65 55—56. Groenten: Gele savooiekool 31—34. Rode kool 9—47. Witte kool 10—12. Witlof 84—1.09. Spruiten 44—1.57. Uien 18—41. Prei 91—1.39. Knolselderij 13—73. Savooiekool 9—40. Breek- peen 14—36. Wijnpeen 9—23. Glasveldsla 1.38 —1.52. Glasandijvie 1.03—1.45. Witte rapen 14 —16. Boerenkool 25. Struikselderij 1.79—2.50. Burgemeester Sprenger van Oostkapelle Bezwaren voorleggen op 26 januari aan vaste commissie „Mocht het thans in de vorm van een wetsontwerp aanhangig ge maakte ontwerp voor de gemeen telijke herindeling op Walcheren doorgang vinden, dan kan ik dit alleen maar zien als 'n hoogst be treurenswaardige en verwerpelijke zaak. Wij moeten ons tot het uiter ste inspannen om te zorgen, dat dit ontwerp niet doorgaat". Dit zei burgemeester F. G. Sprenger van Oostkapelle in zijn nieuwjaarsre de tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond. Bij de afwerking van de agenda deel de de burgemeester in dit verband nog mede, dat zaterdag 26 januari op de provinciale griffie te Middelburg aan de vaste commissie van de Voor de tiende achtereenvolgende keer St.-Philipsland moest trofee afstaan aan Elten Zeeland is gul in zijn gaven aan liet Rode Kruis. Dat is ook nu weer gebleken bij het bereke nen van de opbrengst van de in zameling 1962. Voor de tiende achtereenvolgende maal kon de Kring beslag leggen op de eer ste plaats in den lande. Toch is De afdeling St. Philipsland neemt een in de week van 17-22 juni. In inei bijzondere plaats in de Kring in. Ge- van dit jaar zullen de namen van durende een achttal jaren slaagde zij de gasten bekend worden gemaakt. f» Jwar,ln d~,vv™,ltr)e route gaat Hellevoetsluit, Gou- te slepen. Ook dit jaar kwam St. Phi- 0 0 lipsland wel heel goed uit de bus. Er da (Via Bouwput Haringvliet, werd f 21 meer ingezameld dan vorig jaar, hetgeen het percentage van het streefbedrag deed stygen van 487.2 naar 491.1 Slechts één plaats in Nederland kon dit jaar hoven dit percentage uitstijgen, en wel de af deling Elten in de Kring Gelderland, waar het abnormaal hoge streefbe dragpercentage van 674.8 werd be reikt. St. Philipsland moest de eer aan deze afdeling afstaan. het totaalbedrag in vergelijking met 1961 iets teruggelopen, na- 4 m™—JJ melijk van 61.491 tot 61.100. Aanvankelyk had men gerekend in 1962 85 van het streefbedrag te berei ken: maar ir het verslag over het vierde kwartaal 1962 kan men lezen dat men gekomen is tot 87.7 Meer dan de helft van de 27 Zeeuwse afdelingen kwam hoven het streef-Ook dit jaar organiseert het Rode Kruis bedrag uit. i.i vele gevallen zelfs aan- een boottocht met de „J. Henry Du- zienlijk hoger. nant" voor de Zeeuwse gasten èn wel pi; met 121.1 Tweede werd Goes met een percentage van 117.2. Vlissingen bereikte 58.5 en Middelburg 5S.4 Vorig jaar was het de afde ling Goes die ae eerste plaats bezet- Boottocht 1963 Voornse kanaal en Rotterdam), Jutphaas (via Lek en Vrees wijk), Woudrichem (via Lekka- naal, Vreeswijk, Rijn, Amster dam-Rijnkanaal en Tiel), om ten slotte via Nieuwe Merwede, Hollandsch Diep terug te gaan naar Zijpe en Wemeldinge, waar ook de inschepingen plaatsvin den. In Hellevoetsluis, Gouda. Jutphaas en Woudrichem zal het schip 's nachts gemeerd lig gen. In Hellevoetsluis hoopt men te kunnen meren in de werkhaven van de Deltawerken. Dokter J. Stumphius uit Vlisisn- gen zal weer als scheepsarts op treden. Tweede Kamer voor binnenlandse zaken de bezwaren met betrekking tot de herindeling op Walcheren kun nen worden voorgelegd. Bij deze bespreking zullen burgemeester en wethouders en de raadsleden A. Cop- poolsse (ar.) en A. Don (p.v.d.a.) de ge meente Oostkapelle vertegenwoordigen. De heer Don deed een beroep op" de heer Coppoolsse niet zonder meer elke samenvoeging af te wijzen, maar zich te scharen achter de overige raadsleden, die het eerste herindelingsplan, namelijk dat met een samenvoeging van Dom burg met Oostkapelle en Vrouwenpolder, als enige j'uiste oplossing zien. De kleine agenda voor deze raadsver gadering werd vrij vlot afgewerkt. Eni ge discussie ontstond naar aanleiding van ae verbetering van de Duinweg. „Uit een bespreking met het bestuur van het waterschap-wegschap Walche ren" aldus burgemeester Sprenger „is gebleken, dat een deel van de grond eigenaren voor de stroken, die zij moe ten afstaan voor de verbreding en ver betering van de weg onaanvaardbaar hoge prijzen trachten te bedingen". De raad ging er mee akkoord, dat verschei dene stroken gemeentegrond aan het waterschap-wegschap zullen worden overgedragen voor 1 per perceel. Burgemeester Sprenger constateerde in zijn nieuwjaarsrede, dat de uitbreidings plannen Duinweg West en Oost en een gedeelte van het plan Kom in 1962 bouwryp konden worden gemaakt. Bouwactiviteit Hij noemde het te betreuren, dat door een verscherping van het rijks- goedkeuringsbeleid de bouwactiviteit gering bleef. De verkoop van bouw grond bleef door het ontbreken van zekerheid over de bouwkansen ver beneden verwachting, hetgeen de li quiditeitspositie van de gemeente ern stig benadeelde. Hij zei verder dat voorbereidingen wer den getroffen voor verdere exploitatie van het bouwterrein aan de kust. „De onderhandelingen over de aankoop van de boerderij van de erven Vreeke zijn in een ver gevorderd stadium gekomen. Een uitbreidingsplan voor dit gebied is in voorbereiding", aldus burgemeester Sprenger. Hij memoreerde voorts, dat het zomer seizoen in 1962 een minder gunstig beeld gaf, dan in voorgaande jaren. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan het slechte weer. waardoor het aantal kam peerdere beneden de verwachtingen bleef. „Een van de grootste bedrijven ging van particuliere handen over in die van een vakorganisatie" (C.N.V.) aldus de bur gemeester. Hij deelde mede, dat wordt verwacht, dat het bedrijf aanmerkelijk zal worden vergroot en dat een lang durige bezetting zal worden bereikt. De- burgemeester nchtte tot slot een woord van dank tot de sneeuwruimers en richt te zich daarbij in het bijzonder tot de inwoners aan de Duinbeekseweg, die op eigen initiatief deze weg geheel sneeuw vrij hebben gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9