ZELANDICA BEST Sport en wedstrijden „Holle Pinkel en de ridder - roem" drukker Brandaris Lekkere pittige zware shag nieuw... VenhcJzGulden Snede» koek verstopping NIEUWS UIT DE KERKEN VELDKORFBAL MICROKORFBAL a PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WÖENSDAG 9 JANUARI 1968 Altijd soepel en vers tot de laatste draad! Het uitgestelde huwelijk van NEL FLEPSE en ADRIE VAN DLJKE zal plaatsvinden op vrijdag 11 januari a.s. De huwelijksvoltrekking vindt plaats op het stad huis te 2.30 uur. Kerkelijke bevestiging te 3.15 uur in de Johannes- kerk te Vlissingen door ds. Rothfusz- Receptie 56.30 uur in het Strandhotel. Toekomstig adres: Vebenabos 23- De heer en mevrouw DETMAR - ICKLER danken hartelijk voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de beste wensen voor 1963 aan. De heer en mevrouw HESSELINK - MONDRIA danken voor de ontvangen gelukwensen bij de jaar wisseling en bieden weder kerig de hunne aan. Heden is, na een kort stondige ziekte, over leden onze lieve zuster en tante, DINA HACK geboren Van Ham, in de ouderdom van 75 jaar. J. van Ham. E. E. van Ham- Beumer en kinderen. Middelburg, 7 januari 1963. Voor de zeer vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve" vader, zoon, schoon zoon en broeder, JAN SCHAALJE, betuigen wij onze oprechte dank. Jennie Schaal je. Fam. Schaalje. Fam. Van der Kuijl. Goes, januari 1963. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder, CORNELIA VAN SCHAIK- SLABBEKOORN, betuigen wij onze harte lijke dank. Namens de familie, Joh. van Schaik. s-Heer-Arendskerke, januari 1963. Welk meisje of jong ge trouwde vrouw wil mij 4 morgens in de week behulp zaam zijn in de huishou ding Mevr. BAX, Boul. Evertsen 68 (flat voorbij: Britt.), Vlissingen. U kunt nu zonder moeite afkomen van Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week: om de andere avond-één. Daarna niets meer. Want CARTERS pilletjes ■zorgen voor de gal toevoer die nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen té ontlasten; ze maken boven dien dat de ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken. Zó helpen CARTERS pilletjes u van hardlijvigheid af, u is een ander mens. Per flacon f 1.35. Het was Romein die het leven van Oldenbarne velt met een Grieks drama vergeleek. Maar in deze vorm kon hij dit leven niet verheden. „Ten slotte is het noodlottig einde in al haar onbegrij pelijkheid slechts de som ener zeer begrijpelijke ontwikkeling." Het is mr. Jan den Tex, die in het pas verschenen tweede deel van zijn biografie van OldenbarnevelL deze ontwikkeling tracht te schetsen over de periode 1588-1609. Wij kunnen aan dit deel van het werk, dat een kleine 700 blz. bevat, in deze rubriek geen recht doen. Wij hebben in de Zelandica van 16 december 1960, waarin wij wezen op het eerste deel, Den Tex een barokke geest genoemd. Dit kun nen wij onverkort handhaven, al heeft mevrouw De Beaufort ook ditmaal weer het manuscript kritisch doorgelezen „om een compro mis te vinden tussen de ernst van het onderwerp en de langzaam afnemende capriolen van de schrijver". Laten we vooropstellen dat mr. Den Tex een gigantisch werk verricht waarvoor we alle respect hebben, maar meermalen wordt onze blik op de figuur van Olden- bamevelt belemmerd door de vele details. Met enige verademing hebben we nog eens de biografische schets van Romein over „Hol lands Advocaat" gelezen in de Erflaters. In korte, scherpe, lijnen in zeer beeldende taal beschrijft hy dit leven om te eindigen met het drama op 13 mei 1619 met de aantekening in het register van de Staten van Holland: „Heden werd op het Binnenhof onthoofd Johan van Oldenbarnevelt, een man van grooten bedrijve, besoigne, memorie en directie, ja singulier in alles: die staet, siet toe, dat hij niet en valle, ende sy Godt syne ziele genadigh. Amen." Oldenbarnevelt stond "in de jaren 1588-1609 in de kracht van zijn leven, als eerste burger, volgens Romein, die sinds de Oudheid wereldpolitiek maakte. Zeeland speelde in deze tijd in die politiek een niet onbelangrijke rol. Wij beperken ons tot de provincie zelf. Op 19 oktober 1588 gaan Oldenbarnevelt en drie andere statenleden naar Zeeland met baar geld ten behoeve van het leger. Hun eerste reisdoel was het hoofdkwartier van het Staatse leger op Tholen. Maurits met zyn nog maar eenentwintig jaren voerde hier het bevel om de aanval van Parma te keren met de bedoeling Bergen op Zoom te bezetten. Volgens Den Tex nam Oldenbarnevelt op Tholen de gewoonte aan om zich tot in details met de oorlog te bemoeien. Oldenbarnevelt verzoekt namens de Staten aan Maurits zich niet: in gevaar te begeven, maar hieraan heeft deze zich niet gestoord, „eenvoudig omdat hij al zijn prestige bij zijn soldaten zou hebben ingeboet". Den Tex vermoedt, dat Oldenbarnevelt wil verhinderen, dat Maurits zich een te grote militaire populariteit en gezag ver wierf. De veldheer behaalde lauweren, want Bergen op Zoom werd ontzet. Op 24 september 1591 werd Hulst veroverd, een stad die voor de bewaking van de Schelde van belang was. Wij zouden bet in 1596 weer verliezen. De commandant, de graaf Van Solms was een onbekwaam en besluiteloos man. Maurits had zijn hoofdkwartier in Kruiningen gevestigd, waar hij bezoek van Oldenbarnevelt ontving. De maatregelen tot ontzet kwamen veel te laat. „Voor Oldenbamevelts prestige en ook voor dat van prins Maurits, was de val van Hulst een gevoelige klap". In deze tijd heeft Oldenbar nevelt de Zeeuwen in het harnas gejaagd door zijn houding ter zake van de konvooien en llcenten. De kwestie liep zo hoog, dal Holland bij Bommenee de scheepvaart met Zeeland ging controleren. Zeeland heeft niet toegegeven, dat kon men van de „trotse Zeeu wen" niet verwachten. De stadhouder legde „zyn volle gewicht ten gunste van Zeeland in de schaal". Christoffel Roels, de Zeeuwse raadpensionaris, schreef toen op zijn sterfbed een politiek testament, waarin wordt betoogd dat de Staten van Zeeland de prins moeten kiezen „tot hoofd van de Unie". „Het heeft enige jaren geduurd eer Zeeuwse staatslieden de suggestie van hun overleden raadpensiona ris hebben opgevolgd. Het idee was echter gelanceerd en wekte bij Oldenbarnevelt en zijn aanhangers dat afschuwelijke wantrouwen, dat zo veel tot de bestandstwisten en hun noodlottige afloop heeft nijgedragen". Tussen Zeeland en de prinsen van Oranje ls er een band geweest, die niet alleen op de machtspositie van laatstge noemden is terug te brengen Een onderwerp voor een dissertatie? WETSONTWERP WIJZIGING INKOMSTENBELASTING BIJ TWEEDE KAMER Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend tot wyziging van de in komstenbelasting en van de loonbelas ting. Voorgesteld wordt de aanslaggrens dit Ls de grens die beslist óf ten aanzien van loont rekkende» kan worden volstaan met liet heffen van loonbe lasting, dan wel of zij tevens in de In komstenbelasting dienen te worden be trokken te verhogen van 8000 tot 8650. Weliswaar is bij de Tweede Kamer ook aanhangig een wetsvoorstel om de aan slaggrens belangrijk verder te verhogen, namelijk tot 12.000, maar dat voorstel is vervat in het ontwerp van wet op de inkomstenbelasting 1960, en zal pas tegelijk met die wet fn werking kunnen treden. Intussen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat werknemers ten aanzien van wie tot nu toe met de heffing van loonbelasting wordt vol staan enkel door de ontwikkeling van het loonpeil voortaan in de inkomsten belasting zouden worden betrokken. In overeenstemming met de vroeger ge volgde handelwijze stelt de staatssecre taris van financiën dan ook voor met ingang van 1963 de aanslaggrens in de zelfde mate te verhogen als de loon grens voor de sociale verzekering, te weten van 8000 tot 8650. Negen Oekvainers ter dood veroordeeld In de ..Prawda" van de Oekraïne van 5 januari, die nu in Moskou is aangeko men, wordt gemeld dat in twee proces sen negen Oekrainers ter dood zijn ver oordeelt]. Zeven van hen zijn Joden. Het eerste proces speelde zich af in Iva- novo-Frankovsk (voormalig Stanislav). Hierin stonden acht mensen terechth wegens clandestiene handel in tule en gordijnen, zaken die schaars zijn. Drie van hen, Gouss, Frenkel en Tratsjoek, zullen worden terechtgesteld door de ko gel. Zij hebben de Sow jet-Unie voor 232.900 roebel (ongeveer een miljoen gulden) benadeeld. In het tweede proces werden wegens on wettige handel in goud en juwelen ter dood veroordeeld Freiberg, Gandsj, Tendler. Pikelnji. Grossman en Petsjers- kij. Zij hadden 330 goudstukken, plati na, zilver en 48 horloges en een grote hoeveelheid diamanten op de vreemdste plaatsen verborgen, zoals onder trottoir stenen, achter tegels in keukenmuren, en zelfs in een graftombe. De staat zou hierbij voor ongeveer een miljoen roebel fn de afgelopen dagen heeft de Perzische politie in haar strijd tegen de smokkelarij veel succes geboekt. In het noorden van het land hebben zij in totaal 600 kilogram opium in'beslag genomen. 403 smokkelaars zijn in vier dagen tijds gearresteerd. Ds. A. Keers 70 jaar Ds. A. Keers te Arnhem, emeritus pre dikant van de Nederlandse Hervormde Kerk wordt dezer dagen 70 jaar. Ds. Keers werd 9 januari 1893 uit een pre dikantsgezin te Veere geboren. Op 14 november 1920 werd hjj door zyn schoon vader, wylen ds. R. Bruins, bevestigd als predikant van de hervormde gemeen te van Rottum en Sitswerd in de clas sis Winsum. Precies zes jaar later verwisselde ds. Keers deze gemeente voor die van Bres- kens, vanwaar hij op 25 oktober 1931 naar Roermond vertrok. In 1935 werd hij predikant-directeur van het diaconessenhuis te Arnhem. De jubilaris is te Arnhem werkzaam ge weest tot november 1953, toen hem ver vroegd emeritaat werd verleend. Te Breskens was ds. Keers lid van het clas sicaal bestuur van IJzendijke. Ds. Keers is onder andere erevoorzitter van de oecumenische raad te Arnhem. Kerkelijke mutaties NED. HERV. KERK. Beroepen te Oud-Beijerland (vac. E. J. Schimmel), P. J. Bos te Sprang. VER. VAN VRIJZ. HERVORMDEN. Bedankt voor Krimpen aan de Lek Krimpen aan de IJsel mej. C. de Jong te Overschie. GEREF. KERKEN. Beroepen te Emmen (Zuid) wijk An- gerslo, K. Ubels te Vroomshoop. Beroe pen te Scharendijke A. M. Brouwer, kand. te Utrecht. Beroepen te Witmar- sum J. C. Langeveld, kand. te Brand wijk. Bedankt voor Andjjk (vac. L. H. Kwast). C. Brilman te Treebeek. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT. Beroepen te Gramsbergen-Lutten aan de Dedemsvaart J- Bomhof te Marknesse (N.O.P.). CHRIST. GEREF. KERKEN. Beroepen te Broek op Langedijk J. P. Geels te Haarlem-C. Bedankt voor Ede J. Brons te Bunschoten. Bedankt v Zaamslag G. Blom te Meerkerk. GEREF. GEMEENTE. Tweetal te Middelharnis P. Blok te Dirksland en C. Wisse te Hendrik Ido Ambacht. Beroepen te Zaandam C. Wis se te Hendrik Ido Ambacht. Bedankt voor Oostkapele H. van Gils te Wisse. CHRIST. GEREF. GEMEENTEN IN NEDERLAND. De heer D. Ch. Overduin te Sliedrecht is met een spreekconsent, hem verstrekt door de Geref. Gemeenten in Nederland in hersteld verband overgekomen naar de Christ. Geref. Gemeenten in Neder land. Om voor dit kerkverband verder te worden opgeleid tot de dienst des woords en der sacramenten. BAPTISTEN GEMEENTEN. Bedankt voor Hengelo (Ov.) G. Bron- gers te Leeuwarden. VRIJE EVANG. GEMEENTEN. Beroepen teLeeuwarden (tweede pred, plaats) M. Nijkamp te Gouda. -clclkorfbalwedstryrien gespeeld worden ■oor de landelijke competitie. Geen der Zeeuwse vertegenwoordigers komen binnen de iy»en. In de eerste Idas Zuid- Holland speelt het Dordtse ODO legen O.S.C.R. en gaat een zekere nederlaag tegemoet. In dc andore wedstrijden kan Fluks de punten thuis houden tegen Algemene, dat met nog slechts drie punten op de voorlaatste plaats staat. In 3 A, de klas van Tjoba, ontvangt ALO het Leidse Crescendo, dat met drie punten achterstand op de tweede plaats achter de groen-witten staat. De laat- sten zullen alle zeilen bij moeten zetten, doch de punten wel weten te bemachti gen. Een verrassing echter zou in het voordeel van Tjoba zijn. Merwede, dat sterk afgezakt is, zal wel raad weten met Fortuna Delft, dat nog steeds in de gevaarlijke zone zit. En wie weet: een kat in het nauw kan rare sprongen maken! In Animo's klas 3 C, zal Succes met weinig succes op moeten treden tegen PAMS, dat haar kleine theoretische kans zal willen behouden. Verder zullen Unicum en Kwik wel eens tot een PROGN' I: ODOOSCR (2), FluksAlgemene (1), 3 A: ALOCrescendo (2), Mer wedeFortuna Delft (1), 3 C: Succes PAMS (2), Kwiek—Unicum (3). In de Goese veilinghal staan voor zater dagmiddag enkele interessante micro- korfbalwedstrijden op het programma, Voor het eerst is hier een K.N.K.B.-klas ingesteld, die begint met de ontmoeting Animo ITjoba I, Gezien het prachtig resultaat' te Etten en de goede vorm, waarin de Tjobanezen schijnen te ver keren, zijn we zeer zeker geneigd hen als winnaars te tippen. De gestreepten zullen echter alles J,n het werk stellen om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen, waardoor het aan spanning niet zal ontbreken, doch we achten hen niet in staat een verrassing te forceren. In 2 A treedt Animo II aan tegen Zee- landia 1. Dil kan eveneens spannend worden en de uitslag zal zeker niet van een gelijk spel afliggen. In 3 A speelt Animo III twee wedstrij den, nameiyk tegen DOS '55 en het Wol- phaartsdijkse Vitesse, dat momenteel niet aan de veldcompetitie deelneemt. We z(jn benieuwd naar de verrichtingen der laatsten, doch geven de zebra's in beide ontmoetingen de beste kansen. In 3 D zal de Poel wel sterker blijken te zijn dan de reserves van het Yersekse Volharding. Bij de junioren A is Animo A in haar beide ontmoetingen favoriet, namelijk tegen DOS '55 ch Olympia. Ook bij de adspiranten A is de daar optredende Animo A-ploeg waarschijnlijk dc sterk ste. Animo B en TOGO A zullen wel het onderspit moeten delven. Bij Ani mo BVolharding geven we de eersten de grootste kans op de zege. Het is dus met recht een Animo-invasie, daar niet minder dan zes ploegen in het veld komen. De prognose luidt, in volgorde waarin de wedstrijden gespeeld worden: -up. A: Togo ATjoba A 1, adsp. B. Hauw Wit A—Elto A 1, 3 D: Volhar ding IIDe Poel 2, adsp. A: Animo A Animo B 1, jun. A: AnimoDOS '55 1, 3 A: Animo IIIDOS '55 1, adsp. A: Animo ATogo A 1, adsp. A: Animo BVolharding 1, jun. A: Animo - Olym pia 1, 3 A: Animo IIIVitesse 1, 1 A: Animo IIZeelandia I 3, K.N.K.B.: Ani mo ITjoba I 2. Indien de weersomstandigheden dit toe laten, zullen te Vlissingen op het Bone- dy'keplein de volgende wedstrijden wor den gespeeld, met daarachter de ver wachte uitslagen: Zuidwesters I—Swift IH 1, Swift IV— Zuidwestei's H 1, Swift III—Swift I 2, Zuidwesters IIK.V.L. 3, Swift I—Zuid westers I 1. K.V.L.—Swift IV 3. Op het terrein aan de Bloemenlaan: AtlasNoad 1, Zuidwesters ISwift II 3, NoadVedo II 2. Animo IVAtlas 2. Swift H— Swift III 1. Badmintonwedstrijd De badmintonclub „De Griffioen" uit Wolphaartsdijk speelde een vriendschap pelijke wedstrijd in het dorpshuis te Wolphaartsdiik tegen de badmintonclub „Zierikzee", die laatstgenoemde met 5 3 won. De uitslagen waren: heren dubbel: de heren Koert en Mol verliezen van de heren v. d, Oude en Wijsman (1517 en 815), Klompe en Van Dijke verliezen van Van Vossen en De Vos (615 en 815). Dames dubbel: mevr. Koert en mevrouw Mol winnen van mej. De Vries en mej. Quant (1512 en 152), mevr. Klompe en mevrouw Van Dijke winnen van mej. Korsten en mej. Dreshen (15—7 en 15— 2). Gemengd dubbel: de heer en mevrouw Nol winnen van de heer v. d. Oude en mej. Korsten (153 en 156), dc heer en mevrouw Koert verliezen van de heer Wijsman en mej. Dreshen (915. 8 15), de heer en mevrouw Van Dijke verliezen van de heer De Vos en mej. De Vries (5—15, 15—7, 11—15), dc heer en mevr. Klompe verliezen van de heer Van Vossen en mej. Quant (415, 15 6, 11—15), Luchtaanvallen op Saoedi-Arabië Radio Mekka (Saoedi-Arabië) heeft maandagavond een officiële verklaring omgeroepen waarin de Verenigde Ara- bisché Republiek wordt beschuldigd van het uitvoeren van drie luchtaanvallen op Najran by de noordelijke grens van Jemen. De bommenwerpers werden door lucht afweergeschut gedwongen hun bom men iri het wilde weg af te werpen, waarna zij op de vlucht sloegen, aldus de verklaring. De bommenwerpers zou den opereren van bases In de Verenig de Arabische Republiek. De aanval was bedoeld als provocatie om de bevolking in het gebied in moeilijkheden te bren gen, aldus radio Mekka. Soekarno „bereid bezoek te brengen aan Nederland" Radio-Djakarta heeft gisteren een be richt uitgezonden over een interview van II. Martinot, correspondent van do Gelderlander-pers, do Limburgia- pers en liet- Eindnovens Dagblad, met president Soekarno, Daarin verklaarde de president dat hij bereid is Nederland to bezoeken en koningin Juliana dc hand te drukken als de overdracht van West-lrian soepel volgens plan verloopt. Maar, zo voegde dc president hieraan toe, dc betrekkingen tussen Indonesië en Nederland zouden slechts hersteld worden als Nederland trouw is aan het plan-Bunker Inzake de over dracht van West-Irian aan Indonesië, aldus radio-Djakarta. Afwezigheid van bout veroorzaakte luchtramp De Amerikaanse raud voor de burgerluchtvaart heeft geconclu deerd dat het neerstorten van een Amerikaanse Constellation, op I september 1961, Ie wyten is aan iet feit dat een hout van nog geen 2 centimeter lengte losgevallen was. Dc ramp heeft 78 mensen, de bemanning en alle passagiers van de Constellation, liet leven ge kost. Deskundigen van de raad hebben vastgesteld, dat dc bout ontbrak In dê aanjaagpomp voor het hy draulische sy.'itce n van het vlieg tuig. Het gevolg hiervan is ge weest dat de piloot plotseling ge confronteerd werd mot een ver- koerde manoeuvre van zijn vlieg tuig en het wegvallen van de olie druk in het hydraulische systeem. Hij reageerde verkeerd en zijn vliegtuig, ei gen clo n vun dc „Trans World Airlines" verongelukte tort na de start van het vliegveld Midway, bij Chicago. ")e bout moet, op z(jn plaats geze ten hebben toen de Constellation itartte, Maar kort na dc start sloogen de rolroeron van het hori zontale staartvlak ineens om'mog, om in die stand vast te blijven '.Itten, Do vlieger reageerde in stinctief op de plotselinge opwaar- ie beweging ven rot vliegtuig: hij luwde de etuurkolom naar voren mi de neus van het vliegtuig om- 'aag te brengen. Op dat moment -.wamen de besturingsorganen mder extra druk to staan. Nor- naai zal een vlieger, die consta teert dat de oliedruk wegvalt, on- niddellljk overschakelen op hand bediening van de besturing. Maar loor de noge druk in het hydrau lisch systeem - veroorzaakt toen lo vlieger de neus van zijn toestel omlaag stale was dit overscha kelen onmogelijk. Het vliegtuig schoot omhoog, raakte „overtrok ken" en stortte omlaag zonder dat de vlieger iets kon doen om de na derende catastrofe af te wenden. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader en opa, ABRAHAM VAN SCHAIK, betuigen wij onze harte lijke dank- Wed. A. van.Schaik- Hannewijk en kinderen- 's-Heer-Arendskerke, januari 1963- Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve man, vader en groot vader, MARINUS JOBSE, betuig ik, mede namens mijn kinderen en kleinkin deren, mijn oprechte dank. Z. Jobse - Roelse, Vlissingsestraat 69, Oost-Souburg. Prijs 54 cent

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 6