„PUBLICITEIT ROND MR. LUNS PAST BETER BIJ FILMSTER" Kamer is het oneens met Hervormde Synode KLANKBORD EEN EERLIJKE NATUURLIJKE SIGARET Met de „Beaver" vogels voeren boven een besneeuwde Biesbos Naast bezwaren toch ook veel waardering voor beleid Rapport kernbewapening Een evenwichtige melange van rijpe zuivergehouden tabakken Tien zakken brood met vlees gedropt Luchtmacht kwam belofte toch na „STARFIGHTER"-PROJECT WORDT VOORTREFFELIJK UITGEVOERD WOENSDAG 9 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 SOCIALISTISCHE KRITIEK OP BEWINDSMAN: (Van onze parlementaire redacteur) Minister Luns heeft gisteren in de Tweede Kamer van de meeste fracties woorden van lof voor zijn beleid in de afgelopen tien jaar in ontvangst mogen nemen. Daarentegen las de socialist Goedhart een lijst vol kritiek op de minister voor en de communist Bakker zei, dat als ooit een minister de schadelijkheid van zijn bewind heeft aangetoond, dit wel minister Luns is geweest. Deze persoonlijke noot in het de bat over de begroting van buiten landse zaken hield verband met het feit, dat dit kabinet over en kele maanden zal aftreden en men het zeer waarschijnlijk acht, dat mr. Luns niet als minister zal te rugkeren. Hierop zinspeelde gis teravond ook de socialistische prof. Patijn. Hij wenste de minis ter het beste toe in zijn verdere loopbaan, in welk verband hij de vraag stelde of al voorzien is in de ambassadeurspost te Parijs, de opvolging van mr. J. W. Beyen. Overigens zou de P.v.d.A.-fractie het zeer toejuichen, dat mr. Luns als lid van het parlement aan het werk in de Kamer na de verkie- politieke figuur minister wordt, die de volksvertegenwoordiging zo goed mo gelijk inlicht over het buitenlands beleid. Deze scherpe kritiek op de partijgenoot- minister werd later beantwoord door mr. Blaisse, die de kritiek van de heer Goedhart beneden de maat vond. De kri tiek was onvoldoende genuanceerd en wat de heer Patijn betreft, zei de heer Blaisse, dat zijn fractie van oordeel is, dat de belangen van het land in goede handen zijn. „Wij hebben respect voor de minister en zijn staatssecretaris en wij danken hen voor hetgeen zij voor het land hebben gedaan". zingen zal meedoen. Het speet mevrouw Stoffels van Haaf- ten, dat het misschien de laatste keer is, dat men tegenover deze minister staat. Namens de gehele V.V.D.-tractie bracht zij hulde aan de minister en de staats secretaris voor de wijze, waarop zij bij het buitenlands beleid te werk zijn ge- §aan. Ook de anti-revolutionaire mr. iesheuvel dankte de minister voor zijn toewijding. Talenten De socialist Goedhart erkende, dat de minister over talenten beschikt, die hij met zwier en gratie weet te ge bruiken. „Maar onder deze talenten bevinden er zich enkele, die mijn fractie niet kan appreciëren". Zijn lijst met kritiek voorlezend, was de heer Goedhart van oordeel, dat over de minister te veel wordt gepubli ceerd. Na iedere conferentie ver schijnen er berichten, waarin melding wordt gemaakt van succesen, die de minister zou hebben behaald. De heer Goedhart vond, dat dit soort publici teit meer bij een filmster past dan een minister. „Niet waar Verder wees de socialistische afgevaar digde op de grote behendigheid waarmee de minister het contact met de volksver- Een restaurant in Nieuw York heelt een nieuwtje be dacht: op de papieren servetjes staan kruiswoordraadsels om het wachten te bekorten. Ik vind dit mooi. Er is een tijd geweest dat ik, wachtend in een restaurant, mijn tijd aardig-vlug doorkwam door het gadeslaan en bestuderen van mijn medegasten, maar die ge woonte heb ik vrij spoedig laten varen, omdat dit ruwe materiaal voor mijn verfijnd-psychologische observeringen de moeite niet waard bleek. Ik kwam telkens weer tot de pijnlijke conclusie, dat mijn grootste deel bestond uit schrokkerige personen, die gulzig soep uit ijzeren bakken slobberen en te grote happen van te grote porties te vet voer nemen. Een tamelijk dierlijk tafereel, dat mis moedig stemt, on dc eetlust ver mindert. Een kruiswoordraadsel zou mijn aandacht van de etende medemens mooi kunnen afleiden. Het is een uitermate nuttige vondst die deze Nieuwyorkse res taurateur heeft gedaan. Ik hoop dat onze liorccajcrs er hun voor deel mee zullen doen. Het denkbeeld is ook zeer geschikt voor andere toepassingen. Men hange kartonnetjes met kruis woordraadsels in telefooncellen, opdat het niet-luistercn naar de vloed-van-nictszeggcnde-woorden ter andere zijde, vergemakkelijkt worde. Op vergaderingen zou een kruis woordraadsel ten gerieve van alle vergaderden, die anders hun tijd met poppetjes en figuurtjes teke nen moeten zoek brengen, uitste kende diensten bewijzen, evenals bij huldigingen, prijsuitreikingen, rectoraatsoverdrachten, predik beurten, verjaardagsvisites, to neelvoorstellingen, concerten, voordrachtavondenpleidooien en reguisitoren (terunlle van de h.h. rechters) en zo voort, en zo-maar voort; het lijstje laat zich gemak kelijk verviervoudigen: verveling dreigt op tal van plaatsen bij een onnoemelijk aantal gelegenheden. Het mooie van het kruiswoord raadsel is, dat wie er mee doende is, de indruk geeft ijverig een letterlijk verslag van het gespro kene te zitten maken of zijn verse indrukken op papier te zetten. Het geeft dus juist dc indruk dat de toehoorder of bijzitter volledige aandacht schenkt aan wat de ge achte spreker te berde brengt. Zo snijdt het mes aan beide kanten. Bovendien is kruiswoordraadsels- oplossen, naar gij ongetwijfeld wel weet, een uiterst nuttige werkzaamheid. Ik weet wel dat. er dag-, week-, en maandbladen zijn die een keur van znllce raadselen bevatten, maar die zijn bij gelegenheden als bovenstaande niet bruikbaar. De geachte spreker herkent ze on middellijk en zou daardoor onpret tig gestemd kunnen worden. Hij zon er zich zelfs beledigd door kunnen voelen. Op een enkel plat velletje wordt dus onplezierige risico vermeden. Ik hoop, door dc aandacht te ves tigen op dit Nieuwyorkse initia tief en de verdere mogelijkheden die daaruit kunnen voortkomen, een bijdrage te hebben geleverd tot veraangenaming van het toch al zo zware leven. Ik heb cr geen octrooi op geno men. Ik beschouw net als een lieve doch eenvoudige dienst aan de mensheid. ELIAS. tegenwoordiging weet te beperken. „Niet waar", interrumpeerde minister Luns. Maar de heer Goedhart ging voort en herinnerde aan de weigering van de minister om een ambtelijk apparaat in te stellen ten behoeve van het contact tussen regering enerzijds en parlement en kamercommissie anderzijds. De mi nister had in dagen van spanning in de volksvertegenwoordiging moeten ver schijnen voor het afleggen van een ver klaring. Nu is er van de parlementaire controle op het buitenlands beleid wei nig terecht gekomen, klaagde de woord voerder van de oppositie. Plan-Luns Het grootste bezwaar van zijn fractie tegen minister Luns was het uitblijven van nieuwe denkbeelden. Behalve dan bij de achterhoedegevechten over Nieuw- Guinea, hebben we nooit gehoord van een plan-Luns. De heer Goedhart vond het noodzakelijk, dat na de verkiezingen V ertegemüoordiger was kampioen fietsendief De veertigjarige vertegenwoordiger C. J. van L. is door de Haagse politie aan gehouden wegens diefstal van fietsen en bromfietsen in de afgelopen twee of drie maanden. „Het kunnen er wel honderd zijn", heeft Van L. zelf verklaard, maar precies weet hij het niet meer. Hij verkocht de fietsen en bromfietsen voor het merendeel aan opkopers, waar bij hij zijn eigen naam opgaf. Zodoende wekte hij al gauw verdenking. Men kor hem echter niet eerder aanhouden, om dat hij geen vaste woon- of verblijf plaats heeft. Van de opbrengst van het gestolene heeft Van L. de afgelopen maanden 'ge- Prof. Patijn pleit voor een betere voorlichting (Van onze parlementaire redacteur) .,De Kerk staat midden in de wereld en daarom móet de Kerk geen uitspraken doen, die geen rekening houden met de werkelijkheid". Met. deze woorden kriti seerde mevrouw mr. J. Stoffels-van Haaf ten (v.v.d.) gistermiddag in de Tweede Kamer het rapport van de Ge nerale Synode van de Nederlands Her vormde Kerk, waarin het gebruik van atoomwapens wordt afgewezen. Uitvoerig in zijn kritiek was de chrlste- lijk-historische afgevaardigde dr. I. N. Th. Diepenhorst. „Wij Rebben er geen bezwaar tegen, dat de synode radicaal is. Maar we zijn toch heel blij, dat we de vrijheid hebben te zeggen het moor eens te zijn met het herderlijk schrijven van de synode van 1952". Dr. Diepenhorst vroeg zich af of de synode ook niet eens kon luisteren naar de politieke partijen. We kunnen zeker niet de conclusies van het rapport delen. In de vorige oorlog werden 250 miljoen mensen gedood door conventionele wapenen. In dit verband vroeg dr. Diepenhorst zich verder af of ook theologen het gevaar lopen aange tast te worden door bedrrjfsblindhcld. „Wij wijzen ieder eenzijdig pacifisme af. niet omdat het radicaal zou zijn. maar omdat het te weinig is. Onze conclusie is, aldus dr. Diepenhorst, dat de Hervormde Synode wel ern- Personeelswerving defensie onder de verwachtingen De minister van defensie erkent dat on der de huidige omstandigheden enige scepsis gewettigd is betreffende het sla gen van pogingen om beroeps- en se in i-beroepspersoneel voor de krijgsmacht in grote aantallen uan te werven. De weliswaar geringe aanwas van peroneel door werving is er echter ten dele wel oorzaak van dat aan de vermindering van de sterkte een eind is gekomen. Als een andere oorzaak van het tot stilstand komen van die vermindering ziét minister Visser de invloed die is uit gegaan van verbeteringen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de krijgsmachht. In zijn memorie van antwoord op de be groting '63 aan de Tweede Kamer, waar in hij bovengenoemde opmerkingen maakt, zegt de bewindsman verder, ook in de toekomst geen spectaculaire aan was van het personeel ten gevolge van werving te verwachten. Een lichtpuntje ziet hij in het feit, dat de leeftijdsgroep op welke werving is gericht, ten gevolge van de geboortestijging na de oorlog groter wordt. Hi1 is van mening dat de wervingsactie niet mag verslappen, alleen al reeds ter wille van het op peil houden van do per soneelssterkte. Een resultaat van niet te onderschatten betekenis noemt mi nister Visser, dat als gevolg van do wer ving in algemene zin een evenwicht kon worden bereikt tussen aannemen en ont slag van personeel. Duiker verdronken bij tocht onder ijs Een van drie onder water-zwemmers, die zich in het Hanaumeer, b(J Frankfort., onder het ijs hadden begeven om foto's te maken, heeft dit waagstuk je met de dood bekocht. De drie jongelui, die in rubberpakken waren gekleed en zuurstofflessen bij zich hadden, waren door een touw met elk-ar verbonden, terwijl het einde daar van aan een paaltje bij het wak vastzat. Hoewel de achterblijvers op het ijs be merkten dat het touw was losgeraakt, maakten zij zich niet ongerust en volg den belangstellend de verrichtingen van de drie mannen onder hun voeten, niet bemerkend dat deze het wak niet meer konden vinden en gebrek aan zuurstof kregen. Na geruime tijd gelukte liet aan twee van de wanhopig naar een uitweg zoe kende duikers de ijskorst boven hun hoofd te doorbreken. De derde was in middels door gebrek aan zuurstof over leden. stig getracht heeft de weg te wijzen, maar ër niet in is geslaagd nieuwe gezichtspunten te openen". Dr. W. J. Schuijt (k.v.p.) zei naar aan leiding van het synoderapport, uat een verdedigingsoorlog, ook een atoomoor log, moreel geoorloofd is. Het Wereldgebeuren Voorlichting In de avondvergadering wees prof. dr. C. L. Patg'n (p.v.d.a.), die al eerder el ders zich openljjk heeft gekeerd tegen het synodale geschrift, op de toenemen de ongerustheid en de gewetensnood bij velen. Daarom vroeg deze afgevaardig de om meer voorlichting over het ont- wapeningsvraagstuk. Hij betreurde het, dat de minister in zjjn memorie van antwoord had verklaard, dat een nota over het vraagstuk der ont wapening in zjjn geheel niet op korte termijn kan worden ingediend. Zou de minister bij zijn standpunt blijven, dan zou de socialistische afgevaardigde bij de replieken overwegen een motie in te dienen. Minister Luns zal vandaag antwoorden. SITTARD EERT TOON HERMANS Morgenmiddag om half vier wordt te Sittard ten gemeente huize door de burgemeester, de heer H. Dassen aan Toon Her mans officieel de zilveren legpen ning van de gemeente Sittard overhandigd in een korte plech tige bijeenkomst in de burge meesterskamer van het gemeen tehuis. Toon Hermans, oud-Sittardenaar, werd de gemeentelijke onder scheiding verleend om zijn grote verdiensten niet alleen voor Sit tard en Limburg maar voor het gehele land als kleinkunstenaar. VIJF «Sc TWINTIG VOOR EEN GULDEN PROF. SAMKALDEN MAG INTERPELLEREN (Van onze parlementsredactie) De Eerste Kamer heeft haar lid prof. Samkalden (p.v.d.a.) gisteren zonder hoofdelijke stemming toestemming^ ver leend do minister van buitenlandse za ken, mr. Luns, te interpelleren over de benoeming van dc heer D. P. Spieren burg tot. hoofd van «le Nederlandse per manente vertegenwoordiging (ambassa de) bij de Europese Economische Ge meenschap en bij „Euratom" in Brussel. De F 104 G („Starfighter") is naar het unanieme oordeel van be voegde autoriteiten van landen, die aan het bouwprogramma deel nemen, het meest geavanceerde en het beste plyvalente vliegtuig dat Als wonderlijk mooie, grillig ab stracte grafiek ligt eenzaam de bevroren Biesbos onder ons. De brokken ijs, schollen, velden, gruis, de bruine rietvelden en grijze grienden liggen stil, dun besneeuwd. Op de boerderijen en ingevroren woonscheepjes is geen leven te bespeuren. Alleen in de kleine zwarte stipjes zit leven: vogels soms zwem mend, soms wiekend, soms over de grond lopend. Niet veel leven overigens, want drie we ken kou hebben de wilde ganzen en de eenden en al die andere vogels traag gemaakt. Pas als er, óók onder ons, een heel grote vogel komt aan snorren, komt er werkelijk leven In die groepen vogels, ze zwermen om hoog. geschrokken van dat vreemde „ding". Ze hoeven niet bang te zijn. Als ze emoties kenden zouden ze al leen maar blij zijn, want dat „ding" betekent voedsel. Dagen geleden al had de koninklijke luchtmacht aangekondigd, niet al leen de mensen op de Waddeneilan den te zullen helpen, maar ook bereid te zijn, voedsel uit te strooien voor in nood verkerende vogels. De belofte bleef, maar ijzel en sneeuw, gladde vliegvelden en mist. maakten het on mogelijk, op te stijgen. Maandag, en op het tijdstip van bestelling en ook thans verkrijgbaar is. Dat is de mening ran de minister van defensie die hy uitspreekt in zijn memo rie van antwoord aan de Tweede Ka mer op de begroting ran zijn departe ment voor 1963. Tot op de huidige dag liggen de Nederlandse kosten van de F 104 G nog beneden het bedrag van f 6,2 miljoen per stuk, zo vervolgt hij. Minister Visser deelt mee dat de 0_ meenschappelijke taak in de deelnemen de landen voortreffelijk wordt uitge voerd. Dank zij een steeds groeiend be grip voor samenwerking is thans een resultaat behaald dat uiterst bemoedi gend is. Het bedrag van f6,2 miljoen per stuk zal slechts verhoging onder gaan ten gevolge van loonsverhogingen of als gevolg van modificaties. Wanneer vijf squadrons met f104 G vliegtuigen zijn uitgerust, is er voldoende reserve voor het totaal van 120 vliegtuigen, zo zegt de bewindsman. was het voor het eerst weer mogelijk om te vliegen. Van het vliegveld „Ypenburg" bij Den Haag, zou een „Beaver" van het 334 transportsqua dron opstijgen om in de Bicsbosch voedsel uit tc strooien, brood dat was verstrekt door het „comité winter- voedering vogels" in Den Haag. Concentraties Om drie uur steeg, sergeant-majoor vlie ger P. C. Aarts op, samen met ser geant Koes van den Berg en tien zak ken p'esneden brood en vlees. „Ik heb dat al eerder gedaan, in 1947 van Woonsdrecht uit, met een helikopter. Je moet do concentraties vogels op zoeken, zegt majoor Aarts. En dan komt een heel verhaal, waaruit blijkt, dat hij niet alleen vliegen kan, maar ook heel veel weet van de vogels, die wij mensen gebrekkig weten te imi teren. „De ganzen lijden het meest. Na een paar weken vorst leven ze nog wel, maar je kunt de lekkerste hapjes naast ze neerleggen, zonder dat ze die aanraken. Zc zijn volko men verstijfd. Daarom moet je er .vroeg bij zijn met voederen",. Ijsvloer Om oven drie uur starten we: sergeant- majoor Aarts en sergeant Van den Berg in de eerste „Beaver", met hun tien zakken voer, wij in de tweede „Beaver" om te kijken hoe liet gaat. De startbaan van Ypenburg is een keiharde ijsvloer, we starten van de ook allang niet meer zachte grasmat (lees: hobbelig ijsveld). De voedscl- „Beaver" vliegt voor ons uit, eerst nog over het ondanks de winterse camouflage nog goed herkenbare stuk Holland tussen Den Haag en Rotterdam, dan de grote rivieren over, naar bet Hollands Diep. Er blijven een paar aanknopingspunten de Moerdijkbruggen, de hoge pijpen van de Amercentrale, maar recht onder ons ligt een bar gebied met ijs en sneeuw, een abstractie van de levende wereld. Aarts" „Beaver", de S 5, vliegt nu schuin onder ons. We zien hem zwenken, we zien de vogels als heel kleine stipjes, maar we zitten te hoog, om grote concen traties te kunnen waarnemen. Keer op keer zien we de S 5 laag over land en water scheren, nu en dan valt er iets uit, het is moeilijk te volgen. Dan komt over de radio het bericht van de S 5: nog vier zakken en gaan we zelf dalen. Wilde ganzen In een verrukkelijke, boeiende run sche ren we nu zelf vlak over het bruin- witte land en het vuile ijs. gestold in reusachtige kristallen. En dan zien we ook van dichtbij de vogels. De eenden vliegen wel óp, maar al trager, alsof ze aan die indringer gewend zijn. In een hoekje kleumt een eenzame zwaan, de huls witter dan de ijzige omgeving. Zwermen wilde ganzen wieken omhoog en je vraagt je af, hoe ooit mensen zo dwaas konden zijn. juist liicr te gaan wonen Een uur later zijn we terug op Ypen burg. Kort na ons landt dc S 5. Majoor Aarts heeft de vogels beter kunnen zien dan wij: „Het waren er heel wat. Of ze cr van atenv Hebben we niet kunnen z.ien". En sergeant Van den Berg schudt en strijkt de broodkruimels uit zijn haar. „Door het fotoluik wervelt het allemaal weer even omhoog, je zit zo vol onder die rommel". Maar ook hij heeft er wel plezier in. De eerste vlucht is geslaagd. Vervolmaken Over het vuurleidingssysteem van de F 104 G merkt hij op dat de meer voudige inzetmogelijkheid van het vliegtuig er door gewaarborgd moet zijn, Aan die eis voldoet het systeem. Dc bewindsman zegt verder dat het vanzelfsprekend is dat de ontwerper van het systeem tracht dit verder te vervolmalcen. Dit streven wordt bevorderd. Daarbij worden overwogen de kosten van even tuele verbeteringen en de tijd welke die verbeteringen vergen tegen het nut er van. Over de F 84 F vliegtuigen („Thunder- streak") zegt de heer Visser dat ze ook na de invoering van de F 104 G dezelfde tactische bestemming zullen houden, Voorts is bet nodig pas opgeleide vlie- rs een basiservaring te geven op de 84 F alvorens hen op te nemen in de conversiecursus naar de supersone F 104 G (waarvoor mede van vluchtna- bootsers en twee-zits-„Starfighters" ge bruik zal worden gemaakt)- Niet voldoende Over V/S.T.O.L.-vliegtuigen („vertical take-off and landing" of „short take off and landing") zegt de bewindsman dat de prestaties welke de huidige pro totypen er van leveren, niet voldoende zijn om aanschaf er van te overwegen. Het ligt in de bedoeling een bestelling "an de zogenaamde tweede generatie 'an die soort vliegtuigen in overweging e nemen, zodra deze voldoende zijn ge ëvolueerd en geschikt worden geacht. Indienststelling van deze vliegtuigen valt voor 1968 te verwachten. De pro- duktie in N.A.V.O.-verband van een type V/S.T.O.L.-vliegtuig is nog niet mo gelijk gebleken. Londense mist De Britse regering meent het ernstig met haar goede voornemens voor 1963. Dat is na het verstrijken van de eerste januariweek reeds duidelijk. Pre mier Macmillan is vastbesloten zijn land dit jaar binnen de E.E.G. te brengen, het liefst nog in het voorjaar want de weerstand in Engeland tegen de Euro- markt groeit met de dag. Met dit doel wordt in de Britse hoofdstad een koorts achtige activiteit ontplooid. Maandag arriveerde in Londen de Westduïtse mi nister van buitenlandse zaken. dr. Schroder. Hij was in het gezelschap van een aantal Europa-experts van het mi nisterie van buitenlandse zaken in Bonn. toen hij op London Airport uit het vlieg tuig stapte. Journalisten, die dachten iets wijzer te worden van de Westduit- se minister kwamen bedrogen uit. Zij werden met een kluitje in het riet ge stuurd. Na de besprekingen van premier Harold Macmillan op de Bahama-eilan- den met president Kennedy, die uitlie pen op het Skyboltdrama, gaat het in de meeste Westeuropese hoofdsteden na melijk erg geheimzinnig toe. In Parijs bijvoorbeeld wordt achter de schermen druk overleg gevoerd over het Amerikaanse Polarisaanbod. on danks president de Gaulle's bewering, dat hij geen haast heeft met deze zaak. In Bonn werden afgelopen week 'eveneens in stilte de fundamenten ge legd voor de Frans-Duitse politieke sa menwerking en in Londen spraken gis teren en eergisteren Britse en West- duitse ministers achter hermetisch ge sloten deuren over de barrières, die En geland van de E;E.G. gescheiden houden. Woordvoerders van de bij deze bespre kingen betrokken ministeries spraken een soort orakeltaal, waarvan niemand iets wijzer werd en dus wordt er maar druk gegist naar het verloop van de zeer geheime ontmoetingen. Wel staat vast, dat het Westduïtse bezoek aan Londen ook iets te ma ken heeft met het overleg op de Baha ma's van enkele weken terug. Minis ter Schroder gaf dat tegenover journa listen toe als een van de weinige dingen waarover hij zich wilde uitlaten. Hij zei bovendien, dat West-Duitsland nog steeds voorstander is van een multï-late- rale NAVO-atoommacht. Waarnemers maken uit deze laatste verklaring van Schroder op, dat Bonn het wél eens is met president Kennedy, die Polarisra- ketten wil uitdelen aan de NAVO, maar niet met president de Gaulle, die zijn eigen kernmacht wil opbouwen en van deze kwestie een erezaak heeft gemaakt. Daar op voortbordurend menen dezelfde waarnemers, dat Engeland en West- Duitsland bezig zijn een komplot te sme den tegen de Gaulle. De Verenigde Sta ten zouden de stuwende kracht achter deze „samenzwering" zijn, omdat Ame rika het als van het grootste belang be schouwt. dat Frankrijk zijn atoomdro- king binnen de NAVO. President Kenne dy zou premier Macmillan zover heb ben gekregen, dat deze bereid is aan de stichting van een NAVO-kernclub mee te werken. Op die manier wil hg de Gaulle tot rede brengen. Mocht En geland er toe besluiten zijn kernzwaard onder gemeenschappelijk NAVO-bevel te plaatsen, dan zou ook met president de Gaulle gemakkelijker te praten zijn. Vooral in Britse kring ziet men de Ba- hama-conferentie in dit licht. Temeer omdat premier Macmillan niets wil los laten over de besprekingen met presi dent Kennedy. Onverklaarbaar is bij deze gedachten- gang echter de aan West-Duitsland toegedichte houding. Jüist dezer dagen is een begin gemaakt met de concreti sering van de door de Gaulle en Aden auer verleden jaar opgestelde plannen voor Frans-Westduitse politieke samen werking. Er is een werkcommissie ge ïnstalleerd, die de plannen nader zal uitwerken. In de Londense „Evening Standard"' is naar aanleiding van deze tegenstrijdigheid in de houding van Bonn een waarschuwing verschenen van de hand van Willi Frischauer, een journa list, die onlangs in het zelfde blad een reeks artikelen schreef, welke weinig vleiend was voor de Westduitse rege- ■ing. Frischauer waarschuwde voor de .gladheid" van minister Schroder. Schroder is vastbesloten", aldus de waarschuwing, „de gew.oonte voort te zetten zich in Londen zowel als in Washington te presenteren als een rede lijke politicus met moderne denkbeelden en een op de praktijk gerichte geest, waarin geen plaats is voor uit het ge voel stammende vooroordelen, zoals Adenauers diepwortelende anti-Britse sentimenten. Als hij internationaal aan vaard zou worden als de man zoals hij graag gezien wil worden, zou hg wel eens de eerste kunnen worden in het schoolklasje van Bonn, dat zich zit uit te sloven om Adenauer op te kunnen volgen, het ideaal dat Het gehele poli tieke denken in West-Duitsland be heerst. Als hij Engeland de E.E.G. zou kunnen binnenloodsen, zou hij misschien, zo denkt hij, de beste kunnen worden van de hele Europese school". Aldus Willi Frischauer in de „Evening Stan dard". Premier Macmillan zal zich aan die waarschuwing vermoedelijk weinig gelegen laten liften. Als minister Schro der hem kan helpen bij de strijd in Brussel, die binnenkort weer begint, zal het hem waarschijnlijk weinig kunnen schelen of de Westduitse minister daar persoonlijke bedoelingen mee heeft of niet. Het voornaamste is dat Engeland lid wordt van de Euromarkt voor het te laat is. Macmillan is zelfs bereid een noodoplossing te accepteren, wanneer de Franse tegenwerking in Brussel te sterk mocht blijken te zijn. Hij heexc zich daarvoor verzekerd van de steun van Italië, dat eventueel genegen is een aparte overeenkomst met Engeland te sluiten, wanneer de onderhandelingen in Brussel op een fiasco zouden uitlopen. Zoals echter minister Schroder in Lon den zei, zijn de economische problemen op het ogenblik van ondergeschikt be lang. Waar het in Brussel in de eerste plaats om zal gaan is de politieke inte gratie. De kwestie van de kernbewape ning houdt daarmee nauw verband en daarom doet men overal zo bijzonder geheimzinnig. Een Londense mist zal ons voorlopig nog wel in het onzekere laten. MINISTER SCHRODER -wit voetje in Londen en Washington f. Hel Israëlische natuurbescherraïngsge- noolschap heeft, om het uitsterven van de ..zwarte wolf" in de Negebwnestjjn te voor komen, beloofd alle door die wolven aan de akkers van de kibboetz Yotvata ten noorden van Eilat toegebrachte schade te zullen ver goeden. mits het jagen op die dieren wordt gestaakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5