ENGEL VAN SAN FRANCISCO" Een Belzen tintje Amsterdamse Beurs Klanken uitde ether PILOOT STORM ontvoerd »n de stratosfeer HOGERE KOERSEN Waar zijn onze schepen? WOENSDAG 9 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 2<>'n beetje een Belzentintje heeft dat volk hier, ze zijn levenslustig en dat mag ik wel". Kapper-drogist Jac. M. van Baal (61) kan het best met dat levenslustige volk vin den in Schoondijhe. Onlangs was hij veertig jaar in het vak van kapper en drogist. Van die veertig heeft hij er 35 in Schoondijke doorgebracht, aan de Dorpsstraat. Men kent hem er niet alleen als kapper en drogist, maar ook als orga nisator van optochten, als voorzitter van de Oranjever eniging, als sinterklaas, van de V.V.V., als C.H IJ .-raadslid en van de Groene-Kruisafdeling. Het leuke Is een beetje uit het vak", vindt Jac. van Baal. „Je "zeepte vroeger met de hand In, je onduleerde de dames met hete Ijzers, waaraan je je handen brandde. Er waren toen nog allerlei soorten baar den: de baard met een scheiding, de puntbaard, de Franz Josephbaard, naar die Oostenrijkse keizer. Je be gon in de jaren twintig 's morgens om zes uur en was 's nachts om 1 uur klaar. Dat voor één hele gulden in de maand. Als bediende kreeg je wat meer, vier gulden op je zestiende jaar. Ook in de drogisterij is de ro mantiek eraf. Vroeger van zes uur 's morgens maar bleekpoeder afwe gen en in zakjes stoppen tot de klan ten kwamen. Je mengde allerlei krui den zelf, en dan dat zoethout, de gemalen drop en de kalmoes dat mocht er ook zijn". Hij is zelf (geboren in Middelburg) thuis, bij zijn vader drogist in Terneuzen zo'n beetje tussen de kalmoes en het zoethout opgegroeid. Zijn moeder drijft nog steeds die dro gisterij in Terneuzen. Ze is nu 83 jaar. Toen Jac. van Baal 13 jaar was, trok hy naar Koevorden. Leerling kapper. Hij was in Vlissingen 3 jaar bediende in de St. Jacobsstraat en. volgde de eerste kappersschool onder Roodbeen in Rotterdam. „De modellen in die tyd waren de meisjes van Van Nellie. We stonden daar maar te kpapen. Een van ons schoot verschrikkelijk snel op, we begrepen niet helemaal hoe die het deed. Opeens hadden we *m door: hij gebruikte veel te warme ijzers, de meisjesharen brandden gewoon af. Die stopte hij dan in zijn zak. Maar ook de meisjes kwamen er achter: toen de les af was, stonden ze 'm bij de uitgang op te wachten. Hy heeft flink op z'n duvel gehad". Het drogistenvak kon men alleen leren via een schriftelijke cursus en in de praktijk. In 1921 begon hij in Zaamslag in de boerderij van een oude boer: kapsalon in een kamer en in de keuken een drogisterij. De cember 1927 vertrok Van Baal naar Schoondijke. In die dagen waren er in ons land maar een stuk of drie erkende kappers-drogisten. Hij was er één van. De levenslustige Van Baal aardde ?;oed in Scljoondijke. In 1937 richtte iy een Oranjevereniging op: het was CV'i <Jw3»iC 'l r e&gffebaa r het verlovingsjaar van het prinselijk paar. Er was een allegorische op tocht. „We hadden door luidsprekers omge roepen: „mensen denk erom, er is een groep zigeuners van de veerboot ge raakt tussen de optocht, denk om je portemonnee". Maar het was mjjn groep verklede jongens en meisjes. Om aan geld te komen verkocht de Oranjevereniging de kleren by op bod: „Wie wil er een Napoleonpak hebben?", riepen ze om in café Wijf fels. Jac. van Baal, eerst secretaris van de Oranjevereniging, volgde de Met zijn drieën in de zaalc: kapper- drogist Jac. M. van Baal verzorgt het haar van kapstertje Joke de Mar- telaere. Mevrouw Van Baal staat er bij. (Foto's P.Z.C.) overleden Wethouder Cammaert op als voorzitter. Hij kon goed organi seren. Sinterklaasfeestjes sinds 1934, werd voorzitter van het Groene Kruis (al zo'n 12.jaar), lid van de gemeen teraad voor de C.H.U. (7 jaar), voor zitter van de V.V.V. (6 jaar). Hij leidde met een grote scheepsomroe- per op de muziektent de mensen in zangdiensten en zanghuldes by Oran jefeesten. Zijn enige dochter Addi emigreerde naar Nieuw-Zeeland, zes jaar ge leden. Ze trouwde met een Hollandse correspondentievriend in Ellerslie, Auckland, na 113 brieven in één jaar. Ze had een goed voorbeeld aan het organisatietalent van haar vader: ze ganisatietalent van haar vader: ze ifte een Oranjevereniging op onder Hollanders in Auckland, speelt er y de Hollanders in Auckland, speelt voor sinterklaas. Toen er twee Ne derlandse oorlogsschepen een be zoek brachten, vroeg de Nederlandse consul haar een souper voor 1000 man te organiseren, met bal na. En ze ontving er Max Tailleur op zijn rondreis. ginnen, nu eens naar België, dan kapstertje Joke de Martelaere. Zo blijft er tenminste nog wat tyd over voor het verenigingsleven. bardement in 1944 niets over. Jac. van Baal heeft in de oorlog heel wat goeds gedaan. „Ik was zo'n beetje „manneke verpleegster": de dokter en de zuster waren weg". Meer zegt hij niet, maar toen koningin Wilhel- mina terugkwam naar Nederland, werd hij met twee andere personen op de Schoondijkse Markt aan haar voorgesteld. Tandpasta veertig jaar terug. 2296. Vanzelfsprekend voelde het ge vangen drietal niet de minste behoef te om zich te haasten, maar hun be wakers waren kennelijk ongeduldig en wilden zo spoedig mogelijk aan boord van het Aardschip komen. Daarom trokken en duwden zy de drie verachteiyk-weke protoplasmi- sche wezens zo nu en dan hardhandig voort in de richting van de Pionier. Het werd Piloot Storm wee te moede toen hy zijn trouwe hemclvaartuig daar zo glanzend in het armetierige licht van de verre zon zag liggen en hij wenste dat zij nooit een voet op deze verdraaide steenklomp hadden gezet. Gelukkig konden do slllcum- wezens niet alle gedachten volgen, die zo snel door zjjn brein schoten, want hij had plotseling een idee gekregen. Het was een zeer twijfelachtige kans. maar hij wilde die kans ln ieder geval wagen! Arend stootte z(jn beide met gezellen aan en mompelde: „Luister, maar ver berg intussen je gedachten, als je kunt. Projec teer maar spoortreintjes of witte muizen, of zo iets...! „Deze vriendelijke heren gaan met ons aan boord, daar doen we nu eenmaal niets tegen. Bij de opening heeft de staatsfondsenmarkl gistermiddag een vaste tendentie te zien ge geven. Daarentegen waren de internationale waarden nauwelijks prijshoudend. De discon toverlaging door de Nederlandsche Bank heeft de handel in de staatslondsenhoek nieuw leven ingeblazen. Er werd in deze hoek, gedurende het eerste beurshaliuur, druk gehandeld waarbij menig stuk van eige naar verwisselde. Over vrijwel de gehele linie werden hogere koersen, ten opzichte maandag, geregistreerd. Vooral de staf- fellcning lag zeer gevraagd in de markt op 92 tot 92%, tegen 91>/« als slotprfjs van maan dag. Ook de overige beleggingsmarkt gaf merendeels hogere koersen te zien. Men is ter beurze van mening, dat dp aanstaande nieuwe 4% procent lening Bank voor Ne derlandse Gemeenten, groot f 100 min 4 pari, als gevolg van de discontoverlaging, thans beter is geclasseerd, Voor deze lening kan op 16 januari worden ingeschreven. De internationale waarden werden welis waar enigszins gesteund door de disconto- verlaging doch dit kon toch niet verhin deren dat alle fondsen zich bij de opening een kleinigheid beneden het vorige slotnl- veau moesten stellen. Hierbij moet onmid dellijk worden opgemerkt, dat noch van Wallstreet, noch van de overige Europese beurzen, ook maar de geringste stimulans het Damrak uitging. Hiermede reke ning houdend kan worden vastgesteld, dal de tendentie bij de opening voor de hoofdfond sen zeker niet zwak was. Gedurende de verdere beursduur kwam er. vooral in de Philipshoek leven in de brou werij als gevolg van lokale- en buitenland se vraag. Tegenover deze vraag was niet voldoende aanbod meer aanwezig waardoor de koers van de elektro-aandelen snel op liep tot f 147. Hiermede kwamen deze aan delen dus ruim een gulden boven de slot- prijs van maandag te liggen. Ook de overige internationals konden zich verbeteren. AKU liep op tot 417*4. Unilever lot t 143, Kon Olie tot f 159,30 en Hoogovens tot 563. Voor al de ondertoon voor alle hoofdfondsen bleef optimistisch. Aandelen KLM, ln welk fonds de laatste dagen zeer veel wordt omgezet, lagen wederom vast in de markt. Zij wer den op f 50 geadviseerd if 49). De Newyorkse pariteit voor deze aandelen is f 47,70. De scheepvaarthoek gaf geen veranderingen van enige betekenis te zien. Aandelen van Nievelt Goudriaan lagen goed gedisponeerd in de markt. De leidende cultures moesten zich met geringe koersverliezen tevreden Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Londen 10.10%—10.10 New York 3.60 A3.60 tV, Montreal 3.34 ft— 3.34A. Parijs 73.50*4—73.55'/j. Brus sel 7.23%—7.24'A, Frankfort 89.86— 89.91. Stockholm 69.5869.63, Zu rich 83.29—83.34. Milaan 58.01%— 58.09*4, Kopenhagen 52.1852.23. Oslo 50.43—50.48. Wenen 13.94%— 13.95'/», Lissabon 12.59V«—12.60'/». stellen. De koersstijging op de Newyorkse beurs van de voorgaande dagen werd maan dag tot staan gebracht hoofdzakelijk ala gevolg van winstnemingen. In de lokale afdelingen was do handel zeer rustig met koersverschillen naar beide rich tingen. De internationale waarden sloten op vrijwel het hoogste punt van de dag. ANP-CBS BEURS IN Dl CES. 4-1 7-1 8-1 Int. conc. 473.4 477.9 477.5 Industrie 323.9 325.6 327.0 Scheepvaart 137,7 136,1 137.7 Banken 258.7 259.2 259.5 Handel enz. 151.0 151.6 152.3 Algemeen 351.6 354.1 354.5 Verklaring: Staatslen. Ned. '59 4*2 Ned. '60 4*ï Ned. '47 3*4 Ned. '51 3*4 Ned. '48 3f/i Ned. '50 31/. Ned. '55 3*4 Ned. '37 3 Gr. boek '46 Doll. '47 inv. cert. 3 Ned. '62-64 Ned. Ind. '37 5 W.B. Len. Aandelen Amst. rubb. HV.A. A.K U. Deli M. Hoogov. Philips Unilever Kon. Olie Sch. luchlt I-I.A.L. K.L.M. K.N.S.M. Kon. Paketv. gedaan en Dleden: 4 gedaan en I bieden: 101*4 102*4 101*4 102*4 91'/. 91H 96H 97 88 88*4 88% 88*4 92*4 92*4 91% 92*4* 91ft 91% 90% 90*4 98*4* 98*4* 99ft 99ft 98% 106ft 106% 105 105% 128*4* 127 418% 417 147.10 144.50 567 562 145.80 146.10* 142.60* 143 159.40 159.20 St. Mij. Ned. Niev. Goud. Ommeren Rott. LI. Schv. Unie Industrie enz. Alb. Heijn Am. droogd. Berg. Jurg. Berk. Pat. Blaauwh. Bij enk. Calvé Centr. Sulk. Fokker v. Gelder Gist 4- sp. v. d. Heem Heineken. Internat. Intervam KU. Papier K. Zout Muller Ned. Dok Ned. kab. Netam Nijverdal Rott. Dr. Dok Schelde N.B. 279*4 230'/. 463b 470 227 226*4 Schokbet. Schollen F. Stokvis Vergd. Blik Vergd. Mach. Vredest. Wilton Zwanenb. Interunie Robeco Valeurop Banken A'd. Bank N.H. Mij. R'd. Bank Tw. Bank Obl. B. N. Gem. (4%) 1 B. N. Gem. '58 <51 Amerik. aand. Am. Enlta Am. mot. Am. Tel. Anaconda Beth. St. Cit. Serv. Curt. Wr. 17*4 177% 45% c dividend: e ex claim Du Pont Ge. Elecr. Gen. Mot. Int. Nick. Kennecolt Nat. Can. Rep. Steel Shell Oil Stud. Pack. Tide Water U.S. Steel PREMIEL. Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 I A'dam "56 n A'dam '56 III Breda '54 Dordr. '56 Eindh '54 Ensch. '54 D. Haag '52 I D Haag '52 11 R'dam '52 I R'dam '52 II R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl. '57 Z.-Holl. '59 U7%d 45ft 32'/4 238 237*4 77 76*4 59ft 59ft 68% 69 V» 70 d 70*4 UH - WOENSDAG 9 JANUARI HILVERSUM I 402 m. 746 bc/s MIDDAG 12.00 V. het plattel. 12.05 Lichte gram- mofoonmuziek (12.30—12.33 Mededelin gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte orkestmuziek. 13.45 Gesproken portret. 14.00 Radio kamerorkest en solisten: klassieke mu ziek. 15.00 De strijd om de klant, toe spraak. 15.10 Voor de jeugd. 17.00 Ama teursprogramma. 17.30 Tentoonstellings agenda. 17.35 Licht instrumentaal Trio. 17.50 Regeringsuitzending: Geven en nemen Tips voor weggebruikers. AVOND 18 00 Nieuws en commentaar- 18.20 Ac tualiteiten. 18.30 Lichte muziek. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 VARAVaria. Daarna: lichte grammof oonmuzielt. 19.20 We zyn weer eens geteld, toe spraak. VPRO: 19.30 Voor de jeugd. VARA* 20.0Q„Nieuws. 20,05 Promenade orkest en sopraan: Beroemde walsen. 20.45 Kaf en Koren wekelijkse noti ties. 20.55 Achttien jaar getrouwd, hoor spel. 22.05 Italiaans ensemble en zang solist. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 23.00 Klassieke en moderne kamermu ziek (opn.) 23.55—24.00 Nieuws. Zy willen zien wat wy in de controlekamer van de Pionier uitvoeren, om zo spoedig mogelijk het zaakje van ons over te kunnen nemen. Maar ik heb een plannetje!" HILVERSUM n 298 m. 1007 kc/s MIDDAG 12.10 Licht ensemble. 12.30 Mededelin gen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12.33 Licht orkest. 12.53 Grammofoon- muziek,, eventueel actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Musette-ensemble. 13.35 Kamermuziek (gr.). 14.30 Lichte gram- mofoonmuziek. 15.00 Jong Nederland musiceert. 15.50 Bijbelvertelling voor de jeugd. 16.00 Voor de jeugd. 17.15 Vrije tijd.... wel besteed! 17.30 Lichte gTani- mofoonmuziek. 1740 Beursberichten. 17.45 Licht instrumentaal trio. AVOND 18.05 Vrouwenkoor. 18-30 Het Spectrum, lezingen. 18.45 Licht pianospel (gr.). 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Me dedelingen of grammofoonmuziek. 19.15 Leger des Heilskwartier (gr.). 19.30 Ra diokrant. 19.50 City Theater orkest en solisten: lichte muziek- 20.15 Omroep orkest en solist: Klassieke en moderne muziek. 21.10 In de winkel van Sinkel is alles te koop!?, lezing. 21.30 Koor zang (gr.). 21.40 Kanttekeningen. 21.55 Piano én riool: klassieke muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 TELEVISIEPROGRAMMA'S AVRO: 17.00 Voor de kinderen. NTS: 17,3517.45 De Verrekijker, jeugdjour naal. AVRO: 19.30 Commentaar' kri tisch bulletin. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. AVRO: 20.20 In AVRO's Televizier. NTS: 20.30 Mag ik U uit nodigen, Juffrouw?, muzikaal amuse mentsprogramma. AVRO: 21.15 Literai re ontmoetingen. 21.5022.40 Rondo Sinfonico: klassieke orkestmuziek. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 18.30 Berichten. 18.33 Wedstrydpro- gramma. 19.00 Engelse les. 19.30 Voor de vrouw. 20.00 Nieuws. 20.30 Make haste to live, Amerikaanse film. 21.50 Problemen van vandaag, mensen van alle tijden. (dl.l). 22.40 Nieuws. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 17.0018.00 Voor de jeugd. 19.00 Myn vriend Flicka, t.v.-feuilleton voor de jeugd. 19.25 Teletaalles. 20.00 Nieuws. 20.30 Een kwestie van identiteit, t.v.- spel. 21.40 Medium: plastische kunsten. 22.15 Nieuws. DONDERDAG 10 JANUARI HILVERSUM I 402 m. 756 kc/s. 7.00 MORGEN AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Ochtendvar ia (gr.). VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Programma-overzicht. Aansluitend: lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gym nastiek voor de vrouw. 9.10 De Groen teman. 9.15 Oude kamermuziek (gr.). 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijdi 10,00 Arbeidsvitaminen. 10.50 Voor kleuters. 11.00 Huishoudelijke zaken, lezing. 11.15 Klassieke kamermuziek. 11.45 Levenskunst, lezing. HILVERSUM n. 298 m. 1007 kc.rs. 7.00 KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Grammofoon muziek en jeugdprogramma, eventueel actualiteiten en berichten van de KNAC. 7.45 Geestelijke liederen. 7.55 Overwe- fing. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammo- 'oonmuziek. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. NCRV: 10.00 NCRV- lied. 10.03 Klassieke grammofoonmuziek 10.15 Morgendienst. 10.45 Geestelijke liederen (gr.). KRO: 11.00 Voor de zie ken. 11.45 Geestelijke liederen. met Reckitts WASMACHINE BLAUW AGAMEMNON H HOOG EN LAAG WATER 10 januari Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 1.55 2.13 2.24 2.30 nap uur meter 14.18 2.21 14.52 2.37 15.31 2.46 15.37 1.71 15.59 2.01 8.28 2.19 9.01 2.37 9.33 2.47 8.59 1.83 9.25 2.07 20.47 1.98 21.20 2.16 21.53 2.28 Feuilleton dooi C. Buddington Kellant Door een fout ter zetterij is in de feuilletonftfleveringen van de laat ste dagen de draad van het ver haal verloren gegaan Om verde re misverstanden te voorkomen, beginnen wi| vandaag opnieuw met de eerste aflevering van hel feuilleton „Engol van San-Fran- clsco". 1 Montgomery Street geleek een bijen korf. Van Tuckers juwelicrszaak, langs Belloc Frères, handelaars in fyno zyden stoffen, voorbij „De Stad Parys", ja. tot vorder nog dan het postkantoor, deinde een drentelende, zich verpozende en te vens hoimeiyii-opgewonden menigte Vergeten was de nederlaag bjj Sedan, vergeten de gevangen keizer De ramp spoedige tyding uit Europa had San Francisco schier in rouw gedompeld, en verslagenheid over de ineenstorting van Frankrijk had ln de stad aan de Golden Gate om zich heen gegrepen met dc fa natieke woede van de modegril Doch deze dag had de drentelende menigte éen nieuwe sensatie bereid Schonen, de befaamde pantoffelparade benuttend voor het ten toon spreiden ba rer bekooriykheden. getooid met japon nen zo uit Parijs, gesierd met juwelen haar geschonken door pronkzieke echt genoten, of door vaders wier handpal men de eeltsporen der houwelen nog droegen, groepten samen, babbclenu, gissend, kwetterend als mussen en tril lend van opgewonden nieuwsgierigheid. De pantoffelparade, voortzetting van een oude Spaanse zede, was een der meest algemeen aanvaarde uitingen van San- Francisco's gezelscbupsluvon in het be ging der jaren zeventig. Op zaterdagmid dag. zo heette het in het dagblad ..De Gouden Stad", lieten niet minder dan tweeduizend van de schoonsten der stad vergezeld van haar Franse dienstmaag den of exotische honden zich daar toe lonken in de ene richting langs de tra ditionele route bewoog zich de vrouwe- ïyke stroom, haar waren ten toon sprei dend; evenwijdig, doch tegengesteld daaraan, wandelde de jongelingschap, liet gebodene met kritische blikken be zichtigend. Meen echter niet dat de da mes. van onder haar zwierige parasols, geen steelse blikken waagden aan de he ren met hun zyden hoge hoeden, hur kunstig gesneden wandelstokken, de be nen gestoken in pantalons zo nauw. dat een spotzieke geest ze de naam van spanbroeken had gegeven. Waren er anders op zaterdagmiddag tweeduizend schonen op de been deze zaterdag waren het er tweeduizend-en- één. Klokke drie stopte op het kruispunt by Sutter Street een elegant rijtuig, en daaruit stapten twee vrouwen. Het eerst verscheen een forse gestalte in stemmig zwart een yrouw van middelbare leef tijd. die kennelijk de functie van gezel schapsdame bekleedde. Zy werd gevolgd door een meisje van oen schoonheid die zonder enig voorbehoud adembenemend genoemd mocht worden.' Zij was jong en welgevormd, en haar bewegingen beza ten een soort muzikale gratie. Een ogen blik stond zij stil en liet zonder een zweem van verlegenheid haar blik gaan over dc menigte, die Montgomery Street van uiteinde tot uiteinde met haar ge woel bevolkte. Toen vouwde zy een klei ne parasol open en begaf zich tussen de wandelenden. Geen sterveling zou geloofd hebben dat de gelaatsuitdrukking van bijna kinder-. Iyke schuchterheid dé lippen even- geopend als in onschuldig vragen, de viooltjesblauwe onbevangenheid der wijdopen ogen moeizaam en zorgvuldig was ingestudeerd Haar kleding beantwoordde aan de laat ste mode. Een met linten hestikt hoedje troonde op het kastanjebruine haar, dat met zorg achter in de hals omlaag ge kapt was Maar ook haar houding was aangepast aan de eisen des tyds een houding, die, ofschoon zij de meeste vrouwen potsierlijk maakte, haar vreemd genoeg scheen te flatteren. Hot is eenvoudig onbegrijpelijk hoe deze wijze van zich voortbewegen met hals en boveniyf naar voren en het zitvlak naar achteren gestoken zich bij de dames van die tijd populair had kunnen maken Spotgrage lieden uit de volks klasse noemden deze nouding de koliek- kronkel, of de lamme kangoeroe. Maar deze geringschattende termen waren zeker niet van toepassing op de vreemdelinge die zojuist bezit had ge nomen van Montgomery Street, want zelfs deze dwaze en onmogelijke mode was niet in staat haar schoonheid en be valligheid op enigerlei wijze afbreuk te doen. Af en toe week haar zedig deinen de rok enkele centimeters van de grond cn vergunde een. blik op een geborduur de kous of een' ongewoon hooggehakt schoentje. En de volmaaktheid van haar toilet vond haar voltooiing in handschoe nen, waarvan de rechter lila was en de linker parelgrijs De verschijning van deze nieuwelinge begon pas de aandacht te trekken toen zij het eerste huizenblok gepasseerd was. B*j het tweede blok voer er een lichte trilling door de snorpunt.cn der jonk mannen; voor zij het derde blok ten ein de was gewandeld, gingen de dames op- zy om haar beter te kunnen bekijken Voordat de onbekende, gevolgd door haar onaanzienlijke chaperonc, net post kantoor had bereikt, was de spanning voelbaar geworden. Hier waar het ge bouw der posterijen voor een waardige afsluiting der promenade zorgde, was het trottoir uitgesleten door de voeten der duizenden, die nier hun schreden wendden om hun wandeling in tegen overgestelde richting voort te zetten. De jongemannen lieten hun wandelstokken op het trottoir rusten en schaarden zich langs huizenkant en stoeprand, om haar met onverholen bewondering aan te sta ren, en naarstig links en rechts te infor meren wie zij wel zijn mocht on waar zij vandaan kwam Troepjes van nieuws gierigheid brandende jongedames, van wie sommigen een jaloerse opmerkine niet konden onderdrukken, verwelkom den de vreemdolinge met onvriendolyke blikken. Het voorwerp van zoveel opwinding in tussen wandelde in volmaakte kalmte verder, zich schijnbaar van niets anders bewust dan van de warme middagzonne- schyn, als viel er buiten haar niemand op de hele lange straat te bekennen. Bij het .postkantoor gekomen wachtte zij een ogenblik, alvorens zich om te keren en haar wandeling in de andere richting te hervatten. Zo zij zich bewust was van dc beroering die zij verwekt had, en zo zij al besefte dat zij het middelpunt van alle blikken was en zich in feite tussen twee rijen zwijgende toeschouwers door bewoog zy ljet het niet merken. Misschien dron gen sommige gefluisterde opmerkingen tot haar oor door, maar zij verblikte noch verbleékte. Zelfs de meest ingewijden van hen die haar zagen voorbijgaan, wisten haar niet thuis te brengén of ook maar het geringste by te dragen tof bevrediging van de algemene nieuwsgierigheid, Zij vervolgde in alle gemoedrust haar weg een en al liefelijkheid en zedigheid, de belichaming van wat de zo "gevierde Fransen „beauté du diable' noemden, tot zij opnieuw de hoek van Sutter Street bereikt had. Daar steeg zij, onder de hoede van haar gezellin, weer in het rij tuig, dat haar in snelle vaart wegvoerde. De schyn van gemak te bewaren in een nauw rijtuig, met een zorg vereisende hoepelrok om de benen, is geen geringe prestatie, maar onze jongedame vol bracht het. Z*i leunde achterover er glimlachte voldaan Ziezo, sprak haai gezellin op stuti'se toon, je hebt jezelf aardig in het zon netje gezet, ik hoop dat je je zin hebt O zeker, antwoordde haar meesteres tevreden, volkomen. Zij reden zwijgend verder, tot het rijtuig beiden afzette op de hoek van Powell Street en Sacramento Street Daar sloe gen zy de weg in die naar de baai de, passeerden het nuis van mijnheer Gray, de voornaamste plaatselijke aan nemer en richtten hun schreden naar een klein huis, drie deuren van de weid se woning van de bankier Pioche. Het was geen voornaam huis. maar gerie felijk en groot genoeg. Zij gingen naar binnen. De jongedame begaf zich regelrecht naar haar slaapkamer, waar zij zich van haar kleren ontdeed om evei. later in het bad te stappen, terzijde gestaan door haar stuurse dienstmaagd die met een afkeurende blik op haar neerkeek. Een vrouw met jouw voorkomen, zei ze met haar zware keelstem, is voorbe stemd de slechte weg te gaan. Ik zal de weg gaan die ik verkies. Hepsie Je vader, zei Hephzibah. was een goed mens, met een eigen wil. Je moeder was wuft. Je hebt je vaders koppigheid meegekregen en je moeders, wuftheid Mijn vader was sterk Ik heb zyn kracht geërfd. Myn moeder was wuft Maar ze bezat een fyne neus, Hepsie Ze was charmant en onberekenbaar Ze was geen meester over zichzelf Ik. Hep sie, heb van haar ook iets meegekregen. Haar fyne neus en haar charme. Ze bal de haar hand tot een vuist Maar ik heb geleerd mezelf te beheersen. Je bent zo ijdel ais een pauw. Niet ijdel. Hepsie. Als een goudzoeker 'n ader vindt, dan brengt hij het eerste naar een expert om liet te laten onder zoeken Ik ben myn eigen expert ge weest. Ik heb mezelf geen rad voor de ogen gedraaid. Z*j lachte Ik heb mezelf gekeurd cn herkeurd tot ik precies wist wat voor vlees ik in de kuip heb Hephzibah ging brommerig door met haar werkzaamheden, af en toe even op houdend om een sombere blik op haar meesteres te werpen ineens kreeg haar gelaat een diepzinnige uitdrukking. De wereld is klein, verklaarde zij plechtig. Ik zag vanmiddag een bekend gezicht maar ik kon het niet thuisbrengen. De naam schiet me zojuist le binnen. Je zult hem je niet herinneren. Arnold Phi lip Arnold. Hij komt van een boerderij in Hardin County bij Elizabethtown voor de oorlog met veel tam-tam naar het westen getrokken om goud te zoe ken. Mensen uit Kentucky blijven niet ach ter de kachel zitten. Je ziet anders maar weer hoe weinig voor nodig is om iemands plannen in de war te sturen, verklaarde Hephzi bah zelfvoldaan. Ik zie niet in hoe die Philip Arnold iemands plannen mijn plannen als ik je goed begrijp in dc war kan 3turen. Hephzibah snoof. Waarom heb je deze stad uitgekozen Omdat je dacht, dat niemand je hier kende dat je de ge heimzinnige Icon spelen. En wat gebeurt er. De eerste keer, dat je je op" straat vertoont loop je bijna een kerel uit Har din County tegen het iyf. Geboren en getogen op een paar kilometer afstand van de plek waar jij geboren bent. Onzin. Ik was nog een dreumes toen hij wégging. Dacht jij heus, als hy me zien mocht wat erg onwaarschijnUjk is dat hij mij zou herkennen als An neke Villard met haar staartjes Die door iedereen Annie genoemd werd? Ge bruik je verstand Hepsie. Hephzibah s gezicht verloor niets van zyn grimmigheid Voor een vrouw die zoveel praat als jij, zei ze, ben je ver duiveld achterbaks. Ik heb me laten be praten om mee te gaan maar ik ben er nog steeds niet achter waarom je deze olaats hebt uitgekozen in plaats van Boston of New York or wat je maar wilt. Ze snoof luidruchtig En waarom wilde je mij met alle geweld mee heb ben? (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 3