Koeltechnische fabriek voor St-Maartensdijk Muziekschool Temeuzen thans in eigen gebouw Werkloosheid in Zeeland steeg in december minder dan anders Noodgemeentehuis Kattendijke komt dit voorjaar gereed Herdenkingsdienst van watersnoodramp Huidige gemeentesecretarie vertoont vele gebreken ALMANAK 0 e a Zeven leslokalen ingericht Bouw 84 woningen op stapel in Goes In huurconflict Oostburg nieuwe ontwikkeling INWONERTAL EILAND THOLEN STEEG MET 52 Toespraak van jhr. De Casembroot Bfonchilellen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 9 JANUARI 1963 Na ingreep twee middenstandswoningen Het gemeentepersoneel van Kattendijke heeft de langste tijd doorge bracht in de oude secretarie aan de oostelijke zijde van het kanaal in Wilhelminadorp. IJs en weder dienende zal dit voorjaar het nieuwe (nood)gemeentehuis kunnen worden betrokken, dat in het centrum van Wilhelminadorp is verrezen. De bijzonderheid van dit gemeente huis is, dat men het met een kleine ingreep kan veranderen in twee flinke middenstandswoningen. Dat is uiteindelijk ook de bedoeling, want het gloednieuwe gemeentehuis van Kattendijke is en blijft een noodgemeentehuis. Voor 'n permanent gemeentehuis heeft men inder tijd geen toestemming gekregen in verband met de voorgenomen her indeling van de gemeenten op Zuid-Beveland in de toekomst. Als dit tijdstip is aangebroken, kan het nu gloednieuwe noodgemeentehuis in twee woonhuizen worden veranderd. Kattendijke is overigens hard aan een nieuw gemeentehuis toe, want het te genwoordige gemeentehuis laat aan ruimte en outillage héél veel te wensen over. Zo is de toch al veel te kleine burgemeesterskamer onverwarmd. Bur gemeester P. J. Evers ziet zich dan ook genoodzaakt de vergaderingen van b. en w. 's winters bij hem thuis te houden. Weliswaar beschikt het uit 1908 date rende gemeentehuis, dat in feite niet meer is dan een woning-in-de-rij, over een tweede, groter vertrek, maar daarin is de gemeentesecretarie gehuisvest. Ook hier komt men vaak voor problemen te staan: in dit vertrek worden namelijk ook de raadsvergaderingen gehouden. Wanneer de raad bijeenkomt, moet het secretariepersoneel zijn domein tegen de avonduren „ombouwen" tot raadzaal! Het is duidelijk, dat een dergelijke toe stand zonder overdrijving onhoudbaar kan worden genoemd. En is er nog eens een huwelijk, dan moeten eerst de bureaus van het per soneel worden verplaatst om ruimte te maken. Want de secretarie is ook trouwzaal... Nieuwbouw Deze toestanden waren in 1955 voor de raad aanleiding van gedachten te wi len over een nieuw gemeentehuis. Oliekachel joeg vergadering op de vlucht Een oliekachel in Krabbendijke heeft een gehele vergadering op de vlucht gejaagdDat gebeur de maandagavond in hotel „De Koophandel", waar de afdeling Zuid-Beveland Oost van het Rode Kruis een bijeenkomst had belegd. On een gegeven moment blies een oliekachel een enorme hoeveelheid rook de zaal in, waarbij zich on- tniddelijk een ondragelijke stank verspreidde. Men heeft nog ge tracht een andere zaalruimte te krijgen, maar daarin slaagde men niet. De vele bezoekers kregen hun entreegeld terue. 's Middags was er een voorstelling voor kin deren, die wél is doorgegaan. Ledental Zeeuws „Trekpaard" daalde Het ledental van de Zeeuwse afdeling van de»Koninklijke Vereniging „Het Ne- derlandsche Trekpaard is in de afgelo pen drie jaar met 317 gedaald. Deze mededeling deed de secretaris, de heer J. J. Cappon uit Goes dinsdagmiddag tijdens de algemene vergadering van de kring Zuid-Beveland in café „De Land bouw" te Goes. Op 31 december 1960 bedroeg het aan tal leden 1937, een jaar later was dat 1765 en op het einde van het afgelopen jaar telde de afdeling nog 1620 leden. De heer Cappon 3prak de verwachting uit, dat het aantal leden nog zal blijven dalen tot omstreeks 1500. De voorzitter van de kring, de heer J. van Overbeeke uit Kapelle, werd herbe noemd als bestuurslid van de afdeling. Tijdens de vergadering werd van ge dachten gewisseld over de mogelijkheid op de Z.L.M.-tentoonstelling te Kruinin- gen een provinciale fokdag te organise ren. De aanwezige leden spraken zich uit voor de suggestie de Nationale Tentoon stelling te Den Bosch evenals vorig jaar vrijdags en zaterdags te houden. Over deze onderwerpen zal ook worden ge sproken tijdens de op 28 januari in Goes te houden algemene vergadering van de afdeling. Tot stemgerechtigde afgevaar digden naar deze vergadering werden benoemd de heren A. L. Schrier te Ka pelle, M. J. Mol te Waarde en B. de Maaker te Wolphaartsdijk. Collecte De collecte voor de Inwendige Zending in de Ned. herv. kerk te Ovezande ge houden, heeft opgebracht 18,65. Z.eeuwse Staaltje De man in de restauratiewagen van de trein Vlissingen-Amster- dam verlangde ter hoogte van Goes een uitsmijter. Een begrijpe lijk verlangen, want het liep tegen lunchtijd. De hofmeester ver dween in zin kombuis, maar was vrij snel weer terug. Zonder uit smijter. ,JDe eieren zijn op, meneermeld de hij verslagen. JU aar als U nog even wilt wachten, dan ga ik in Roosendaal om eieren". Dat kon en in Roosendaal ver dween de hofmeester inderdaad op het perron, op zoek naar eieren. Hij kwam niet terug. De trein vertrok, zonder eieren en zonder hofmeester. De kombuis lag onbeheerd. Zonder eieren, maar verder alle heerlijk heden beschikbaar. Er is geen gebruik van gemaakt De passagiers hebben keurig hun consumpties betaald, de gelden in de kombuis gedeponeerd, de geiser afgesloten en vervolgens de conducteur gewaarschuwd. Een mooi staaltje gemeenschaps zin. „Zet U dat nou 's in de krant", zei ons een reiziger, die er bij was geweest. Nou, hier staat het da/n. ilannen werden echter doorkruist door e bestedingsbeperking in 1957. Daar- ia bleken de gemeentefinanciën geen nieuw gemeentehuis te kunnen dragen. Toen de financiële positie van de ifiÉjijjÉr 'erd op d< bedrag GeJ Staten van Zeeland gingen niet akkoord. Wél was het college G.S. ervan overtuigd, dat Kattendijke een betere huisvesting nodig had. Het gemeentebestuur kreeg toestf plannen te ontwerpen voor een nood-op lossing met het oog op een eventuele herindeling van de gemeenten. De ge meente mocht plannen ontwerpen voor een huisvesting, die tevens een andere economisch verantwoorde bestemming kan krijgen. Wel, die bestemming heeft men gevonden in de huidige oplossing. De benedenverdieping van het gebouw bestaat uit een L-vormige secretarie ey, een burgemeesterskamer. Eén wand van die kamer is van hout. Aan de linker kant van de secretarie liggen de hal en de kamer voor de ontvanger. Rechts be vinden zich een keuken en een vestibule. De bovenverdieping bevat een raadzaal van 8 bij 8 meter, met de mogelijkheid om in het midden een muur te plaatsen. Linies van de raadzaal is de archiefka- ner, die ook voor slaapkamer kan fun deren. Rechts ligt de garderobe, een oilet en een portaal. Bij het gemeente huis komt ook een garage. Het gebouw heeft links een voordeur voor het pu- een deur voor raadsleden en bruiloften. De totale bouw- en inrichtingskosten het nieuwe „noodgemeentehuis" be dragen ongeveer 87.500,-. Het noodgemeentehuis van Kat tendijke, dat bijna is voltooid. Het gebouw is zodanig opgetrokken, dat altijd de mogelijkheid bestaat zr met geringe kosten tioee mid- lenstandswoningen van te maken (Foto P.Z.C. Slot van pag. 1 kenkamer worden telkens weer nieuwe ideeën uitgewerkt. Deze gespêcialiseerde produktie wordt binnenkort naar Tholen overgebracht. Aan de St.-Maartensdijkse Nyverheids- vveg zal een complex verryzen van 70 meter lengte, en 80 meter breedte. Een hal met een hoogbouwgedeelte van 15 meter breed in het midden en twee zij beuken. Het hoogste punt van de nieuw te bouwen fabriek in de vroegere „Pluimpot" zal reiken tot bijna zeven en een halve meter. De imposante fabriek komt te rusten op een fundering van palen; plastic kappen in 't dak zullen de werklieden 't licht op hun handen geven en aangepast aan de omgeving zal de hal over de vol le lengte ramen in de muren krijgen. Een geheel nieuw element voor deze Rotterdamse metaalindustrie, die in dc Maasstad voor dit alles geen expansie mogelijkheden zag. naast de toegang naar de fabriekshal r de vrachtwagens, die de installa ties moeten transporteren naar het Rot terdamse verkoopkantoor of direct naar de afnemers. Hoeveel werknemers er in de toekomst in het bedrijf kunnen worden geplaatst zal van de verdere ontwikkeling afhan gen. Het ligt in de bedoeling, dat de fa briek in St.-Maartensdijk in ieder geval met dezelfde personeelssterkte als in Rotterdam zal starten. Rondom deze kern kan dan de uitbouw geleidelijk ;roeien. Het bedrijf kan van alle vaklie- len in de metaalbewerking wel een aan tal werknemers plaatsen. Ongeschool den zijn daarnaast welkom. Zij zullen een zekere opleiding ontvangen. Personeel Aan de zijkant van de fabriekshal zul len de bijgebouwen grenzen. Architect Weertman heeft in deze aanbouw een efficiënte verleding gemaakt voor de verschillende kantoorruimtes: admini stratief personeel, een kantine, een was lokaal met toiletten en verdere toebeho ren. De tekenkamer is geprojecteerd JONGEN (8) BRAK BEEN OP GLAD WEGDEK De 8-jarige E. van R. uit Breskens kwam dezer dagen in de Dorpsstraat op een glad weggedeelte te vallen. Hij liep daarbij een onderbeenbreük op. Dokter Van der Maas, die de eerste hulp ver leende, liet de jongen overbrengen naar het ziekenhuis te Oostburg. GEEN HUISVESTINGSMOEILIJKHEDEN MEER Voornamelijk sei zoenwerkjozen Arbeidsreserve in landbouw kleiner HET AANTAL werkloze mannen Zeeland is ïn december van het vorige jaar uitsluitend door seizoenoorzaken tegen van 875 (eind november 1962) 1932, een vermeerdering dus van omstreeks 1050 werklozen- In vergelij king echter met december 1961 is het aantal werklozen nog altijd rond 400 la ger; toen werden er namelijk 2314 werk loze mannen geregistreerd. Per 1000 mannelijke loontrelikenden zyn er thans in Zeeland 34 werklozen, waarmee Zee land traditiegetrouw de vierde plaats in de provinciale rij vast in handen houdt. Drente staat als steeds bovenaan met 68 per 1000 mannelijke loontrekkenden, daarna volgen Groningen met 49 en Friesland met 46. De stijging van de werkloosheid in de cember werd beperkt door drie oorza ken; Een deel van de seizoenstijging, die anders in december optreedt, heeft zich in 1962 onder invloed van de bijzondere weersomstandigheden reeds in november voorgedaan; door het invallen van de vorst in de tweede helft van december werden vele arbeiders, van wie anders een aantal in de arbeidsreserve terecht gekomen zou zijn, in de vorstverletrege- ling opgenomen; en de geleidelijke nivel lering van de seizoenfluctuaties, die zich met name in de landbouw voordeed. De stijging van de werkloosheid in de cember deed zich voornamelijk voor in de bouwnijverheid (van 73 naar 207), in de landbouw (van 36 naar 525), bij het niet-varend transportpersoneel (van 15 naar 101), hij de groep losse-arbeiders (van 51 naar 240) en ten dele ook by de groep minder-geschikten (van 539 naar 610). Bij een vergelijking met december 1961 springt onmiddellijk in het oog, dat er toen in de landbouw 743 werk loze mannen waren. Hieruit kan men concluderen, dat de arbeidsreserve in deze bedrijfstak elk jaar kleiner wordt, omdat er steeds minder man nen in de landbouw werkzaam zijn. In de bouwnijverheid waren er vorig jaar nog 314 werklozen: de werkge legenheid is in deze bedrijfstak beter dan vorig jaar. Uit de B.- en U-sector waren in december 1962 in totaal 66 werklozen afkomstig, uit de WSW- sector 141. Vorig jaar waren deze cij fers respectievelijk 116 en 198. Hier bij moet men er rekening mee houden, dat op het eind van het jaar de ob jecten „aflopen", er enige stagnatie kan optreden in objecten, die in uit voering zijn, en er niet meer wordt begonnen aan nieuwe objecten. In alle Zeeuwse rayons is de stijging van de werkloosheid terug te vinden. Boven het provinciaal promilage van 34 bewe gen zich daarbij Oostburg met 79, Zierik zee met 59, Huist met 49 en Tholen met 46. Uit de analyse van de mannelijke ar beidsreserve blijkt, dat de seizoen werkloosheid steeg van 120 naar 820, de wrijvingswerkloosheid van 80 naar 200, de werkloosheid van minder-ge schikten van 540 naar 610 en de structuurwerkloosheid van 140 naar 300. Vraag De vraag naar mannelijke arbeidskrach ten daalde in december van 880 naar 806 (vorig jaar december was de vraag 543). De grootste teruggang was te vin den in de bouwnijverheid (van 275 naar 2241 en een lichte teruggang in de me taalnijverheid (van 382 naar 368). Ver gelijkingen van 1961 en 1962 maken dui delijk, dat er naar Zeeuwse maatstaven gemeten een belangrijke vooruitgang geconstateerd kon worden in de houw en metaalnijverheid, bij de laatste be drijfsgroep vooral door de invloed van de nieuwe bedrijven. Belangrijke concen traties van de vraag deden zich voor in de rayons Goes, Temeuzen en Vlissingen, ook in Zierikzee (Smit-Bolnes). Het aanbod van vrouwen steeg ïn de cember van 190 naar 254, die voorname lijk is terug te vinden in de landbouw van 9 naar 61De vraag naar vrouwe lijke arbeidskrachten bleef vrijwel gelijk (474 en 471). De actie, het Zeeuws districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in november van het vorig jaar gehouden heeft voor dc regionale werkplaatsen heeft tot re sultaat gehad, dat de bezetting van deze R.W.P.'s behoorlijk is toegenomen. Ir Middelburg werken er thans 43, in Ter- neuzen 49 en met een tiental Zeeuwen dat in Bergen op Zoom werkt, volgen thans 100 man een omscholingscursus. Een aanblik van de zijkant op de fabriekshal van de nieuwe koel technische industriedie binnen afzienbare tijd in 'St.-Maartens dijk zal verrijzen. Verkoudheidsbacillen zijn als de dood Dit doosje betekent: protektie tegen infektie Hoewel het verslag over het tiende schooljaar (1961-1962) van de stich- r Terneuzense Muziekschool nog is verschenen, kan met zekerheid worden aangenomen, dat daarin de jaar lijkse „crl de coeur" over de huisves tingsmoeilijkheden niet meer zal voor komen. Sinds korte tyd beschikt de Ter neuzense Muziekschool met haar ruim 400 leerlingen over een eigon gebouw, het pand Dykstraat 50. Van buitenaf bezien vertoont de school weinig ver schil met de overige zakenpanden en huizen in de nogal smalle en bochtige Dykstraat, maar liet interieur is door gemeenteopzichter .J. H. Will en diens vaklieden van de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht grondig ge wijzigd. Het ruime gebouw bevat elf kamers, waarvan er zeven als lesruimte zijn ingericht. Op de begane grond bevindt zich een kamer, die gebruikt wordt voor de ver gaderingen van het stichtingsbestuur en de leraren. Twee andere kamers zijn ingericht voor het geven van piano- en orgellessen. Men kan zich op deze ge lijkvloerse afdeling zelfs de weelde van een wachtkamer en een aantal berg plaatsen veroorloven! De eerste verdieping bevat een aparte kamer voor de directeur van de stich ting, een aardig ingericht zaaltje voor het geven van groepslessen en een gegroeid. Overal moest naar ruimte worden gezocht: in de openbare ulo, in enkele cafézalen en zelfs in het ge bouw van de vrijwillige brandweer van Terneuzen. Het idee van een school met de noodzakelijke binding tussen leraren en leerlingen, was ver te zoeken. Ook als contactplaats voor de ouders met directie of leerkrachten was een eigen gebouw noodzakelijk. „Het is ons ln net verleden vrijwel onmogelijk geweest een snel en juist overzicht te verkrijgen van wat zich op de school voordeed, na te gaan of de roosters naar behoren functioneerden, controle uit te oefenen, kortom de school centraal te dirigeren", aldus de heer Dekker, die sinas juni 1960 als directeur aim de school is verbonden. Aanvankelijk was de officiële opening van het gebouw vastgesteld op 20 de cember jl. Ter gelegenheid daarvan zouden de docenten van de muziek school een lerarenconcert verzorgen in de aula van het lyceum. Wegens ziekte van enkele docenten moesten deze eve nementen echter worden uitgesteld. Verwacht wordt dat deze nu zullen plaatsvinden in de tweede helft van ruirpe keuken, die bovendien als garde robe wordt gebruikt. Nog hoger in t het gebouw kunnen klarinettisten, koper blazers, gitaristen en andere muziek beoefenaren hun hart ophalen in sober, maar bijzonder leuk ingerichte en goed verwarmde lokalen. Niet volmaakt De huisvesting is nog lang niet vol maakt. Er ontbreekt een zaal voor het schoolorkest, dat voorlopig ge bruik zal blijven maken van do aula van het Petrus Hondiuslyceum. De leerlingen van de balletschool blijven nog aangewezen op het gymnastiek lokaal van de Zuldlandficnool. Directeur J. Dekker afkomstig var de muziekschool te Amersfoort en diens elf leerkrachten zijn bijzonder te vreden met de nieuwe huisvesting. Het bijeenbrengen van de honderden leer lingen was tot een urgent probleem uit- In Goes staat de bouw van 84 wonin gen op stapel volgens een rationeel louwsystecm (ratiobouw). Dit blijkt uit de toelichting van b. en w. Op de raadsagenda. Het betreft een complex van 36 en een complex van 48 woningen van hetzelf de type, respectievelijk met 12 en 16 garages in de onderbouw. Het complex van 36 woningen vormt met de bouw van 108 woningen, waartoe reeds in september vorig jaar is besloten, één plan van totaal 144 woningen Het complex van 48 woningen betekent een uitbreiding van het aanvankelijk ge dachte aantal van de ratiobouwwonin- ;en. Het totaal van dit soort woningen :omt daarmee op 192. ln één produk- tiestroom bouwend worden de wonin- ;en op de meest rationele wijze ge- iouwd, aldus b. en w. in bun toelich ting. B. en w. vragen de raad machtiging tot gunning van de bouw van de 36 wonin gen met 12 garages aan de aannemer van het eerste complex, de firma J. M. J. Schrijver en Zn. te Goes. De firma heeft zich bereid verklaard de 36 wo ningen met 12 ihgebouwde garages voor de som van bijna 530-000 te bou wen. De gunning voor de bouw van de 48 woningen met 16 garages zal op een later tijdstip volgen. Het experiment van de Stichting Sportbelangen te Vlissingen om van «Ie sintelbaan aan de Kaskensliurg weg een ysbaan te maken heeft no; geen volledig succes opgeleverd. Hoe wel men maandag de kans van sla gen groot achtte, om op dc sintel haan een jjxlaag aan te brengen, heli ben de mensen van de Stichtim Sportbelangen niet de resultaten be liaald, die men verwachtte. De redei waarom men nog niet op de sintel baan kar schaatsen is: trebrek aae vorst! Vier mensen van de Vlissingse sport stichting begonnen maandagmiddag aan dit experiment. De vooruitzich ten waren gunstig: het vroor 4 gra den en verwacht word, dat dc vorsi s nachts nog zou toenemen. Hei twam echter anders uit. In de avond- aren begon het kwik to stijgen er s nachts vroor het nog slechts 2 gra len. Een te hoge temperatuur om hei lanbrengen van een ijslaag op de po reuze sintels te doen slagen. Het wa ter, dat met sproeiers op de baan werd gespoten, bevroor te langzaam en kreeg ka - temin I kans om weg te lopen. Niet- gaan; de gehele maandagnacht en bijna dinsdag, lot midden in de nachl Vanmorgen, woensdag, zal men hc: karwei opnieuw ter hand nemen. Al. resultaat van het werk van maan lagmlddag ligt er momenteel een voortreffelijke baan ijs van ongeveei 100 meter aan de lange zijde van d< sintelbaan. Daar is men net karwe' begonnen met de vorst van 4 graden Dit: gedeelte bewijst dat het expert ment kan slagen. Als er maar een?- een voretje kwam van zo ongeveei 10 graden! (Foto P.Z.C.) In de reeds lang slepende huur- kwestïe-Oostburg heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaankantonrechter mr. H. van den Belt heeft de huuradvïescommissie in het kanton Oostburg opgedragen hem in te lichten over de redelijkheid van de huurprijs en hem dit rapport vóór of op 16 maart 1963 te doen toe komen. Het Oostburgse huurconflict gaat tussen de N.V. Nederlandse hui- denwolhandel en vellen-bloterij té Meppel en de huurders van een aantal halve-premiewoningen in de Callenfelsstraat en de Van Houte straat te Oostburg. Zoals bekend is de inzgt van het conflict een door de eigenares aan de huurders aangezegde huurverhoging', waar door de huur van de- woningen van 10,75 op 13,per week zou worden gebracht. De bewo ners zijn daarmee niet akkoord gegaan, omdat volgens hen aan de betreffende woningen gebreken zijn, die deze verhoging niet zou den rechtvaardigen. Donderdag 4 april a,s. wordt deze zaak wederom voor de kanton rechter gebracht, waarbij het huurcontract moet worden over legd. De heer K. Jacobij te Oostburg, die namens de bij deze huurlcwestie betrokken huurders als gemach tigde optreedt, kreeg het „tussen tijds vonnis" van de kantonrech ter schriftelijk toegezonden door zijn advocaat mr. G. Tichelman uit Temeuzen. Tot de datum van de uitspraak zullen de bewoners nog de oude huurprijs van 10,75 moeten betalen. Het eiland Tholen is het afgelopen jaar met 52 zielen gegroeid. De >ei concentreerde zich vooral op twee gemeenten Sint-Maartensdijk en Tholen, die er resp. 35 en 31 inwoners on vooruit gingen. Overigens zijn er meer bewoners van het eiland vertrokken dan er zich ves tigden. Het verschil bedraagt precies 80. De groei is derhalve te danken aan een geboorteoverschot, dat voor dit eiland 132 bedroeg. In Sint-Maartens dijk overtrof het aantal vestigingen (98) het aantal vertrekkenden (91); in Tho len echter niet: het aantal vestigingen was hier 135 en het aantal vertrekken den 145. Op 31 december 1961 bedroeg het aan tal Ingezetenen 15.257 (7740 mannen en 7517 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 291 (144 mannen en 147 vrouwen) en door vestiging met 414 (201 mannen en 213 vrouwen): het verminderde door overlijden met 159 (96 mannen en 63 vrouwen) en door vertrek met 494 (2S9 mannen en 255 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het in wonertal dus 15.309 (7750 mannen en 7559 vrouwen). Er. werden 127 huwe lijken voltrokken, er werden 6 echt scheidingen ingeschreven. RADIO-UITZENDING UIT ZIERIKZEE Herinneringen Wanneer het op vrijdag 1 februari a.s. tien jaar geleden is, dat de stormramp over ons land kwam, zal de radio in een nationaal programma daaraan o.m. herinneren met een korte herdenkingsdienst vanuit de Grote Kerk te Zie rikzee. In deze dienst zal de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, een toespraak houden. Het karakter van de ze herdenking zal derhalve een meer dan plaatselijk ca chet krijgen. In deze interkerkelijke dienst, die om kwart over acht 's avonds hegint en die drie kwartier duurt, zal ook hel woord worden gevoerd door oud-burgemeester J. Romeyn van Ou werker k. De samen komst zal worden geleid door de predikanten, die tijdens de rampdagen in Zierikzee ver bleven. Zo zal ds. Y. J. Tlemersma, predi kant van de Gereformeerde Kerk een toespraak houden. Ds. M. van der Klis, predikant van dc Chris telijk Gereformeerde Kerk, zal het slotgebed uitspreken. Deze herdenkingssamenkomst zal wor den ingeleid door pastoor H. van Deursen van de r.-k. parochie met het lezen van enkele bijbelgedeel ten. De Zierlkzeese oratoriumver eniging onder leiding van de heer Jac. M. Luykenaar zal vocale me dewerking aan de liturgie verle nen. Het overige van de orde van deze dienst zal bestaan uit samen zang. Tien jaar na de ramp zal dus dc Zicrikzeeso Grote Kerk naast dc St. Lievcnsmonstertoren opnieuw in het centrum van de belangstel ling staan. Met betrekking tot de watersnood zjjn aan dit bedehuis een reeks bijzondere herinnerin gen verbonden. Een luchtfoto in het herdenkings boek „Gekwelde Grond" toont de kerk op een klein stukje droog gebleven Zierikzee met langs de muur lange rijen koelen. Hét ge redde vee uit de omgeving van Zierikzee werd daar in de eerste dagen na 1 februari 1953 samen gedreven en vastgebonden. Rouwdag ln deze verwarde dagen werd het gebouw ook gebruikt als opslag plaats voor voedsel en kleding: stapels broden en kisten met fruit en levensmiddelen stonden cr klaar om gedistribueerd te wor den en de eerste nood te kunnen lenigen. De Nationale Rouwdag ln 1953 (op 8 februari) was in de Grote Kerk van Zierikzee bijzon der indrukwekkend. Driemaal vulde zich het gebouw op die dag en predikanten van verschillende richtingen bepaal den de verslagen kerkgangers by dezelfde tekst. Dezelfde gezangen worden in deze diensten gezongen Na de laatste dienst onderstreepte toen wethouder A. M. den Eoer nog eens de noodzaak van eva cuatie. Vele andere malen is de Grote Kerk zo hot middelpunt van gezamenlijke bezinning in Zierik zee geweest. Do dienst van vrij dag 1 februari a.s. zal dit nog eens onderstrepen. iiiilililliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>)<ii<i>ii>M>iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiifiiiiiinniiii!f 'Advertentie) Hoestdrank in tablefvorm.95ct SCHAATSEN BIJKENSTIJCH* OPOOSTVESTTE GOES De Goese ijsclub „Ijsvermaak" heeft op de veste nabij de Oostwa) verlichting aangebracht, zodat de schaatsliefheb bers ook in de avonduren naar hartelust een baantje kunnen rijden. „Ijsver maak" heeft verder de veste bij de Oost- wal en de Westsingel schoongemaakt en jweer in „schaatsstaat" gebracht. Enkele dagen geleden werd de veste bij de Oost- wal onder water gezet om de schaatsers 'van goed ijs te verzekeren. MEER WIND. In het noorden van het land weinig be wolking en droog weer bij matige en in de ochtend plaatselijk strenge vorst. In het zuiden van het land bewolkt met af en toe wat lichte sneeuw bjj lichte tot matige vorst. Matige tot krachtige en later nog iets toenemende oostelijke wind. ZON EN MAAN' 10 januari Zon op 8.46 onder 16.49 Maan op 17.34 onder 9.02

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2