PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TSJ0MBE IS TERUG IN ELISABETHSTAD Nota over de K.L.M. gevraagd Koeltechnische fabriek voor St-Maartensdijk V.N.-functionarissen vermijden gesprek Geen verklaring na Brits-Duits gesprek Vier kinderen kwamen om bij felle brand i INSTALLATIES UNION MINÏÈRE IN K0LWEZI LOPEN GEVAAR Mr. Jan Derks na ongeval overleden WEER BOOT NAAR VLIELAND EN TERSCHELLING DIJK NAAR MARKEN WEER VRIJ - GROENTETEKORT OP AMELAND Texelse vissers braken zich weg door het ijs Si ïÈm t OnderwerpenN.A.V.O. en E.E.G. Macmillan gaat naar Italië INTERPELLATIE C.P.N. OVER ZENDTIJD Glimlach van Mona Lisa via „Relay" Wachten is nu op goedkeuringen Verstoorde mythe Curieus Vandaag... „Willem Ruys" neemt passagiers van Canberra' over 206e jaargang - no. 7 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie; F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs j - 'b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375); Goe med. 3 tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 cent per week, ƒ8.00 perkw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: :a. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213): Oostburg: tel. 2395: Temeuzen: red. tel. 2116. adm. teL j_ ■-» - rel (min. 1,60). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 9 jan. 1963 Vogels voeren boven Biesbos Pagina 3 BELGISCHE CONSUL RIJDT KATANGESE PRESIDENT NAAR HUIS President Tsjombe van Katanga is gisteren naar zijn hoofdstad teruggekeerd waaruit hij tien dagen geleden tijdens de strijd tussen zijn troepen en V.N.-eenheden was verdwenen. Er waren niet veel mensen op de been toen hij zijn paleis betrad. Slechts enkele Afrikaanse jongetjes sloegen zijn aankomst gade. Een blanke vrouw, de echtgenote van een plaatselijke ambtenaar, vloog op hem af en omhelsde hem. Intussen waren dr. Ralphe Bunche, Thants plaatsvervanger, en Robert Gardiner, het hoofd van de V.N.-vertegenwoordiging in Kongo, enkele uren voor de aankomst van president Tsjombe uit Elisabethstad vertrokken. De Katangese president was in de auto van de Belgisch consul van Kipoesji, aan de grens met Noord- Rhodesië, naar de hoofdstad gere den. Op vragen over de juistheid van berichten, als zouden de kost bare installaties van de Union Mi- nière in Kolwezi gevaar lopen, te worden opgeblazen zei Tsjombe slechts: „dat is zo". Enkele uren voor Tsjombe z(jn paleis in Elisabethstad betrad, waren de Tu nesische V.N.-soldaten die het gebouw bewaakten, vervangen door Katangese- Solitiemannen. Op een inderhaast beleg- e persconferentie zei Tsjombe, terwijl zijn aanhangers in grote getale op kwa men dagen, dat hij was teruggekeerd om bij zijn volk te zijn. HQ kondigde aan, dat hij 's avonds een tocht door" de stad zou maken om de bevolking te zien „en hun moeilijkheden en lijden te delen". De terugkeer van de Katangese presi dent naar Ellzabethstad schijnt voorna melijk bewerkstelligd te zijn door Bel gische en Britse consuls in Katanga. Interview eX In een interview met het blad Libre Bclgique" heeft Tsjombe zegd dat de Verenigde Staten tanga en zijn koper" in bezit willen krijgen. „Ik weet dat Katanga ver nietigd zal worden daar de Veretaig- de Staten zich meester willen maken van het land en daarvoor alle midde len te haat zullen nemen", aldus Tsjombe. Vogens het Belgische blad Dc 50-jnrige publicist mr. J. Derks uit Hollnmlschc Itnding is gisteravond op het Damrak in Amsterdam tegen een tram gelopen en vrijwel onmiddellijk overleden. Mr. Jan Derks werd geboren te Tilburg op 9 december 1912. Hij studeerde rech ten aan de universiteit van Utrecht. In 1937 werd hij benoemd tot Romeins re dacteur van De Tijd. Gedurende de oor logsjaren nam hij enige üjd het hoofdre dacteurschap waar. totdat hij op bevel van de bezetters vervallen werd ver klaard van het lidmaatschap van het Verbond van Nederlandse Journalisten. Na de oorlog hervatte hij zijn werk zaamheden aan De Tijd als adjunct- hoofdredacteur. Van 1947 tot 1952 was hjj hoofdredacteur van dit blad. In 1952 trad Jan Derks in dienst van de N.V. Reclame- en Advertentiebureau De la Mar te Amsterdam. Een gedeelte van het interieur van het huisje aan de Hoofdweg te Nieuw-Ven- m-p, waarin zich dc tragedie afspeelde. heeft de Katangese president voorts verklaard, dat de Belgische mijnon derneming Union Miniere „flirt met de duivel en het op zekere dag zal betreuren". V.N.-boodschap De secretaris-generaal van de V.N., Thant heeft een boodschap gestuurd aan Tsjombe waarin wordt gezegd dat de V.N. niet met Tsjombe zullen onderhan delen, tenzij deze in het openbaar ver klaart de centrale Kongolese regering te zullen steunen, zo is uit diplomatieke bron vernomen. Acht stamhoofden uit Zuid-Katanga hebben in een brief, die gisteren in New York is gepubliceerd, de vorming van een nieuwe regering in Elizabethstad en de arrestatie van president Tsjombe be pleit. Onder de ondertekenaars van het document is Tsjombes schoonvader, Mwata-Yamvo, die leider is van de Loenda-stam. Afkeuring De Belgische minister van buitenlandse zaken, Spaak, heeft gisteren in Brussel herhaald de militaire actie in Katanga niet goed te keuren. „Deze militaire po litiek kan niet de oplossing brongen van het Katangese vraagstuk, die ik zoek", zei hy na een bespreking van de Kongolese ontwikkelingen met de leden van de-vaste commissie van buitenland se zaken uit de Belgische senaat. De Westduitse minister van bui tenlandse zaken Gerhard Schro der, is gisteren na in Londen met de Britse minister van buitenland se zaken lord Home en de Britse hoofdonderhandelaar bij de Euro- marktonderhandelingen Edward Heath besprekingen op hoog ni veau te hebben gehouden, in Bonn teruggekeerd. Gezaghebbende Britse functionarissen bestempel- Ouders konden zich redden Vier kinderen van de familie Hol in Nieuw-Vennep in de Haarlemmer meer zijn in de nacht van maandag op dinsdag in de ouderlijke wo ning in hun slaap verrast door een felle brand en omgekomen in de vlammen. Het zijn Robbie (11), Ada (10), Wim (8) en een baby van zes maanden, waar van de naam niet bekend is. De stoffe lijke overschotten zijn geborgen. D( zwaargetroffen ouders van de kinderen konden zich in veiligheid stellen. De vader heeft echter bjj een reddings- :ng ernstige brandwonden aan ge- t en rechter arm opgelopen. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Haar lem. Hij zowel als zijn vrouw, hebben nog niets over "t tragische ongeval kun nen vertellen. Van de woning resten nog alleen de geblakerde muren. De familie Hol bewoonde de linker helft van een dubbel woonhuis aan de hoofdweg (oost zijde), bestaande uit een woongedeelte en een horlogewinkel. Mevr. Hol was naar bed gegaan en haar echtgenoot was nog in zijn werkplaats bezig met het repareren van horloges. Sprong De brand moet omstreeks half drie 's nachts zijn ontstaan. De heer Hol rook een brandlucht en begon „brand" te roepen. Hierdoor werd zijn vrouw gewekt. De man rende de trap op naar de verdieping waar de vier kinderen sliepen. Hij heeft hem waarschijnlijk niet meer kunnen bereiken, want hij sprong even later uit een raampje naar buiten om een ladder te gaan halen. Hjj had toen al ernstige brandwonden opgelopen. De inmiddels door mevr. Hol gewaar schuwde politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar zij stonden mach teloos tegenover de laaiende vuurzee waarin de woning was veranderd. De kinderen konden niet meer gered wor den. Het enige wat de brandweer nog kon doen was voorkomen dat het andere deel van het dubbele woonhuis ook af brandde. Dit perceel liep echter toch nog veel schade op. Het hoofd van het parket te Haarlem, mr. L. H. Feitsma, en de substituut officier van justitie mr. J. van den Oever, hebben gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze tra gedie. den het Brits-Duitse gesprek als „openhartig, vriendschappelijk en constructief". Er werd na Schröders bezoek, dat vier entwintig uur had geduurd, echter geen communiqué uitgegeven, doch Britse zegslieden verklaarden uiterst tevreden te zijn over het verloop van het gesprek. De Duitse minister besprak de Euro- marktkwestie en de recente ontmoeting tussen de Amerikaanse president Kenne dy en de Britse premier Harold Mac millan op de Bahama-eilanden. Minister Schröder zei bij zijn aan komst in Bonn dat schikkingen brj de Britse toetreding tot de Euro- markt „mogelijk en noodzakelijk" waren. Hjj verklaarde voorts dat „coördi natie" van de Britse landbouw met die van Europa een van de voor naamste struikelblokken was bij de Euromarktbesprekingen „Nloeilijk' _,De onderhandelingen zullen lang en moeilijk worden, doch schikkingen zijn mogelijk en noodzakelijk", aldus Schrö der in een korte verklaring tijdens zijn aankomst in Bonn. Schröder weigerde commentaar te geven over de kwestie van kernbewapening, die tijdens de ge sprekken met lord Home, de Britse minister van buitenlandse zaken, werd aangesneden. De Belgische minister van buitenlandse zaken Paul-Henri Spaak verklaarde gis teren tegen verslaggevers „op het ogen blik nog geen oplossing te kunnen vin den over de vraagstukken betreffende produkten van de Euromarkt en die van de Gemenebestlanden" Naar Rome In Londen werd bekendgemaakt dat pre mier Harold Macmillan waarschijnlijk volgende maand naar Rome zou ver trekken voor besprekingen met Ita liaanse regeringsleiders. Macmillans reis naar Italië moet eveneens worden ge zien in het raam van de Britse deelne ming aan de Euromarkt. Gevangenissen in Lima zijn vol De golf van arrestaties onder „commu nistische agenten" in Peru heeft een zodanige omvang aangenomen, dat de gevangenissen in de hoofdstad Lima vol zyn en dat 200 arrestanten per vlieg tuig naar een strafkolonie in het oer woud ten oosten van de Andes moesten worden overgebracht. In het weekeinde werd van regering- zijde verklaard, dat communisten van lan waren geweest de macht over te 0 Door overstromingen is in het zuidwes ten van de Zuidslavische republiek Macedo- meer dan tweeduizend hectare land bouwgrond onder water komen te staan. Dinsdagochtend was het zover dat. de eerste Markers zij het met enige moeite de tocht naar de vaste wal weer konden maken. (Van onze parlementaire redacteur). Prof. Vondeling, de socialistische fractievoorzitter, heeft gisteren in de Tweede Kamer de suggestie ge daan, dat de ministers van verkeer en waterstaat en van financiën misschien binnenkort een brief of een korte nota aan de Tweede Ka mer zouden kunnen doen toeko men over de situatie van de K.L.M. Prof. Vondeling deed deze suggestie naar aanleiding van zijn mededeling dat hij vorige weck vrijdag op het bu reau van de kamervoorzitter een ver zoek aan deze ministers had gedeponeerd of zij bereid en in staat zijn te ant woorden op vragen betreffende de K. L.M. Deze vragen zouden dan aanstaan de donderdag in de Kamer worden ge steld. Een nota van de regering zou, zo stelde de heer Vondeling gistermid dag, aan de behandeling van de zaak ten goede komen. De waarnemend kamervoorzitter, de heer J. Bommer, zegde toe de ministers de vraag te zullen voorleggen of zij be reid zijn de Kamer door een nota ol verklaring op de hoogte te stellen. iNa vele dagen zwoegen zijn gis- teren de bulldozers er in ge slaagd de dijkwegen tussen Vo- lendam en Edam en tussen Monnikendam en Marken, sneeuwvrij te maken. Bus ver keer op deze wegen is nog niet mogelijk, maar men hoopt dat er hiervoor vandaag voldoende parkeerhavens zullen kunnen worden gemaakt. Gisteren hebben nog enige auto's vanuit Marken de tocht over de Gouwzee gewaagd; dit bleek niet eenvoudig; weliswaar was het ijs bijna 35 cm dik. maar er lag op de Gouwzee nog veel stuifsneeuw, waardoor verschei dene auto's vastraakten. Na een moeilijke tocht door dik drijf- ijs vanaf half negen tot half drie zijn de veerboten van Terschelling en Vlieland er gisteren in geslaagd de beide eilanden te bereik* hadden een flinke voorraad post en levensmiddelen aan boord. Een ze ventigtal leerlingen van de hogere zeevaartschool op Terschelling keer den van hun kerstvakantie terug. Vandaag is het getij iets gunstiger en zal men proberen een tocht heen en terug naar Harlingen te maken. (Van onze parlementaire redacteur) e Tweede Kamer heeft gistermiddag verlof verleend aan de heer M. Bakker (c.p.n.) de minister van onderwijs, kun sten en wetenschappen te interpelleren over de weigering van het kabinet om aan de communistische partij zendtyd te verstrekken voor de komende verkiezin gen. De interpellatie zal op een nader te bepalen tijdstip worden gehouden. Ameland De verbinding van Ameland met de vaste wal geschiedt nog steeds per vliegtuig. De veerboten zitten stevig in het ijs verankerd. Voorlopig is er geen sprake van een bootverbinding met de vaste wal. Ameland zit rond om in het ijs. Er se groente op h( De Texelse kottervloot, bestaande uit 25 schepen, heeft gisteren de thuis haven Oudeschild verlaten en de ijs- barrière van de Waddenzee doorbro ken om deel te nemen aan de haring visserij in het Kanaal. De aanhou dende vorst is uiteraard een grote handicap bjj het werk, maar wegens de grote vraag naar verse vis is de vangst zeer lucratief. Binnenvaart De binnenvaart van en naar Rotterdam begint, ondanks het aanhouden van de vorst, zo langzamerhand weer op gang te komen. Eergisteren en giste ren verlieten weer honderden binnen schepen, na twee weken in de ijs vloer gevangen te hebben gezeten, de Rotterdamse binnenhavens. Ook de schepen die bij het begin van de vorstperiode in de havens van Gor- kum en Nijmegen een goed heen komen zochten, beginnen Rotterdam weer binnen te lopen. De ijsgang in de Rotterdamse haven levert nu ook meer op voor Bejaardenoorden onder toezicht van provincie (Van onze parlementsredactie) Ook de Eerste Kamer heeft zich ak koord verklaard met de „wet op de be jaardenoorden". Hierdoor znllen de be jaardentehuizen in het hele land onder toezicht komen te staan van de provin ciale besturen. Tot dusverre hadden zeven provincies zelf verordeningen uitgevaardigd, waar aan bejaardentehuizen moeten voldoen willen zij hun bedrijf mogen uitoefenen, benevens een aantal gemeenten. Alleen gemeenten of door de provinciale be sturen tot een groep te verenigen ge meenten die binnen hun grenzen meer dan vijftig bejaardenoorden tellen mo gen een eigen inspectie blijven voeren of opzetten. De raadselachtige glimlach van de Mona Lisa zal vandaag dank zij de Amerikaanse communicatiesatelliet „Relay" vanuit Washington op de beeldschermen in Europa te zien zijn. Dit zal het eerste officiële program ma worden dat via „Relay" wordt uitgezonden. Deze satelliet is, zoals bekend, reeds op 13 december gelanceerd, maar doordat zich een tekort aan spanning voordeed konden pas op 3 januari .proefuitzendingen worden gedaan. De televisieuitzending zal tussen 14.15 en 14.25 uur Ned. tijd plaatsvinden. Vermoedelijk zal men de plechtige „onthulling" van het meesterwerk van Leonaro da Vinci in de „National Gallery" te Washing ton laten zien. De Franse regering heeft het schilderij, dat in Washington en New York tentoongesteld zal worden, aan de Verenigde Staten uit geleend. Fabriekshal van 2600 m2 DE TOT NOG toe grootste fa briekshal voor het industrieterrein van St.-Maartensdijk ligt op het ogenblik in ontwerp gereed bij het koelteclinisch bedrijf van de N.V. gebrs. Goedhart in Rotterdam. De Thoolse kerngemeente heeft de fa briek optie verleend op een stuk van het nieuwe industrieterrein in de „Pliümpot" ter grootte van twee hectare. Zodra de directie van deze industrie en groothandel de rijksgoedkeuring en de bouw vergunning zal hebben ontvangen op het ontwerp van architect H. Weertman te Goes, zal worden be gonnen met de bouw van het com plex, dat in totaal 2600 vierkante meter aan de Nijverheidsweg zal beslaan. Opnieuw kan St.-Maartensdijk op Tho- len dus een vestiging van een belangrijk bedrjjf tegemoet zien, dat in de naaste toekomst voor een uitbreiding van de werkgelegenheid zal zorgen en in het bijzonder een beroep zal doen op de af deling metaalbewerking van de lagere technische school in deze industriekern. Daarnaast zullen ook ongeschoolden een plaats in de fabriekshal kunnen vinden. Het punt personeel en de aanwezigheid van deze school in de directe nabijheid zijn voor de directie van de N.V. gebrs. Goedhart argumenten van doorslagge vende betekenis geweest voor het be sluit om de fabricage van" de apparaten te verplaatsen van de krappe werk ruimten aan de Spangense kade in Rot terdam naar het eiland Tholen. Boven dien ligt St.-Maartensdijk ten opzichte van Rotterdam het gunstigst van de verschillende „vestigingskandidaten" voor een nieuwe koeltechnische fabriek. Wanneer binnen enkele jaren de snel weg Roosendaal-Moerdjjk geheel is vol tooid, vergt de afstand per auto een goed uur rjjden. En dat is voor de fa briek van vitale betekenis, omdat het verkoopkantoor en het magazijn in de Maasstad zullen blijven. De reeksen pak huizen in de omgeving van de huidige vestiging kunnen dan worden opgege ven en het magazijn en de reparatieaf deling zullen worden ondergebracht in de gebouwen aan de Spangense kade. waar op het ogenblik ongeveer 50 man personeel werkt. „Enorme omvang' De onderneming legt zich toe on dc produktie van een uitgebreide staal kaart verdampingssystemen van de koeltechniek. „De koel- en vries- techniek heeft een enorme omvang aangenomen. Zo worden koelers van enorme afmetingen vervaardigd, ter wijl ook apparaten van enkele vier kante meters de fabriek verlaten". De directieleden M. van de Heuvel en A. Verkade hebben ons gistermiddag een indruk van hun produktieschema gegeven en hun bouwplannen op tafel gelegd. De koeltechnische industrie is opgericht in 1935 en heeft sindsdien vele chocola, aan veilingen, aan tabaksfa brieken en aan laboratoria. Koelers, con densors en ventilatoren vonden van de Rotterdamse fabriek hun weg naar diep-1 vrieskluizen en slachthuizen, naar ijs fabrieken en installaties aan boord van schepen. De koeltechnische industrie heeft zich een uitgebreid internationaal net van exportlijnen over verschillende Europese landen opgebouwd Op de te- (Zie slot pag. 2 kol. 4) De mythe rond de K.L.M. klopt niet helemaal meer. Tot dusver was voor iedere Nederlander onze nationale luchtvaartmaatschappij een stuk ge meenschappelijk bezit, waarop men ge ducht trots kon wezen. Namen van de oude Soer, hadden een geur van heiligheid en verhalen over de Pelikaan en de Uiver waren langzamerhand verheven tot het klassieke heldendicht. De bekende Ame rikaanse journalist John Gunther schreef eens, dat voor de Nederlander de K.L.M. een symbool betekent van een wereld rijk: de bezittingen overzee mogen vrij wel allemaal verloren zijn gegaan, dank zij de luchtvaart echter wordt de Ne derlandse vlag hoog gehouden. Maar de ze droom is voor een deel verstoord: als ieder ander bedrijf is de K.L.M. onder hevig aan onverbiddelijke economische wetten. Het getij is gekeerd en de ba kens worden verzet. Dr. F. Q. den Hol lander geeft met strakke hand leiding aan de zo noodzakelijk gebleken wijzi gingen. Als een droom verstoord is, tuimelt men terug in de werkelijkheid. Dat ;eldt voor het Nederlandse volk, maar !at geldt in de eerste plaats voor allen, wier welzijn nauw samenhangt met de toekomst van de maatschappij. En die toekomst nu is nog in nevelen gehuld, evenals trouwens allerlei achtergronden van de recente crisis. In dit verband zijn er met name drie pun ten, waarover binnen een redelijke termijn klaarheid mag wor den verwacht. In de eerste plaats be hoort er van de zijde van de commissa rissen enige aanwijzing te komen over de vraag welke koers in de toekomst zal worden gevaren gevlogen is een beter woord. De maatschappij heeft een zeventienduizend personeelsleden in dienst en met name zij moeten weten wat er gaat gebeuren: er doen reeds te veel speculaties de ronde. Maar ook het Nederlandse volk heeft er recht op te horen hoe men zich in grote lijnen de toekomst voorstelt: het rijk is immers de grootste aandeelhouder. De beide overige punten hebben te maken met het jongste verleden van de maatschappij. De crisis is acuut ge worden, een onmiddellijke reorganisatie bleek nodig en met name op directie- '-j-1 „huisgehou- ftdHtlijK niveau is wat men noemt den". Aan de juistheid van deze maat regelen behoeft niet te worden getwij- maar toch vraagt men zich als buitenstaander af waarom het zóver moest komen, dat de ontwikkeling van de laatste dagen op een explosie leek. Een explosie, veroorzaakt door de raad van commissarissen. Maar is deze raad en dat is ons tweede punt in feite niet medeverantwoordelijk voor de gang van zaken? De heren commissarissen waren toch allemaal wel op de hoogte van het befaamde efficiency-rapport Zij hebben er toch óók in moeten toe stemmen, dat dit rapport binnenskamers bleef en geen punt van overweging kon uitmaken voor het parlement, toen het over de recente steun aan de K.L.M. >rak. En wanneer nu op directie-niveau llerlei slachtoffers vallen, dan is het te vens de vraag of de zo achtenswaardige en tot strenge maatregelen bereid zijnde raad van commissarissen wel geheel vrijuit gaat. Het antwoord lijkt ons ont kennend te moeten luiden. Voor één van de leden geldt dat in het bijzonder, namelijk voor de vroegere president-directeur Aler. Zijn rol,in het "jeheei is het derde punt, waarover op- leldering vereist zou zijn. De moeilijk heden bij de K.L.M. zijn niet van van- laag of gisteren, maar hebben een voor- ;eschiedenis, waarvoor met name de ieer Aler verantwoordelijk is. Maar hij zit thans achter de groene tafel, besluit mee en velt een oordeel over een niet juist gebleken politiek. Een beleid ech ter, onder zijn leiding begonnen. Deze week zal in de Tweede Kamer de K.L. M.-zaak aan de orde komen: hopelijk betekent dit meer klaarheid dan tot dus- snel verontwaardigd te zijn als blijkt dat men elders niet helemaal op de hoog te is van de geografische situatie in de bewuste provincie. Die verontwaardiging is wel eens overdreven: de gemiddelde Groninger bijvoorbeeld kan men het niet kwalijk nemen wanneer hij niet precies weet waar Zuiddorpe ligt. En omge keerd zullen maar weinigen in Zeeland weten hoe het precies met de ligging van diverse dorpen in Drente is gesteld. Niet uit verontwaardiging derhalve, maar meer als een curiositeit vermelden wij vandaag een opvallend gebrek aan kennis over een bepaalde Zeeuwse si tuatie. In een catalogus van een eind deze maand te Utrecht te houden boe kenveiling is namelijk onder de rubriek „Belgische geschiedenis" vermeld het bekende boek van de oud-griffier der Staten Hartman: „De Stoombootdien sten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 182S-1928". Jawel, Bel- ;ische geschiedenis.. Zou er bij die Jtrechtse boekhandelaar soms een vo lontair uit Antwerpen op kantoor zit ten? vieren koning Paul van Grie kenland en koningin Fredevika hun zilveren huwelijksfeest. De 23.112 ton nietende „Willem Ruys" van de Rotterdamsche Lloyd heeft gisteren in Valletta op Malta 110 pas sagiers van het door brand geteis terde Britse lynschip „Canberra" aan boord genomen. Dertig van hen reizen tot Colombo en de overigen naar Australië of Nieuw- Zeeland. Een toestel van de K.L.M. vertrok gisteren met 140 passagiers van de „Canberra" naar Perth in Australië. D passagiers die met de „Willem Ruys" reizen, vormen ongeveer de helft van hen. die om medische re denen niet per vliegtuig hun reis konden vervolgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1