9ê aas 1.68 NU VOLOP VLEES VOOR EEN ZUINIGE PRIJS! „Holle Pinkel en de ridder - roem" Gratie aan politieke delinquenten bepleit DE WALCHERSE KEURSLAGERS Rusthuis „De Griffioen" ASSISTENTE IN DE KEUKEN. Opleiding bedienden-diploma EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT ADMINISTRATIEVE HULPKRACHT nette en betrouwbare dames en heren BEGINT GOED VOOR U 500 gr. HAMSCHIJF 500 gr. MALSE RUNDERLAP 500 gr. VERSE WORST 500 gr. MAGERE SPEKLAPJES 500 gr. prachtig HACHEEVLEES GEHAKTDAG 500 gr. GEHAKT sperziebonen 0,74 KLM-DIRECTEUR LAR1VE - ,EEN MOEDIG EN HARD MAN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 7 JANUARI 1963 Heden overleed na een kortstondig lijden, mijn lieve vrouw en onze lieve moeder, be- huwdmoeder, dochter, zuster, behuwdzuster en tante DIN A WTLHELMINA JOOSSE, geboren Auer, op de leeftijd van 52 jaar. Namens de familie, J- Joosse. Middelburg, 5 januari 1963. Armeniaans Schuitvlot 18. De teraardebestelling zal plaatshebben op 8 januari aa. op de alge mene begraafplaats te' Middelburg. Vertrek vanaf Armeniaans Schuitvlot te 13.30 uur. Jl. donderdag 3 jan. 1963 overleed, tot onze droefheid, nog onver wacht, onze geliefde zoon, broeder, behuwd- broeder en oom, de heer WILLEM KOOIMAN, op de leeftijd van 55 jaar. Uit aller naam, A. C. Kooman- de Kouter Middelburg. Zach. Jansenstr. 21. Heden is zacht en kalm van ons heengegaan in de eeuwige heerlijk heid, onze innig gelief de vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder ESTHER VAN HOEVE, in de ouderdom van 64 jaar. Haar leven was Chris tus, haar sterven ge win. Axel: J. M. Koster- Dekker W. Koster en kinderen M. J- van Hoeve- Dekker P. van Hoeve Zuidzande: P. S. Dekker A. Dekker- de Ruijter en kinderen Leongatha (Austr.): S. P- Dekker Oostburg, 6 jan. 1963. Zuidzandsestraat 32. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op donderdag 10 jan., des namiddags 3 uur op de alg. begraaf plaats te Oostburg. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde moeder, groot-en over grootmoeder, CHRISTINA WILHELMINA VAN HOUTE, weduwe van Adriaan Kozee, in de ouderdom van 71 jaar en 10 maanden. Hansweert: E. v. d. Vliet-Kuzee. L v. d. Vliet. M. A. Kuzee. P. Kuzee-Traas. Yerseke: W- C. Hoebeke- Kuzee. C- P. Hoebeke. Kapelle: A. M. Kuzee. J. M. Kuzee- van Willigen. Neder-Hardinxveld: P. van Lee uwe n- Kuzee. Th. van Leeuwen. Oost-Souburg: C. W. Visser-Kuzee. J. Visser. H. J. Kuzee. C. J- Kuzee-Cappon. Kleinkinderen en achterkleinkind. Kruiningen, 4 januari 1963. „Avondlicht". De begrafenis zal plaatshebben op dins dag 8 januari a.s. op de algemene begraaf plaats te Kruiningen. Vertrek van het sterf huis 14.15 uur. Getroffen door de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlij den van onze lieve man en vader, de heer L. ML DDE, betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. C. W. Mudde-Florusse- Vlissingen, jan. 1963. Nijverheidstraat 25. Wegens sterfgeval is hotel „De Zwaan" van W. A. DE KRAMER te Zuidzande dinsdag 8 januari GESLOTEN. HAAMSTEDE Te koop nog te bouwen middenstandswoningen, event- met garage, 4 slaap kamers. Prijs v,a- 24.000 k.k. Hoge hypotheek moge lijk. Inl. Bouwbureau Kaa senbrood, Leidsestraat 21, A'dam, tel. 020-65930. Op het alleronver wachts werd van mij weggenomen mijn in nig geliefde en zorg zame man, de heer MARINUS VERSCHUURE, op de leeftijd van 74 jaar. Sterke de Heere mij in dit zwaar verlies. Zijn diepbedroefde echtgenote, P. Verschuure- Overbeeke. Wolphaartsdijk, 4 januari 1963- Veerweg 5. De begrafenis is bepaald op dinsdag 8 januari a s., des namid dags 1.30 uur. Heden overleed plotse ling onze beste zwa ger, de heer MARINUS VERSCHUURE, op de leeftijd van 74 jaar. Namens de familie, L. J. Overbeeke Wolphaartsdijk, 4 januari 1963. Heden overleed onze lieve vrouw en tante JOHANNA JACOMINA LANGEDIJK, geb. ran Houte, in de ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam, C. P. Langedijk. Aardenburg, 5 jan. '63. De teraardebestelling zal plaatshebben op 9 januari 1963, des na middags 2 uur op de algemene begraaf plaats te Aardenburg. Heden overleed tot on ze grote droefheid na een kortstondige ziek te, onze lieve zuster, schoonzuster en tante, mejuffrouw JOHANNA GEERVLIET, in de ouderdom van ruim 80 jaar. Middelburg: F. E. I'avenier- Geervliet S. J. Geervliet Hilversum: G. A. J. Geervliet- Wiessner Hoek van Holland: W- F. Geervliet C. Bruysshaard- Geervliet Middelburg: H. F. Geervliet W. C- Geervliet- Wondergem Neven en nichten. Middelburg, 4 jan- '63- Nieuwe Haven 37. De teraardebestelling zal plaatsvinden a.s. dinsdag op de algeme ne begraafplaats te Middelburg te 12.00 u. Wie haar mede de laat ste eer willen bewijzen v/orden verzocht om 11 uur aanwezig te zijn in de zaal van het Leger des Heils, Hoogstraat 18, Middelburg. Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, onze lieve, onver getelijke, zorgzame va der, behuwdvader, broer en oom, ADRIANUS BERTUS VAN WEL, weduwnaar van Johanna Wilhelmina de Pagter, in de ouderdom van 85 jaar. W. F. van Wel. S. M. van Wel- Menschaert. P. van Wel. N. van Wel-Caljouw- J. E. van Wel. Middelburg, 4 januari 1963. Singelstraat 28. De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 9 januari 1963. Vertrek 12.30 uur van het sterfhuis. Heden overleed zacht en kalm na een lang durig, geduldig gedra gen lijden, onze innig geliefde man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer CORNELIS SINKE, in de gezegende ouder dom van bijna 87 jaar. Uit aller naam, Wed. G. Sinke- van de Vrede Biezelinge, 6 jan. 1963. Noordstraat 13. De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 9 januari a.s. op de algemene begraaf plaats te Biezelinge. Vertrek sterfhuis 1 Heden overleed na een kortstondige ziekte, on ze lieve vader, be huwd- en grootvader, de heer JOHANNES MEULBLOK, wedn. van Tannetje Goedbloed, in de ouderdom van ruim 83 jaar. Gilze-Rijen P. F. Meulblok T. Meulblok- Speyer Middelburg: M- Speyer- Meulblok J. Speyer En kleinkinderen. Middelburg, 6 januari 1963. Oude Koudek.weg 74. De begrafenis zal plaatsvinden op don derdag 10 januari. Ver trek O. Koudekerkse- weg 74- Aankomst 12 30 uur op de alg. begraafplaats. MELISKERKE De tijdrede, die op 8 januari moest plaatshebben, in de kerk der geref. gemeente, door ds. RAVENSWAAY, GAAT NIET DOOR, vanwege de weersomstan digheden. Het bestuur kiesvereniging S.G.P. Attentie Mevrouw, voor lompen en papier gevén wij goede prijzen. Ook voor uw oude kachels- Lompen-, papier- en me taalhandelaar M. van Wijngen, Telefoon 0 1180 - 3910. Wagenplein 8. MIDDELBURG. „KLEINTJE" PLAATSEN? (Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling). Vóór 9 uur voormiddag opge- voor het nummer van de volgende ochtend! De commissaris van het Nederlands Loodswezen te Vlissingen en mevrouw DE HONDT zeggen hartelijk dank voor de gelukwensen met de jaarwisseling ont vangen en bieden wederke rig de hunne aan. De heer en mevrouw OKKER-VROLIJK zeggen hartelijk dank voor de gelukwensen met jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig hun bes te J. C. B. SIMONS zegt dank voor de ontvan gen gelukwensen en biedt wederkerig de zijne aan. W. FEIKEMA dankt voor alle ontvangen gelukwensen en biedt we derkerig de zijne aan- Middelburg, januari 1963. De heer en mevrouw BATTEN-PAARLBERG te Middelburg, zeggen har telijk dank voor de geluk wensen ter gelegenheid van de jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig hunne aan. De heer en DEN BOER-ROELFSEMA danken hartelijk voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hunne De heer en mevrouw DE PAGTER-DE ROOIJ danken voor de bij de jaar wisseling ontvangen ge lukwensen en bieden we derkerig de hunne aan. Fa. G. J. RIJNTEN- H. SCHOO Herenstraat 4, Middelburg wensen clientèle een voorspoedig 1963. Levering alle merken SEISSINGEL 100 - MIDDELBURG. Wegens huwelijk gevraagd Liefst met I.N.A.S.-opleiding. Aanmeldingen: Seissingel 100, Middelburg. DAG- EN AVONDSCHOOL Elke maandag vanaf 14 januari a.s. Dagschool van 9 tot 12.30 uur en van 1.30 tot 5 uur. Aanmelden dagelijks. Modellen gevraagd voor de dagschool. Aanmelden voor leerlingen en modellen LADIES TOILETCLUB, Segeersstraat - Middelburg - Telefoon 2272. N.V. MIDDELBURGSCHE IJZERGIETERIJ EN MACHINEFABRIEK v.h. BODDAERT CO. Kousteensedijk 8-10 - Middelburg, vraagt voor spoedige indiensttreding: (mannelijk) voor haar afdeling bedrijfsadministratie. Minimum-opleiding: mulo-diploma en ervaring in boekhouden en typen. Verzocht wordt sollicitaties uitsluitend schriftelijk aar bovenstaand adres te richten. Ter Provinciale Griffie van Zeeland kan op het bureau Registratuur en Archief worden geplaatst een van jeugdige leeftijd op arbeidsovereenkomst. Vereist wordt het bezit van de diploma's h.b.s. (3- of 5-jarig) of mulo-diploma en diploma typen. Sollicitaties dienen schriftelijk te worden gericht de griffier der Staten van Zeeland, Abdij 6 te Middelburg. Geen bezoek dan na oproeping. DAME (middenstand, mid- dclb. lft.) zoekt contact met dame om ieder voor eigen rekening met vakan tie naar de wintersport te gaan, b.v. 10 dagen. Brie ven lett. P 7, bur. P.Z.C., Vlissingen. Wij gaan opgewekt het nieuwe jaar in, want wij- weten zeker, dat je ons komt helpen. In „Der Boede" te Koudekerke kun je nuttig zijn voor langdurig zieken. Als je 17 jaar of ouder bent in de verpleging met de mogelijkheid het diploma .ziekenverzorgster te behalen. Geef je de voorkeur aan de huishouding of ben je nog geen 17 jaar, dan kun je ook daar terecht. Schrijf maar eens naar de Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Midden-Zeeland", Dam 73, Mid delburg. Je krijgt dan alle mogelijke inlichtingen en zult zien, dat het salaris ook dik meevalt. .J Gevraagd op basis van bijverdienste voor het gratis afgeven van reclamemonsters huis en huis. Werktijden van 7.30 tot 12 en van 12.30 tot 16.30 uur. Brieven onder EV aan Bureau WEB N.V., Hout plein 16a, Haarlem. Kijk mevrouw, zó zetten wij het nieuwe jaar in. Volop vlees voor een zuinige prijs! Dat komt U van pas na de dure feest- weken. Voor minder dan ƒ2,kunt U toch nog royaal vlees op tafel zetten. Doe het. 't Is goed voor ze. En hierbij kunt U NOG VOLOP SPAREN Heerlijk voor de erwtensoep. De echte Zeeuwse zonder zwoerd, gelijk varkenslappen. EN WOENSDAG ONZE TRADITIONELE dan kost normale prijs 1,98. 1SPAARLABEL 1 SPAARLABEL a 5 ct. NU EXTRA VOORDELIG 1 pot GA NU ZEKER NAAR A. WEEMAES IMANSE DAVIDSE SCHOUWENAAR L. Noordstr. 55 Bonedijkestr. 55 Oranjeplein 7 Middelburg Vlissingen Oost-Souburg Bellamypark 16 Vlissingen Alstublieft mevouwt Een gelukkig mens voelt zich thuis in de samenleving waarin hij woont en werkt De Provinciale Zeeuwse Courant geeft U het gevoel van „thuis zijn" in de Zeeuwse samenleving Na een briljante zeevaartcarrière in de luchtvaart (Van een onzer verslaggevers) De nieuwe K.L.M.-direeteur Etien- ne Henri Larive, oud 47 jaar, wordt door zijn vrienden beschre ven als een hard en vooral edel moedig man. Hij heeft reeds een briljante carrière achter de rug bij de koninklijke marine en in de koopvaardij. De heer E. H. Larive werd op 23 septem ber 1916 in Singapore geboren. Hij ge noot een opleiding tot marine-officier bij het Koninklijk Instituut voor de Ma rine in Den Helder en werd in 1937 be noemd tot luitenant ter zee Hl. een periode van drie jaar ln het voormalige Nederlandsch Indië kwam hij in april 1940 naar Nederland terug aan boord van h.m. torpedobootjager „Van Galen". Zijn schip werd op 10 mei bij Rotterdam tot zinken gebracht. In juli werd de heer Larive, die had gewei gerd de erewoordverklaring tegenover de Duitsers af te leggen als krijgsgevan gene naar Duitsland gevoerd, vanwaar hij in 1941 wist te ontvluchten en Enge land kon bereiken. Hij werd benoemd tot commandant van een Nederlandse torpedobootjager in het „Dover-com- mand". Eind 1944 werd hij in Londen benoemd tot hoofd van de marine- voorlichtingsdienst. In 1946 verliet de heer Larive de Ko ninklijke Marine. In dienst van de Ko ninklijke Shell Groep werd hij uitgezon den naar Curasao en was daar werkzaam bij de N.V. Curagaosche Scheepvaart Maatschappij. In 1949 werd h(j belast met de leiding van de Nederlandse staf afdeling van de „Anglo-Saxon Eastern Ltd", thans „Marine Administration of the Shell Company of Singapore" in Singapore. j*** w De nieuwe directeur vwn de K.L.M., de heer E. H. Laaive, Twee jaar later keerde hij terug naar Curagao, waar hij werd benoemd tot adjunct-directeur van de N.V. Curagao- sche Scheepvaart Maatschappij. Drie jaar daarna, in 1954, werd hjj terugge roepen naar Nederland en hier benoemd tot directeur van Sheli Tankers N.V. De heer Larive woont in Den Haag en heeft het boek „Vannacht varen de Hollan ders" op zijn naam staan. Scheidende directeuren De drie directeuren, die thans de K.L.M. verlaten, hebben een lange loopbaan bij de K.L.M. achter de rug. De heer Van der Kloot (52) trad reeds in 1930 in dienst bij de maat schappij en werd in 1954 benoemd tot hoofd lijnbedrijf Europa, later tot hoofd en onderdirecteur midden groep, daarna tot bedrijfsdirecteur verkoop en tenslotte, in I960, tot lid van de directie. Mr. L. H. Slotemaker kwam in 1927 in dienst van de K.L.M. als chef van de ju ridische afdeling. Hij promoveerde op een proefschrift getitela „freedom of passage for international air services" tot doctor in de rechtswetenschappen en legde zich na de oorlog geheel toe op de buitenlandse betrekkingen. Op 1 mei 1954 werd hij directeur van de vennoot schap. Mr. J. van der Wiel kwam in 1938 bij de maatschappij als secretaris van wij len dr. Plesman. Na verschillende func ties vervuld te hebben op juridisch ter rein werd hij in 1947 algemeen secreta ris van de K.L.M., tevens secretaris van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering van aandeelhou ders. Hjj werd in 1956 directeur van de vennootschap. De drie scheidende direc teuren worden beschouwd als typische exponenten van het Plesman/AIer-tijd- perk, dat naar velen menen, voorbij is. HANDBALTEAM SLOEG BELGIË De zaalhandbalinterland tussen Neder land en België, die in de Haagse Hout- rusthal voor ongeveer 1200 toeschou wers werd gespeeld, is geëindigd in een 24-13 zege voor onze landgenoten. Bij de rust was de stand 11-5 voor de Neder landers, bij wie Thijs de Haan topscorer was met 7 treffers. Voorts scoorden Krover (5), Versteeg (3), Van der Hey- den (3), Visscher (2), Rlnus Botterman 2), Kuipers en Horsselenberg. De Belgi sche doelpunten kwamen van de hand van Kulzer (5), Wuyts (3), Meddaer (2), Mosseaux (2) en Califice. Door twee hoogleraren „Levenslang" een onmenselijke straf Prof. mr. J. M. van Bemmelen en prof. mr. W. P. J. Pompe, hoog leraren in het strafrecht, de strafvordering en de criminologie aan de rijksuniversiteit te Leiden, resp. Utrecht, pleiten in het Ne derlandse juristenblad voor gratie en invrijheidstelling van de vier Duitse politieke delinquenten, die in Nederland nog steeds een le venslange gevangenisstraf uitzit ten. Deze vier zijn de enige poli tieke delinquenten, die nog in ge vangenschap zijn. Do twee hoogleraren geven drie argu menten voor hun oordeel dat gratie be hoort te worden verleend. Zij wijzen erop dat commune misdadigers, die tot le venslange gevangenisstraf veroordeeld zijn, vrijwel altijd na een zekere periode, die voor de vier Duitsers ruimschoots is verstreken, hun straf bij wijze van gratie omgezet zien in een tijdelijke straf, waarna zij voorwaardelijk in vrij heid worden gesteld. Men is bjj de ten- uitvoerieging van de straffen, opgelegd aan politieke dellquten, steeds van de gedachte uitgegaan dat deze dcliquenten hun straf op dezelfde wijze behoorden te ondergaan als de commune tdelin- quenten. De hoogleraren zien aanleiding het systeem, dat voor de commune dilin- quenten geldt ook toe te passen op de politieke delinquenten. Zij voegen eraan toe dat dit te meer zin heeft daar de vier Duitsers na hun invrij heidstelling onmiddellijk uit Neder land zouden worden uitgewezen. In de tweede plaats voeren de hooglera ren aan dat thans overwogen moet wor den dat de verschrikkelijke misdrijven, waaraan de vier politieke misdadigers zich hebben schuldig gemaakt, zjjn ge pleegd in tijd van oordeel, die over de gehele lijn zedenverruwing en - verwil dering en grote zenuwspanningen met zich bracht. Verder vestigen zij er de aandacht op dat deze 4 dcliquenten als Duitse ambte naren aan veel zwaardere druk van de nationaal-socialistische dictatuur bloot stonden dan de Nederlanders die zich aan dergelijke misdrijven schuldig maak ten, terwijl van deze Duitsers niet ge zegd kan worden dat zij zich aan land verraad hebben schuldig gemaakt. Het derde argument is dat levens lange gevangenisstraf in Nederland algemeen als een onmenselijke straf wordt beschouwd. Levenslange ge vangenisstraf, indien geheel ten uit voer gelegd, wordt zinloos omdat ze aan het gevangeniswezen vreemd is en bovendien schadelijk omdat ze de menswaarde schendt. Ten slotte zeggen de hoogleraren te ver trouwen dat zij naast deze drie argu menten ook een beroep kunnen doen op de edelmoedigheid van het Nederlandse volk. „Nu deze vier Duitse politieke de linquenten voor hun inderdaad ver schrikkelijke misdrijven meer dan 17 jaar geboet hebben, is er naar onze overtuiging volop reden voor zulk een blijk van edelmoedigheid, waar de we reld op het ogenblik meer dan ooit be hoefte aan heeft". Jantje Venema won kortebaantitel Jantje Venema-Tienkamp uit Assen is zaterdag in Drachten Nederlands schaatskampioene op de korte baan ge worden. Adje Keulen-Deelstra (Grouw) bezette de tweede plaats. De derde en vierde plaats waren voor resp. mevrouw Annie v. d. Steeg-v. d. Meer (Huizum) en Grietje Oosterhof (Nijeholtpadc).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 8