Veerboot naar Middelharnis was enkele uren zoek op Haringvliet Uitstekend aanvalsspel van Tonido in Goes Johannesen onttroont Anton Huiskes op 3 km AGENDA WALCHEREN ZEEUWSCH-VLAANDEREN VAN EENENNAAM EN OP 'T HOF LEIDEN IN EERSTE KLAS Nieuw Noors record voor Maier op 5 km LUCT0R I BEHAALDE IN DRIE WEDSTRIJDEN SLECHTS ÉÉN PUNT MAANDAG 7 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Door ijsgang en mist op zandbank gelopen TANKAUTO MET HUISBRANDOLIE ONTKWAM AAN BRANDGEVAAR Middelharnis heeft zaterdagmiddag enige uren van grote ongerust heid beleefd, daar de veerboot „Haringvliet" van de R.T.M. (Rotter damse Tramweg Maatschappij), die om vier uur van Hellevoetsluis was vertrokken met ongeveer 200 passagiers, waarbij vrouwen en kinderen, alsmede tal van vrachtauto's met levensbenodigdheden voor het eiland Goeree-Overflakkee aan boord, niet op kwam dagen. Naar later is gebleken, is het schip als gevolg van de zware ijsgang op het Haringvliet en door de mist bij eb op een zandbank gelopen, waar van het eerst omstreeks half negen kon worden vlotgetrokken. De normale vaart op dit veer duurt on geveer 20 minuten en nu gewoonlijk anderhalf a twee uur. Daar het schip echter zolang wegbleef en niets werd gehoord verwekte dit op het eiland gro te ongerustheid. De „Haringvliet" is wel voorzien van radar maar er is geen zen der aan boord, zodat er geen verbin ding met de vaste wal is. De motorboot „Goeree" (60 ton, eigendom van het scheepvaartbedrijf „Vikingbank" in Vlaardingen) die normaal pendelarbei ders vervoert en in de haven van Helle voetsluis lag, trok er in de duisternis en mist op uit om het schip te zoeken, maar kwam zonder resultaat terug. Zinloos De „Stad Zierikzee", die dezelfde vaar weg bevoer, had niets van de „Haring vliet" gezien en ook niets op haar radar scherm waargenomen. Vanuit Hellevoet- sluis voeren ijsbrekers uit. Intussen werden autoriteiten gewaar schuwd. Burgemeester P. W. Hordijk van Middelharnis probeerde twee sleep boten van de rijkswaterstaat, die in de tramhaven lagen, in de vaart te krijgen maar de chefs in Dordrecht, die telefo nisch waren ingelicht, achtten dit zin loos. omdat er op deze boten geen radar is. Dit nam vrij veel tjjd in beslag. Bur gemeester Hordijk heeft toen contact opgenomen met de Rotterdamse Droog dokmaatschappij om de Dockyard V, die wel radar aan boord heeft, te laten zoe ken, waarvoor toestemming werd ver kregen. Deze botft is echter niet meer uitgevaren omdat de „Haringvliet" in middels was gevonden en wel door de „Goeree". die wel radar aan boord had en er weer op uit was getrokken. Voor dat de vloed opkwam, gelukte het de „Goeree" de „Haringvliet" los te trek ken. Auto slipt en ramt verkeerszuil Door gladheid van de weg slipte zon dagavond omstreeks half negen in Mid delburg de Vlissinger W. D. R. met zijn personenauto. De wagen gleed door bij het nemen van de bocht Poelendaele- weg-Vlissingseweg en ramde een ver keerszuil. De zuil werd van zijn plaats gedrukt, de auto werd aan de linkerzijde flink beschadigd. Er deden zich geen persooniyke ongelukken voor. De gemeente Middelburg heeft het af gelopen weekeinde op verschillende plaatsen in de stad weer gestrooid, om de gladheid van de weg tegen te gaan. Sint-Laurens groeide met 32 zielen Het zielental van de gemeente Sint- Laurens nam in het afgelopen jaar toe met 33. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 1610 (825 man nen en 785 vrouwen). Dit aantal ver meerderde door geboorte met. 32 (17 mannen en 15 vrouwen) en door vesti ging met 92 (40 mannen en 52 vrou wen): het verminderde door overlijden met 21 (14 mannen en 7 vrouwen) en door vertrek met 70 (23 mannen en 37 vrouwen). Op 31 december 1962 be droeg het inwonertal dus 1643 834 mannen en 809 vrouwen). Er werden 11 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Grijpskerke groeide met zeven zielen Het zielental van de gemeente Grijps kerke nam in het afgelopen jaar toe met 7. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 801 (425 man nen en 376 vrouwen). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 12 (10 mannen en 2 vrouwen) en door vesti ging met 30 (14 mannen en 16 vrou wen): het verminderde door overlijden met 4 (3 mannen en 1 vrouw) en door vertrek met 31 (16 mannen en 15 vrou wen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 808 (-130 mannen cn 378 vrouwen). Er werden 6 huwe lijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Koudekerke kreeg er 84 inwoners bij Hel zielental van de gemeente Koude- kerke nam in het afgelopen jaar toe met 84. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2869 (1374 mannen en 1495 vrouwen). Dit aantal vermeer derde door geboorte met 39 (16 mannen en 23 vrouwen) en door vestiging met 262 (106 mannen en 156 vrouwen): het verminderde door overlijden met 62 (35 mannen en 27 vrouwen) en door vertrek met 155 (57 mannen en 98 vrouwen) Op 31 december 1962 bedroeg het inwo nertal dus 2953 (1404 mannen en 1549 vrouwen). Er werden 15 huwelijken vol trokken, er werd 1 echtscheiding inge schreven. Middelburg City: So lacht unci kilsst man in Tirol, a.l.. 20 uur: Electro: De held van Troje. H Jaar. 19.30 uur: De vier Winde- kos: expositie gravures, etsen en cera miek. 9 tot 18 uur: Schouwburg: Voor stelling R.-K.-toneelvereniging St. Pnu- lus. 20 uur: WÖhler: Bedrijfsvoorlichting Walcheren, 13.30 uur. Vlisslngcn Alhambra: Wereld der zotheid, a.l.. 20 uur: Luxor: Zorro de gemasker de wreker, 14 jaar. 20 uur. Goes Grand: Do overval. 20 uur. 14 Jaar. Bergen op Zoom Roxy: Jack. de zwarte ridder, 20 uur. 14 Jaar. Terneuzen Luxor: Porgy and Bess. 20 uur. 14 jaar. Axel Het Centrum-. Vijf gebrandmerkte vrouwen. 20 uur, 18 Jaar. Hulst Bioseoopgebouw: De drie Stooges en Hercules, a.l., 20 uur. Het schip had geen schade aan roer of schroeven opgelopen vertelde ons de kapitein G. Jongejan. De ringvliet" kon op eigen gelegenheid de haven bereiken en was even voor negen uur aan de aanlegsteiger. Het schip is nog aan een groot gevaar ontsnapt, doordat een van de vracht wagens een tankauto met huisbrand olie uit Dirksland een kortsluiting op de accu kreeg. De bak waarin deze accu's staan was reeds roodgloeiend, Een van de chauffeurs zag het tijdig en heeft de draden losgetrokken om erger te voorkomen. Er is momenteel zware ijsgang op het Haringvliet. Morgen zullen van de B.B. mobilofoons aan boord worden gebracht tot het tijdstip dat de ijsgang voorby is. Dit communicatiemiddel is beslist noodzakelijk omdat er momenteel veel ijs van de bovenrivieren het Haringvliet in wordt gedreven. Aanvullend krediet sportuitwisseling B. en w. van Middelburg verzoeken de raad een aanvullend krediet van 865,73 beschikbaar te stellen voor de jongste sportuitwisseling Middelburg-Folkesto- ne. Reeds eerder verleende de raad een krediet van 2100, thans zyn de kosten opgelopen tot f 2965,73. In hun voorstel merken b. en w. op. dat de laatste sportuitwisseling uitstekend geslaagd is, zowel uit sportief als uit ideëel oogpunt. Evenwel hebben zich, zo betoogt het college, bij de voorbereidin gen enige moeilijkheden voorgedaan. Enkele bestuurders van de adviescom missie voor sportaangelegenheden welke commissie de uitwisseling steeds organiseerde hebben zich kort voor de sportontmoeting om persoonlijke re denen teruggetrokken. Dank zij de spon tane medewerking van verschillende be stuurders uit de sportorganisaties, wer den de daardoor ontstane moeilijkheden opgelost en konden de Engelse gasten op behoorlijke wijze ontvangen wórden, mede door de medewerking uit de bur gerij, vooral ten opzichte van de huis vesting. De oplossing van deze onverwachte moeilijkheden heeft extra lasten veroor zaakt. terwijl de loonkosten, onder an dere veroorzaakt door de invoering van de 5-daagse werkweek, aanmerkelijk gestegen zijn. De subsidie in het tekort van de advies commissie zijn 300; enkele andere belangrijke posten zijn die voor werk zaamheden door gemeentewerken 706,22), die van de dinerkosten van Engelse en Hollandse officials 625.25) en de huisvestingkosten van de Engelse MIDDELBURG VLISSINGEN Auto tegen lantaarnpaal Geldlening voor scholenbouw m w. van Middelburg stellen de raad r om een geldlening van 675.000 te gaan bij de N.V. Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten. Met dit geld wensen b. en w. de bouwkosten te fi nancieren van een uloschool aan de Ko- ninginnelaan en een uloschool aan de Sportlaan. NIEUWE APPARATEN VOOR SCHOOLTANDVERZORGING B. en w. van Middelburg stellen de raad voor een krediet van 7250 beschikbaar te stellen aan de stichting schooltand- verzorging Middelburg, waarvoor nieu we apparaten aangekocht zullen wor den. Jaarwisselingsbijeenkomst van P.v.d.A.-afdeling e Middelburgse afdeling van d€ P.v.d.A. heeft zaterdagavond in de Gou den Poorte haar jaarlijkse jaarwisse lingsbijeenkomst gehouden. Op de grens van oud en nieuw hebben 25 medewer kers en medewerksters een programma aangeboden, met als hoofdmoot „De bruiloft van Kloris en Roosje". Het was een gezellig feest, dat deze groep vier de, met voordrachten in Zeeuws kos tuum, met declamatie en met muziek. Voorts was er onder andere een samen spraak tussen Floris en Koosje, die het wel en wee van de Middelburgse P.v.d.A.-afdeling en enkele belangrijke punten uit de nationale politiek onder ae loep namen. Het jeugdorkest Melodia zorgde voor de muziek en in de pauze was er een verloting om de spanning er in te houden. Het provinciaal statenlid C. Hoek nam de spreekbeurt op zich, waarin hij spe ciaal aandacht schonk aan de aan staande verkiezingen. Na afloop was er een gezellig samen zijn met medewerking van „De Ricar- do's". Dc zaal van de Gouden Poorte was „dicht" bezet; met name de jonge ren gaven behoorlijk acte de présence. Bevolking Meliskerke groeide met 5 zielen Het zielental van de gemeente Melis kerke nam in het afgelopen jaar toe met 5. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 745 (379 mannen en 366 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 19 (10 mannen en 9 vrouwen) en door vestiging met 17 (10 mannen en 7 vrouwen): het verminder de door overlijden met 5 (5 mannen en 0 vrouwen) en door vertrek met 26 (14 mannen en 12 vrouwen). Op 31 decem ber 1962 bedroeg het inwonertal dus 750 (380 mannen en 370 vrouwen). Er werden 8 huwelijken voltroken, er wer den geen echtscheidingen ingeschreven. In de Gravestraat slipte de Vlissinger W. S- zondagmorgen om tien voor vier met zijn personenauto. De gladde weg was er de oorzaak van, dat zijn vrij nieuwe auto tegen een lantaarnpaal reed. De paal schoot midden in de auto, die vrijwel geheel werd vernield. Df heer S. klaagde over pijn in zyn lede maten, maar keerde naar huis terug. Miniatuur t.v.'s wellicht spoedig naar Europa De „Sonys", miniatuur-t.v.-toe- stellen met transistors, die in Ja pan worden vervaardigd, kunnen misschien binnenkort ook naar Europa uitegevoerd worden. De fabriek die 30.000 van deze toestellen per maand maakt heeft zo tot dusver naar de Verenigde Staten en naar Canada uitge voerd. Zij denkt thans 50.000 toestellen per maand te kunnen vervaardigen en is bezig met het ontwerpen van een model voor de Europese markt. De bewuste t.v.-ontvangers zijn 194 millime ter breed, 110 millimeter hoog en 186 millimeter diep. Maar ondanks deze geringe afmetingen is vol gens de fabrikanten de ontvangst even goed als die van de beste t.v.- ontvangers van gebruikelijke grootte. Zij denken ze vanaf maart naar Europa te kunnen uit- Veeres bevolking liep met 32 terug Het zielental van de gemeente Veere nam in het afgelopen jaar af met 32. Op 31 december 1961 bedroeg het aan tal ingezetenen 1015 (517 mannen en 498 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 17 (9 mannen en 8 vrouwen) en door vestiging met 54 (25 mannen en 29 vrouwen); het vermin derde door overlijden met 7 (4 mannen en 3 vrouwen) en door vertrek met 96 (48 mannen en 48 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal dus 984 (500 mannen en 484 vrouwen). Er werden 12 huwelijken voltrokken, re werd 1 echtscheiding ingeschreven. Oostkapelle groeide met acht inwoners Het zielenaantal van de gemeente Oost kapelle nam het afgelopen toe met 8. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal in gezetenen 1778 (856 mannen en 922 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 27 (13 mannen en 14 vrou wen) en door vestiging met 105 (34 mannen en 71 vrouwen): het verminder de door overlijden met 23 (10 mannen en 13 vrouwen) en door vertrek met 101 (41 mannen en 60 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal dus 1786 (852 mannen en 934 vrouwen). Er werden 8 huwelijke voltrokken, er wer den geen echtscheidingen ingeschreven. Belgische kapitein verkocht lading maïs clandestien Een surveillerend rijkspolitieman lieeft zaterdagavond omstreeks half negen op het kruispunt Zanddijk-Oosthavendijk bij Kruiningen een vrachtauto aange houden, die was geladen met 40 zakken maïs met een gewicht van 2700 kg. Na onderzoek bleek, dat het maïs afkom stig was uit het motorschip „Elsy", dat momenteel aan de loswal te Hansweert ligt. De kapitein van het vaartuig, de Belg P. F. R. uit Sint Amandsberg, had de aan de Rotterdamse firma v. d. Valk en Co. toebehorende maïs ten ei gen bate aan de Yersekenaar W. D- D. verkocht. De vrachtauto werd door de rijkspolitie naar het bureau te Kruiningen gereden, waar ook de inzittenden nader aan de tand werden gevoeld. Het waren d( voornoemde W. D. D., die zich als eige naar van de maïs uitgaf, de chauffeur S. eveneens uit Yerseke en het 16-jai' hulpje P. E. M. B. uit Hansweert. verklaringen van dit drietal stelde de rijkspolitie de kapitein van de „Elsy" in arrest, die voor de officier van justi tie zal worden geleid. Nadat proces verbaal was opgemaakt konden de drie inzittenden van de vrachtauto naar huis toeerugkern. De maïs werd in beslag ge nomen. VOEDSEL VOOR DE VOGELS De wintervoeding voor vogels gaat ir verband met de aanhoudende kou nog steeds door. De burgemeester van Axel, de heer M. K. van Dijke, verzoekt alle inwoners in 't bijzonder landbouwers, graanhandelaars, bakkers, slagers dorsafval, graan, oud brood,, vleesafval, enzovoorts beschikbaar te willen stellen voor vogelconcentraties, die tengevolge van de vorst en de sneeuw gebrek lijden. Zij, die voer beschikbaar willen stellen kunnen dit opgeven aan de dienst van jemeentwerken Buitenweg 35, telefoon 931, of het voer op dat adres bezorgen. Indien men het voer zelf niet kan bren gen zal het door de gemeente worden opgehaald. De jeugd kan ook meehelpen door oud brood te verzamelen en dat op bovengenoemd adres te bezorgen. Wanneer ieder naar vermogen mee helpt kunnen veel vogels worden Retranchement ging met 12 zielen achteruit Het zielental van de gemeente Retran chement nam in het afgelopen jaar af met 12. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 510 (266 man nen en 244 vrouwen). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 2 (1 man en 1 vrouw) en door vestiging met 14 9 mannen en 5 vrouwenhet vermin derde door overlijden met 8 (5 mannen en 3 vrouwen) en door vertrek met 20 (10 mannen en 10 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal dus 498 (261 mannen en 237 vrouwen). Er werden 7 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingesche- ven. Biervliets bevolking liep met 16 teiug Het zielental van de gemeente Biervliet nam in het afgelopen jaar af met 16. Op 31 december 1961 bedroeg het aan tal ingezetenen 1916 (998 mannen en 918 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 33 (15 mannen en 18 vrouwen) en door vestiging met 41 (16 mannen en 25 vrouwen); het ver minderde door overlijden met 9 (5 man nen en 4 vrouwen) en door vertrek met 81 (43 mannen en 38 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg bet inwonertal dus 1900 (981 mannen en 919 vrouwen). Er werden 13 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschre- Hontenisse groeide met 47 zielen 47. Op 31 december 1961 ïedroeg het aantal ingezetenen 5215 (2656 mannen en 2559 vrouwen). Dit aantal vermeer derde door geboorte met 110 (53 man nen en 59 vrouwen) en door vestiging met 178 (83 mannen en 95 vrouwen); het verminderde door overlijden met 50 (25 mannen en 25 vrouwen) en door vertrek met 191 (82 mannen en 109 vrouwen). Op 31 december 1962 be droeg het inwonertal dus 5262 (2686 mannen en 2576 vrouwen). Er werden 41 huwelijken voltrokken, er werden 2 echtscheidingen ingeschreven. DAMMEN IN ZEELAND Middelburg II versloeg Goes II met 12-8 Xu de kampioenen in de hoofdklas van de Zeeuwse dambond bekend zijn, komt de strijd om het kampioenschap van de eerste klas meer in het middelpunt van de belangstelling. X. van Eenennaam ei» Iz. op 't Hof hebben samen de leiding genomen met 16 punten uit 10 wedstrij den. Van Eenennaam won in de tiende en elfde ronde respectievelijk van A. A. van der Mark van C. J. Hollestelle. Op 't Hof behaalde overwinningen op C. \V. van Damme en op F. Grevinga. De vol ledige uitslagen van de tiende en elfde ue luidden: C. W. van Damme—P. Coppoolse 1—1; A. A. v. d. MarkN. van Eenennaam 0—2: A. Francke—F. Grevinga 11; H. de VliegerF. Grevinga 20; J. B. Pa- rinuSsaA. Francke 02: C. J. Holle- stelleJ. C. Nijsse 11: N. van Eenen naamJ. de Wolff 20; P. Coppoolse A. A. v. d. Mark 02; Iz. Op 't Hof C. W. van Damme 02; J. de Wolff— J. Houmes 11; A A. v. d. MarkJ. C. Nijssen 02; C. W. van Damme A. Francke 20; Iz. Op't HofF. Gre vinga 20: P. CoppoolseJ. B. Pari- nussa 11; N. van EenennaamC. J. Hollestelle 1—1. In de eerste klas van de competitie van de Zeeuwse dambond heeft Middelburg II met 128 van Goes II gewonnen. De .edetailleerde uitslagen luiden: B. ParinussaC. W. van Damme 02; C. van R(jswykn.o.g. 20: K. J. de KoeyerA. van Belsen 20; A. Cor- nelissenn.o.g. 20; M. PouwelseM. de Klerk 1—1: N. C. Meliefste--H. C. Mulder 20: A. A. v. d. MarkW. Dek ker 11; J. MeliefsteP. Deurloo 11; M. ReljnhoudtD. J. van Daalen 02; J. BuijsJ. de Jonge 11. Daar in de hoofdklas de partijen Jan BlomLouwerse en Van RyswijkLou- werse niet meer zijn gespeeld, is de eindstand als volgt: Bevolking Koewacht bleef praktisch constant Het zielental van de gemeente Koe wacht nam in het afgelopen jaar af met 1. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2481 (1305 man nen en 1176 vrouwen). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 38 (15 mannen en 23 vrouwen) en door vesti ging met 92 (43 mannen en 49 vrou wen); het verminderde door overlijden met 23 (13 mannen en 10 vrouwen) en door vertrek met 108 (44 mannen en 64 vrouwen). Op 31 december 1962 be droeg het inwonertal dus 2480 (1306 mannen en 1174 vrouwen). Er werden 22 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Nieuwvliets bevolking liep met 9 terug Het zielental van de gemeente Nieuw- vliet nam in het afgelopen jaar af met 9. Op 31 december 1961 bedroeg het aan tal ingezetenen 423 (231 mannen en 192 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 3 (1 man en 2 vrouwen) en door vestiging met 10 (5 mannen en 5 vrouwen): het verminderde door over lijden met 5 (3 mannen en 2 vrouwen) en door vertrek met 17 (8 mannen en 9 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 414 (226 mannen en 188 vrouwen). Er werden 2 huwelijken voltrokken, er werden geen echtschei dingen ingeschreven. Bevolking Cadzand nam met 19 toe Het zielental van de gemeente Cadzand nam in het afgelopen jaar toe met 19. Op 31 december 1961 bedroeg het aan tal ingezetenen 1005 (508 mannen en 497 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 15 (8 mannen vrouwen) en door vestiging met 60 (27 mannen en 33 vrouwen); het vermin derde door overlijden met 7 (5 mannen en 2 vrouwen) en door vertrek met 49 (23 mannen en 26 vrouwen). Op 31 de cember 1962 bedroeg het inwonertal dus 1024 (515 mannen en 509 vrou wen). Er werden 8 huwelijken voltrok ken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Bevolking Zaamslag daalde met 9 zielen Het zielental van de gemeente Zaamslag nam in het afgelopen jaar af met 9. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 3147 (1620 mannen en 1527 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 50 (23 mannen en 27 vrou wen) en door vestiging met 69 (31 mannen en 38 vrouwenhet verminder de door overlijden met 29 16 mannen en 13 vrouwen) en door vertrek met 99 (41 mannen en 58 vrouwen). Op 31 decem ber 1962 bedroeg het inwonertal dus 3138 (1617 mannen en 1521 vrou Er werden 20 huwelijken voltrokken er werd 1 echtscheiding ingeschreven. Joh. Lore Jan Blom C. van Ryswijk H. J. Masselink G. Blom J. Blaas J. Louwerse E. A. Schuitem F. Blaas Jeugdklas: P. C. Allaart N. C. Meliefste F. de Haas M. G. Brasser W. Dekker N. Trampcr M. Tramper N. Hulshof J. Schout B. Trampcr 8 6 2 0 14 7 3 4 0 10 7 4 2 1 8 4 13 8 15 2 8 15 2 6 13 2 8 0 4 4 8 0 3 5 9 8 1 0 17 9 6 1 2 13 9 6 1 2 13 9 6 1 2 13 9 5 1 3 11 9 4 2 3 10 9 3 15 9 117 3 9 117 9 0 0 9 De rayoncommandant van de rijkspoli tie te Dreischor, de heer A. M- Klaasse te Dreischor heeft de voedselactie voor de vogels in het Dijkwater tussen Drei schor en Sir-Jansland ter hand geno men. In dat Dijkwater leven honderden waterhoentjes, meerkoeten en soortge lijke dieren, die wanneer de vorst aanhoudt met de hongersnood be dreigd worden. Teneinde deze vogels ir leven te houden wordt de inwoners van Dreischor verzocht om restjes oud brood, aardappelen, zaden en graanaf- val te brengen bij de rayoncommandant van de rijkspolitie te Dreischor, Pieter Moggestraat 17 of hem telefonisch te berichten onder nummer (01112)275, waarna het voedsel zal worden afge haald en voor doorzending naar het Dijkwater zal worden zorggedragen. Bevolking Oostburg liep met 8 zielen terug Het zielental van de gemeente Oostburg nam in het afgelopen jaar af met 8. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 3936 (1898 mannen en 2038 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 60 (22 mannen en 38 vrou wen) en door vestiging met 233 (113 mannen en 120 vrouwen): het vermin derde door overlijden met 45 (17 man nen en 28 vrouwenen door vertrek met 256 (114 mannen en 142 vrouwen) Waarvan 44 Ambonnezen. Op 31 decem ber 1962 bedroeg het inwonertal dus 3928 (1902 mannen en 2026 vrouwen). Er werden 20 huwelijken voltrok'•on, er werd 1 echtscheiding ingeschreven. ZA A LHANDBA LCOM PETITIE Goed spel van Fortuna-dames In Goes werd voor de district le klas lieren van de zaalhandbalcompetitie, de ontmoeting gespeeld VolhardingToni- do, die door Tonido met 1125 werd gewonnen. In deze wedstrijd toonde To nido in stijgende lijn te zijn. Men was goed op elkaar ingespeeld en de Tonido- voorwaartsen schoten niet direct bij elke aanval maar op doel. Xu werd langer gecombineerd tot zich een gunstige schietkans voordeed. Dit spel is ook veel aantrekkelijker omdat praktisch alle spelers worden ingeschakeld. De taak van die spelers is dan om daar voor de cirkel op te duiken waar een goede schietkans is. Dit laatste voelde Cor Mol bijzonder goed aan en men kon van hem dan ook enige fraaie doelpunten noteren. Deze speelwijze eist echter dat indien een aanval wordt afgeslagen, dat alle spelers zich, onmiddellijk in eigen verde digingszone moeten terugtrekken. Voor al wanneer de tegenpartij over goede „brake out" spelers beschikt, zoals b.v. bij Volharding Kees Breen. Hierdoor kon Volharding nog al eens tegenscoren. Bij een goed georganiseerde verdediging zal men ook de tegenpartij niet eerder aanvallen dan dat zy de 9-metercirkel betreden. Bij Tonido kwam het dan' ook meerder malen voor dat zij dit reeds in het middenveld' deden, met als gevolg dat er open plekken voor het doel van Tonido ontstonden. Resumerende: aan vallend speelde Tonido zeer goed, maar verdedigend kan het nog beter. Met de rust had Tonido reeds een 714 voorsprong, die zij nadien nog opvoer de fot 1125. De wedstrijd werd voor treffelijk gefloten door de heer A. Francke uit Vlissingen. Voor de le klas heren afd. Zeeland werd nog gespeeld Tonido IIFortuna die door Fortuna met 1016 werd gewon nen. De meest enthousiast spelende ploeg won hier. Bij de rust had Fortuna reeds een 47 voorsprong behaald. In de dames le klas afd. Zeeland speel den Fortuna en Neptunes een levendige wedstrijd. Neptunes dat bovenaan staat in deze klas moest het opnemen tegen Fortuna dat nog geen winstpuntje had behaald. In de eerste helft van deze wedstrijd en ook nog in een gedeelte van de tweede helft was Neptunes de betere ploeg en had zich ook een 46 voor sprong bezorgd. Toen echter kwam For tuna zo fel terug, dat Neptunes in de verdediging werd gedrukt. Deze wed strijd eindigde in een gelijk spel 66. Een andere dames le klas wedstrijd was die tussen Zeeland Sport en To nido. Zeeland Sport kwam nu weer eens goed voor de dag en won ge makkelijk met 16 van Tonido. In de 3e klas heren had Neptunes te weinig adem tegen Fortuna II en verloren na geruime tijd voorgestaan te hebben met 119. In Breda werden nog de district-ontmoe tingen gepseeld TachosTaxandria die door Taxandria tegen de verwachtinf gewonnen werd met 912. Volt en I H.V. speelden beide sterk verdedigend zodat niet veel doelpunten werden ge maakt. E.B.H.V. maakte er 5 en Volt 3, zodat E.B.H.V. deze belangrijke ontmoe ting won met 53. ZAALHANDBAL UITSLAGEN. InternationaalNederlandDuitsland (dames) 711; NederlandBelgië (he ren) 2413. Hoofdklas A: Dames: V K—HCG 5—7; DES—NILOC 1—11. He ren: ESCAOlympia (Gr.) 69. Dis trict Zuid B: Heren: VolhardingToni do 1125; TachosTaxandria 912: Volt—EBHV 3—5. Afd. West-Brabant: Heren le klas: RapidWere Di 812; Were DiVelocitas 154. Dames 2e klas: VoltRapid S0; Be FairVolt 74; Uno AnimoTaxandria 61; Ra pidBe Fair 04; Uno AnimoDon gen 90: Dongen-Taxandria 19. He ren 2e klas: EBHV IISOA II 76. Dames 2e klas: EBHV IIUilenspiegel 04; SOA II—Uilenspiegel 3—0; Ter- heyden—EBHV II 02. Heren 3e klas: Taxandria IIVelocitas II 74; Rapid Taxandria II 67; DESK IIUno Animo 76: Rapid IIUno Animo 9— Dames 4e klas: EmBeE IIWere Di II 18. Heren 4e klas: Velocitas III Rapid III 3—7; Velocitas IH—EBHV III 1—22. Afd. Zeeland: Dames le klas: Zeeland SportTonido 61: Fortuna Neptunes 6—6. Heren le klas: Tonido II -Fortuna 1016. Heren 2e klas: For tuna IINeptunes 119. Dames junio ren: EMMRobur 31; ODITonido 62. Heren junioren: HellasFortuna 68. Meisjes: VolhardingRobur 11 0. Jongens 1213 j.: TonidoFortuna B 140; HellasFortuna A 35. Jongens 1415 j TonidoFortuna 117. Nieuwe tijd4.37,8 NOORD-ZEELAND DREISCHOR Lezing van Simon de Waard voor het Nut Op 19 februari zal de heer Simon de Waard uit Rotterdam voor de leden van het „Nut en Genoegen" te Dreischor een lezing houden over zijn reis naar Turkije. De bijeenkomst wordt gehouden in hotel „De drie schapen" te Dreischor. Op 11 januari zal het Nut een goochelaar op bezoek krijgen. SCHERPEN1SSE Feestavond A.N.A.B. Dezer dagen hield de A.N.A.B. van Poortvliet, Stavenisse en Scherpenisse in het Hollands Huis te Scherpenisse een ontspanningsavond. Opgevoerd werd het toneelstuk „Te hooi en te gras" door het gezelschap van Dick Gabel. Ter bestrij ding van de onkosten werd er nog een verloting gehouden. De Noorse schaatsenrijder Knut Johan nesen, wereldkampioen in 1957 en Eu ropees kampioen in 1959 en 1960, bene vens olympisch kampioen 1960 op de 10.000 nieter en winnaar van de zilve ren medaille te Squaw Valley op de 5000 meter, heeft tijdens wedstrijden te Skiën zaterdag onze landgenoot Anton Huis kes onttroond als wereldrecordhouder op de 3000 meter. Knut Johannesen, die in verscheidene wedstrijden reeds blijk heeft gegeven op het ogenblik in grote vorm te verkeren, reed de 3000 meter in 4 min. 87.8 sec., waarmee hij 2.4 secon de onder het record van Huiskes bleef, die dit met 4.40.2 op 24 januari 1953 ves tigde te Davos. Wel was de Canadees Paul Enock reeds eerder sneller dan Huiskes hij reed op 10 februari 1962 te Hamar de 3000 meter in 4.37.2 maar deze tijd is nim mer als wereldrecord erkend. Johannesen reed tegen Finn Thorsen, die na 600 meter de leiding moest afstaan aan zijn rivaal, die tot de volgende rondetijden kwam: 37 - 36 - 36.5 - 37 - 36 - 34.3. nadat de eerste 600 meter waren afgelegd in 56 sec. Finn Thorsen finishte in 4 min. 47.4 sec. De beste tijd op de 3000 meter van Johannesen. die sinds 1960 (Squaw Valley) ook met 15.46.6 we reldrecordhouder is op de 10.000 me ter. wat tot zaterdag 4.11.5. De uitslag van de 3000 meter was: 1. Knut Johannesen (N.), 4.37.8 (nieuw wereldrecord; 2. Johnny Nilsson (Zwe- nen) 4.43.1; 3. Fred A. Maier (N.) 4.43.5; 4. Ivar Nilsson (Zweden) 4.44.5; 5. Finn Thorsen (N.) 4.47.4; 6. Tovstein Seierstein (N.) 4.49.5; 7. Kiell Backman (Zweden) 4.49.6: S. Hroar'Elvenes (N.) 4.50.3 Johannesen bezette op de 500 meter met 45 sec. de negende plaats. De eerste plaats op deze afstand werd gedeeld door de Noren Alv G jest vang en Hroar Elvenes, die beiden 43 sec. voor zich lie ten afdrukken. Knut Johannesen zag" zijn goede vorm bevestigd door de loOO meter te winnen in 2.14.3, de snelste tijd die ooit op een Noorse baan op deze afstand is ge maakt. De Zweed Ivar Nilsson en de Noor Finn Thorsen deelden met 2.16.5 de tweede plaats. NIEUW RECORD. Was zaterdag Knut Johannesen de grote man, zondag kwam Mayer weer in het volle licht van de belang stelling te staan. Hy reed by een tem peratuur van vijf a zes graden onder nul in de zesde rit van de 5000 me ter tegen de Zweedse crack Ivar Nilsson en zegevierde in de nieuwe Noorse recordtijd van 7.57.1, waar mee liy Nilsson precies twee secon den achter zich liet. Knut Johanne sen, die in de vierde rit met gering verschil van Johnny Nilsson had ver loren tijden 8.00.9 tegen 8.00.6 werd winnaar in het totaalklasse ment voor Ivar Nilsson en Fred A. Mayer. De einduitslag was: 1. Knut Johannesen (Noorw.) 184.157; 2. Ivar Nilsson (Zw.) 185.627; 3. Fred A. Mayer (Noorw.) 136.593; 4. Hroar Elvenes (Noorw.) 187.006; 5. Johnny Nilsson (Zw.) 187.443. Vlissingse Polen vierden „oplatek" De Vlissingse Polen, die voor tachtig procent zijn georganiseerd in de Ver eniging van Poolse Oudstrijders, vier den zaterdagavond in het „Maarten Lu- therhuis hun traditionele „oplatek". Deze jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsbij eenkomst werd geopend door de zowel plaatselijke als landelijke voorzitter, ir. J. Minkiewicz, die na het voorlezen van de uit alle delen van de wereld binnen gekomen kerst- en nieuwjaarswensen (voornamelijk afkomstig van de uit Vlissingen geëmigreerde Polen) een toe spraak hield, waarin hij de voornaam ste gebeurtenissen van het afgelopen jaar zowel uit het verenigingsleven, als in het Poolse en internationale vlak de revue liet passeren. Met name stond de voorzitter van de Poolse oudstrijders stil bij het proces van de economische en politieke één wording van West-Europa, dat op de door Sowjet-Rusland onderdrukte lan den een enorme aantrekkingskracht uitoefent en de hoop op afwerping van het communistische juk door middel van een vreedzame evolutie, welke uit eindelijk zal leiden tot een in vrede en vrijheid verenigd Europa, doet herleven. Ir. J- Minkiewicz noemde voorts het concilie te Rome en de ontwikkeling van de Cubaanse kwestie, de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. en sprak de overtuiging uit, dat deze niet zonder invloed zullen blijven op de verhouding Oost-West en de situatie in Polen.' Hierna ging men over tot de verbreking van de „oplatek" (een soort van ouwel) waarbij men elkander in overeenstem mig met de oeroude Poolse, traditie het beste voor het nieuwe jaar toewenste. Tijdens een eenvoudige maaltijd, die het traditionele Poolse vigiliemaal op de vooravond van Kerstmis moest symbo liseren, werden bij kaarslicht Poolse kerstliederen gezongen. EXAMENS Voor het diploma Adspirant Bouwkun dig-Tekenaar, deel 1 slaagden: L. G. Franke, Vlissingen; A. J. AUemekinders, 's-Gravenpodler; O. A. Metz, Vlissingen; P. C. de Jonge, Vlissingen; J. G. F. Jan sen, Middelburg; E. A. Bauer, Kruinin- Adspirant Waterbouwkundig Opzichter- Tekenaar, deel 1: L. Kempe, Terneuzen: G. J. Vermont, Goes: M. Evers, Zierik zee; C. L. van Lieren, Wissenkerke; L. A. van Hese, Vlissingen. Hoger Technisch Basisexamen Werk tuigbouw: A. Adriaanse, Vlissingen: J. M. Houterman, St.-Laurens: M. A. Ver- rijzer, Middelburg: O. E. S. van Geet- sum, Sas van Gent. Uitgebreid Technisch Basisexamen Werktuigbouw: J. Spruit, Kattendijke: P. de Winter, 's-Heerenhoek; W. A. C. Kamoen, Sas van Gent; G. J. Hulst, Vlissingen: P. C. A. de Rijk, Hengstdijk: J. Klaassen, Terneuzen; J. de Ronde, O. en W.-Souburg; C. J. van der Burght, O. en W.-Souburg; C. L. B. Tanghe. IJzendiike; D. J. Kroes, lerneuzen: L. M. de Blaeij, Hoek; W. Huiszoon, Vlis singen. Hoger Technisch Basisexamen Elektro techniek: C. J. van den Berge. Middel burg: W. Verdoorn, Terneuzen; C. de Regt. Terneuzen. J. van Kleunen, Kat tendijke: J. F. Smits, Oost-Souburg; G. Kok, Goes. Uitgebreid Technisch Basisexamen Elektrotechniek: L. Franke, Oostkapel le. Basisexamen Bedrijfstechnicus Chem. Industrie: C. V. Hoogstrate. Krabbendij- Marktberichten VEILING BERGEN OP ZOOM. 4 januari. Prei 40—89. Rode kool 25II. Wit te kool 1930. Boerenkool 2238. Savooïe- kool 1325. Waspeen 6069. Breekpeen 10 19, Uien 5—20. Witlof 781.20. Spruiten 63 2.17. Jonathan 20—33. Goudrenetten 45—55. Saint Remy 2326. Alex. Lucas 1217. MICROKORFBAL TOGO 4 stelde in 3B eerste plaats veilig In de afdeling 1 li van de microkorfbal- competitie zal de wedstrijd TOGO II Tjoba II de beslissing moeten brengen. Luctor I kwam zaterdag in de Goese veilinghal driemaal binnen de lijnen en wist alleen aan TOGO II een punt te ontfutselen. Dit hleek voor de roodhem- den een kostbaar punt te zyn, daar deze ploeg nu zeker van Tjoba II moeten winnen om bovenaan te komen. De laatstgenoemde bleef met het kleinst mogelijke verschil dc baas over de Luc- toranen (01), terwijl Zuidwesters I verrassend won van Luctor (30) na de vorige nederlagen. De stand in deze klas is nu: Tjoba II 2 4, TOGO II 23, Zuidwesters I 32. Luctor I 31 In 2 A bleef Zuidwesters II puntloos, deze ploeg verloor nu eervol van Swift III (21). dat hier een aardige kans maakt, alhoewel Volharding I en TOGO in zeker voor spanning en misschien een verrassing kunnen zorgen. In 2C won El to II op het nippertje van Swift DEFINITIEF In 3 B is de bovenste plaats nu defi nitief voor TOGO IV. Door twee overwinningen, namelijk op Zeelan- dia II (I0) en Zuidwesters III (2 0) wist de Goese ploeg deze veilig te stellen. De laatste had eveneens een goede kans doch faalde in de eindstrijd. De eindstand is: TOGO IV 3—6, Zuidwesters m 34, BJv.C. 3 2, Zeelandia II 30. Bij de junioren behaalde Swift I in de afdeling A een forse 40 zege op Olympia. terwijl in de afdeling B Blauw Wit II en Swift II de punten broederlijk deelden. De strijd eindigde met de stand, waarmee men was begonnen. De uitslagen: 1 B: Luctor IZuidwes ters I 0—3. Luctor I—TOGO II 0—0, Luctor ITjoba n 01; 2 A: Swift UI Zuidwesters II 21; 2C: Elto II Swift V 3—2; 3 B: TOGO IV—Zeelandia II 10, TOGO IVZuidwesters UI 2 0. Junioren A: OlympiaSwift I 04. Junioren B: Blauw WitSwift II 00. Adspiranten C: Blauw Wit BTjoba A 2—2, Tjoba A—DOS '55 2—0. Pupillen B: Olympia B—Blauw Wit B 0—1. Voor het Vedo-toernooi te Vlissingen werden alle vastgestelde wedstrijden uitgesteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7