,mu van san fl a l\i ci „Resultaat van A.K.U. aanzienlijk hoger" /f\ 1TM~IH~Pk Gerben Karstens, uitblinker in schaats- en wielersport Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Waar zijn onze schepen? MAANDAG 7 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 „Dit jaar wordt voor mij bijzonder belangrijk!", zegt de 20-jarige Gersen Karstens. „Ik wil in twee sporten meedoen aan de Olympische Spelen. Als amateur-wegrenner heb ik een redelijke kans naar Japan te mogen. Als hardrijder op de schaats zal ik dit seizoen voldoende klasse moeten tonen om een kans te krijgen. Dat wordt in het hoge noorden een harde strijd, omdat voor een schaatser de weg naar de top veel langer en moeilijker is dan voor een wielrenner. Als coureur kun je ineens omhoog schieten, als schaatser niet!" „Geef mij die Karstens of die De Har tog een jaar in handen en ik maak hem wereldkampioen", zei de beroem de ex-coureur Bartali afgelopen zo mer in Salo na de hete rit om het wereldkampioenschap, een rit die voor de Leidse amateur-wielrenner eindigde met een teleurstellende twaalfde plaats. „Ik had daar in Italië de titel kun nen grijpen", zegt Gerben nu in de behaaglijke huiskamer van zijn ou derlijk huis aan de Apothekersdijk. „Arie de Hartog was er met een Deen tussenuit. Ik zat achter hem aan met een Belg in het kielzog. We haalden de twee uitlopers in. In de laatste ronde kwam een groep van negen renners ineens op ons af. Die pakken ons, dacht ik. Arie de marreerde vlak voor die groep ons inliep. Een Italiaan joeg achter hem aan. Een Deen sprong mee. Die pak ken we met z'n allen zo terug, dacht ik. Spaar je voor de eindspurt, dacht ik. Maar die drie bleven weg. Toen dat tot me doordrong was het te laat. Drie, vier keer demarreerde ik om het gat te stoppen. Tevergeefs. Toen we op de meet af gingen had ik niets meer over en finishte als laatste. Als ik met Arie was meege- sprongennou ja, volgende keren beter opletten. Voor die volgende keren, en daarmee bedoel ik naast de wereldkampioen schappen van 1963 ook de Olympi sche Spelen van 1964, gaan we ons terdege voorbereiden. Nu al heeft coach Joop Middelinlc een kern van vijf amateurs gevormd. Die renners zijn:: Cor Schuring, Henk Cornelisse, Kees Snepvangers, Arie de Hartog en ik. Met dat vijftal gaan we het hele seizoen alleen maar wedstrijden rijden die bij onze training passen. Aan de Tour de 1' Avenir bijvoorbeeld doen we niet mee. Dat vergt te veel Omschakeling Na die strijd om de wereldtitel in Italië heb ik weinig meer ge daan, wel nog een paar koersen, maar bijzonder ingespannen heb ik me niet meer. Begin oktober heb ik m'n fiets aan de haken gehangen en 18 oktober heb ik mijn schaatser aangetrokken. De omschakeling van fietsen naar schaatsen is moeilijke dan omgekeerd. Schaatsen eist meei techniek. Bij wielrennen hoef je a' leen maar op een fiets te klimmen hard te trappen en goed op je tegen standers te letten. Met hard trappen en een- goed koersinzicht kom je al heel ver. Als schaatser kom je er met hard trappen niet. Een goede stijl is bijna alles. Heb je die eii daarbij dan nog kracht, dan bereik je wat. Met kracht alleen kom je er beslist niet. Vanaf 18 ok tober hebben we op de Amsterdamse kunstijsbaan alleen aan techniek ge werkt. Eerst stjjl en techniek vérbe- teren, zei trainer Egbert van 't Oever steeds. Gelijk heeft-ie. Is je stijl niet goed, begin je te ruig, dan verkramp je je spieren en heb je na zo'n rit dagenlang vermoeide benen. Hoe be ter je techniek, des te minder moe word je". Als tegenstander: de klok. Die is moeilijker te vérslaan dan een groot peloton fietsers. Bij wielrennen kun je, als je „dood" zit, aan een wieltje gaan hangen, je door anderen laten trekken tot je over je inzinking heen bent. Als het een levendige koers is kun je tot onverwachte snel heden komen alleen omdat andere renners je opzwiepen. Als schaatser knok je alleen, soms kun je je een beetje optrekken aan een sterkere tegenstander die net in jouw rit staat, maar meestal knok jc alleen tegen je rondetijden. Een in zinking gooit je direct seconden te rug. Door die meerdere techniek die schaatsen vergt en door dat alleei moeten knokken tegen een onzicht bare tegenstander vind ik schaatsei moeilijker. Zwaarder kun je niet zeg gen. Beide sporten eisen alles van je Noem fietsen nou geen domme sport Je moet wel degelijk in elke koer elke seconde je hersens gebruiken. Blijkt wel uit mijn rit in Salo. Toci was het afgelopen wielrenseizoen niet zo gek voor mij.... Ik werd tweede achter Jaap Oudkerk in de strijd om de nationale titel achtervolging voor amateurs. Ik werd vierde bij de Nederlandse kampioensrit op de weg. lerste bij de militaire wielerkam pioenschappen met Rudi Lïebregts als tweede, en hij werd eerste bij de militaire schaatskampioenschappen met mij als tweede en ik werd derde bij de nationale 50-km-kam- pioenschappen". „Niemand is zo blij als ik, nu we Hamar gaan. Geen wachtlopen r Niet meer urenlang staan op een ap pelplaats. Ik zit nu in militaire dienst mijn normale beroep is landbouwer. Als het me niet lukt om profrenner te worden, wil ik boer worden. Van dat urenlange staan krijg je harde spieren. Ik heb er tenminste keihar de rugspieren van gekregen, waar een masseur heel wat moeite mee had om ze weer normaal te laten functio neren. Sorry, ik spring wel van de hak op de tak, hè? Dan praat ik weer over wielrennen, dan weer over schaatsen. Komt omdat ik even bezeten ben van beiden sporten. Vaak is me gevraagd of de ene sport de andere niet ?chaadt. Mij niet! Dr. Van Dijk en dr. 3olink hebben meer dan eens tegen ne gezegd: Ga jij je gang maai-, je lebt energie genoeg om in beide sporten iets te bereiken. Waarom kan ■en Wolfshohl een prima wegrenner ;ijn en 's winters vele cross-countries .vinnen en waarom zou ik dan naast successen als coureur geen goede re sultaten als schaatser kunnen berei ken? Mijn trainers en coaches gelo ven er in, waarom zou ik dan twijfe- 'en? Dit jaar hoop ik het te bewïj- Klaar voor de start.' Zevenja rige Robbie, naast broer Ger ben Karstens demonstreert hoe zijn broer vaak met open mond aan de start staat. Rob kan met de sokken over het kamerzeil de di verse stijlen van enkele be kende schaatsenrijders prach tig imiteren. Verkrampt Zaterdag ïs de kernploeg van de Nederlandse schaatsbond naar Hamar in Noorwegen vertrokken om daar te trainen voor de grote strijd op de glad de ijzers: de Europese en de wereldkampioenschap pen. Onze medewerker Jan Dassen had met een van de ledeii van deze kern ploeg, Gerben Karstens, een gesprek. Deze 20-jarig 'n gesprek. Deze 20-jarige Gerben Karstens is een op merkelijk sportmanhij ïs niet alleen één van Neder lands beste schaatsers, hij is ook één van Nederlands snelste amatenrwielren- V'orig jaar leerde men mij een stijl die niet de mijne was. Iedere rij der heeft een stijl die hem past. Vorig seizoen reed ik verkrampt, moest ik bij iedere slag die ik maakte denken. Met veel moeite heb ik mijn oude eigen stijl teruggekregen. Nu glij ik weer bijna moeiteloos. Grootse tijden heb ik nog niet meegemaakt. Niemand vroeg er om. Trainer Van 't Oever dwong ons niet naar betere tijden. Zijn commentaar na een rit beperkte zich steeds tot kritiek om stijl en techniek. In Hamar ga ik pas mijn kracht ge bruiken. In die wedstrijden in Scan dinavië moet ik doorbreken, moet ik tijden laten afdrukken die opmerke lijk genoeg zijn om me een kans in 1964 te geven. Verwacht van mij. van Nottet en Renes geen recordverbete ringen. Vraag maar eens aan Henk van der Grift hoe moeilijk het is en hoeveel jaren het duurt voor je de schaatstop bereikt. Een schaatser moet zich minstens vijf jaar intensief voorbereiden voor hij tot bijzondere prestaties komt, zegt Van der Grift. Tussen twee haakjes: Let eens goed op hem! Hij heeft aan zijn stijl ge schaafd, zit iets dieper, is nog nooit zo snel gegaan". 229-1. In hun ijver om zo vlug moge lijk aan boord van het ruimteschip van de Aardlingen te komen waren enkele kristalmannen reeds wat vooruit gelopen. De zorg voor de ge vangenen hadden zij in goed ver trouwen overgelaten aan twee colle ga's. Opeens echter bespeurden zij onraad achter zich en keerden haas tig op hun schreden terug. Zij kwa men evenwel te laat om de twee kristalmannen te redden, die door één der protoplasmischc wezens met een vreemd wapen waren neerge schoten. Woedend straalde een rossig licht uit de duizenden facetten van hun silikate vormen naar buiten, ter wijl zij Piloot Storm dreigend omsin gelden. Deze drukte opnieuw de vuurknop van het Marswapen in, doch er sprong nog slechts een flets blauw lichtstraaltje uit tevoorschijn, dat MR. MEYNEN IN NIEUWJAARSREDE: Thans vrucht van investeringen Het resultaat over 1962 van de Nederlandse bedrijven van de Al gemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem zal aanzienlijk hoger zijn dan in 1961. In laatstgenoemd jaar waarin onder andere de ongunsti ge invloed van de revaluatie werd ondervonden, bedroeg het resul taat ruim 32 miljoen gulden. Ver wacht wordt echter, dat het resul taat over 1962 nog wel 10 procent achter zal blijven bij dat van 1960, dat 48 miljoen gulden beliep. Het is merkbaar, dat de grote investe ringen van de laatste jaren (in 1962: 65 miljoen gulden) thans geleidelijk vrucht gaan afwerpen. Dit heeft mr. J. Meynen, de president-directeur van de A.K.U. zaterdag in zijn nieuwjaarsrede medegedeeld. Recordomzetten De omzet van de Nederlandse bedrijven bereikte in het 4e kwartaal van 1962 de recordhoogte van 105 miljoen gulden, hetgeen de jaaromzet brengt op 3S0 miljoen, dat is 30 miljoen gulden meer dan in 1961. De kosten namen echter, aldus mr. Meynen, in verhouding meer toe dan de omzet. Zo stegen de lonen en salarissen inclusief de sociale lasten met ruim 12 procent. Hiertegenover stond een vergroting van de produktie in het bijzonder van Enkalon en Terlen- ka en een daling van de grondstoffen- prijzen. De heer Meynen noemde het opvallend, dat in Europa en Amerika gesproken kan worden van een herle ving van het rayontextielgaren, een her leving, die ook bij de A.K.U. merkbaar was. Ook voor rayonbandengaren waren de afzetmogelijkheden uitstekend, even als voor rayonvezel. De afzetmogelijk heden ook op langere termijn voor En- kalongaren, zowel in de breiderij- als in de weverijsector, zien er gunstig uit. Daarnaast verwacht de heer Meynen een snelle ontwikkeling door nieuwe toepassingen van nylon, onder andere in tapijten. De president-directeur van de A.K.U. deelde verder mede, dat de dochter maatschappijen: American Enka Cor poration en Vereinigte Glanzstoff- fabriken recordomzetten hebben be haald. „.j La Seda de Barcelona kwam een nieuwe polyestervezelfabriek in bedrijf. Nieuwe "nylonfabrieken kwamen in be drijf of zijn in aanbouw in Mexico, Ier land en Spanje en een rayongarenbedrijf wordt gebouwd in India. De bouw van de glasvezelfabriek in Hoogezand en van de dimethyltereftalaatfabriek in Delfzijl vorderde goed in 1962. Het bestuur van de A.K.U., zo besloot de heer Meynen zijn rede, zal met voorzich tig beleid op de ingeslagen weg door gaan en kansen zien te grijpen, daar waar zich aantrekkelijke mogelijkheden voor versteviging of uitbouw van de structuur van de onderneming voordoen. Hel is niet uitgesloten, aldus de presi dent-directeur, dat in het komende jaar Weer melding gemaakt zal kunnen wor den van 1 of 2 nieuwe projecten, die op den uur tot verdere versteviging van I vragen het concern kunnen bijdragen. Geen contact meer met de Mariner Het contact met het Amerikaanse ruim tevaartuig „Mariner", dat 14 december in de buurt van Venus de eerste directe f egevens over deze planeet naar de i e zond, ïs sinds vrijdag verbroken. Het bureau voor ruimtevaart, dat dit meedeelde, verklaarde dat thans geen seinen meer worden opgevangen van de „Mariner", die een satelliet van de zon is geworden. Speciale rechtbank in Frankrijk De Franse nationale vergadering lieeft zaterdagochtend vroeg met 234 tegen 205 stemmen een wetsontwerp van de regering goedgekeurd, dat voorziet in de instelling van een permanente recht bank voor de berechting van daden te gen de veiligheid en het gezag van staat. De rechtbank zal vyf rechters tellen, twee militairen en drie (onder wie de president) burgers. Zij worden voor twee jaar benoemd. Het traditionele on derscheid tussen externe (spionage) en interne misdaden tegen de staatsveilig heid wordt door het wetsontwerp afge schaft. Beide soorten komen onder de juridïctie van de nieuwe rechtbank. MAANDAG 7 JANUARI HILVERSUM I- 402 m. 746 kc/s. 12.00 Voor het platteland. 12.05 Dans- orkest met zangsolisten. 12.30 Medede lingen t-b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Ac tualiteiten of grammofoonmuziek. 12.38 Elektronisch orgelspel. 13.00 Nieuws. 13.15 Praatje voor de middenstand. 13.20 Western-muziek. 13.45 Wikken en wegen, praatje. 14.00 Lichte grammo foonmuziek. 14.15 Dit is uw leven. 15-15 Pianorecital: klassieke muziek. 15.45 Archeologie in Israël, lezing. 16.00 Zes tig minuten voor boven de zestig. 17.00 Oude liedjes. 17.15 Streekuitzending. 17.35 Licht instrument, ensemble. 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Actuali teiten. 18.30 Elektronisch orgelspel. 18.45 Uitzending in samenwerking met de liberaal joodse gemeenten. 19.00 Par lementair overzicht. 19.15 Regeringsuit zending: Maatschappelijk opbouwwerk in een stadswijk. Een gesprek met de heren B. Duyster en W. P. van Brakel. resp. voorzitter en secretaris van de Stichting wijkopbouw zuidwijk te Rot terdam. 19.30 Maliënkolder, hoorspel- hij tevergeefs op een der silicummanncn richtte. De energie was verbruikt!... Een seconde latei- werd hem het nutteloze pistool door een tentakel uit de hand geslagen en strekten zijn belagers hun harde kristalarmen naar hem uit...! Feuilleton dooi C. Budding, c - - Tamelijk, antwoordde hij. als ik ten minste kans zie af en toe een uurtje van mijn sociale verplichtingen af te knij pen. Zo Ironste haar wenkbrauwen. Ze wist niet wat ze aan hem had. Nutteloosheid ergerde haar Tot nog toe had ze hem nooit beschouwd als iemand die werke lijk zijn loon waard was. Hij was voor haar niets anders dan een vrolijke met gezel, die haar weinig last bezorgde. Toch scheen hij altijd over voldoende' geld te beschikken om uit te gaan en goede kleren te kopen. - Ben je rijk? vroeg ze hem op de man af. Kijk. zei hij. nu word je eindelijk praktisch. Heb jc geen mannelijke rela tie die inlichtingen voor je kan inwin nen Ik bedoel als het meer is dan al leen maar nieuwsgierigheid. In de goe de. oude tijd zou het tot de taak van je vader of een oudere broer behoord "neb ben. na te gaan, hoeveel hectaren land cn hoeveel Stuks vee ik bezat. Dat le verde dan een basis op. waarop de on derhandelingen geopend konden worden. Over de voorwaarden van het huwe lijkscontract. zei hij. Toen haalde hij zijn schouders op een grappige manier op. Nee, zei hij. ik ben niet rijk. Onze familie heeft zijn welstand verloren, toen jullie Yankees ons land onder de voet liepen en ons onze bezittingen af namen, zodat we niets andérs overhiel den dan de herinnering aan de gouden dagen van weleer. Een tiental genera ties verwende en in weelde grootge- brafchte mensen brengt geen harde wer kers voort. Anneke. Ze meende even een treurige trek over zijn gelaat te zien glijden hij het uit spreken van die woorden. Wat verwacht ie dan van een af stammeling van zulke voorouders? vroeg hij. Ik zou verwachten, antwoordde ze beslist, dat hij de dromen van zich zou afschudden om aan de toekomst te gaan bouwen. En bovendien, voegde ze er aan toe. zijn niet al je voorouders Spaanse edellieden geweest. Bedoel je mijn Iers bloed? vroeg hij Mijn Ierse voorouders waren van het slag dat ballades zong en aan de kusten van hun eiland lag te dromen. Nee, An neke. ik vrees dat je geen druppel prak tisch bloed in mijn aderen zult vinden. En wat mij betreft, ik voel het niet be paald als een gemis. Verlang je dan niet iets tot stand te brengen ?Wil jc wil je niet rijk wor den? Zoals onze parvenu's? vroeg hij. Zo als de spoorwegkoningen en de mijnspe- culanten? Hij dacht een ogenblik na. Ik zou niet met ze willen ruilen, zei hij toen. Ze hebben niets om jaloers op te zijn. Ze kennen zelfs geen rust. En toen zei hij iets dat erg veel indruk op An neke maakte. Ze weten niet. wat ze met al hun geld moeten aanvangen Ik zou het wel weten, zei Anneke. Hij keerde zich naar haar toe en leun de achterover in zijn stoel. Geld komt bij jou, geloof lk op de eerste plaats, nietwaar? vroeg hij. Naar je uiterlijk te oordelen, zou een mens denken dat hot, bij jou op de laatste plaats komt.. Maar dat Is niet wi Heel. heel jammer. Wat zou dan volgens mijn uiterlijk op de eerste plaats moeten komen? vroeg zij. Het leven. Een mens kan niet leven zonder geld Als men te veel aandacht besteedt aan het verdienen van geld, antwoordde hij. dan verliest men zijn vermogen om echt te leven. Wat dat betreft, was de oude tijd beter. De mensen lachten en dansten en beminden elkaar, en deden zo weinig mogelijk. Maar ze vvarcri rijk, zei Anneke. Zullen we tussen twee wedrennen door een wandelingetje maken? vroeg hij. Misschien kunnen we wel Iets drin ken. Zij -erlieten hun plaatsen en wandelden kalm langs de loketten waar men zijn weddenschappen kon afsluiten. Het was er een gaan en komen van vrienden en bekenden. Venters prezen hun waren aan: jongedames stonden in groepjes en bewonderden elkanders japonnen, en een milde zon goot haar stralen uit over het schouwspel van een zich amuseren de menigte. Annekes oor ving eensklaps een stem op die haar bekend voorkwam. Nee. zei de stem op een toon die geen legen- spraak duldde, van Halifax naar Liver pool. Dat is langzamer, maar veiliger. De spreker ging half schuil tussen de menigte, maar Anneke rekte haar hals uit zo v ze kon. Het was Philip Ar nold. en hij was in gezelschap van John Slack. Juist op dat ogenblik draaide Slack zijn hoofd om en zijn blik ont moette de hare. Hij wendde zich snel tot Arno!'- bleef staan en keerde zich om, maar groette haar niet. Hij vatte Slack bij de elleboog en trok hem haas tig mee. Wat vreemd! riep Anneke uit. Wat is vreemd? O. niets bijzonders, antwoordde zij Het leek haar beter niet te laten mer ken dat zii het tweetal kende „Ik ving toevallig een paar woorden op. Iemand zei: „Van Halifax naar Liverpool". Dat is niet de kortste weg. zei Juan Maar in Halifax kun je makkelijk een langzaam varend en -medkoop schip vinden. Ze fronste haar voorhoofd. En je loopt weinig-kans op de route passagiers af komstig uit San Francisco Ie ontmoe ten. (wordt vervolgd) LEZERS SCHRIJVEN K.L.M. IN HET MOERAS Hiermede refereer ik gaarne aan kantlijn „Zonder winst", van 4 dezer. Als „Gadjah Merah", belast met de be waking van het vliegveld Zuid-Bali, legen aan het Koeta-strand, kreeg ik destijds, medio 1946 of later bij toeval een Amerikaans tijdschrift in handen, waarin o.m. de volgende waarschuwing, gepaard gaande met een dreigement aan het adres van de K.L.M. voorkwam: „De K.L.M. neemt weer een geweldi ge vlucht, is bezig een ring om de aardbol te leggen. Wij hebben grote bewondering en waardering voor Plesman en wij wensen hem in deze veel succes, doch (en nu komt het) wij zullen de K.L.M. iedere kilo vracht en iedere pasasgier betwis ten". Toen ik dit artikel las werd ik wit-heet, ik kreeg minstens 40 graden koorts, ja ik werd „matah gelap" en hoe, dit ver tel ik U aan het eind van dit artikeltje. Ik kan niet aannemen, dat dit dreige ment aan bestuur en directie van dc K.L.M. ïs voorbijgegaan, maar of de hui dige bestuurders van dit zo belangrijke artikel, ooit wel inzage hebben genomen, dat betwijfel ik. Periodiek worden ar chieven wel eens opgeruimd, misschien is het wel in de prullemand terechtge komen. In de moeilijke aanvangperiode werd Plesman bijgestaan en geschraagd door kerels, mannen zoals wijlen generaal Snijders, de pionier van onze luchtvaart, deze mannen geraakten niet in paniek stemming en gingen er niet vandoor. Elk bedrijf, elke instelline is tot onder gang gedoemd, indien zich in het bestuur hiervan figuranten bevinden, mannen, die als omlijsting dienen, deskundig on deskundig zijn, doch die als commissaris, niet zelden met een kwart miljoen gul den per jaar beloond worden. Met referte aan uw kantlijn, dienen mijns inziens, besturen van bedrijven, als b.v. de K.L.M., ervan doordrongen te gera ken, dat met het „ambt", heus niet altijd het „verstand" komt en dat. zelfs in gunstige omstandigheden, maar vooral, als het er werkelijk op aankomt, titels, als b.v. „baron van hier naar daar", de zaak wel in de soep, doch nimmer uit het moeras kunnen en willen trekken. Bij het horen van het woord moeras, wordt al een vies gezicht getrokken. Dergelijke mensen kosten wel veel geld, maar bren gen zelden iets in het laatje Zoals gezegd bracht het dreigement aan het adres van de K.L.M. mij op kookhit te, wjj voelden ons door Amerika, c.s toch al verkocht en verraden, w(j ston den toen toch al met de rug tegen de muur en nu moest dit er ook nog bij komen, de K.L.M. door Amerika om zeep gebracht? Er moest en zou afgerea geerd worden en bij toeval kon dit snel gebeuren. Er kwam nl. een Amerikaans verbin dingsofficier (UNO-man) het terrein oprijden en voor de man „goedemorgen' kon zeggen, riep ik hem toe ..you bas tard", wat kom jij hier doen. en waarom voer jij op ons grondgebied, alleen de Amerikaanse vlag op je auto en daar naast niet onze vlag. Ik stapte op z'n auto toë. brak de vlaggestok cn depo neerde een en ander op de grond. De man dreigde mij met diplomatieke ver wikkelingen, waarop ik hem verzocht, onmiddellijk te verdwijnen. Jan Saii. kwam toen in ons vvoordei boek niet voor. Vlissingen Bijstandregeling minder validen Bij beschikking van de minister van maatschappelijk werk, mej. dr. M. A. 1>L Klompé, zijn de uitkeringen ingevolge de tijdelijke bijstandregeling voor mïn- dervaJiden met ingang van de uitke- ringsweek 31 december-5 januari voor personen van 21 tot 30 jaar verhoogd tot ƒ23,25 en voor personen van 30 jaar en ouder tot 32,55. De regeling geldt voor meerderjarige ongehuwden, die bij hun ouders inwo nen en geen regelmatige arbeid kunnen verrichten. Onder dit laatste wordt ar beid verstaan in normaal dienstverband of in het kader van de sociale werk voorziening, waarvoor door 21- tot oO- jarigen netto 34,90 meer per week wordt ontvangen en 30-jarigen en oude ren 48.80. Inkomsten uit arbeid of be drijf worden bij de vaststelling per uit keringen voor tweederde gekort. De uit keringen kunnen vermeerderd worden met de premies voor vrijwillige en aan vullende ziekenfondsverzekering. KRUISING RIJKSWEG 17 De plannen voor een goede verlichting ter plaatse van de gelijkvloerse krui sing van de provinciale weg Roosen- daal-Oud-Gastel met de rijksweg nr. 17 zijn vrijwel gereed en naar verwach ting zal de verlichting binnenkort wor den aangebracht. In afwachting daarvan zijn in het be lang van de veiligheid van het verkeer in eerste instantie gele knipperlichten op de provinciale weg geplaatst en zijn van de beide boven elkander geplaatste pijlborden die de baansplitsingen in deze wegen aangeven, de bovenste verlicht, terwijl de op de provinciale weg ge plaatste borden „nadering voorrangs- weg" eveneens zijn verlicht. Dit heeft de minister van verkeer en waterstaat, drs. H. A. Korthals, mee gedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het lid van de Eerste Ka mer. de heer Geuze (c.h.u.). 20.00 Nieuws. 20.05 Melodieën-Expres. 20.30 Je neemt er wat van mee quiz. 21.20 Licht instrumentaal sextet. 21.50 Marimba, maandagavond-maga zine. 22.30 Nieuws. 22.40 Concertge bouworkest: Moderne en klassieke mu ziek. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht orkest. 12.54 Grammofoonmuziek, eventueel actualiteiten 13.00 Nieuws. 13.15 Licht ensemble. 13.45 Grammo foonmuziek. 14.05 Klassieke grammo foonmuziek. 14.30 Samen uit, samen thuis, gevarieerd programma. 15.40 Mu sette klanken (gr.). 16.00 Bijbelover denking. 16.30 Pianorecital (gr-): Mo derne muziek. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Voor de jeugd. 17.30 Lichte gram mofoonmuziek. 17.40 Beursberichten. 17.45 Grammofoonmuziek. 17.50 Rege ringsuitzending: Het geldwezen in Su riname, door drs C. de Jong. 18.00 Or gelspel: amusementsmuziek. 18.30 Met band en plaat voor U paraat- 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Grammo foonmuziek voor de jeugd. 19.30 Radio- krant. 19.50 Mexicaanse lclanken (gr.) 20.00 Licht instrumentaal kwartet. 20.20 Het brood dat wij breken, hoorspel. 21-25 Grammofoonmuziek. 21.30 Klassie ke pianotrio's. 22.00 Volk en staat, par- leemntair commentaar. 22.15 Klassieke en moderne kamermuziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbe spreking. 23.05 Muzikale vraagbaak. 23.40 Evangelie in Esperanto. 23.55— 24-00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S 18.30 Bijbelprogramma voor de jeugd. NTS: 19.50 Aanbeveling Openbaar Kunstbezit. 20.00 Journaal en weerover- zicht. 20.20 Zendtijd politieke partijen: Katholieke Volkspartij. 20.30 Waterwe gen in miniatuur, documentaire film. 20.45 Tumult in Toca, speelfilm. 22.15 22.30 Journaal. FRANS-BELG. T.V. PROGRAMMA 18.30 Berichten. 18.33 Voor de kinderen. 19.00 Engelse les. 19-30 Sportprogram ma. 20.00 Nieuws. 2030 Histoire de rire 21.20 Haïti ou le travail en chansons, reportage 21.45 Le Rendez-vous.. ballet. 22.25 Nieuws. VLAAMS-BELG. T.V. PROGRAMMA 19.00 Programma voor de jongeren. 19.30 Openbaar kunstbezit in Vaande ren. 19.40 Zoeklicht op de culturele ac tualiteit. 20 00 Nie.uws. 20.30 Kriegsge- richt, speelfilm. 22.00 Medium: toneel en literatuur. 22.30 Nieuws- DINSDAG 8 JANUARI HILVERSUM I 402 m. 746 kc/s. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7-20 Ochtenvaria (gr.). VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 800 Nieuws. 8.15 Programma-overzicht. Aansluitend lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gym nastiek voor de vrouw- 9.10 De groen teman. 9.15 Klassieke grammofoonmu ziek. 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgen wijding. 9.55 Boekbespreking. 10.00 Ar beidsvitaminen (gr.). 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Voor de zieken. HILVERSUM n. 298 m. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7,10 Morgengebed. 7.15 Grammofoonmuziek, strip voor de jeugd, berichten van de KNAC en actu aliteiten. 7-55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Moeders wil is wet, programma voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio- 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Lichtbaken, lezing. 10.25 Klassieke grammofoonmuziek. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Lichte.gram mofoonmuziek. 11.50 Volaanvoor uit, lezing. f Advertentie) Even puzzelen Horizontaal: 1 dik en plomp. 4 bedrog (vollist.), 7 arbeidzaamheid, 10 achter, 11 zonnegod, 13 bijbeldeel, 14 zo, 16 klein kind, 17 massa van vergruizelde steen. 19 bleekjes, 21 verbond, 22 smalle strook, 23 soort spijker, 25 eerbied be wijzen, 27 oosterlengte, 28 nonsens, 29 bergruimte, 30 eb en vloed, 31 bij woord. 32 herbergier, 39 deel van vin pers. voornaamwoord, 4 N.-Holland, rivier in Friesland (Ned.), 6 onmeet baar getal. 7 wis en zeker, S toespraak, 9 in druppels vallen, 10 stip, 12 bijl, 14 ambitie, 15 dop van zuigfles, 18 meis jesnaam. 20 Eui\ eil.-bewoner. 23 hutje, 24 wereldddeel, 26 zot. 33 reeds, 34 zangnoot, 35 tijdelijk, 36 zangnoot, 37 oude lengtemaat, 38 pers. woord. De oplossing van de als volgt: 'orige puzzel is Kerkelijke mutaties NED. HERVORMDE KERK Bedankt voor 's-Grevclduin-Capelle B. Haverkamp te Blauwkapel-Groenekam. Bedankt voor Zierikzee L. Boer te Haamstede. GERE F. KERKEN Aangenomen naar Castricum Y. Stien- stra te Wapenveld die bedankte voor Oude en Nieuwe Wetering. HOOG EN LAAG WATER 8 januari Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee M. B, de Blicck Wemeldinge 0.22 0.52 1.24 1.27 1.54 2.19 152 1.76 1243 13.21 13.55 13.56 14.20 2.23 1.57 1.82 nap uur meter 6.50 1.92 7.18 2.10 7-50 2-22 7.35 1.65- 7.46 1-86 nap uur meter 19.20 1.95 19.49 20.20 19.56 20-15 2.13 2.25 1 65

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 3