Stapelloop „Wieldrecht" tij Schelde in de mist Woonwagen uitgebrand Vijftig jaar ziekenhuis St. Joseph Vlissingen Nauwere samenwerking beroepsgoederenvervoer Rel op Indiaas schip in Sluiskil de BILT Huid-handen-lippen Zeeuwse ALMANAK Water ral maakte amok in Haamstede TWINTIGJARIG BESTAAN VAN R.M.L.S. IN SCHOONDIJKE KUNST „Het mannetje van de kunstmaan' Stuurlieden en machinisten vertrekken IR. STEMERDING BENOEMD TOT HOOGLERAAR WELK MERK DIA-PROJECTOR? Foto Verschoore 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 7 JANUARI 1963 - Schip verdween uit het zicht KLEMTOON OP MALAISE IN SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART Van de stapelloop van het motor schip „Wieldrecht" zaterdagmid dag bij de N.V. koninklijke maat schappij „De Schelde", hebben de vele genodigden en andere belang stellenden nauwelijks kunnen ge nieten. Want toen mevrouw Y. Matthijssen-Scholten, echtgenote van een lid van de raad van beheer van Fhs. van Ommeren N.V., de laatste beletselen had weggenomen gleed het schip snel in een dikke mist en verdween volkomen uit het gezicht. Over het verloop van de tewater lating bleef men echter niet lang in het onzekere: het schip was zon der stoornissen in zijn element ge gleden. Minder rooskleurig noemde ir. J. H. Mu- lock Houwer, lid van de Scheldedireetie, de gang van zaken in scheepsbouw en scheepvaart. In zijn toespraak tijdens de bijeenkomst in het Scheldekwartier, vol gend op de tewaterlating, onderstreepte hij nog eens de veelbesproken huidige malaise in deze bedrijfstakken. „Er wordt onder meer gesproken over over heidssteun en het saneren van de wer ven", merkte hij op, „wie optimistisch wil blijven moet pessimistisch worden". Hij memoreerde dat tijdens een tewa terlating twee jaar geleden de Schel de de opdracht werd verstrekt voor ruw of schraal? PURQL Dooi De tegenwoordige looningen zijn toch niet meer je dat. Goed, dat wist U al, maar dat echtpaar in Vlissingen is er nu helemaal van doordrongen. ,,'t Lekt", sprak mevrouw op een avond summier tot haar echtge noot. 't Viel niet te ontkennen. Van de zoldering vielen met stugge re gelmaat grote druppels. Meneer kwam gelaten overeind uit zijn gemakkelijke stoel en be gon het reddingswerk. Uitgerust met een emmer en een pollepél beklom hij de trap naar de vlie ring. ,J3ozen maar', dacht hij bit ter, terwijl mevrouw zich in de keuken aan haar werkzaamheden zette. De klap was enorm. De klap, waarmee manlief door de vliering zakte. Mevrouw kwam nog net op tijd in de slaapkamer om de benen van liaar gaae bun gelend in een gut te zien verdwij nen. „Wat doe je nou?", riep ze overbodig. „Ja, ik ha/ng hier een beetje te iurnen", klonk het dof uit het gat boven haar hoofd. Meneer vjos bezig zich aan een balk op te trekken. De emmer, naarstig voor de helft vol gepol- lepeld, lag keurig midden in het echtelijk bed, dat meer weg had gekregen van een geriefelijke goudvissenvijver. „Oooh", jammerde mevrouw, op een beschaafd giltoontje. „Oh", sprak ook de huisbaas nuch ter, toen hij telefonisch gealar meerd was. „Tja, daar doen we niks aam, hé. De dooi, meneer". Jawel, de dooi. Meneer is weder om naar de vliering geklommen. Om een tent te ma'lcen boven het gat. En terwijl hij daar behoed zaam rondstomméïde zal hij plot seling iets drijven. 't Is niet te geloven, maar liet was een fraai houten speelgoed-eendje, vermoedelijk door vorige bevjo- ners achtergelaten, dat daar prinsheerlijk over de vliering dreef. Zaterdagmorgen is bij de werf „De Schelde" te Vlissingen de „Wieldrecht" voor Phs. van Om meren N.V. te water gelaten. Me vrouw Y. Matthijssen-Scholten nam met behulp van het zilveren bijltje de laatste beletselen weg. waarna het schip in de mist ver dween. (Foto P.Z.C.) de Douw van drie schepen, de „Waar- drecht", de „Wieldrecht" en bouw- nummer 318, waarvoor zaterdagmid dag de kiel werd gelegd. Het laatste schip wordt gebouwd voor rekening van London and Overseas Freighters, de Engelse zusteronderneming van Phs. Van Ommeren N.V. STANDAARDSCHIP e heer Mulock Houwer tekende aan dat op dë bouw van zogenaamde „stan- De secretaris van de Vogelwacht te Haamstede, de heer N. H. Ly- sen, is dezer dagen getuige ge weest van een ware moordpartij onder een aantal vogels, die werd aangericht door een zogenaamde waterralvogel. De ral meestal een vreedzame vogel was een trouwe gast geworden by de heer Lysen, op een plaatsje langs de sloot waar regelmatig wat voer wordt gestrooid. De biologen weten nog niet alles van deze vogel en in de „boeken" wordt melding gemaakt van een geheimzinnige levenswijze. Ook met de ral van de heer Lysen was iets geheimzinnigs, want de vo gel werd plotseling agressief en viel een roodborstje aan, dat werd vermoord. Daarna viel een leeu werik ten prooi aan de ral, die als een bezetene met de snavel heen en weer ranselde. Eveneens dood de de bloeddorstige ral een heg- gemusje en een spreeuw. daardsehepen", zoals „De Schelde" deze heeft ontwikkeld voor de drie genoemde schepen, hier en daar kritiek doet rijzen. „De werf kan zich met deze confectie- schepen wel degelijk aan de wisselende behoeften aanpassen", zo stelde hij. „Evenals in de kledingindustrie zijn de werven genoodzaakt confectie te ver vaardigen". Daarbij zal de werf, aldus de heer Mulock Houwer zeker niet te star zijn. Vervolgens dankte hij mevrouw Mat thijssen-Scholten voor het verrichten van de plechtigheid, waarna hij haar het zilveren bijltje en een souvenir aan bood. heer C. D. Matthijssen. die onder opmerkte dat de zeevaart vergele ken kan worden met een pot boter waar van iedereen vette handen krijgt behal ve de reder, sprak de hoop uit dat het scheepsbouw en scheepvaart spoedig veel beter zullen mogen gaan. geestige speech merkte de heer Phs. van Ommeren P. Jzn., voorzitter de raad van beheer van de N.V., onder meer op, dat er haast geen type bedrijf als de scheepsbouw te vinden is, dat zo vaak de gelegenheid heeft een glas champagne te ledigen. Wat de slechte toestand betreft stelde hy dat matigheid betracht moet worden. Toch achtte liij het een verdienste werven kunnen doorgaan met het bou wen van schepen, om zodoende liet vak manschap op peil te houden. „Dan is ook een confectieschip een goed schip" stelde hij Hij meende dat daarom de rederij ook schepen moet bestellen in tijden dat het minder goed gaat. „De reders zijn bezig de werven de hand boven het hoofd te houden, zo creëren we een band", merkte hij voorts op, „we houden de zaak op gang en trekken er straks profijt van". Na de toespraken werd de geanimeerde bijeenkomst nog enige tijd voortgezet, een strijkje zorgde voor de muziek tij kou dens de koude lunch. AFMETINGEN Evenals de op 27 december van het rig jaar aan de rederij Van Ommeren overgedragen „Waardrecht" zijn de af metingen van het standaardschip „Wiel drecht": lengte over alles 157.40 meter, breedte 20 meter, diepgang 9.31 meter. Als gesloten schutdekker is het draag vermogen 14.800 ton. De voortstuwing zal geschieden door een zes-cilinder Schei de-Sulzer hoofdmotor van het type RD 68 met een maximum continuver- mogen van 6600 apk. De drie door „De Schelde" gebouwde en te bouwen sche pen maken deel uit van een serie van achttien. Op 11 januari is de „grote" dag Organisatie door vereniging van oud-leerlingen Op 11 januari zal de rijks middelbare landbouwschool te Sclioondijke 20 jaar bestaan. Gezien de betekenis, die deze instelling voor de landbouw heeft, heb ben de oud-leerlingen gemeend dit feit niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan. Vele leerlingen hebben in die pe riode de school met een diploma verla ten. Zyn invloed op het boerenbedrijf er het boerenleven is onmiskenbaar. Daar bij komt dat de school met zijn tijd mee gaat en op alle mogelijke en verantwoor de manieren tracht van de toekomstige boeren goede ondernemers te maken. Dat de school met alles wat erbij hoort vervolgcursussen, schooltuin enzo voort een levend geheel is en alge meen wordt gewaardeerd in de streek men daar overal kunnen horen en ondervinden. Geen wonder dus dat de Vereniging van oud-leerlingen de feestelijke vie ring van dit 20-jarig jubileum ter hand heeft genomen. Teneinde aan de nodige gelden voor de viering te ko men is een grote verloting op touw gezet, waarvan om bovengenoemde redenen een prima resultaat mag worden verwacht. Een aardige bij zonderheid daarbij is dat, geheel in de sfeer blijvende, als prijzen een paar varkens beschikbaar zijn. Ontwikkeling en toekomst Op 11 januari is dus de „grote" dag. In de feestelijke middagvergadering in het Ledeltheater in Oostburg, die onder lei ding van één der oud-leerlingen staat, zal het hoogtepunt worden gevormd door de rede, die zal worden uitgesproken door de 'heer ir. P. W. Bakker Arkema, rijkslandbouwconsulent voor landbouw werktuigen te Wageningen. Zijn onder werp luidt: „De ontwikkeling in en de toekomst van de landbouwmechanisa tie! Een onderwerp dus dat volop in de aandacht van de landbouwers staat en dat vooral ook de jonge boeren bezig houdt. Mede, gezien de deskundigheid van de heer Bakker Arkema en zijn naam als vlotte spreker, kan erop wor den gerekend dat het Ledeltheater met Automobilist vond gewonde bromfietser De automobilist H. C. uit IJzendijke zag zaterdagavond op de Zandstraat te Sluiskil een jongeman naast een brom fiets op het rijwielpad liggen. C. nam de bewusteloze.jongeman naast zich in de auto en bracht hem naar een dicht- bijzijnde politiepost en daarna naar het Sint-Elisabethziekenhuis te Sluiskil. Daar bleek dat de jongeman, H. v. d- uit Axel, een hersenschudding en hoofd wonden had opgelopen bij een val- Mgr. G. H. de Vet, bisschop van Breda, uitte zijn waardering voor het werk van het ziekenhuis St.- Joseph in Vlissingen, dat zater dag het vijftigjarig bestaan her dacht. Op de achtergrond het kna penkoor van de r.-lc. Zeeuwse koorschool, dat de receptie muzi kaal opluisterde. (Foto P.Z.C.) Middelburgs gezin was niet thuis Een anderhalf jaar oude woonwa gen is zondagavond in Middelburg geheel uitgebrand. De bewoners, echtpaar met vijf minderjarige kinderen, waren niet aanwezig. Zij zijn later ondergebracht in een ho tel in Middelburg. Verzekering dekt de schade. Alles ging verlo ren, De brand is vermoedelijk ver oorzaakt door wasgoed, dat boven een flink brandende kachel hing. De Middelburgse brandweer bluste onder leiding van ondercomman dant Adriaanse in drie kwartier de brand. De eigenaar van de woonwagen, koopman J. H., zonder vaste woon- verblijfplaats, met. als standplaats Mid delburg, was met zijn gezin op bezoek een zwager. Deze bewoont eveneens wagen in het woonwagenkamp aan de Nieuwlandseweg. Het tienjarig doch tertje ontdekte om vyf voor acht de brand in de woonwagen, toen zij door een ruit naar buiten keek. Ogenblikelijk werd de brandweer ge alarmeerd, die binnen enkele minuten ter plaatse was. De wagen, van binnen van hout en aan de buitenkant met me taal bekleed, brandde als een fakkel. Er was een ruit stuk van de wagen, waarvoor een gordijn was gehangen. Tocht, brandende kachel en het wasgoed daarboven, waren vermoedelijk de oor zaak van de brand. Slot van pag. 1 Mgr. De Vet zag hierin een wisselwer king van nood en schuld. „Vanuit het geloven weten wij ons deelgenoot van het volk Gods, dat onderweg is en dat binnen de goedheid Gods de last van het leven draagt", aldus de bisschop van Breda. Dit beïnvloedt de houding van de wei'kers in het ziekenhuis. „Het strekt u tot eer, dat gij daarnaar streeft, de tastbare waardering prikkelt tot nog groter beschikbaarheid voor de mensheid". Mgr. De Vet citeerde nog de protestant se theoloog Bonhöffer, .waar deze zegt, dat God en ziek-zijn en Christus en de zieken nauw met elkaar zip. verbonden. vele genodigden en belangstellenden ge vuld zal zijn. De vergadering begint 15.00 uur. drijf in hun belangstellingssfeer betrek ken blijkt wel uit het avondprogramma. Dat bevat, na een koffiemaaltijd, een op voering in het Ledeltheater van het vro lijke stuk „De gecroonde leersse" van Mi chiel de Swaen door het „Reizend Zeeuws Volkstoneel onder leiding van drs, L. Lockefeer. Het Reizend Zeeuws Volkstoneel won met dit stuk het Zeeuws Landjuweel. Na de toneelvoorstelling is er in hotel „De Eenhoorn" te Oostbürg nog een ge zellig samenzyn, met muzikale omlijs ting van de heer J. Antonisse en mede werkers. Dan kan er nog eens worden nagekaart en kunnen goede, oude herin neringen worden opgehaald. De woor den gezellig samenzyn kunnen, gezien de aard der Zeeuws Vlamingen, in dit geval wel letterlijk worden opgeval. Al met al ziet het er naar uit dat het een uitbundige, maar wel een fcestelij- :e en waardige viering gaat worden, die de warme plaats van de school in het hart van de agrarische gemeenschap nog eens beklemtoont. Politie dtaaide kranen dicht De Vlissingse politie heeft het af gelopen weekeinde van 6 wonin- fen in deze gemeente de hoofd- ranen van de waterleiding dicht gedraaid. De leidingen, die door 3e vorst van de afgelopendagen waren bevroren, vertoonden door de dooi lekken. De bewoners van de percelen waren óf niet thuis óf de huizen waren niet bewoond. In het Havendorp stond een huis, waarvan de bewoonster in Am sterdam vertoefde, vrflwel blank. Clercq van 't Belg. Loodswezen, de heer G. C. de Hondt van het Ned. Loodswezen ir. J. H. Mulock Houwer, één der direc teuren van de N.V. Kon. Mij. „De Schel de", pastoor N. Kossen, te Roosendaal, vroeger in Vlissingen en de rustend rec tor Kempers van St.-Joseph. Het kna penkoor van de r.-k. Zeeuwse koor school zong liederen van H. Purccll en van Handel en enige volksliedjes. WAARDERING Burgemeester mr. B. Kolff vertolkte de gevoelens van het gemeentebestuur van Vlissingen, Hij wees op de „ziekenhuis- strijd", die vroeger in Vlissingen woed de én op de moderne ziekenhuisbouw, die vijftig jaar geleden in zijn gemeente werd ter hand genomen- Hii memoreer de ook de leidende plaats, die een „be trekkelijk kleine groep van de Vlissing se bevolking heeft verworven in het zie kenhuiswezen". Burgemeester Kolff sprak over de contacten tussen het ge meentebestuur en het ziekenhuisbestuur, die resulteerden in de bouw van een nieuw ziekenhuis in de omgeving van de Irislaan. „Er is nu een bevredigende oplossing gevonden" een meer geschikte plaats. De goede verstandhouding is er altijd al feweest", aldus de heer Kolff- De Vlissingse burgemeester sprak zijn waardering uit voor de werkkracht en de liefdevolle aandacht, die de zusters Franciscanessen van het "Heilige Hart van Jezus en Maria van Salzkotten, le- lcezusters, overig personeel en zieken huisbestuur betonen. „U hebt de grote dank van de Vlissingse bevolking ver diend", aldus mr. Kolff, die nog de goe de verstandhouding van de ziekenhuizen „Bethesda" en „St.-Joseph" roemde. „Vlissingen is geen plaats, die voelt voor politieke en godsdienstige tegen stellingen". „Het gemeentebestuur ziet deze onderlinge waardering en samen werking tussen de ziekenhniz-en graag groeien", zo zei mr. Kolff. FEESTAVOND In het ziekenhuis bezocht de bisschop van Breda enkele patiënten. Zeven oud verpleegsters namen de nachtdienst over in St.-Joseph, zodat het gehele perso neel aanwezig kon zijn op het slot van de feestelijke dag, een avond in liet Scheldekwartier. De heer G. N. van Ginkel, waarnemend voorzitter van het ziekenhuisbestuur verwelkomde de rond 700 aanwezigen, die hierna een gevarieerd programma zagen, dat via een t.v.-gesloten circuit ook in het ziekenhuis was te volgen. Het knapenkoor zong werken van Mo zart en Schumann en een mandoline orkestje van zusters speelde, waama conferencier Roland Wagter jr. een pro gramma van muziek en variété aan elk aar praatte. Hieraan werkte mee het kwintet van John de Mol, Carmen en Rafellde Lara, Spaans danspaar het goochelduo de Niberco Brothers en het modern zangkwartet de .,Fouryo'~" Het werd een geslaagde avond, waarop nog (gekostumeerde) meisjes uit 't zie kenhuis een kruispolka ten beste gaven. Na het rijk gevarieerde programma, volgde een nog geanimeerder bal onder leiding van de heer C. de Jong en met muzikale medewerking van John de Mol en zijn kwintet. Schouwburg; „St.-Paulus". MET HET ten tonele brengen van het door Felix Coen geschreven blijspel „Het mannetje van de kunstmaan", heeft de r.-k. toneelgroep „St.-Paulus" uit Mid delburg het zich niet direct gemakkelijk gemaakt. Auteur Coen borduurde op een al meer gebruikt thema: dat van de in wonende grootvader, die er een enigs zins uitheemse hobby op na houdt. In zijn stuk knutselt opa op zolder aan een kunstmaan, tot ergernis van dochter en schoonzoon en tot vreugde van de klein dochter, die opa mag assisteren. Een en ander geeft van tijd tot tijd wel aan leiding tot kluchtige taferelen, maar om het geheel „avondvullend" te maken, dienden er ook nog een aantal dialogen ingevoegd en daarin nu toonde de schrij ver zich niet bepaald van zijn sterkste zijde. In het eerste bedrijf beten de Middel burgse amateur-tonelisten zich met taaie verbetenheid door die dialogen heen. Een stugge worsteling, met de zwakke tekst, die „St.-Paulus" wel moest verliezen. Zodra er iets meer vaart in de handeling gebracht kon wor den, gebeurde dat echter ook en zo heb ben de toeschouwers dan toch wel een enkel amusant uurtje kunnen beleven. Hoewel er nergens van sterke vertolkin gen sprake was, maakte de voorstelling als geheel een verzorgde indruk en dat was dan een pluspunt voor de regie,, ge voerd door de heer L. Castenmiller, met als raamregiseur Toine van Bergen. Een dominerende rol had de heer L. van Hecke te vervullen, als de aan de kunst maan knutselende opa en hij deed zulks uitermate verdienstelijk. Hy gaf blijk van een perfecte rolkennis en wist daar naast het type voortdurend waar te ma ken. Met dit laatste hadden de overige medespelenden meer moeite, uitgezon derd mej. L. Jellema, die haar teenager fris en met overtuiging neerzette. Mej. A. Joose had moeite met haar vrouw des huizes, die nogal monotoon kijvend uitviel, zonder enige nuancering. Gebrek aan nuancering in houding en dictie toonden helaas met name ook de heren F. Meyer als een wel erg houterige do minee en A. de Wilde (als gast) als een weinig indrukwekkende, té jongensach tige en te nadrukkelijk acterende re chercheur. Naast de heer Van Hecke als opa vol deed de heer J. Wever voortreffelijk als de mede-komplotterende drogist. Een kleine, maar zorgvuldig en suggestief espeelde rol. De heer J. Sies speelde e neer des huizes gewetensvol, maar kreeg toch te weinig „weerwerk" om zijn typering waar te kunnen maken. In de bijrollen droegen mej. A. van Hecke en de heren J. van Hecke en T. Borst (als gast) naar vermogen by in deze voorstelling, die ten gevolge van de nogal uiteenlopende prestaties een ta- pre melïjk onevenwichtig karakter kreeg en die in de annalen van de Zeeuwse ama teurtoneeluitvoeringen kan worden bij- ;ezet in de afdeling byzonder licht en .bijzonder pretentieloos amusement. Rest te melden, dat het décor van de heer F. Meijer zowel smaakvol als doel treffend was en dat er vanavond weder om een voorstelling is. Examens Aan de modevakschool te Haarlem zijn dezer dagen geslaagd de dames Wijk huis, Biggekerke; Flipse, Koudekerke; Toutenhoofd, Wtestkapelle. Matitaputie, Oost-Souburg; De Voogd, Domburg; Brugge, Vlissingen; Traas en Murre, Middelburg en Klaasse tc Arnemuiden. GESCHENKEN Belgisch motorschip bij Bath aan de grond Zondagmorgen omstreeks half vijf is ter hoogte van boei 79 bij Bath het 1! ton "metende kustvaartuig „Charles" v de rederij Hermans te Antwerpen aa.i de grond gelopen. Op eigen kracht kwam het vaartuier omstreeks tien uur in de morgen weer los en vervolgde zijn reis naar de Spaanse haven Valencia. Namens het bestuur van „Bethesda" bood de heer J. v. d. Meulen een stel zil veren kandelaars aan, dr. M. Schreuder overhandigde namens de specialisten een servies en de arts R. Grippeling gaf namens de huisartsen een lamp voor de vestibule- Dr. B. J. ter Bals uit Mid delburg roemde namens de afdeling Walcheren van de Kon. Ned. Maatschap pij ter Bevordering van de Geneeskunst dé charitatieve activiteiten van het zie kenhuis en ds. F. S. Kloosterman sprak namens de hervormde gemeente, in het bijzonder die van wijk H, zijn voldoening uit over de geest, waarin de hervormde nredikanten hun werk kunnen doen in het r.-k. ziekenhuis. De heer A. W. van Nieuwland. voorzitter van het bestuur van St.-Joseph. bedankte al deze spre kers voor hun woorden en geschenken. Namens de religieuzen en het perso neel van het ziekenhuis bood mejuf frouw A. Schuurmans, röntgenlabo- rante en het langst aan St.-Joseph verbonden, het bestuur een glas in loodraam aan. voorstellende de Barmhartige Samaritaan. De heer F, Schets sprak namens de r.-k. vereniging voor gezinszorg en na mens de woningbouwvereniging St.- Willibrord, waarbij hij speciaal her- lacht de in de oorlog omgekomen zus ters. De heer P. H. Aspeslagh voerde het woord namens de Belgische zeelood- sen. Voor de receptie toonden onder andere belangstelling de heer M. M. F. de STICHTING IN HET LEVEN GEROEPEN Het beroopsgoederenvervoer in Zeeland heeft tijdens 'n zaterdagmiddag in „De Landbouw" te Goes gehouden vergade ring besloten tot de oprichting van een stichting met als doel de samenwerking 'n 't beroepsgoederenvervoer met. name van do deelnemers in deze stichting te bevorderen en te dienen. Reeds een acht tiental ondernemers met een totaal laadvermogen van circa 700 ton traden definitief tot dc stichting toe. Gezien het aantal toezeggingen verwacht men, dat zeer zeker de 1000 ton zal worden be reikt. De zaterdagmiddag gehouden vergade ring was belegd door een voorlopig be stuur, waarin beroepsgoederenvervoer- dérs van de verschillende bonden in Zeeland zitting hebben, De gedachte om tot een inniger samenwerking tc komen, is enige maanden geleden ontwikkeld binnen de organisatie van de Nederland se Bond van Protestants Christelijke Beroepsgoederenvervoerders in Zeeland. Na een aantal besprekingen kwam men tot de overtuiging, dat een brede bassis aan dze vorm van samnwerking ten grondslag moest liggen. Tijdens een cni- Tussen Engelse officieren en Indiase bemanning Door een botsing tussen officieren en bemanningsleden zijn zater dag ernstige moeilijkheden ont staan aan boord van liet Indiase zeeschip „Gargi Jayanti" te Sluiskil. De ongeregeldheden, waarbij over en weer klappen zijn uitgedeeld, leidden er toe, dat vijf Engelse officieren wei gerden verder met de Indiase bemanning samen te werken en het schip verlieten. De gezagvoerder van liet uit Bombay afkomstige schip, dat aan de kade van de Nederlandse Stikstofmaat schappij lag en plaats moest maken voor een andere Indiase zeeboot, zag zich genoodzaakt vier sleepboten en een paar opstappers te charteren, om het schip naar een van de dok ken in Tcrneiizen tc verhalen. Van daag maandag zal de Engelse consul uit Rotterdam zich naar Ter- neuzen begeven om zich persoonlijk van de gerezen moeilijkheden op de hoogte te stellen- AL EERDER Uit het feit, dat de officieren en be manningsleden dc schuld van de on geregeldheden op elkaar schuiven en uit enkele brokstukken van gesprek ken is wel duidelyk gebleken, dat de goede geest aan boord van dc koop vaarder al lang zoek is. Er moeten zich al meer moeilijkheden hebben voorgedaan. Een ernstig karakter «regen deze, toen vrijdagnacht een van de Engelse ma chinisten een Indiër een opstopper gaf. Een voorval, zo werd ons mee gedeeld, dat aan boord van dit soort schepen méér pleegt voor te komen. Twee Indiërs, die bi) de officieren be kend staan als raddraaiers, begonnen te mokken over deze handtasteiyk- heden; zij zetten een aantal landge noten aan tot verzet. Zaterdag ging in de machinekamer plotseling het licht uit, waarna een van de Engelse machinisten door een paar Indiërs werd aangevallen en geslagen. Verder werd dc stoom afgesloten, ook de verwarming functioneerde niet meer, zodat een aantal werkzaam heden niet meer kon worden uitge voerd. De politic van Terneuzen en van Axel werd te hulp geroepen. Toen deze aan boord kwamen, be hoefde op verzoek van dc kapitein niet meer le worden ingegrepen, VERTREK De twee Engelse stuurlieden en drie machinisten waren evenwel van me ning, dat met een dergelijke beman ning niet meer viel samen te wer ken en zij verlieten daarom het schip. Zij hebben in afwachting van de verdere ontwikkelingen hun in trek genomen in hotel i.De Ambas sadeur" tc Terneuzen. Zondagmorgen was de „Gargi Jayanti" zover afgeladen met kunstmest, dat het schip voor het innemen van de rest naar de rede van Terneuzen moest worden verhaald. Zo'n ma noeuvre is zonder officieren niet mo gelijk, zodat enkele tydelyke stuur lieden en machinisten uit Terneuzen en omgeving moesten worden ge charterd. Daarna is het schip met behulp van vier sleepboten naar het „Zevenaar- dok" in Terneuzen overgebracht, Dc dagavond bleek daartoe geen leiding. Naar wy nader vernomen, is de gezagvoerder van het schip niet bereid de vyf officieren terug aan boord te nemen. Hij zou de Engelse consul hebben zocht voor een nieuwe staf officieren te zorgen. Ook zou het in zijn bedoe ling liggen te verzoeken de twee In diërs, die de overige bemannings leden hebben opgestookt, op trans port tc zetten naar de Duitse haven plaats Breinen, Tot gewoon hoogleraar bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen aan dc Rijksuniversiteit te Groningen is benoemd ir. S. Stemerding uit Haar lem. De nieuw benoemde ordinairus, thans in dienst bij de „Koninklijke Shell" te Amsterdam, zal in liet bijzon der onderwijs en onderzoek in de fysi sche technologie der toegepaste schei kunde verzorgen. c Ir, Stemerding ls de oudste zoon var wijlen oud-burgemeester A. H. S- Ste merding van O.- en W.-Souburg. Hij werd op 7 oktober 1921 te Rotterdam geboren, studeerde aan de Rijksuniver siteit te Leiden en aan de technische hoge school te Delft, waar hij in 1949 als natuurkundig ingenieur afstudeerde bij prof. ir. H, Kramers op „De subli matie van ijs in vacuüm". Van 1946 tot 1949 was de heer Stemerding werkzaam als assistent aan de Technische Hoge school tc Delft. In de jaren 1949 tot 1950 verrichtte hij speurwerk bij de techni sche fysische dienst T.N.O./T.I-I. Delft, speciaal betreffende de sublimatiedro ging. Sinds 1950 is de heer Stemerding werkzaam ais rescarchingenicur in het „Koninklijke Shel)"-laboratorium tc Amsterdam. In 1955 maakte de lieer Stemerding een reis naar de Verenigde Staten van Noord-Amerlka voor de bestudering van het toepassen van radio-actieve iso topen als „tracer" bij onderzoek om trent de functionering van grote tech nologische installaties. Van de hand van ir. Stemerding verschenen in vaktijd schriften en elders verscheidene artike len, die een indruk geven van zijn vele onderzoekingswerkzaamheden op terrein van de fysische technologie. ge tijd geleden gehouden vergadering', waarop 'beroepsgoederenvervoerders van alle bonden in Zeeland aanwezig waren, is 'n voorlopig bestuur gekozen. Toen het zover was geaomen, heeft de P.C.B. zich teruggetrokken en de verdere werkzaam heden óp het terrein van een nauwere samenwerking overgelaten aan het voor lopig bestuur. Nadat verschillende bestuursvergaderin gen waren gehouden, resulteerde de za terdag gehouden vergadering in de oprichting van een stichting. Middels dc stichting wil nien trachten lc „leegloop" van de wagens legen te ;aan, de tarieven te saneren, een betere Jclndingsgraad van het materieel te verltrygen en verdere concurrentie tegen te gaan door onderbieding van de tarie ven. De leden behouden echter hun eigen zelfstandigheid. Uitbreiding van hun wagenpark etc. kunnen zy zelf regelen. Voor vrachten, die de deelnemers niet zelf kunnen vervoeren zal hot stichtings bestuur de doorvracht verzorgen via collega's, die zyn geregistreerd. Tot leden van het stichtingsbestuur wer den gekozen de heren J. H. Roosc, Goes; iloniniacrt, Goes; A. Vcrsehuurc, Goes; W. van der Endt, Goes; R. Min- imard, Krabbcndijke; A. Hoffyu, Tt-r- nouzen en J. Snoep, Yorseke- Do taak verdeling van het bestuur zal onderling nog worden geregeld. De vergadering, die tot oprichting- van de stichting leid de, stond onder leiding van de heer J. II. Roose. Advertentie Vergelijk dc kwaliteiten van verschil lende projectoren in onze collectie dan heeft U het beste antwoord. Met veel genoegen zullen wij U adviseren. GOES - VLISSINGEN - KRUININGEN VERWACHT. LICHTE TOT MATIGE VORST Opklaringen en vrijwel nergens neer- slag. Matige tot vrij krachtige noordooste lijke wind. Lichte tot matige vorst. ZON EN MAAN 8 januari Zon op 8.47 onder 16.47 Maan op 15.37 onder 7.07

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2